Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere"

Transkript

1 Metodeappendiks Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere

2 1 Metodeappendiks Rapportens analyser og vurderinger baserer sig på følgende datakilder: Indledende deskresearch og telefoninterviews med 6 børnehaveklasseledere fra forskellige dele af landet, der blev gennemført i maj To fokusgruppeinterviews med deltagelse af i alt 11 børnehaveklasseledere, der blev afholdt d. 11. og 12. juni 2013 i henholdsvis København og Odense. En spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til børnehaveklasseledere. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i ugerne i Tre skolebesøg på udvalgte skoler: ét i hovedstadsområdet, ét på det øvrige Sjælland og ét i Jylland. Skolebesøgene blev gennemført d. 2., 4. og 12. december En spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsesrepræsentanter med ansvar for børnehaveklassen, der blev foretaget i ugerne Udover ovenstående datakilder har der været en ekspertgruppe tilknyttet projektet, der undervejs har bidraget med deres viden og vurderinger. Formålet med de enkelte datakilder, og hvordan dataindsamlingen mere specifikt er foretaget, gennemgås i de følgende afsnit. 1.1 Deskresearch og telefoninterview med børnehaveklasseledere Som et første led i evalueringen udførte projektgruppen en deskresearch om børns sprog og sprogindlæring samt om test og vurderinger af sprog. Samtidig undersøgte gruppen, hvilke rationaler og erfaringer der var med at bringe sprogvurderinger i praktisk anvendelse som et middel til at tilrettelægge undervisningen i børnehaveklasser. Det indebar et bredt litteraturstudie og fire sonderende ekspertinterview med forskere i sprog, læsning og pædagogik. Eksperterne, der indgik i interviewene, er: Dorthe Klint Petersen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Lis Pøhler, master i specialpædagogik, selvstændig konsulent Holger Juul, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Anders Skriver, postdoc, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet I forbindelse med den indledende deskresearch gennemførte projektgruppen også seks semistrukturerede interview med en række børnehaveklasseledere. Formålet med interviewene var at få en række praktikeres perspektiver på, hvordan arbejdet med sprogvurderingerne i børnehaveklassen foregår, og hvordan resultaterne bruges i det daglige. Disse beskrivelser hjalp til at afklare, hvilke led i arbejdet med sprogvurderinger der især var væsentlige at undersøge nærmere i fokusgruppeinterview og blandt en bredere kreds af aktører gennem spørgeskemaundersøgelser. 1.2 Fokusgruppeinterviews med børnehaveklasseledere Der blev gennemført to fokusgruppeinterview med i alt 16 børnehaveklasseledere. Det første fokusgruppeinterview foregik den 11. juni 2013 i København, mens det andet fo- Metodeappendiks 2

3 kusgruppeinterview blev afviklet dagen efter den 12. juni 2013 i Odense. Fokusgrupperne havde til formål at afdække, hvordan arbejdet med sprogvurderingerne omsættes til konkrete indsatser. De indsamlede interviewdata indgår selvstændigt i rapporten som kvalitative data, men havde også til formål at styrke de kvantitative data ved at skærpe fokus for og give viden om begreber og relevante problemstillinger for den spørgeskemaundersøgelse, der senere blev foretaget blandt børnehaveklasseledere. Fokusgruppedeltagerne blev udvalgt ud fra kriterier om geografisk og kommunal spredning og ligeledes ud fra hensynet til, at de ikke skulle have for lang transporttid til stedet, hvor interviewet skulle foregå. Det betød, at der til fokusgruppen i København blev udvalgt deltagere, der fortrinsvist kom fra kommuner, der lå i nærheden af København. I forbindelse med fokusgruppen på Fyn var det muligt at rekruttere deltagere fra alle øens kommuner. 1.3 Spørgeskemaundersøgelse blandt børnehaveklasseledere Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt børnehaveklasseledere har været at afdække den konkrete praksis i forbindelse med sprogvurderingerne samt at identificere mulige faktorer, der spiller ind på, om børnehaveklasselederen oplever at kunne omsætte sprogvurderingens resultater til konkret pædagogisk praksis. Derudover er børnehaveklasselederne blevet bedt om at vurdere forskellige dele af arbejdet med sprogvurderinger, fx sprogvurderingsmaterialernes anvendelighed, og hvorvidt tiden, der bliver brugt på sprogvurderingerne, er godt givet ud. Udarbejdelse og validering af spørgeskema EVA udarbejdede spørgeskemaet på baggrund af den indledende deskresearch samt telefon- og fokusgruppeinterviews med børnehaveklasseledere. Spørgeskemaet er pilottestet af fem børnehaveklasseledere. Pilottestene foregik ved, at testpersonerne fik tilsendt spørgeskemaet elektronisk, hvorefter de blev ringet op af EVA, som gennemførte et telefoninterview for at få testpersonernes kommentarer til spørgeskemaet. Testpersonerne blev bedt om at forholde sig til, om spørgsmål, svarkategorier og begreber, der blev anvendt i spørgeskemaet, var relevante, forståelige og dækkende. Skemaet er efterfølgende justeret på baggrund af en samlet vurdering af pilottesternes kommentarer. Stikprøvegrundlag og praktisk gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsens population er defineret ved personer ansat som børnehaveklasseledere i skoleåret Kun offentligt ansatte indgår i populationen. I populationen indgår kun personer, der har arbejdet som børnehaveklasseledere i minimum et af de foregående tre år ( ). Der indgår desuden kun personer med en mellemlang uddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Det er ikke muligt via registrene at afgrænse populationen fra børnehaveklasseledere, der arbejder på specialskoler eller i specialklasse eller fra børnehaveklasseledere, der er stoppet efter skoleåret Der er derfor indsat 2 exit-spørgsmål i spørgeskemaet om disse to forhold. Danmarks Statistik udtrak en tilfældig stikprøve på 1523 personer fra den nævnte population. Fordelingen på køn og alder for hhv. population og stikprøve fremgår af tabel 1 på næste side. Metodeappendiks 3

4 Tabel 1 Populations- og stikprøvestørrelse Variabel Andel (population), n=2762 Andel (stikprøve), n=1.523 Køn Mand 96 (4 %) 43 (3 %) Kvinde (97 %) (97 %) Alder (pr. 1. oktober 2013) år 66 (2 %) 38 (3 %) år 679 (25 %) 347 (23 %) år (39 %) 582 (38 %) år 894 (32 %) 533 (35 %) år 39 (1 %) 23 (2 %) Kilde: Danmarks Statistik Danmarks Statistik udsendte invitationsbreve med link til det elektroniske spørgeskema til 1523 børnehaveklasseledere. Rykkerproceduren bestod af et påmindelsesbrev og efterfølgende telefonisk rykker. Svarprocent og bortfald I alt har 976 personer besvaret spørgeskemaet. Ud af disse er i alt 129 personer blevet sorteret fra på spørgeskemaets første screeningsspørgsmål. 837 personer har gennemført spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 60 %. Ved beregning af svarprocent er de 129 fratrukket både svardata og stikprøven, da disse personer ikke er en del af undersøgelsens population. Tabel 2 Bortfald blandt børnehaveklasseledere Variabel Andel (population), n=2762 Andel (respondenter), n=837 Køn Mand 96 (3 %) 18 (2 %) Kvinde (97 %) 819 (98 %) Alder (pr. 1. oktober 2013) år 66 (2 %) 14 (2 %) år 679 (25 %) 177 (21 %) år (39 %) 342 (41 %) år 894 (32 %) 298 (36 %) år 39 (1 %) 6 (1 %) Kilde: Danmarks Statistik Tabel 2 viser fordelingen i hhv. populationsdata og svardata på variablene køn og alder. For variablen køn er fordelingen i svardata meget tæt på populationsdata. På variablen alder er der en mindre skævhed, således at de årige er underrepræsenteret med 4 procentpoint ift. populationen, mens de årige er overrepræsenteret med 4 procentpoint. Det er EVA s vurdering, at denne forskel er så lille, at det ikke har betydning for evalueringens resultater. Analyse af data Analysen af svarene fra børnehaveklasselederne baserer sig på frekvenstabeller for samtlige spørgsmål. Derudover er der foretaget kryds med relevante baggrundsvariable. Krydsene er foretaget med udgangspunkt i projektgruppens diskussion af interessante resultater fra undersøgelsen baseret på frekvenstabellerne og bidrager dermed til at Metodeappendiks 4

5 identificere evt. sammenhænge mellem respondenternes svar på forskellige spørgsmål. Alle krydstabeller testes med en chi i anden-test for at undersøge, om der er signifikante sammenhænge mellem variablene. Når forskelle i svarfordelinger mellem forskellige grupper beskrives i rapporten, er det som udgangspunkt, fordi der er en signifikant forskel mellem gruppernes besvarelser. Ud over frekvenser og kryds er der udarbejdet fem statistiske modeller, som undersøger sammenhænge mellem den måde, børnehaveklasselederne arbejder med sprogvurderinger på og deres holdninger til sprogvurderingerne. De statistiske modeller er beskrevet nærmere nedenfor. 1.4 Statistiske modeller EVA har ved hjælp af statistiske modeller undersøgt, hvilke faktorer der kan forklare børnehaveklasseledernes vurdering af følgende spørgsmål/variable: I hvilken grad oplever du, at sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen styrker dit arbejde med sprog i klassen? I hvilken grad oplever du, at sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen styrker dit arbejde med den sproglige dimension i de øvrige temaer? Alt i alt: I hvilken grad synes du, at tiden til sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen er givet godt ud? I hvilken grad føler du dig som børnehaveklasseleder rustet til at udføre en sproglig indsats på baggrund af et vurderingsresultat? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Resultaterne fra sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen giver mig bedre mulighed (end jeg ville have haft uden) for at tilrettelægge et sprogarbejde, der tilgodeser elevernes forskellige udfordringer og behov Om børnehaveklasselederen gennemfører sprogvurderingen før eller efter efterårsferien. De statistiske modeller er udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt børnehaveklasselederne samt registerdata om børnehaveklasselederne. Alle modeller baserer sig på logistisk regression, hvor de afhængige variable har to kategorier: En positiv kategori, der dækker svarkategorierne I høj grad og I nogen grad og en negativ kategori, der dækker svarkategorierne I mindre grad og Slet ikke. I forbindelse med det sidstnævnte spørgsmål dækker den positive kategori svarkategorierne enig og overvejende enig og den negative kategori overvejende uenig og uenig. EVA har gennemført forudsætningstest for alle fem modeller. Der er i alle fem modeller testet for, om fejlleddene er uafhængige og normalfordelte, og for multikollinearitet. I fortolkningen af modellerne er anvendt signifikansniveauet p = 0,05. Modellerne tester, om der er sammenhænge mellem en række forklarende variable, og hvorvidt børnehaveklasselederne giver et positivt eller negativt svar på de spørgsmål, der anvendes som afhængige variable. De forklarende variable er alle operationaliseret med udgangspunkt i hypoteser om, hvilke faktorer der kan forklare, om børnehaveklasseledernes vurderinger er hhv. positive eller negative. Tabel 3 på næste side giver et overblik over, hvilke forklarende variable der er blevet testet i de fem statistiske modeller. Metodeappendiks 5

6 Tabel 3 Forklarende variable Emne Spørgsmål/variabel Svarkategori Baggrundsoplysninger Køn Mand Kvinde Alder Kontinuert variabel Hvornår sprogvurderer du typisk I august eleverne første gang i løbet af børnehaveklassen? I første halvdel af september I anden halvdel af september I første halvdel af oktober I anden halvdel af oktober Fra november og frem Hvor mange timer (af 45 minutter) 0 timer om ugen er der mere end én voksen i børnehaveklassen? 1-10 timer timer Mere end 20 timer Hvilke(n) af følgende personaler Medarbejder, der også arbejder i skolens SFO er der i din børnehaveklasse ud Der er en særlig støtteperson til en eller flere over dig? elever i klassen Der er en børnehaveklasseleder ud over mig Den kommende 1. klasselærer har timer i klassen Andre Hvor mange elever var der i den Mindre end 20 elever klasse, hvor du sidst gennemførte elever en sprogvurdering i starten af Mere end 26 elever et år? Brug af materiale Antallet af materialer der bruges (ud over kommunalt udviklet materiale) 0 materialer 1 materiale 2 materialer 3-6 materialer Tilpassede du det/de sprogvurderingsmateriale(r), Ja du anvend- Nej te sidste gang, du sprogvurderede i starten af børnehaveklassen? Gennemførelse af Blev alle børnene sprogvurderet Eleverne blev sprogvurderet i gruppe sprogvurderingerne enkeltvis eller i gruppe, sidste Eleverne blev sprogvurderet enkeltvis gang du gennemførte en sprogvurdering Først blev eleverne sprogvurderet i gruppe. Derefter i starten af børneha- veklassen? blev der lavet enkeltvise vurderinger for de elever, hvor den første vurdering havde vist sproglige vanskeligheder Hvem var med til gennemførelsen af sprogvurderingen? Mig selv Anden børnehaveklasseleder Personale fra SFO en (også dem der normalt arbejder i børnehaveklassen) Anden form for medarbejder i min børnehaveklasse end personale fra SFO en Repræsentant for skolens ledelse Læsevejleder Dansk som 2. sproglærer Talehøre-pædagog/-konsulent/-lærer Psykolog Den kommende 1. klasselærer Anden lærer fra indskolingen Metodeappendiks 6

7 Andre Hvem, udover dig selv, planlagde Ingen din konkrete, pædagogiske praksis på baggrund af resultatet Anden børnehaveklasseleder Personale fra SFO en (også dem der normalt ar- sidste gang, du gennemførte bejder i børnehaveklassen) sprogvurderinger i starten af børnehaveklassen? Anden form for medarbejder i min børnehaveklasse end personale fra SFO en Repræsentant for skolens ledelse Læsevejleder Dansk som 2. sproglærer Talehøre-pædagog/-konsulent/-lærer Psykolog Den kommende 1. klasselærer Anden lærer fra indskolingen Andre Jeg vurderer ikke, at der sker en egentlig planlægning af pædagogisk praksis på baggrund af resultatet Kompetenceudvikling Har du været på kursus eller Ja modtaget anden form for kompetenceudvikling Nej i at gennem- føre sprogvurderinger og/eller opfølgningsforløb på sprogvurderingerne? Organisatoriske rammer Er der i din kommune regler for, De to spørgsmål er kombineret til følgende variringernriale(r), for sprogvurde- hvilke(t) sprogvurderingsmateabel: I skal bruge i starten af Der er regler i kommunen og/eller regler på skolen børnehaveklassen? Der er en vejledning fra kommunen og/eller en Er der på din skole regler for, hvilke(t) sprogvurderingsmateriale(r), vejledning på skolen, men ingen regler fra hverken kommune eller skole I skal bruge i starten af Der er hverken regler eller vejledning fra kom- børnehaveklassen? mune eller skole Ja Nej, men der er en vejledning Nej, der er hverken regler eller en vejledning Hvordan vurderer du graden af Opmærksomheden er for stor opmærksomhed fra din leder på Opmærksomheden er passende arbejdet med sprogvurderinger Opmærksomheden er for lille i starten af børnehaveklassen? Viden fra sprogvurderingerne Får børnehaveklasselederen øje Ja på nogle børn, som vedkom- mende ikke i forvejen vidste, havde sproglige vanskeligheder Nej Hvordan vurderer du mængden Mængden af viden er for stor af viden om børnenes sprog, som du får overleveret fra børnehave/sfo/ppr? Mængden af viden er passende Mængden af viden er for lille Hvad er i dine øjne den vigtigste Den viden jeg får om eleverne på baggrund af at viden, du får ud af at gennemføre observere vurderingsprocessen sprogvurderingen i starten Den viden jeg får på baggrund af resultaterne af af børnehaveklassen? sprogvurderingen Resultaterne af sprogvurderingen og observationerne i forbindelse med processen er lige værdifulde Tidsforbrug i forbindelse Selve gennemførelsen af sprog- Kontinuert variabel med sprogvurdevurdering af alle eleverne i klas- ringerne sen Metodeappendiks 7

8 Praktisk efterbehandling af data Kontinuert variabel (fx optælling eller indtastning af resultater) for alle eleverne i klassen Refleksion over elevernes resultater med henblik på at finde Kontinuert variabel ud af, hvordan du skal handle på dem - fx når du drøfter dem med kolleger og/eller ressourcepersoner 1.5 Skolebesøg Der blev gennemført 3 skolebesøg på skoler, der anvendte det/de materiale(r), som spørgeskemaundersøgelsen blandt børnehaveklasseledere havde vist, var de mest hyppige. Det drejede sig om Rambøll/Center for Børnesprog, Læseevaluering på Begyndertrinnet kombineret med KTI (Kontrolleret Tegne-iagtagelse) samt et kommunalt udviklet materiale. Udover et materialekriterium tilstræbtes det i udvælgelsen af caseskoler at få en geografisk spredning, hvilket førte til udvælgelsen af en skole fra Københavnsområdet, en skole fra det øvrige Sjælland og en skole i Jylland. Besøgene på de pågældende skoler blev gennemført d. 2., 4. og 12. december På hvert af skolebesøgene blev der gennemført semistrukturerede interviews med talehørelærere 1 fra den kommunale forvaltning, den pædagogiske leder for indskolingen og SFO-lederen, skolens børnehaveklasseledere samt et tværgående interview, hvor børnehaveklasselederne blev interviewet sammen med 1. klassernes dansklærere og skolens læsevejleder. På én af skolerne havde én af de kommunale ressourcepersoner ikke mulighed for at deltage på dagen. Derfor blev denne person efterfølgende interviewet per telefon. 1.6 Spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsesrepræsentanter I foråret 2014 gennemførte EVA en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsesrepræsentanter med det pædagogiske ansvar for børnehaveklassen. Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt ledelsesrepræsentanter har været at få viden om ledelsens vurdering af organiseringen af sprogvurderingerne, inddragelsen af ressourcepersoner og eventuelle utilsigtede konsekvenser. Spørgeskemaundersøgelsen er placeret efter skolebesøgene, hvilket har gjort det muligt at afdække nogle af de kvalitative resultater fra skolebesøgene kvantitativt. Validering af spørgeskema Spørgeskemaet er pilottestet af ledelsesrepræsentanter, der har det pædagogiske ansvar for børnehaveklassen. Formålet med pilottesten var at sikre, at de spørgsmål, svarkategorier og begreber, der anvendtes, var relevante og forståelige. Yderligere skulle pilottesten afdække, om de filtre, der var indbygget i spørgeskemaet, fungerede efter hensigten. Projektgruppen justerede skemaet på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne kommentarer. Stikprøvegrundlag af gennemførelse af spørgeskema Populationen udgør samtlige aktive folkeskoler baseret på Undervisningsministeriets institutionsdatabase. I populationen indgår dog ikke 10. klassecentre samt hovedskoler (in- 1 Én havde titlen talehørekonsulent. Metodeappendiks 8

9 stitutioner med enheder), da det her vurderes, at lederen er langt fra det daglige arbejde i børnehaveklassen, og at det derfor har været mest hensigtsmæssigt at gå direkte til den underordnede enhed. På baggrund af denne population er der trukket en simpel tilfældig stikprøve på 600 skoler. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af EVA som en webbaseret undersøgelse, hvor hver respondent har modtaget en med link til spørgeskemaet. Invitationen blev sendt den 27. februar Deadline for spørgeskemaet blev sat til den 13. marts 2014, hvor 169 skoleledere havde besvaret spørgeskemaet. Der blev herefter udsendt en påmindelse med ny deadline den 18. marts Ved den endelige deadline havde 324 skoleledere afgivet en besvarelse. Der er dog efter deadline blevet frasorteret 10 besvarelser, da disse ikke var udfyldt af en skoleleder (men af en børnehaveklasseleder). Svarprocent og bortfald Spørgeskemaundersøgelsen resulterede i 314 gyldige svar, hvilket giver en svarprocent på 52. Tabel 4 viser hhv. fordelingen i stikprøven og svardata på variablene skolestørrelse og andel af elever med udenlandsk herkomst. Tabel 4 Bortfald blandt børnehaveklasseledere Variabel Skolestørrelse Andel (stikprøve), n=593 Andel (respondenter), n=313 Op til 232 elever 150 (25 %) 71 (23 %) elever 148 (25 %) 76 (24 %) elever 148 (25 %) 77 (25 %) Over 625 elever 147 (25 %) 89 (28 %) Andel elever med udenlandsk her- Andel (stikprøve), n=600 Andel (respondenter), n=314 komst 0 % med udenlandsk herkomst 131 (22 %) 56 (18 %) 1-10 % med udenlandsk herkomst 319 (53 %) 172 (55 %) % med udenlandsk herkomst 98 (16 %) 53 (17 %) % med udenlandsk herkomst 52 (9 %) 33 (11 %) Kilde: Danmarks Statistik Som det fremgår, ligger stikprøveandelene for alle kategorier tæt på andelene i svardata. I tråd med dette finder vi, at der ikke er statistisk signifikante forskelle mellem fordelingerne i stikprøven og svardata for hverken skolestørrelse eller andel elever med udenlandsk herkomst. Analyse af data Analysen af de indkomne besvarelser baserer sig på frekvenstabeller for samtlige spørgsmål. Derudover er der foretaget kryds med relevante baggrundsvariable. Krydsene er foretaget med udgangspunkt i projektgruppens diskussioner af interessante resultater fra undersøgelsen baseret på frekvenstabellerne og bidrager dermed til at identificere evt. sammenhænge mellem respondenternes svar på forskellige spørgsmål. Alle krydstabeller testes med en chi i anden-test for at undersøge, om der er signifikante sammenhænge mellem variablene. Ingen af de afprøvede sammenhænge var signifikante, hvorfor de ikke fremgår af rapporten. Metodeappendiks 9

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne. Metodeappendiks

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne. Metodeappendiks Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne Metodeappendiks Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne Metodeappendiks 2016 Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne - Metodeappendiks 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Undersøgelse blandt PPR-psykologer

Undersøgelse blandt PPR-psykologer Undersøgelse blandt PPR-psykologer I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Cubion Undersøgelse blandt PPR-psykologer I forbindelse

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen 1.0 25.03.2014 Appendiks Danmarks

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 2016 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere

Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Kobling af survey og registerdata

Kobling af survey og registerdata Kobling af survey og registerdata Eksempler på kobling af survey og registerdata inden for uddannelsesområdet Onsdag d. 5. marts 2014 Metodekonsulent Thomas Hem Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut -

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Bilag Maj 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Patienternes perspektiv på kronisk sygdom - oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere. Intentioner og praksis i børnehaveklassen

Sprogvurdering af alle skolestartere. Intentioner og praksis i børnehaveklassen Sprogvurdering af alle skolestartere Intentioner og praksis i børnehaveklassen Sprogvurdering af alle skolestartere Intentioner og praksis i børnehaveklassen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sprogvurdering

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere