ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK"

Transkript

1 Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

2 ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Revision 03 Dato Udarbejdet af HET, JENA, JCKK, PEJ, JKRN Kontrolleret af HET Godkendt af HEKS Ref Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK INDHOLD 1. Sammenfatning 1 2. Indledning Baggrund Sammenligningsgrundlaget 6 3. Oliefelterne Udvalgte oliefelter Indvindingsgraden Investerings- og driftsomkostninger Forøget olieproduktion Kraftvarmeværker De valgte kraftvarmeværker med og uden CCS Data og forudsætninger vedr. de udvalgte kraftvarmeværker Den opfangede og benyttede CO 2 -mængde Fjernvarmetabet CO 2 -transportørerne Omkostninger til transport af CO Transportudgift pr. transporteret mængde CO Udledning af CO Budgetøkonomisk analyse Skatter og afgifter Olieindvindingsindustrien Nordsøfonden Kraftvarmeværkerne Fjernvarmeforbrugerne CO 2 -transportørerne Staten Samlede budgetøkonomiske effekter Samfundsøkonomiske analyse Samfundsøkonomiske konsekvenser Relevans for klima og energipolitikken 44 BILAG Bilag 1 Anvendte forudsætninger i den budgetøkonomiske analyse Bilag 2 Anvendte forudsætninger i den samfundsøkonomiske analyse Bilag 3 Skatteberegning Bilag 4 Forudsætninger i forbindelse med CCs på kraftvarmeværkerne

4 1 1. SAMMENFATNING Energistyrelsen har igangsat en analyse af den samfundsøkonomiske bæredygtighed af et CCS/EOR-system, baseret på CO 2 -fangst fra danske kilder og injiceret i udvalgte danske oliefelter i Nordsøen. Analysen skal dels vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af et sådant projekt og dels belyse de budgetøkonomiske effekter for de involverede parter. I analysen er der taget udgangspunkt i fem danske oliefelter; Dan, Gorm, Halfdan, Skjold og Syd Arne. Der tages ligeledes udgangspunkt i fem danske kraftvarmeværker, som har en størrelse og placering, der gør dem interessante at inddrage i analysen. De fem medtagne kraftvarmeværker er Nordjyllandsværket, Fynsværket, Studstrupværket, Esbjergværket og Asnæsværket. Der er ikke foretaget en nærmere analyse af, om disse fem værker er et optimalt udsnit. Eksempelvis kunne også Avedøre 1+2, som er en større enkeltleverandør af CO 2, også være medtaget. Under hensyntagen til en realistisk tidshorisont til ombygning af kraftvarmeværkerne og til omfanget af den mulige fangst af CO 2 på hvert af disse værker, er det valgt kun at forudsætte etablering af CCS på tre værker, nemlig Studstrupværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket. Herefter er det valgt udelukkende at lade oliefelterne Dan, Halfdan og Gorm indgå i analysen. Reservoirerne i disse felter synes velegnet og deres kapacitet til at modtage CO 2 og den tidsmæssige forskydning heri vurderes hensigtsmæssig i forhold til den mulige udbygning af CCS-kapaciteten på danske værker inden for den periode, hvor oliefelterne er åbne for injicering. Analysen viser, at det på de udvalgte oliefelter er muligt at øge olieproduktionen med ca. 151 mio. tønder olie frem mod 2049, hvilket svarer til ca. 40 pct. at det estimerede potentiale på disse felter. Den øgede olieproduktion kræver, at der opsamles ca. 95 mio. tons CO 2 på de tre kraftværker, som efterfølgende transporteres og injiceres på oliefelterne i Nordsøen. Mulighederne for at forøge den opfangede CO 2 uden involvering af yderligere kraftværkskapacitet gennem inddragelse af Aalborg Portland har været nævnt i forbindelse med analysen. Aalborg Portland er en stor udleder af CO 2 og er samtidig placeret geografisk interessant i forhold til oliefelterne i Nordsøen. Der er dog ikke foretaget nogen egentlig analyse af mulighederne, idet dette har ligget uden for opgavens rammer. Transporten af CO 2 fra kraftvarmeværkerne til Nordsøen er forudsat foretaget pr. skib, da denne løsning dels er økonomisk favorabel og dels indebærer logistiske fordele og øget fleksibilitet. Den valgte definition og afgrænsning af projektet er dermed foretaget ud fra et ønske om at definere et projekt, der gennem størrelse og sammensætning har størst muligt potentiale for at udgøre et samfundsøkonomisk rentabelt projekt. Den budgetøkonomiske og den samfundsøkonomiske analyse sammenligner projektet med en nul-situation, hvor olieindvindingen fortsætter som de nuværende forventninger. I analysen er det dog valgt at se bort fra kraftvarmeværkernes ventede omstilling til biomasse. Dette er valgt for isoleret set at kunne belyse økonomien i et CCS-EOR projekt, hvor opsamling af CO 2 forudsættes at ske fra kulfyrede værker. Antagelsen synes rimelig, idet der senere ventes indført regler, som giver incitament til etablering af projekter, hvor CO 2 fra fyring med biomasse opfanges ved CCS og lagres i undergrunden. CO 2 fra biomasse opsamles fra atmosfæren og lagres i undergrunden, hvilket svarer til at trække CO 2 ud af atmosfæren. For øjeblikket findes der ikke regler i Kvotedirektivets regi, som belønner et sådant netto-udtræk af CO 2 fra atmosfæren. Hvis reglerne ændres som ventet, vil der både være en økonomisk besparelse ved at omstille fra kul til biomasse og en besparelse ved i forlængelse heraf at etablere CCS på biomasse-anlæg. Det er således antaget, at kraftvarmeværkerne opnår en økonomisk gevinst ved sparede indkøb af CO 2 - kvoter svarende til den mængde CO 2, de opfanger og videresender til EOR på oliefelterne. Denne besparelse ses som en indtægt for CCS-projektet på kraftvarmeværkerne. I analysen er der benyttet Monte Carlo-simulering på alle usikre input. Monte Carlo-simulering er valgt, fordi den giver en god mulighed for eksplicit at beskrive de usikkerhedsparametre, der ind-

5 2 går i analysen. Alle parametre angives således som det forventede gennemsnit samt det tilhørende 90 pct. konfidensinterval. Budgetøkonomisk analyse Formålet med den budgetøkonomiske analyse er at estimere de økonomiske konsekvenser ved projektet for de involverede parter. I Tabel 1.1 er de vigtigste økonomiske nøgletal fra den budgetøkonomiske analyse opsummeret. Tabel 1.1: Resultaterne af den budgetøkonomiske analyse (mia. kr.) Part Investering Netto nutidsværdi (Investering og drift) Olieindvindingsindustrien 16,4 6,8 Nordsøfonden 4,1 1,7 Kraftvarmeværkerne 10,5 (5,5) Fjernvarmeforbrugerne - (2,5) CO 2-transportørerne - (1,7) Staten (skatter og afgifter) - 6,6 Samlet effekt 31,0 5,4 Note: () indikerer en negativ netto nutidsværdi Den samlede investering for de involverede parter er opgjort til ca. 31 mia. kr. Tabellen viser endvidere, at fjernvarmeforbrugerne, CO 2 -transportørerne, der her er betragtet som selvstændige aktører, og staten ikke vil have nogen investeringsomkostning i forbindelse med projektet. De beregnede netto nutidsværdier af de budgetøkonomiske effekter er positiv for tre af parterne (olieindvindingsindustrien, Nordsøfonden og staten), som samlet set har en positiv netto nutidsværdi ved projektet på ca. 15 mia. kr. Kraftvarmeværkerne, fjernvarmeforbrugerne og CO 2 - transpotørerne vil alle have en negativ økonomisk effekt set over en 30-årig periode. Den viste fordeling af de budgetøkonomiske effekter hænger bl.a. sammen med, at der ikke er medregnet nogen afregning mellem parterne. Netto nutidsværdien af de samlede budgetøkonomiske effekter af projektet fremgår af nedenstående figur. Figur 1.1: Netto nutidsværdi De beregnede, gennemsnitlige budgetøkonomiske netto nutidsværdier er således i alt ca. 5,4 mia. kr. over en 30-årig periode, og under hensyntagen til de vurderede usikkerheder ligger resultatet med 90 pct. sandsynlighed i intervallet minus 11 til plus 21 mia. kr. Den samlede budgetøkonomiske effekt varierer således en del mellem en markant positiv og en klar negativ effekt. Den store variation i resultatet skyldes bl.a. store usikkerheder i anlægsomkostningerne på

6 3 oliefelterne samt i olieprisen. Endelig viser figuren, at det mest sandsynlige udfald (mode) er opgjort til ca. 2,5 mia. kr. Samfundsøkonomisk analyse De samlede samfundsøkonomiske investeringer ligger med indregning af vurderede usikkerheder i intervallet mellem 28 og 58 mia. kr. inkl. investeringerne i forbindelse med etableringen af CCSanlæg på kraftvarmeværker og i forbindelse med injektion på oliefelterne. Der er ikke medregnet investeringsomkostninger for CO 2 -transportørerne, da det antages, at det nødvendige antal skibe lejes til formålet. Den samfundsøkonomiske netto nutidsværdi af projektet fremgår af nedenstående figur. I beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster benyttes en nettoafgiftsfaktor på 35 pct., som pålægges de private aktørers omkostninger og gevinster, der er opgjort i faktorpriser. De offentlige omkostninger (investeringer via Nordsøfonden) korrigeres med både nettoafgiftsfaktoren samt med skatteforvridningsfaktoren (20 pct.). Endvidere indregnes der en skatteforvridningsgevinst på 20 pct. i forbindelse med statens skatteindtægter. Figur 1.2: Netto nutidsværdi Den gennemsnitlige samfundsøkonomiske netto nutidsværdi er opgjort til ca. 8,9 mia. kr., og den ligger med de gjorte forudsætninger med 90 pct. sandsynlighed i intervallet minus 16 til plus 34 mia. kr. Endvidere viser figuren, at den mest sandsynlige netto nutidsværdi er ca. 10,5 mia. kr. Projektet kan således forventes at medføre en positv samfundsøkonomisk gevinst. Det skal dog bemærkes, at der i det værst tænkelige scenarie, hvor omkostningerne antager deres maksimale værdi, og gevinsterne antager deres laveste værdi, vil være en negativ samfundsøkonomisk netto nutidsværdi på ca. 51 mia. kr. Sandsynligheden herfor er imidlertid meget lav, og der er omvendt også en minimal chance for at opnå en positiv netto nutidsværdi på ca. 71 mia. kr. Projektets reale, interne rente er opgjort til ca. 7 pct., mens benefit-cost-ratioen er opgjort til ca. 1,8. Med de gjorte forudsætninger er der altså tale om et projekt med en forventet god samfundsøkonomisk rentabilitet. Opsamling Analysen viser således, at såvel den budgetøkonomiske som den samfundsøkonomiske analyse samlet set giver en positiv økonomisk nettonutidsværdi over en 30-årig periode. Den samfundsøkonomiske gevinst forventes, at være ca. 3,5 mia. højere. Denne forskel skyldes specielt følgende forhold:

7 4 CO 2 -udledningen for CO 2 -transportørerne er kun medtaget i den samfundsøkonomiske analyse, da skibstransport er udenfor kvotesystemet. I den samfundsøkonomiske analyse er den estimerede værdi af skadespåvirkningen af miljøet medregnet. Værdien af den producerede olie efter 2049 er medtaget i den samfundsøkonomiske analyse som terminalværdier, mens der i den budgetøkonomiske analyse ikke medtages effekter ud over 30 år. Værdien af fjernvarmetabet er i den samfundsøkonomiske analyse forudsat at svare til de samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarme, mens den i den budgetøkonomiske analyse opgjort som fjernvarmeforbrugernes forventede merpris ved overgang fra kraftvarme til fjernvarme. Udgifterne i forbindelse med SO 2 -udledning er i den samfundsøkonomiske analyse sat til skadesvirkningerne, mens den i den budgetøkonomiske analyse er sat til afgiftsniveauet. For at illustrere analysernes følsomhed overfor ændringer i diskonteringsrenten vises i Tabel 1.2 nedenfor den samlede nettonutidsværdi for den budgetøkonomiske og den samfundsøkonomiske analyse ved tre forskellige diskonteringsrenter. Tabel 1.2: Netto nutidsværdi over en 30-årig periode (Mia. kr.) Diskonteringsrente på 3 pct. Diskonteringsrente på 5 pct. Diskonteringsrente på 7 pct. Budgetøkonomisk 15,0 5,4-0,9 Samfundsøkonomisk 24,1 8,9-0,7 Det fremgår, at den samfundsøkonomiske nettonutidsværdi vil være positiv ved en diskonteringsrente på 3 pct. og 5 pct., mens den vil være negativ, -0,7 mia. kr. ved en diskonteringsrente på 7 pct. Den budgetøkonomiske analyse vil ligeledes have en positiv netto nutidsværdi ved en diskonteringsrente på 3 pct. og 5 pct., og en negativ nettonutidsværdi, som her er -0,9 mia. kr. ved en diskonteringsrente på 7 pct. For hver af de anvendte diskonteringsrenter vil netto nutidsværdien for den samfundsøkonomiske analyse være større end summen af nutidsværdier i den budgetøkonomiske analyse. Det skal dog bemærkes, at netto nutidsværdien for de to analyser nærmer sig hinanden jo højere diskonteringsrenten er, og at de er ens ved en diskonteringsrente på ca. 7,5 pct Det skyldes bla., at de årlige nettogevinster i forhold til investeringsomkostningerne i starten er relativt større i den samfundsøkonomiske analyse, og at terminalværdien ikke medregnes i den budgetøkonomiske analyse. De årlige nettogevinster, og især terminalværdien, får mindre vægt, jo større diskonteringsrente, der anvendes.

8 5 2. INDLEDNING 2.1 Baggrund Nærværende rapport er udarbejdet for Energistyrelsen i perioden juni-december Formålet har været at belyse den samfundsøkonomiske bæredygtighed af et CCS/EOR-system i Danmark baseret på CO 2 -fangst fra danske kilder og injiceret i danske oliefelter. Formålet med at kombinere CO 2 -fangst på kraftvarmeværker med injektion og lagring i oliefelter i Nordsøen er dobbelt. Det vil for det første umiddelbart medføre en reduktion af CO 2 - udledningerne ved en given energiproduktion. Dette vil ikke nødvendigvis have nogen positive klimapåvirkninger, da kraftvarmeværkerne er dækket af det kvotebelagte område. Derimod vil der være en positiv økonomisk gevinst, da kraftvarmeværkerne skal købe færre CO 2 -kvoter efter en indførelse af systemet. Samtidigt vil systemet muliggøre en øget olieindvinding i oliefelterne i Nordsøen og dermed resultere i en yderligere positiv økonomisk effekt herfra. Der er dog også store omkostninger forbundet med at indfange, transportere og injicere store mængder CO 2 i Nordsøen. Såvel omkostninger som positive effekter er betydelige, men der er også store usikkerheder i projektet. Til belysning af det økonomiske potentiale ved projektet er der gennemført en samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse. Gevinster og omkostninger for hvert led i processen fra opsamlingen på kraftvarmeværkerne til injektionen i oliefelterne og den resulterende forøgelse af olieproduktionen medtages i analysen. Figuren nedenfor illustrerer tankegangen samt de hovedelementer, der indgår i analysen. Figur 2.1: Tankegangen bag cost-benefit-analysen samt hovedelementerne i analysen Udover den samfundsøkonomiske analyse er der også gennemført en budgetøkonomisk analyse, hvor de fordelingsmæssige konsekvenser af systemet estimeres. De involverede parter i projektet er staten, de udvalgte kraftvarmeværker, fjernvarmeforbrugerne samt olieindvindingsindustrien. Hertil kommer transportørerne af CO 2 fra kraftvarmeværker til Nordsøen, idet disse beregningsteknisk er antaget at være selvstændige aktører. I den budgetøkonomiske analyse tages der højde for de gældende skatte- og afgiftsregler, men der er ikke forudsat nogen afregning imellem de enkelte aktører. Dermed viser beregningsresultatet, hvilket potentiale for en afregning, der ligger i systemet. Resultaterne af de samfundsøkonomiske og budgetøkonomiske analyser opgøres som netto nutidsværdier over perioden opgjort ultimo 2020 i 2012-priser.

9 6 2.2 Sammenligningsgrundlaget Med henblik på en sammenligning af situationerne med og uden CCS/EOR er der taget udgangspunkt i fem danske oliefelter, som vil være egnede for denne teknologi. Følgende fem oliefelter er udvalgt: Dan Gorm Halfdan Skjold Syd Arne Vurderinger fra Energistyrelsen peger på, at det i årene frem til 2049 ved brug af EOR er muligt at indvinde yderligere ca. 470 mio. tønder olie. Denne ekstra indvinding kræver, at der brutto injiceres ca. 580 mio. tons CO 2 i felterne i perioden 2. Parallelt hermed er der taget udgangspunkt i fem danske kraftvarmeværker og producenter af CO 2, som har en størrelse og placering, der gør dem relevante for CCS. De udvalgte kraftvarmeværker udgør ca. 2/3 af den samlede CO 2 -udledning fra de 10 største kraftvarmeværker i Danmark. Nedenfor er de fem kraftvarmeværker listet med angivelse af, hvor meget CO 2 der på hvert af kraftvarmeværkerne maksimalt ved fuld drift og forudsat de nødvendige renoveringer og levetidsforlængelser vil kunne opfanges årligt: Nordjyllandsværket (Vattenfall) (1,5 mio. tons) Fynsværket (Vattenfall) (1,5 mio. tons) Studstrupværket (DONG Energy) (1,6 mio. tons) Esbjergværket (DONG Energy) (1,3 mio. tons) Asnæsværket (DONG Energy). (0,7 mio. tons) På de nævnte kraftvarmeværker kan der over en 30-årig periode opsamles ca. 198 mio. tons CO 2, ved en maksimal produktion svarende til ca. 6,6 mio. tons årligt. Dette niveau er således den maksimale mængde CO 2, der årligt kan benyttes på oliefelterne med udnyttelse af CO 2 fra de fem angivne værker. Desuden har muligheden for at foretage CCS på Aalborg Portland som et alternativ eller supplement til kraftvarmeværkerne været nævnt i forbindelse med analysen. Aalborg Portland har en forventet CO 2 -produktion, der svarer til de største kraftvarmeværker, men en analyse heraf falder uden for opgavens rammer, og der er derfor i det følgende set bort fra denne mulighed. De nødvendige ombygninger og renoveringer af kraftvarmeværkerne og etableringen af anlæg til Carbon Capture er et stort, kompliceret og tidskrævende projekt. Dette lægger en væsentlig restriktion på tidsplanen og den fart, hvormed CCS/EOR kan etableres og opstartes. CCS er en ny og relativt ukendt teknologi i stor skala, og det må derfor forventes at der i begyndelsen vil være en relativ begrænset kapacitet til rådighed for etableringen heraf. Det skønnes dog, at det første anlæg vil kunne stå færdigt primo 2020 efter ca. fire års byggeperiode, hvorefter det vil være nødvendigt med mindst et års drift for at høste værdifulde driftserfaringer, før arbejdet med det næste anlæg kan igangsættes. Dette vil til gengæld kunne etableres på ca. tre år. Herefter vil der kunne etableres CCS på et nyt kraftvarmeværk ca. hvert tredje år, evt. med mindre tidsmæssige overlap imellem anlæggene. Pga. disse tidsmæssige restriktioner og som følge af de restriktioner, der ligger vedr. den tidsmæssige fordeling af den mulige injektion af CO 2 på oliefelterne i Nordsøen er det valgt kun at etablere CCS på tre værker: Studstrupværket Fynsværket Nordjyllandsværket 2 En del af den tilførte CO2kan reinjiceres, hvorfor der netto skal tilføres en del mindre end de nævnte 580 mio. tons CO2.

10 7 Det forudsættes, at CO 2 -fangsten igangsættes i årene 2020, 2024 og Herefter vurderes det at være for sent at gå i gang på flere værker, da vinduet for modtagelse af mere CO 2 på oliefelterne herefter vil være forpasset. Med omfanget af den opfangede CO 2 på de udvalgte kraftvarmeværker er det valgt kun at lade oliefelterne Dan, Gorm og Halfdan indgå i analysen, idet der ikke kan opsamles tilstrækkeligt CO 2 på de valgte kraftvarmeværker til at dække behovet på alle oliefelterne. Dan, Gorm og Halfdan er felter, der er velegnede til denne teknologi, og hvor indførelsen af teknologien forventes at give en stor positiv gevinst i form af øget olieindvinding. Udgangspunktet for analysen er herefter de mængder af CO 2, der år for år kan injiceres i de udvalgte oliefelter. Mens den maksimale kraftværksproduktion på de valgte værker vil være konstant, vil den mængde CO 2, der kan injiceres på oliefelterne variere over tid. Dette betyder, at der kan opstå overskud eller underskud af CO 2 i de enkelte år. Det er således den mængde CO 2, der kan injiceres på oliefelterne, der vil være den bestemmende mængden af CO 2, der fanges og udnyttes i de enkelte år. Da den forudsatte lagringskapacitet på de involverede skibe er forholdsvist begrænset, kan der også opstå sæsonmæssige udsving i balancen mellem produktion og injektionsbehov. Det antages, at de kraftvarmeværker, der udvælges til CO 2 -fangst, vil blive holdt i fuld drift - i det mindste i det omfang, der er behov for den producerede mængde CO 2 i oliefelterne. I år med underskud reduceres injektionen og den resulterende forøgelse af olieproduktionen, mens den mængde CO 2, der i år med overskud ikke kan anvendes til injektion i oliefelterne, forudsættes udledt til atmosfæren som i situationen uden CCS-teknologien. Alternativt kan produktionen på kraftvarmeværkerne evt. neddrosles i perioder, hvor der ikke er fuldt behov for den indfangede CO 2, eller den vil evt. kunne eksporteres til brug for andre oliefelter med EOR. Disse to alternativer vil kunne bidrage til at forbedre økonomien i projektet, men værdien heraf er ikke estimeret eller medtaget i beregningerne. Der sammenlignes med en nul-situation, hvor olieindvindingen, bortset fra den genererede merproduktion, fortsætter som forventet. De store kraftværksoperatører i Danmark ventes at omstille de store kraftvarmeværker fra kulfyring til biomasse før introduktionen af CCS. Dette forventes, da biomasse i henhold til Kvotedirektivet anses for at være CO 2 -neutral, og kraftvarmeværkerne kan derfor reducere deres indkøb af CO 2 -kvoter, ved at erstatte kul med biomasse, svarende til emissionerne fra den fortrængte kul. I analysen er der dog valgt at se bort fra kraftvarmeværkernes ventede omstilling til biomasse. Dette er valgt for isoleret set at kunne belyse økonomien i et CCS-EOR projekt, hvor opsamling af CO 2 forudsættes at ske fra kulfyrede kraftvarmeværker. Denne antagelse synes rimelig, idet der senere ventes indført regler, som giver incitament til etablering af projekter, hvor CO 2 fra fyring med biomasse opfanges ved CCS og lagres i undergrunden. CO 2 fra biomasse er opsamlet fra atmosfæren og lagring heraf i undergrunden svarer til at trække CO 2 ud af atmosfæren. For øjeblikket findes der dog ikke regler i Kvotedirektivets regi, som belønner et sådant netto-udtræk af CO 2 fra atmosfæren. Hvis reglerne ændres som ventet, vil der både være en økonomisk besparelse ved at omstille fra kul til biomasse og en besparelse ved i forlængelse heraf at etablere CCS på biogasanlæg. Det er således antaget, at kraftvarmeværkerne opnår en økonomisk gevinst ved sparede indkøb af CO 2 -kvoter svarende til den mængde CO 2, de opfanger og videresender til EOR på oliefelterne. Denne besparelse ses som en indtægt for CCS-projektet på kraftvarmeværkerne. Anvendelsen af CCS på de valgte kraftvarmeværker vil i en periode lægge en binding på elproduktionens sammensætning, som man ikke vil have i nul-situationen. I de år, hvor der er brug for den maksimale mængde CO 2, må værkerne køre på fuld kapacitet for at få den ønskede effekt. Hvilken økonomisk betydning, dette vil have, afhænger bl.a. af energisystemets sammensætning, men måske i endnu højere grad af, hvor langt man på det tidspunkt vil være nået mht. smart-grid og andre systemer til tidsmæssig udjævning af elforbruget. Der tages derfor ikke hensyn hertil i beregningerne.

11 8 Usikkerhed/følsomhedsanalyse Frem for at foretage en klassisk risikoanalyse med fx ændret investerings- og driftsomkostninger, priser på energi, CO 2 -kvoter osv. er der i denne analyse lavet Monte Carlo-simuleringer på alle usikre input. Denne tilgang er valgt, da Monte Carlo-simulering giver bedre mulighed for eksplicit at beskrive de usikkerhedsparametre, der indgår i analysen. Det er endvidere Rambølls erfaring, at jo mere eksplicit usikkerheden kan beskrives, jo større sandsynlighed er der for en bred accept af analysens resultater. For alle usikre input er der i rapporten angivet en usikkerhed. Denne usikkerhed afspejler, hvilket interval inputtet med 90 pct. sandsynlighed ligger indenfor. Angives et input til fx 50 mio. kr. og usikkerheden til +/- 50 pct., vil værdien af inputtet med 90 pct. sikkerhed ligge i intervallet mio. kr. Det antages endvidere i analysen, at alle input følger en normalfordeling. Figur 2.2 illustrerer tankegangen bag fordelingen for de usikre input. Figur 2.2: Illustration af tankegangen bag Monte Carlo-simulering Figuren viser eksemplet, hvor den mest sandsynlige værdi for inputtet er 50 mio. kr., men med en usikkerhed på +/- 50 pct. Figuren illustrerer således, at værdien af inputtet med 90 pct. sandsynlighed ligger i intervallet mio. kr. For begge analyser (samfunds- og budgetøkonomisk) er resultaterne præsenteret for det mest sandsynlige resultat givet usikkerhederne (kaldet gennemsnittet). Endvidere er resultaterne præsenteret for det interval, som resultatet med 90 pct. sandsynlighed vil være indenfor. Analysens hovedresultater (netto nutidsværdi) vil endvidere blive præsenteret grafisk ved hjælp af en figur svarende til figur 2.2. I de efterfølgende kapitler (kapitel 3-5) gives en beskrivelse af de enkelte parter i analysen, samt det data der ligger til grund for de budgetøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger. I afsnittene præsenteres de udvalgte oliefelter og kraftvarmeværker samt den teknologi, der benyttes. Resultaterne af den budgetøkonomiske analyse præsenteres i kapitel 6, mens den samfundsøkonomiske analyse præsenteres i kapitel 7. Bilagene indeholder de forudsætninger, der ligger til grund for både den budget- og samfundsøkonomiske analyse.

12 9 3. OLIEFELTERNE Den økonomiske gevinst ved at anvende CCS/EOR-teknikken skal findes i muligheden for at øge olieindvindingsgraden på de danske oliefelter i Nordsøen og i sparede CO 2 -emissioner på kraftvarmeværkerne. I dette afsnit præsenteres de anvendte oliefelter, den forventede effekt på olieproduktionen, samt de investerings- og driftsomkostninger, der er nødvendige for at kunne benytte teknologien. Det vurderes, at fem danske oliefelter som udgangspunkt er egnede til denne form for produktionsteknologi: Dan Gorm Halfdan Skjold Syd Arne Ifølge en vurdering fra Energistyrelsen er det muligt over de næste 30 år ved brug af CCS/EOR at forøge olieindvindingen med knap 470 mio. tønder olie. Denne ekstra indvinding kræver, at der i alt injiceres ca. 580 mio. tons CO 2 i felterne. Da der ikke kan skaffes tilstrækkeligt CO 2 til alle felter inden for den tidsbegrænsning som etableringen heraf vil kræve, foreslås der som beskrevet i afsnit 3.1 at fokusere på tre felter, nemlig Dan, Gorm og Halfdan. I afsnit 3.2 beskrives, hvorledes anvendelsen af CCS/EOR-teknikken forventes at påvirke olieproduktionen, mens afsnit 3.3 indeholder en beskrivelse af, hvordan investerings- og driftsomkostningerne er estimeret. Endelig præsenteres den øgede olieproduktion for de tre felter i afsnit Udvalgte oliefelter De tre udvalgte kraftvarmeværker kan ikke opsamle tilstrækkeligt CO 2 til af dække behovet på alle fem oliefelter. Det er således nødvendigt at udvælge et eller flere af oliefelterne. Dan-feltet udvælges som et af de felter, der inddrages i analysen. Det udvælges pga. feltets store potentiale, og fordi det vurderes, at feltet er velegnet til EOR. Det er også det felt, hvor Mærsk Olie og Gas A/S overvejer at opstarte et EOR-projekt. Herudover udvælges felterne Halfdan og Gorm. Disse felter udvælges, dels fordi reservoirerne i disse felter synes velegnede og dels pga. deres potentiale og tidsmæssige forskydning i forhold til Dan-feltet. Den tidsmæssige forskydning er ganske vist minimal, men ved at inddrage Gorm forøges potentialet i den seneste del af perioden, hvorved der sker en lille forlængelse af den periode, hvor den maksimale mængde CO 2 fra kraftvarmeværkerne kan benyttes fuldt ud. 3.2 Indvindingsgraden Som tidligere beskrevet, består gevinsten ved anvendelsen af CCS/EOR-teknikken i en forventet forøgelse af olieindvindingsgraden. Med andre ord forventes det, at det ved indførelsen af CCS/EOR er muligt at indvende mere olie fra de danske oliefelter i Nordsøen. Man har i USA siden 1970'erne brugt CO 2 til at fremme og levetidsforlænge olieproduktionen. Teknikken er imidlertid kun blevet brugt på onshore-olieproduktion, og det er usikkert, om erfaringerne herfra kan overføres direkte til danske forhold. Endvidere er karakteren af den danske og amerikanske undergrund forskellig, hvilket ligeledes komplicerer overførelsen af erfaringerne herfra til en dansk kontekst. Erfaringerne fra USA indikerer, at det er muligt at opnå en forøgelse af indvindingsgraden i størrelsesordenen 5-15 pct.-point. Brugen af EOR i USA viser endvidere, at der skal benyttes mellem

13 10 0,52-0,64 tons CO 2 for hver ekstra indvundet tønde olie 3. Dette tal inkluderer dog også den ekstra olie, som alligevel vil være blevet indvundet ved injektion med vand alene. Hvis der kun ses på den olie, som kan indvindes udover produktionen ved de nuværende produktionsmetoder, udgør behovet 1,18 tons CO 2 pr. ekstra tønde olie. Et andet eksempel på offentliggjorte resultater, er det hollandske CINTRA-projekt. I projektet opsamles CO 2 i Rotterdam og distribueres til lagring eller injektion i Nordsøen. Det indikeres i CINTRA-projektet, at der er et forbrug på 1,5 mio. tons CO 2 pr. år 4. Det vil med ovenstående forudsætning om behovet på 1,18 tons CO 2 pr. tønde betyde, at der indvindes ca. 1,3 mio. ekstra tønder olie pr. år. Denne mængde svarer til ca. 1 måneds produktion under den nuværende drift på et dansk felt som Dan (januar 2012). Der findes imidlertid på nuværende tidspunkt kun få erfaringer med anvendelsen af EOR i offshore-sektoren. GEUS, DTU m.fl. har foretaget en række forsøg med positive indikationer af, at indvindingsgraden kan øges med mere end 15 pct.-point. Disse forsøg er foregået som laboratorieforsøg, og resultatet overvurderer måske potentialet ved en praktisk anvendelse af teknikken. En vigtig pointe er, at en del af den CO 2, der injiceres i feltet, produceres sammen med olien. Denne CO 2 kan genanvendes og reinjiceres. Hvor meget behovet for CO 2 kan forventes at falde, er forbundet med nogen usikkerhed. Et forsigtigt skøn er, at det kan dreje sig om op mod 50 pct. 5. I analysen er det antaget, at brugen af EOR vil øge olieindvindingsgraden med 7 pct.-point 6. Ligeledes antages det, at der skal injiceres 1,18 ton (nytilført og reinjiceret) CO 2 pr. ekstra tønde olie, der skal indvendes. 3.3 Investerings- og driftsomkostninger Der findes kun meget begrænset erfaring med at benytte EOR, hvorfor der er stor usikkerhed i forbindelse med investerings- og driftsomkostningerne ved at benytte teknikken. Der gøres brug af omkostningsestimater fra Energistyrelsen, idet der er forudsat en lineær sammenhæng mellem investerings- og driftsomkostningerne og antallet af tønder, der indvindes. Usikkerheden i estimaterne sættes endvidere til +/- 50 pct. som følge af de begrænsede erfaringer med EOR teknologien. Investerings- og driftsomkostningerne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3.1: Investerings- og driftsomkostninger pr. ekstra indvunden tønde (kroner) Middelværdi Usikkerhed Investeringsomkostning 135 +/- 50 pct. Driftsomkostninger pct. Kilde: Energistyrelsens estimater I analysen regnes der således med en investering på 135 kr. pr. tønde forøget olieproduktion, mens driftsomkostningerne er opgjort til 115 kr. pr. tønde. I beregningerne er investeringsomkostningerne for hvert oliefelt placeret tidsmæssigt i det år, hvor injiceringen af CO 2 og den øgede olieindvinding påbegyndes. 3.4 Forøget olieproduktion Den forventede forøgelse af olieproduktionen på de udvalgte oliefelter, som et resultat af den forudsatte CO 2 -tilførsel på op til 4,5 mio. ton årligt, vises i nedenstående figur. 3 Se 4 Kilde: Præsentation fra NOV Se bl.a. Feasibility of Danish CCS Scheme Comprised of Capture at Power Plants, Ship Transport and CO2 EOR og CO2-driven Enhanced Oil Recovery as a Stepping Stone to What? 6 Det fremgår af "Danmarks olie og gasproduktion 2011", side 47, at olieindvindingsgraden i gennemsnit forventes at sige med 5 pct.- point for det samlede teknologibidrag. Energistyrelsen vurderer, at der ved brugen af CO2-injektion i de konkrete felter er muligt at øge indvendingsgraden med 7 pct.-point.

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag A: Teknologidata

Bilag A: Teknologidata Projekt Elproduktionsomkostninger for nye anlæg Dato 29. september 2006 Dokument status Reference Bilag til slutrapport CMM/JW/HHL/AKW/TH Bilag A: Teknologidata Langsigtede elproduktionsomkostninger 160

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere