AMU 50 år. festforelæsning ved Lars Qvortrup, DPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU 50 år. festforelæsning ved Lars Qvortrup, DPU"

Transkript

1 AMU 50 år festforelæsning ved Lars Qvortrup, DPU Den tyske filosof Immanuel Kant Europas store oplysningsfilosof blev født i 1724 og døde i Hans store projekt var oplysning, oplysning af mennesket til at blive en moderne borger, det vil sige en borger, der kunne betjene sig af sin fornuft for derigennem at realisere sin frihed. Kant levede hele sit liv i den lille by Königsberg, hvor han gjorde tjeneste på byens universitet som professor i filosofi. Fordi han underviste på universitetet, og fordi hans projekt var oplysning, tænkte han også over pædagogik, og i 1803 året før han døde - udgav nogle af hans elever hans tanker og skrifter om pædagogik. Et af grundspørgsmålene for Kant var, hvorfor mennesker overhovedet skal gå i skole. Hvad skal de dér? Hvorfor ikke bare blive hjemme på gården eller på det lokale værksted og kopiere det, som foregår i hjemmet eller hos mester. Hvorfor er en huslig opdragelse eller, kunne man tilføje: en mesterlære ikke tilstrækkelig? Kants svar var, at hvis man alene overlader opdragelsen til hjemmet eller til mester, så vil det menneske, der opdrages og uddannes, aldrig opnå det, han højstemt kaldte målet med dets eksistens. Så vil det blive et fordærvet og fejlbehæftet menneske. Forældre opdrager i almindelighed kun deres børn på en sådan måde, at de passer til den foreliggende verden, hvor fordærvet den end måtte være, skrev han. Men hvorfor trækker jeg den gamle filosof Immanuel Kant frem af gemmerne på en dag som denne? Det gør jeg, fordi det var præcist den samme udfordring, der var selve grundlaget for grundlæggelsen af AMU for 50 år siden, og som har gennemsyret AMU lige siden, om end man dengang udtrykte sig knapt så vidtløftigt, som Kant gjorde i begyndelsen af 1800-tallet: Hvordan gør man mennesker fri til at udvikle sig og forandre sig, uden at man derigennem river dem ud af den virkelighed, som de helt konkret lever og virker i. Det er ethvert opdragelses- og uddannelsesprojekts udfordring, og det har det også været for det kæmpemæssige og vildt ambitiøse projekt, som AMU nu har realiseret i 50 år. 1

2 Allerede fra starten var målet forandring: Men en forandring der ikke måtte føre ud af den konkrete virkelighed, men skulle føre tilbage i den selv samme virkelighed. Danmark stod i 1960 midt i to enorme udfordringer: Landarbejderne flyttede til byen for at blive industriarbejdere, kvinderne forlod hjemmet for at komme på arbejdsmarkedet. Prøv et øjeblik at tage med mig til Fyn. I mange år havde der ligget et værft Odense Staalskibsværft inde i Odense. Her arbejdede ufaglærte arbejdere, mens deres koner passede børn og hjem. Men i 1959 året før AMU s fødsel blev et nyt stort værft indviet: Det gamle stålskibsværft flyttede ud af byen til Munkebo. På Lindøværftet i Munkebo var der på alle måder højt til loftet: Allerede i 1959 havde man to tørdokke, hvor der kunne bygges skibe på op til ton dødvægt, og i 1969 tog man en tredje dok med en kapacitet på ton dødvægt i brug sammen med værftets vartegn, den store portalkran med en løfteevne på 1000 ton. Det var Danmarks største portalkran, og den kunne i det flade landskab ses næsten helt inde fra Odense. Signalet var tydeligt: her skulle de mest avancerede og kæmpemæssige tank- og containerskibe bygges under anvendelse af de mest moderne produktionsmetoder. Stor var stoltheden, da verdens største containerskib, Emma Maersk, i august 2006 med stor forsigtighed blev bugseret ud fra værftet, så man næsten kunne røre skroget fra brinken på Fyns Hoved. Da værftet var på sit højeste, beskæftigede det arbejdere. Og hvor kom de fra? Jo, nogle fulgte naturligvis med fra Stålskibsværftet i Odense, men mange, mange andre blev hentet ind fra hele det fynske område. Forudsætningen for at de kunne få arbejde på værftet var imidlertid, at de blev omskolet, både fra landarbejde til industriarbejde og fra livet på landet til livet i en moderne parcelhusforstad: De skulle være højtspecialiserede svejsere og malere og skibstømrere. Men de skulle også være moderne parcelhusmennesker. Derfor var der brug for at aflære alt det, der stammede fra den foreliggende verden, som Kant kaldte den. Derfor var der brug for at erhverve sig nogle specialiserede, arbejdsmarkedsrelevante, men standardiserede kompetencer, samtidig med at man skulle lære at være industriarbejder, det vil sige at være del af et kollektivt fællesskab. Der lå med andre ord både et kompetenceelement og et dannelseselement i det, man skulle lære. Man skulle forandre sig som arbejdstager i forventningen om, at det svejsekursus, 2

3 man deltog i, passede lige præcist til det, der krævedes for at være svejser på Lindø. Men man skulle også forandre sig som menneske og som borger: Man skulle aflære sin livsform som landarbejder for at blive industriarbejder med sans for præcision og en kollektiv tænkemåde. Samtidig var der imidlertid en forventning om, at denne ene forandring af kvalifikationer, kompetencer og dannelsesformer var tilstrækkelig for resten af tilværelsen. Man forandrede sig, javel, fra landarbejder til industriarbejder, men man gjorde sig ikke forandringsparat, sådan som vi forstår det nu om dage, det vil sige parat og kompetent til tilbagevendende forandringer. Da det i 2009 blev meddelt, at Lindøværftet skulle lukke, var udtalelsen af fællestillidsmand Per Andersen til Politiken da også karakteristisk: Mange mister ikke kun et job, de mister også en identitet. Vi var stolte af at arbejde på Lindøværftet, af at arbejde i Møller-koncernen og af at være en del af fagbevægelsen på Fyn. Sådan var det dengang, men sådan er det ikke i dag. I dag leder vi ikke efter en livslang, men efter en fleksibel identitet. Men også kvinderne gennemløb en forvandling. For prøv at tage med til Munkebo: A.P. Møller-Mærsk byggede ikke kun et værft. De byggede også en hel parcelhusby med små, enfamilies klynge- og rækkehuse, som var praktiske for den moderne familie: Med have, fællesfaciliteter (vaskeri osv.) og adgang til børnehave og skole. Én af pointerne var, at dette gjorde det muligt, at faderen arbejdede på Lindøværftet, samtidig med at moderen fik mulighed for at gøre sin entré på andre dele af arbejdsmarkedet. Derfor skulle kvinderne lære at være arbejdstagere i service-, tekstil- eller elektronikvirksomheder, og derfor skulle de blandt andet via AMU igennem en måske endnu større omstilling: De skulle tilegne sig relevante færdigheder, samtidig med at de skulle administrere en helt ny tilværelsesform. Man kan se det på parcelhusbyen, som ligger der endnu, og som var første bølge i vor tids største byggeboom: Koch-husene. Men man kan også se det på reklamerne fra dengang: Her gjorde de så at sige selvrensende husholdningsmidler deres entré, og de første supermarkeder blev etableret. Ja, det første Føtex Varehus åbnede faktisk i Århus i netop Og hvorfor hed og hedder det Føtex : Fordi det var det første supermarked, hvor man på et og samme sted kunne købe både fø og tex, både fødevarer og tekstil. For den moderne kvinde var både proper og effektiv og måtte samle sine indkøb ét sted, når hun cyklede hjem fra arbejdspladsen lige før lukketid. 3

4 Det var hele denne revolution, som AMU var et svar på: Den største, samlede samfundsforandring i Danmark siden 2. verdenskrig krævede en revolution af arbejdsmarkedsuddannelserne. Uddannelserne afspejlede på mange måder det arbejdsmarked, der voksede frem: Uddannelserne var centralt tilrettelagte, og undervisningen, der baserede sig på centralt producerede undervisningsmaterialer, var lagt an på instruktion af afgrænsede operationer og færdigheder. Kunne man ikke følge med i kurset, måtte man stå af, og deri lå der jo i sig selv et ganske betydeligt socialiseringsaspekt i forhold til de ofte meget forskelligartede og selvberoende landarbejdere, der deltog. Man lærte, kort formuleret, at være industriarbejder. Men man lærte også, at der blev lagt vægt på andre kompetencer end dem, folkeskolen havde understøttet, og derfor var disse kurser med deres fokus på praktiske færdigheder for mange den første rigtige succesoplevelse fra uddannelsessystemet. En af de karakteristiske ting ved denne revolution af det danske uddannelsessystem var, at den blev gennemført som et nationalt projekt. Lov nr. 194 af 18. maj 1960 om erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere blev vedtaget af et enstemmigt folketing, for uddannelse var allerede dengang et anliggende af afgørende betydning for samfundets velfærd. En anden karakteristisk ting var, at AMU dengang var uhyre centraliseret. Ikke alene blev hovedansvaret for uddannelserne lagt på uddannelsesrådet. Dets formand var til og med udnævnt af hans majestæt Kong Frederik IX. En tredje ting var, at AMU krævede det, der med et moderne ord hedder partnerskab: Uddannelsesrådets 14 medlemmer var udpeget ligeligt af DA og LO, for organisationerne påtog sig et betydeligt ansvar i forbindelse med selve opgaven at føre uddannelserne ud i livet. Og så kunne man måske anføre en fjerde ting, nemlig at staten gik ind og ydede et tilskud på op til 85 procent af driftsudgifterne. For dengang som i dag var den ene idé, at en måde at sikre relevans på var en delvis brugerbetaling. Den anden idé var, at uddannelse er en investering og ikke en omkostning: En investering i at sikre den fortsatte udvikling af samfundets rigdom, hvad enten denne rigdom måles i bruttonationalprodukt eller i kulturel deltagelse og medborgerskab. Og AMU var og 4

5 blev stort og dyrt. I 1987 passerede de samlede årlige driftsudgifter svimlende én milliard kroner, mens løn- og kørselsgodtgørelse kostede over 700 millioner kroner. Det er altså min første pointe: Uddannelse er en investering i samfundets velfærd og et projekt, som alle parter tager ansvar for og bidrager til. Min anden pointe er, at enhver uddannelse ikke mindst AMU på én gang skal være frigjort fra og tæt koblet til virkeligheden på arbejdsmarkedet. Opdragelse og uddannelse er forandringsprojekter, men de må ikke forandre eleverne væk fra deres virkelighed, men skal forandre dem til at være selvstændige aktører i og dermed ressourcer for denne virkelighed. Denne udfordring har præget hele AMU s historie, både i det konkrete, i det pædagogiske og faglige og i den organisatoriske struktur. Pædagogisk har man forsøgt at håndtere udfordringen ved for eksempel i 2001 at skelne mellem, men samtidig sammenkoble, specifikke, almene og personlige kvalifikationer. Strukturelt har man gjort det ved efterhånden at udvikle et system af enheder: Forberedende voksenundervisning, grundlæggende voksenuddannelse, erhvervsrettet voksenuddannelse og almen voksenuddannelse. Fysisk har man gjort det ved også at tilbyde uddannelse on location, for når undervisning foregår på arbejdspladsen, sikrer det på én gang, at eleven kan koble mellem teori og praksis, og at underviseren er forpligtet til at være konkret. Undervisningen foregår på elevens og ikke på lærerens præmisser. Men også på det helt personlige plan har det hele tiden været en udfordring, som det ikke altid er lykkedes at takle. Hør blot et klip fra et interview med en kursusdeltager fra en evaluering fra 1987: Det faglige kursus har været fint. ( ) Men de almene fag har været elendige. ( ) For eksempel sad størstedelen af klassen passivt hen i tiden med geometri vi forstod det ikke ( ) og lærernes inkompetence gjorde det umuligt for os at få noget ud af citationstegn undervisningen. Her taler en person, som helt afgjort ikke har kunnet knytte det almene til det fagligt konkrete, og som mildest talt ikke er venligt stemt over for den del af undervisningen, der vækker minderne til live om en kikset folkeskole. Men samtidig med at AMU altså har en forpligtelse til at være konkret og tilstede i den virkelighed, som er kursisternes, så skal AMU også hele tiden være foran. Dette er min tredje pointe: AMU har været præget af, at det i hvert fald på afgørende tidspunkter har befundet sig ét skridt foran udviklingen. Det var en sådan 5

6 uddannelsesmæssig produktudviklingsmaskine, man skabte i 1960: Et uddannelsessystem der er forandringsparat for nu at bruge et af tidens plusord. Men hvis det er rigtigt, må jeg også stille spørgsmålet: Hvilke udfordringer står vi over for i dag? Hvor er vi nu på vej hen? Måske kan dette spørgsmål bedst besvares, hvis vi vender tilbage til Munkebo på Nordfyn: Ved lukningen af Lindøværftet i 2009 besluttede A.P. Møller-Mærsk, at de ville omdanne området til en industripark, hvor værftets faciliteter kan servicere nye virksomheder på området. Et eksempel på, hvordan denne idé kan omdannes til virkelighed, er, at Selskabet Skykon Offshore i marts 2010 indgik aftale om at leje sig ind på kvadratmeter, svarende til 10 procent af arealet på industriparken ved Lindøværftet. Herved tilfører de 220 nye arbejdspladser til området. Dette er et sindbillede på de nye tider: I 2010 går det ikke, at man binder hele sin identitet op på det arbejde og den livsform, man lige nu repræsenterer, for nu om dage skal man kunne manøvrere på et komplekst og foranderligt arbejdsmarked, en slags landsdækkende industri- og erhvervspark, hvor job og arbejdspladser kommer og går, og hvor der også inden for samme virksomhed og branche hele tiden stilles nye krav til kvalifikationer og kompetencer. Hvilke krav stiller denne udvikling til AMU-systemet ikke over de næste 50 år, for så langt kan ingen skue, men blot de næste ti år? Jeg vil godt formulere det i fem punkter: 1. Endnu flere skal have løftet deres kvalifikationer. Efterhånden er det meget, meget få, der kan klare sig som ufaglærte. Jeg er enig med formanden for VEU-rådet, Kjeld Møller Pedersen, i, at AMU-systemet skal bidrage til at gøre mange ufaglærte til det, han kalder halvt faglærte. 2. Jeg er også enig med ham i, at vi skal bruge mere tid på realkompetencefænomenet. Vi har i nogle år arbejdet med og prøvet at udvikle systemer til realkompetencevurdering, men det skal vi videre med. At kunne vurdere realkompetencer og at kunne operationalisere disse vurderinger i en karriereplanlægning for den enkelte borger er en forudsætning for, at AMUsystemet kan fungere under vor tids forudsætninger, hvor mange arbejdstagere ikke skifter arbejdsidentitet én gang, men flere gange i løbet af 6

7 et arbejdsliv. Og så er det en forudsætning for, at karriereplanlægning er noget, den enkelte arbejdstager tager ansvar for og gør sig til subjekt for. 3. Så skal vi sætte massivt ind i forhold til styrkelsen af de basale læse-, skriveog regnefærdigheder. Det er ikke blot en beklagelig kendsgerning, men en skandale, at procent af dem, der forlader folkeskolen efter 9. klasse, ikke har de læse-, skrive- og regnefærdigheder, som vor tids arbejdsopgaver kræver. De kan ikke gennemføre en kompetencegivende uddannelse, de kan ikke læse de manualer, som kræves, hvis man vil udføre for eksempel rengøringsarbejde. I dag er det landets VUC er, der leverer forberedende voksenundervisning som et tilbud, som det så smukt hedder, til voksne, som ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Jeg er imponeret over den indsats, VUC erne gør, men jeg synes samtidig, at det er beskæmmende, at det er nødvendigt med en indsats i et sådant omfang. Dette burde ikke være et problem for landets voksenuddannelser, men burde være løst i og af folkeskolen. 4. AMU-systemet skal også levere sin del af bidraget til, at vi bremser den for tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Debatten om efterlønnen raser, men i stedet for kun at tale for eller imod efterløn kunne man også fokusere meget mere på den del af arbejdsstyrken, som er i slutningen af 50 erne. For mange er der et stort behov for det, der i gamle dage hed omskoling, og som i dag hedder efter- og videreuddannelse. Mange kan og bør blive på arbejdsmarkedet, også når de fylder 60, men for manges vedkommende i et job, der stiller andre krav end dem, man skulle honorere som ung. 5. Men som mit sidste punkt vil jeg gerne vende tilbage til det, jeg startede med: Det er nødvendigt at komme videre med at integrere de såkaldt bløde kvalifikationer i arbejdsmarkedsuddannelserne. Det var nødvendigt allerede i Det blev for alvor tydeligt i 1980 erne. Men det er helt afgørende i vor tids komplekse virkelighed. Jeg er imponeret over de eksempler, der er på, at AMU-udbydere går ind som sparringspartner i forhold til kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, blandt andet i forbindelse med strategiske udviklingsprojekter med enkeltvirksomheder, og jeg er overbevist om, at det i dag mere end nogensinde er vigtigt ikke bare at lære noget, men også at lære at lære. Men samtidig er det afgørende vigtigt, at den slags kvalifikationer kobles tæt sammen med uddannelsernes fokus på praksis, for der må ikke ske 7

8 det, at alt dette bliver abstrakt og teoretisk, for så kan man med rette beskylde uddannelserne for at blive akademiske på den dårlige måde. Derfor bør vi efter min mening fokusere endnu mere på at dygtiggøre de mange undervisere, der virker i AMU-systemet. Vi taler som bekendt meget nogle gange næsten for meget om læreruddannelsen til folkeskolen. Men måske taler vi for lidt om voksenpædagogik eller AMU-pædagogik. Og så vil jeg gerne helt på egne vegne tilføje: Vi har tit på DPU besøg af udenlandske delegationer, der gerne vil vide noget om voksenuddannelse og livslang læring i Danmark, og over for dem redegør jeg naturligvis for alt det, jeg har sagt i dag. Men jeg prøver også at fortælle dem, hvad den egentlige hemmelighed bag AMUsystemets succes er, nemlig at det styres og forvaltes af arbejdsmarkedets parter. Det kan da ikke lade sig gøre, siger de men det kan det altså. Og dér kunne jeg godt tænke mig, at vi lancerede et forskningsprojekt, som virkelig gik i dybden med hemmeligheden bag det fleksible system af livslang læring, som vi har i Danmark. Vi står med en humlebi, der flyver, selv om det er svært at forklare, hvordan det lader sig gøre. Jeg vil gerne kunne forklare det, og jeg vil også gerne kunne dokumentere det lige så godt og præcist, som vi efterhånden kan dokumentere resultaterne af alle de andre dele af uddannelsessystemet. Men jeg vil også gerne med et sådant projekt sætte gang i diskussionen af to varme kartofler, en historisk og en fremadrettet. Den historiske diskussion er, om AMU nu altid har bidraget til at få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet. Er det lykkedes, eller har AMU i nogle tilfælde været en slags bufferzone i forhold til udsving på arbejdsmarkedet? En sådan nøgtern og usentimental undersøgelse kunne vi lære noget af. Den fremadrettede er, om man med fordel kunne indføre andre styringsmekanismer i AMU (og i øvrigt i andre dele af uddannelsessystemet)? Jeg tænker på det, der med et fint ord hedder accountability. Det betyder, at man styrer på outputtet (ikke blot antal, men også på erhvervede kompetencer eller eventuelt på tilbagevenden til og relevans for arbejdsmarkedet) og til gengæld giver frie hænder på inputsiden, det vil sige i forhold til faglig og pædagogisk tilrettelæggelse. Men når et sådant projekt er vigtigt, er det ikke bare fordi, vi gerne vil forstå, hvorfor det virker så godt, som det gør. Det er også fordi, vi har at gøre med en 8

9 humlebi, der står over for meget store udfordringer de kommende år: Ikke alene stilles der helt andre krav til kvalifikationer og kompetencer i dag end for 50 år siden. Jeg tror også, at det danske arbejdsmarked står over for en trussel om en todeling, hvor vi på den ene side har de videnstunge virksomheder, som i stigende grad opererer på et globalt arbejdsmarked, og som lokaliserer sig der, hvor de forskningsbaserede kvalifikationer findes. Og på den anden side har vi de virksomheder, der opererer på et hjemmemarked, og som stadigvæk tænker nationalt. AMU skulle nødigt, ufrivilligt og uden at ville det, bidrage til at cementere en sådan todeling. Som jeg indledte med at sige, minder det danske AMU-projekt om det, Immanuel Kant lancerede for 200 år siden. Men på to punkter er det både anderledes og mere ambitiøst. Det er anderledes derved, at hvor Kant tog udgangspunkt i mennesket som borger, tager AMU-projektet udgangspunkt i mennesket som arbejdstager, borger og menneske i denne rækkefølge. Derfor er projektet ikke bare et dannelsesprojekt, men et kompetence- og dannelsesprojekt. Det er langt mere ambitiøst, for hvor Kant kun havde eliten for øje, sigter AMU-projektet mod alle, også og ikke mindst dem, som det almindelige uddannelsessystem ikke har formået at hjælpe. Men på ét punkt er projektet det samme: Målet er at løfte mennesker op over den foreliggende verdens begrænsninger uden at gøre dem fremmede for denne verden. Det er i dag og også i de næste 50 år kunststykket. At det lykkes hver eneste dag, det vil jeg gerne sige tak for til alle jer, der til daglig arbejder med almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, hvad enten det sker som underviser på de mange tusind kurser, som leder og administrator, i råd og nævn eller i ministeriets politiske og administrative systemer. Tillykke med de 50 år Lars Qvortrup har siden 2008 været dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Lars Qvortrup er mag.art. i sprog- og medievidenskab fra Aarhus Universitet og har blandt andet været professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Medievidenskab, på Syddansk Universitet. 9

JUBILÆUM 1960 2010. AMU 50 år

JUBILÆUM 1960 2010. AMU 50 år Jubilæumsavis AMU 1 AMU 50 år JUBILÆUM 1960 2010 Tillykke Jubilaren skal selvfølgelig fejres i denne jubilæumsavis. Undervisningsminister Tina Nedergaard, Axel Neubert, tidligere formand i forskellige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8 Indhold Forord..................................3 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform......................4 Fagbevægelsens rolle og ansvar.................8 SiD i Danmarks største vejledningsprojekt.........................10

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling

Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling 1 Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling Evaluering af et to ugers vejledningsforløb indenfor VUC s introducerende undervisning Christian Helms Jørgensen Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere