NYHEDSBREV NR ÅRGANG 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 3-2007 - ÅRGANG 5"

Transkript

1 april Indhold Jættestuer Indhold får kærlig hånd s. 2 Støtte Nej til til højhus enestående truede i Horsens genstande s. 2 Danskernwe Ruiner sættes er i vilde stand s.3 med kulturhistorie s. 3 Millioner til Observatorium digital formidling s. 4 søges fredet s.5 Nationale Fredning Industriminder af dele udpeget af s.5-7 Mårup kirke ophæves s. 6 Riddersal restaureret s.8 KULTURARVSSTYRELSENS KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV NYHEDSBREV H.C. Andersens Boulevard 2 H.C Andersens KØBENHAVN Boulevard V TLF 33 KØBENHAVN V TLF REDAKTION: REDAKTION: KENNETH BO JØRGENSEN KENNETH BO JØRGENSEN TLF TLF NYHEDSBREV NR ÅRGANG 5 Kun ét afslag til museernes indkøb Der er kun givet et enkelt afslag ved årets 1. uddeling af museernes erhvervelsessum. Ved sidste års 2. uddeling blev de fleste ansøgninger afvist, fordi de var mangelfulde eller uden tilstrækkelig argumentation. Men det er der nu rettet op på. Vi har haft en fornuftig dialog med museerne, og det har vist sig, at der var en række forhold, der kunne gøres bedre, så vi i fremtiden kan sikre en højere kvalitet i ansøgningerne. Blandt andet er vi blevet gjort opmærksom på formuleringer i selve ansøgningsskemaet, der har været uhensigtsmæssige, og det har vi skyndt os at ændre, siger kontorchef Frank Rechendorff, Kulturarvsstyrelsen. Erhvervelsessummen kan søges af museerne som støtte til deres langsigtede planlægning af indkøb to gange om året. Ved 1. uddeling i år er der bevilget 1.l kr. til indkøb. Det er de faglige råd, der indstiller til Kulturarvsstyrelsen, hvilke museer der skal have støtte til at købe nye værker og genstande. Der er kun indkommet ansøgninger fra kunstmuseer til 1. uddeling. Det Kunsthistoriske Faglige Råd har derfor i flere tilfælde valgt at indstille tilskud, der er mindre end det ansøgte, for at imødekomme så mange kvalificerede ansøgninger med beløb som muligt. Statens Museum for Kunst Viera Collaro og Niels Nedergaard: 1000 Farver, Farveinstallation. ( kr.) Farveinstallationen er central for begge kunstneres produktioner og betragtes som et betydeligt værk fra 1970 erne. Den Hirschsprungske Samling Anna Sophie Petersen: Musiktimen. Ved lampelys, Maleri. ( kr.) Kunstneren hører til den tidligste generation af danske kvindelige malere i slutningen af 1800-tallet. Af hendes værker kendes i dag kun ca. 10, resten er gået i glemmebogen. Vestsjællands Kunstmuseum Stig Brøgger: Indoor/Outdoor, 1968/1969. Fire indrammede elementer. ( kr.). Museet har haft værket deponeret siden 1996 og har ønsket det indlemmet i samlingen, fordi det er et centralt værk i kunstnerens produktion. Læs mere side 4

2 Jættestuer får en kærlig hånd Flere dysser og jættestuer bliver i år gjort i stand, så de kommer til at fremtræde flottere, og så der bliver bedre offentlig adgang til dem. Kulturarvsstyrelsen har godkendt en række restaureringer af fortidsminder fra forhistorisk tid, og de vil finde sted i løbet af i år. De kommer til at koste ca. 1 mio. kr., som kommer fra en særbevilling fra Folketinget. Bevillingen skal sikre istandsættelser i perioden Nationalmuseet foretager restaureringerne. Holbæk-området vil få gavn af restaureringerne: Det gælder jættestuen Bounsdysse ved Østrup, der ligger i tilgroet tilstand. Et anseligt fortidsminde, som nu er nedbrudt. Og da det ligger mindre end 100 meter fra landevejen, er der nem mulighed for at give offentligheden adgang, og det vil præsentere sig flot i et område med andre velplejede fortidsminder. Derfor skal højen nu ryddes for krat og træer, den skal oprenses, og de væltede bæresten skal rejses. I området ligger også en jættestue ved Rugtved. Den er stærkt i forfald, men har dog fundet anvendelse for områdets børn, der benyttede den som hule. Det var ikke nogen god idé, for selv om jættestuen udefra ser ud til at være i god stand, så er sikkerheden tvivlsom. Desuden siver der regnvand ind, så der er flere centimeter vand på gulvet. Nu bliver jættestuens kammer og gang renset, og alle nedfaldne sten bliver sat på plads. Desuden lægges en membran, så kammer og gang bliver tætte. På Djursland vil anlæggelsen af et golfcenter ved Nimtofte formentlig betyde, at der bliver offentlig adgang til jættestuen Stenkammeret ved Mogenstrup. Jættestuen er delvis jordfyldt, men er alligevel farlig for besøgende, og derfor skulle den enten sættes i stand eller afspærres. Nu bliver den sat i stand sammen med de andre anlæg i området, så de bliver langt mere forståelige seværdigheder for offentligheden. Nej til højhus i Horsens Kulturarvsstyrelsen har gjort indsigelse trekant opførte man i 1913 en toldbod, mod Horsens Byråds planer om at opføre tegnet af arkitekt Hack Kampmann. Told- et nyt højhus i 20 etager i Horsens Havn. boden er i dag fredet. Desuden opførte man få år efter et stykgodspakhus, som i Det betyder, at byrådet foreløbig ikke Horsens Kommuneatlas fra 1991 har fået kan vedtage den lokalplan, som danner vurderingen høj bevaringsværdi. rammerne for højhuset. Der skal først opnås enighed med Kulturarvsstyrelsen om lokalplanens indhold. Hvis man ikke kan nå til enighed med Kulturarvsstyrelsen, skal sagen endeligt afgøres af Miljøministeriet. Højhuset skulle ifølge lokalplanen opføres i den såkaldte havnetrekant en mindre udvidelse af Horsens Havn, der blev gennemført sidst i 1700-tallet. Udvidelsen har form som en mindre trekant skudt ud i havnebassinet. På denne Kulturarvsstyrelsen finder, at et markant højhus på 20 etager klos op ad den fredede toldbodsbygning vil virke stærkt reducerende på oplevelsen af den historiske bygning. Kulturarvsstyrelsen stiller sig nu rådighed for kommunen med henblik på en drøftelse af sagen. Vi har ikke noget imod højhuse i byerne, men de må ikke skæmme eller tage luften fra de fredede, historiske bygninger. Nu stiller vi os til rådighed for en konstruktiv dialog, hvor vi dels kan gøre rede for vores synspunkt, dels eventuelt være behjælpelig med ideer til, hvordan både højhus og toldbod kan være der uden at genere hinanden, siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen. /2

3 Kold krig på museum Ruiner sættes i stand Kulturarvsstyrelsen har nu godkendt et Mange bygninger, der har udspillet deres program for istandsættelse og restaure- rolle efter afslutningen på Den Kolde ring af ruiner i Danmark i det kom- Krig, skal rives ned eller overgå til andre mende år. I alt vil der blive investeret funktioner. Det er derfor på høje tid, hvis 4 mio. kr. i ruiner, der trænger til en man vil undersøge bygningerne og be- kærlig hånd. Pengene kommer fra en vare vigtig dokumentation for eftertiden. bevilling fra Folketinget til restaurering af fortidsminder i perioden Det vil Statens Forsvarshistoriske Mu- Nationalmuseet udfører opgaverne. seum, som netop har modtaget kr. til arbejdet fra Kulturarvsstyrelsens På grund af mangel på kvalificerede hastesum. Styrelsen kan yde tilskud til håndværkere kom en del af de planlagte museers dokumentation af væsentlige opgaver i 2006 ikke i gang, og der kan kulturhistoriske elementer og bygninger. derfor overføres omkring kr. til Gamleborg budgettet for Sikring af nordportens vestside fortsæt- Statens Forsvarshistoriske Museum vil ter. undersøge tre vigtige monumenter fra Programmet i 2007 vil, i det omfang det dengang, da trusselsbilledet så helt an- er muligt at indgå aftaler med kvalifice- Gurre Slotsruin derledes ud. Det drejer sig om: rede håndværkere, bl.a. omfatte følgende Restaurering af tårnbygningen fortsæt- monumenter: ter. På grund af en tidligere uheldig Søminedepotet Bøstrup ved Slagelse. restaurering, hvor der blev anvendt Depotet blev opført på lejet grund af den Hammershus cementmørtel til fugning mellem kampe- tyske marine i som lager for de- Efter gennemførelsen af den nødvendige stenene, er stabiliteten i hele tårnets res søminer. Tyskerne opsagde lejemålet bygningsarkæologiske undersøgelse facademur truet. i Nu skal anlægget afvikles, og byg- igangsættes restaureringsarbejdet på ningerne heraf 24 nedgravede magasin- Manteltårnets østmur inde og ude og om Bispens Hald bunkere skal rives ned i år. Anlægget muligt nordmurens yderside. Arbejdet Portpartiet og de nedstyrtningstruede har central betydning for belysning af vil omfatte fastlægning af løse sten, fug- portgennemgange skal sikres. Som den militære depotstruktur og samarbej- ning af udvaskede fuger og udskiftning grundlag for arbejdet gennemføres en det i NATO. af forvitrede sten, som truer konstruktio- afrensning af overflader og en bygnings- nens stabilitet. arkæologisk undersøgelse og opmåling. Forsvarskommandoen i Vedbæk var hovedkvarteret for militæret fra , Vordingborg Slot Lilleborg da det rykkede til Holmen i København. Sikring af den sydøstlige og sydlige Der skal udføres sikringsarbejder på Det gamle område er solgt, hovedbygnin- ringmur og Ormetårnet fortsætter. I slotspladsens ringmur. gen fra 1961 skal rives ned. Bygningen forbindelse med restaureringsarbejdet var central for dansk forsvarsplanlæg- gennemføres bygningsarkæologiske Sprogø ning. Det krigsmæssige hovedkvarter for Totalforsvarsregion VI i Ejby omfatter en særlig stor nedgravet kommandobunker, som skulle huse ledelsen af det civile beredskab og en stor forbindelsesstab til det militære beredskab for det storkøbenhavnske område. Evakuerings- og sygehusberedskaber skulle styres herfra i tilfælde af krig. Anlægget bruges ikke længere, men fremstår komplet. undersøgelser og dokumentation. Christiansborg Restaureringsarbejdet fortsætter med sikring af murværk under både slotspladsen og slotsgården, der risikerer at bryde sammen på grund af grundens udtørring. Den gamle undergrund støttes med tilførsel af en ny lerforing. Arbejdet fortsætter med sikring og fastlægning af løse sten i alt murværk. Restaurering og markering af Valdemarsborgens nord- og østmur gøres færdig. Christiansø Sikring og restaurering af det store krudtmagasin og af fæstningsmurene fortsætter i samarbejde med Christiansø Forvaltning. Henvendelse om de enkelte restaureringsprojekter kan ske til Nationalmuseet på tlf /3

4 Millioner til digital formidling 150 års fynsk arkæologi på nettet, en adgang til 150 års fynsk arkæologi ved Aktiv billet til Mølleåens industri aktiv billet til industrikulturen langs at registrere og fotografere genstandene Når Nationalmuseet i 2009 åbner ny Mølleåen og tusinder af nye billeder i og overføre oplysningerne til Museernes industriudstilling i og omkring Brede Museernes Samlinger og Kunst Indeks Samlinger. Herfra hentes de ind på mu- Klædefabrik nord for Købehavn, kan Danmark. seets formidlings-hjemmeside, Historisk den besøgende løse en såkaldt aktiv Atlas Fyn. Teknikken vil også kunne bru- billet. Det interaktive billetsystem skal Det bliver resultatet af en bevilling fra ges af andre museer til at formidle deres give gæsterne en mere personaliseret og Kulturministeriet på knap fire mio. kr. registreringer i Museernes Samlinger. uforudsigelig oplevelse, fordi billetten af tips- og lottomidlerne til elektronisk ( kr. i tilskud) indeholder oplysninger om alder, sprog, formidling på museerne. Ministeriet har kontekst (gruppe, skoleklasse, individuel, især satset på at få gjort de centrale kul- Guide til berømte fund turist) mv. Bagefter kan museumsgæsten turarvsregistre tilgængelige for et bredt Nationalmuseets afdeling Danmarks se sin rute på internettet hjemmefra og publikum. Ni museer har fået penge Oldtid skal lave en guide på internettet hente supplerende materiale. Endelig til digitalfotografering af genstande og til museets vigtigste og mest berømte kan billetsystemet fortælle museet om kunstværker. Det betyder ca flere fund. Her bliver der adgang til oplys- brugernes baggrund, interesser og brug fotos i Museernes Samlinger og i Kunst ninger om og billeder af genstande, af udstillingen. ( kr. i tilskud) Indeks Danmark. fundsteder og udgravninger. Det ledsages af kortmateriale. Der bliver tematiske og Det er Kulturarvsstyrelsen, der admini- Thorvaldsens tegninger geografiske søgemuligheder. ( kr.) strerer tips- og lottopuljen for Kulturmi- Thorvaldsens Museum vil åbne for nisteriet. Styrelsen har i alt modtaget 33 indblik i upåagtede dele af kunstnerens Design for unge ansøgninger til et samlet beløb på 11,3 samling. Tegninger fra 1894 af andre På Kunstindustrimuseet skal en ny mio. kr. Ministeriet har imødekommet 15 kunstnere, bl.a. Gianlorenzo Bernini eksperimenterende og visuelt undervis- af disse ansøgninger til i alt kr. og Albrecht Dürer, vil komme på nettet ningssite give elever på gymnasieniveau sammen med 2337 grafiske værker af en forståelse af 1900-tallet design. Hjem- Se oversigt over tilskud til digitalisering Thorvaldsen selv. ( kr. i tilskud) mesiden bliver filmbaseret og vil trække på museer (tips- og lottopulje) 2006 på på en del af museets databaser over bl.a. www. kulturarv.dk 150 års fynsk arkæologi møbler, porcelæn og plakater. ( Odense Bys Museer vil give publikum kr. i tilskud) Fortsat fra forsiden Hendrix version af den amerikanske de kapitel til samlingen af dansk og nationalsang. international popkunst på ARoS. Esbjerg Kunstmuseum Peter Zimmermann: co/cc, Kun- Silkeborg Kunstmuseum Vendsyssel Kunstmuseum stharpiks på lærred. ( kr.). Værket Asger Jorn: Uden titel, Glaseret Poul Anker Bech: Debutbillede uden ti- er en del af et dobbeltværk udarbejdet keramisk relief. ( kr.). Relieffet tel, Det gule hus, Kadun- sammen med Claus Carstensen og drejer betragtes som et unikt eksempel på ga, Interiør med Marokko-pude, sig om kunstnernes fælles arbejdsme- kunstnerens eksperimenterende frie Malerier. ( kr.). Kunstneren tode. relieffer. er omdrejningspunktet for museets virke Vejen Kunstmuseum Niels Hansen Jacobsen: fem keramiske værker. ( kr.). Værkerne er væsentlige eksempler på kunstnerens vilde og uortodokse tilgang til keramikken. Horsens Kunstmuseum Christian Lemmerz: City of God og CHP The Final Solution, Skulptur og dvd. ( kr.). Værket består af en skulptur skåret i pap, en stor model af København sønderbombet. Dertil kommer en dvd med lyde fra bomber og Jimi ARoS Aarhus Kunstmuseum Preben Hornung: Ludvigsminde. November, Maleri. ( kr.). Værket vurderes at være blandt det ypperste i kunstnerens oeuvre fra midten af 1980 erne. Kulturarvsstyrelsen reserverer beløbet, der vil blive bevilget, når museet fremsender en vurdering af værket fra et auktionshus eller en kunsthandler. Lars Arrhenius: Habitat, Animationsvideo. ( kr.) Det vurderes, at værket vil føje et samtidigt og nytænken- og selvforståelse. Med erhvervelsen af de fire værker komplementerer museet sin samling med de sjældnere interiørstudier. Nordjyllands Kunstmuseum William Louis Sørensen: 9-delt maleri, ( kr.). Erhvervelsen af værket vil være en afgørende styrkelse af det kerneområde i museets samling. Det betragtes som væsentligt at sikre dette 9-delte værk bevaret i sin helhed i dansk museal sammenhæng. /4

5 Nationale industriminder: Mølleåen og Holmen læg. De fleste begyndte som kornmøller, siden er de blevet anvendt til fremstilling af bl.a. krudt, kobber, stål, papir og tekstil. De blev omkranset af små fabrikssamfund. Det Nationale Fortidsminde omfatter de ni oprindelige møller: Frederiksdal, Lyngby, Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampen, Rådvad og Strandmøllen. af skibsbyggeriet. Holmen blev derfor Lignende industrilandskaber er opstået ikke kun et militærområde, men også omkring en å: Grejs- og Vejleådalene et industrianlæg, hvorfra teknologi blev ved Vejle, Gudenåen ved Silkeborg og spredt til hele landet. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at både Tørning Å ved Haderslev, men langs Mølleåen, på strækningen fra Furesøen Mølleåen ligger de stadig eksisterende Til Industrimindet knytter sig også flå- til Øresund, og Holmen, der dækker store industrianlæg tættere, spænder over en dens andre industrianlæg i København, dele af København, hver især fortæller længere periode og viser flere af 1800-tal- som derfor indgår i industrimindet: Bag væsentlige historier fra den danske indu- lets fabriksformer. Kongens Nytorv lå reberbanen og sejl- striperiode og derfor fortjener betegnel- huset. Holmens Kirke var oprindelig an- sen: Nationale Industriminder. Holmen vrimler i dag med unge stude- kersmedje for flåden. Bag Christiansborg rende, operagæster og beboere, men i finder man flådens tøjhus, bryghus og Mølleåen er formentlig Danmarks ældste over 300 år var området den danske flå- provianthus, det sidste er i dag kontorer industrilandskab og har fået tilnavnet des hovedbase og et teknologisk kraftcen- for folketingspolitikerne. Og endelig gav Industriens Vugge. Den blev centrum ter, i mange år var det Danmarks største Nyboder huslys til flådens folk. for udviklingen, da vandkraft var den arbejdsplads. Her blev flådens skibe vigtigste energikilde. Siden middelalde- bygget, udrustet og repareret. Og her tog Alle industriens bygninger langs Møl- ren har der ligget vandmøller langs åen. man i 1790 landets første dampmaskine leåen og stort set alle Holmens bygninger De udviklede sig til regulære industrian- i brug, her begyndte industrialiseringen er fredede og genanvendt til nye formål. Lindø-værftet Lindøværftet på Fyn er udpeget til Natio- skibsværft. Efter Suez-krisen i 1956 nalt Industriminde. Et teknologisk føre- steg efterspørgslen på større skibe, især nde værft, der indførte masseproduktion tankskibe. På Odense Staalskibsværft af kæmpe skibe man har bl.a. bygget havde man kunnet bygge skibe på op til verdens største tank- og containerskibe. ca tons. Derfor havde man brug Samtidig dannedes omkring skibsværftet for nye faciliteter med ubegrænsede et helt nyt samfund, og det område er ekspansionsmuligheder. Valget faldt på også omfattet af industrimindet. Lindøværftet blev en af efterkrigstidens store arbejdspladser. På det værfts-tekniske kom det til at repræsentere omstillingen fra beddings- til sektionsbyggeri. Og på det samfundsmæssige plan blev det et eksempel på industri, der etablerer nye fabrikssamfund i landkommuner. Værftet blev indviet i 1959 som en ny, moderniseret udgave af Odense Staal- Lindø. Her blev anlagt to byggedokker til skibe på op til tons. I 1969 udvidedes anlægget med en større tørdok med plads til skibe på op til tons, og en ny portalkran kunne nu spænde over dokkens fulde bredde. Det gamle skibsværft i Odense fortsatte med at levere sektioner til Lindø frem til Blandt rekorderne på Lindø er byggeriet af verdens første dobbeltskrogede supertankere og en serie af verdens største containerskibe. Ved anlæggelsen af værftet opførte man en ny by nord for landsbyen Munkebo. Befolkningsantallet i den lille landkommune var ca i 1955, ti år efter var det femdoblet. Planlægningen af byen stod værftets ejendomsselskab for. Indtil 1970 erne var den forbeholdt ansatte. /5

6 Nationalt Industriminder: H. C. Ørstedsværket Danmarks første rigtigt store elværk, H.C. Ørstedsværket i København, er udpeget til Nationalt Industriminde. Det repræsenterer et nyt energisystem, der fik stor betydning for industrien. Med det nye værk kunne virksomhederne i København sløjfe deres egne små kraftværker og i stedet købe strøm til de nye elektromotorer, der erstattede dampmaskinerne. Derfor mener Kulturarvsstyrelsen, at H.C. Ørstedsværket skal være blandt de minder, der som brikker i en mosaik danner den samlede danske industrihistorie. H.C. Ørstedværket i Københavns Sydhavn blev opført Det bestodr af en kedelbygning, som producerede damp, som igen drev turbogeneratorerne i generatorbygningen. I den lange transformatorbygning optransformeredes vekselstrøm til højspænding. Desuden har værket bygninger til administration og reservemotorbygningen fra 1934 med en dieselmotor, der blev sat i gang i tilfælde af nedbrud. Dieselmotoren er bygget af B&W i 1933 på det tidspunkt verdens største. Motoren, der er sammenbygget med en el-generator, repræsenterer et højdepunkt i Danmarks teknologiske formåen, og den er også en grund til, at værket får status som Nationalt Industriminde. Bygningen er nu Industrimuseet Dieselhouse med motoren som klenodiet. H.C. Ørstedsværket erstattede ved opførelsen i 1920 mange små værker og forsynede hele Københavnsområdet. Med ny vekselstrømteknologi behøvede værket ikke ligge tæt på forbrugerne som de gamle jævnstrømsværker. Derfor blev det opført tilbagetrukket fra bebyggede områder, men tæt på havnen, hvor der var adgang til kølevand og kulskibe. Den ny kraft fra værket gjorde det muligt for industrien at mekanisere flere dele af produktionen, og maskinopstillingen kunne gøres mere fleksibel. Kulturarvsstyrelsen har ingen planer om at frede værket. Den ny status som nationalt industriminde er en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling af stedet tages hensyn til industrimindet. Aalborg Portland Aalborgs silhuet præges af høje, rygende skorstene. De fleste tilhører cementfabrikken Aalborg Portland. Hele området at produktionen voksede dramatisk, og produktiviteten pr. arbejder blev øget betydeligt. er præget af virksomheden med de store roterovne og kridtgraven. Endelig har cementfabrikationen med de karakteristiske høje skorstene og de Derfor er hele området, ikke kun fabrikken, nu udpeget som Nationalt Industriminde af Kulturarvsstyrelsen, der skal udpege 25 industriminder i anledning af Industrikulturens År. store kridt- og lergrave præget Aalborgområdet. Da forbruget af cement for alvor begyndte at stige, blev Aalborg kendt som byen med de rygende (cement)skorstene, som et slogan sagde. verdens største eksportør af hvid cement. Dansk cementindustri kan føres tilbage til 1840 erne. De ældste anlæg opstod Aalborg Portland repræsenterer en branche, hvor Danmark er teknologisk førende. Virksomheden kom til at repræsentere det skifte, der prægede dansk industri omkring 1900, da virksomheder med mange arbejdere begyndte at lægge vægten på planlægning og ny teknologi. Blandt andet installerede Aalborg Portland to roterovne i 1896 som de første i Europa. De tekniske forbedringer betød, Aalborg Portland blev etableret på Rørdalsgårdens jorder af manufakturhandler Hans Holm fra Aalborg og ingeniør Frederik Læssøe Smidth, stifteren af F.L. Smidth & Co. A/S. Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik blev stiftet i 1889 og blev hurtigt den førende cementfabrik i Danmark. Den havde alle forudsætninger for at producere cement: let adgang til kridt og ler og en havn. I dag er det på Sjælland og Bornholm, men fra 1870 erne anlagdes større værker ved Mariager Fjord og Limfjorden. I dag er kun Aalborg Portland tilbage. Før 1900 brugte man cement til fundamenter, men med udviklingen af jernbeton kunne man gå over jorden og bruge det i bærende konstruktioner, i første omgang til siloer og fabrikker, f.eks. Brede Klædefabrik (1907). Siden også til boliger i stor stil. Udpegede Nationale Industriminder indtil nu: 1. Carlsberg i Valby, 2. Hjedding Andelsmejeri, 3. Cathrinesminde Teglværk, Sønderjylland, 4. Danfoss, 5. Københavns Vandværk, 6. Rud. Rasmussens fabrikker i København og 7. Coop Danmark, Albertslund, 8. De Danske Spritfabrikker, Aalborg, 9. Sukkerfabrikken Lolland, 10. Kødbyen, København, 11. Grøns Varehus, København, 12. H.C. Ørstedsværket, København, 13. Aalborg Portland, 14. Mølleåen, 15. Holmen, København, 16. Lindøværftet. /6

7 Nationale Industriminder: Kødbyen og Grøns Varehus handle med op til 1600 levende dyr. Nye hygiejnekrav og ønsket om en mere rationel produktion betød, at Københavns Kommune i 1930 erne byggede en ny afdeling, Den Hvide Kødby, opkaldt efter de mange hvide murflader, der skulle signalere renhed og effektivitet. I den ene ende ankom det levende kvæg, i den anden kom kødet ud som på samlebånd. Den Hvide Kødby betragtes som et hovedværk i dansk funktionalistisk arkitektur. To kendte bygningsanlæg i København Grøns Varehus repræsenterer industriperiodens nye måde at afsætte varer. Der har fået status som Nationale Industriminder: Kødbyen på Vesterbro og Grøns kom flere butikker og engroshandlere, Varehus ved Kongens Nytorv. ikke mindst inden for tekstilbranchen, som var blandt de første til at fremstille Kødbyen var i over 100 år et knudepunkt varer industrielt. Grøn & Søn lod opføre for dansk fødevareindustri. Den består af et varehus efter engelsk forbillede. Før lå Den Brune Kødby, der fra 1878 erstattede pakhusene ved havnen eller i baggårde, byens gamle kvægmarked. I 1901 blev men Grøns Varehus blev opført ud til en øksnehallen opført med et 5000 m² overdækket marked, hvor der var plads til at Facaden blev dekoreret, og huset fik hovedgade som firmaets ansigt udadtil. store Sukkerfabrikken Lolland vinduer, så varerne kunne ses. Varehuset var hypermoderne med et hydraulisk hejseapparat, talerør mellem etagerne, gas, vand og centralvarme. Senere bredte varehusene sig til Strøget og Købmagergade, der blev handelskvarterer. Firmaet Grøn & Søn ophørte i I dag rummer bygningen kontorer. Begge industriminder er i dag fredede, og både Den Brune Kødby og Grøns Varehus har for længst fundet ny anvendelse inden for de gamle rammer. Sukkerfabrikken i Holeby på Lolland var et af de første danske industrianlæg, der blev etableret som følge af en helt ny opdagelse: At sukker kan udvindes af roer. Sukker havde længe været en hjørnesten i den danske økonomi. Men produktionen var baseret på kolonierne i Dansk Vestindien, hvor slaver dyrkede sukkerrør., hvorefter råsukkeret blev sejlet til raffinaderier i Danmark. Men en tysk videnskabsmand opdagede, at man kunne udvinde sukker af roer og dermed undgå både slaver og trafikken over Atlanten. Selv om opdagelsen skete i slutningen af 1700-tallet, var Danmark sen til at udnytte den ny viden i forhold til både Tyskland og Sverige. Først i 1872 forsøgte nogle at etablere sukkerfabrikker. I Holeby på Lolland anlagde brødrene Erhard Frederiksen og Johan Ditlev Frederiksen både fabrik, funktionær- og arbejderboliger, og det stod færdigt i Selskabet gik konkurs i 1877 efter en række uheld, der typisk opstår, når ny teknologi indføres. Men andre producenter havde mere held, og i 1880 blev fabrikken opkøbt af A/S De Danske Sukkerfabrikker, der også var etableret i 1872 af C.F. Tietgen. Selskabet blev den dominerende sukkerproducent i Danmark. Roemarkerne blev karakteristiske for Lolland-Falster. Sukkerkogerierne blev placeret så tæt på markerne som muligt, for roerne var tunge og skulle behandles på én gang i det sene efterår. Det var nødvendigt med jernbanestationer, og fabrikken var den direkte årsag til, at jernbaneforbindelsen mellem Maribo og Rødby fik et sving ind over Holeby. Byen udviklede sig om industrien. Fordi Danmark kom sent i gang med sukkerfabrikkerne, kunne man bygge på erfaringer og ny teknologi fra udlandet. Anlægget i Holeby fik leveret maskiner fra Braunschweig, mens kedlerne kom fra Burmeister & Wain. Industrimindet repræsenterer den danske fødevareindustri, der fra blev organiseret som aktieselskaber. Det er et eksempel på, hvordan en industri kan præge et landskab og skabe en by. Endelig viser fabrikkens historie, at det ikke var uden risiko at etablere nye virksomheder i industriens første år. Sukkerfabrikken fremstillede råsukker frem til 1960, hvor den blev ombygget til papirfabrik. Fabrikken lukkede i /7

8 Kulturnet Danmark Nu kan museer, teatre og andre statslige og statsstøttede kulturinstitutioner igen søge om tilskud til digitale formidlingsprojekter. Det drejer sig om Kulturnet Danmark-puljen, i år på 3,5 mio. kr. Pengene kan søges til nyskabende og eksperimenterende internetprojekter af høj faglig kvalitet. Det er især de mindre kulturinstitutioner, der får støtte, og Kulturarvsstyrelsen ser gerne samarbejdsprojekter mellem flere institutioner. Riddersal restaureret Jeg vil ønske at dem, der finder dette måtte nyt til, kunne man forsyne sig fra bræt maa være lige saa godt tilpas som bygherrens lager, der netop indeholdt jeg, da jeg nettop lige er blevet forlovet. gammelt egetræ af samme karakter og kvalitet. Man har derfor kunnet genskabe Flere små hilsener fra fortiden som kasserede detaljer, så det i hvert fald vil denne dukkede op, da restaureringshåndværkere gik i gang med at restau- fremtræde næsten som det oprindelige. rere Riddersalen på Hvidkilde Gods ved Også etageadskillelsen måtte restaureres, da riddersalen gyngede, sådan som Svendborg. Nu har håndværkerne og godsets søn, Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig- riddersale med store spænd har for vane. Lehn, skrevet nye beskeder og lagt dem Svingningerne er nu stoppet ved hjælp til rette under gulvet til fremtiden, og af tre nye mellembjælker mellem de riddersalen fremtræder igen i perfekt eksisterende. stand. Kulturarvsstyrelsen har ydet et tilskud på 1 mio. kr. til arbejdet, der i alt Ud over gulvet blev riddersalens stuklofter, vægge og paneler, indvendige beløber sig til ca. 2,7 mio. kr. fløjdøre, krystallysekrone, karminstykker og fliser af sandsten ved kaminerne Riddersalen fik sidste gang nyt gulv for 100 år siden, kan man udlede af de også restaureret. Restaureringen vil også tidligere håndværkeres datering af deres omfatte seks gobeliner, men det arbejde beskeder. Og det har ikke været morsomt. er ikke gået i gang endnu. På et af brædderne under gulvet kan man læse: Hvidkilde Gods omtales som hovedgård i Det tilhørte kongen, da købmand Den som brækker dette Gulv op vil jeg Johan Lehn købte det i I 1760 gik gerne give et godt raad. Leg det endelig det i arv til nevøen Poul Lehn, der i 1781 ikke i igen for vi har haft et frygtelig fik det samlede gods ophøjet til baroniet Arbejde med det gamle Skidt. Sikke dog Lehn. Da omfattede det 179 bøndergårde, ogsaa en Ide at bruge saadan noget møg der lå omkring de tre hovedgårde: Hvidkilde, Nielstrup og Lehnsskov. Det har igen. R.C været i familiens eje siden og er ofte gået Men nutidens håndværkere gik i gang i arv på kvindesiden. Fra 1904 har det alligevel, også med at genanvende de tilhørt familien Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. gamle gulvplanker. I de tilfælde, hvor der Ansøgningsfristen er den 15. maj På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man downloade ansøgningsskemaet, læse mere om kriterierne for at få støtte samt finde råd og vejledning, inden man søger. Trætjære frikendt Ejere af gamle bygninger kan glæde sig over, at man fortsat kan bruge trætjære til bevarelse af træværk i kulturhistoriske bygninger. Trætjæren var ellers i fare for at forsvinde fra markedet, fordi den optræder på EU s liste over kemisk virkende stoffer, der skal udfases. Men efter oplysninger fra de nordiske lande har EU besluttet, at trætjære ikke er et biocidaktivstof under biociddirektivet, men derimod et fysisk virkende overfladebehandlingsmiddel. EU-kommisionen er blevet overbevist om, at trætjære udelukkende virker fysisk som overfladebeskyttelse og derfor ikke er en biologisk nedbrydende gift. Beslutningen betyder, at produktion og brug af trætjære kan fortsætte som hidtil. Trætjære er især velegnet, fordi der reelt ikke er nogen alternativer, når det kommer til autenticitet. Den bruges både til bevaring af gamle bygninger og træskibe. /8

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Indhold Teknisk Årsberetning 2009

Indhold Teknisk Årsberetning 2009 Indhold Teknisk Årsberetning 2009 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 17 3. Primære indsatser 36 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang 105 106 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge Tlf. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Aalborgbogen 2006 Aalborg og cementen Af Henning Bender og Morten Pedersen Aalborgbogen 2006 Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk Årsrapport 2005 2 Rubrik Underrubrik Fonden Realdania www.realdania.dk 4 Selskabsoplysninger 5 Hovedtal og sektorregnskab Beretning 2005 8 Forord 11 Fondsvirksomheden 13 - Flagskibe 31 - Byens kvaliteter

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

inspiration til busture med oplevelser!

inspiration til busture med oplevelser! inspiration til busture med oplevelser! SamSø inspiration Golftur fra Sjælland (t/r) til spændende 1- og 2-dags programmer i Danmark samt priser med Færgen. Se også catering bagerst i mappen. 1-dags program

Læs mere

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG INSPIRATIONSkatalog Kulturens Bygninger kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG Udgivet september, 2014 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN. Fyrskibe. tema

MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN. Fyrskibe. tema MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN 7. årgang juni 2004 nr. 2 Fyrskibe tema Islands Brygge Syd omfatter området fra det nye LO-hovedsæde til roklubberne i syd. Indhold 3 Stort byggeri ved vandet 400 lejligheder

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015 Tema Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen > Konference den 12. maj 2015 i Lokomotivværkstedet

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere