NYHEDSBREV NR ÅRGANG 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 3-2007 - ÅRGANG 5"

Transkript

1 april Indhold Jættestuer Indhold får kærlig hånd s. 2 Støtte Nej til til højhus enestående truede i Horsens genstande s. 2 Danskernwe Ruiner sættes er i vilde stand s.3 med kulturhistorie s. 3 Millioner til Observatorium digital formidling s. 4 søges fredet s.5 Nationale Fredning Industriminder af dele udpeget af s.5-7 Mårup kirke ophæves s. 6 Riddersal restaureret s.8 KULTURARVSSTYRELSENS KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV NYHEDSBREV H.C. Andersens Boulevard 2 H.C Andersens KØBENHAVN Boulevard V TLF 33 KØBENHAVN V TLF REDAKTION: REDAKTION: KENNETH BO JØRGENSEN KENNETH BO JØRGENSEN TLF TLF NYHEDSBREV NR ÅRGANG 5 Kun ét afslag til museernes indkøb Der er kun givet et enkelt afslag ved årets 1. uddeling af museernes erhvervelsessum. Ved sidste års 2. uddeling blev de fleste ansøgninger afvist, fordi de var mangelfulde eller uden tilstrækkelig argumentation. Men det er der nu rettet op på. Vi har haft en fornuftig dialog med museerne, og det har vist sig, at der var en række forhold, der kunne gøres bedre, så vi i fremtiden kan sikre en højere kvalitet i ansøgningerne. Blandt andet er vi blevet gjort opmærksom på formuleringer i selve ansøgningsskemaet, der har været uhensigtsmæssige, og det har vi skyndt os at ændre, siger kontorchef Frank Rechendorff, Kulturarvsstyrelsen. Erhvervelsessummen kan søges af museerne som støtte til deres langsigtede planlægning af indkøb to gange om året. Ved 1. uddeling i år er der bevilget 1.l kr. til indkøb. Det er de faglige råd, der indstiller til Kulturarvsstyrelsen, hvilke museer der skal have støtte til at købe nye værker og genstande. Der er kun indkommet ansøgninger fra kunstmuseer til 1. uddeling. Det Kunsthistoriske Faglige Råd har derfor i flere tilfælde valgt at indstille tilskud, der er mindre end det ansøgte, for at imødekomme så mange kvalificerede ansøgninger med beløb som muligt. Statens Museum for Kunst Viera Collaro og Niels Nedergaard: 1000 Farver, Farveinstallation. ( kr.) Farveinstallationen er central for begge kunstneres produktioner og betragtes som et betydeligt værk fra 1970 erne. Den Hirschsprungske Samling Anna Sophie Petersen: Musiktimen. Ved lampelys, Maleri. ( kr.) Kunstneren hører til den tidligste generation af danske kvindelige malere i slutningen af 1800-tallet. Af hendes værker kendes i dag kun ca. 10, resten er gået i glemmebogen. Vestsjællands Kunstmuseum Stig Brøgger: Indoor/Outdoor, 1968/1969. Fire indrammede elementer. ( kr.). Museet har haft værket deponeret siden 1996 og har ønsket det indlemmet i samlingen, fordi det er et centralt værk i kunstnerens produktion. Læs mere side 4

2 Jættestuer får en kærlig hånd Flere dysser og jættestuer bliver i år gjort i stand, så de kommer til at fremtræde flottere, og så der bliver bedre offentlig adgang til dem. Kulturarvsstyrelsen har godkendt en række restaureringer af fortidsminder fra forhistorisk tid, og de vil finde sted i løbet af i år. De kommer til at koste ca. 1 mio. kr., som kommer fra en særbevilling fra Folketinget. Bevillingen skal sikre istandsættelser i perioden Nationalmuseet foretager restaureringerne. Holbæk-området vil få gavn af restaureringerne: Det gælder jættestuen Bounsdysse ved Østrup, der ligger i tilgroet tilstand. Et anseligt fortidsminde, som nu er nedbrudt. Og da det ligger mindre end 100 meter fra landevejen, er der nem mulighed for at give offentligheden adgang, og det vil præsentere sig flot i et område med andre velplejede fortidsminder. Derfor skal højen nu ryddes for krat og træer, den skal oprenses, og de væltede bæresten skal rejses. I området ligger også en jættestue ved Rugtved. Den er stærkt i forfald, men har dog fundet anvendelse for områdets børn, der benyttede den som hule. Det var ikke nogen god idé, for selv om jættestuen udefra ser ud til at være i god stand, så er sikkerheden tvivlsom. Desuden siver der regnvand ind, så der er flere centimeter vand på gulvet. Nu bliver jættestuens kammer og gang renset, og alle nedfaldne sten bliver sat på plads. Desuden lægges en membran, så kammer og gang bliver tætte. På Djursland vil anlæggelsen af et golfcenter ved Nimtofte formentlig betyde, at der bliver offentlig adgang til jættestuen Stenkammeret ved Mogenstrup. Jættestuen er delvis jordfyldt, men er alligevel farlig for besøgende, og derfor skulle den enten sættes i stand eller afspærres. Nu bliver den sat i stand sammen med de andre anlæg i området, så de bliver langt mere forståelige seværdigheder for offentligheden. Nej til højhus i Horsens Kulturarvsstyrelsen har gjort indsigelse trekant opførte man i 1913 en toldbod, mod Horsens Byråds planer om at opføre tegnet af arkitekt Hack Kampmann. Told- et nyt højhus i 20 etager i Horsens Havn. boden er i dag fredet. Desuden opførte man få år efter et stykgodspakhus, som i Det betyder, at byrådet foreløbig ikke Horsens Kommuneatlas fra 1991 har fået kan vedtage den lokalplan, som danner vurderingen høj bevaringsværdi. rammerne for højhuset. Der skal først opnås enighed med Kulturarvsstyrelsen om lokalplanens indhold. Hvis man ikke kan nå til enighed med Kulturarvsstyrelsen, skal sagen endeligt afgøres af Miljøministeriet. Højhuset skulle ifølge lokalplanen opføres i den såkaldte havnetrekant en mindre udvidelse af Horsens Havn, der blev gennemført sidst i 1700-tallet. Udvidelsen har form som en mindre trekant skudt ud i havnebassinet. På denne Kulturarvsstyrelsen finder, at et markant højhus på 20 etager klos op ad den fredede toldbodsbygning vil virke stærkt reducerende på oplevelsen af den historiske bygning. Kulturarvsstyrelsen stiller sig nu rådighed for kommunen med henblik på en drøftelse af sagen. Vi har ikke noget imod højhuse i byerne, men de må ikke skæmme eller tage luften fra de fredede, historiske bygninger. Nu stiller vi os til rådighed for en konstruktiv dialog, hvor vi dels kan gøre rede for vores synspunkt, dels eventuelt være behjælpelig med ideer til, hvordan både højhus og toldbod kan være der uden at genere hinanden, siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen. /2

3 Kold krig på museum Ruiner sættes i stand Kulturarvsstyrelsen har nu godkendt et Mange bygninger, der har udspillet deres program for istandsættelse og restaure- rolle efter afslutningen på Den Kolde ring af ruiner i Danmark i det kom- Krig, skal rives ned eller overgå til andre mende år. I alt vil der blive investeret funktioner. Det er derfor på høje tid, hvis 4 mio. kr. i ruiner, der trænger til en man vil undersøge bygningerne og be- kærlig hånd. Pengene kommer fra en vare vigtig dokumentation for eftertiden. bevilling fra Folketinget til restaurering af fortidsminder i perioden Det vil Statens Forsvarshistoriske Mu- Nationalmuseet udfører opgaverne. seum, som netop har modtaget kr. til arbejdet fra Kulturarvsstyrelsens På grund af mangel på kvalificerede hastesum. Styrelsen kan yde tilskud til håndværkere kom en del af de planlagte museers dokumentation af væsentlige opgaver i 2006 ikke i gang, og der kan kulturhistoriske elementer og bygninger. derfor overføres omkring kr. til Gamleborg budgettet for Sikring af nordportens vestside fortsæt- Statens Forsvarshistoriske Museum vil ter. undersøge tre vigtige monumenter fra Programmet i 2007 vil, i det omfang det dengang, da trusselsbilledet så helt an- er muligt at indgå aftaler med kvalifice- Gurre Slotsruin derledes ud. Det drejer sig om: rede håndværkere, bl.a. omfatte følgende Restaurering af tårnbygningen fortsæt- monumenter: ter. På grund af en tidligere uheldig Søminedepotet Bøstrup ved Slagelse. restaurering, hvor der blev anvendt Depotet blev opført på lejet grund af den Hammershus cementmørtel til fugning mellem kampe- tyske marine i som lager for de- Efter gennemførelsen af den nødvendige stenene, er stabiliteten i hele tårnets res søminer. Tyskerne opsagde lejemålet bygningsarkæologiske undersøgelse facademur truet. i Nu skal anlægget afvikles, og byg- igangsættes restaureringsarbejdet på ningerne heraf 24 nedgravede magasin- Manteltårnets østmur inde og ude og om Bispens Hald bunkere skal rives ned i år. Anlægget muligt nordmurens yderside. Arbejdet Portpartiet og de nedstyrtningstruede har central betydning for belysning af vil omfatte fastlægning af løse sten, fug- portgennemgange skal sikres. Som den militære depotstruktur og samarbej- ning af udvaskede fuger og udskiftning grundlag for arbejdet gennemføres en det i NATO. af forvitrede sten, som truer konstruktio- afrensning af overflader og en bygnings- nens stabilitet. arkæologisk undersøgelse og opmåling. Forsvarskommandoen i Vedbæk var hovedkvarteret for militæret fra , Vordingborg Slot Lilleborg da det rykkede til Holmen i København. Sikring af den sydøstlige og sydlige Der skal udføres sikringsarbejder på Det gamle område er solgt, hovedbygnin- ringmur og Ormetårnet fortsætter. I slotspladsens ringmur. gen fra 1961 skal rives ned. Bygningen forbindelse med restaureringsarbejdet var central for dansk forsvarsplanlæg- gennemføres bygningsarkæologiske Sprogø ning. Det krigsmæssige hovedkvarter for Totalforsvarsregion VI i Ejby omfatter en særlig stor nedgravet kommandobunker, som skulle huse ledelsen af det civile beredskab og en stor forbindelsesstab til det militære beredskab for det storkøbenhavnske område. Evakuerings- og sygehusberedskaber skulle styres herfra i tilfælde af krig. Anlægget bruges ikke længere, men fremstår komplet. undersøgelser og dokumentation. Christiansborg Restaureringsarbejdet fortsætter med sikring af murværk under både slotspladsen og slotsgården, der risikerer at bryde sammen på grund af grundens udtørring. Den gamle undergrund støttes med tilførsel af en ny lerforing. Arbejdet fortsætter med sikring og fastlægning af løse sten i alt murværk. Restaurering og markering af Valdemarsborgens nord- og østmur gøres færdig. Christiansø Sikring og restaurering af det store krudtmagasin og af fæstningsmurene fortsætter i samarbejde med Christiansø Forvaltning. Henvendelse om de enkelte restaureringsprojekter kan ske til Nationalmuseet på tlf /3

4 Millioner til digital formidling 150 års fynsk arkæologi på nettet, en adgang til 150 års fynsk arkæologi ved Aktiv billet til Mølleåens industri aktiv billet til industrikulturen langs at registrere og fotografere genstandene Når Nationalmuseet i 2009 åbner ny Mølleåen og tusinder af nye billeder i og overføre oplysningerne til Museernes industriudstilling i og omkring Brede Museernes Samlinger og Kunst Indeks Samlinger. Herfra hentes de ind på mu- Klædefabrik nord for Købehavn, kan Danmark. seets formidlings-hjemmeside, Historisk den besøgende løse en såkaldt aktiv Atlas Fyn. Teknikken vil også kunne bru- billet. Det interaktive billetsystem skal Det bliver resultatet af en bevilling fra ges af andre museer til at formidle deres give gæsterne en mere personaliseret og Kulturministeriet på knap fire mio. kr. registreringer i Museernes Samlinger. uforudsigelig oplevelse, fordi billetten af tips- og lottomidlerne til elektronisk ( kr. i tilskud) indeholder oplysninger om alder, sprog, formidling på museerne. Ministeriet har kontekst (gruppe, skoleklasse, individuel, især satset på at få gjort de centrale kul- Guide til berømte fund turist) mv. Bagefter kan museumsgæsten turarvsregistre tilgængelige for et bredt Nationalmuseets afdeling Danmarks se sin rute på internettet hjemmefra og publikum. Ni museer har fået penge Oldtid skal lave en guide på internettet hente supplerende materiale. Endelig til digitalfotografering af genstande og til museets vigtigste og mest berømte kan billetsystemet fortælle museet om kunstværker. Det betyder ca flere fund. Her bliver der adgang til oplys- brugernes baggrund, interesser og brug fotos i Museernes Samlinger og i Kunst ninger om og billeder af genstande, af udstillingen. ( kr. i tilskud) Indeks Danmark. fundsteder og udgravninger. Det ledsages af kortmateriale. Der bliver tematiske og Det er Kulturarvsstyrelsen, der admini- Thorvaldsens tegninger geografiske søgemuligheder. ( kr.) strerer tips- og lottopuljen for Kulturmi- Thorvaldsens Museum vil åbne for nisteriet. Styrelsen har i alt modtaget 33 indblik i upåagtede dele af kunstnerens Design for unge ansøgninger til et samlet beløb på 11,3 samling. Tegninger fra 1894 af andre På Kunstindustrimuseet skal en ny mio. kr. Ministeriet har imødekommet 15 kunstnere, bl.a. Gianlorenzo Bernini eksperimenterende og visuelt undervis- af disse ansøgninger til i alt kr. og Albrecht Dürer, vil komme på nettet ningssite give elever på gymnasieniveau sammen med 2337 grafiske værker af en forståelse af 1900-tallet design. Hjem- Se oversigt over tilskud til digitalisering Thorvaldsen selv. ( kr. i tilskud) mesiden bliver filmbaseret og vil trække på museer (tips- og lottopulje) 2006 på på en del af museets databaser over bl.a. www. kulturarv.dk 150 års fynsk arkæologi møbler, porcelæn og plakater. ( Odense Bys Museer vil give publikum kr. i tilskud) Fortsat fra forsiden Hendrix version af den amerikanske de kapitel til samlingen af dansk og nationalsang. international popkunst på ARoS. Esbjerg Kunstmuseum Peter Zimmermann: co/cc, Kun- Silkeborg Kunstmuseum Vendsyssel Kunstmuseum stharpiks på lærred. ( kr.). Værket Asger Jorn: Uden titel, Glaseret Poul Anker Bech: Debutbillede uden ti- er en del af et dobbeltværk udarbejdet keramisk relief. ( kr.). Relieffet tel, Det gule hus, Kadun- sammen med Claus Carstensen og drejer betragtes som et unikt eksempel på ga, Interiør med Marokko-pude, sig om kunstnernes fælles arbejdsme- kunstnerens eksperimenterende frie Malerier. ( kr.). Kunstneren tode. relieffer. er omdrejningspunktet for museets virke Vejen Kunstmuseum Niels Hansen Jacobsen: fem keramiske værker. ( kr.). Værkerne er væsentlige eksempler på kunstnerens vilde og uortodokse tilgang til keramikken. Horsens Kunstmuseum Christian Lemmerz: City of God og CHP The Final Solution, Skulptur og dvd. ( kr.). Værket består af en skulptur skåret i pap, en stor model af København sønderbombet. Dertil kommer en dvd med lyde fra bomber og Jimi ARoS Aarhus Kunstmuseum Preben Hornung: Ludvigsminde. November, Maleri. ( kr.). Værket vurderes at være blandt det ypperste i kunstnerens oeuvre fra midten af 1980 erne. Kulturarvsstyrelsen reserverer beløbet, der vil blive bevilget, når museet fremsender en vurdering af værket fra et auktionshus eller en kunsthandler. Lars Arrhenius: Habitat, Animationsvideo. ( kr.) Det vurderes, at værket vil føje et samtidigt og nytænken- og selvforståelse. Med erhvervelsen af de fire værker komplementerer museet sin samling med de sjældnere interiørstudier. Nordjyllands Kunstmuseum William Louis Sørensen: 9-delt maleri, ( kr.). Erhvervelsen af værket vil være en afgørende styrkelse af det kerneområde i museets samling. Det betragtes som væsentligt at sikre dette 9-delte værk bevaret i sin helhed i dansk museal sammenhæng. /4

5 Nationale industriminder: Mølleåen og Holmen læg. De fleste begyndte som kornmøller, siden er de blevet anvendt til fremstilling af bl.a. krudt, kobber, stål, papir og tekstil. De blev omkranset af små fabrikssamfund. Det Nationale Fortidsminde omfatter de ni oprindelige møller: Frederiksdal, Lyngby, Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampen, Rådvad og Strandmøllen. af skibsbyggeriet. Holmen blev derfor Lignende industrilandskaber er opstået ikke kun et militærområde, men også omkring en å: Grejs- og Vejleådalene et industrianlæg, hvorfra teknologi blev ved Vejle, Gudenåen ved Silkeborg og spredt til hele landet. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at både Tørning Å ved Haderslev, men langs Mølleåen, på strækningen fra Furesøen Mølleåen ligger de stadig eksisterende Til Industrimindet knytter sig også flå- til Øresund, og Holmen, der dækker store industrianlæg tættere, spænder over en dens andre industrianlæg i København, dele af København, hver især fortæller længere periode og viser flere af 1800-tal- som derfor indgår i industrimindet: Bag væsentlige historier fra den danske indu- lets fabriksformer. Kongens Nytorv lå reberbanen og sejl- striperiode og derfor fortjener betegnel- huset. Holmens Kirke var oprindelig an- sen: Nationale Industriminder. Holmen vrimler i dag med unge stude- kersmedje for flåden. Bag Christiansborg rende, operagæster og beboere, men i finder man flådens tøjhus, bryghus og Mølleåen er formentlig Danmarks ældste over 300 år var området den danske flå- provianthus, det sidste er i dag kontorer industrilandskab og har fået tilnavnet des hovedbase og et teknologisk kraftcen- for folketingspolitikerne. Og endelig gav Industriens Vugge. Den blev centrum ter, i mange år var det Danmarks største Nyboder huslys til flådens folk. for udviklingen, da vandkraft var den arbejdsplads. Her blev flådens skibe vigtigste energikilde. Siden middelalde- bygget, udrustet og repareret. Og her tog Alle industriens bygninger langs Møl- ren har der ligget vandmøller langs åen. man i 1790 landets første dampmaskine leåen og stort set alle Holmens bygninger De udviklede sig til regulære industrian- i brug, her begyndte industrialiseringen er fredede og genanvendt til nye formål. Lindø-værftet Lindøværftet på Fyn er udpeget til Natio- skibsværft. Efter Suez-krisen i 1956 nalt Industriminde. Et teknologisk føre- steg efterspørgslen på større skibe, især nde værft, der indførte masseproduktion tankskibe. På Odense Staalskibsværft af kæmpe skibe man har bl.a. bygget havde man kunnet bygge skibe på op til verdens største tank- og containerskibe. ca tons. Derfor havde man brug Samtidig dannedes omkring skibsværftet for nye faciliteter med ubegrænsede et helt nyt samfund, og det område er ekspansionsmuligheder. Valget faldt på også omfattet af industrimindet. Lindøværftet blev en af efterkrigstidens store arbejdspladser. På det værfts-tekniske kom det til at repræsentere omstillingen fra beddings- til sektionsbyggeri. Og på det samfundsmæssige plan blev det et eksempel på industri, der etablerer nye fabrikssamfund i landkommuner. Værftet blev indviet i 1959 som en ny, moderniseret udgave af Odense Staal- Lindø. Her blev anlagt to byggedokker til skibe på op til tons. I 1969 udvidedes anlægget med en større tørdok med plads til skibe på op til tons, og en ny portalkran kunne nu spænde over dokkens fulde bredde. Det gamle skibsværft i Odense fortsatte med at levere sektioner til Lindø frem til Blandt rekorderne på Lindø er byggeriet af verdens første dobbeltskrogede supertankere og en serie af verdens største containerskibe. Ved anlæggelsen af værftet opførte man en ny by nord for landsbyen Munkebo. Befolkningsantallet i den lille landkommune var ca i 1955, ti år efter var det femdoblet. Planlægningen af byen stod værftets ejendomsselskab for. Indtil 1970 erne var den forbeholdt ansatte. /5

6 Nationalt Industriminder: H. C. Ørstedsværket Danmarks første rigtigt store elværk, H.C. Ørstedsværket i København, er udpeget til Nationalt Industriminde. Det repræsenterer et nyt energisystem, der fik stor betydning for industrien. Med det nye værk kunne virksomhederne i København sløjfe deres egne små kraftværker og i stedet købe strøm til de nye elektromotorer, der erstattede dampmaskinerne. Derfor mener Kulturarvsstyrelsen, at H.C. Ørstedsværket skal være blandt de minder, der som brikker i en mosaik danner den samlede danske industrihistorie. H.C. Ørstedværket i Københavns Sydhavn blev opført Det bestodr af en kedelbygning, som producerede damp, som igen drev turbogeneratorerne i generatorbygningen. I den lange transformatorbygning optransformeredes vekselstrøm til højspænding. Desuden har værket bygninger til administration og reservemotorbygningen fra 1934 med en dieselmotor, der blev sat i gang i tilfælde af nedbrud. Dieselmotoren er bygget af B&W i 1933 på det tidspunkt verdens største. Motoren, der er sammenbygget med en el-generator, repræsenterer et højdepunkt i Danmarks teknologiske formåen, og den er også en grund til, at værket får status som Nationalt Industriminde. Bygningen er nu Industrimuseet Dieselhouse med motoren som klenodiet. H.C. Ørstedsværket erstattede ved opførelsen i 1920 mange små værker og forsynede hele Københavnsområdet. Med ny vekselstrømteknologi behøvede værket ikke ligge tæt på forbrugerne som de gamle jævnstrømsværker. Derfor blev det opført tilbagetrukket fra bebyggede områder, men tæt på havnen, hvor der var adgang til kølevand og kulskibe. Den ny kraft fra værket gjorde det muligt for industrien at mekanisere flere dele af produktionen, og maskinopstillingen kunne gøres mere fleksibel. Kulturarvsstyrelsen har ingen planer om at frede værket. Den ny status som nationalt industriminde er en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling af stedet tages hensyn til industrimindet. Aalborg Portland Aalborgs silhuet præges af høje, rygende skorstene. De fleste tilhører cementfabrikken Aalborg Portland. Hele området at produktionen voksede dramatisk, og produktiviteten pr. arbejder blev øget betydeligt. er præget af virksomheden med de store roterovne og kridtgraven. Endelig har cementfabrikationen med de karakteristiske høje skorstene og de Derfor er hele området, ikke kun fabrikken, nu udpeget som Nationalt Industriminde af Kulturarvsstyrelsen, der skal udpege 25 industriminder i anledning af Industrikulturens År. store kridt- og lergrave præget Aalborgområdet. Da forbruget af cement for alvor begyndte at stige, blev Aalborg kendt som byen med de rygende (cement)skorstene, som et slogan sagde. verdens største eksportør af hvid cement. Dansk cementindustri kan føres tilbage til 1840 erne. De ældste anlæg opstod Aalborg Portland repræsenterer en branche, hvor Danmark er teknologisk førende. Virksomheden kom til at repræsentere det skifte, der prægede dansk industri omkring 1900, da virksomheder med mange arbejdere begyndte at lægge vægten på planlægning og ny teknologi. Blandt andet installerede Aalborg Portland to roterovne i 1896 som de første i Europa. De tekniske forbedringer betød, Aalborg Portland blev etableret på Rørdalsgårdens jorder af manufakturhandler Hans Holm fra Aalborg og ingeniør Frederik Læssøe Smidth, stifteren af F.L. Smidth & Co. A/S. Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik blev stiftet i 1889 og blev hurtigt den førende cementfabrik i Danmark. Den havde alle forudsætninger for at producere cement: let adgang til kridt og ler og en havn. I dag er det på Sjælland og Bornholm, men fra 1870 erne anlagdes større værker ved Mariager Fjord og Limfjorden. I dag er kun Aalborg Portland tilbage. Før 1900 brugte man cement til fundamenter, men med udviklingen af jernbeton kunne man gå over jorden og bruge det i bærende konstruktioner, i første omgang til siloer og fabrikker, f.eks. Brede Klædefabrik (1907). Siden også til boliger i stor stil. Udpegede Nationale Industriminder indtil nu: 1. Carlsberg i Valby, 2. Hjedding Andelsmejeri, 3. Cathrinesminde Teglværk, Sønderjylland, 4. Danfoss, 5. Københavns Vandværk, 6. Rud. Rasmussens fabrikker i København og 7. Coop Danmark, Albertslund, 8. De Danske Spritfabrikker, Aalborg, 9. Sukkerfabrikken Lolland, 10. Kødbyen, København, 11. Grøns Varehus, København, 12. H.C. Ørstedsværket, København, 13. Aalborg Portland, 14. Mølleåen, 15. Holmen, København, 16. Lindøværftet. /6

7 Nationale Industriminder: Kødbyen og Grøns Varehus handle med op til 1600 levende dyr. Nye hygiejnekrav og ønsket om en mere rationel produktion betød, at Københavns Kommune i 1930 erne byggede en ny afdeling, Den Hvide Kødby, opkaldt efter de mange hvide murflader, der skulle signalere renhed og effektivitet. I den ene ende ankom det levende kvæg, i den anden kom kødet ud som på samlebånd. Den Hvide Kødby betragtes som et hovedværk i dansk funktionalistisk arkitektur. To kendte bygningsanlæg i København Grøns Varehus repræsenterer industriperiodens nye måde at afsætte varer. Der har fået status som Nationale Industriminder: Kødbyen på Vesterbro og Grøns kom flere butikker og engroshandlere, Varehus ved Kongens Nytorv. ikke mindst inden for tekstilbranchen, som var blandt de første til at fremstille Kødbyen var i over 100 år et knudepunkt varer industrielt. Grøn & Søn lod opføre for dansk fødevareindustri. Den består af et varehus efter engelsk forbillede. Før lå Den Brune Kødby, der fra 1878 erstattede pakhusene ved havnen eller i baggårde, byens gamle kvægmarked. I 1901 blev men Grøns Varehus blev opført ud til en øksnehallen opført med et 5000 m² overdækket marked, hvor der var plads til at Facaden blev dekoreret, og huset fik hovedgade som firmaets ansigt udadtil. store Sukkerfabrikken Lolland vinduer, så varerne kunne ses. Varehuset var hypermoderne med et hydraulisk hejseapparat, talerør mellem etagerne, gas, vand og centralvarme. Senere bredte varehusene sig til Strøget og Købmagergade, der blev handelskvarterer. Firmaet Grøn & Søn ophørte i I dag rummer bygningen kontorer. Begge industriminder er i dag fredede, og både Den Brune Kødby og Grøns Varehus har for længst fundet ny anvendelse inden for de gamle rammer. Sukkerfabrikken i Holeby på Lolland var et af de første danske industrianlæg, der blev etableret som følge af en helt ny opdagelse: At sukker kan udvindes af roer. Sukker havde længe været en hjørnesten i den danske økonomi. Men produktionen var baseret på kolonierne i Dansk Vestindien, hvor slaver dyrkede sukkerrør., hvorefter råsukkeret blev sejlet til raffinaderier i Danmark. Men en tysk videnskabsmand opdagede, at man kunne udvinde sukker af roer og dermed undgå både slaver og trafikken over Atlanten. Selv om opdagelsen skete i slutningen af 1700-tallet, var Danmark sen til at udnytte den ny viden i forhold til både Tyskland og Sverige. Først i 1872 forsøgte nogle at etablere sukkerfabrikker. I Holeby på Lolland anlagde brødrene Erhard Frederiksen og Johan Ditlev Frederiksen både fabrik, funktionær- og arbejderboliger, og det stod færdigt i Selskabet gik konkurs i 1877 efter en række uheld, der typisk opstår, når ny teknologi indføres. Men andre producenter havde mere held, og i 1880 blev fabrikken opkøbt af A/S De Danske Sukkerfabrikker, der også var etableret i 1872 af C.F. Tietgen. Selskabet blev den dominerende sukkerproducent i Danmark. Roemarkerne blev karakteristiske for Lolland-Falster. Sukkerkogerierne blev placeret så tæt på markerne som muligt, for roerne var tunge og skulle behandles på én gang i det sene efterår. Det var nødvendigt med jernbanestationer, og fabrikken var den direkte årsag til, at jernbaneforbindelsen mellem Maribo og Rødby fik et sving ind over Holeby. Byen udviklede sig om industrien. Fordi Danmark kom sent i gang med sukkerfabrikkerne, kunne man bygge på erfaringer og ny teknologi fra udlandet. Anlægget i Holeby fik leveret maskiner fra Braunschweig, mens kedlerne kom fra Burmeister & Wain. Industrimindet repræsenterer den danske fødevareindustri, der fra blev organiseret som aktieselskaber. Det er et eksempel på, hvordan en industri kan præge et landskab og skabe en by. Endelig viser fabrikkens historie, at det ikke var uden risiko at etablere nye virksomheder i industriens første år. Sukkerfabrikken fremstillede råsukker frem til 1960, hvor den blev ombygget til papirfabrik. Fabrikken lukkede i /7

8 Kulturnet Danmark Nu kan museer, teatre og andre statslige og statsstøttede kulturinstitutioner igen søge om tilskud til digitale formidlingsprojekter. Det drejer sig om Kulturnet Danmark-puljen, i år på 3,5 mio. kr. Pengene kan søges til nyskabende og eksperimenterende internetprojekter af høj faglig kvalitet. Det er især de mindre kulturinstitutioner, der får støtte, og Kulturarvsstyrelsen ser gerne samarbejdsprojekter mellem flere institutioner. Riddersal restaureret Jeg vil ønske at dem, der finder dette måtte nyt til, kunne man forsyne sig fra bræt maa være lige saa godt tilpas som bygherrens lager, der netop indeholdt jeg, da jeg nettop lige er blevet forlovet. gammelt egetræ af samme karakter og kvalitet. Man har derfor kunnet genskabe Flere små hilsener fra fortiden som kasserede detaljer, så det i hvert fald vil denne dukkede op, da restaureringshåndværkere gik i gang med at restau- fremtræde næsten som det oprindelige. rere Riddersalen på Hvidkilde Gods ved Også etageadskillelsen måtte restaureres, da riddersalen gyngede, sådan som Svendborg. Nu har håndværkerne og godsets søn, Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig- riddersale med store spænd har for vane. Lehn, skrevet nye beskeder og lagt dem Svingningerne er nu stoppet ved hjælp til rette under gulvet til fremtiden, og af tre nye mellembjælker mellem de riddersalen fremtræder igen i perfekt eksisterende. stand. Kulturarvsstyrelsen har ydet et tilskud på 1 mio. kr. til arbejdet, der i alt Ud over gulvet blev riddersalens stuklofter, vægge og paneler, indvendige beløber sig til ca. 2,7 mio. kr. fløjdøre, krystallysekrone, karminstykker og fliser af sandsten ved kaminerne Riddersalen fik sidste gang nyt gulv for 100 år siden, kan man udlede af de også restaureret. Restaureringen vil også tidligere håndværkeres datering af deres omfatte seks gobeliner, men det arbejde beskeder. Og det har ikke været morsomt. er ikke gået i gang endnu. På et af brædderne under gulvet kan man læse: Hvidkilde Gods omtales som hovedgård i Det tilhørte kongen, da købmand Den som brækker dette Gulv op vil jeg Johan Lehn købte det i I 1760 gik gerne give et godt raad. Leg det endelig det i arv til nevøen Poul Lehn, der i 1781 ikke i igen for vi har haft et frygtelig fik det samlede gods ophøjet til baroniet Arbejde med det gamle Skidt. Sikke dog Lehn. Da omfattede det 179 bøndergårde, ogsaa en Ide at bruge saadan noget møg der lå omkring de tre hovedgårde: Hvidkilde, Nielstrup og Lehnsskov. Det har igen. R.C været i familiens eje siden og er ofte gået Men nutidens håndværkere gik i gang i arv på kvindesiden. Fra 1904 har det alligevel, også med at genanvende de tilhørt familien Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. gamle gulvplanker. I de tilfælde, hvor der Ansøgningsfristen er den 15. maj På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man downloade ansøgningsskemaet, læse mere om kriterierne for at få støtte samt finde råd og vejledning, inden man søger. Trætjære frikendt Ejere af gamle bygninger kan glæde sig over, at man fortsat kan bruge trætjære til bevarelse af træværk i kulturhistoriske bygninger. Trætjæren var ellers i fare for at forsvinde fra markedet, fordi den optræder på EU s liste over kemisk virkende stoffer, der skal udfases. Men efter oplysninger fra de nordiske lande har EU besluttet, at trætjære ikke er et biocidaktivstof under biociddirektivet, men derimod et fysisk virkende overfladebehandlingsmiddel. EU-kommisionen er blevet overbevist om, at trætjære udelukkende virker fysisk som overfladebeskyttelse og derfor ikke er en biologisk nedbrydende gift. Beslutningen betyder, at produktion og brug af trætjære kan fortsætte som hidtil. Trætjære er især velegnet, fordi der reelt ikke er nogen alternativer, når det kommer til autenticitet. Den bruges både til bevaring af gamle bygninger og træskibe. /8

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Lejrskole for overvægtige børn

Lejrskole for overvægtige børn Lejrskole for overvægtige børn RINDSHOLM MØLLE Transformation af Rindsholm Mølle ved Viborg HVORFOR_OPGAVENS RELEVANS Lokation Rindsholm Mølle Øvrige vandmøller i området Møllen anno 1935 På mit studieforløb

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører.

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Lindøværftet Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012 arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Konference arrangeret i samarbejde mellem Håndværks- og Industripuljen, Selskabet

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 Nyborg Slot med nære omgivelser i dag 2 Introduktion Vision Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg slot og rådhustorvet skal

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere