Evaluering af KLIKOVAND For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af KLIKOVAND For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015"

Transkript

1 Evaluering af KLIKOVAND For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015

2 Baggrund og formål med evalueringen af KLIKOVAND Projektet KLIKOVAND (KLIma, KOmmuner, VAND), der er et fagligt samarbejde mellem størstedelen af kommunerne i regionen (22), vand- og spildevandsselskaber (12) og Region Hovedstaden har til formål at skabe rammerne for vidensopbygning, vidensdeling og erfaringsudveksling inden for klimatilpasning. Målet er bl.a. at kunne håndtere skybrud bedre i fremtiden. Projektet har løbet i tre år fra og fortsætter i perioden med KLIKOVAND 2.0 Nærværende evaluering belyser brugernes - dvs. ledere og medarbejde i kommuner og vand- og spildevandsselskaber - opfattelse og udbytte af KLIKOVAND for perioden med særlig fokus på resultater (brugernes output), synlighed og formidling. Evalueringen peger desuden fremad og kommer med anbefalinger til det fremadrettede arbejde i KLIKOVAND.

3 Hvad bygger evalueringen af KLIKOVAND på? Løbende dialog med: KLIKOVANDs projektledelse Survey med brugere - 70 gennemførte spørgeskemaer (svarprocent på 45 pct.) Interview med 5 interne og 15 brugere Evaluerings- og fortolknings seminar mhp. kvalificering af resultater og anbefalinger

4 Svær KLIKOVAND opstart, men skibet er på rette kurs Klimatilpasningsplaner er en relativt ny opgave for kommunerne (aftale mellem KL og regeringen sommeren 2012). Mange spørgsmål ift. hvordan opgaven skulle gribes an og klimatilpasningsarbejdet i kommunerne gribes an forskelligt, de er på forskellige stadier og ressourcerne hertil er også på forskellige niveauer og så er der forsyningerne. Det gør det svært at lave arrangementer og produkter, der passer til alle brugere Ny(e) projektleder(e) midtvejs i processen fra fokus på at skabe netværk til et større fokus på efterspurgte leverancer og opfyldelse af resultatkontrakten Det har også taget tid at sætte retning for KLIKOVAND - trial and error tilgang - og at finde sin værdiskabende rolle - raison d'être - blandt andre initiativer såsom Vand i Byer og Regnvandsforum Det har taget tid at opbygge et værdiskabende netværk og skabe ejerskab hertil der er nu en platform for det videre (sam)arbejde Samlet set er brugerne generelt tilfredse og mange får et værdifuldt output fra KLIKOVAND, omend der er plads til forbedringer

5 KLIKOVANDs resultater KLIKOVAND er kommet i mål med alle delleverancer i resultatkontrakten, herunder afholdelse af en lang række arrangementer og udarbejdelse af produkter inden for fire spor/indsatser jura, kompetenceudvikling, processer/beslutningsstøtte og formidling/kommunikation. Enkelte af de oprindelige leverancer er blevet ændret undervejs som en tilpasning til ændrede behov i målgruppen, jf. afrapportering til Region Hovedstaden februar 2015 Der er etableret en velfungerende KLIKOVAND organisation med en styregruppe, et forretningsudvalg, en overordnet projektleder, fire delprojektledere og arbejdsgrupper og et netværk af medarbejdere og ledere fra 22 kommuner og 12 vand-/forsyningsselskaber (i KLIKOVAND 1.0) i hovedstadsregionen, der bl.a. har deltaget i 1 eller flere KLIKOVAND arrangementer med fokus på forskellige aspekter af arbejdet med klimatilpasning Størstedelen af brugerne fremhæver, at de har fået et styrket netværk og nye kontakter via KLIKOVAND Ligeledes vurderer en stor del af brugerne, at de har fået ny viden, nye ideer eller inspiration til klimatilpasningsarbejdet ude i kommunerne fra KLIKOVAND

6 Begrænset brug af KLIKOVANDs produkter Der er generelt tilfredshed med KLIKOVANDs produkter (blandt dem, der har benyttet produkterne) KLIKOVANDs Matrice II over modelvalg og anbefalinger fra klikovand.dk Produkterne giver primært ny relevant viden/nye kompetencer (49 pct.) og styrket netværk/nye kontakter (47 pct.). De mest benyttede produkter er KLIKOVANDs og Teknologisk Instituts klimatilpasningsuddannelse (34 pct.), Oversigt over temadage og kurser inden for klimatilpasning (29 pct.), Blog-stafet (26 pct.) og Jura Hovedspørgsmål, ret og vrang i klimatilpasningen (18 pct.) I forlængelse heraf peger flere interviewpersoner på at Juridiske håndbog er godt redskab, men der er også udfordringer med at holde den up-to-date, grundet en meget kompleks klimatilpasningslovgivning Der er dog mange, der ikke bruger KLIKOVANDs produkter og mange, der ikke kender til dem - eksempelvis er der ingen, der har benyttet Beslutningsmatrix en bl.a. fordi 3 ud af 5 ikke har hørt om produktet (se matrix til højre herfor) Det begrænsede kendskab skyldes bl.a. at de gemmer sig på hjemmesiden og det er svært at huske sig selv på, at de kan bruges i hverdagen En anden udfordring er, at det ofte tager lang tid at udvikle produkterne eksempelvis var mange kommuner nået i mål med deres risikokortlægning før GreenSpot-kortlægning og vejledning blev færdig Ofte er behovene også meget specifikke, og det kan være svært at lave et specifikt produkt der kan anvendes bredt. Citat fra medarbejder i kommune

7 Tilfredse brugere af KLIKOVANDs arrangementer Der er generelt stor tilfredshed med KLIKOVAND-arrangementernes form og indhold (75 pct.) Arrangementerne giver primært ny relevant viden/nye kompetencer (72 pct.) og styrket netværk/nye kontakter (66 pct.). Hver femte bruger mener, at samarbejdet mellem kommunen og vandselskabet om klimatilpasning er blevet styrket pga. af KLIKOVANDs arrangementer (21 pct.) Omkring 1 ud af 10 har ikke fået noget ud af at deltage i KLIKOVANDs arrangementer (11 pct.) Der var mange aktører på banen [med arrangementer om klimatilpasning], men KLIKOVAND tog særlig fat i kommunernes rolle, og derfor var det også meget relevant. Der har været gode arrangementer, hvor man er kommet klogere og mere inspireret hjem. Citat fra medarbejder i kommune KLIKOVAND har været et godt forum til inspiration specielt i den fase hvor vi skulle lave klimatilpasning uden erfaring. Citat fra projektleder i kommune

8 KLIKOVANDs organisering og projektledelse De fleste interviewpersoner er tilfredse med projektledelsen - mange er imponeret over, hvor langt KLIKOVAND er kommet på trods af, at få kommuner/forsyninger tager teten og et lille sekretariat Dog efterspørger flere et bredere samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger og regionen særligt med bedre inddragelse af forsyningerne i arbejdsgrupperne Projektledelsen består primært af medarbejdere fra Gladsaxe Kommune nogle fremhæver, at der er behov for at flere kommer på banen Jeg var den eneste, der deltog fra forsyningerne og det er lidt generelt for KLIKOVAND. Det er et udfald af den måde KLIKOVAND er skruet sammen på. Den problemstilling man har i forsyningerne ser man ikke i KLIKOVAND Citat fra medarbejder i forsyning Der er lagt en imponerende arbejdsindsats, men det er et problem at KLIKOVAND har været afhængig af at få kommuner har trukket et stort læs, og de må vi være taknemmelig for. Vi har ikke kunne levere en arbejdsindsats Citat fra medarbejder i kommune

9 KLIKOVAND er ikke brændt tilstrækkeligt igennem (endnu) og kommunikation halter KLIKOVANDs synlighed og tydelighed blandt kommuner og vand-/forsyningsselskaber er på rette vej, men der skal fortsat arbejdes på at øge kendskabet til KLIKOVAND og KLIKOVANDs tilbud Flere interviewpersoner peger på, at kommunikationen fra KLIKOVAND generelt kan forbedres omend 41 pct. er tilfredse med KLIKOVANDs kommunikation og nyhedskanaler Ca. 1/3 af brugerne vurderer, at KLIKOVAND kun i begrænset omfang er kendt blandt KLIKOVANDs målgruppe (34 pct.) Over 40 pct. mener, at KLIKOVAND kun i mindre grad eller slet ikke er forankret ude i organisationerne. Det underbygges af, at flere interviewpersoner peger på, at KLIKOVAND generelt ikke er tilstrækkeligt forankret. Flere oplever, at det kun er relativt få, der kender til og bruger KLIKOVAND, og at mange planlæggere, driftsfolk og ledere ikke kender til KLIKOVAND. Størstedelen besøger/læser sjældent eller aldrig KLIKOVANDs hjemmeside (2 ud af 3) og LinkedIngruppe (3 ud af 4). Nyhedsbrevet er den mest læste informationskilde. Her er det kun 2 ud af 5, der sjældent eller aldrig læser det.

10 For mange spiller KLIKOVAND en begrænset rolle i forhold til det konkrete klimatilpasningsrelaterede arbejde i kommunerne Mange og særligt de ressourcestærke kommuner på klimatilpasningsområdet vurderer, at de kunne have løst deres klimatilpasningsrelaterede arbejdsopgaver uden involvering af KLIKOVAND selvom de er blevet inspireret og har fået ny relevant viden Over halvdelen (56 pct.) mener, at KLIKOVAND dækker de behov brugerne har ift. klimatilpasning Nogle interviewpersoner fremhæver, at KLIKOVAND har spillet en rolle ift. at kommunerne er kommet i mål med deres klimatilpasningsplaner. Knap halvdelen (46 pct.) af brugerne mener, at KLIKOVANDs tilbud og aktiviteter kun i mindre grad eller slet ikke har medvirket til at løse de udfordringer, som brugerne har ift. klimatilpasning heraf mener 13 pct. at KLIKOVAND slet ikke medvirker til at løse de udfordringer der er ift. klimatilpasning Jeg ser lidt KLIKOVAND som et supplement. Det har styrket mit netværk, men fordi vi er længere fremme, har vi ikke benyttet KLIKOVAND særligt meget Citat fra medarbejder i kommune På det strategisk niveau står kommunerne i KLIKOVAND meget forskelligt og det betyder noget for samarbejdet i KLIKOVAND, men på et mere konkret niveau ser jeg bedre mulighed for at samarbejde Citat fra leder i kommune

11 Brugernes ønsker til KLIKOVAND 2.0 Der er generelt opbakning til KLIKOVAND 2.0 og særligt den oprettede task force, da det for mange kommuner nu handler om at få implementeret klimatilpasningsstrategierne Flere brugere efterlyser en bredere deltagelse i KLIKOVANDs aktiviteter særligt at få inddraget vand- /forsyningsselskaberne bedre Der efterspørges øget fokus på at etablere samarbejder om konkrete handlinger og projekter, som politikkerne kan sole sig i Ift. arrangementer efterspørger flere, at KLIKOVAND bliver mere specifikke og fokuserer på konkrete cases indenlandske såvel som udenlandske fx studieture og best practice med fokus på konkrete løsninger Der bliver desuden efterspurgt arrangementer med faglige indspark fra fx Naturstyrelsen eller øvrige interessenter (myndighed, erhvervsliv nationalt og internationalt) Nogle respondenter fremhæver, at KLIKOVAND bør profilere sig bedre med et eller få flagskibe inden for klimatilpasning da der er for stort fokus på for mange forskellige aktiviteter

12 Fremadrette læring og anbefalinger til næste skridt (KLIKOVAND 2.0) Task Forcen til at hjælpe kommunerne med implementering af klimatilpasningsplaner er et vigtigt tiltag i KLIKOVAND 2.0 Kommunikation og formidling af dels hvad KLIKOVAND står for og kan tilbyde og dels KLIKOVANDs produkter bør være et fokusområde i KLIKOVAND 2.0 Alternative platforme og informationskanaler som tidsskrifter el.lign. kan overvejes Forankring af KLIKOVAND i kommunerne og ikke mindst i forsyningerne bør i forlængelse heraf også være et fokusområde i KLIKOVAND 2.0 her kan task forcen spille en vigtig rolle KLIKOVANDs produkter skal kommunikeres, opdateres løbende og sættes i spil fx når Task Forcen besøger brugerne, så de anvendes af flere KLIKOVAND satser på Task Force KLIKOVAND samarbejder med Region Hovedstaden om at oprette et regionalt Task Force. Task Forcen skal støtte jer som kommuner og vandselskaber med at realisere jeres klimatilpasningsplaner. Kilde: klikovand.dk, 30. april 2015 Vær strategisk bevidst om, hvor bredt KLIKOVAND skal ud skal KLIKOVAND være for alle kommuner og forsyninger i Hovedstadsregionen? Eller for færre og mere fokuseret?

13 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

14 I alt har 155 personer i kommuner og forsyningsselskaber modtaget spørgeskemaundersøgelsen: 70 brugere har gennemført skemaet 45 svarprocent Hvem har svaret? Fordelingen af svar fra hhv. kommune og vand/forsyningsselskab stemmer nogenlunde overens med den reelle deltagelse i KLIKOVAND: 12 fra vand/forsyningsselskab (35 pct.) 22 fra kommuner (65 pct.) Gennemførselsoversigt Hvor er du ansat? Ønsker ikke at deltage 12% Ufuldstændige 2% Vandselskab/forsy ningsselskab 29% Gennemførte interview 45% Ikke svaret 41% Kommune 71% n = 70

15 Næsten ALLE respondenter, der har svaret på surveyen, har deltaget i KLIKOVANDs arrangementer Brugerne anvender i høj grad KLIKOVANDs arrangementer. 93 pct. har enten deltaget i ét eller flere af arrangementerne. De fleste (57 pct.) har deltaget i 2-4 arrangementer Ja 2 til 4 arrangementer 57% Ja ét enkelt arrangement 27% Ja 5 arrangementer eller mere 9% Ved ikke 4% Ingen 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Oxford Research 2015 n = 70

16 Brugerne hører primært om KLIKOVANDs arrangementer fra egne kollegaer Information om KLIKOVANDs arrangementer får brugerne primært fra kollegaer inden for egen organisation (48 pct.). Knap 1 ud af 5 hører primært om KLIKOVANDs arrangementer fra nyhedsbrevet (17 pct.) Hvordan hørte du/i om KLIKOVANDs arrangementer? Fra kollega (inden for egen organisation) 48% Fra KLIKOVANDs Nyhedsbrev 17% Fra Klikovand.dk 12% Fra netværk (uden for egen organisation) 12% Fra KLIKOVANDs LinkedIn gruppe 3% Ved ikke 6% Andet 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Oxford Research 2015 n = 70

17 Begrænset brug af KLIKOVANDs produkter Samlet set anvender 82 pct. af brugerne ikke KLIKOVANDs produkter. 39 pct. af brugerne har hørt om produkterne, men anvender dem ikke, mens 43 pct. slet ikke har hørt om KLIKOVANDs produkter Har du hørt om eller benyttet nogle af KLIKOVANDs produkter? Nej, jeg/vi har ikke hørt om produktet 43% Ja, jeg/vi har hørt om produktet, men har ikke benyttet det 39% Ja, jeg/vi har benyttet produktet 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kilde: Oxford Research 2015 n = 70

18 Redskaber anvendes i mindre grad af brugerne Ud af de 18 pct. som benytter KLIKOVANDs produkter benyttes redskaberne til arbejdet med klimatilpasning mindst fx Beslutningsmatrix (0 pct.), Green-Spot kortlægningen ( 6 pct.). Produkter i relation til arrangementerne anvendes mest fx klimatilpasningsuddannelse (36 pct.) og Oversigten over temadage og kurser (30 pct.) KLIKOVANDs og Teknologisk Instituts klimatilpasningsuddannelse 36% Oversigt over temadage og kurser inden for klimatilpasning 30% Blog-stafet 27% Jura Hovedspørgsmål, ret og vrang i klimatilpasningen 19% Sammenstilling af risikokort på tværs af kommunegrænser 7% GreenSpot-kortlægning og vejledning 6% Beslutningsmatrix 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Oxford Research 2015 n = 70

19 Begrænset brug af KLIKOVANDs informationskilder Samlet set er det begrænset, hvor meget brugerne benytter/besøger KLIKOVANDs informationskilder om end 17 pct. angiver at benytte nyhedsbrevet ofte eller meget ofte. LinkedIn gruppen benyttes mindst af KLIKOVANDs informationskilder. Hvor ofte anvender/besøger du følgende af KLIKOVANDs informationskilder? KLIKOVAND s LinkedIn gruppe 3% 21% 76% KLIKOVAND s nyhedsbrev 17% 39% 44% KLIKOVAND s hjemmeside (klikovand.dk) 1% 33% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kilde: Oxford Research 2015 Sjældent/aldrig En gang imellem Ofte/meget ofte n = 70

20 Hvordan er KLIKOVAND forankret i kommuner og vand- /forsyningsselskaber? Samlet set vurderer 53 pct. af brugerne, at KLIKOVAND i høj eller nogen grad er forankret blandt kollegaer i kommunerne eller vand-/forsyningsselskaberne. Dog peger 42 pct. af brugerne på, at KLIKOVAND i mindre grad eller slet ikke er forankret. I hvilken grad vurderer du, at KLIKOVAND er kendt/bliver brugt blandt medarbejdere og ledere i din egen kommune eller vand-/forsyningsselskab? 40% 35% 37% 36% 30% 25% 20% 15% 16% 10% 5% 0% 6% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Oxford Research 2015 n = 70

21 KLIKOVAND er mere forankret i kommunerne end i vand- /forsyningsselskaberne 60 pct. af brugerne fra vand-/forsyningsselskaberne vurderer, at KLIKOVAND i mindre grad er kendt og/eller bliver anvendt blandt medarbejdere og ledere i deres egen organisation. 70% 60% 50% 40% I hvilken grad vurderer du, at KLIKOVAND er kendt/bliver brugt blandt medarbejdere og ledere i din egen kommune eller vand-/forsyningsselskab? 42% 60% 30% 20% 20% 25% 26% 10% 5% 4% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Oxford Research 2015 Kommune Vandselskab/forsyningsselskab (Kommune) n = 50 (Vand-/forsyningsselskab) n= 20

22 Kommuner oplever større tilfredshed med KLIKOVANDarrangementer end vand-/forsyningsselskaber 83 pct. af brugerne fra kommunerne er tilfredse med KLIKOVANDs arrangementer, mens kun 58 pct. af brugerne fra vand-/forsyningsselskaberne er tilfredse med arrangementerne. Hvor tilfreds er du generelt med KLIKOVAND-arrangementernes form og indhold? 90% 80% 83% 70% 60% 58% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 11% 4% 11% 0% Meget tilfreds / tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds / Utilfreds Kilde: Oxford Research 2015 Kommune Vandselskab/forsyningsselskab (Kommune) n = 46 (Vand-/forsyningsselskab) n= 19

23 Forskelle på resultater ift. brugernes output af arrangementerne pct. af brugerne fra vand-/forsyningsselskaberne har fået styrket samarbejdet med en kommune om klimatilpasning. Det samme gælder for kun 17 pct. af brugerne fra kommunerne. Til gengæld har 21 pct. af brugerne fra vand-/forsyningsselskaberne ikke fået noget ud af KLIKOVAND-arrangementerne. Det samme gælder for kun 7 pct. af brugerne fra kommunerne. Hvilke af nedenstående resultater har din/jeres deltagelse i KLIKOVAND-arrangementerne medført? Har fået ny relevant viden/nye kompetencer 58% 78% Har fået styrket netværk/fået nye kontakter til fx potentielle samarbejdspartnere 58% 70% Samarbejdet internt mellem enheder/afdelinger er blevet styrket 0% 22% Samarbejdet mellem kommunen og vandselskabet om klimatilpasning er blevet styrket 17% 32% Har fået hjælp til processen omkring udarbejdelse af klimatilpasningsplanen Har fået konkrete ideer til nye samarbejdsprojekter med en nabokommune eller naboforsyning 5% 5% 13% 13% Har startet et nyt samarbejdsprojekt op med en nabokommune eller naboforsyning Andet 0% 0% 4% 4% Har overordnet set ikke fået noget ud af deltagelse i KLIKOVAND-arrangementer 7% 21% Kilde: Oxford Research 2015 Kommune 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Vandselskab/forsyningsselskab (Kommune) n = 46 (Vand-/forsyningsselskab) n= 19

24 Forskelle på resultater ift. brugernes output af produkterne... Samlet set får brugerne fra kommunerne mere ud af KLIKOVAND-produkterne (94 pct.). 25 pct. af brugerne fra vand-/forsyningsselskaberne får ikke noget ud af at anvende KLIKOVANDprodukterne. Dog har 1 ud af 10 brugere fra vand-/forsyningsselskaber startet nyt samarbejde med en nabokommune eller naboforsyning på baggrund af produkterne. Hvilke af nedenstående resultater har din/jeres deltagelse i KLIKOVAND-produkterne medført? Har fået ny relevant viden/nye kompetencer 35% 56% Har fået styrket netværk/fået nye kontakter til fx potentielle samarbejdspartnere 35% 52% Samarbejdet mellem kommunen og vandselskabet om klimatilpasning er blevet styrket 8% 20% Samarbejdet internt mellem enheder/afdelinger er blevet styrket Har fået konkrete ideer til nye samarbejdsprojekter op med en nabokommune eller naboforsyning Har fået hjælp til processen omkring udarbejdelse af klimatilpasningsplanen Har startet et nyt samarbejdsprojekt op med en nabokommune eller naboforsyning 0% 0% 0% 0% 16% 14% 12% 10% Andet 0% 4% Har overordnet set ikke fået noget ud af at anvende i KLIKOVAND-produkter 6% 25% Kilde: Oxford Research 2015 Kommune 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (Kommune) n = 50 Vandselskab/forsyningsselskab (Vand-/forsyningsselskab) n= 20

25

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 1 Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 12. april 2016 Denne strategi og plan for Task Forcens kommunikation skal sikre, at budskaber fra Regional Task Force for klimatilpasning bliver kommunikeret

Læs mere

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016 PIXI-udgave af Strategi for Opdateret september 2016 2 Grafisk overblik over indhold Vision Kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen tænker klimatilpasning på nye måder og har forankret en praksis,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Skabelon til projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden

Skabelon til projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden Skabelon til projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden Projektets titel Regional Task Force for klimatilpasning Projektperiode Tre år Startdato: December 2015 Slutdato: December 2018 Projektets

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget fra 12. januar 2017 til 8. februar 2017 og er udsendt til de

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Evaluering af NICE 2013-2015. Af Oxford Research September 2015

Evaluering af NICE 2013-2015. Af Oxford Research September 2015 Evaluering af NICE 2013-2015 Af Oxford Research September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med evalueringen af NICE 2. Hvad bygger evalueringen af NICE på? 3. Overordnet vurdering af NICE

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering Konference om NKR 21. november 2014 Sektionsleder, chefkonsulent Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Hvad kendetegner en national klinisk

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

TITLE SLIDE. Guideline til Greenspots

TITLE SLIDE. Guideline til Greenspots TITLE SLIDE Guideline til Greenspots Program Introduktion v. Nina Caspersen, KLIKOVAND 15 min Præsentation af vejledning v. Catharina og Jens Christian NIRAS 20 min Introduktion til spil v. Catharina og

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune JUNI 2017 Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune Hvilke styrker har I allerede, som I kan bringe endnu mere i anvendelse ift. at lykkes med de større tværgående projekter?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Innovative klimaløsninger

Innovative klimaløsninger Innovative klimaløsninger - udfordringer og samarbejder set fra en kommunal synsvinkel Danish Water Forum, tirsdag den 30. april Ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune Agenda Hvad

Læs mere

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T Dato: 15.02.2007 UDDRAG FRA PROJEKTBESKRIVELSE LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED UNDER FORANDRING - EVALUERING AF NYE L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation (ordbog): at fastslå ved hjælp af (især) skriftlige beviser Dokumentation i daglig tale: statistik, rapporter, redegørelser, forskning,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere