SdU s. personalepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SdU s. personalepolitik"

Transkript

1 SdU s personalepolitik

2 Kære medarbejder! SdU s fælles personalepolitik er nu en realitet. Politikken er udarbejdet i dialog med alle medarbejdere og driftsrådet. Personalepolitikken revideres årligt af SdU s administrative ledelse og alle skal involveres. Hver institution tager det op på et personalemøde, og derefter holdes et ledermøde med emnet personalepolitik. Skal der ændres noget, skal det drøftes i forretningsudvalget og godkendes i styrelsen. Det har fra start været et mål at personalepolitikken skal være kortfattet, handlingsorienteret og webbaseret. De administrative retningslinjer og vejledninger linkes der til. Det bærende princip for SdU s personalepolitik er, at samarbejdsrelationerne i SdU er præget af gensidig tillid, hvor folkevalgte, ledere og medarbejderne bruger deres sunde fornuft og indgår i en respektfuld omgang med hinanden. Flensborg, den 27. maj 2014

3 Formål Personalepolitikken er udtryk for et ønske om at styrke fællesskabet og værdierne i SdU yderligere. Der er både rationale og fornuft i at samle kræfterne i et dokument, der kan være med til at lette dagligdagen for både ledere og medarbejdere. I personalepolitikken kan du finde svar på og finde ideer til at håndtere typiske spørgsmål på personaleområdet. Politikken bidrager på den måde til støtte og afklaring. Og den sikrer gennemsigtighed på personaleområdet. Sådan anvender du personalepolitikken Personalepolitikken angiver en rettesnor for, hvordan personalemæssige spørgsmål skal håndteres. Den anvendes derfor som et aktivt ledelsesværktøj, der er med til at sikre de gode beslutninger og fornuftig dialog, medarbejdere og ledere imellem. De konkrete retningslinjer og vejledninger, som personalepolitikken forvaltes efter, vil løbende blive udarbejdet af SdU s administrative ledelse og drøftet i alle relevante fora. SdU er omfattet af en dansk overenskomst med BUPL Sydslesvig og en tysk overenskomst med ver.di. De gældende overenskomster er tilgængelige på alle SdU s institutioner. 3

4 SdU s idégrundlag SdU er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med i alt ca medlemmer. 58 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, lejrskole og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer. Efter folkeafstemningen i 1920 var målsætningen at organisere de danske ungdomsforeninger i Sydslesvig, og i 1923 dannedes de Mellemslesvigske Ungdomsforeninger, der senere blev til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU. Antallet af foreninger og medlemmer voksede støt, men væksten blev afbrudt af 2. verdenskrig. Herefter voksede antallet af foreninger hurtigt igen, og SdU stabiliserer sit arbejde gennem etableringen af institutioner og idrætsanlæg. I dag er SdU en organisation i stadig fremdrift, der både i det idrætslige, kulturelle og institutionelle børne- og ungdomsarbejde hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen. SdU s formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig. 4 Formålet realiseres især gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne.... gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter.... ved økonomisk at støtte de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer, samt ved at skabe og vedligeholde kontakter til organisationer i Danmark og Norden og til andre mindretal i Europa.

5 SdU s overordnede værdier Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers værdier bygger på et humanistisk menneskesyn og demokratisk medansvar. Vi i SdU lægger vægt på dansk sprog og kultur, fællesskab, udvikling og trivsel og velvære. Dansk sprog og kultur Vi værdsætter og tager udgangspunkt i dansk sprog og kultur i SdU s foreninger, institutioner og i organisationen. Det betyder... at vi skaber rammer for positive oplevelser med dansk sprog og kultur. at vi er bevidste om de regionale særpræg i vores sydslesvigske hverdag. Fællesskab Vi ser mangfoldigheden i SdU som en berigelse af vores fællesskab. Det betyder... at vi prioriterer det enkelte individ i fællesskabet meget højt med stor respekt for forskelligheden og mangfoldigheden. at det er vigtigt, at vi i SdU føler samhørighed og værdsætter hinandens arbejde. at vi respekterer hinanden og vores omgivelser. at vi værdsætter samarbejdet med andre. 5

6 Udvikling Vi værdsætter udvikling som en drivkraft for organisationen og for den enkelte. Det betyder... at udviklingen sker på organisationsplan, på foreningsplan og på institutionsområdet. at vi i SdU tænker visionært og er åbne for nye tiltag. at SdU støtter op om leder- og trænerpotentiale, så de får mulighed for at udvikle sig selv og skabe udvikling hos andre. at SdU skaber rammer for og fremmer den enkeltes udvikling. Trivsel og velvære Vi værdsætter og accepterer hinandens forskelligheder og lægger vægt på den enkeltes livskvalitet. Det betyder... at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. at vi lytter til hinanden og er i dialog med hinanden. at vi i SdU tilbyder kulturelle og kreative oplevelser. at vi i SdU skaber rammer for motion og sund ernæring. 6

7 Indhold De overordnede retningslinjer for personalepolitikken er beskrevet samlet i starten. De forskellige delpolitikker og den konkrete praksis er formuleret i følgende afsnit: Rekruttering, ansættelse og introduktion 8 Rekruttering og ansættelse Introduktion Løn og pension 9 Lønforhold Pension Organisation 10 Forventninger til ledere og medarbejdere Styrelsen Forretningsudvalget Forretningsføreren Tryghed i ansættelsen Samarbejde 13 Kommunikation Kompetenceudvikling Lederudvikling Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Praktikanter Fleksible arbejdsforhold 15 Arbejdstid Ferie Sygdom og fravær Stress og udbrændthed Orlovsordninger Misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler Rygning Fratrædelse og afskedigelser 7

8 Rekruttering, ansættelse og introduktion Rekruttering og ansættelse Ansøgere skal have oplevelsen af en professionel rekrutterings- og ansættelsesproces af høj kvalitet. Ansøgeren skal have et klart billede af de vilkår, hvorpå medarbejderen indtræder i SdU. Rekrutterings- og ansættelsesprocessen skal af hensyn til ansøgerens nuværende eller fremtidige jobmuligheder gennemføres med den nødvendige diskretion. Relevante medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages undervejs i forløbet. Alle stillinger opslås internt og eksternt. Ansættelserne sker i henhold til gældende ansættelsesprocedure. Introduktion En ny medarbejder skal hurtigt og effektivt introduceres til sit nye arbejdssted og sine nye kolleger. På den måde bliver hun/han i stand til at løse sine opgaver og indgå i de relevante samarbejder. At bibringe forståelse for SdU s vision, organisation og værdier hører til den gode introduktion. En introduktion følges op af en samtale efter 2 måneder, så den fortsatte forventningsafstemning sikres. Samtalen gennemføres af den nærmeste leder. 8

9 Løn og pension Den enkelte medarbejders lønpakke består af løn og tilskud til en pensionsordning ifølge den gældende overenskomst. Lønforhold Løn er et redskab der hjælper leder og medarbejder i følgende at SdU er konkurrencedygtig med hensyn til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.... at der er fornuftig sammenhæng mellem medarbejderens løn og de opgaver og det ansvar den pågældende har og udvikler på jobbet. Pension SdU ønsker, at medarbejderne og deres familie skal være sikret økonomisk i tilfælde af sygdom, død eller ved overgang til pension. Derfor bliver alle nye fastansatte medarbejdere tilbudt en pensionsordning. Alle nuværende fastansatte, som ikke er omfattet af denne pensionsordning, har mulighed for at blive omfattet af pensionsordningen. 9

10 Organisation SdU er organiseret med en klar ledelsesmæssig struktur. Alle medarbejdere har reference til en leder med personaleansvar. Ledere og medarbejdere skal udvise stor ansvarlighed i forhold til at have en tilfredsstillende arbejdssituation. Ledelsen har ansvar for at skabe gode rammer for det. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at gøre opmærksom på utilfredsstillende arbejdssituationer. Ledere har et særligt ansvar for at anvende personalepolitikken. Styrelse / Forretningsudvalg Administrativ ledelse Forretningsfører Økonomichef (Stedf. forretningsfører) Personaleleder Konsulenter Fritidshjem Haller Christianslyst Akti Tydal Kontoret Udvalg Pladser Foreninger 10

11 Forventninger til ledere og medarbejdere Forventninger til den administrative ledelse, ledere og medarbejdere i SdU er baseret på åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal afspejles hele vejen igennem systemet. For at nå SdU s visioner og mål inddrages medarbejderne i videst muligt omfang i bestræbelsen på at nå målene.... sikres medarbejdere størst muligt indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet.... er dialogen og lydhørhed afgørende for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde. Styrelsen Styrelsen er SdU s øverste myndighed mellem to sendemandsmøder og har det overordnede ansvar for budgettet og driften af institutionerne. Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejdsog ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU s institutioner. Styrelsen består af forretningsudvalget og 8 yderligere styrelsesmedlemmer. Alle 11 styrelsesmedlemmer vælges af sendemandsmødet for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen. Afgår et styrelsesmedlem i utide, kan styrelsen supplere sig indtil førstkommende sendemandsmøde. Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 11

12 Forretningsudvalget Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter 26 BGB og består af formanden, 1. næstformand og 2. næstformand. Organisationen tegnes ved underskrift af to forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab. Forretningsudvalget varetager SdU s daglige drift, indstiller budgetter til styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Forretningsføreren ansættes og afskediges efter indstilling af styrelsen. Personalesager behandles efter Betriebsverfassungsgesetz og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsråd og SdU. Afgår et forretningsudvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og styrelsen konstituerer et valgt styrelsesmedlem til 2. næstformand indtil førstkommende sendemandsmøde. Forretningsføreren Forretningsføreren udfører organisationens daglige arbejde. Han er styrelsens sekretær og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner. Det er ham, der ansætter SdU s lønnede personale og ham, der udarbejder forslag til styrelsen vedrørende principper for institutionernes virksomhed samt forslag til SdU s budget. Endelig er han ansvarlig for daginstitutionernes og de øvrige institutioners virksomhed overfor styrelsen. 12 Tryghed i ansættelsen Strukturelle ændringer og organisationstilpasninger kan komme på tale for at sikre den bedste organisering ud fra opgaveløsning og økonomisk ramme.... Ændringer skal opleves så trygt som muligt for den enkelte medarbejder.... Ved organisationsændringer får medarbejderen mulighed for at udtrykke ønsker til fremtidig arbejdssituation og job.... Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte medarbejders forudsætninger for at løse sin opgave.

13 Samarbejde Drøftelser om arbejdspladsens forhold, udvikling og fremtid, herunder organisering af arbejdet, personalepolitik og arbejdsforhold i øvrigt kan med fordel foretages i fællesskabet. Kommunikation Kommunikation styrker samarbejdet og skaber fælles forståelse for SdU s nuværende og fremtidige opgaver.... Medarbejderen forventes at være opsøgende og ansvarlig for at tilegne sig og videreformidle relevant information.... Ledere skal anvende kommunikation som et ledelsesværktøj og sikre høj grad af intern kommunikation.... Ledelsen har en særlig informationsforpligtigelse og har ansvar for at relevant information er tilgængelig. Det er både medarbejderes og lederes ansvar at være ambassadører for SdU s værdier. Både internt og eksternt. Kompetenceudvikling SdU ønsker fortsat at være en levende organisation i udvikling. Det betyder at der løbende gennemføres kompetenceudvikling under hensyntagen til kravene i jobbet samt medarbejderens ønsker og behov. Formålet er at øge medarbejdernes og ledernes kompetente, selvstændige og kreative arbejde til gavn for SdU og den enkelte. Der arbejdes gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og individuelle udviklingsplaner, som understøtter SdU s visioner og mål. Kompetenceudviklingsaktiviteter kan udgøres af intern og ekstern uddannelse, sidemandsoplæring, jobrotation, projekt og udvalgsarbejde, kollegial sparring m.m. Valg af aktivitet afhænger af SdU s og den enkeltes behov. 13

14 Lederudvikling Hos SdU vægtes løbende lederudvikling højt. Lederudvikling sikrer, at det bliver muligt, at efterkomme SdU s fastsatte mål. Hos SdU er holdningen, at løbende lederudvikling er en forudsætning for god ledelse. Ved uddannelse forstås dels uddannelse i systemer og processer og dels udvikling af lederens personlige kompetencer. Medarbejderudvikling Medarbejdernes udvikling er af afgørende betydning for SdU s udvikling. SdU ønsker at understøtte den enkeltes ambitioner om professionel og personlig udvikling, når den er afstemt med organisationens behov. Medarbejderudvikling planlægges decentralt mellem medarbejder og dennes nærmeste leder, samt ad hoc hvis behovet opstår. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) / Lederudviklingssamtaler (LUS) Den årlige MUS/LUS sikrer dialog mellem medarbejder og nærmeste leder om gensidig udvikling. MUS handler om at planlægge udviklingen af personaleressourcerne. Med MUS skal der skaffes rum til en samtale, der går ud over den daglige kontakt. Her skal den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling sættes i fokus og det daglige arbejde sættes i et videre perspektiv. Fokus ligger på den gode dialog. Praktikanter / FSJ Som en del af varetagelsen af sin rolle i samfundet ønsker SdU at bidrage til at unge, inden de starter med en uddannelse eller under uddannelsen, kan få erhvervserfaring. 14 SdU s holdning er, at de unge får det største udbytte fagligt og personligt, hvis det udførte arbejde er til reel gavn for organisationen. Enhver praktikplads i SdU skal sørge for at opfylde dette.

15 Fleksible arbejdsforhold SdU er indstillet på at lave individuelle aftaler med medarbejdere omkring arbejdsforhold, der muliggør medarbejderens ressourcer og engagement på arbejdspladsen. Med det formål at fastholde sine medarbejdere, er SdU indstillet på i videst muligt omfang, at imødekomme den enkelte medarbejders ønsker med hensyn til arbejdstid, - mængde og jobindhold. På den måde sikres en god balance mellem arbejdseffektivitet og privatliv. Individuelle aftaler indgås med nærmeste leder i samarbejde med personalelederen. Arbejdstid Hos SdU er den normale arbejdstid 37 timer per uge under dansk overenskomst og 38,5 timer per uge under tysk overenskomst, med mindre andet er aftalt. Arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten. Ferie Ferier aftales og afvikles under samlet hensyn til medarbejderen, kollegers og arbejdspladsens behov. Krav og afvikling af ferie er fastlagt i overenskomsterne. Sygdom og fravær Ved sygdom udbetaler SdU løn op til 6 uger. Derefter udbetales et tillæg til Krankengeld svarende til forskellen mellem Krankengeld-ydelsen fra den ansattes sygekasse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb mellem den lovpligtige sygekasses Krankengeld-ydelse og den pågældendes nettoløn. Ved langtidssygdom vil tilskuddet blive udbetalt på følgende måde Efter mere end et års ansættelse, i op til 13 uger.... Efter mere end tre års ansættelse, i op til 26 uger. 15

16 Stress og udbrændthed Ledere og medarbejdere har sammen ansvaret for at undgå at travlhed bliver til stress. Hvis der opstår symptomer på stress eller udbrændthed, skal der fra den nærmeste leders side gribes ind overfor dette. Såfremt problemet ikke kan løses lokalt, kan der trækkes på bistand hos SdU s personaleleder. Orlovsordninger Følgende orlovsordninger har medarbejderne ret til ifølge tysk lovgivning Barselsorlov... Forældreorlov... Pleje af alvorligt syge og døende pårørende Følgende ordninger kan der indgås aftale om:... Uddannelsesorlov... Orlov ved jobrotation mellem forskellige afdelinger... Orlov til pasning af syge og handicappede børn... Orlov i særlige tilfælde (humanitært arbejde mm) Indtagelse af alkohol, medicin eller andre rusmidler Misbrug reducerer arbejdsglæden, nedsætter arbejdsevnen og skaber mistrivsel, både for den afhængige og kolleger. SdU accepterer ikke misbrug af medicin, indtagelse af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Ledere og kolleger har ansvar for at reagere, hvis der er tegn på, at en medarbejder har et misbrugsproblem. 16

17 Rygning Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn og unge og på matriklen. Fratrædelser og afskedigelser Det er vigtigt at afskedigelser sker på en værdig og respektfuld måde for både SdU og medarbejderen. Medarbejderne har ret til en bisidderordning ved afskedigelser og advarsler. Lederen har pligt til at underrette medarbejderen om dette. SdU tilstræber at baggrunden for afskedigelsen er gensidigt belyst til gavn for begge parter. Ved en skriftlig advarsel har medarbejderne altid mulighed for en samtale med forretningsføreren. 17

18 Vesterland Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Flensborghus Aktivitetshuset Idrætshallen Hjemmet Spejdergården Tydal 4 4 Træningshallen Nystadens Børne- og Ungdomshus Engelsby Fritidshjem Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Kappel Fritidshjem Christianslyst Husum Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Fritidshjem Kursuscentre og lejrskole Huse og haller

19

20

SdU s. personalepolitik. version 005

SdU s. personalepolitik. version 005 SdU s personalepolitik version 005 Kære medarbejder! SdU s fælles personalepolitik har gennemgået sin første revision, og der er blevet foretaget nogle justeringer i henhold til den første udgave. Det

Læs mere

Kære medarbejder! Vingsted, 20. august 2008. Søren Brixen, direktør i DGI. 2 DGI personalepolitik

Kære medarbejder! Vingsted, 20. august 2008. Søren Brixen, direktør i DGI. 2 DGI personalepolitik Kære medarbejder! DGI s fælles personalepolitik er nu en realitet. Medarbejdere og ledere har fra landsplan og landsdelsplan i fællesskab revideret den eksisterende personalepolitik, hvorefter den har

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Personalepolitik. College

Personalepolitik. College Personalepolitik College KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. Personalepolitik Forståelse giver nye kræfter... 4 Ansættelse... 7 Sundhed,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Forord I Sydslesvig findes der i alt 11 fritidshjem, der alle er integreret institutioner, der består både af en fritidshjems- (SFO)

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. Forudsætningen for Det gode liv i Holmegårdsparken er, at alle arbejder for

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere