Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland"

Transkript

1 Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland I denne artikel vil jeg berette om et konkret lederudviklingseksperiment gennemført i Odense Kommune i efteråret Det overordnede formål var at undersøge om det var muligt med en lille investering at skaffe flere ressourcer til ledelse. Baggrund Mange offentlige ledere oplever, at de er udsat for et stigende pres: nye og anderledes opgaver og krav kommer i et stadig hastigere tempo. Kommunalreformen suppleres, allerede inden den er kommet i gang for alvor, med en kvalitetsreform. Ledere på alle niveauer og i alle organisationer må vænne sig til at forandringerne ikke længere kommer i bølger, men at tsunamier er et bedre billede på forandringshastigheden. Det betyder at ledere hvis de ikke vil lide druknedøden skal have etableret en form for redningskrans, der kan sikre at de kan have hovedet oven vande, ligegyldigt hvor høj vandstanden er. Det er nemlig kun hvis lederen kan bevare roen og det strategiske overblik i enhver forandringssituation, at organisationen kan komme helskindet gennem turbulensen med en effektiv opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø i bero. Hvis den strategiske og proaktive ledelse skal på dagsordenen, så er lederne nødt til at skaffe sig tiden til det. Strategier lægges ikke på gangen mellem to møder eller under bruseren om morgenen. I de nævnte situationer kan der sagtens opstå nye ideer, men der skal noget uforstyrret tid til at analysere og reflektere over de kommende udfordringer. Mange analyser viser at det er ganske vanskeligt for ledere at skaffe sig den nødvendige tid til de overordnede ledelsesopgaver; samtidig med at det bliver mere og mere nødvendigt at de gør det. At uddanne lederne er en god ide, men lederuddannelser er ikke nok i sig selv det drejer sig i lige så høj grad om at omsætte ny viden og nye metoder til anderledes handlinger i praksis Skoleforvaltningen i Odense Kommune og Udviklingsenheden i Århus Amt (nu Region Midtjylland) satte sig i 2006 for, at samarbejde om et innovationsprojekt med det formål at undersøge om det er muligt at effektivisere ledelsesudøvelsen for at bevare energi til at fokusere på skolens primære formål og opgaver. Ledelsesopgaven har for mange skoleledere haft en tendens til at ekspandere. For mange ledere bevirker det en øget psykisk belastning, der besværliggør og til tider spænder ben for den livgivende og kompetente ledelsesudøvelse. Projektet havde som sin overordnede bestræbelse at finde 'det overflødige' i ledelse, for derefter at afvikle det og således skabe fokusering i arbejdet. Vi vidste allerede fra andre forsøg, at hvis ledere beskæftiger sig med det rigtige; hvis de organiserer arbejdet frem for at håndtere, opgaverne efterhånden som de kommer, så falder arbejdstiden, samtidig med at ledelsesopgaven løses med større kvalitet og medarbejdertilfredsheden stiger. Erfaringen var at det krævede en hjælpende hånd udefra, hvis lederne skulle fastholdes i de organiserende arbejdsopgaver. I Odense var vi interesserede i at undersøge hvor lille en udefrakommende indsats, der skal til, for at få skoleledere til at forandre deres daglige praksis. Og på den baggrund kastede vi os ud i eksperimenter på fem skoler, uden på forhånd at vide hvor vi ville ende. I andre eksperimenter var det blevet tydeligt, at det kunne være en god ide at formulere forhindringer eller besværligheder som innovationsspørgsmål. I dette projekt var handleperspektivet i fokus - ud fra devisen om at det er handling, der skaber forvandling. 1

2 Det overordnede innovationsspørgsmål var derfor at undersøge, hvad der er den mindste eller mest enkle handling, der kan føre til et forandret handlemønster? Uden at ambitionsniveauet sænkes hverken i ledelsen eller på skolen! Herudover opstillede vi et par supplerende spørgsmål: Hvad kan den enkelte leder/lederteamet gøre for at ændre på vilkårene? Hvordan er det muligt at lave videndeling om erfaringerne i Odense Kommune? Vi arbejdede inspireret af de filmiske dogmeprincipper, der også i vores sammenhæng kan forstås som en form for mindste indgrebsmetode. Deltagelse i eksperimentet måtte ikke opleves som en ekstra belastning. Tværtimod skulle deltagelsen resultere i, at der blev etableret et ledelsesmæssigt og mentalt frirum. Der blev opstillet effektmål for de fem lokale eksperimenter og på den baggrund iværksatte vi en række prototyper eller prøvehandlinger som del af et aktionsforskningsprojekt. Projekterne blev aftalt med de fem lederteams inden sommerferien 2006, hvorefter teamene havde tre måneder til at gennemføre forsøgene. Disse blev evalueret og analyseret og resultaterne blev formidlet på en konference for alle skolelederne i kommunen ultimo november. Inden sommerferien havde lederne opstillet en række konkrete innovationsspørgsmål i stil med følgende: Min personlige lederadfærd Hvordan kommer jeg af med de dårlige vaner? Kan de ændres? Hvad skal til for at det sker? Hvilke rammer skal være til stede for at det kan ske? Nye lederroller i praksis. I skoleverdenen overgår man til projekt,- og/eller team organisering. Det stiller krav om andre lederroller. Hvad skal læres og aflæres i den forbindelse? Hvis nye krav og opgaver, som skolen skal løse, ALTID skal have ledelsens bevågenhed for at blive til noget, hvordan prioriterer man så mellem de mange opgaver? Sammen med en konsulent, der kom udefra, opstillede den enkelte leder eller lederteamet de eksperimenter, der måske ville kunne besvare spørgsmålene. Vi refererer i det følgende et af de konkrete eksperimenter Udvikling af skoleledelse med innovative metoder Det konkrete innovationsspørgsmål, der skulle undersøges sammen med skolens ledelsesteam, lød således: Hvad er det mindste jeg kan nøjes med at levere og stadig udøve sublim ledelse? Spørgsmålet blev suppleret med tre komplementerende hjælpespørgsmål: Hvad skal vi gøre for at holde os på det strategiske plan? Hvordan bliver vi mere skarpe til at overholde vores aftaler? Hvordan lærer vi, at bruge energi på det, der er værd at bruge det på? Spørgsmålene og interessen for temaet var aktualiseret af følgende forhold: Viceskoleinspektøren gennem mange år ville på pension og stillingen skulle ikke genbesætte. Driftsopgaverne måtte ikke overmande det tilbageværende ledelsesteam på fire 2

3 ledere. I stedet skulle der blandt lærerne etableres selvstyrende team, der bl.a. skulle tage sig af de opgaver viceskoleinspektøren tidligere løste. Ledelsesteamet skal forberede både sig selv og lærergruppen på dette skift. Møderne i ledelsesteamet havde en tendens til at miste fokus, forstået således at var let at komme til at fokusere på driftsopgaver, i stedet for som aftalt på de mere strategiske aspekter i ledelse. Effektmål: I slutningen oktober ønskede lederteamet, at de kunne sige: Vi er fire skarpe strategiske ledere, som i fællesskab kan klare, at viceinspektøren gennem mange år stoppede i september. Vi er rustet til, at hans driftsopgaver ikke overmander os. I et organisatorisk perspektiv skal der gælde dét, at ledelse og lærere efter ændringen til selvstyrende team kan sige: Vi er en organisation med benene nedad!. Konkrete handlinger: Dogmeprincipperne blev i dette projekt taget bogstaveligt. Lederteamet fik således til opgave at oversætte de 9 dogmeprincipper til ledelsesprincipper og de forpligtede sig til i praksis at eksperimentere med de konkrete handlinger, der kunne udspringe med inspiration fra dogmereglerne. I den efterfølgende projektperiode skulle lederteamet arbejde med at transformere dogmeprincipperne til ledelsesopgaver og ledelseshandlinger, der kunne understøtte det oprindelige innovationsspørgsmål. Et eksempel på dette kan ses i boksen til sidst Herudover aftaltes det, at konsulenten skulle formulere en række benspænd, der skulle kvalificere eksperimentet. Det første benspænd lød således: Når nu I skal levere det mindst mulige, hvad er så det overflødige, det du eller I skal skære væk? Hvornår gør I det? Nye spørgsmål blev stillet med jævne mellemrum på mail og efter en kort periode kunne lederne selv stille de udfordrende spørgsmål og holde hinanden fast på, at der kom konkrete handlinger ud af det. Ledelsesteamet mødtes med konsulenten 3 gange á 1 til 1½ times varighed i forsøgsperioden. Konkrete erfaringer I det følgende vil vi i generelle vendinger beskrive nogle af de metoder, vi fandt og som det kunne være givtige for andre at lade sig inspirere af. 1. Fra service til ledelse På mange skoler har lederne en oplevelse af, at de daglige driftsopgaver overmander dem og at det er vanskeligt at finde tid til det fremadrettede visionære ledelsesarbejde. Samtidig oplever de et stigende behov for at bruge mere tid på at organisere arbejdet frem for at håndtere opgaverne. Den manglende strategi og manglende fornemmelse for retningen skaber forvirring, ressourcespild og stress i hele organisationen. Vores oplevelse er at skolelederne i høj grad servicerer deres medarbejdere, mere end de coacher dem til selv at kunne løse de problemer, der opstår. Lederne kunne med fordel give opgaver tilbage til lærerne, men de er i tvivl om lærerne er i stand til at påtage sig et større ansvar fordi de i forvejen har mange opgaver og er vældig stressede. De stressede lærere er til gengæld gode til at delegere opgaver til lederne som så igen får mindre tid til at organisere arbejdet på skolen. Fra andre 3

4 længerevarende projekter ved vi, at hvis lederne formår at give retning til dét, der skal foregå, så sænkes både ressourceforbruget og stressniveauet også hos medarbejderne. Mange ledere hylder den åbne dørs politik og vil gerne være til rådighed for lærerne. Spørgsmålet er om det er muligt at være nærværende hvis man altid skal være tilgængelig? Eller om man i så fald blot er til stede fysisk og ikke mentalt? Ledernes opgaver som serviceassistenter for medarbejderne er udtryk for: At der er stor respekt for kerneydelsen, Forståelse for at arbejdet som lærer kan være belastende Empati for den enkelte lærers behov At ledelse drejer sig om at være til rådighed når som helst til hvad som helst. Det er meget sympatisk, men det giver problemer, fordi de fragmenterede ledelseshandlinger, som serviceattituden medfører, skaber uklarhed om strategien, retningen og de udfordringer, som skolen skal håndtere. Lederadfærden er tillige med til at producere afhængighed og hjælpeløshed hos medarbejderne. Når man som lederteam skal have skabt tid og rum til den overordnede strategiske ledelse har vi erfaret at det kan være effektivt at: Markere sine grænser i relation til lærerne. Det kan man gøre ved at prioritere den tid der er afsat til ledermøder og melde ud at der skal være tale om virkelige katastrofer, før det er muligt at bryde ind i et ledermøde. Det kan også foregå ved at man ikke lader sig distrahere, når man møder en lærer, der lige vil have lederen til at tage stilling til en problemstilling på vej til ledermøde. Det er de færreste skoleledere, der kan lide at afvise en sådan henvendelse, men det kan gøres elegant ved at man eksempelvis spørger om medarbejderen vil sende en mail eller om det kan vente til mødet er slut eller til næste dag, fordi jeg lige er på vej til ledermøde. Tilbyde hjælp til selvhjælp I stedet for at løse opgaverne for lederne kan det være hjælpsomt i stedet at levere den sparring, der skal til for at medarbejderen selv kan løse opgaverne. Trimme organisationen Sikre at der er det tekniske og administrative apparat til rådighed, der gør at produktionen i bred forstand, kan foregå uden flaskehalse og uden at der produceres hjælpeløshed hos lærerne. Hvad skal eksempelvis til, for at lærerne selv kan kontakte socialforvaltningen i kommunen? Det er dog lettere sagt end gjort at ændre adfærd, da meget af den kultur man indgår i, sidder i kroppen. Det er let at lære at ryge, men meget vanskeligere at aflære vanen. På samme måde skal der en bevidst indsats til hvis lederne skal undgå at drukne i de daglige driftsmæssige spørgsmål. For det første er lederne nødt til at tage ledelse så alvorligt, at de også prioriterer at bruge tid på det. Teamene må lave klare aftaler om hvad ledelse er, hvordan de vil arbejde med det og hvordan de vil holde hinanden fast på at gøre dét, de siger, de vil gøre. For det andet kan man eksperimentere og finde ud af hvad der virker for det enkelte team. Det er en god ide at afprøve flere metoder og mærke hvad der virker rigtigt hvorefter man kan dele erfaringerne med lederkollegerne. 2. Tempo Eksperimenterne foregik i en perioden på kun tre måneder og et af målene var som nævnt at bruge et minimum af tid på forsøgene. Til gengæld skulle de fem skoler formidle de opnåede resultater til alle deres kolleger. Sammenlagt skabte det et produktivt tempo og pres for at der skulle ske noget i eksperimenterne. De fleste ledere oplever i forvejen at de til dagligt agerer i et højt tempo. Men 4

5 beskæftiger de sig med det rigtige? Nogle gange kan man falde i et hul og hvis man drøner rundt som i en dødsdrom kommer man reelt ingen vegne. Vi forsøgte at tage fat i det tempo som lederne kendte i forvejen, men at speede tempoet op, så det ikke var muligt at falde i hullerne. Sætter man yderligere gas på motorcyklen i dødsdromen er der jo mulighed for at man kommer ud over kanten og videre. Vi kan således have en hypotese om at lederne ikke har nok tempo på i det daglige selv om det ikke opleves sådan. Når man forholder sig strategisk til sine udfordringer er det muligt at overskue hvornår hullerne dukker op og dermed planlægge at køre udenom. I andre projekter har det drejet sig om at få skabt noget langsom tid, hvor det bliver muligt at undersøge en problemstilling, opstille scenarier og udarbejde risikoanalyser. Det er ikke fordi det behøver at tage lang tid, men i nogle sammenhænge skal der etableres et rum, hvor tiden sættes i stå og det bliver muligt at koncentrere sig om de overordnede ledelsesudfordringer uden samtidig at skulle tage stilling til alle hånde driftsmæssige problemstillinger. Nogle ledere har gode erfaringer med at placere sig i andre fysiske og/eller mentale rum, når den strategiske, proaktive tilgang skal dagsordenssættes. 3. Innovative metoder I mange projekter har det været givtigt at arbejde med prototype-begrebet. En prototype er i vores sammenhæng en model eller en handling, der er i sin vorden. I mange organisatoriske sammenhænge kan det oversættes til prøvehandlinger, hvilket vil sige handlinger, som vi forsøger os med. Vi ved ikke om det virker, men vi prøver og så vurderer vi hvad der virker. Det betyder at en prøvehandling altid kan laves om, hvorfor man ikke behøver så mange overvejelser inden man kaster sig ud i at eksperimentere. Prototypen lægger op til at der skal ske en handling. Vi har været optaget af ikke kun at tale om ledelse, men også at omsætte talen til anderledes handlinger, som vi efterfølgende kunne evaluere og dernæst vurdere om de skulle danne grundlag for et anderledes handlemønster. Prototyperne er ligeledes med til at man på arbejdspladsen i fællesskab skaber et sprog om hvad der er muligt. Dogmereglerne kan benyttes til flere formål. For det første er det en mulighed for at komme back to basic. Hvad er kernen i ledelse for den enkelte og for ledelsesteamet? Det er en mulighed for at finde sin egen sandhed om hvad sublim ledelse er og smide det overflødige væk. Dogmetilgangen kan for det andet bidrage til at klicheer og vanetænkning udfordres og evt. skæres bort og på den måde bidrage til improvisationer. For det tredje drejer dogme sig også om at slippe kontrollen og tillade en kreativ og innovativ tilgang til udvikling samtidig med at man også må påtage sig et langt større medansvar for at skabe forandring. Det bliver vanskeligere at opfatte sig selv som et offer for de dilemmaer og paradokser, man udsættes for som leder! BOKS Nr. Dogme 'Oversættelse' til ledelsesopgaver 1 Optagelse skal finde sted 'on location'. Kulisser må ikke anvendes. Det er ikke nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger som for eksempel at etablere et særligt 'læringsrum', et 'innovatarium', et 'interviewrum' eller 2 Lyden må ikke optages adskilt fra billedoptagelsen - eller omvendt. lignende. Autenticitet er vigtig. Tingene hænger uløseligt sammen 3 Kameraet skal være håndholdt. Al Som leder skal man være sig selv - og 5

6 bevægelse eller stilstand skal stamme fra hånden. Filmen må ikke finde sted, hvor kameraet står - optagelse skal finde sted, hvor filmen finder sted. 4 Filmen skal være i farver. Kunstig lyssætning er ikke tilladt. 5 Optisk behandling og filtre er forbudt. 6 Filmen må ikke indeholde overfladisk handling (mord, våben med videre må ikke forekomme) 7 Tidsmæssig og geografisk forskydning er forbudt (Filmen finder sted her og nu) koncentrere sig om at få øje på noget. Det manipulerede bliver den besluttede synsvinkel, der viser det, det er programmeret til at vise - og ikke nødvendigvis det, der åbner for nye betragtninger. Se paletten af farverne som de er. Vi må erkende at vi blændes af solen ind mellem. Tingene er som de er. Vi filmer i modlys. Lad være med at lægge modeller og skemaer ned over de observationer, der gøres. De er i 'dogme'forstand sminkning af virkeligheden - så de skjuler virkeligheden Overdramatisering er unødvendig. Der er dramatik nok i det, der foregår. Der er ikke brug for baggrundshistorier eller forklaringer på, hvordan tingene var engang. Sammenligninger med forhold andre steder er ikke relevante i handlingens øjeblik. De må vente til der er plads til eftertanke - og de er alligevel til stede og bliver afspejlet i alle handlinger. 8 Genrefilm accepteres ikke. Der skal ikke sættes betegnelser på det, der foregår. Der er ikke tale om kærlighedsromaner, heltehistorier eller krimier. Det er, som det er. 6

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Region Midtjylland 1 Skottenborg DK-8800 Viborg Forord Region Midtjylland er fortsat underlagt strukturændringer

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 Bogstaverne i SMTTE står for: Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering SMTTE-modellen

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere