HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget"

Transkript

1 HØJER KOMMUNE Lokalplan Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: Højer Kommune Kirkegårdsgade Højer Telefon Fax

2 HØJER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR OPFØRELSE AF 7 PRIVATE ANDELSBOLIGER PÅ CHR. OHLSENVÆNGET l HØJER. TEKNISK FORVALTNING - KIRKEGÅRDSGADE HØJER - TLF

3 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. Redegøre/se INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål side 3 Afgrænsning side 3 Zoneforhold side 3 Beskrivelse af området side 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning side 4 Fortidsminder, fredninger og kulturmiljø side 6 Forsyningsvirksomhed side 6 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger side 6 Lokalplanens retsvirkninger side 7 Servitutter side 7 Lokalplanen Lokalplan nr side 8 1 Formål side 8 2 Området side 8 3 Områdets anvendelse side 8 4 Udstykning m.v. side 9 5 Adgang og parkeringsforhold side 9 6 Terrænregulering og ledningsanlæg side 9 7 Bebyggelsens og tekniske anlægs omfang og placering side 9 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 10 9 Støjforhold side Påtaleret side Ikrafttræden side Vedtagelsespåtegning side 11 Bilag Kortbilag 1 Områdets afgrænsning side 12 Kortbilag 2 Principskitse f or fremtidig bebyggelse side 13

4 Lokalplan nr. OL l L For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. Baggrund og formål REDEGØRELSE Nærværende lokalplan er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for opførelse af 7 private andelsboliger på matr.nr. 546 og 1188 Højer, beliggende på hjørnegrunden Højervej, Nørregade og Nørrevej. Området er af Byrådet den 12. november 2002 navngivet som Chr. Ohlsenvænget. Højer Kommune ønsker området udlagt til boligformål på baggrund af en ansøgning fra arkitektfirmaet W. Carstensens Tegnestue ApS, Tønder i samarbejde med Højer Andelsboligforening. Afgrænsning Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 546 og 1188 Højer som vist på kortbilag 1, og er i matriklen noteret med et samlet areal på 2715 m 2. Zoneforhold Hele lokalplanområdet ligger i byzone, og er en del af Kommuneplanområde 1.B.1. - Boligområde m.v. Højer øst. Beskrivelse af området Området i dag Lokalplanområdet er beliggende ved indfaldsvejen fra Tønder til Højer by og afgrænses mod øst af amtslandevej nr. 543 (Højervej), mod syd af, Nørregade. Mod vest og nord grænser området op til eksisterende parcelhusgrunde. På matr.nr. 546 Højer er opført en erhvervsejendom på i alt 424 m 2, l forbindelse med gennemførelse af projektet skal bygningerne nedrives. Bygningerne er ikke fredede eller bevaringsværdige. Der henligger i øvrigt en 110 mm forsyningsledning for drikkevand, tilhørende Højer Vandværk på matr.nr. 546 Højer. Forsyningsledningens nuværende placering er uforenelig med principperne for placering af den fremtidige bebyggelse (jf. kortbilag 2), hvorfor der på kommunens foranledning drages omsorg for at ledningen flyttes. Matrikel nr Højer henligger som ubebygget grund, der tidligere har været anvendt som græsningsareal.

5 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. Områdets tidligere anvendelse Den tidligere anvendelse af ejendommen på matr. nr. 546 Højer var oprindelig jernhandel med lager og salg. Derefter køkkencenter med lager, udstilling og et mindre snedkeri. Sidst undervisningslokaler og solcenter. De tidligere aktiviteter på ejendommen giver ikke anledning til at forvente, at ejendommen kan være forurenet. Der henvises dog til Jordforureningslovens 71 der fastslår, at såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Områdets fremtidige anvendelse På området opføres 7 private andelsboliger, som tæt lav bebyggelse. Principperne for områdets disponering er anvist på bebyggelsesplanen (bilag 2), med opførelse af 7 fritliggende boliger med tilhørende garager/carporte og udhuse samt vejanlæg og p-pladser. Fremtidig adgang til området skal ske fra Nørrevej. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanområdet er i Regionplanen for Sønderjyllands Amt udpeget som "Arealudlæg til byformål", og områdets fremtidige anvendelse som boligområde er i overensstemmelse hermed. Området grænser mod øst op til amtslandevejen Rudbøl Grænse - V. Gammelby (landevej 543), der i år 2001 har en årsdøgntrafik på Mod sydøst tilgrænser området en rundkørsel, hvor amtsvejen Aabenraa- Tønder-Højer slutter. Årsdøgntrafikken ved rundkørslen er i år 2001 målt til For strækninger med en årsdøgntrafik på under 4000 gælder i Regionplanen en vejledende konsekvenszone på 50 m, og et konsekvensområde for vejstøj fastlagt til 55 db(a), ved udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse. Det pågældende område er dog omfattet af Kommuneplan for Højer Kommune som en del af det eksisterende boligområde 1.B.1. "Højer Øst". På den baggrund har Amtet vurderet at området ikke vil være omfattet af regionplanretningslinierne om vejstøj. En nærmere redegørelse med bl.a. støjberegninger vil ikke være påkrævet. Højer Kommune fastsætter i forbindelse med lokalplanen dog som krav, at bygninger med beboelse støjisoleres således, at vejstøj indendørs ikke overstiger 30 db(a)

6 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.B.1. i Kommuneplan Rammebeskrivelse for område 1.B.1. jf. kommuneplanen Område 1.B.1. - Boligområde m.v. Højerøst En lokalplan for områderne skal fastlægge følgende bestemmelser: Områdernes anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for de enkelte områder under ét må ikke overstige: 25 for områder, der udlægges til åben og lav boligbebyggelse 35 for områder, der udlægges til tæt og lav bebyggelse 50 for områder, der udlægges til etagebebyggelse Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige: 25 ved ejendomme, der bebygges med parcelhuse 35 ved ejendomme, der bebygges med række-, kæde-, klyngehuse eller lignende 50 ved ejendomme, der bebygges med etagehuse Bebyggelse må ikke opføres med mere end: 1 etage med udnyttet tagetage for ejendomme der opføres som parcel-, række-, kæde-, klyngehuse eller lignende. 2 etager for ejendomme der opføres som etageejendom og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må overstige en højde på mere end 8,5 m over terræn. Byggeri og anlæg i område 1.B.1. indenfor kirkens omgivelser (300 m) skal ske under hensyntagen til kirkeomgivelsernes bevarelse. Arealer beliggende i landzone overføres til byzone. Idet rammeområdet er udlagt til bl.a. boligformål, er nærværende lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om arealanvendelse. Lokalplanområdet er udpeget som en del af centerområdet for detailhandel i Højer. Udpegningen af centerområdet indebærer ikke en pligt til at etablere butikker på arealet, hvorfor den fremtidige anvendelse til boligformål ikke er i strid med kommuneplanens bestemmelser for detailhandel. Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone. Lokalplaner Området er ikke omfattet af anden lokalplan, og grænser ikke umiddelbart op til andet lokalplanlagt område.

7 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. Fortidsminder, Fredninger og kulturmiljø Kirkeomgivelser En mindre del af området er beliggende inden for Højer Kirkes omgivelser (300 m), og er derfor omfattet af en kirkebyggelinie i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Der er ikke indblik fra lokalplanområdet til kirken. Den planlagte bebyggelse, der tangeres af kirkebyggelinien, udføres som tæt lav bebyggelse under 8,5 m over terræn, og adskiller sig i sine proportioner ikke fra den øvrige bebyggelse i området. Kommunen vurderer, at den planlagte bebyggelse ikke visuelt vil sløre eller forringe indblikket til kirken, eller virke forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Museumsloven Der findes ikke væsentlige bevaringsværdier indenfor lokalplanområdet i form af jordfaste fortidsminder, der vil blive berørt af lokalplanen. Der henvises dog til museumslovens 27, der fastslår, at såfremt der under anlægsarbejder alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang der berører fortidsmindet og Haderslev Museum adviseres. Forsyningsvirksomhed Spildevandsplanen Lokalplanområdet er beliggende indenfor spildevandsplanens område, og skal kloakeres i overensstemmelse med denne. Ejendommen skal separat kloakeres. Vandforsyning Forsyning med brugsvand i lokalplanområdet skal ske fra det kommunalt ejede Højer Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende inden for forsyningsområdet for naturgas. Der er ikke tilslutningspligt til naturgassen. Det er ikke tilladt at anvende elektricitet til rumopvarmning. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige lokalplan.

8 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidig forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsættes som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den dato Højer Byråd har godkendt forslaget, og maksimalt et år frem - eller til lokalplanens endelige godkendelse. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser i følge Planlovens 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af matr.nr. 546 og 1188 Højer kan fortsætte indtil udførelsen af anlægget påbegyndes. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om opførelse af de bygninger, anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer ved principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Servitutter På de af lokalplanen omfattede matr.nr. er der tinglyst servitutter om byggelinier mod landevej nr. 543 (Højervej). Byggelinien er på 20 m målt fra vejens midtlinie med et højdeforskelstillæg på 2 X højdeforskel + 1 m. Påtaleberettiget er Sønderjyllands Amt som vejbestyrelse for landevej nr På matr.nr Højer er der tinglyst servitut om forkøbsret for Staten. Ved realisering af lokalplanen skal der drages omsorg for, at servitutten slettes på matr.nr Højer. Påtaleberettiget er Direktoratet for FødevareErhverv. Øvrige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter der er i strid med lokalplanen kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse.

9 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Høj er. LOKALPLAN NR for opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. l medfør af Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999, fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 FORMÅL Lokalplanen skal sikre: At - Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til tæt og lav bebyggelse med mulighed for opførelse af op til 7 private andelsboliger med tilhørende garager/carporte, udhuse, adgangsvej og p-pladser. Bebyggelsen i området må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage for ejendomme der opføres som enkelt-, række-, kæde-, klyngehuse eller lignende tæt lav bebyggelse. Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må overstige en højde på mere end 8,5 m over terræn. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under et, må ikke overstige OMRÅDET Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 546 og 1188 Højer. Stk. 2. Matr.nr. 546 og 1188 Højer er beliggende i byzone. Der sker ikke ændring af ejendommenes zonestatus som følge af lokalplanen. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1. Området må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse med tilhørende carporte/garager, udhuse, vejanlæg, og parkeringspladser samt tilhørende beplantning og opholdsarealer.

10 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. 4 UDSTYKNING M.V. Stk. 1 Matr.nr. 546 og 1188 Højer skal ved lokalplanens gennemførelse udgøre én samlet ejendom bestående af omhandlede matr.nr. som lokalplanen vedrører. 5 ADGANGS OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Indgang og tilkørsel til lokalplanområdet må kun ske fra den offentlige vej Nørrevej ad ny overkørsel, der vil blive etableret. Der må ikke etableres udkørsel til Nørregade, Højervej eller rundkørslen. Stk. 2. Der etableres egen intern fordelingsvej og p-pladser på området. Vejanlægget etableres som privat vej, benævnt "Chr. Ohlsenvænget". Stk. 3 Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 75 m 2 boligareal. Dog mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. 6 TERRÆNREGULERING OG LEDNINGSANLÆG Stk. 1. Der må i lokalplanområdet foretages mindre terrænreguleringer med henblik på brugervenlige adgangsforhold til bebyggelsen. Terrænreguleringer på mere end +/-1 m skal forelægges og godkendes af Byrådet i Højer. Stk. 2. Regn-/dræn-/overfladevand samt spildevand skal separat kloakeres. Stk. 3. De til el-, gas- og telefonforsyningen fornødne ledninger og kabelskabe skal anbringes indenfor lokalplanområdet. 7 BEBYGGELSENS OG TEKNISKE ANLÆGS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage. Stk. 2. Tekniske anlæg, som f.eks. antennemaster til modtagelse af radio og fjernsynssignaler, må ikke overstige en højde på 8,5 m over terræn, med mindre særlig tilladelse hertil opnås. Stk. 3. Området skal bebygges ud fra en samlet bebyggelsesplan for området efter principperne i bilag 2. (tæt lav bebyggelse).

11 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. Stk. 4. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og ingen del af bygningernes ydervægge må overstige en højde af 8,5 m over terræn. Sokkel på bebyggelsen må ikke ligge mere end 0,5 m over terræn. Stk. 5. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for lokalplanområdet. Stk. 6. Bebyggelsen skal placeres således at den respekterer byggelovens bestemmelser om afstand til skel samt nabobebyggelse på egen grund. Langs landevej nr. 543 (Højervej), er tinglyst byggelinie med Sønderjyllands Amt som påtaleberettiget. Ved indhentning af dispensation fra Sønderjyllands Amt kan fremtidig boligbebyggelse placeres indenfor byggeliniefeltet, dog minimum 5,0 m fra skellet mod landevejen. (Amtsvejen) Carporte/garager og udhuse opført i lette konstruktioner kan opføres nærmere skelet mod landevej 543 end 5 m mod, at der indhentes dispensation herfor hos Sønderjyllands Amt, samt mod tinglysning om fjernelsesvilkår til fordel for Sønderjyllands Amt. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Til udvendig bygningssider skal anvendes teglsten. Tagflader skal være belagt med tegl- eller cementtagsten. Til carporte/garager og udhuse må anvendes andre materialer der efter Byrådets skøn ikke virker skæmmende. 9 STØJFORHOLD Stk. 1. Bygninger der anvendes til beboelse skal støjisoleres således, at vejstøj ikke overstiger 30 db(a) indendørs. 10 PÅTALERET Stk. 1. Påtaleret ifølge nærværende lokalplan har alene Højer Byråd. 11 IKRAFTTRÆDEN Stk. 1. Nærværende lokalplan træder i kraft ved Højer Byråds vedtagelse. 10

12 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Højer Byråd den 10. december På Byrådets vegne Peter Christensen ^ (Asger Wind Borgmester Kommunaldirektør l henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Højer Byråd den 11. marts På Byrådets vegne Peter Christensen 7 / Asger Wind Borgmester Kommunaldirektør 11

13 Lokalplan nr For opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Ohlsenvænget i Højer. Områdets afgrænsning Kortbilag 1. til lokalplan til lokalplan Lokalplangrænse

14 Principskitse for fremtidig bebyggelse Kortbilag 2. til lokalplan g

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere