2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere"

Transkript

1

2 2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

3 FORORD Denne lille guide om fastholdelse af medarbejdere er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret og strategisk med medarbejderne og deres ressourcer. De øvrige folder omhandler emnerne: Rekruttering Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning Skulle du have spørgsmål til emnet, er du altid meget velkommen til at kontakte DS Håndværk & Industris uddannelsesafdeling for en nærmere dialog. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 3

4 4 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Fastholdelse af medarbejdere... 6 Ikke direkte økonomiske virkemidler... 6 Direkte økonomiske virkemidler... 6 Alkoholpolitik...7 Fraværspolitik...7 Eksempler på fastholdelsesredskaber... 8 Seniorpolitik... 8 Lederudvikling... 9 Funktionærlignende ansættelse... 9 Overskudsdeling Medarbejderobligationer Medarbejderaktier Fleksible lønpakker Bruttotrækordninger Bagatelgrænsen Skattefri goder Skattepligtige goder Fratrædelsessamtale udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 5

6 FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE De senere års øget fokusering på fastholdelse af kvalificerede medarbejdere skyldtes primært den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Uanset hvilken vej udviklingen går, er det nødvendigt at have fokus på fastholdelse, da en for høj personaleomsætning kan være et sygdomstegn for virksomheden og medføre betydelige omkostninger til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. En undersøgelse blandt mere end 5000 danskere viser at 5 største grunde til jobskifte er følgende: Jobindholdet = 31 % Den overordnede ledelse = 26 % Manglende faglig og personlig udvikling = 24 % Lønnen = 18 % Den nærmeste leder = 17 % Det er for en virksomhed værdifulde oplysninger at vide, hvorfor netop en af deres medarbejder vælger skifte job. For at få sådanne oplysninger kan man med fordel afholde fratrædelsessamtaler. Fratrædelsessamtaler er med til at belyse årsagen og er ikke en direkte del af en virksomhedsfastholdelsespolitik. Af virkemidler til fastholdelse kan blandt andet nævnes: DIREKTE ØKONOMISKE VIRKEMIDLER* Overskudsdeling Medarbejderobligationer Medarbejderaktier Fleksible lønpakker Bruttotrækordninger Skattefri goder Skattepligtige goder * beskatningsreglerne er komplicerede og foranderlige, og den administrative byrde varierer meget, så det anbefales at rådføre sig med sin revisor inden indførelse Ovenstående punkter bør alle beskrives i personalehåndbogen, såfremt de er gældende på virksomheden (skabelon til personalehåndbog kan hentes på Det er samtidigt vigtigt at understrege, at de enkelte virkemidler vil have forskellig effekt på den enkelte medarbejder. Indførelse af et eller flere af virkemidlerne bør derfor altid drøftes med medarbejderne.. IKKE DIREKTE ØKONOMISKE VIRKEMIDLER Alkoholpolitik Fraværspolitik Seniorpolitik Lederudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (omtale og skemaer kan hentes på Funktionærlignende ansættelse 6 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

7 ALKOHOLPOLITIK Som virksomhed bør man have en politik for, ved hvilke lejligheder og i hvilket omfang man accepterer alkohol. Nogle virksomheder har opstillet regler for, at alkohol er forbudt i arbejdstiden, hvilket man som arbejdsgiver har ret til. For stort forbrug af alkohol kan på linje med alle andre former for misbrug være invaliderende for misbrugeren, men også for vedkommendes familie og nære omgivelser. Dertil kommer der ofre ved ulykker, som bunder i alkohol, typisk i trafikken, men også ved håndtering af værktøj og maskiner på arbejdspladser. Ved misbrug af alkohol bliver man syg og mindre effektiv, man koster arbejdspladsen penge, man belaster sine kolleger, man er ofte en del af et gruppepres over for andre kolleger og man er med til at give sin arbejdsplads et dårligt ry. Der er mange holdninger til, hvornår man er misbruger og til om man kan få et almindeligt forhold til alkohol, hvis man først har udviklet en egentlig alkoholisme. Så meget desto mere grund er der til at have en alkoholpolitik, som alle skal rette sig efter Alkoholpolitikken skal passe til arbejdspladsens vilkår samt holdninger og kultur hos medarbejderne og i virksomheden. FRAVÆRSPOLITIK Der findes en række tiltag en virksomhed kan tage i brug, hvis en medarbejder har et særligt højt sygefravær eller er blevet langtidssygemeldt. Det drejer sig grundlæggende om at få en viden om medarbejderens situation og om hvilke ting i jobbet, som gør det vanskeligt at bestride det. Dialogen med medarbejderen sker typisk i en velovervejet form på et møde, som enten kan være om forebyggende eller handle at finde alternative muligheder for tilbagevenden. I nogle tilfælde er det både relevant, at lederen, tillidsmanden, kommunen og lægen deltager. Hvis ikke problemet for medarbejderen kan løses ved at forbedre arbejdsmiljøet, kan der måske findes et andet job på arbejdspladsen, eller medarbejderen kan blive ansat i en særlig ordning; f.eks. fleksjob eller på nedsat tid i en periode. Mange arbejdspladser har opnået gode resultater med sygefravær og fastholdelse ved at gennemføre strukturerede samtaler om trivsel og sygefravær. Man kan skelne mellem tre typer af samtaler: 1. Den forebyggende trivselssamtale 2. Fraværssamtalen 3. Fastholdelses- og tilbagevendelsessamtalen 1. Forebyggende trivselssamtaler Den forebyggende trivselssamtale er en individuel samtale mellem lederen og den medarbejder, der viser tegn på dårlig trivsel. Signalerne på dårlig trivsel kan både komme fra lederens iagttagelser af medarbejderen i det daglige, fra andre ledere, kolleger, kunder eller medarbejderen selv. 2. Fraværssamtaler Fraværssamtalen er den eller de samtaler, som lederen (og evt. andre parter) tager med den medarbejder, der er blevet syg. Formålet er at afkorte en sygeperiode mest muligt; f.eks. ved at tage særlige individuelle hensyn eller gennemføre forandringer på arbejdspladsen. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 7

8 3. Fastholdelses- og tilbagevendelsessamtaler Fastholdelses- og tilbagevendelsessamtaler bruges, når en medarbejders arbejdsevner er midlertidigt eller kronisk nedsat. Løsningerne kan være særlige jobhensyn, omplacering, misbrugsbehandlingstilbud, særlige jobvilkår mm. Der findes en række gode fastholdelsesredskaber, man straks kan tage i brug. For kollegerne handler det ofte om at yde menneskelig støtte og om at opretholde en kontakt til den sygemeldte kollega. Ofte kan en blomst eller et kort besøg have stor betydning for den sygemeldte. Der er også andre redskaber, som arbejdspladsen kan få adgang til gennem kommunen: Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale (tidligere 28-aftale) Afprøvning i virksomhedspraktik Arbejdsredskaber Revalidering med løntilskud Fleksjob SENIORPOLITIK En seniorpolitik kan udgøre en del af en personalepolitik eller praksis. En seniorpolitik kan være et led i virksomhedens forebyggelsesinitiativer, da erfaringen er, at den ældre del af medarbejderne har større risiko for langvarigt sygefravær. Det er vigtigt, at den seniorpolitik/praksis, der iværksættes, er kendt af alle og gælder alle. Det er en god idé at have en fast praksis om, at når en medarbejder fylder et bestemt antal år, skal der afholdes en medarbejdersamtale, som afsluttes med en konkret aftale. Det vil være hensigtsmæssigt, at aftalen tages op med jævne mellemrum for at drøfte, om aftalen skal ændres. EKSEMPLER PÅ FASTHOLDELSESRED- SKABER Ledelsesstøtte Aflastning gennem kollegaer Omplacering Fleksibilitet, bl.a. tid og mødetider Sundhedstilbud Supervision Misbrugsbehandling Når man taler om en seniorpolitik, tænkes der som oftest på en nedskreven politik. I mindre virksomheder er der ikke altid en nedskreven politik, men i stedet en praksis, som på samme måde afspejler den kultur og de værdier, virksomheden står for. 8 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

9 Seniorpolitikker er mest kendt for at indeholde medarbejderens muligheder for trinvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, men en seniorpolitik kan også være en forebyggelse af sygefravær specielt for denne gruppe og samtidig en fastholdelse af ressourcer og viden for virksomheden. En seniorpolitik kan f.eks. indeholde: Mulighed for deltidsansættelse - nedsat tid Mulighed for at få fysisk lettere opgaver Mulighed for at få nye arbejdsopgaver, der er mindre krævende med hensyn til tempo, omfang og ansvar Sikring af at seniormedarbejderens viden og erfaring videregives i virksomheden Formålet er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til medarbejderen og virksomheden. Betydning for virksomheden: Fastholdelse af seniormedarbejderens arbejdskraft Fastholdelse af viden i virksomheden Tilfredse medarbejdere Sikring af videregivelse af seniormedarbejderens viden LEDERUDVIKLING Flere uafhængige undersøgelser viser, at de største kritikpunkter blandt arbejdstagerne drejer sig om, at lederne ikke er dygtige nok til at træffe beslutninger og give feedback. Desuden er lederne ikke synlige nok og heller ikke tilstrækkelig handlekraftige, ligesom evnerne til at håndtere konflikter er utilfredsstillende. Undersøgelserne underbygges af at 43 % af mere end 5000 adspurgte direkte peger på at ledelse, eller mangel på samme, som årsag til jobskifte. En leders fornemmeste opgave er at give medarbejderne optimale vilkår for udførelse af deres arbejde. Er vilkårene i orden vil det skabe tilfredse produktive medarbejdere og medføre mindre sygefravær. Som sidegevinst vil det give virksomheden et godt omdømme og derved gøre rekruttering lettere. Det rygtes hurtigt om en arbejdsplads er et godt sted at være eller ej. Det er derfor vigtigt, at man sørger for, at lederne er klædt på til opgaven og har det værktøj de skal bruge. DS Håndværk & Industri udbyder følgende kurser, som også kan tilbydes som virksomhedskurser: Ledelse & samarbejde Lederuddannelse DS Efteruddannelse udbyder desuden flere relevante kurser. Se 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 9

10 FUNKTIONÆRLIGNENDE ANSÆTTELSE For timelønnede kan et tilbud om ansættelse på funktionærlignende vilkår være en måde, hvorpå arbejdsgiver kan øge tilknytningen til virksomheden. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår opnås fordelene fra timelønsoverenskomsten samtidig med, at hovedparten af bestemmelserne i funktionærloven, herunder blandt andet opsigelsesvarsler og fuld løn under sygdom, også er gældende for ansættelsesforholdet. Den dobbelte beskyttelse fra begge disse regelsæt kan give øget tryghed i ansættelsen og dermed en stærkere tilknytning. Efter timelønsoverenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F samt Blik & Rørarbejderforbundet indgås aftaler om funktionærlignende ansættelse først efter 9 måneders ansættelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at en sådan aftale indgås allerede fra ansættelsens start, men det er i så fald væsentligt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på konsekvenserne af, at medarbejderen allerede fra ansættelsen start er omfattet af begge regelsæt. Som eksempel kan nævnes, at prøvetiden kun kan udgøre 3 måneder og at der skal betales fuld løn under sygdom i ubegrænset tid. OVERSKUDSDELING En aftale om overskudsdeling kan være med til at engagere medarbejderne i virksomhedens drift. Den kan give medarbejderne en følelse af ejerskab i forhold til virksomheden og medvirke til at øge samarbejdet på arbejdspladsen. Herved opnås, at medarbejderne i større grad arbejder sammen med arbejdsgiver for at optimere overskuddet. Der skal i forbindelse med etablering af overskudsdeling indgås en skriftlig aftale om vilkårene. Det er vigtigt, at der tages stilling til bl.a. anciennitetskrav og beregningsgrundlaget for overskudsandelen. Overskuddet fordeles ofte i forhold til antal arbejdstimer, der er ydet for virksomheden. En sådan ordning stiller krav til information og åbenhed fra virksomhedens side, da det er nødvendigt, at medarbejderne regelmæssigt kan orientere sig om udsigten til, at driften giver overskud. Hvis medarbejderne har mulighed for løbende at orientere sig om regnskabstallene og direkte kan se, hvilken indflydelse deres indsats har på disse, vil effekten af en aftale om overskudsdeling være størst. MEDARBEJDEROBLIGATIONER Ved tildeling af medarbejderobligationer er det muligt at øge den enkelte medarbejders nettoløn væsentligt uden samtidig at øge arbejdsgiverens lønudgifter. Populært sagt er der tale om, at medarbejderen lader en del af lønnen indestå i virksomheden og siden hen kan få pengene retur til en væsentlig reduceret skat. Herved får medarbejderen en skattemæssig fordel, og arbejdsgiver får mulighed for at øge medarbejderens loyalitet, motivation og tilknytning til virksomheden. Medarbejderobligationer kan kombineres med overskudsdeling i form af et tilbud til medarbejderen om at lade overskudsandelen udbetale som en medarbejderobligation, og dermed også opnå en skattemæssig besparelse. Arbejdsgiver opnår desuden en betydelig gevinst ved etablering af en medarbejderobligationsordning. Der opnås en likviditetsbesparelse i hele obligationens løbetid svarende til obligationens pålydende. Arbejdsgiveren får allerede ved udstedelsen af obligationen fradrag for den fulde omkostning, det vil sige pålydende værdi, afgift og etableringsomkostninger. 10 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

11 Medarbejderobligationerne kan etableres uden risiko for medarbejderen, idet arbejdsgiver kan få udstedt en bankgaranti, som sikrer betalingsevnen, når obligationen skal indfries. Medarbejderobligationer kan tildeles, uanset om virksomheden er drevet i selskabsform, andelsform, I/S eller som personlig drev et virksomhed. Obligationerne kan tildeles medarbejderen enten mod at denne går ned i bruttoløn eller f.eks. som en bonus. Der er knyttet visse betingelser til ordningen. Ordningen skal som udgangspunkt tilbydes alle medarbejdere i virksomheden, og obligationerne skal båndlægges i et pengeinstitut i 5 år. Der må maksimalt tildeles et beløb, der inkl. afgiften udgør 1/11 af medarbejderens årsløn. Fordelen ligger i, at obligationen kan tildeles medarbejderen skattefrit. Virksomheden skal dog betale en afgift på 45% af værdien af de tildelte obligationer, når værdien overstiger kr ,- (2009). Ved en senere indfrielse af obligationen vil en eventuel kursgevinst være skattefri for medarbejderen, hvis den nominelle rente er højere end mindsterenten på tidspunktet for udstedelsen. MEDARBEJDERAKTIER Medarbejdernes personlige og økonomiske interesser i virksomheden kan herudover forøges ved at lade medarbejderne blive aktionærer eller anpartshavere i selskabet. I skattelovgivningen findes skattebegunstigede medarbejderaktieordninger. Ordningerne kan anvendes af både aktie- og anpartsselskaber. Herved opnår medarbejderen ud over at blive aktionærer en række skattefordele. Skattebegunstigelsen for medarbejderne består i, at værdien af medarbejderaktierne ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Ved den senere afståelse af aktierne beskattes medarbejderne efter de almindelige regler for beskatning af aktieavancer. Ved generelle ordninger, hvor alle medarbejdere tildeles aktier har virksomheden fradragsret for tildelte aktier, optioner og warrants. FLEKSIBLE LØNPAKKER Den generelle trend i samfundet går i retning af, at lønnen fastsættes mere og mere individuelt. DS Håndværk & Industris medlemsvirksomheder befinder sig på et overenskomstdækket område og her er der fortsat en udbredt tradition for kollektive lønforhandlinger på mange virksomheder. Dette udelukker dog ikke, at virksomheden som en del af personalepolitikken tilbyder medarbejderne en samlet lønpakke, der er skræddersyet til den enkelte medarbejders behov og præferencer. Mange medarbejdere anser det for meget attraktivt at have mulighed for at vælge de løngoder, de ønsker, frem for at virksomheden dikterer lønnens sammensætning. Herved undgås desuden, at arbejdsgiver bruger penge på goder, som medarbejderne reelt ikke sætter pris på og derfor ikke opfatter som en del af aflønningen. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 11

12 I den forbindelse kan fleksible lønpakker med fordel anvendes. En fleksibel lønpakke består dels af den almindelige faste løn og dels af personalegoder, som medarbejderen selv vælger. Fordelen ved en fleksibel lønpakke er, at man opfylder medarbejdernes krav til individualitet og fleksibilitet. Samtidig er der mulighed for, at medarbejderne opnår skattemæssige besparelser. Fleksible lønpakker er derfor et vigtigt redskab for en virksomhed til at fastholde medarbejderne og tiltrække nye. Der findes en bred vifte af personalegoder, som en virksomhed kan tilbyde sine medarbejdere. Personalegoder beskattes dog ikke ens. Nogle personalegoder er skattefri, idet de falder under bagatelgrænsen for skattepligt, andre er skattefri under nærmere betingelser og atter andre er skattepligtige enten med deres fulde markedsværdi eller efter på forhånd fastsatte skattemæssige værdier. Udviklingen går mod at medarbejderne i større og større omfang får frit valg mellem en hel palet af personalegoder. Dette stiller naturligvis øgede krav til virksomhedens administration af ordningerne ligesom det er væsentligt, at man holder sig den skattemæssige behandling af det enkelte personalegode for øje. En bruttotrækordning indebærer, at medarbejderen konverterer en del af lønnen til et personalegode. Fordelen er, at medarbejderen modtager et personalegode, f.eks. bredbåndforbindelse, som han alligevel selv ville have købt privat og betalt med sin nettoløn. Ved en bruttotrækordning betaler medarbejderen for godet ved at gå ned i bruttoløn. Medarbejderen opnår derved en økonomisk gevinst i form af sparet skat. Hertil kommer at virksomheden ofte kan opnå bedre priser på ydelserne i form af rabatter til erhvervsdrivende og lignende. For virksomhedens vedkommende kan ordningen betragtes som en måde at finansiere en individuel lønpakke, idet medarbejderne ved anvendelse af denne ordning kan modtage forskellige personalegoder, som vedkommende selv betaler for med en bruttolønsnedgang. Medarbejderne kan med få undtagelser modtage stort set alle personalegoder via en bruttotrækordning. Personalegoder såsom bredbånd, arbejdsgiverbetalt uddannelse, fri telefon, fri befordring, fri bil, fri brobizz for kørsel mellem hjem og arbejde og sundhedsudgifter er blot nogle eksempler. BRUTTOTRÆKORDNINGER For virksomhedens vedkommende vil indførelsen af fleksible lønpakker både kunne medføre øgede lønudgifter samt en vis øget administration, alt efter hvilken form for løngoder, der tilbydes. Virksomheden kan dog undgå en markant forøgelse af lønudgifterne, såfremt en del af lønpakken finansieres ved bruttotrækordninger. 12 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

13 Det fremgår ofte i mediernes lovprisninger af fleksible lønpakker, at sådanne ordninger er udgiftsneutrale for arbejdsgiver. Dette er dog ikke ubetinget korrekt, da det er et krav, at arbejdsgiver skal bære den økonomiske og driftsmæssige risiko ved det aftalte personalegode, og f.eks. forestå reparation og vedligeholdelse. Udgiften for arbejdsgiver kan således kun fikseres på aftaletidspunktet og vil desuden afhænge af hvilket gode, der er tale om. Udgiften til en avis kan for eksempel fastlægges forholdsvis præcis, hvorimod udgiften til fri telefon eller fri bil ikke kan fastlægges på forhånd, da drifts- og reparationsudgifter vil variere. Det er dog muligt at aftale, at der i forbindelse med lønforhandlinger skal ske en genforhandling af bruttotrækordningen. Det er herudover nødvendigt, at der for hver enkelt medarbejder indgås en ny fremadrettet lønaftale. Aftalen går ud på, at virksomheden skal stille bestemte personalegoder til rådighed for medarbejderen, mod at denne til gengæld går ned i løn. Den nye bruttoløn skal fremgå af aftalen, og vil med mindre andet aftales danne grundlag for beregning af feriepenge, pension m.v. fremover. Det kan ikke aftales, at bruttotrækket sker ved at udgiften til godet simpelthen modregnes i den kontante løn, da der i så fald foreligger en ulovlig modregning i medarbejderens A-skat. BAGATELGRÆNSEN En del personalegoder er skattefri, når de beløbsmæssigt falder under den skattemæssige fastsatte bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen omfatter de personalegoder, der i overvejende grad stilles til rådighed af hensyn til medarbejderens udførelse af sit arbejde. Det er medarbejderens eget ansvar at selvangive goderne, såfremt værdien overskrider bagatelgrænsen. Herunder falder eksempelvis fri avis til brug for arbejdet, almindeligt tøj med firmalogo, fortæring ved overarbejde, frikort til offentlige befordringsmidler, vareprøver, vaccination af enkelte medarbejdere og kreditkortordninger. SKATTEFRI-GODER Arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling er et meget anvendt personalegode, blandt andet for at sikre hurtig behandling og dermed mindske sygefraværet. Det er et krav, at der er tale om en generel ordning, som tilbydes alle medarbejdere for at ordningen kan være skattefri. Dog kan der stilles krav om f.eks. 9 måneders anciennitet før man omfattes af ordningen. Det kræves desuden, at der foreligger en lægehenvisning. Sundhedsbehandlingen kan f.eks. omfatte behandling på privathospital, kiropraktor, fysioterapi m.v. Herudover omfattes ofte alkohol- og rygeafvænning samt psykolog behandling. Virksomheden kan i stedet for at betale for behandlingen tegne hospitals- eller helbredsforsikringer for medarbejderne, hvilket under tilsvarende betingelser vil være skattefri for medarbejderne. Uddannelsesudgifter, som afholdes af arbejdsgiver, vil ligeledes være skattefrie for medarbejderne, når uddannelsen er et led i ansættelsesforholdet. Herudover er et ofte anvendt skattefrit personalegode en hjemmearbejdsplads med arbejdsgiverbetalt hjemme-pc og bredbåndsforbindelse. Hjemme-pc, der stilles til rådighed til brug for arbejdet, er skattefri. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 13

14 Selve bredbåndsforbindelsen vil være skattefri, hvis medarbejderen kan koble sig op på arbejdsgivers interne net fra hjemmearbejdspladsen. Har medarbejderen samtidig fri fastnettelefon vil denne også være skattefri, hvis der samtidig er en arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse med adgang til netværk. Andre goder, som i praksis er skattefri er bl.a. arbejdstøj og sikkerhedssko, fri kaffe/te/frugt/morgenbrød og kantineordning hvortil arbejdsgiver yder tilskud, rabatter på virksomhedens produkter samt personalefester. Julegaver og lejlighedsgaver er dog kun skattefri inden for en fastsat beløbsgrænse. Medarbejdere vil heller ikke blive beskattet af den fordel, der er i at kunne benytte arbejdsgivers værksted og værktøj i fritiden. Dette gælder dog kun, såfremt der alene er tale om privat brug. SKATTEPLIGTIGEGODER En del personalegoder er skattepligtige for medarbejderen, når de stilles til rådighed for privat brug. Mange personalegoder beskattes dog ikke til markedsværdien, men derimod efter på forhånd fastsatte skattepligtige værdier. Hvis der er en sådan lovhjemmel for lavere beskatning, vil medarbejderen kunne drage økonomisk fordel af at blive beskattet af godet, frem for selv at afholde udgiften hertil. Har medarbejderen fri telefon eller bredbåndsforbindelse til rådighed (uden opkobling til arbejdsgivers interne net) beskattes værdien heraf med et offentligt fastsat beløb pr. år, dog højest den faktiske udgift. En firmabetalt bil, som medarbejderen anvender privat, er ligeledes et skattepligtigt gode. Medarbejderen vil blive beskattet af en procentdel af bilens værdi. Eksempler på personalegoder, der kan tildeles mod reduktion af bruttolønnen: fri telefon bredbånd med adgang til arbejdspladsens netværk medarbejderobligationer uddannelse sundhedsordninger fri bil/befordring avis FRATRÆDELSESSAMTALE En fratrædelsessamtale er et tilbud til medarbejderen om at give feedback om iagttagelser, ideer, kritik, ros, erfaringer og vurderinger om virksomheden som arbejdsplads. Spørgsmål der kan søges besvaret: - Hvad ligger der bag beslutning om at forlade virksomheden? - Hvilke arbejdsopgaver har været mest /mindst pris på i dit arbejde? - Hvordan vil du beskrive samarbejdet og det sociale miljø på virksomheden? - Hvordan har samarbejdet været med dine kolleger/leder? - Hvordan kan stillingen blive endnu mere attraktiv for din efterfølger Det kan være en fordel, at den der afholder samtalen med den afgående medarbejder, ikke er dennes leder, men en mere uvildig. Derved opnås en mere fri samtale. De værdier, holdninger og rammer, der skal tiltrække nye medarbejdere er således identiske med de kvaliteter, der skal fastholde og tilknytte de bestående medarbejdere til virksomheden. 14 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

15 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 15

16 DS Håndværk & Industri Magnoliavej Odense SV tlf fax

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere