Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole"

Transkript

1 Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Med henblik på at sikre gennemførelse af trivsels-, tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt elever/studerende, kursister og virksomheder på Syddansk Erhvervsskole, efter et ensartet koncept og med en passende frekvens, beskrives her følgende praksis for god evalueringskultur. Evalueringer på Syddansk Erhvervsskole På Syddansk Erhvervsskole gennemføres følgende evaluering: ETU - Elevtrivselsundersøgelser (kører i efteråret, via ESEV) EVA-lueringer Afdelingernes individuelle evalueringer (kører løbende jf. afdelingernes egne evalueringsplaner, via ESEV) VTU - Virksomhedstilfredshedsundersøgelser (kører i foråret i lige år, via ESEV) STU - Skolepraktiktilfredshedsundersøgelser (kører i april og oktober, via ESEV) MTU Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (kører i foråret i ulige år, via Ennova) AMU Evaluering for hhv. deltager og virksomhed (kører efter hvert kursus, via viskvalitet.dk) Navngivning af undersøgelserne i ESEV: ETU [årstal] EUD/EUX/HTX [BY cøsanr. uddannelsesnavn holdid] EVA [årstal uge BY cøsanr. uddannelsesnavn holdid] VTU [årstal BY cøsanr. uddannelsesnavn] STU [April/Oktober årstal BY cøsanr. uddannelsesnavn]

2 ETU - Elevtrivselsundersøgelser Formål Formålet med afdækning af elevers og studerendes trivsel med undervisning og undervisningsmiljø, er at kunne foretage forbedringer på disse områder, under hensyntagen til elevernes og de studerendes oplevelse af den leverede ydelse. Undersøgelse af elevtrivslen danner grundlag for dialog med elever og studerende og resulterer via forbedringsplaner dels på skoleniveau, dels i de enkelte uddannelsesområder for udvikling af undervisningen, undervisningsmiljøet og støtteberedskabet omkring elevernes udvikling og trivsel. Grundlaget for trivselsundersøgelser er de spørgeskemaer som lederforeninger har fået udarbejdet og som anvendes af alle skoler i Danmark, inden for de enkle uddannelsesområder (gymnasium uddannelser, akademiuddannelser, erhvervsuddannelser hhv. grund- og hovedforløb). En oversigt over de spørgerammer og spørgsmål SDE benytter, afslutter denne skrivelse. Undersøgelsen gennemføres en gang hvert år i løbet af oktober/november således, at undersøgelsesresultatet kan fremsendes inden udgangen af året. Målgruppe Målgruppen for Trivselsundersøgelser er alle elever og studerende, som er på skoleophold i perioden for trivselsundersøgelsens gennemførelse. Elever, som er i praktik eller af andre grunde ikke er på skolen i undersøgelsesperioden, kan inddrages efter nærmere aftale med kvalitetslederen. Forløbet Hvert år efter sommerferien opbygger kvalitetsafdelingen spørgerammerne og udsender, de nødvendige materialer til afdelingerne til planlægning og gennemførelse af undersøgelsen inden november måned. Læs mere i proceduren for elevtrivselsundersøgelse (ETU), på skolens hjemmeside under kvalitet. Resultater Resultatet af undersøgelsen gøres tilgængeligt for afdelingerne på skolens Intranet, som reglen få dage inden juleferien. Alle medarbejdere der er oprettet som brugere i ESEV har desuden direkte adgang til undersøgelsesresultatet, straks efter undersøgelsens afslutning. Resultatet af undersøgelsen gøres tilgængeligt for eleverne og offentligheden via skolens hjemmeside, hvor hovedresultatet for skolen og pr. uddannelsestype fremlægges sammen med en fortolkning af resultatet og forbedringsplaner.

3 Resultatet af benchmarkingundersøgelsen på tværs af skolerne stilles til rådighed for afdelingerne i form af en benchmarkingrapporter på skole- og uddannelsesniveau og uddannelsesrettede områderapporter i det omfang der er nok besvarelser til oprettelse af disse (min. 15 besvarelser). Disse rapporter indgår i skolens og afdelingernes dialog med eleverne og afdelingernes selvevaluering og danner grundlag for en forbedringsplan pr. områderapport. Resultatet af undersøgelsen formidles desuden af de enkelte uddannelsesområder til elever og studerende som oplæg til dialog. For hver områderapport, udarbejdes en forbedringsplan, som principielt indgår i virksomhedsplanen og handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode. Da tilfredshedsundersøgelserne imidlertid gennemføres på et tidspunkt, som konflikter med skolens årsrytme (undersøgelsen gennemføres efter selvevalueringsterminen, og resultatet foreligger, når virksomhedsplanen i almindelighed er skrevet og godkendt), gennemføres analyse og dialog således, at konklusioner og plan for forbedring fremsendes senest 1. februar til kvalitetslederen, som sikrer offentliggørelse på skolens hjemmeside. Til brug for indberetningen anvendes de skabeloner som kvalitetsafdelingen stiller til rådighed det pågældende år. Skemaerne kan variere pga. af udvalget af temaer varierer fra i lige og ulige år. Ved den følgende selvevaluering (jf. årsrytmen) er en status på forbedringsplanen resultatgrundlaget sammen med resultater af evt. mellemliggende evalueringer. ETU trivselsundersøgelserne danner desuden grundlag for skoletværgående benchmarkingsamarbejde om kvalitetsforbedring. Skolens forpligtelse til som minimum hvert tredje år at afdække elevernes syn på skolemiljøet, bliver honoreret gennem undersøgelserne i ulige år. Derfor skal dette emne medtages i forbedringsplanen i ulige år. Temaer Temaerne i elevtrivselsspørgerammerne på EUD grundforløb og EUD hovedforløb er ens, og et stykke hen af vejen er HTX stort set også de samme. EUD grundforløb EUD hovedforløb HTX 1 Obligatorisk 1 Obligatorisk 1 Obligatorisk 2 Mobning 2 Mobning 2 Mobning 3 Fysisk miljø 3 Fysisk miljø 3 Fysisk miljø 4 Æstetisk miljø 4 Æstetisk miljø 4 Æstetisk miljø 5 Arbejdsmiljø 5 Arbejdsmiljø 5 PC og IT i undervisningen 6 IT 6 IT 6 Fremtidsplaner 7 Skolehjem 7 Skolehjem 7 Skolevalg

4 8 Erhvervsarbejde 9 Skolehjem Hvert uddannelsesområde har sin egen selvstændige spørgeramme. Spørgeskemaer Spørgeskemaerne ligger på skolens hjemmeside. EUD-spørgsmålsbatteri-2012 (Grundforløb) EUD-spørgsmålsbatteri-2012 (Hovedforløb) EUD-spørgsmålsbatteri-2012 (HTX)

5 EVA-lueringer Formål Formålet med de løbende EVA-lueringer i afdelingerne er på den ene side at måle elevernes opfattelse af skolens evne til at leve op til skolens værdier på tværs af skolen og på den anden side en løbende evaluering af elevernes opfattelse af den leverede ydelse og effekten af igangsatte forbedringstiltag i afdelingen, på præcist de områder afdelingen har fokus på, på evalueringstidspunktet. Målgruppe Hver afdeling / uddannelse tilrettelægger selv frekvens og en stor del af omfanget og formen på evalueringerne. I princippet skal alle elever og studerende inddrages, men afdelingerne beslutter selv, hvordan og i hvilket omfang elever og studerende inviteres til at deltage, og om de skal stilles de samme spørgsmål. Forløbet Grundlaget for elevers og studerendes EVA-luering af undervisningen er de temaer og det spørgsmålsbatteri, som i oversigtsform afslutter denne skrivelse. Afdelingen beslutter selv, om skemaudfyldelsen i ESEV gennemføres af eleverne (individuel/mange besvarelser) eller af en medarbejder (fælles/én besvarelse, som eleverne har godkendt). Indholdet af evalueringerne skal, set på årsbasis rumme en afdækning af skolens værdier og det fokus afdelingen har på indsatser og forbedringstiltag. Undersøgelserne gennemføres løbende i afdelingerne jf. afdelingens evalueringsplan. En evalueringsplan for hvert uddannelsesområde fremsendes til kvalitetslederen inden den 1. februar. Planen omfatter evalueringsterminerne og oversigt over målgruppen til de forskellige evalueringer samt evalueringsform. Spørgeskema til EVA-luering udformes lokalt med 7 obligatoriske værdispørgsmål, obligatorisk valg fra en plukliste af 10 ETU-spørgsmål i ESEV og evt. max 8 til afdelingens fokus på indsatser og forbedringsområder. Undersøgelserne gennemføres som løbende evaluering eller som afslutning på et uddannelsesforløb, f.eks. en skoleperiode. Læs mere i proceduren for EVA-luering, på skolens hjemmeside under kvalitet. Resultater Resultatet af evalueringen gøres tilgængeligt for alle relevante elever og medarbejdere ved at afdelingens ESEV-administrator laver et træk fra ESEV. Der følges op med dialog med alle relevante parter om mulighederne for forbedring. Dette foretages lokalt med mindre andet aftales med kvalitetslederen.

6 Sammen med Elevtrivselsundersøgelsen (den store ETU i efteråret) danner EVAlueringerne grundlag for afdelingens selvevaluering, der omsættes i en forbedringsplan. Forbedringsplanen gerne med et fortolkende resume af undersøgelsen indgår i virksomhedsplanen og/eller handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode. Temaer EVA-lueringerne, der foregår lokalt ude i afdelingerne, er sammensat af tre dele: 7 obligatoriske spørgsmål vedrørende skolens værdier, min. selvvalgte ETUspørgsmål vedrørende uddannelsesområdet (se temaer i trivselsundersøgelser (ETU) i tidligere afsnit) og/eller afdelingens egne udformede spørgsmål til afdelingens fokus på indsatser og forbedringsområder. De tre dele som EVA-spørgerammen skal består af: EVA-luering 1 Værdispørgsmål 7 spørgsmål 2 ETU spørgsmål Min. 10 spørgsmål 3 Afdelingens egne indsats-spørgsmål (ETU-plukliste eller/og egen formulering) Max. 8 spørgsmål Spørgeskemaer Spørgeskemaet ligger på skolens hjemmeside. ETU 2011 spørgeramme for EUD - grundforløb ETU 2011 spørgeramme for EUD hovedforløb ETU 2011 spørgeramme for HTX

7 VTU - Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Formål Formålet er at afdække virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet omkring eleverne, er at kunne fortage forbedringer på disse områder med hensynstagen til virksomhedernes oplevelse af den leverede ydelse. Undersøgelse af virksomhedstilfredsheden danner grundlag for en dialog med virksomhederne og resultater via forbedringsplaner dels på skoleniveau, dels i de enkelte uddannelsesområder for udvikling af kommunikation, information og samarbejde med virksomhederne omkring elevernes udvikling og trivsel. Målgruppe Målgruppen er virksomheder, som har eller lige har haft lærlinge på skolen. Forløbet I foråret (marts/april) i lige år, opsamler Kvalitetsafdelingen adresser på de virksomheder, der ligger inden for målgruppen. Opretter spørgeskema og gennemfører undersøgelserne blandt disse virksomheder. Læs mere i proceduren for virksomhedstilfredshedsundersøgelse, på skolens hjemmeside under kvalitet. Resultater Resultatet af benchmarkingundersøgelsen på tværs af skolerne stilles til rådighed for afdelingerne i form af en benchmarkingrapporter på skole- og uddannelsesniveau og uddannelsesrettede områderapporter primo juni i det omfang der er nok besvarelser til oprettelse af disse (min. 5 besvarelser). Disse rapporter indgår i skolens og afdelingernes dialog med virksomhederne og afdelingernes selvevaluering og danner grundlag for en forbedringsplan pr. områderapport. For hver områderapport, udarbejdes en forbedringsplan, som principielt indgår i virksomhedsplanen og handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode. Til brug for indberetningen af forbedringsplanerne anvendes de skabeloner som kvalitetsafdelingen stiller til rådighed det pågældende år. Forbedringsplanen skal præsenteres for det Lokale Uddannelsesudvalg. Sammen med øvrige evalueringer, danner resultaterne grundlag for afdelingens selvevaluering, der omsættes i en forbedringsplan. Forbedringsplanen gerne med et fortolkende resume af undersøgelsen indgår i virksomhedsplanen og/eller handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode. VTU tilfredshedsundersøgelserne danner desuden grundlag for skoletværgående benchmarkingsamarbejde om kvalitetsforbedring.

8 Temaer Følgende temaer forekommer i spørgeskemaet Tilfredshed Loyalitet Information, form og indhold Elev/lærlingen på skolen Kvalifikationer Image Rekruttering Skolens hjemmeside Spørgeskemaer Spørgeskemaet ligger på skolens hjemmeside. Spørgeskemaet til VTU 2012

9 STU Skolepraktik tilfredshedsundersøgelser Evaluering af skolepraktikken gennemføres efter et centralt fastlagt koncept i Undervisningsministeriet til kvalitetsmåling af skolepraktikken. Formål Formålet er at afdække skolepraktikeleverne tilfredshed med undervisning og undervisningsmiljø, er at kunne foretage forbedringer på disse områder under hensyntagen til elevernes oplevelse af den leverede ydelse. Undersøgelsen af elevtilfredsheden og elevtrivslen danner grundlag for en dialog mellem skolepraktikinstruktøren og eleven og dialogen mellem skolepraktikinstruktøren og afdelingslederen/-chefen ude i afdelingen. Formålet med et koncept for den gode evalueringspraksis er også at kunne dokumentere kvalitetsindsatsen på de enkelte områder. Målgruppe Målgruppen er skolepraktikelever på Syddansk Erhvervsskole i april og oktober måned. Forløbet Inden april og inden oktober måned, sender skolepraktikinstruktørerne i afdelingerne en anmodning om at Kvalitetsafdelingen opretter en antal koder/nøgler til ESEV, der svarer til det antal skolepraktikelever afdelingen har i den pågældende måned. Herefter gennemfører instruktøren undersøgelsen i den respektive måned. Læs mere i proceduren for kvalitetssikring af skolepraktikordningen, på skolens hjemmeside. Resultater Efter april eller efter oktober måned udarbejder Kvalitetsafdelingen en rapport over resultaterne for de afdelinger der har gennemført en undersøgelse. Skolepraktikinstruktøren tager med udgangspunkt i rapporten en dialog med skolepraktikeleverne. Ved udgangen af kalenderåret foretager som minimum instruktør og afdelingsleder en selvevaluering af skolepraktikordningen i afdelingen, med udgangspunkt i året evaluering og øvrige indikatorer på kvaliteten af skolepraktikordningen.

10 Temaer Spørgerammen er opbygget i følgende temaer: Baggrundsoplysninger Din seneste praktikperiode Instruktøren/vejlederen Arbejdsleder Arbejdsopgaver i seneste praktikperiode Arbejdsmiljø (S + B) Arbejdsmiljø (V + B) Egen motivation Praktikpladssøgning. Spørgeskemaer Spørgerammen er bygget op som en lang række spørgsmål, hvor der selekteres ud fra, om skolepraktikanten kun har været i en virksomhed (kode V), kun har været i skolepraktik (kode S) eller har været begge dele (kode B) i seneste praktikperiode. Dette er angivet i spørgerammen med koderne V, S og B. Ved de spørgsmål der ikke er angivet kode, gælder spørgsmålet alle. Spørgsmål 1 er et filtreringsspørgsmål, som aktiverer spørgsmålene for V, S og B. Spørgerammen ligger på skolens hjemmeside. Se spørgeramme her

11 MTU - Medarbejdertrivselsundersøgelse Formål Formålet med MTU 2011 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på skolen. Undersøgelsesresultatet er en status på, medarbejdernes engagement, arbejdsglæde og tilfredshed, og giver et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Målgruppe Målgruppen er medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole. Forløbet Evaluering af medarbejdertrivsel foregår hvert andet år, i ulige år. HR og personale afdelingen forestår gennemførelsen af hele forløbet. I undersøgelse indgår ligeledes en screening af det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere i proceduren for arbejdspladsvurdering og medarbejdertrivselsundersøgelse, på skolens hjemmeside. Resultater Resultaterne bliver tilgængelige for afdelingerne i april måned. De enkelte områderesultater bliver udsendt til de respektive afdelinger. For hver områderapport, udarbejdes en forbedringsplan, som principielt indgår i virksomhedsplanen og handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode. Til brug for indberetningen af forbedringsplanerne anvendes de skabeloner som HR og personale i samarbejde med arbejdsmiljølederen stiller til rådighed det pågældende år. Sammen med øvrige evalueringer, danner resultaterne grundlag for afdelingens selvevaluering, der omsættes i en forbedringsplan. Forbedringsplanen gerne med et fortolkende resume af undersøgelsen indgår i virksomhedsplanen og/eller handlingsplanen for øget gennemførelse for den kommende planperiode.

12 Temaer Spørgerammen er opbygget i følgende temaer: Arbejdsglæde Loyalitet Omdømme Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Spørgeskemaer Ikke tilgængeligt.

13 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelser gennemføres efter et centralt fastlagt koncept i kvalitetsmålingssystemet Evaluering på øvrige kurser tilrettelægges og gennemføres af den udbydende afdeling. Til brug for udformning af spørgeskemaer kan Viskvalitet.dk og det spørgsmålsbatteri, som afslutter denne indstilling, anvendes som inspirationsgrundlag. Formål Formålet er at alle niveauer, der er ansvarlige for arbejdsmarkedsuddannelserne, skal bruge fælles redskaber ( til at sikre kvaliteten. For skolen, at vi hele tiden forbedrer arbejdsmarkedsuddannelserne. For Efteruddannelsesudvalget, at de løbende skal se, hvordan det går med deres arbejdsmarkedsuddannelser på uddannelsesinstitutionerne, og løbende snakke med uddannelsesinstitutionerne på baggrund af måleresultater fra de fælles redskaber. For Ministeriet, at de skal føre tilsyn med at efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutionerne gør dét de skal, og skal vurdere om kvaliteten er god nok til, at en arbejdsmarkedsuddannelse (fortsat) kan tilbydes fra uddannelsesinstitutionen. Målgruppe Målgruppen er kursusdeltagere og deltagernes virksomheder. Forløbet Ved hvert gennemførte AMU kursus skal kursusdeltagerne besvare et spørgeskema i viskvalitet.dk efter underviserens anvisning. Under AMU kurset indsamler underviseren en liste over kontakt og mailadresser på kursusdeltagernes virksomheder. Efterfølgende udsender Center For Efteruddannelse en mail med opfordring til virksomhederne om at deltage i evalueringen af kurset. Læs mere i proceduren for gennemførelse af deltagertilfredshed på AMU og procedure for gennemførelse af virksomhedstilfredshed på AMU, på skolens hjemmeside. Resultater Resultaterne hentes, i afdelingen, ud af viskvalitet.dk til efterfølgende vurdering af resultaterne. I ulige år, udsendes afdelingens resultater fra viskvalitet.dk med ud sammen med resultaterne fra virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU), så disse kan indgå i forbedringsplanerne på lige fod med VTU resultaterne. Forbedringsplanen skal præsenteres for det Lokale Uddannelsesudvalg.

14 Temaer Ikke tilgængeligt. Spørgeskemaer Ikke tilgængeligt.

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne 15. september 2010 Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne Med henblik på ressourceregnskabet for 2010 skal skolerne gennemføre elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i uge 41-44. Undervisningsministeriet,

Læs mere

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN Trivselsmålinger for SKP-elever Introduktion og baggrund De 2 kvalitetsparametre/redskaber Spørgeskemaundersøgelse Igangsættelse, erfaringer og justeringer

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Den digitale erhvervsskole september 2016

Den digitale erhvervsskole september 2016 Den digitale erhvervsskole september 2016 NEXT KORT FORTALT : * SEKS GYMNASIER * 11 SÆRLIGE 10.KLASSER * 17 EUX-LINJER * 41 EUD * 200 AMU-KURSER * 1100 MEDARBEJDERE * 7400 ÅRSELEVER * 746.000.000 I ÅRLIG

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Sept. 2012/LN 1 KVALITETSSYSTEMET på HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 1. BAGGRUND Herningsholm Erhversskole blev skabt i sin nuværende form i 2005. Skolens første

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud 28. juni 2010 Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud Undervisningsministeriet og lederforeningerne for gymnasieskolerne, VUC og erhvervsskolerne har netop afholdt to regionale

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket

Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket Februar 2007 Præsentation & Vejledning Forord Vi kan lære af hinanden og vi behøver ikke altid selv opfinde den dybe tallerken. Dette er enkelt sagt, hvad vi i

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Rapport Elevtrivsel Juni 2015

Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Elevtrivsel 2014/2015 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Morsø Landbrugsskole. Spørgerammen er udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Mål 2013 ***** Det er målet at hver indsats ved næste måling (okt. 2013) er flyttet fra indsatsområde til et vedligeholdsområde. Jf. Ennova rapport.

Mål 2013 ***** Det er målet at hver indsats ved næste måling (okt. 2013) er flyttet fra indsatsområde til et vedligeholdsområde. Jf. Ennova rapport. Temaer med ændringsbehov Obligatoriske temaer* 2. Organisering 4. Undervisningen 6. Fysisk miljø 7. Egen motivation** Resultat 2012 **** ETU-undersøgelse Træafdelingen grundforløbet 2012. Generelt: I KS-teamet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Temaer med ændringsbehov Obligatoriske temaer* 1. Elevtrivsel 2. Organisering 3. Undervisere 4. Undervisningen 5. Socialt miljø 6. Fysisk miljø 7. Egen motivation** 8. Udstyr & materialer Ekstra temaer*

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS på SDE Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS modellen WWW.SDE.DK - MARS, 1. september 2009, SIDE2 MARS modellen Kvalitetsprocesser Kvalitetsudvikling

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes?

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes? Virksomhedstilfredshedsmåling på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det bl.a. beskrevet: Hvilke oplysninger der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område:

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering EUD - leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord Svarprocent: 43% (15 besvarelser ud af 349 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer HHX Nykøbing EUC Nordvest EUC Nordvest værdier EUC Nordvests værdier betyder, at eleven og kursisten er i centrum. Alle elever og kursister på

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsmanual (Procedure for Evaluering)

Evalueringsmanual (Procedure for Evaluering) Evalueringsmanual (Procedure for Evaluering) Indhold: INDLEDNING 3 EVALUERINGSKULTUR 3 FIRE TYPER EVALUERING 3 PÆDAGOGISK EVALUERING 4 SELVEVALUERING 5 EFFEKTMÅLINGER 5 ELEVTILFREDSHED 6 ORGANISERING AF

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX 2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål med kvalitetssystemet... 3 1.1 Fakta om TEC... 3 1.2. Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2016-2017 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det grundlæggende

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kvalitetsregnskab 2016

Kvalitetsregnskab 2016 Kvalitetsregnskab 2016 1 Årligt kvalitetsregnskab for Hotel- og Restaurantskolen, 2016 På vej mod nye mål Hermed præsenteres Hotel- og Restaurantskolens samlede kvalitetsregnskab for 2016 og de strategiske

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse (ESB-netværket). Konklusion og forbedringsplan Afdeling. Afdelings/uddannelsesnavn. Mål *** Undersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse (ESB-netværket). Konklusion og forbedringsplan Afdeling. Afdelings/uddannelsesnavn. Mål *** Undersøgelse. Undersøgelse * ETU Temaer med ændringsbehov 1. Tilfredshed og Loyalitet samlet 2. Planlægning og 4. Undervisningen 5. Udstyr og Materialer 7. Fysiske omgivelser 10. Kontaktlæreren og Uddannelsesplan (eud)

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU 2016* Staben, Kvalitet * foreløbig udgave for 2016. Ny udgave ultimo maj efter vedtagelse af strategi for 2016-2020. Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: 18% (1 besvarelser ud af af 943 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere