Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2

3 Årsrapport 2009

4 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Forventninger til Risici 9 Strategi 9 Vision 9 Interessenter 9 Drift 9 Udvikling 10 Forretningsgrundlag 11 Markedet 11 Godsmængder 12 Regularitet 12 Infrastruktur og havneforhold 12 Royal Arctic Lines flåde 13 Klima og Miljø 13 CO 2, SO X og NO X 14 Medarbejdere 14 Kompetenceudvikling 14 Elever 15 Corporate Social Responsibility CSR 16 Royal Arctic Line koncernen 16 Associerede selskaber 17 Royal Arctic Linietrafik 17 Mastersejlplan 17 Specialkompentencer 18 Royal Arctic Havneservice 18 Serviceydelser 18 Specialkompetencer 19 Royal Arctic Bygdeservice 19 Nuværende flåde 19 Servicekontrakt 19 Ny flåde 20 Royal Arctic Linieagentur A/S 20 Markedet 20 Royal Arctic Spedition 21 Arctic Container Operation 21 Markedet 21 Effektivisering 21 Certificeringer 21 Aalborg Stevedore Company 22 Ledelsespåtegning 23 Den uafhængige revisors påtegning 24 Regnskabspraksis 24 Regnskabsgrundlag 24 Generelt om indregning og måling 24 Koncernregnskabet 25 Resultatopgørelsen 26 Balancen 28 Selskabsoplysninger 30 Resultatopgørelse 31 Aktiver 32 Passiver 33 Egenkapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 2

5 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DKK mio Resultat Samlede indtægter Driftsresultat Finansiering netto (2) (6) (6) (10) (14) Årets resultat før skat Årets resultat Udbytte (moderselskab) Balance Balancesum Nettoarbejdskapital 145 (16) Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet 74 (143) (68) (26) (119) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (12) (47) (76) (97) 24 Ændringer i likvider 170 (124) (28) 1 14 Likviditet ved årets udgang Nøgletal * Overskudsgrad (%) 3,1 1,8 5,0 10,5 6,1 Afkastningsgrad(%) 3,6 2,2 5,3 10,3 5,5 Forrentning af egenkapitalen (%) (ROE) 4,5 1,6 5,9 15,2 4,4 Soliditetsgrad(%) 59,5 55,6 52,5 51,3 45,3 Afkast af investeret kapital (%) (ROIC) 4,8 2,7 6,5 12,3 6,9 Gearing af driftsaktiver 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Definitioner af nøgletal Arbejdskapital = Omsætningsaktiver kortfristet gæld Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Forrentning af egenkapitalen (ROE) = Soliditetsgrad = Afkast af investeret kapital (ROIC) = Gearing af driftsaktiver = Resultat før finansielle poster X 100 Samlede indtægter Resultat før finansielle poster X 100 Samlede aktiver Årets resultat X 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo X 100 Samlede aktiver Resultat før finansielle poster X 100 Gennemsnitlig værdi af ikke rentebærende nettoaktiver Ikke rentebærende nettoaktiver Egenkapital ultimo 3

6 2009 blev på flere måder et udfordrende år for Royal Arctic Line A/S. Finanskrisen resulterede i faldende godsmængder, og det øgede krav til omkostningsbevidsthed blev et gennemgående tema for hele året. Resultatet kan aflæses på blandt andet administrationsomkostningerne, som er faldet. Finanskrisen satte også sine spor på rederiets nybygningsprogram, da Wadan Yards gik konkurs og annullerede kontrakten på to skibe. Situationen åbnede mulighed for, at nybygningsprogrammet blev integreret med en nødvendig flådefornyelse i Royal Arctic Bygdeservice. De planlagte nybygninger betyder, at koncernen fortsat kan leve op til koncessionsforpligtelserne samt imødekomme fremtidige transportbehov. For at Royal Arctic Line kan komme styrket ud af de udfordringer, som krisen byder på, har bestyrelse, ledelse og medarbejdere gennem 2009 arbejdet med en opdatering og tilpasning af koncernens strategi. En af strategiens første milepæle blev nået, da rederiets samarbejde med Danbor Service AS om etablering af et offshore basesupply-selskab udmøntede sig i, at Arctic Base Supply A/S blev etableret pr. 1. januar Der skal lyde en tak til alle medarbejdere for en solid og konstruktiv indsats. Royal Arctic Line står godt rustet til at imødekomme udfordringer i fremtiden. Martha Labansen Bestyrelsesformand Jens Andersen Administrerende direktør 4 Royal Arctic Line Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund. Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygdeservice sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i Grønland. Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg. Alt gods til og fra Grønland sejles via Aalborg. Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100 procent ejet af Grønlands Selvstyre.

7 Ledelsesberetning Året 2009, som er Royal Arctic Lines 17. driftsår, blev året, hvor vi, som følge af en verdensomspændende finansiel og økonomisk krise, må konstatere en væsentlig nedgang i de samlede godsmængder. Nedgangen viser sig på alle fragtområder, men tungest i mængderne af gods til Grønland. Det økonomiske resultat på 19 mio. kr. efter skat for 2009 ligger ca. 10 mio. kr. under det forventede i henhold til halvårsmeddelelsen. I lyset af den indtjening som anses for at være nødvendig til fremtidige investeringer, er resultatet ikke tilfredstillende. Der indstilles derfor til, at der ikke udbetales udbytte. Den forventede nedgang i indtægtsgrundlaget har fra årets start medført yderligere fokus på koncernens omkostninger. Det kan konstateres, at de samlede omkostninger er reduceret med ca. 66 mio. kr. i forhold til Herunder er administrations- og personaleomkostninger reduceret med 14 mio. kr. I 2008 kontraherede Royal Arctic Line to nye skibe af Mary-klassen til levering i I august 2009 indgav værftet Wadan Yards konkursbegæring, hvilket betød, at de indgåede kontrakter blev annulleret. Flådestrategien er efterfølgende blevet opdateret, og der er taget beslutning om samtidig at bygge nye skibe til erstatning for de udtjente bygdeskibe. Samlet har dette resulteret i en principbeslutning om, at der skal bygges seks nye skibe i tre forskellige kapacitetsstørrelser. Processen med at finde egnede værfter og finansiering er begyndt og forventes afklaret i løbet af Levering af skibene forventes i løbet af 2012 og Med effekt fra 1. januar 2009 blev der gennemført en varslet fragtratestigning, der er realiseret med et provenu på gennemsnitligt 5,4%. Flere byer i Grønland mangler plads på havnene. I 2008 blev der iværksat undersøgelser omkring nye havnefaciliteter i Nuuk og Sisimiut. Udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for etablering af en ny havn i Nuuk er tæt på at kunne afsluttes. Naalakkersuisut (tidligere Grønlands Landsstyre) har i slutningen af 2009 nedsat en transportkommission, som også har spørgsmålet om havne i Grønland med i kommissoriet. En afgørelse om de videre tiltag i de grønlandske havne kan tidligst forventes i andet halvår af Året 2009 blev et vanskeligt år for Arctic Umiaq Line med vigende passagergrundlag. Året er det sidste, hvor der foreligger en aftale om en underskudsgaranti, og det erkendes, at såfremt der ikke indgås en fremadrettet servicekontrakt med Selvstyret i størrelsesordenen 7 10 mio. kr. pr. år, vil selskabet i løbet af 2010 være nødsaget til at indstille driften. For Royal Arctic Bygdeservice blev 2009 et skelsættende år, idet grundlaget for at investere i nye bygdeskibe blev godkendt med Finansloven for Der arbejdes med at indhente tilbud på de nye skibe samt at etablere en tyveårig servicekontrakt, som omfatter godsbesejlingen til bygderne. Udviklingsafdelingen har gennem året arbejdet med eksisterende samt potentielle, nye forretningsområder herunder olie- og råstofområdet. Som et nyt forretningsområde er der i 2009 indgået aftale om besejling af Antarktis. Med henblik på at tilbyde olieselskaberne en bred vifte af serviceydelser har Danbor Service AS og Royal Arctic Line A/S i december 2009 besluttet, at de pr. 1. januar 2010 stifter selskabet Arctic Base Supply A/S, som har hjemsted i Grønland. Med faldende godsmængder til og fra Grønland er det vigtigt, at der gøres en indsats for at afsøge nye forretningsområder. Den omfattende krise åbner samtidig for nye muligheder. Selskabet har i den forbindelse styrket salgsorganisationen. Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2009 viser et overskud før skat på 23,0 mio. kr. og 18,5 mio. kr. efter skat sammenlignet med et overskud før skat i 2008 på 10,1 mio. kr. og efter skat 6,2 mio. kr. Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, blandt andet et reduceret omkostningsniveau og en fragtratestigning som blev iværksat i januar Driftsomkostningerne i 2009 udgør 721,9 mio. kr. mod 787,6 mio. kr. i De væsentligste reduktioner omfatter skibenes omkostninger, administration og terminaldrift. Basishavnsaftalen mellem Aalborg Havn A/S og Royal Arctic Line har gennem 2009 været genstand for genforhandling. For at øge effektiviteten og styrke udviklingsmulighederne lægges der op til, at aftalen forlænges frem til 2022, og at der bygges nyt og tidssvarende pakhus samt nye kontorfaciliteter. Omkostningen til bunkers, som hører under skibenes omkostninger, er reduceret med 40,4 mio. kr. som følge af lavere priser målt i danske kroner. De reducerede omkostninger til bunkers er modsvaret af reducerede indtægter fra olie- og valutakurstillægget. Imidlertid foregår reguleringen af tillægget i forhold til markedspriserne bagud, hvilket medfører en saldo til senere 5

8 6 opkrævning, som ved årsskiftet udgjorde fire mio. kr. Saldo til senere opkrævning ved årets begyndelse udgjorde 16 mio. kr. og forskellen på 12 mio. kr. fra årets begyndelse til årets slutning er indregnet i omsætningen og har således haft væsentlig indvirkning på det økonomiske resultat. Omkostninger til administration er fra 2008 til 2009 reduceret med 10,9 mio. kr. som følge af væsentligt færre aktiviteter på en række områder, herunder implementering af nye it-systemer og markedsføring. Koncernen har i 2009 haft særligt fokus på reduktion af driftsomkostninger og kritisk vurderet de igangsatte aktiviteter. De reducerede omkostninger til terminaldrift knytter sig primært til de lavere godsmængder, som er realiseret i 2009 i forhold til Driftsomkostninger og renteudgifter er i 2009 negativt påvirket af en nettoomkostning på 3,9 mio. kr. vedrørende det aflyste nybygningsprogram. Omkostningerne omfatter primært byggetilsynsomkostninger og omkostninger vedrørende afvikling af en renteswap-aftale. Det forbedrede resultat i 2009 i forhold til 2008 er ligeledes påvirket af fragtratestigningen svarende til en øget indtægt på 27 mio. kr. Koncernresultatet er 10 mio. kr. under det niveau, som er indikeret i halvårsmeddelelsen og som anses som nødvendigt for at sikre kommende investeringer. Koncernens samlede indtægter udgør 789,3 mio. kr. (846,8 mio. kr. i 2008). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 549,6 mio. kr. (589,8 mio. kr. i 2008), fordeler sig med 68% (68% i 2008) på transport til Grønland, 20% (20% i 2008) på transport fra Grønland og 12% (12% i 2008) på transport internt i Grønland. Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 169,60 mio. kr. (186,8 mio. kr. i 2008) eller 22,8% af de samlede indtægter (22% i 2008). Andre driftsindtægter udgør i ,1 mio. kr. (70,1 mio. kr. i 2008) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice A/S. Koncernens nettoarbejdskapital udgør 144,7 mio. kr. i 2009 (-16,1 mio. kr. i 2008). Den positive udvikling skyldes reduceret investeringsaktivitet, herunder tilbagebetaling af byggerate vedrørende aflyste skibsbygninger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er 74 mio. (-142,9 mio. i 2008). Den positive pengestrøm fra investeringsaktivitet skyldes tilbageførsel af ratebetaling vedrørende det aflyste skibsbygningsprogram. Øvrig investeringsaktivitet omfatter primært investering i rullende materiel til havnene. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 180,9 mio. kr. (26,2 mio. kr. i 2008). Stigningen i likvide midler kan henføres til tilbagebetaling af byggerate vedrørende aflyste skibsbygninger. Aflysningen skyldes værftets konkurs i Egenkapitalen udgør ved udgangen af ,3 mio. kr. (391,1 mio. kr. i 2008). Royal Arctic Lines soliditet udgør 59,5% ved udgangen af 2009 mod 55,6% ved udgangen af Nye skibe Containerskibet Arina Arctica, stykgodsskibet Pajuttaat og den samlede flåde i Royal Arctic Bygdeservice står over for en udfasning på grund af alder. I december 2009 godkendte Royal Arctic Lines bestyrelse et samlet nybygningsprogram, som omfatter et containerskib af Mary-klassen med enkelte modifikationer, to containerskibe på hver 100 TEU (Twenty foot Equivalent Unit) samt tre mindre stykgodsskibe til bygdebesejling. Disse skibe har også container kapacitet på hver 12 TEU. De nye skibe vil sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke- koncessionerede områder. Fragtrater I 2008 godkendte Naalakkersuisut en fragtratestigning på 6% med virkning fra 1. januar Fragtratestigningen er realiseret i 2009 med gennemsnitligt 5,4%, svarende til en øget indtægt på 27 mio. kr. Det er den første fragtratestigning siden På trods af stigningen er Royal Arctic Lines fragtrater på 2002-niveau, når de sammenlignes med den generelle prisudvikling i Grønland. Olie- og valutakurstillæg Pr. 1. januar 2009 var olie- og valutakurstillægget 12%. For at imødekomme voldsomme udsving i oliepriserne i 2008 og 2009, blev det besluttet, at tillægget fra 1. januar 2009 skal reguleres seks gange om året frem for halvårligt. Prisudviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget reguleres i overensstemmelse hermed. Pr. 1. januar 2010 er olie- og valutatillægget reduceret til 8%. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

9 Forventninger til 2010 Royal Arctic Lines aktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således bestemt af de transporterede mængder, og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt politiske og økonomiske udgivelser offentliggjort af Naalakkersuisut, herunder bemærkningerne i finanslovsforslaget for 2010, indikerer et aktivitetsniveau i Grønland i 2010 på niveau med Det er således forventningen, at godsmængderne til Grønland i 2010 vil være på niveau med Sejlplanen for 2010 er baseret på en 10/11 dages anløbsfrekvens i første kvartal og en frekvens med ugentlige anløb resten af året, da erfaringer fra både 2008 og 2009 viser meget lave godsmængder i første kvartal. Effekten af den ændrede sejlplan samt vores målsætninger om besparelser på driften forventes i høj grad at minimere den negative effekt af det lave omsætningsniveau. Finanskrisen har også i 2009 betydet en nedgang i aktiviteterne indenfor mineralefterforskning og minedrift. I årets sidste måneder har vi dog set tendenser til, at aktiviteterne inden for mineral området igen er stigende. Olieindustrien er ikke påvirket af finanskrisen i samme grad. Der forventes et stigende aktivitetsniveau i sektoren i De to første boringer ud for Diskoøen påbegyndes i sommeren Arctic Base Supply A/S har en målsætning om at bidrage som leverandør til de involverede olieselskaber. For 2010 skønnes der et resultat før skat i niveauet millioner kroner i Royal Arctic Line A/S. Resultatet ligger under det niveau, som anses som nødvendigt for at sikre fremtidige investeringer. Pengestrømme fra driftsaktivitet ventes også i 2010 at være positive. Bortset fra nybygningerne, der har en særskilt finansieringsplan, vil afdrag på gældsforpligtelser og årets investeringer blive finansieret af den løbende drift. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for Nybygningsprogrammet for Royal Arctic Line A/S er godkendt af Royal Arctic Lines bestyrelse. Det forventes, at en 20-årig servicekontrakt på bygdebesejling indgås mellem Royal Arctic Bygdeservice A/S og Grønlands Selvstyre. 7

10 Risici Royal Arctic Line arbejder i et geografisk afgrænset marked, som er kendetegnet ved stabile efterspørgelsesmønstre og en markedsmæssig beskyttelse af kerneforretningen i henhold til en koncession. Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i danske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Beløbene, der er opført i balancen, svarer til den maksimale risiko. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter rente-swaps samt i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større danske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. 8

11 Strategi I løbet af 2009 er Royal Arctic Lines strategi Naleraq 2015 blevet opdateret. Naleraq 2015 fastsætter mål for, hvordan koncernen fortsat kan sikre et tilstrækkeligt afkast til ejeren samt priser og service til det grønlandske samfunds tilfredshed og på et konkurrencedygtigt niveau. Vision Royal Arctic Line er en koncern, der leverer transportløsninger til rette pris og kvalitet, og vil alene eller sammen med andre tilføre det grønlandske samfund væsentlige indtægter. Interessenter En tæt kontakt til ejer og kunder er en forudsætning for, at Royal Arctic Line kan honorere forpligtelserne i koncessionen samt de krav og behov, der kommer fra det grønlandske samfund. I 2010 vil rederiet derfor fortsat støtte det rådgivende arbejde, der udføres i den transportkommission, som Naalakkersuisut nedsatte i efteråret Samtidig skal en kundeundersøgelse præcisere områder, hvor kunderelationerne kan styrkes yderligere. Endelig fortsættes initiativet fra 2009 med at anløbe byerne i Diskobugten hver tredje uge i vinterperioden, så vidt det er muligt. Udvikling På længere sigt kan en trimmet drift kun i begrænset omfang skabe de resultater til ejer og samfund, som Royal Arctic Line har som mål. Derfor handler en væsentlig del af Royal Arctic Lines strategi om vækst og udvikling af ikke-koncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder. For at styrke koncernens salg af ikke-koncessionerede ydelser, har Royal Arctic Line i 2009 udvidet sin salgsorganisation. Opgaven er at sælge alle former for transport- og logistikløsninger på tværs af datterselskaber og divisioner. I 2009 har Royal Arctic Line indgået en aftale med en række forskningsstationer på Antarktis om at fragte gods frem til dem. Der er derudover aftalt optioner på udførelse af opgaven i vinteren samt For at imødekomme den olieindustri, der er under opbygning i Grønland, har Royal Arctic Line og det Mærsk-ejede Danbor Service AS stiftet et joint venture under navnet Arctic Base Supply A/S. Arctic Base Supply vil tilbyde alle former for supplyydelser til olieindustrien. Selskabet er etableret pr. 1. januar 2010 og får hovedkontor i Grønland. Det forventes, at aktiviteterne indenfor mineralsektoren vil stige i 2010 og årene fremover. Royal Arctic Line vil fortsat tilbyde services indenfor området både i form af godstransport og andre logistikydelser. Drift Koncernens strategiske indsatser på drift af kerneforretning og stabsfunktioner skal fastholde omkostningsbevidsthed samt optimere forretningsgange og it-infrastruktur. Naleraq betyder pejlemærke på grønlandsk I 2010 vil rederiet gennemføre kontrakt- og designfasen i Royal Arctic Lines nybygningsprogram, der omfatter udskiftningen af Arina Arctica og Pajuttaat samt udskiftning af hele Royal Arctic Bygdeservices flåde. Arbejdet med at reducere omkostninger på havnene fortsætter, ligesom implementeringen af standard it-applikationer også videreføres i

12 Forretningsgrundlag Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession til at drive liniefart til, fra og mellem byerne i Grønland samt mellem Grønland og Reykjavik, Aalborg og en række oversøiske destinationer. Med koncessionen følger en række betingelser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer på både Vest- og Østkyst. Selvstyret kan også forpligte Royal Arctic Line til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med transport af gods og passagerer jævnfør Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni Royal Arctic Lines fragttarif bygger på et ensprissystem, så prisen for søfragt er ens for alle byer. Naalakkersuisut har endvidere vedtaget, at prisen for sydgående gods ud af Grønland skal være lavere end for nordgående gods til Grønland. Naalakkersuisut godkender fragtpriserne. Royal Arctic Line drives på forretningsmæssige vilkår. Det indebærer, ifølge koncessionsforpligtelsen, at afkastet på den investerede kapital som minimum skal sikre selskabets langsigtede konsolidering. Godsmængder i kbm til følgende grønlandske byer Ilulissat Maniitsoq Nanortalik Narsaq Nuuk Paamiut Qaqortoq Qasigiannguit Sisimiut Tasiilaq Upernavik Uummannaq Aasiat Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland km. Langs kystlinjen, som er km, ligger 18 byer, ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne er placeret på Vestkysten. Der bor ca mennesker i hele Grønland, heraf ca i bygderne. I den mindste bygd bor to personer, mens Nuuk med sine godt indbyggere er den største by i landet, og den eneste by med over indbyggere. 10 Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet dækket af is om vinteren og forsyninger skal flyves ind i tre til seks måneder af året. Mange af de grønlandske byer er således så små, at de ikke umiddelbart har et godsbehov, der retfærdiggør hyppige skibsanløb. Koncessionens krav om forsyningssikkerhed og hyppige anløbsfrekvenser er derfor en af forudsætningerne for de små samfunds fortsatte drift og udvikling. Kilde:

13 Markedet Som følge af koncessionen har Royal Arctic Line en markedsandel på 100% for almen containeriseret godstransport til søs i Grønland. Rederiet forsyner alle byer og bygder i Grønland. Qaanaaq Importen er meget påvirket af bygge- og anlægssektoren, der tegner sig for omkring en fjerdedel af godsmængderne til Grønland. En anden væsentlig faktor for importen er befolkningsudviklingen og dermed godsmængderne til fødevare- og detailbranchen. De seneste år er befolkningstallet i Grønland faldet. Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Sisimiut Eksporten består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør halvdelen af alle eksporterede godsmængder. Ændringer i den politisk besluttede TAC (Total Allowed Catch) har derfor direkte konsekvens for de sydgående godsmængder. Maniitsoq Aalborg Tasiilaq Nuuk Reykjavik Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig hovedsageligt til fiskeri og transport af øl og vand, der tappes i Nuuk, distribueres til kysten og efterfølgende returneres tom emballage til Nuuk. Udviklingen i godsmængderne er betinget af den generelle udvikling i det grønlandske samfund. Rederiet er derfor sårbart overfor større udsving som eksempelvis virkningerne af finans krisen. Som konsekvens har Royal Arctic Line iværksat udvikling af ikke-koncessionerede forretningsområder. Godsmængder De samlede godsmængder er faldet med 7,7% i forhold til Godsmængderne til Grønland er faldet med 8,6% i forhold til Bygge- og anlægssektoren samt større forbrugsgoder som biler tegner sig for størstedelen af faldet. Godsmængderne fra Grønland er faldet med 5,5% i forhold til Faldet skyldes overvejende mindre eksport af rejer og fisk, som følge af reducerede kvoter. Transporten internt i Grønland viser et fald på 5,8% i forhold til 2008, hvilket skyldes faldet i bygge- og anlægssektoren samt fiskerierhvervet. Atlant Feeder Nordvest Østkyst Canada/USA Canada/USA Forbindelsen til og fra USA samt Canada fortsatte i Islandske Eimskip, hvis skibe besejler ruten, sejler i en 28 dages rotation. Royal Arctic Line anløber Reykjavik hver tredje uge, hvor gods til og fra Island, USA og Canada transiteres. Godsmængder Internt i Grønland Fra Grønland Projektgods Til Grønland

14 Regularitiet, anløb til tiden Procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 12 Regularitet Hårdt vejr, storis samt i mindre grad tekniske problemer kan påvirke rederiets regularitet. I 2009 var Royal Arctic Lines præcision i forhold til mastersejlplanen i gennemsnit 81% (65% i 2008). Infrastruktur og havneforhold I 2009 har basishavnsaftalen mellem Royal Arctic Line og Aalborg Havn A/S været til genforhandling. I 2010 forventes det, at en basishavnsaftale gældende frem til 2022 kan indgås. På baggrund heraf vil Aalborg Havn bygge nyt pakhus og kontorfaciliteter til Royal Arctic Line. Det sikrer Royal Arctic Line mulighed for effektivisering og udvikling af aktiviteterne i basishavnen. Flere havne i Grønland har behov for mere plads. Aftalen fra 2008 om at udforme et beslutningsgrundlag for en ny atlanthavn i Nuuk i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre er fortsat gældende. For at få et samlet beslutningsgrundlag for infrastrukturen, har Grønlands Selvstyre nedsat en transportkommission. Det medfører, at en etablering af et havneselskab tidligst kan finde sted i slutningen af 2010, da betingelserne for en ny havn i Nuuk indgår i transport kommissionens kommissorium. Endvidere har Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia, Greenland Venture og Royal Arctic Line underskrevet en hensigts erklæring om belysning af udvidelsesmuligheder for Sisimiut Havn. Royal Arctic Lines flåde Royal Arctic Lines flåde er designet til de arktiske og markedsmæssige betingelser, som kendetegner Grønland. Flåden består af ti transportskibe, der hver især er specialdesignet til deres opgave. Containerskibene Rederiets fire største atlant- og feederskibe er af højeste, baltiske isklasse og specialfremstillet med dobbeltskrog og højt fribord for at kunne sejle i arktiske farvande. Samtlige skibe er udstyret med kraner, og suppleret med rederiets pramme, kan den samlede flåde operere stort set alle steder i Grønland uanset anløbsforhold. Naja Arctica og Nuka Arctica er på hver 782 TEU og sejler i fast rutefart mellem Aalborg og Grønland. Skibene er fra midten af 1990 erne, og forventes at have en levetid på år. Mary Arctica er på 572 TEU og sejler mellem Aalborg og Grønlands øst- og vestkyst. Skibet er meget fleksibelt og har i november og december 2009 været udchartret til opgaver ved Antarktis. Irena Arctica på 424 TEU, og Arina Arctica på 283 TEU kan anløbe de fleste byer i Grønland på både Øst- og Vestkysten og losser med specialpramme og -lastbiler de steder, hvor der ikke findes havnefaciliteter. Pajuttaat er fra 1979 og har en kapacitet på 1745 kubikmeter. Skibet er bygget til at sejle med stykgods og i mindre omfang frysegods. Pajuttaat kan også medtage containere. Bygdeskibene Angaju Ittuk, Aqqaluk Ittuk, Angutek Ittuk og Johanna Kristina er alle små stykgodsskibe med en kapacitet på mellem 220 og 320 kubikmeter. Skibene er bygget mellem 1960 og Skibenes alder er høj, og har i en årrække medført støt stigende vedligeholdelsesomkostninger. Kontraheringen af en ny containeriseret og tilpasset flåde til besejling af bygderne blev vedtaget af bestyrelsen i december De nye bygdeskibe, som forventes leveret i 2012, tilfører rederiets samlede flåde øget fleksibilitet og kapacitet.

15 Klima og Miljø Det arktiske miljø er meget sårbart. Royal Arctic Lines selskaber er bevidste om deres ansvar for at skåne miljøet i videst mulig omfang. Det sker ved at tilrettelægge arbejdsrutinerne, så de negative klima- og miljøpåvirkninger er mindst mulige, og ved at designe og benytte udstyr og materiel efter gældende miljøstandarder. Den internationale søfartsorganisation IMO s sikkerhedsog miljøbeskyttelsessystem, ISM, blev implementeret på Royal Arctic Lines skibe i I systemet indgår et krav og en målsætning om rutiner for miljøbeskyttelse. CO 2, SO X og NO X Royal Arctic Line følger gennem sin brancheorganisation, Danmarks Rederiforening forskning og udvikling, der kan reducere energiforbrug og udledningen af CO 2, SO X (svovlilte) og NO X (kvælstofilte). Mulighederne for at mindske CO 2 -forbruget på Royal Arctic Lines skibe er begrænsede, i forhold til skibe i konventionel fart, da aktuelle tiltag med hensyn til at reducere CO 2 -udledningen gennem optimering af skibsdesign, stålkonstruktioner og materialer ikke umiddelbart er anvendelige i arktiske områder af hensyn til søsikkerheden under ishavssejlads. Royal Arctic Line følger dog udviklingen indenfor dette område, og vil benytte gennemprøvet teknologi i det omfang, det er muligt. Mens der endnu ikke er internationale lovbestemte begrænsninger i udledningen af CO 2, så findes der både internationale samt eu-regler for udledning af SO X og NO X. Royal Arctic følger reglerne, og herudover sikrer et udvidet vedligehold af skibenes brænd-oliesystemer en optimal forbrænding, som igen medvirker til at reducere udledningen. Aktuelle tiltag på rederiets skibe for at mindske udledning Fuel Management System: Et system, der giver et større indblik i, hvordan ændringer i kurs og fart påvirker olieforbruget. Da rederiets containerskibe har et fast fartmønster over Atlanten samt på indenskærsruten langs kysten kan fordelen ved at måle det præcise olieforbrug ved forskellig benyttelse af motor og hjælpemotorer udnyttes direkte til at indstille og udnytte maskineriet til at opnå den bedste udnyttelse af brændstoffet. Fuel Management System er under implementering som test på Naja Arctica. Slow Steaming: Den meste effektive form for brændstofsbesparelse er, at skibene sejler lidt langsommere end den normale marchfart. Royal Arctic Line har gennem 2009 benyttet slowsteaming i det omfang vind- og strømforhold tillader det. I 2010 betyder ændringer i sejlplanen, at mulighederne for slowsteaming øges. 13

16 Medarbejdere Koncernen har i 2009 gennemsnitligt beskæftiget 840 medarbejdere mod 862 medarbejdere i Det reducerede antal medarbejdere kan primært henføres til timelønsansatte på havnene i Grønland og Aalborg som følge af de reducerede godsmængder. Der er ikke sket ændringer i koncernledelsen i Alle medarbejdere i koncernen arbejder ud fra vores fælles værdisæt - Vi kommunikerer hurtigt og effektivt - Vi leverer høj kvalitet ud fra klare mål - Vi er loyale, engagerede og selvstændige Royal Arctic Line beskæftiger 278 maritime medarbejdere. Til lands beskæftiger koncernen 562 medarbejdere i tre selskaber på 14 lokationer i Grønland og Danmark. I 2009 har rederiet fortsat arbejdet for at styrke fysisk og psykisk arbejdsmiljø på skibene yderligere. For at imødekomme kravene arbejder rederiet målrettet på at skabe de bedste rammer for kompetenceudvikling for alle med arbejdere i koncernen. Der tilbydes blandt andet sprogundervisning, videregående erhvervsøkonomiske uddannelser samt kurser i håndtering af farligt gods, sikkerhedskurser og røgdykkerkurser. Elever Ved udgangen af 2009 var antallet af elever 73 (72 elever i 2008) svarende til 8,9% (8,3% i 2008) af de beskæftigede i koncernen. Eleverne fordeler sig med 16 på de maritime uddannelser og 57 indenfor administration og drift. Royal Arctic Line er en af Grønlands største virksomheder, og rederiet betragter det som en pligt at bidrage til samfundets udvikling gennem en bred vifte af uddannelsesmuligheder. En uddannelse hos Royal Arctic Line skal kvalificere til en karriere i rederiet og samtidig give mulighed for at søge karriere muligheder i andre virksomheder. Royal Arctic Line har igen i 2009 deltaget i Selvstyrets job- og rekrutteringsmesse i Danmark samt årlige uddannelsesmesser i Grønland for at sikre en bred rekruttering af elever samt en synliggørelse af de mange uddannelsesmuligheder i Royal Arctic Line. 14 Et initiativ, der gerne skal forbedre både arbejdsdagen og privatlivet for de maritime medarbejdere, er installeringen af satellitopkobling til internettet på alle containerskibe. Det giver mulighed for privat brug af internettet. I begyndelsen af 2010 får de maritime medarbejdere ligeledes adgang til koncernens fælles intranet. Rederiets mange lokationer langs den grønlandske kyst og i Danmark gør det svært for kolleger at mødes. De daglige udfordringer som det medfører, håndteres med videokonferencer og via vores IT-infrastruktur, der binder de lokale kontorer sammen. Kompetenceudvikling Royal Arctic Lines daglige drift og udvikling af forretningen på ikke-koncessionerede aktiviteter forudsætter, at koncernens medarbejdere besidder de kvalifikationer, der er nødvendige for at løse deres opgaver bedst muligt. Uddannelsesmuligheder i Royal Arctic Line Royal Arctic Line tilbyder både maritime og landbaserede uddannelser: - Skibsofficer - Skibsmekaniker - Terminalarbejder - Kontorassistent - Lager- og transportarbejder - Entreprenørmaskinmekaniker - Skibskok - Shippingmedarbejder - IT-supporter - Klejnsmed - Akademimerkonom - IT-administrator

17 Corporate Social Responsibility CSR Royal Arctic Line har gennem mange år engageret sig i det grønlandske samfund blandt andet med et omfattende udbud af uddannelser samt sponsorater til både den frivillige indsats for børn og unge samt sports- og kulturlivet i Grønland. Hvad angår miljø er rederiet altid ajour med gældende lovgivning og tilstræber at indrette arbejdsrutiner og anvende materiel, der er så skånsomt for miljøet som muligt. Hidtil har koncernens aktiviteter, der relaterer sig til CSR, været varetaget decentralt. Opgaven med at udarbejde en fælles CSR-strategi og -politik blev påbegyndt i Arbejdet forventes afsluttet i Royal Arctic Line samarbejder med flere grønlandske virksomheder samt Grønlands Arbejdsgiverforening om at udarbejde kriterier for CSR-arbejdet i en grønlandsk sammenhæng. Arbejdet skal munde ud i et charter med en vision og principper for virksomheders samfundsansvar, og skal gerne bringe det grønlandske CSR-arbejde hen på et plan, hvor alle virksomheder, myndigheder og frivillige kan arbejde med CSR ud fra en fælles forståelse. 15

18 Royal Arctic Line koncernen Royal Arctic Line A/S Nuuk Arctic Container Operation A/S 80%, Aalborg Royal Arctic Linieagentur A/S 100%, Aalborg Royal Arctic Bygdeservice A/S 100%, Nuuk Royal Arctic Tankers A/S 50%, Nuuk Arctic Umiaq Line A/S 50%, Nuuk Aalborg Stevedore Company A/S 100%, Aalborg Nordjysk Kombi Terminal A/S 50%, Aalborg Aalborg Toldoplag A/S 40%, Aalborg Royal Arctic Spedition A/S 100%, Nuuk Royal Arctic Line koncernen består af en række divisioner, datterselskaber og associerede selskaber. De tilknyttede selskaber ejes i forskellige forhold af Royal Arctic Line og fremmede selskaber. Divisionerne indgår som en del af moderselskabet Royal Arctic Line A/S. Omsætningstallene, vist i det følgende under omtalen af de tilknyttede selskaber og divisioner, inkluderer eventuel intern omsætning, som er elimineret i årsrapporten. Associerede selskaber Arctic Umiaq Line A/S ejes 50% af Royal Arctic Line og 50% af Air Greenland. Selskabet blev etableret i efteråret 2006 med henblik på erhvervelse og drift af passagerskibet Sarfaq Ittuk. Sarfaq Ittuk sejler i rutefart på vestkysten mellem Narsaq og Ilulissat. Der fokuseres primært på transport af lokale rejsende, men også turistsegmentet serviceres. Arctic Umiaq Line har fire landbaserede medarbejdere. Shipmanagement, bemanding, regnskabsassistance og it-support udføres i henhold til serviceaftale med Royal Arctic Line. I 2009 har Sarfaq Ittuk i gennemsnit haft 35 besætningsmedlemmer, som er ansat i Royal Arctic Line (37 i 2008). Royal Arctic Tankers A/S ejes 50% af Royal Arctic Line og 50% af Tankskibsrederiet Herning A/S. Selskabet ejer MV Pajuttaat, som chartres ud. Gennemsigtig omkostningsstruktur Det er vigtigt, at såvel ekstern som intern prissætning af ydelser i det enkelte tilknyttede selskab og den enkelte division sker objektivt og med udgangspunkt i markedsorienterede takster. 16 I det omfang Royal Arctic Line og de tilknyttede selskaber og divisioner regelmæssigt yder hinanden assistance, har de berørte parter indgået skriftlige aftaler, som indeholder prissætning på markedsvilkår.

19 Royal Arctic Linietrafik Divisionen er ansvarlig for den søværts trafik mellem Danmark, Island og en række byer i Europa, Nordamerika, Canada og Grønland samt mellem byerne i Grønland. Royal Arctic Linietrafik har ligeledes ansvaret for rederiets nybygningsprogram. Under divisionens ansvarsområde hører endvidere disponering af skibe og containerflåde samt teknisk drift og vedligehold af divisionens seks containerskibe, fire bygdeskibe tilhørende Royal Arctic Bygdeservice samt et passagerskib tilhørende Arctic Umiaq Line. Divisionen har gennemsnitligt beskæftiget 237 personer (236 i 2008), hvoraf de 190 var maritimt personale (184 i 2008). Mastersejlplanen er endvidere et af de vigtigste værktøjer for omkostningsstyringen i rederiet, og der er således fokus på både kapacitetsudnyttelse, bunkersforbrug, sejlede sømil samt infrastrukturelle og isrelaterede begrænsninger i udarbejdelse af sejlplanen. Specialkompentencer Forsyningen af Grønland fordrer, at Royal Arctic Linietrafiks maritime medarbejdere skal varetage en række komplicerede opgaver, som ikke vanligvis udføres af søfolk. Den grønlandske infrastruktur kræver høj fleksibilitet i forbindelse med lastning og losning, som blandt andet foregår med pramme, specialfremstillede lastbiler og helikoptere. Disse ekspertiser har rederiet anvendt til opgaver på Antarktis. Mastersejlplan Royal Arctic Linietrafik udarbejder hvert efterår mastersejlplanen for det kommende år, hvorefter den sendes i høring hos store kunder. Der tages så vidt muligt hensyn til kunders specifikke ønsker og behov i fastlæggelsen af rutestrukturen. Forsyningen kræver også en fleksibel flåde. Mulighederne for en fleksibel disponering i Royal Arctic Linietrafik vil blive yderligere styrket med leverancen af et nybygget skib af Mary-typen samt et mindre skib med en kapacitet på 100 TEU. 17

20 Royal Arctic Havneservice Divisionen driver havne-, gods- og containerterminaler og varetager på vegne af Grønlands Selvstyre den lokale havnemyndighed i 13 grønlandske byer. Disse steder fører divisionen endvidere tilsyn med havne- og kystfyr. Der har i gennemsnit været beskæftiget 288 personer i årets løb (302 i 2008). Faldet i det koncessionerede gods, som fulgte af finanskrisen, opvejes i høj grad af divisionens målrettede indsats for at minimere omkostningerne og i mindre grad af øgede indtægter fra ikke-koncessionerede serviceydelser. Serviceydelser Udover de koncessionerede forpligtelser tilbyder divisionen også ekspedition af trawlere, passagerskibe og krydstogtsskibe. Divisionen arbejder tæt sammen med Royal Arctic Spedition om at udvikle serviceydelser inden for disse forretningsområder. Specialkompetencer Kompetencekravene til divisionens medarbejdere er høje. De deltager ved pramlosninger og specielt vanskelige lasteog losseoperationer i hele landet. Royal Arctic Havneservices medarbejdere varetager ofte den daglige kontakt til rederiets kundeportefølje i Grønland, der forventes at ekspandere i takt med udviklingen indenfor både olie- og mineindustri. For at sikre, at krav fra fremtidige kunder kan imødekommes bedst muligt har divisionen fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling blandt andet indenfor sprog. 18

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere