Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Telefon: Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Opsummering af ansøgning om endeligt tilsagn Dette notat opsummerer hovedelementerne i Region Syddanmarks ansøgning til regeringens Ekspertpanel vedrørende Sygehusinvesteringer for endeligt tilsagn til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Ansøgningen tegner et øjebliksbillede af projektets stade samtidig med, at det angiver retningen fremover. Ansøgningen er udarbejdet i forlængelse af ekspertpanelets og regeringens udmelding i november 2010 om den foreløbige tilsagnsramme på 1,25 mia. kr. (09-pl) til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Region Syddanmark har derfor tilpasset projektet, så det stemmer overens med den udmeldte foreløbige tilsagnsramme. Region Syddanmark ansøger hermed om endeligt tilsagn på 1,25 mia. kr. (09-pl) til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Baggrunden for udbygningen af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Regionsrådet i Region Syddanmark har udpeget i alt 4 akutsygehuse, som er placeret henholdsvis i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa. Planlægningen af udbygningen af sygehuset i Aabenraa har været i gang siden regionsrådet den 29. september 2008 besluttede, at akutsygehuset i Sønderjylland skal placeres i Aabenraa. Sygehuset i Aabenraa indgår organisatorisk i Sygehus Sønderjylland, som i dag består af 4 matrikler. I den fremtidige sygehusstruktur skal akutsygehuset i Aabenraa dække et optageområde på omkring indbyggere. Sygehuset i Aabenraa skal derfor udvides betragteligt for at kunne rumme produktionsforøgelsen i forhold til i dag. Omvendt skal sygehuset i Haderslev sælges. En mindre andel af sygehuset i Sønderborg skal omdannes til specialsygehus, mens størstedelen af sygehuset skal sælges. Sygehuset i Tønder er omdannet til sammedagssygehus. Regionsrådet besluttede endvidere, at bygge et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa på samme grund, som sygehuset er placeret. Byggeriet af det nye psykiatriske sygehus finansieres af Region Syddanmark, og er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet. Projektet Grundlag Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 en generalplan for Sygehus Sønderjylland. Den skitserer et forslag til den bygningsmæssige udvikling for sygehusene i henholdsvis Aabenraa og Sønderborg med udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages på sygehusene. Generalplanen er vedlagt som bilag.

2 Formålet med generalplanen var - på baggrund af ekspertpanelets forudsætninger (november 2008) og rammefastsættelse for projektet i Kolding - at udarbejde kapacitets- og funktionsgrundlaget for de bygningsmæssige ændringer, der på bedste måde skaber optimale og fremtidssikrede fysiske forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og drift i det kommende akutsygehus i Aabenraa. Den økonomiske ramme var beregnet til 1,439 mia. kr. (09-pl), som ansøgt hos ekspertpanelet i maj Indeværende ansøgning er justeret i forhold til ekspertpanelets forudsætninger i forbindelse med udmeldingen om foreløbigt tilsagn i november Projektet er således tilpasset en økonomisk ramme på 1,25 mia. kr. (09-pl). Tilpasningen til den økonomiske ramme er primært foretaget ved at reducere antallet af senge fra 330 til 258. Der er desuden foretaget reduktioner i øvrige arealer såsom laboratorium, køkken og centraldepot. Der er ikke foretaget arealreduktioner på behandlingsfaciliteter. Det forventes, at dette giver den største fleksibilitet i fremtiden. Der er fleksibilitet i byggeriet ved, at ambulatorier og sengestuer indrettes geometrisk ens, og sengebygningen kan udbygges senere om nødvendigt. Beskrivelse af projektet Eksisterende sygehus er ca m2 inkl. kælder. Projektet indebærer nybygning af m2 brutto inkl. kælder og teknik samtidig med, at der skal foretages ombygninger i eksisterende arealer til indretning af nye funktioner. Det samlede akutsygehus bliver derfor m2. Hovedparten af nybyggeriet er disponeret til en ny sengebygning og Familiehuset. Hertil kommer en betydelig udvidelse af akutområdet (fælles akutmodtagelse / FAM) med faciliteter til den akutte modtagelse og observationssenge samt udvidelse af OP-afsnittet og tilpasning af billeddiagnostik. Nybyggeriet bygger videre på Sygehus Sønderjylland, Aabenraas stærke logistiske struktur med forsyningsdistribution i kælderniveau, adgang for gående via hovedindgangene i niveau 1 mod syd og nord og med al sengetransport i niveau 2. Der er planlagt, at projektet skal udføres i to faser. Fase 1 udbygningen består af FAM, der også midlertidigt indeholder de kardiologiske senge, og Familiehuset, der indeholder Pædiatri inkl. Neonatologi, Obstetrik og Fødegang. Der etableres en særskilt FAM for Pædiatri og en særskilt modtagelse for fødende/svangre. Under operationsgangen vil der blive nyetableret en sterilcentral. Endvidere indeholder Fase 1 nybyggeri af en varemodtagelse og et modtagekøkken. Udbygningen etableres i sygehusets sydlige og sydvestlige ende, og danner grundlag for den efterfølgende udbygningsfase, Fase 2. Fase 2 forudsætter en udbygning mod syd, og vil ud over en udbygning med to sengeetager/ sengeslanger i de øverste niveauer, indeholde en udvidelse af intensiv, operationsgangen m.v. i deres nuværende niveau. Den overordnede strategi for faseopdelingen er, at der gennem nybygninger i den første fase tilføres sygehuset nyt areal, samtidig med, at logistikken og de eksisterende arealer i hovedsagen forbliver uberørte. I takt med at de nybyggede arealer tages i brug, bliver der mulighed for at skabe frie arealer til ombygning og nødvendige rokader. Dette forudsætter dog, at ud- og ombygningens fremdrift kan holde trit med det forventede stigende aktivitetsniveau. Ved en omhyggelig langsigtet planlægning, bl.a. af overflytninger af aktiviteter fra andre institutioner, skulle det være muligt at Side 2 af 8

3 gennemføre nærværende projekt med et minimum af midlertidige driftsforstyrrende rokader og bygningsmæssige foranstaltninger. Bæredygtighed Til byggeriet skal der anvendes materialer, konstruktioner og installationer med mindst mulig miljøbelastning ved fremstilling, indbygning og drift, herunder demontering og bortskaffelse. Projektet skal udformes under hensyn til miljørigtig projektering, hvor hensyn til ressourcer, sundhed og miljø indgår i de enkelte vurderinger og afvejninger under projekteringens løbende beslutningsprocesser, på lige fod med andre væsentlige krav, ønsker og hensyn. Lokalplan Aabenraa Kommune har godkendt en ny lokalplan, der fastlægger de fysiske rammer for den kommende udbygning af sygehuset. Kommunen har også udstedt en VVM tilladelse med henblik på etablering af helikopterlandingsplads ved sygehuset. Naturstyrelsen har ophævet skovbygelinjen for det område, der er omfattet af byggefelterne på sygehusgrunden. Tidsplan Tidsplanen for projektet er vist i nedenstående figur. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Overordnet tidsplan Fase 1 Fase 2 Status på projektet Regionsrådet antog i december 2009 en totalrådgiver til Fase 1, som er i gang med projekteringen af Fase 1. For at holde projektet i gang har det været afholdt prækvalifikation for udførelse af de indledende arbejder, som er nødvendige at udføre, inden det egentlige byggeri kan igangsættes. Det drejer sig om midlertidig kapel/kølefunktion og etablering af byggeplads/-grube. Disse indledende arbejder igangsættes medio 2011, sideløbende med ekspertpanelets behandling af nærværende ansøgning. I efteråret 2011 afholdes entrepriseudbud for den resterende del af byggeprojektet Fase 1. Entrepriseudbuddet forventes afsluttet ultimo november Inden da forventes ekspertpanelet og regeringens at have taget stilling til nærværende ansøgning. I henhold til tidsplanen skal regionsrådet godkende licitationsresultatet ultimo januar Med hensyn til Fase 2 besluttede regionsrådet i august 2010, at der skal afholdes en projektkonkurrence for Fase 2. Projektkonkurrencen er endnu ikke igangsat. Side 3 af 8

4 Projektøkonomi De samlede anlægsudgifter til projektet er tilpasset den udmeldte foreløbige tilsagnsramme på 1,25 mia. kr. (09-pl) fordelt med 848 mio. kr. til nybyggeri, 40 mio. kr. til parkeringsarealer og veje, 200 mio. kr. til medico, it og løst inventar og 162 mio. kr. til ombygninger. Den samlede investering fordeler sig over år som vist i nedenstående tabel: Fordeling på overslagsår (09-pl) Fase 1 og kr Samlede udgifter Vision og mål for Sygehus Sønderjylland - herunder akutsygehuset i Aabenraa Udbygningen af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa skal cementere sygehuset som ét af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. En væsentlig nyskabelse i det fremtidige akutsygehus er etableringen af en fælles akutmodtagelse (FAM). Her står et hold af speciallæger og sundhedspersonale klar døgnet rundt for hurtigt og effektivt at udrede alle akut modtagne patienter. Skal Sygehus Sønderjylland, Aabenraa bringes i stand til at varetage akutfunktionen for ca indbyggere i Region Syddanmark, kræver det en omfattende om- og udbygning af det eksisterende sygehus. Udbygningen skal skabe de optimale fysiske rammer for de funktioner, der fremover skal gøre Sygehus Sønderjylland, Aabenraa i stand til at varetage den planlagte akutfunktion. Det skal ske i balance med udviklingen af Sygehus Sønderjylland, Sønderborg som specialsygehus. Sygehus Sønderjyllands vision Kvalitet døgnet rundt er grundstenen for det udbyggede Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og for udviklingen af specialsygehuset i Sønderborg. Det betyder blandt andet, at Sygehus Sønderjylland satser på: Udvikling af kerneydelserne Udvikling for at forblive moderne og professionel Samarbejde og inddragelse Side 4 af 8

5 Fokus på udviklingen af personaleressourcer Målene skal blandt andet nås gennem sikring af den faglige kvalitet i hele patientforløbet, høj patienttilfredshed, høj produktivitet, investering i ny teknologi og forskning, samt investering i kontinuerlig uddannelse og prioritering af stærke faglige miljøer. Der er med andre ord et konstant fokus på optimal løsning af opgaverne. Det er sygehusets ambition, at de fysiske rammer kommer til at understøtte Sygehus Sønderjyllands vision. Fleksibilitet i byggeriet I ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner anføres det, at der knytter sig betydelig usikkerhed til behandlingsbehovet om år. Det er derfor vigtigt, at der ikke bygges for låst i forhold til de funktioner, der i dag forventes udført i fremtiden. I stedet bør der lægges vægt på en fleksibel struktur/byggeri, så ændringer løbende kan imødekommes. I den konkrete planlægning og projektering af byggeriet i Aabenraa indtænkes fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i sammenhæng med både eksisterende bebyggelse og nybyggeriet. Patientsikkerhed og patientforhold I Region Syddanmark arbejdes der målrettet med patientsikkerhed og patientforhold. Regionen har etableret to institutioner, der med hver deres afsæt, arbejder med patientsikkerhed og patientforhold: Center for Kvalitet og Center for brugerfokuseret Innovation. Begge institutioner har både et tværregionalt fokus og fokus på konkrete projekter. Region Syddanmark har endvidere udarbejdet regionale principper for planlægningsgrundlaget for de nye akutsygehuse herunder beskrivelser af fremtidens gode patientforløb for en række lægefaglige områder, organisering og dimensionering af de fælles akutmodtagelser (FAM) og organisering og indretning af sygehusene generelt set i lyset af indførelsen af FAM. Hensynet til patientsikkerhed og patientforhold har været en del af dette arbejde. Det er udgangspunktet, at arkitekturen på sundhedsområdet i Region Syddanmark baserer sig på tankegods vedrørende evidensbaseret sygehusdesign, som sygehusorganisationer i USA er langt fremme med. Anbefalingerne fra de forskellige nævnte tiltag indgår i planlægningen og udførelsen af det fuldt udbyggede akutsygehus i Aabenraa. Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Til ansøgningen om endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggeriet på Sygehus Sønderjylland, skal der anslås en mulig effektiviseringsgevinst ved ibrugtagning af det nye byggeri. Det antages, at investeringen muliggør en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi, der ligger udover de almindelige løbende produktivitetskrav, som stilles Side 5 af 8

6 til sygehusene. Skøn over effektiviseringsgevinsterne ved sygehusbyggeriet på Sygehus Sønderjylland, kan ses nedenfor. For Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er der estimeret en effektiviseringsgevinst på ca. 90 mio. kr. (2009-pl) svarende til ca. 6,1 procent af driftsbudgettet. Risikovurdering Der er som bilag til nærværende ansøgning vedlagt en risikovurdering for projektet herunder en risikofortegnelse, som beskriver projektets identificerede risikoelementer. En risikovurdering vedr. tid og økonomi er opfattet på den måde, at vurderingen skal omfatte samtlige forhold, som kan have konsekvenser for den tidsmæssige realisering af projektet samt alle forhold, der kan påvirke udgifterne ved projektets gennemførelse. Der er udarbejdet en risikohåndbog for projektet og i medfør heraf etableret en egentlig risikoorganisation, som løbende rapporterer til projektets styregruppe. Projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden For de projekter, som medfinansieres af den statslige Kvalitetsfond, vil Region Syddanmarks byggestyringsregler blive erstattet / suppleret med en særskilt styringsmanual for det enkelte projekt. Styringsmanual for projektet vedrørende udbygningen af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er vedlagt som bilag til nærværende ansøgning. Styringsmanualen indeholder på visse områder noget generelt for hele projektperioden, og på andre områder er den på nuværende tidspunkt alene dækkende for første fase (Fase 1) af projektets gennemførelse. Styringsmanualen skal således løbende tilpasses og udbygges for at leve op til den styringsmæssige situation, som projektet befinder sig i. Styringsmanualen beskriver, hvorledes projektet tænkes gennemført, herunder politisk inddragelse, projektorganisation, systematisk risikostyring, rapportering og projektcontrolling. Der er udarbejdet en projekthåndbog, der nærmere præciserer retningslinjerne for projektets tilrettelæggelse. Nedlagte sygehusbygninger Som en del af gennemførelsen af den nye sygehusstruktur i det sønderjyske område skal sygehuset i Sønderborg omdannes til et specialsygehus. Herved skal en del af sygehusets areal frigives til andet formål. Haderslev Sygehus inklusiv psykiatri skal sælges. Tønder Sygehus skal omdannes til sammedags-sygehus, hvilket er sket. Beslutningen blev truffet af regionsrådet den 29. september En større andel (ca m2) af sygehuset i Sønderborg påtænkes solgt i 2020, når akutsygehuset i Aabenraa er færdigbygget. I 2013 frigøres ca m2 i Sønderborg, som påtænkes anvendt til bl.a. lokalpsykiatri. Den seneste offentlige vurdering / ejendomsværdi er sat til kr. (vurderingsdato den ). Side 6 af 8

7 Sygehuset i Haderslev består af både en somatisk del og en psykiatrisk del. Det somatiske sygehus bygninger ( kvadratmeter) påtænkes solgt senest i 2020, når akutsygehuset i Aabenraa er færdigbygget. Det psykiatriske sygehus bygninger (8.394 kvadratmeter) påtænkes solgt med udgangen af Den seneste offentlige vurdering / ejendomsværdi er sat til kr. (vurderingsdato den ). Med henblik på at undersøge mulighederne for fremtidig anvendelse af de kommende ledige arealer i henholdsvis Haderslev og Sønderborg er der nedsat såvel en politisk som en administrativ styregruppe for hvert sygehus på tværs af region og kommune. Præhospital indsats Regionsrådet har prioriteret en udbygning af det præhospitale område i Sønderjylland. Der er etableret døgndækkende lægebil i Aabenraa, som er tilknyttet og bemandet af den anæstesiologiske afdeling på Aabenraa Sygehus. Der er oprettet døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Vejen Kommune. Region Syddanmark har den 1. januar 2011 overtaget driften af nødbehandlerbilen i Nordborg fra Sønderborg kommune. Det er politisk besluttet, at akutbilen i Sønderborg omdannes til en lægebil i dagtiden. Der trækkes i Sønderjylland på præhospitale ressourcer syd for grænsen: Ambulancer, lægebiler og lægehelikopter. Med den ovenfor beskrevne udbygningen med ambulancer, læge- og akutbiler er det opfattelsen, at regionen nu har et tætmasket net af ambulancer, akut- og lægebiler. Der planlægges af denne grund ikke med en yderligere udbygning af ambulancer, læge- og akutbiler ud over lægebil i Sønderborg og førnævnte nødbehandlerbil i Nordborg. Den videre udvikling af det præhospitale område i Region Syddanmark, planlægges i stedet at ske på følgende områder: I samarbejde med de øvrige regioner arbejder Region Syddanmark på at få indført en sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen. Det er regionens forventning, at en sundhedsfaglig visitation i højere grad kan sikre, at det er den rigtige hjælp, der sendes, når borgere ringer 112. I samarbejde med de øvrige regioner er der et fælles udbud i gang af vagtcentral IT, herunder en fælles elektronisk ambulancejournal for ambulancer og lægebiler med online forbindelse til skadestuen/modtagelse, integreret med sygehusenes EPJ. Data vedrørende patienten vil løbende kunne sendes til akutmodtagelsen, og omvendt vil man præhospitalt kunne få oplysninger om patientens eventuelle tidligere indlæggelser. Side 7 af 8

8 Region Syddanmark har stor fokus på de tyndt befolkende udkantsområder, hvor man typisk skal vente lidt længere på en ambulance, end tilfældet er i byerne. De tiltag der arbejdes med er: Opsætning af hjertestartere, samarbejde med brandvæsnerne om nødbehandlere og frivillige førstehjælperordninger (under forudsætning af støtte fra regeringens akutpulje). Side 8 af 8

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

-forretningsmuligheder for din virksomhed

-forretningsmuligheder for din virksomhed 23. august 2010, Esbjerg Regionale sygehusbyggerier -forretningsmuligheder for din virksomhed 1 Planer for sygehusbyggerier: hvor, hvornår, hvor store? 2 Projekter m. finansiering fra den statslige kvalitetsfond

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

-forretningsmuligheder for din virksomhed

-forretningsmuligheder for din virksomhed 30. september 2010, Kolding Regionale sygehusbyggerier -forretningsmuligheder for din virksomhed 1 Planer for sygehusbyggerier: hvor, hvornår, hvor store? 2 Projekter m. finansiering fra den statslige

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

12. december Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget

12. december Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget 12. december 2013 Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget Innovationsudvalget 2012-13 Innovationsudvalget har eksisteret i 2 år Hovedopgaverne er (kommissorium): Sundhedsinnovation Offentlig-privat

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

SYGEHUS LILLEBÆLT KOLDING SYGEHUS fakta om nybyg

SYGEHUS LILLEBÆLT KOLDING SYGEHUS fakta om nybyg FLYTTEPROCESSEN. SYGEHUS LILLEBÆLT KOLDING SYGEHUS fakta om nybyg SYGEHUS LILLEBÆLT KOLDING SYGEHUS FAKTA Akutsygehuset i Kolding Kvalitetsfondsprojekt 940 mio. kr. Ny bygning 30.000 m2 Samlet areal 123.000

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Opfølgning på effektiviseringskrav, januar 2015.

Opfølgning på effektiviseringskrav, januar 2015. Afdeling: Økonomiafdelingen Udarbejdet af: Jim Lyskjær Journal nr.: 13/12771 E-mail: jim.lyskjaer@rsyd.dk Dato: 30. januar 2015 Telefon: 799 76011 / 2133 3852 Notat Opfølgning på effektiviseringskrav,

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kommuner hvor akutbil er nedlagt og paramediciner er indsat i ambulance 2016 (4 kvt) Ambulance responstid Faaborg Midtfyn Billund Haderslev Tønder 10,2 (10,1) 9,2 (9,1) 8,6 (8,3)

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Screening af mulige ansøgninger fra Region Syddanmark til 600 mio. kr. pulje til facilitering af løsninger i udkantsområder

Screening af mulige ansøgninger fra Region Syddanmark til 600 mio. kr. pulje til facilitering af løsninger i udkantsområder Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 18. oktober 2010 Udarbejdet af: Helene Vestergaard E mail: Helene.Vestergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631359 Notat Screening

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Strategi for fremtiden - Session 2B

Strategi for fremtiden - Session 2B Strategi for fremtiden - Session 2B Program for sessionen Tid Emne 11:35-11:40 Hvorfor er det vigtigt at ændre rutiner inden vi flytter ind v) Helle Gaub og Jan Nielsen 11:40-12:05 Hurtig og præcis diagnostik

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere