ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Indstilling om ændring af bilag til Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen som følge af lovændring om frit skolevalg 1. Resume Ændring af folkeskoleloven af 28. april 2005 omkring frit skolevalg på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser medfører, at forældrene ved både indskrivning til skolegang og ved skoleskift får frit valg af folkeskole indenfor kommunen og på tværs af kommunegrænser, hvis der er ledig plads til rådighed på skolen. Lovændringen træder i kraft pr. 1. august 2005 og gælder som en forsøgsordning i en 2-årig periode. Et ønske om valg af anden skole end distriktsskolen kan kun afslås i det omfang, der ikke er ledig plads til rådighed. Reglerne i Århus Kommune omkring muligheden for reservation af de sidste 4 pladser i hver klasse (set som et gennemsnit på klassetrinnet) berøres ikke af lovændringen og kan således bevares. Byrådet skal i lighed med nuværende regler fastsætte objektive retningslinier for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Det nye i folkeskoleloven er, at børn fra andre kommuner har krav på optagelse ved indskrivning og ved skoleskift under skoleforløbet - forudsat der er ledig plads til rådighed. Dette betyder, at det er nødvendigt med en udbygning af de allerede vedtagne kriterier for udvælgelse af børn, således at ansøgere, der er bosiddende i Århus Kommune, får en fortrinsstilling til ledige pladser. Magistratens 4. Afdeling stiller på baggrund heraf, at kriterierne fremover er følgende: 1. kommunens børn optages før børn fra andre kommuner 2. søskende har en fortrinsstilling til ledige pladser 3. afstand mellem hjem og skole - nærmestboende optages først.

2 Ovennævnte medfører et behov for en ændring af bilag til Styrelsesvedtægten for Århus Kommunale Skolevæsen - jvf. bilag 1 til denne indstilling. 2. Tidligere beslutninger Byrådsbeslutning af 16. december 1992 vedrørende indstilling om fremtidig model for skoleplacering ved indskrivning og ved tilflytning til kommunen. 3. Beskrivelse af indstillingen Den 28. april 2005 har folketinget 3. behandlet og vedtaget en ændring af lov om folkeskolen. Med ændringen indføres frit skolevalg på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser med ikrafttræden den 1. august Loven er dog gældende fra 1. januar 2005 for børn, som indskrives til skolegang til skoleåret 2005/06, samt for børn, som søger om skoleskift gældende pr. 1. august Lovændringen etableres som en forsøgsordning i to år. Lovændringen medfører, at forældrene ved både indskrivning til skolegang og ved skoleskift får frit valg af folkeskole, hvis der er ledig plads til rådighed på skolen. Dette gælder både inden for kommunen og i forhold til børn fra andre kommuner. Lovændringen medfører ikke nogen ændringer vedrørende ansøgninger om anden skole end distriktsskolen ved skolestart, idet man siden 1992 har haft frit valg mellem alle skolerne i Århus Kommune. Der er dermed ikke et behov for en ny stillingtagen til ansøgninger om anden skole end distriktsskolen i børnehaveklasse til kommende skoleår, idet klassedannelsen alene er foretaget iht. principper, som også er indeholdt i lovændringen. Et ønske om valg af anden skole end distriktsskolen kan kun afslås i det omfang, der ikke er ledige pladser til rådighed. Hvis eleven skal modtage specialundervisning i en specialklasse mv. eller skal optages i en modtagelsesklasse, begrænses det frie skolevalg dog af, om der er et sådant relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen. Den enkelte skole kan ved skoleskift ikke længere alene ud fra pædagogiske hensyn give afslag til en elev. Det vil dermed ikke længere være muligt for skolelederen ud fra en konkret vurdering af det enkelte barn, forholdene i den konkrete klasse eller klassetrinnet som helhed at give afslag på optagelse på skolen. Det er alene ud fra antallet af elever i klassen/på klassetrinnet (ledig plads til rådighed), der kan gives afslag. Byrådets ret til at fastsætte regler for skolestrukturen ændres ikke af forældrenes frie valg af folkeskole. Og det er fortsat muligt at fastholde regler for, hvor mange ledige pladser, der kan reserveres til tilflyttere m.m. Reglerne i Århus Kommune omkring muligheden for reservation af de sidste 4 pladser i hver klasse (set som et gennemsnit på klassetrinnet) kan således bevares. Disse regler blev besluttet af Århus Byråd i 1992 med baggrund i økonomiske hensyn, herunder muligheden for at sikre en hensigtsmæssig lokaleudnyttelse på skolerne. Det vurderes, at denne råderet over pladser er helt nødvendig 2

3 for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af skolernes lokaler samt for at sikre, at der er plads til tilflyttere til distriktet. Byrådet skal fastsætte retningslinier for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, dvs. i hvilken prioritet eleverne optages på den ønskede skole. Retningslinierne skal bygge på objektive kriterier, således som de gældende retningslinjer i Århus gør mht. fortrinsstilling til søskendeansøgere og betydningen af afstand mellem skole og hjem. I Århus Kommune har det i mange år været muligt at vælge mellem alle kommunens skoler ved indskrivningen - og barnet har skullet optages, hvis der er ledig plads til rådighed (omtalt som frit skolevalg). Og det har ligeledes været muligt at søge om skift til en anden af kommunens skoler. Det nye i folkeskoleloven er, at børn fra andre kommuner har krav på optagelse ved indskrivning og ved skoleskift under skoleforløbet - forudsat der er ledige pladser til rådighed. Dette betyder, at det er nødvendigt med udbygning af de allerede vedtagne kriterier for udvælgelse af børn, når der ikke er tilstrækkeligt med pladser til imødekommelse af alle ønsker om optagelse. Det foreslås, at ansøgere, der er bosiddende i Århus Kommune, skal have en fortrinsstilling til ledige pladser. Magistratens 4. Afdeling indstiller på baggrund heraf, at kriterierne fremover er følgende: 1. kommunens børn optages før børn fra andre kommuner 2. søskende har en fortrinsstilling til ledige pladser 3. afstand mellem hjem og skole - nærmestboende optages først. I øjeblikket behandles yderligere et lovforslag om ændring af folkeloven, nemlig en udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen. Med lovforslaget udvides muligheden for henvisning til andre skoler end distriktsskolen til også at gælde elever, der ud fra en pædagogisk vurdering har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog. Lovforslaget omfatter dermed også elever, der kan deltage i klassens almindelige undervisning, hvis de får støtte i form af undervisning i dansk som andetsprog på hold mv. i nogle ugentlige timer, herunder elever der overgår til almindelig undervisning efter endt modtagelsesklasseforløb. Det bliver op til de enkelte kommuner at tage stilling til, om der skal tages initiativer i denne sammenhæng. Hvis lovændringen vedtages vil Magistratens 4. Afdeling overveje om muligheden skal anvendes samt hvorledes udmøntningen af lovændringen eventuelt skal finde sted Ansøgning om skoleskift fra en privatskole Efter de hidtidige regler har forældre haft krav på optagelse af deres barn på distriktsskolen, når det ønskes flyttet fra en privatskole til en folkeskole. Med lovændringen har barnet ikke længere denne ret, idet optagelsen vil afhænge af, om der er ledig plads til rådighed på den pågældende skole 3.2. Skolefritidsordning Vælger forældre en anden skole end distriktsskolen inden for kommunen eller en skole i en anden kommune, får eleven også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen på den valgte skole, hvis der er etableret en sådan, og hvis der er ledig plads til rådighed. Det sikres også, at elever kan fortsætte 3

4 i skolefritidsordningen i situationer, hvor forældrene har valgt at lade barnet forblive i en folkeskole efter flytning til en anden kommune. Da byrådet har truffet beslutning om pasningsgaranti på klassetrin, og da det er besluttet, at SFO'erne skal optage alle de børn, som ikke ønsker eller kan få plads i de andre pasningstilbud, har SFO'erne ikke nogen fast normering. De eksisterende regler betyder således, at der ikke bliver tale om at give afslag på optagelse i SFO af børn fra andre kommuner Befordring Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, er bopælskommunen henholdsvis skolekommunen ikke forpligtet til at yde fri befordring i henhold til reglerne herom. Dette er en videreførelse af hidtidige regler på området Ændring af bilag til styrelsesvedtægten Fortrinsstilling til kommunens egne børn ved ansøgning om optagelse på anden skole end distriktsskolen (ved skolestart) eller ved ansøgning om skoleskift (under skoleforløbet) medfører, at bilaget til styrelsesvedtægten om indskrivning mv. skal justeres i overensstemmelse hermed, jf. vedlagte bilag 1. Magistratens 4. Afdeling skal oplyse, at man, samtidig med ovennævnte justering, har justeret bilaget i henhold til lovens ændringer samt benyttet lejligheden til at modernisere både form/opstilling og sprog i bilaget. Nugældende bilag til Styrelsesvedtægten om indskrivning/skoleskift er til orientering vedlagt i bilag Administrative sagsgange Ændringen af folkeskoleloven vil også medføre et behov for ændringer af de administrative sagsgange set i forhold til sagsgangene omkring ansøgninger om skoleskift, og at der skal tages højde for evalueringen af den 2-årige forsøgsordning. Dette fastlægges i Skoleforvaltningen Evaluering af lovændringen Lovændringen gælder i to år som en forsøgsordning. Af lovforslaget fremgår, at der i Undervisningsministeriet nedsættes et udvalg med repræsentanter for bl.a. de kommunale parter og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Udvalget skal analysere udviklingen og vil heri inddrage kommunerne. Udvalget skal udtale sig forud for den foreslåede revision af loven senest i folketingsåret 2007/08. Skoleforvaltningen har i den anledning foretaget nogle ændringer af skolernes administrative sagsgange i forbindelse med ansøgninger om skoleskift, idet der skal sikres et grundlag for indsamling af relevante oplysninger til brug for evalueringen. Skolerne skal bl.a. opbevare alle ansøgninger om skoleskift samlet eller i et system, således at Skoleforvaltningen ved forespørgsel på et givent tidspunkt kan få et hurtigt overblik over ansøgningerne. Det forventes, at der i forbindelse med evalueringen vil være behov for oplysninger om; antal henvendelser om skoleskift hvorledes udfaldet af ansøgningerne har været (bevilling/afslag) 4

5 fra hvilken skole har eleven søgt om skoleskift elevens modersmål om udfaldet ville have været anderledes ved afgørelse i henhold til de hidtidige regler (om skolen ville have givet afslag, hvis en pædagogisk vurdering var mulig) hvorledes elevens indslusning på skolen/elevens skolegang indtil nu er forløbet (har der f.eks. været problemstillinger, som skolen kunne forudse på ansøgningstidspunktet). Herudover vil skolernes erfaringer med det frie skolevalg indgå. Byrådet vil ved afrapporteringen blive orienteret herom. 4. Økonomiske konsekvenser Da de nuværende regler for klassedannelsen indeholder muligheden for reservation af de sidste 4 pladser i hver klasse (set som et gennemsnit på klassetrinnet) vil den udvidede adgang til frit skolevalg ikke umiddelbart medføre oprettelse af yderligere klasser og dermed, set ud fra et overordnet økonomisk synspunkt, ikke have nogen økonomiske konsekvenser. Elevers flytning fra en skole til en anden skole vil dog indenfor Skolevæsenets budgetramme medføre en omfordeling af ressourcer mellem skolerne Betaling for skolegang i anden kommune Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen ved frit valg over kommunegrænsen. Reglerne vil finde anvendelse, hvis der ikke indgås en aftale kommunerne imellem om betalingen. Skoleforvaltningen afventer udmelding herom fra Undervisningsministeriet. Det vil ikke være muligt at forudse om det frie skolevalg på tværs af kommunegrænser vil have økonomiske konsekvenser for Skolevæsenet/kommunen, da det ikke umiddelbart er muligt at forudse, hvor mange som vil ønske en skole på tværs af kommunerne. 5. Konsekvenser i forhold til mål Det må forventes, at det frie skolevalg vil få konsekvenser for målsætningen om at elevsammensætningen på skolerne skal afspejle lokalområdet/skoledistriktet. 6. Beslutningspunkter Det indstilles: at børn fra Århus Kommune får en fortrinsstilling til ledige pladser ved ansøgning om anden skole end distriktsskolen (ved skolestart) samt ved ansøgning om skoleskift (under skoleforløbet) at bilag til Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen om indskrivning mv. vedtages i henhold til vedlagte bilag 1 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Nyt bilag til Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale 5

6 Skolevæsen. Bilag 2: Nugældende bilag til Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen (til orientering) Bilag 1 Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen Juni 2005 Indskrivning/optagelse af elever Optagelse ved skolestart Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig (distriktsskolen). Forældre har ved indskrivning af deres barn til skolestart i børnehaveklasse eller 1. klasse mulighed for at vælge mellem alle kommunens skoler. Et barn, der via Visitations-koordinationskonference er bevilget en plads på fritidshjem eller integreret institution med særlig ressource, tildeles status som distriktsbarn også i forhold til den skole, i hvis distrikt fritidshjemmet/den integrerede institution ligger. Det enkelte barn bevarer herudover sin status som distriktsbarn i det skoledistrikt, hvor familien bor. Forældre giver ved indskrivningen meddelelse om valg af skole. Antallet af indskrevne børn fra skolens eget distrikt danner grundlaget for oprettelse af antal børnehaveklasser på den enkelte skole. Der kan optages børn fra andre distrikter i børnehaveklasse til og med plads nr. 18 og i børnehaveklasse med medhjælp til og med plads nr. 24 (ses som et gennemsnit på klassetrinnet). Der kan optages yderligere børn fra andre distrikter, hvis Skoleforvaltningen godkender udnyttelse af flere pladser. På 1. klassetrin optager skolen børn fra andre distrikter til og med plads nr. 24 (ses som et gennemsnit på klassetrinnet). Skolen kan efter godkendelse i Skoleforvaltningen udnytte flere pladser til børn fra andre distrikter. Hvis det ikke er muligt, at optage alle de børn, som ansøger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, skal børnene optages i følgende rækkefølge: 6

7 1. kommunens børn optages før børn fra andre kommuner 2. søskende har en fortrinsstilling til ledige pladser 3. afstand mellem hjem og skole - nærmest-boende optages først. Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder privatskole, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på distriktsskolen. Overflytning til distriktsskolen behandles efter reglerne om skoleskift. Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse eller 1. klasse foregår samtidigt på alle kommunens skoler. Tidspunktet fastsættes af Magistratens 4. Afdeling. Anmodninger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen skal fremsættes inden en frist, som ligeledes fastsættes af Magistratens 4. Afdeling. Skoleskift Under skoleforløbet kan forældre anmode om skoleskift for deres barn. Ansøgning herom skal ske til den ønskede skole. På 1. til 9. klassetrin kan skolen optage elever fra andre distrikter til og med plads nr. 24 (ses som et gennemsnit på klassetrinnet). Skolen kan efter godkendelse i Skoleforvaltningen optage flere elever. Hvis der foreligger samtidige ønsker, og det ikke er muligt at imødekomme alle, optager skolen elever i følgende rækkefølge: 1. elever fra Århus Kommune optages før elever fra andre kommuner 2. søskende har en fortrinsstilling til ledige pladser 3. afstand mellem hjem og skole - nærmest boende optages først. Elever fra Århus Kommune kan fortsætte deres skolegang i 10. klasse på deres 10. klasses-distriktsskole. Efter ønske kan elever fortsætte deres skolegang i 10. klasse på en anden af kommunens skoler. Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en bestemt skole, optager skolen elever i følgende rækkefølge: 1. elever fra Århus Kommune optages før elever fra andre kommuner 2. sammenhængen mellem elevens uddannelsesplan og tilbuddet på den ønskede skole/10. klasseslinie. Et ønske om skolegang i 10. klasse på en anden skole skal fremsættes inden en bestemt frist, som fastsættes af Skoleforvaltningen. Oplysning om fristen gives i det almindelige informations- materiale om 10. klasser i Århus Kommune. Er familien fraflyttet skoledistriktet, kan forældrene vælge at lade barnet fortsætte skolegangen i den hidtidige skole. Dette gælder også, hvis forældrene flytter til en anden kommune. 7

8 Efter udslusning fra modtagelsesklasse kan elever efter Magistratens 4. Afdelings nærmere bestemmelse fortsætte skolegangen på den skole, hvor pågældende har gået i modtagelsesklasse. Vælger forældre under barnets skoleforløb at flytte barnet fra distriktsskolen til en anden skole, herunder en privatskole, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på distriktsskolen. Overflytning til distriktsskolen behandles efter reglerne om skoleskift. Bilag 2 Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen December 2000 INDSKRIVNING/OPTAGELSE AF ELEVER Forældre har ved indskrivning af deres barn til børnehaveklasse/1.?klasse mulighed for at vælge mellem alle kommunens skoler. Forældrene har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig (distriktsskolen). Et barn, der via Visitations-koordinations-konference er tilbudt/bevilget en plads på fritidshjem/integreret institution med særlig ressource, tildeles status som distriktsbarn også i forhold til den skole, i hvis distrikt fritidshjemmet/den integrerede institution ligger. Det enkelte barn bevarer herudover sin status som distriktsbarn i det skoledistrikt, hvor familien bor. Forældre giver ved indskrivningen meddelelse om valg af skole. Ved anmodning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, skal børn, der har søskende på pågældende skole optages, hvis der er ledige pladser. "Sammenbragte" børn betragtes som søskende. Er det i øvrigt ikke muligt at imødekomme alle anmodninger om optagelse på en bestemt skole, optages nærmestboende børn først. Indskrivning til børnehaveklasse/1. klasse foregår samtidig på alle kommunens skoler. Tidspunktet fastsættes af Magistratens 4.?Afdeling. Anmodninger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen skal fremsættes inden en frist, som ligeledes fastsættes af Magistratens 4. Afdeling. Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på distriktsskolen. Overflytning til distriktsskolen behandles efter reglerne om skoleskift. Under skoleforløbet kan forældre anmode om at få deres barn flyttet til en anden af kommunens skoler. Anmodning fremsættes over for den ønskede skole, som ud fra en samlet vurdering af den konkrete sag tager stilling til anmodningen. Optagelse forudsætter, at der er ledig plads. Anmodning om optagelse af barn på anden skole end distriktsskolen fra forældre, som tilflytter kommunen efter skolegangens påbegyndelse, behandles på tilsvarende måde. 8

9 Skolen optager børn i børnehaveklasse til og med plads nr. 18 og i børnehaveklasse med medhjælp og i øvrige klasser (til og med 9. klasse) til og med plads nr. 24. Skolen kan efter nærmere aftale med Skoleforvaltningen optage flere børn. Er familien fraflyttet skoledistriktet, men ikke kommunen, kan forældrene vælge at lade barnet fortsætte i den hidtidige skole. Efter udslusning fra modtagelsesklasse kan eleven efter Magistratens 4. Afdelings nærmere bestemmelse fortsætte skolegangen på den skole, hvor pågældende har gået i modtagelsesklasse. 9

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen 2007/2 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 051.343.021 Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Udkast af 1. marts 2012 til. Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Udkast af 1. marts 2012 til. Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den xx. marts 2012 af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Udkast af 1. marts 2012 til Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume

Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 11. december 2007 Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart 1. Resume Kompetencebaseret aldersintegreret rullende indskoling

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering Folkeskolen Kompetencens placering Bemærkninger Uddelegering af rådmandens kompetence Overordnet ansvar for folkeskolen for drift af folkeskolen Jvf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt folkeskolen for opfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere:

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: 14-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Dem og ( ) i anledning

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015 Til Skolerne November 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge Indskrivning 2016/17 Hermed oplysninger om den kommende indskrivning til børnehaveklasse i 2016/2017 Indhold: 1. Tidspunkt for indskrivning side 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling:

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: 2.2.1. Bedre mulighed for valgfag Gældende regler I dag har eleverne efter folkeskolelovens 9 mulighed for at vælge valgfag på

Læs mere