NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management"

Transkript

1 NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005

2 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd Plandivisionen Forsidecollage Jørgen Skielboe, HUR Udgivet september 2005 af Hovedstadens Udviklingsråd Gl. Køge Landevej Valby Telefon Trykt hos Fihl-Jensen Grafisk Produktion Oplag 350 ISBN nr

3 NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005

4 Indholdsfortegnelse 1. Trafikken til, fra og i den nye bydel på Nordhavnen Kort om mobility management Realisering af København Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan Forslag til konkrete tillæg på Nordhavnen Tiltag i tilknytning til kommune- og lokalplanlægningen Tiltag i tilknytning til salg af grunde og anlæg Konklusion Referencer Noter... 20

5 1. Trafikken til, fra og i den nye bydel på Nordhavnen Arealerne på Nordhavn rummer store muligheder for at skabe et område, hvor dynamik, kreativitet og innovation går hånd i hånd med en effektiv trafikafvikling. Det skyldes, at der er gode forudsætninger for at etablere den nødvendige infrastruktur, et velfungerende kollektivt trafiksystem og i øvrigt skabe de forhold, der gør, at borgere og virksomheder opnår maksimal fleksibilitet og valgfrihed i tilrettelæggelsen af den daglige transport. Københavns Kommune og Københavns Havn har udarbejdet planer for en etapevis udvikling af området baseret på en kombination af boliger, erhverv og rekreative arealer. Med henblik på at understøtte arbejdet med at udvikle en attraktiv ny bydel på Nordhavnen har Hovedstadens Udviklingsråd og Københavns Havn med Cowi som konsulent udarbejdet en vision for et tracé til bus og senere metro. I tilknytning hertil fremlægges nedenfor forslag til en strategi for en effektiv trafikafvikling til, fra og i Nordhavnen gennem en bred vifte af tiltag indenfor det, der kaldes mobility management. Formålet er at motivere borgere og virksomheder til en transportadfærd, som sikrer, at udviklingen af Nordhavnen ikke hæmmes af trængsel på vejnettet. Lykkes det vil det samtidig være et positivt bidrag til opnåelsen af Københavns Kommunes trafik- og miljøpolitiske målsætninger. Bred satsning på mobility management i Lund Lund har siden slutningen af 1990 erne gennemført en bred satsning på bl.a. opgradering af den kollektive trafik, forbedring af cykelstinettet og parker-og-rejs faciliteter for både bilister og cyklister, hjemmearbejde, organisering af samkørsels- og delebilordninger, markedsføring og omfattende informationskampagner. Blandt resultaterne har været en reduktion af bilkørslen i byen som helhed med 4 millioner kilometer cirka 1 % i løbet af et år fra Det har medført, at atmosfæren i samme periode er blevet sparet for 900 ton CO 2. En anden effekt har været en stigning på 3,4 % fra i antallet af passagerer i den kollektive trafik. Fra projektets start i 1997 og frem til og med 2005 forventes indsatsen samlet set at reducere biltrafikken i byen med 12 mill. km. og tons CO2. Hertil kommer reduktion af en række andre emissioner. [1] 5

6 1. Trafikken til, fra og i den nye bydel på Nordhavnen Pendlercykler kan flytte bilister over i den kollektive trafik Erfaringer fra HUR Pendlerkontors samarbejde med SamPension og Lægemiddelstyrelsen viste, at kombinationen af kollektiv trafik + pendlercykel kan motivere bilister til at reducere deres bilkørsel hen over en typisk uge. [2] Sampensions administrationschef Per Svendsen med et af de pendlercykler, som virksomheden i en 3 måneders periode lånte af HUR Hvis de rigtige rammebetingelser lægges til rette tidligt i udviklingen af Nordhavnen, kan netop denne form for rettig omhu blive et virkningsfuldt bidrag til en effektiv og smidig trafikafvikling til, fra og i Nordhavnen i årene fremover. Det kunne bl.a. handle om allerede i kommune- og lokalplanlægningen at sikre god sammenhæng mellem bus/tog og cykel gennem p- facilliteter for cykler ved Nordhavn station og stoppesteder. En anden mulighed er at reservere mindre men velplacerede arealer, som samkørere kan bruge som mødested. Denne og andre typer tiltag kan skabe forudsætninger for, at der eksisterer tiltrækkende alternativerne til individuel bilkørsel, når nye beboere, virksomheder og deres medarbejdere flytter til Nordhavnen. Ansvaret for anlæg af et højklasset tracé til kollektiv trafik samt anlæg til betjening af andre transportformer kunne efter inspiration fra Ørestaden overlades til et overordnet udviklingsselskab. Finansiering af disse anlæg kunne ske gennem almindelige byggemodningsomkostninger. Tilsvarende er der god idé i at sikre en tidlig organisatorisk og finansiel forankring af de fremtidige initiativer, som kan være med til at modvirke trængsel og i stedet understøtte et rent og attraktivt bymiljø. Det kunne f.eks. ske ved i det privatretlige grundlag for grundsalg på Nordhavnen at inkludere mobility management tiltag i den generelle drift af området, som alle forpligtiges at medfinansiere på samme måde som f.eks. vedligehold af offentlige arealer, renovation og opretholdelse af fælles p-faciliteter. Et centralt lokaliseret mobilitetscenter kunne få til opgave at profilere Nordhavnen som et område med høj tilgængelighed baseret på en bred palet af forskellige transportmuligheder, servicere tilflyttende virksomheder og beboere og fremover være omdrejningspunkt for mobility management indsatsen i Nordhavnen. Dette notat beskriver forslag til tiltag omkring mobility management, som med fordel kan tages med i den tidlige planlægning af den nye bydel på Nordhavnen. En naturlig ambition for en sådan tidlig koordineret indsats ville i givet fald være at fremme udnyttelsen af den kollektive trafik og andre alternativer til bilen og derigennem mindske belastningen af både vejnet og miljø. Forslagene tager afsæt i HURs eget arbejde med mobility management i forhold til en række private og offentlige virksomheder samt erhvervsområder og bygger i øvrigt på indsigt fra både danske og udenlandske erfaringer. Tabel 1: Erhvervsområde med 4000 ansatte 15 km. uden for Malaga [3] Primære målgruppe Medarbejdere på virksomheder i området Væsentligste tiltag og services mobilitetscenter i området med 1 ansat mobilitetskoordinator forbedring af busservice markedsføring af den kollektive trafik samkørselsdatabase Fordeling på transportformer før - efter Bil (alene): % Samkørsel: % Bus: 5-12 % Motorcykel: 9-5 % Cykel: 1-1 % 6

7 2. Kort om mobility management Mobility management er en samlet betegnelse for strategier og virkemidler orienteret mod at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling, understøtte en effektiv udnyttelse af kapaciteten i transportsystemet og skabe flere valgmuligheder for den enkelte borger eller virksomhed gennem gode alternativer til at køre for sig selv i egen bil. Eksempler på tiltag er forbedret kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister, samkørsel, delebiler, fremme af hjemmearbejde og individuel rådgivning samt fremme af sammenhængen mellem forskellige transportformer. Mobility management tilgangen lægger vægt på planlægning, organisering, rådgivning og dialog mellem offentlige myndigheder og eksterne parter. EU, OECD og transportmyndigheder over det meste af den vestlige verden, inkl. Danmark, har gennem mange år arbejdet med mobility management. Fokus inden for området de senere år har især været på at opstille best practices samt at dokumentere effekter og omkostningseffektivitet. [4] Fordele for samfundet For samfundet handler mobility management især om mindre trængsel, reduktion af luftforurening og attraktive bymiljøer. De fleste mobility management tiltag kræver ikke store investeringer og der går heller ikke en længere årrække før nytten af indsatsen reelt kan gøres op. Netop omkostningseffektiviteten i denne type tiltag er i stigende grad på vej til at blive et stærkt argument for fortsatte investeringer i strategier til at påvirke transportadfærden både anskuet ud fra et samfundsperspektiv og ud fra en virksomheds synsvinkel. Det udtalte Eric N. Schreffler, amerikansk ekspert indenfor effektevalueringer af trafikpolitiske tiltag, til HURs kvartalsmagasin Ligeud i forbindelse med sin deltagelse i HURs konference om mobility management i juni [5] 7

8 2. Kort om mobility management Mobility management lige så effektiv som ny eller udbygget infrastruktur Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 2002: Gennemsnitlige daglige omkostninger ved at overføre en pendler fra solo-kørsel i egen bil til samkørsel: 0,82 $ (ca. 5 kr.) [6] Generelle omkostninger ved at overflødiggøre en biltur gennem transport demand management/mobility management: 2,80 $ (ca. 16 kr.) Samlede anlægs- og driftsomkostninger pr. ny daglig passager ved en ny sporvognslinie: 9,60 10,76 $ (ca kr.). Driftsomkostninger alene pr. ny daglig passager 2,66 2,76 $ (ca kr.). Konklusion: Mobility management tiltag vurderet til at have mindst samme omkostningseffektivitet som infrastrukturtiltag. [7] Fordele for virksomheder For virksomhederne kan større fleksibilitet i forhold til de ansattes daglige pendling f.eks. gennem hjemmearbejdspladser og bedre sammenhæng mellem den kollektive trafik, bil og cykel styrke medarbejdertilfredsheden. Mere cykling kan give sundere medarbejdere. Bruges cyklen til tjenesterejser i stedet for firmabil eller taxa, kan det sammen med f.eks. en mere hensigtsmæssig udnyttelse af parkeringsarealer bidrage til sorte tal på bundlinien. HUR Pendlerkontor udarbejdede i perioden transportplaner for en række private og offentlige virksomheder i Hovedstadsregionen. 8 % af alle solo-bilister på seks evaluerede virksomheder angav selv efterfølgende, at de permanent har reduceret deres bilkørsel med gennemsnitligt tre dage på en typisk uge - i forhold til tiden før mobility management indsatsen blev gennemført på virksomheden. Mellem 33 og 50 % af alle solo-bilister havde i samme periode prøvet andre transportformer for at finde ud af, om det var noget for dem. Knap 20 % af solobilisterne havde prøvet tog eller bus. [10] Transportplaner kan således være med til at give nye perspektiver for kollektiv trafik. Det er i værd at understrege, at formålet med Pendlerkontoret ikke var at opnå størst mulige effekter, men at afprøve forskellige metoder til reduktion af trængsel og luftforurening gennem dialog med virksomheder og deres medarbejdere. Hjemmearbejdspladser giver fleksibilitet Mulighed for at arbejde hjemmefra giver øget fleksibilitet til gavn for både medarbejdere og arbejdsgiver. Afdelingsingeniør i Vejdirektoratet, Allan Christensen. [8] Beregning af virksomheders fordele ved mobility management I USA har der været særlig opmærksomhed om at opgøre virksomheders forretningsmæssige fordele ved at engagere sig i mobility management. Til det formål er der bl.a. udviklet interaktive beregningsværktøjer på internettet bl.a. en Business Benefits Calculator. [9] transport end bil og dermed nyde de fordele, der er ved få motion på cyklen eller slappe af i toget. Dertil kommer de privatøkonomiske fordele ved at vælge alternativer til bil. Hvor mange penge den enkelte husholdning kan spare ved at vælge alternativer til at køre i sin egen bil, kan beregnes på Vejdirektoratets interaktive transportbudget på www. transportbudget.dk. Fordele for den enkelte For den enkelte kan mobility management tiltag være med til at sikre, at det reelt bliver muligt at vælge anden 8

9 3. Realisering af København Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 I Københavns Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 fastslås det, at visionen er at fastholde og videreudvikle et transportsystem, der sikrer høj mobilitet for alle københavnere og brugere af byen. Samtidig skal transportforbruget med biler og miljøproblemerne minimeres. Set i det lys står udviklingen af Nordhavnen overfor to væsentlige trafikale udfordringer. For det første kan stigende trængsel hæmme udviklingen af området. [11] Trafikken på de københavnske indfaldsveje fortsætter med at vokse med omkring 2 % om året. Trængsel er et stigende problem og forventes at blive fordoblet på 12 år i regionen på trods af allerede vedtagne udbygninger af vejnettet flere steder i Hovedstadsregionen. Nye adgangsveje til Nordhavnen er helt afgørende for udviklingen af området. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at den generelle trafikudvikling over tid kan medføre, at trafikken på disse nye vejstrækninger kommer tæt på kapacitetsgrænsen især i myldretiden. At undgå yderligere dyre og pladskrævende udbygninger af vejnettet kræver en målrettet og vedholdende strategi, der sikrer at væksten i biltrafikken til og fra området kan holdes i ave. For det andet kan den generelle tendens til stigende bilejerskab i København komme til at lægge beslag på store pladsmæssige og/eller økonomiske ressourcer på Nordhavnen i takt med at flere virksomheder og beboere flytter til. På 10 år er antallet af biler i Københavns Kommune vokset med en tredjedel mod et gennemsnit for hele landet på 18 %. [12] Der er dog stadig langt færre biler pr. indbygger i København end i resten af landet [13], men tendensen er tydelig. Udviklingen har medført et stort pres på gadeparkeringen. I visse bydele har udbuddet af p-pladser svært ved at følge med det øgede antal biler. En undersøgelse foretaget af Vej og Park, Københavns Kommune, viste, at antallet af parkerede biler på visse gader på Indre Østerbro svarer til 125 % af antallet af parkeringspladser. Samme billede gælder andre steder i de indre brokvarterer. [14] Hvis den hidtidige generelle stigning i bilejerskabet I København kan overføres på Nordhavnen hvad man må forvente kan det komme til at indebære, at store udendørsarealer må reserveres til parkering, som dermed ikke kan bruges til rekreative formål, erhverv eller boliger - og/eller senere supplerende opførelse af bekostelige underjordiske p-anlæg. En sammenhængende by- og trafikudviklingsstrategi for Nordhavnen Realiseringen af visionen i Københavns Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 forudsætter for Nordhavnens vedkommende, at der tages be- Delebiler kan reducere bilejerskabet En delebil erstatter i gennemsnit ca. 5 privatbiler. 7-9 % af alle medlemmer af danske delebilordninger sælger deres bil i forbindelse med medlemskab. Omkring 1/3 af medlemmerne ville alternativt helt sikkert indenfor en nærmere fremtid have købt egen bil, hvis ikke brug af delebil havde været en mulighed. [15] Den landsdækkende kommercielle schweiziske delebiludbyder Mobility har i dag medlemmer. Hertz Delebilen har i dag 1600 medlemmer primært i Hovedstadsregionen efter en kraftig vækst på 60 % i Hertil kommer en række non-profit delebilforeninger. Miljøborgmester Winnie Berndtsson ved en delebil i Miljøtrafikugen stik af de overordnede udfordringer, der er beskrevet. Det kan ske gennem en sammenhængende by- og trafikudviklingsstrategi, der kobler Københavns Kommunes og Københavns Havns udbygningsplaner sammen med ambitioner om at begrænse væksten i biltrafikken og bilejerskabet. Som operationelle målsætninger for en sammenhængende by- og udviklingsstrategi kunne vælges følgende: 9

10 3. Realisering af København Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 Fordelingen af ture på de forskellige transportformer til, fra og i Nordhavns-området bør som udgangspunkt afspejle det generelle billede for fordelingen af ture i København, hvor biler, kollektive trafik og cykler i runde tal hver står for ca. 1/3. Over tid er det realistisk at stræbe efter, at alternativer til alene-kørsel i egen bil (kollektiv trafik, samkørsel, delebiler, cykel og gang samt virtuel mobilitet) samlet får en markedsandel væsentligt over 2/3 af alle realiserede og potentielle ture (skal hjemmearbejde ses som en del af opgørelsen er det nødvendigt at medtage også de ikke-realiserede potentielle ture). Det praktiske arbejde kunne eventuelt koordineres og gennemføres indenfor en kreds af relevante interessenter fra både myndigheder og erhvervsliv. I lande som USA, Holland og Storbritannien [17] er der en mangeårig tradition for at offentlige myndigheder samarbejder med erhvervslivet om trafikplanlægning, regionalplanlægning og erhvervspolitik i form af bl.a. de såkaldte Transport Management Associations [18] Det kunne man lade sig inspirere af på Nordhavnen. Gouda Havns erhvervspark Et erhvervs- og byudviklingsprojekt i den hollandske by, Gouda, inkluderer forskellige former for mobility management i udviklingen af det gamle havneareal, herunder rejseinformation, central administration af p-forhold og drift af cykel p-pladser og gratis cykler. Indsatsen planlægges understøttet af en mobilitetsfond med bidrag fra de forskellige interessenter i området. [16] Et realistisk mål for bilejerskabet på Nordhavnen kunne være, at det i udgangspunktet ikke overstiger det aktuelle niveau for de indre bydele i København, som ligger på 180 privatejede biler pr indbyggere (2003). Over tid kunne der stræbes efter at holde bilejerskabet på Nordhavnen stabilt eller i det mindste under den generelle stigning i København. Udover at bidrage til realiseringen af visionen i Københavns Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 og derigennem sikre den langsigtede tilgængelighed til, fra og i området, kan en sammenhængende by- og trafikudviklingsstrategi for Nordhavnen inkorporeres i indsatsen for at profilere området over for investorer, virksomheder og beboere ved at fremhæve, at der her bliver tale om en unik ny bydel med et attraktivt og spændende bymiljø, som tilgodeses med en effektiv trafikafvikling. 10

11 4. Forslag til konkrete tiltag på Nordhavnen Operationelle målsætninger må bakkes op af en koordineret indsats omkring en af bred vifte af forskellige tiltag. En sammenhængende by- og udviklingsstrategi kan med fordel basere sig på en etapebaseret indsats indenfor to kategorier: a) Tiltag i tilknytning til kommune- og lokalplanlægningen for Nordhavnen b) Tiltag i tilknytning til grundsalg og anlæg Mest effektivt er det, hvis enkeltstående virkemidler strikkes sammen i hensigtsmæssige pakkeløsninger. Det muliggør samtidig, at der kan varetages forskellige hensyn på én og samme tid (som f.eks. ønske om at sikre både fremkommelighed for bil og samtidig fremme alternativer til bilkørsel). En måde at sikre en overordnet koordinering og finansiering af by- og trafikudviklingen af Nordhavnen kunne være at etablere et overordnet udviklingsselskab efter inspiration fra Ørestaden med ansvar for bl.a. byggemodning og grundsalg. Pakkeløsninger gavner kollektiv trafik I Norge er der gode erfaringer med at kombinere forskellige virkemidler med henblik på at skabe de størst mulige positive effekter for den kollektive trafik og deres kunder. I fire undersøgte projekter, som Samferdselsdepartement har stået for, bestræbte man sig på at samtænke ruterevisioner, frekvenssudvidelse, bedre fremkommelighed for den kollektive trafik, mere attraktive venteforhold, bedre integration mellem cykel og kollektiv trafik samt information og markedsføring. Konklusionen var, at effekten af en bred og sammenhængende vifte af aktiviteter gav en større tiltrækningen af passagerer til den kollektive trafik, end hvad man ellers ville have opnået, hvis tiltagene var gennemført enkeltvis. Under et var der i øvrigt allerede på kort sigt en positiv samfundsøkonomi i projekterne. [19] 11

12 5. Tiltag i tilknytning til kommune- og lokalplanlægningen Gang og cykelstier samt cykel p-pladser Cykeltrafikken kan forventes at komme til at stå for mellem 20 og 30 % af samtlige ture i Nordhavns-området. [20] Gang- og cykelstier over hele området samt på tværs af banen integreret med den overordnede trafikinfrastruktur, herunder det overordnede kollektive trafiksystem, vil i sagens natur kunne understøtte en sådan udvikling, men kan også bidrage til at fremme anvendelsen af kollektiv trafik. Cyklens andel som transportmiddel til og fra kollektiv trafik udgør op til 13 %. [21] Cykel- og gangstinet er indsatsen værd Etablering af cykel- og gangstinet ifølge en norsk undersøgelse et meget omkostningseffektivt tiltag med netto benefitcost ratios mellem 3 og 14. [22] Cykel parkeringspladser Et EU forskningsprojekt har vist, at 20 % af cyklister og gående ser mangel på sikker parkering som en barriere for cykling. Blandt pendlere svarer 13 %, at sikker cykelparkering er det vigtigste tiltag, når det gælder om at motivere folk til at begynde at cykle. [23] Både HURs egne erfaringer og internationale erfaringer peger på, at gode og sikre cykel p-pladser i tilknytning til tog- og busforbindelser også kan bidrage til at øge antallet af rejser i den kollektive trafik. [24] Ved Nordhavn station kunne sådanne faciliteter f.eks. etableres i forbindelse med en forbedring af adgangsforholdene til Nordhavn station fra Kalkbrænderihavnsgade. Det kan desuden overvejes at etablere minimumsnormer for cykel p-pladser i tilknytning til både boliger og erhvervsbyggeri som på Frederiksberg. Udlæg af arealer til samkørselspladser Blandt medarbejderne på de virksomheder, som HUR samarbejdede med omkring udarbejdelse af transportplaner, var der meget stort interesse for at blive matchet med kollegaer med henblik på samkørsel. På linie med andre tiltag, der bidrager til at øge medarbejdernes valgmuligheder og følelsen af fleksibilitet i den daglige pendling (f.eks. pendlercykler og mulighed for hjemmearbejde) er der i samkørsel et potentiale for øget medarbejdertilfredshed. Men også muligheden for at lette presset på virksomhedens p-pladser er et interessant perspektiv. Det kan nemlig betyde sparede omkostninger for virksomheden og/eller mere plads til kunder og besøgende. Et større EU-støttet projekt på Odense Universitetshospital har vist, at samkørsel kan fremmes gennem en målrettet og længerevarende markedsføring især hvis indsatsen suppleres af en kørselsgaranti, hvis man ikke kan køre med sin samkørselspartner, og af reserverede P-pladser til de samkørende ved arbejdspladsen. [25] 12

13 5. Tiltag i tilknytning til kommune- og lokalplanlægningen Udlæg af arealer til to-tre centralt placerede pladser i området til afsætning og hentning af samkørere (samkørselspladser) er vigtig, hvis samkørsel på Nordhavnen skal fremmes. Det skyldes, at samkørsel organiseret på den enkelte arbejdsplads ikke er tilstrækkeligt effektiv. Normalt skal der være et underlag på personer for at kunne matche folk på en måde så stor omvejskørsel undgås. En oplagt mulighed er få etableret en særlig samkørselsdatabase for Nordhavnen via Samkørselspladserne etableres med bl.a. læskur og belysning for at gøre ventetiden på kørselspartneren tålelig også i vinterhalvåret. Vejdirektoratet har gennem de senere år anlagt en lang række af sådanne samkørselspladser langs statvejnettet. [26] Udlæg af arealer til p-pladser og afhentningsstationer for delebiler For virksomheder på Nordhavnen vil adgang til delebiler være en mulighed for at reducere den stående flåde af tjenestebiler og dermed tilrettelægge en mere behovsstyret tjenestekørsel i biler. Tilsvarende kan brug af delebiler være med til at holde virksomhedens taxaregninger nede. For beboere på Nordhavnen uden egen bil kan adgang til delebiler skabe øget fleksibilitet. Erfaringer fra delebilordninger i både Danmark og udlandet viser, at delebiler har en godt potentiale for at få folk til at undlade at købe bil eller udskyde købet af bil eller bil nummer to. [27] Københavns Kommune har april 2005 fået positivt tilsagn fra Justitsministeriet på en ansøgning om at reservere særlige parkeringspladser til delebiler på kommunale veje. Under forudsætning af positivt svar, har bygge- og tekniskborgmester Søren Pind givet udtryk for, at kommunen herefter hurtigt vil fortage den efterfølgende behandling af sagen. [28] Reservering af arealudlæg til en eller to afhentningstationer for delebiler vil under alle omstændigheder lette etablering af en delebilordning på Nordhavnen. Rent praktisk sker det ved at knytte kontakt til en af de eksisterende delebiludbydere i København. Udlæg af arealer til anlæg af mobilitetscenter I andre europæiske lande er der gode erfaringer med såkaldte mobilitetscentre, der tilbyder information om kollektiv trafik og andre transportalternativer. På Nordhaven kunne et sådant center blive en stærk faktor i at promovere området over for både mulige investorer, kommende medarbejdere og potentielle beboere som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. En centralt placering kunne give mobilitetscenteret en høj profil fra start. Idéer omkring anlæg og drift af et mobilitetscenter er nærmere beskrevet i tabel 2. Delebiler og samkørsel Begrebet delebiler og samkørsel forveksles af og til, men har begrebsmæssigt intet med hinanden at gøre. Ved samkørsel er der tale om en situation, hvor to eller flere personer kører sammen i en bil, som typisk ejes af chaufføren. Der kan være tale om en enkelt tur eller om et mere vedvarende arrangement, hvor man f.eks. kører sammen til og fra arbejde. En delebil indebærer, at flere personer har adgang til at bruge de samme biler, men ikke på samme tid. Bilen ejes i fællesskab med andre eller af en kommerciel udbyder. Den aktuelle bruger kan vælge at køre alene eller sammen med familie og venner. Men i kraft af delebilernes prisstruktur egner delebiler sig ikke til pendlingsture og dermed heller ikke til organiseret kørsel med kollegaer og bekendte i den sammenhæng. 13

14 5. Tiltag i tilknytning til kommune- og lokalplanlægningen Parkeringsforhold for biler I lokalplanlægningen for Københavns Kommune er der som regel fastlagt et normtal, der kræver anlæg af en p-plads pr. 100 m2 etageareal for både boligog kontorbyggeri. I en fuldt udbygget Nordhavn vil det svare til p-pladser. Planlovgivningen giver imidlertid mulighed for at fravige normkravet, således at antallet af p-pladser kan reduceres. Dette har bl.a. været benyttet i Ørestaden. I tilknytning til anlæg af et højklasset tracé for kollektiv trafik på Nordhavnen, vil det tilsvarende være oplagt være oplagt også på Nordhavnen at reducere af p-pladser i forhold til normen. Formålet skulle som beskrevet i afsnit 3 være at imødegå et ellers realistisk scenario med stigende biltrafik og bilejerskab og dermed risiko for trængsel samt pladskrævende og dyre p-faciliteter. Opmærksomheden og økonomiske ressourcer kunne i stedet rettet mod de øvrige tiltag, som kan sikre mobiliteten til, fra og i Nordhavnen, d.v.s. fremme af andre transport- og kommunikationsformer i stil med, hvad der beskrives i dette notat. Opgiv din p-plads og få mere i løn Amerikanske erfaringer viser, at mellem 4 og 29 % af ansatte på virksomheder er parat til at opgive retten til at parkere ved arbejdspladsen mod at få en kompensation fra virksomheden. [30] Tabel 2: Camden City Council, kommune indenfor London [28] Primære målgruppe Væsentligste tiltag og services Reduktion i bilanvendelse i % Ansatte i kommunen mobilitetscenter med 3 ansatte organisering af transportplaner i virksomheder kampagner trafikreguleringstiltag m.h.p. at understøtte gang, cykling og kollektiv trafik Bil - 12 % 14

15 6. Tiltag i tilknytning til salg af grunde og anlæg Udviklingsselskab Et overordnet udviklingsselskab for Nordhavnen efter inspiration fra Ørestaden kunne få ansvaret for bl.a. byggemodning og grundsalg på Nordhavnen. Det kunne formodentlig være med til at sikre den nødvendige finansiering af anlæg og drift af bl.a. mobility management tiltag i Nordhavnen. Det kunne ske på følgende vis: Anlæg af højklasset kollektivt tracé, gang- og cykelstier, cykel og delebil p-pladser, samkørselspladser og eventuelt også et centralt mobilitetscenter og fælles p-faciliteter kunne finansieres via almindelige byggemodningsomkostninger. Med henblik på understøtte brugen af kollektiv trafik kunne man som en del af det privatretlige grundlag for salg af grunde på Nordhavnen inkludere en forpligtigelse på etablering af dynamisk rejseinformation om kollektiv trafik i tilknytning til erhvervsbyggeri, f.eks. i receptionen eller umiddelbart udenfor. Ligeledes som en del af det privatretlige grundlag for salg af grunde på Nordhavnen kunne man vælge at inkludere mobility management tiltag i den generelle drift af området, som alle forpligtiges at medfinansiere på samme måde som f.eks. vedligehold af offentlige arealer, renovation og opretholdelse af fælles p-faciliteter. Der er i Hovedstadsregionen en lang række eksempler på, at offentlige myndigheder på et privatretsligt grundlag indgår aftaler med private aktører omkring investeringer som led i lokal- og kommuneplanlægningen samt grundsalg. Eksempelvist forpligtigede udviklingsselskabet DLU sig i en aftale fra marts 1995 overfor Københavns Kommune til at betale en ny sti- og gangbro over baneterrænet ved Langelinie mod til gengæld at blive frigjort fra forpligtigelser til at medvirke til vedligeholdelse af to viadukter ved Kastellet. [31] Mobilitetscenter Med afsæt i et central placeret areal vil det være oplagt for et udviklingsselskab for Nordhavnen at udlicitere anlæg og drift af et eventuelt mobilitetscenter. Den ene hovedopgave for et mobilitetscenter kunne være at profilere Nordhavnen udadtil. Evnen til at kunne fastholde og tiltrække medarbejder knytter sig bl.a. til transportmulighederne og fra arbejde. At transportmuligheder også er vigtige for beslutningen, om hvor folk bosætter sig fremgår af de mange boligannoncer, der nævner netop dette forhold. Mobilitetscenteret for Nordhavnen kunne være med til at vejlede virksomheder og borgere med overvejelser om at slå sig ned på Nordhavnen om transportmulighederne til og fra samt i området. Den anden hovedopgave for et mobilitetscenter kunne være at bidrage til at sikre, at niveauet for bilkørsel og bilejerskab holdes i ave gennem bl.a. opsøgende indsats i form af kampagner, rådgivning af virksomhedernes ledelse og individuelle medarbejdere samt beboere m.m. Mulige konkret opgaver kunne være: Mobilitetscentre påvirker adfærd 8 % af respondenterne i en undersøgelse gav udtryk for, at de havde ændret adfærd som følge af de services, som tilbydes af Münster s mobilitetscenter mobilé. [32] Avanceret og kundeorienteret information om kollektiv trafik, samkørsel, cykling og delebiler. Drift og vedligehold af 2-3 cykel parker-og-rejs faciliteter samt eventuelt en pulje på pendlercykler. Indgå aftale med og løbende kontakt til ekstern privat operatør om samkørselsdatabase for området. Indgå aftale med og løbende kontakt til ekstern privat operatør af delebilordninger i området. Praktisk rådgivning om hjemme- og distancearbejde. Etablering, drift og udleje af videokonference faciliteter i mobilitetscenteret. 15

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat September 2008 rev. januar 2009 Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ABCD-modellen som afsæt for den bybygning og bymønster Kuben Management Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere