SdU s. personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SdU s. personalepolitik"

Transkript

1 SdU s personalepolitik

2 Kære medarbejder! SdU s fælles personalepolitik er nu en realitet. Politikken er udarbejdet i dialog med alle medarbejdere og driftsrådet. Personalepolitikken revideres årligt af SdU s administrative ledelse og alle skal involveres. Hver institution tager det op på et personalemøde, og derefter holdes et ledermøde med emnet personalepolitik. Skal der ændres noget, skal det drøftes i forretningsudvalget og godkendes i styrelsen. Det har fra start været et mål at personalepolitikken skal være kortfattet, handlingsorienteret og webbaseret. De administrative retningslinjer og vejledninger linkes der til. Det bærende princip for SdU s personalepolitik er, at samarbejdsrelationerne i SdU er præget af gensidig tillid, hvor folkevalgte, ledere og medarbejderne bruger deres sunde fornuft og indgår i en respektfuld omgang med hinanden. Flensborg, den 27. maj 2014

3 Formål Personalepolitikken er udtryk for et ønske om at styrke fællesskabet og værdierne i SdU yderligere. Der er både rationale og fornuft i at samle kræfterne i et dokument, der kan være med til at lette dagligdagen for både ledere og medarbejdere. I personalepolitikken kan du finde svar på og finde ideer til at håndtere typiske spørgsmål på personaleområdet. Politikken bidrager på den måde til støtte og afklaring. Og den sikrer gennemsigtighed på personaleområdet. Sådan anvender du personalepolitikken Personalepolitikken angiver en rettesnor for, hvordan personalemæssige spørgsmål skal håndteres. Den anvendes derfor som et aktivt ledelsesværktøj, der er med til at sikre de gode beslutninger og fornuftig dialog, medarbejdere og ledere imellem. De konkrete retningslinjer og vejledninger, som personalepolitikken forvaltes efter, vil løbende blive udarbejdet af SdU s administrative ledelse og drøftet i alle relevante fora. SdU er omfattet af en dansk overenskomst med BUPL Sydslesvig og en tysk overenskomst med ver.di. De gældende overenskomster er tilgængelige på alle SdU s institutioner. 3

4 SdU s idégrundlag SdU er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med i alt ca medlemmer. 58 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, lejrskole og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer. Efter folkeafstemningen i 1920 var målsætningen at organisere de danske ungdomsforeninger i Sydslesvig, og i 1923 dannedes de Mellemslesvigske Ungdomsforeninger, der senere blev til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU. Antallet af foreninger og medlemmer voksede støt, men væksten blev afbrudt af 2. verdenskrig. Herefter voksede antallet af foreninger hurtigt igen, og SdU stabiliserer sit arbejde gennem etableringen af institutioner og idrætsanlæg. I dag er SdU en organisation i stadig fremdrift, der både i det idrætslige, kulturelle og institutionelle børne- og ungdomsarbejde hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen. SdU s formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig. 4 Formålet realiseres især gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne.... gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter.... ved økonomisk at støtte de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer, samt ved at skabe og vedligeholde kontakter til organisationer i Danmark og Norden og til andre mindretal i Europa.

5 SdU s overordnede værdier Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers værdier bygger på et humanistisk menneskesyn og demokratisk medansvar. Vi i SdU lægger vægt på dansk sprog og kultur, fællesskab, udvikling og trivsel og velvære. Dansk sprog og kultur Vi værdsætter og tager udgangspunkt i dansk sprog og kultur i SdU s foreninger, institutioner og i organisationen. Det betyder... at vi skaber rammer for positive oplevelser med dansk sprog og kultur. at vi er bevidste om de regionale særpræg i vores sydslesvigske hverdag. Fællesskab Vi ser mangfoldigheden i SdU som en berigelse af vores fællesskab. Det betyder... at vi prioriterer det enkelte individ i fællesskabet meget højt med stor respekt for forskelligheden og mangfoldigheden. at det er vigtigt, at vi i SdU føler samhørighed og værdsætter hinandens arbejde. at vi respekterer hinanden og vores omgivelser. at vi værdsætter samarbejdet med andre. 5

6 Udvikling Vi værdsætter udvikling som en drivkraft for organisationen og for den enkelte. Det betyder... at udviklingen sker på organisationsplan, på foreningsplan og på institutionsområdet. at vi i SdU tænker visionært og er åbne for nye tiltag. at SdU støtter op om leder- og trænerpotentiale, så de får mulighed for at udvikle sig selv og skabe udvikling hos andre. at SdU skaber rammer for og fremmer den enkeltes udvikling. Trivsel og velvære Vi værdsætter og accepterer hinandens forskelligheder og lægger vægt på den enkeltes livskvalitet. Det betyder... at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. at vi lytter til hinanden og er i dialog med hinanden. at vi i SdU tilbyder kulturelle og kreative oplevelser. at vi i SdU skaber rammer for motion og sund ernæring. 6

7 Indhold De overordnede retningslinjer for personalepolitikken er beskrevet samlet i starten. De forskellige delpolitikker og den konkrete praksis er formuleret i følgende afsnit: Rekruttering, ansættelse og introduktion 8 Rekruttering og ansættelse Introduktion Løn og pension 9 Lønforhold Pension Organisation 10 Forventninger til ledere og medarbejdere Styrelsen Forretningsudvalget Forretningsføreren Tryghed i ansættelsen Samarbejde 13 Kommunikation Kompetenceudvikling Lederudvikling Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Praktikanter Fleksible arbejdsforhold 15 Arbejdstid Ferie Sygdom og fravær Stress og udbrændthed Orlovsordninger Misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler Rygning Fratrædelse og afskedigelser 7

8 Rekruttering, ansættelse og introduktion Rekruttering og ansættelse Ansøgere skal have oplevelsen af en professionel rekrutterings- og ansættelsesproces af høj kvalitet. Ansøgeren skal have et klart billede af de vilkår, hvorpå medarbejderen indtræder i SdU. Rekrutterings- og ansættelsesprocessen skal af hensyn til ansøgerens nuværende eller fremtidige jobmuligheder gennemføres med den nødvendige diskretion. Relevante medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages undervejs i forløbet. Alle stillinger opslås internt og eksternt. Ansættelserne sker i henhold til gældende ansættelsesprocedure. Introduktion En ny medarbejder skal hurtigt og effektivt introduceres til sit nye arbejdssted og sine nye kolleger. På den måde bliver hun/han i stand til at løse sine opgaver og indgå i de relevante samarbejder. At bibringe forståelse for SdU s vision, organisation og værdier hører til den gode introduktion. En introduktion følges op af en samtale efter 2 måneder, så den fortsatte forventningsafstemning sikres. Samtalen gennemføres af den nærmeste leder. 8

9 Løn og pension Den enkelte medarbejders lønpakke består af løn og tilskud til en pensionsordning ifølge den gældende overenskomst. Lønforhold Løn er et redskab der hjælper leder og medarbejder i følgende at SdU er konkurrencedygtig med hensyn til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.... at der er fornuftig sammenhæng mellem medarbejderens løn og de opgaver og det ansvar den pågældende har og udvikler på jobbet. Pension SdU ønsker, at medarbejderne og deres familie skal være sikret økonomisk i tilfælde af sygdom, død eller ved overgang til pension. Derfor bliver alle nye fastansatte medarbejdere tilbudt en pensionsordning. Alle nuværende fastansatte, som ikke er omfattet af denne pensionsordning, har mulighed for at blive omfattet af pensionsordningen. 9

10 Organisation SdU er organiseret med en klar ledelsesmæssig struktur. Alle medarbejdere har reference til en leder med personaleansvar. Ledere og medarbejdere skal udvise stor ansvarlighed i forhold til at have en tilfredsstillende arbejdssituation. Ledelsen har ansvar for at skabe gode rammer for det. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at gøre opmærksom på utilfredsstillende arbejdssituationer. Ledere har et særligt ansvar for at anvende personalepolitikken. Styrelse / Forretningsudvalg Administrativ ledelse Forretningsfører Økonomichef (Stedf. forretningsfører) Personaleleder Konsulenter Fritidshjem Haller Christianslyst Akti Tydal Kontoret Udvalg Pladser Foreninger 10

11 Forventninger til ledere og medarbejdere Forventninger til den administrative ledelse, ledere og medarbejdere i SdU er baseret på åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal afspejles hele vejen igennem systemet. For at nå SdU s visioner og mål inddrages medarbejderne i videst muligt omfang i bestræbelsen på at nå målene.... sikres medarbejdere størst muligt indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet.... er dialogen og lydhørhed afgørende for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde. Styrelsen Styrelsen er SdU s øverste myndighed mellem to sendemandsmøder og har det overordnede ansvar for budgettet og driften af institutionerne. Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejdsog ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU s institutioner. Styrelsen består af forretningsudvalget og 8 yderligere styrelsesmedlemmer. Alle 11 styrelsesmedlemmer vælges af sendemandsmødet for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen. Afgår et styrelsesmedlem i utide, kan styrelsen supplere sig indtil førstkommende sendemandsmøde. Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 11

12 Forretningsudvalget Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter 26 BGB og består af formanden, 1. næstformand og 2. næstformand. Organisationen tegnes ved underskrift af to forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab. Forretningsudvalget varetager SdU s daglige drift, indstiller budgetter til styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Forretningsføreren ansættes og afskediges efter indstilling af styrelsen. Personalesager behandles efter Betriebsverfassungsgesetz og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsråd og SdU. Afgår et forretningsudvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og styrelsen konstituerer et valgt styrelsesmedlem til 2. næstformand indtil førstkommende sendemandsmøde. Forretningsføreren Forretningsføreren udfører organisationens daglige arbejde. Han er styrelsens sekretær og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner. Det er ham, der ansætter SdU s lønnede personale og ham, der udarbejder forslag til styrelsen vedrørende principper for institutionernes virksomhed samt forslag til SdU s budget. Endelig er han ansvarlig for daginstitutionernes og de øvrige institutioners virksomhed overfor styrelsen. 12 Tryghed i ansættelsen Strukturelle ændringer og organisationstilpasninger kan komme på tale for at sikre den bedste organisering ud fra opgaveløsning og økonomisk ramme.... Ændringer skal opleves så trygt som muligt for den enkelte medarbejder.... Ved organisationsændringer får medarbejderen mulighed for at udtrykke ønsker til fremtidig arbejdssituation og job.... Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte medarbejders forudsætninger for at løse sin opgave.

13 Samarbejde Drøftelser om arbejdspladsens forhold, udvikling og fremtid, herunder organisering af arbejdet, personalepolitik og arbejdsforhold i øvrigt kan med fordel foretages i fællesskabet. Kommunikation Kommunikation styrker samarbejdet og skaber fælles forståelse for SdU s nuværende og fremtidige opgaver.... Medarbejderen forventes at være opsøgende og ansvarlig for at tilegne sig og videreformidle relevant information.... Ledere skal anvende kommunikation som et ledelsesværktøj og sikre høj grad af intern kommunikation.... Ledelsen har en særlig informationsforpligtigelse og har ansvar for at relevant information er tilgængelig. Det er både medarbejderes og lederes ansvar at være ambassadører for SdU s værdier. Både internt og eksternt. Kompetenceudvikling SdU ønsker fortsat at være en levende organisation i udvikling. Det betyder at der løbende gennemføres kompetenceudvikling under hensyntagen til kravene i jobbet samt medarbejderens ønsker og behov. Formålet er at øge medarbejdernes og ledernes kompetente, selvstændige og kreative arbejde til gavn for SdU og den enkelte. Der arbejdes gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og individuelle udviklingsplaner, som understøtter SdU s visioner og mål. Kompetenceudviklingsaktiviteter kan udgøres af intern og ekstern uddannelse, sidemandsoplæring, jobrotation, projekt og udvalgsarbejde, kollegial sparring m.m. Valg af aktivitet afhænger af SdU s og den enkeltes behov. 13

14 Lederudvikling Hos SdU vægtes løbende lederudvikling højt. Lederudvikling sikrer, at det bliver muligt, at efterkomme SdU s fastsatte mål. Hos SdU er holdningen, at løbende lederudvikling er en forudsætning for god ledelse. Ved uddannelse forstås dels uddannelse i systemer og processer og dels udvikling af lederens personlige kompetencer. Medarbejderudvikling Medarbejdernes udvikling er af afgørende betydning for SdU s udvikling. SdU ønsker at understøtte den enkeltes ambitioner om professionel og personlig udvikling, når den er afstemt med organisationens behov. Medarbejderudvikling planlægges decentralt mellem medarbejder og dennes nærmeste leder, samt ad hoc hvis behovet opstår. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) / Lederudviklingssamtaler (LUS) Den årlige MUS/LUS sikrer dialog mellem medarbejder og nærmeste leder om gensidig udvikling. MUS handler om at planlægge udviklingen af personaleressourcerne. Med MUS skal der skaffes rum til en samtale, der går ud over den daglige kontakt. Her skal den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling sættes i fokus og det daglige arbejde sættes i et videre perspektiv. Fokus ligger på den gode dialog. Praktikanter / FSJ Som en del af varetagelsen af sin rolle i samfundet ønsker SdU at bidrage til at unge, inden de starter med en uddannelse eller under uddannelsen, kan få erhvervserfaring. 14 SdU s holdning er, at de unge får det største udbytte fagligt og personligt, hvis det udførte arbejde er til reel gavn for organisationen. Enhver praktikplads i SdU skal sørge for at opfylde dette.

15 Fleksible arbejdsforhold SdU er indstillet på at lave individuelle aftaler med medarbejdere omkring arbejdsforhold, der muliggør medarbejderens ressourcer og engagement på arbejdspladsen. Med det formål at fastholde sine medarbejdere, er SdU indstillet på i videst muligt omfang, at imødekomme den enkelte medarbejders ønsker med hensyn til arbejdstid, - mængde og jobindhold. På den måde sikres en god balance mellem arbejdseffektivitet og privatliv. Individuelle aftaler indgås med nærmeste leder i samarbejde med personalelederen. Arbejdstid Hos SdU er den normale arbejdstid 37 timer per uge under dansk overenskomst og 38,5 timer per uge under tysk overenskomst, med mindre andet er aftalt. Arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten. Ferie Ferier aftales og afvikles under samlet hensyn til medarbejderen, kollegers og arbejdspladsens behov. Krav og afvikling af ferie er fastlagt i overenskomsterne. Sygdom og fravær Ved sygdom udbetaler SdU løn op til 6 uger. Derefter udbetales et tillæg til Krankengeld svarende til forskellen mellem Krankengeld-ydelsen fra den ansattes sygekasse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb mellem den lovpligtige sygekasses Krankengeld-ydelse og den pågældendes nettoløn. Ved langtidssygdom vil tilskuddet blive udbetalt på følgende måde Efter mere end et års ansættelse, i op til 13 uger.... Efter mere end tre års ansættelse, i op til 26 uger. 15

16 Stress og udbrændthed Ledere og medarbejdere har sammen ansvaret for at undgå at travlhed bliver til stress. Hvis der opstår symptomer på stress eller udbrændthed, skal der fra den nærmeste leders side gribes ind overfor dette. Såfremt problemet ikke kan løses lokalt, kan der trækkes på bistand hos SdU s personaleleder. Orlovsordninger Følgende orlovsordninger har medarbejderne ret til ifølge tysk lovgivning Barselsorlov... Forældreorlov... Pleje af alvorligt syge og døende pårørende Følgende ordninger kan der indgås aftale om:... Uddannelsesorlov... Orlov ved jobrotation mellem forskellige afdelinger... Orlov til pasning af syge og handicappede børn... Orlov i særlige tilfælde (humanitært arbejde mm) Indtagelse af alkohol, medicin eller andre rusmidler Misbrug reducerer arbejdsglæden, nedsætter arbejdsevnen og skaber mistrivsel, både for den afhængige og kolleger. SdU accepterer ikke misbrug af medicin, indtagelse af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Ledere og kolleger har ansvar for at reagere, hvis der er tegn på, at en medarbejder har et misbrugsproblem. 16

17 Rygning Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn og unge og på matriklen. Fratrædelser og afskedigelser Det er vigtigt at afskedigelser sker på en værdig og respektfuld måde for både SdU og medarbejderen. Medarbejderne har ret til en bisidderordning ved afskedigelser og advarsler. Lederen har pligt til at underrette medarbejderen om dette. SdU tilstræber at baggrunden for afskedigelsen er gensidigt belyst til gavn for begge parter. Ved en skriftlig advarsel har medarbejderne altid mulighed for en samtale med forretningsføreren. 17

18 Vesterland Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Flensborghus Aktivitetshuset Idrætshallen Hjemmet Spejdergården Tydal 4 4 Træningshallen Nystadens Børne- og Ungdomshus Engelsby Fritidshjem Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Kappel Fritidshjem Christianslyst Husum Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Fritidshjem Kursuscentre og lejrskole Huse og haller

19

20

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere