INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE ... 2 ... 7 ... 20 ... 25 ... 34... 38 ... 45 ... 50... 53 ... 80... 82... 84"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROBLEMFELT/INDLEDNING PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING DISKUSSION AF PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING MÅLGRUPPE METODE METODEOVERVEJELSER INTERVIEW METODE AFGRÆNSNING OG BEGRÆNSNING VALG AF TEORIER PROJEKTETS TVÆRFAGLIGHED VALG AF EMPIRI KILDEKRITIK PROJEKTETS OPBYGNING MULTINATIONALE SELSKABER(MNS) SOM POLITISKE AKTØRER A.P. MØLLER-MÆRSK HISTORISK GENNEMGANG MAGTTEORI POLITISK MAGTTEORI ØKONOMISK MAGTTEORI KORPORATISMETEORI STYRINGSNETVÆRKSTEORI OVERLAPPENDE STYRINGSNETVÆRK DEMOKRATITEORI NORDISKE DEMOKRATITEORIER DEN PARLAMENTARISKE STYRINGSKÆDE BESKRIVELSE AF SKATTEPAKKEN ANALYSE APMM & STATEN - ØKONOMISK PERSPEKTIV ANALYSE AF MAGTUDØVELSEN I SKATTESAGEN DELKONKLUSION MAGTUDØVELSEN I SKATTESAGEN UD FRA ET ØKONOMISK PERSPEKTIV DELKONKLUSION KORPORATISME ANALYSE DELKONKLUSION ANALYSE AF STYRINGSNETVÆRK DELKONKLUSION DEMOKRATIANALYSE ANALYSE AF DEN PARLAMENTARISKE STYRINGSKÆDE KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

2 1 Problemfelt/indledning Den globale landsby er et begreb, der hyppigt benyttes af politikere og finansfolk rundt omkring i verden. Begrebet dækker over en verden, der dag for dag bliver mindre; dette sker blandt andet igennem udveksling af kulturer, policy making og netværk på kryds af landegrænser samt en konstant udvikling og forbedring af teknologi, såsom internet og transportmidler. Globaliseringen har gjort det muligt at operere på tværs af grænser, hvilket mange store virksomheder har benyttet sig af. Der dannes blandt andet globale varekæder, da det er en måde, hvorpå de kan maksimere deres fortjeneste samt opnå indflydelse. De største multinationale selskaber(mns) har i nogle tilfælde så store økonomiske ressourcer, at de har mulighed for at udøve magt helt oppe på det højeste politiske niveau. På den måde kan de helt store MNS er have indflydelse på, at politikerne tilpasser sig deres vilje. I nogle tilfælde ses det også, at virksomhederne selv sidder med til bords når konkrete lovforslag udformes. De multinationale virksomheder har et betragteligt politisk kort på hånden, idet staterne har stor interesse i at fastholde disse virksomheder i landet på grund af de forskellige økonomiske fordele, som arbejdspladser og skatter tilfører. Dette kan de benytte sig af ved true med at flytte deres filialer til andre lande, hvis ikke regeringen tilpasser sig deres ønsker. Dette er en af måderne, hvorpå de kan presse staten til mere politisk indflydelse. Denne tendens ses også i Danmark, hvor de største virksomheder i stadig større grad favoriseres på grund af deres magt. Korporatisme og netværksstyring er blevet en udbredt måde for regeringen at få input fra eksperter og interesseorganisationer idet ekspertviden er påkrævet når lovforslag skal forberedes. Derfor bliver virksomheder og andre, der har specialviden eller særlig indsigt på et område, inviteret til at sidde i udvalg, der skal forberede lovforslag til Folketinget. Her er en stor mulighed for virksomhederne til at påvirke processen og den endelige lov. Lobbyisme er endnu en måde, hvorpå virksomhederne kan udøve politisk indflydelse. Her har virksomhederne mulighed for at forklare politikerne deres synspunkter og forsøge at påvirke politikerne. 2

3 En af disse multinationale virksomheder i Danmark er virksomheden A.P. Møller Mærsk(APMM), som er Danmarks ubetinget største virksomhed og som står for ca. 10 procent af Danmarks samlede bruttonationalprodukt (BNP)(Togeby 2006: 206). Forholdet mellem APMM og staten bygger på gensidig afhængighed, idet APMM har brug for, at regeringen er med til at lave lovforslag, som kan forbedre koncernens konkurrenceevne, ikke blot i Danmark, men også globalt. Staten har derimod brug for APMM s investeringer i landet, heriblandt de mange arbejdspladser, som virksomheden står for. Den danske stat har derfor en stor interesse i at fastholde APMM i landet. Hvis virksomheden flyttede deres filialer til udlandet, ville staten miste betydelige summer i skatteindtægter og andre investeringer, som APMM hvert år foretager i Danmark. Netop denne trussel har APMM benyttet sig af flere gange siden deres stiftelse tilbage i 1904(Lambek 2006: 492). Et eksempel på den indflydelse, APMM har på den danske lovgivning, ses for eksempel i sagerne omkring Nordsøolien og værftsstøtten til blandt andet Lindøværftet, som APMM ejer. Her var der stor uenighed imellem politikerne og ledelsen hos APMM, men i sidste ende blev det i stor udstrækning, som virksomheden ønskede det. Dette er et eksempel på, hvordan en stor koncern som APMM kan være med til at bestemme, hvordan love skal udformes. APMM er ofte i mediernes søgelys, for nylig angående en ny skattelovgivning, som ville tvinge virksomheden til at betale mere i skat, da det ville mindske deres fradrag. Dette resulterede i en kort udtalelse i dagbladene fra virksomheden, hvoraf det fremgik, at man overvejede at flytte sine aktiver til et andet land, hvis det nye lovforslag blev en realitet. Dette blev prompte besvaret af regeringen, som svarede, at forslaget bare var et udkast, og at man var mere end villig til at høre de store virksomheders bekymringer vedrørende lovforslaget. Denne sag illustrerer igen meget godt, hvilken politisk indflydelse APMM har i Danmark. Spørgsmålet er, om virksomhedernes voksende indflydelse på den danske policy making igennem netværksstyring og ved brug af magt har betydning for det danske demokrati, der bygger på en ligelig deltagelse på tværs af klasser i samfundet. 3

4 1.2 Problemstilling Fredag den 2. februar 2007 bragte Politiken en forsideartikel med administrerende direktør og skibsreder i APMM, Jess Søderbergs udtalelse om, at virksomheden ikke kunne acceptere Skatteministeriets seneste skatteudspil. Hvis forslaget blev gennemført, ville APMM overveje at flytte dele af koncernen til et land med et mere erhvervsvenligt klima (Politiken 2. februar 2007). Denne artikel var blandt andet årsag til, at vi valgte at skrive om multinationale selskaber og deres indflydelse på demokratiet i Danmark. Ville APMM have magt til at tvinge regeringen til at ændre lovforslaget, eller var det bare en tom trussel? Vi er på forhånd velvidende om, at APMM har magt og indflydelse på politik i Danmark. Dette ses blandt andet i de alment kendte historier om Mærsk McKinney Møller, som i egen person møder op på statsministerens kontor, hvis et anliggende berører hans virksomhed. Vores hovedinteresser var efterfølgende, hvordan APMM som et multinationalt selskab opnår indflydelse på dansk politik, og hvilke midler selskabet gør brug af for at opnå indflydelse. Dernæst fandt vi det interessant at undersøge, hvilke eventuelle konsekvenser virksomhedens magt kunne have for demokratiet i Danmark. På baggrund af disse interesser lyder vores problemformulering som følgende: 1.3 Problemformulering Hvorledes kan A. P. Møller - Mærsk påvirke den politiske beslutningsproces i Danmark, og hvilke konsekvenser kan det have for demokratiet? 1.4 Diskussion af problemformulering Vi har i vores problemformulering på forhånd antaget, at APMM som Danmarks største virksomhed har magt. Dette vil vi redegøre for i projektet. Man kan hævde, at konsekvenser er et negativt ladet ord i denne sammenhæng, men vi har valgt at se bort fra normative problemstillinger og tager ikke stilling til, hvorvidt det er positivt eller negativt, at APMM s eventuelle magt har konsekvenser for 4

5 det danske demokrati. Vi vil udelukkende fokusere på, hvilke konsekvenser det vil have for demokratiet. 1.5 Begrebsafklaring APMM: I projektet har vi valgt at forkorte koncernen A. P. Møller Mærsk, som APMM. Den danske demokratiopfattelse: Den danske demokratiforståelse bygger under forudsætningen af den repræsentative demokrati, hvor befolkningen vælger de repræsentanter, som repræsenterer deres holdninger. Den politiske beslutningsproces: I projektet bliver begreber som den politiske beslutningsproces, den politiske lovgivningsproces, lovgivningen etc. brugt under den samme fællesnævner. Det vil sige, at vi ser bort fra eventuelle forskelle, der kunne være i forståelsen af disse betegnelser og ser dem udelukkende som et fælles begreb. Beslutningsprocessen dækker i projektet over hele den proces, et lovforslag kommer igennem, lige fra det lovforslagsforberende arbejde til den endelige vedtagelse i Folketinget. Det politiske system i Danmark - Parlamentarisme: Det politiske system i Danmark er bygget op efter parlamentarismeprincippet, hvilket vil sige at regeringen ikke må have et flertal imod sig i Folketinget når de vedtager lovforslag. Dette kaldes negativ parlamentarisk og betyder, at regeringen skal fratræde, såfremt at et flertal i folketinget vedtager en mistillidsordning. Lobbyisme: Betegnelse for organiserede forsøg på direkte at påvirke en beslutningsproces, uden om de formelle indflydelseskanaler. MNS: Multinationalt selskab går i dette projekt under forkortelsen MNS. Nordisk demokrati: En fællesbetegnelse for Alf Ross og Hal Kochs demokratiteori om deltager- og lighedsprincippet. 5

6 Policy making: Processen hvor regeringer oversætter deres politiske visioner til programmer og handlinger, kaldes policy making. Politiske magthavere: Vi definerer de politiske magthavere som de folkevalgte politikere, samt deres embedsmænd. 1.6 Målgruppe Projektet er skrevet til læsere, som er på samme vidensniveau som vi selv var på, da vi begyndte på andet semester. Det betyder, at nøglebegreber og teorier, vi ikke selv havde stiftet bekendtskab med inden projektets begyndelse, vil blive redegjort for. Derimod vil vi ikke uddybe teorier, vi allerede er bekendt med fra kurserne på første semester. Derfor kan nogle afsnit i projektet forekomme en smule kortfattede, men dette vil vi naturligvis gøre opmærksom på før de respektive afsnit. Vi har valgt denne målgruppe af to grunde; for det første er vi på andet semester, hvilket betyder, at vi ville have svært ved at skrive en rapport, som henvendte sig til en målgruppe, som allerede havde afsluttet en uddannelse ved universitetet - i og med at vores grundviden på diverse områder langt fra er bred nok endnu. For det andet mener vi, at dette valg betyder, at læseren samtidig kan få et godt indblik i vores udvikling, idet projektet dermed afspejler vores læringsproces igennem projektets forløb. 6

7 2 Metode 2.1 Metodeovervejelser Vi vil bruge vores teori som udgangspunkt i analysen og afprøve dem i forhold til den seneste skattepakkesag. Ved at inddrage denne i vores projekt, får projektet en aktuel vinkel. Vi har valgt at forsøge at arbejde deduktivt. Man kan dog diskutere, hvorvidt projektet kan defineres som udelukkende deduktivt, i og med at projektet bygger på en problemformulering. Hermed kan der argumenteres for, at projektet allerede her har bevæget sig over i den abduktive arbejdsmetode, idet der på denne vis tages udgangspunkt i en undren, som knytter sig til den abduktive tilgangsmetode. På trods af dette har vi alligevel valgt at forsøge at opbygge projektets form deduktivt. Dette har betydet at vi har lagt meget vægt på teorilæsning idet analysens kvalitet afhænger af disse. Teorierne vil lægge til grund for de logiske slutninger vi drager i analysen. Vi har valgt ikke at benytte nogle deciderede arbejdsspørgsmål i vores arbejdsproces. Derimod har vi opstillet erkendelsesopgaver i løbet af projektarbejdet, dog ikke nedskrevne. Erkendelsesopgaverne har eksempelvis været at opsøge fakta vedrørende magtindikatorer såsom konkrete ressourcer og disses betydning for det danske BNP. 2.2 Interview metode For at få en anden tilgangsvinkel til vores projekt, har vi valgt at bruge interviews. Med interviews har vi forsøgt at få svar på spørgsmål, som vi ikke mener, er uddybet nok i det læste empiri. APMM er en virksomhed, som mange har en holdning til og en mening om. Vores interview er en primær kilde og har derfor været en anden form for kilde, end meget af den empiri vi har læst, som i de fleste tilfælde har været sekundære 7

8 kilder. Dermed har vi forsøgt at få en blanding af kilder for at øge gyldigheden i projektet. Der var naturligvis mange personer, som vi har ønsket at interviewe og gøre brug af i vores projekt. Derfor har vi tidligt i projektets forløb sendt interviewforespørgsler til Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, APMM, journalister fra dagbladene Politiken og Berlingske Tidende, politikere samt historikere. Desværre formåede vi ikke at få en aftale i stand med APMM. Vi vidste fra begyndelsen, at APMM er en lukket virksomhed, og at de ofte ikke ønsker at deltage i hverken interviews eller anden form for kontakt. Skatte- og Erhvervsministerierne var meget sene til at behandle vores forespørgsel og skrev sent tilbage i projektforløbet, at de desværre ikke kunne hjælpe os. Vi forsøgte at få kontakt til embedsmænd, som havde deltaget i udformningen af skattepakken. En politiker, som har været meget fremtræden med sin kritik af APMM, er Frank Aaen fra Enhedslisten. Frank Aaen har igennem sit politiske virke og sit engagement i Kritiske Aktionærer formået at skabe en debat omkring APMM. Derfor ville han være interessant at interviewe Desværre har Frank Aaen ikke haft tid til et interview, derudover ønskede han ikke at besvare vores spørgsmål over . Ligeledes vil historiker, forfatter og filosof Ole Lange være en relevant person at interviewe. Han har enorm viden om den historiske side af APMM, og har ved tidligere lejligheder deltaget i debatten om APMM i medierne. Ole Lange ville kunne hjælpe os med det historiske perspektiv og kunne give os en god baggrundsviden for vores projekt. Efter at have haft en meget positiv mailkorrespondance med Ole Lange, hvor han udviste stor interesse for vores projekt, blev Ole Lange desværre syg under projektforløbet, og var derfor forhindret i at deltage i vores projekt. Vi fik desværre aldrig svar fra journalist på Berlingske Tidende, Søren Domino. En aftale med ham havde været interessant, da Berlingske Tidende ofte har skrevet om APMM. Desuden har Berlingske Tidende tidligere været ejet af netop APMM og har derfor haft tætte relationer med virksomheden. Derimod fik vi skabt en god kontakt til Politikens erhvervsjournalist, Bjørn Lambek, som fra begyndelsen udviste interesse for vores projekt. Vi fik hurtigt et 8

9 interview med ham, hvor vi fik mulighed for at kunne stille ham spørgsmål om APMM og deres rolle i samfundet. Bjørn Lambek har en stor viden om APMM eftersom han har været medforfatter til en biografi om Mærsk McKinney Møller, som vi læste i begyndelsen af projektet. Vi valgte at møde op to fra vores gruppe, da vi mente, at det ville virke noget overvældende, hvis han skulle forholde sig til seks personers spørgsmål. Den ene interviewede Bjørn Lambek, og den anden skrev noter til opfølgende spørgsmål. Selve interviewet foregik i Politikens Hus og varede ca minutter. At vi kun har opnået et interview, har været skuffende for os. Vi er dog af den opfattelse, at vi ikke har kunnet handle anderledes, da vi allerede tidligt i projektet fik aftaler i stand med Frank Aaen og Ole Lange, som dog ikke havde mulighed for at opfylde disse aftaler. Dette har naturligvis svækket vores mulighed for at indsamle primær empiri til vores analyse, men vi mener dog, at vores interview med Bjørn Lambek har været givtigt. Spørgsmål stillet til Bjørn Lambek: Hvordan mener du, at APMM påvirker det danske demokrati, og hvilke konsekvenser har det? Hvordan bruger APMM lobbyisme? Er det realistisk, at Mærsk gør noget ved deres trussel? Mener du, at Søderbergs udtalelse til Politiken var gennemtænkt eller et hurtigt udspil? Hvordan har politikernes reaktion været på Mærsks udspil? Hvordan er Mærsks magt i forhold til andre store og mellemstore virksomheder i styringsnetværk? Hvilken konsekvens vil det have for den danske økonomi, såfremt APM vælger at flytte sine aktiviteter til udlandet? Hvilke netværk deltager Mærsk i? Mærsk magt i Danmark? Større eller mindre? 9

10 Vil APMM have tilsvarende magt i udlandet, såfremt virksomheden flytter sine aktiviteter dertil? Samarbejder transnationale selskaber for at forbedre deres vilkår? Hvilken indflydelse tror du, at kritiske aktionærer har på APMM s strategier? Skal APM have særbehandling ifht. skat og vilkår, i og med at de er Danmarks største virksomhed? 2.3 Afgrænsning og begrænsning Projektet er udarbejdet med henblik på at anvende politologisk og økonomisk teori, eftersom vores problemstilling omhandler magt i forholdet mellem staten og erhvervslivet. Vi har valgt at benytte APMM som aktør for at konkretisere problemstillingen. Derudover er APMM valgt på baggrund af, at det er en dansk multinational virksomhed, og dermed har empiriindsamlingen været lettere tilgængelig, på trods af, at det er en tillukket virksomhed, der, som nævnt tidligere, har afslået en forespørgsel fra vores side om at afgive et interview. Dette har gjort det vanskeligere specifikt at vise APMM intentioner i forhold til den aktuelle skattepakkesag, som vi har valgt for at afgrænse os fra tidligere opgør mellem APMM og den danske stat. Vi vil komme med korte eksempler på tidligere episoder, hvor APMM og staten har samarbejdet eller været uenige for at lette forståelsen for læseren. Vi vil dog undlade at analysere disse eksempler nærmere, men blot konstatere, at APMM har haft en lang historie med opgør og samarbejde med den danske stat. En anden begrænsning er som nævnt tidligere vores manglende interviews med professor Ole Lange og Folketingsmedlem og formand for Kritiske Aktionærer, Frank Aaen. Det havde været vores hensigt at benytte deres viden omkring APMM i vores analyse, men da de begge blev forhindret i at deltage i de interviews, som de ellers havde indvilget i at tage del i, må dette blive en væsentlig begrænsning i vores empiriindsamling. Specielt interviewet med Ole Lange begrænser vores mulighed for at analysere styringsnetværk, eftersom han har kendskab til forskellige netværk, hvori APMM er repræsenteret. Det har derfor været vanskeligt at påvise, hvilke netværk APMM sidder i, og hvordan forhandlingerne 10

11 i sådanne netværk forløber, eftersom det foregår bag lukkede døre. Dette har besværliggjort vores analyse af styringsnetværk og har gjort, at vi har været nødsaget til at antage forskellige scenarier i vores gennemgang af APMM indflydelse i disse netværk. Gennemgangen af skattepakkesagen har også været præget af nogle begrænsninger, da vi har stykket udspillet sammen ud fra avisartikler fra de største danske dagblade. Dette efterlader en vis usikkerhed, eftersom disse medier ofte har en sensationspræget tilgang til sager, hvor der er uenigheder imellem store aktører, som den danske stat og det danske erhvervsliv, herunder APMM. Vi nævner begrebet diskurs flere steder i projektet, men vi har valgt ikke at analysere ud fra diskursteori, men udelukkende som et begreb til at hjælpe med forståelsen i de enkelte afsnit, hvor det bliver benyttet. Vi er velvidende om, at det kunne have tilført projektet et ekstra aspekt, hvis vi havde valgt at benytte diskursteori som et separat afsnit, men vi har valgt at afstå fra dette, eftersom omfanget af vores projekt er begrænset. I teori samt analyse afsnittet for Demokrati inddrager vi den traditionelle parlamentariske styringskæde, samt Kochs og Ross klassiske definition på demokratiet i Norden. Vi er klare over at det politiske system i dag er mere komplekst bygget end hvad der er antaget i den parlamentariske styringskæde, men inddrager den for at give et billede på den klassiske demokrati opfattelse og drage paralleller til demokrati opfattelsen i forhold til Skattesagen. I analysen opstiller vi den parlamentariske styringskæde samt de vigtigste aktører som påvirker den, men som ikke er repræsenteret; EU, Medier, Domstolene samt interesseorganisationerne. Af disse aktører analysere vi kun ud fra medierne, samt interesseorganisationerne, da vi ikke finder de andre aktører relevante i forhold til APMM s virkning på skattesagen. 11

12 2.4 Valg af teorier Politologisk magtteori Der findes utallige definitioner på begrebet magt. Den kumulative magtteori om de fire magt dimensioner er nok den mest udbredte måde at forstå magt på. Slår man op i et leksikon er det disse, som bruges til at beskrive de forskellige former for magt. 1 Vi har dog valgt at begrænse omfanget af vores beskrivelse af de fire magtdimensioner. Dette valg er truffet på den baggrund, at teorien er en del af første semesters pensum. Vi mener derfor ikke, at en uddybende definition af teorien er nødvendig, idet vores projekt som tidligere nævnt henvender sig til læsere, der befinder sig på samme faglige niveau, vi var på, da vi startede skriveprocessen. Vi mener dog, at det er relevant at give en beskrivelse af de fire dimensioners hovedpointer, idet de indgår som en integreret del af vores magtteori. Magtteorien vi har valgt at benytte, bygger på de tre hovedtyper, som er henholdsvis: magt som en besiddelse, strukturel magt og magt som relation mellem aktører. Denne teori er valgt på det grundlag, at vi ser den som mere præciseret i forhold til magtforhold i det politiske liv. Vi vil i analysen forsøge at afprøve dens principper på eksemplet med skattepakken. Økonomisk magtteori Det er begrænset, hvor meget materiale der findes om økonomisk magtteori; det har derfor til tider været en langsommelig proces at udvælge en teori, som beskæftiger sig med økonomiske magtrelationer. Vi har dog fundet frem til en lektor ved navn Jerry L. Petr, som har udarbejdet teorien ud fra et amerikansk perspektiv og dermed arbejdet med økonomisk magt i det amerikanske samfund. På trods af dette findes der stadig vigtige elementer i teorien, som kan relateres til 1 MAGT: Begreb, som ikke lader sig definere entydigt. Direkte magt kan defineres som en persons eller en gruppes evne til at gennemføre sin vilje eller sit mål på trods af en tydelig modstand. Det er en ret synlig form for magt. Indirekte magter en persons eller gruppes evne til at få tilgodeset sine interesser uden nødvendigvis at foretage sig noget, men alene i kraft af at besidde nogle magtressourcer, som evt. kan bringes i anvendelse [...] Her er magten ikke altid helt synlig, og endnu vanskeligere at øjne er det magtbegreb, der anvendes i teorien om»ikkebeslutninger«( non-decision-making). Her består magten i at bestemme, hvilke sager der skal, og ikke skal, træffes beslutning om. [...]I et par andre magtdefinitioner er aktørerne ikke så tydelige. Det drejer sig om den anonyme eller strukturelle magt, der er til stede i institutioner eller systemer. (Svane Hansen 2000:239) 12

13 det danske samfunds magtstrukturer. Teorien bygger på tre faktorer, som kan føre til økonomisk magt, henholdsvis policy formulation, policy implementation og policy interpretation. Disse tre metoder, hvorigennem en aktør kan opnå økonomisk magt, finder vi relevante, idet de stiller en spændende problemstilling, som vil kunne give os et mere nuanceret indblik i skattesagen og dermed gøre det muligt at undersøge, hvorvidt disse tre metoder er blevet anvendt af APMM i et forsøg på at opnå indflydelse på policy processerne. Korporatismeteori Vi har valgt at benytte korporatisme som teori, eftersom vi mener, at den har stor relevans i forholdet mellem stat og interesseorganisationer. Vi har de seneste årtier set flere eksempler på APMM s samspil med den danske stat. Som eksempel kan nævnes statens støtte til skibsværfterne, hvor Lindøværftet, som er ejet af APMM, fik en betragtelig økonomisk støtte, eftersom APMM havde en stor indflydelse i et udvalg, som staten havde nedsat for at afhjælpe de danske skibsværfters økonomiske problemer. I særdeleshed Lindøværftet(Blom-Hansen & Daugbjerg 1999: 73). Vi mener, at der kan drages paralleller til den seneste skattepakke, hvor APMM har haft lignende indflydelse på lovforslaget. Netværksteori Vi har valgt at bruge netværksstyringsteori, da vi har en formodning om, at APMM deltager i styringsnetværk i et forsøg på at opnå mere politisk indflydelse. Denne antagelse bygger på, at statens monopol på politisk styring er blevet brudt, så det ikke kun er de formelle statslige aktører, der har indflydelse, men at også uformelle aktører er kommet på banen og er med inde i den politiske styring. Overgangen bliver kaldt fra government til governance. Vi har valgt at anvende Eva Sørensen og Jacob Torfings bog om netværksstyring, da den kan bruges til at give et samlede overblik over netværksstyringsteorien. Derudover bruger vi den norske bog Sosiale nettverk og økonomisk makt, skrevet af Sigmund Grønmo og Trond Løyning. Den er skrevet ud fra den norske magtudredning, og den omhandler blandt andet overlappende styringsnetværk, som redegøres for i teoriafsnittet, dog undlader vi at analysere ud fra alle aspekter af denne teori, herunder blandt andet teorien om direktørkontrol. 13

14 Demokratiteori Vi har i vores demokratiteoriafsnit valgt at lægge vægt på de to klassiske teoretikere Hal Koch og Alf Ross som en definition på, hvordan demokratiet i Danmark skal opfattes i sammenhæng med vores problemformulering. Både Koch og Ross har diskuteret, hvordan man bør definere demokratiet i Norden. I Kochs bog Hvad er demokrati? fra 1945 beskriver Koch demokratiet som at være et livssyn, som hele tiden udvikler sig gennem samtalen. Ross tog et skridt videre og udgav i 1946 bogen Hvorfor demokrati? hvor han gjorde rede for demokratiet som en politisk styreform, som bruges, når folket skal træffe fælles beslutninger. Begge teoretikere arbejder med det repræsentative demokrati, og det er derfor, vi har valgt at arbejde netop ud fra disse forudsætninger omkring folkets måde at opnå indflydelse i den politiske beslutningsproces. Vi vil dermed også beskrive, hvordan et lovforslag gennemgår den beslutningsproces, og hvem der har indflydelse i denne. I analysen vil vi tage fat i diskussionen om, hvorvidt denne demokratiform bliver svækket, når én bestemt folkemængde eller virksomhed får indflydelse udenom de demokratiske processer. Af litteratur til Magtteori samt demokratiteori har vi brugt bøger som er skrevet på baggrund af Magtudredningen, som folketinget valgte at gennemføre i Magtudredningen er en analyse af demokratiet og magten i Danmark og heraf er der blevet udgivet en række bøger, bl.a. De som meget har... Store danske virksomheder som politiske aktører og Demokrati, magt og politik i Danmark begge bøger af Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard, samt Magten i Danmark af Peter Munk Christiansen og Lise Togeby, hvilket er en opsamling af Magtudredningens analyser. Vi finder at disse bøger har en høj pålidelighed, da skribenterne til disse indgår i den forskningsledelse nedsat af Folketinget, som står bag denne udredning. 14

15 2.5 Projektets tværfaglighed For at besvare vores problemformulering, hvor magtudøvelsen er et vigtigt område at belyse, har vi valgt at benytte politologiske teorier og begreber i sammenspil med økonomiske. Man ville måske kunne argumentere for, at projektet også har en sociologisk vinkel, da begrebet magt også indeholder sociologiske aspekter. Flere sociologer har beskæftiget sig med magtbegrebet blandt andet medforfatteren til Kontrol i det stille, Søren Christensen. Det sociologiske aspekt har vi valgt ikke at fokusere på i opgaven, men man vil dog enkelte steder kunne hævde, at der er en sociologisk vinkel. Grænsen imellem økonomisk og politologisk magt er dog svær at skelne fra hinanden, men magt bliver oftest beskrevet af politologer, eftersom at økonomer hovedsageligt har beskæftiget sig med økonomiske forhold i samfundet og har overladt dele af det økonomiske magtbegreb til politologer(grønmo2003: 13). Men da vores økonomiske magtteori er skrevet af økonomen Jerry L. Petr, mener vi, at vores projekt har en økonomisk dimension sammen med den politologiske. Derudover har vi analyseret APMM s indflydelse ud fra et makroøkonomisk perspektiv. Dette er med til at øge tværfagligheden i vores projekt. Vores studie af APMM, både som virksomhed og som politisk aktør, giver en forståelse af økonomiens politiske kræfter. APMM har om nogen dansk virksomhed formået at bruge disse kræfter til at udøve indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. 2.6 Valg af empiri Til at underbygge vores konklusioner i analysen har vi anvendt både primær- og sekundærlitteratur. De primære kilder består udelukkende af et interview, og den sekundære litteratur består af: bøger om APMM, internetsider fra forskellige organisationer samt avisartikler vedrørende APMM og skattepakken. Det kan være fornuftigt at benytte både primær- og sekundærlitteratur, da det kan være med til at øge gyldigheden. En sekundær kilde giver ikke altid et reelt bil- 15

16 lede af virkeligheden, da sekundære kilder er blevet bearbejdet af flere forskellige aktører. Vi har derfor valgt at bruge et interview med en person, som besidder en stor viden inden for området. Det vil vi bruge til at udarbejde analysen, men vi er dog opmærksomme på, at de svar vi får, kan være farvede af den interviewedes personlige holdning. I projektet har vi brugt skattesagen, som er af nyere oprindelse. Derfor har vi ikke kunnet finde nogen bøger om emnet eftersom skattesagen er nyere dato derfor har vi valgt at bruge artikler fra forskellige tidsskrifter til at beskrive og søge information om skattesagen. Idet vi har valgt at bruge artikler fra mange forskellige tidsskrifter, sikrer vi os også, at vi ikke bliver påvirket af et bestemt tidsskrifts holdning. 2.7 Kildekritik Sebastian Olden-Jørgensen definerer i bogen Til Kilderne! kildekritik som: den kritiske refleksion over forholdet mellem kilderne og historikerens rekonstruktion af den fortidige virkelighed. (Olden-Jørgensen 2001: 17) Selvom det er en definition, der er relateret til historiefaget, finder vi den også brugbar i en samfundsvidenskabelig kontekst. Det handler om at kunne analysere kilden kritisk i forhold til den virkelighed og den tid, den er fra for at nå ind til kernen og det faktiske indhold i kilden. Samtidig kan man sige at: en kilde er først en kilde, når den er en kilde til noget, og kilde til noget bliver den først, når den bliver sat i relation til et spørgsmål, det være sig nok så vagt. (Olden-Jørgensen 2001: 49) Kilder kan opdeles i primære og sekundære. Den primære kilde er en slags førstehåndskilde, hvor der ikke refereres til tidligere/andre kilder. Et eksempel på en 16

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT...

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE... 6 3.1 PROJEKTDESIGN... 7 3.2 POSITIONERING... 8 3.3 AFGRÆNSNING... 9 3.4 EMPIRISKE

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger...

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 2.1 Mills og magteliten... 3 2.2 Dahls pluralistiske kritik af eliteteorien... 4 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere