SdU s. personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SdU s. personalepolitik"

Transkript

1 SdU s personalepolitik

2 Kære medarbejder! SdU s fælles personalepolitik er nu en realitet. Politikken er udarbejdet i dialog med alle medarbejdere og driftsrådet. Personalepolitikken revideres årligt af SdU s administrative ledelse og alle skal involveres. Hver institution tager det op på et personalemøde, og derefter holdes et ledermøde med emnet personalepolitik. Skal der ændres noget, skal det drøftes i forretningsudvalget og godkendes i styrelsen. Det har fra start været et mål at personalepolitikken skal være kortfattet, handlingsorienteret og webbaseret. De administrative retningslinjer og vejledninger linkes der til. Det bærende princip for SdU s personalepolitik er, at samarbejdsrelationerne i SdU er præget af gensidig tillid, hvor folkevalgte, ledere og medarbejderne bruger deres sunde fornuft og indgår i en respektfuld omgang med hinanden. Flensborg, den 27. maj 2014

3 Formål Personalepolitikken er udtryk for et ønske om at styrke fællesskabet og værdierne i SdU yderligere. Der er både rationale og fornuft i at samle kræfterne i et dokument, der kan være med til at lette dagligdagen for både ledere og medarbejdere. I personalepolitikken kan du finde svar på og finde ideer til at håndtere typiske spørgsmål på personaleområdet. Politikken bidrager på den måde til støtte og afklaring. Og den sikrer gennemsigtighed på personaleområdet. Sådan anvender du personalepolitikken Personalepolitikken angiver en rettesnor for, hvordan personalemæssige spørgsmål skal håndteres. Den anvendes derfor som et aktivt ledelsesværktøj, der er med til at sikre de gode beslutninger og fornuftig dialog, medarbejdere og ledere imellem. De konkrete retningslinjer og vejledninger, som personalepolitikken forvaltes efter, vil løbende blive udarbejdet af SdU s administrative ledelse og drøftet i alle relevante fora. SdU er omfattet af en dansk overenskomst med BUPL Sydslesvig og en tysk overenskomst med ver.di. De gældende overenskomster er tilgængelige på alle SdU s institutioner. 3

4 SdU s idégrundlag SdU er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med i alt ca medlemmer. 58 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, lejrskole og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer. Efter folkeafstemningen i 1920 var målsætningen at organisere de danske ungdomsforeninger i Sydslesvig, og i 1923 dannedes de Mellemslesvigske Ungdomsforeninger, der senere blev til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU. Antallet af foreninger og medlemmer voksede støt, men væksten blev afbrudt af 2. verdenskrig. Herefter voksede antallet af foreninger hurtigt igen, og SdU stabiliserer sit arbejde gennem etableringen af institutioner og idrætsanlæg. I dag er SdU en organisation i stadig fremdrift, der både i det idrætslige, kulturelle og institutionelle børne- og ungdomsarbejde hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen. SdU s formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig. 4 Formålet realiseres især gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne.... gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter.... ved økonomisk at støtte de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer, samt ved at skabe og vedligeholde kontakter til organisationer i Danmark og Norden og til andre mindretal i Europa.

5 SdU s overordnede værdier Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers værdier bygger på et humanistisk menneskesyn og demokratisk medansvar. Vi i SdU lægger vægt på dansk sprog og kultur, fællesskab, udvikling og trivsel og velvære. Dansk sprog og kultur Vi værdsætter og tager udgangspunkt i dansk sprog og kultur i SdU s foreninger, institutioner og i organisationen. Det betyder... at vi skaber rammer for positive oplevelser med dansk sprog og kultur. at vi er bevidste om de regionale særpræg i vores sydslesvigske hverdag. Fællesskab Vi ser mangfoldigheden i SdU som en berigelse af vores fællesskab. Det betyder... at vi prioriterer det enkelte individ i fællesskabet meget højt med stor respekt for forskelligheden og mangfoldigheden. at det er vigtigt, at vi i SdU føler samhørighed og værdsætter hinandens arbejde. at vi respekterer hinanden og vores omgivelser. at vi værdsætter samarbejdet med andre. 5

6 Udvikling Vi værdsætter udvikling som en drivkraft for organisationen og for den enkelte. Det betyder... at udviklingen sker på organisationsplan, på foreningsplan og på institutionsområdet. at vi i SdU tænker visionært og er åbne for nye tiltag. at SdU støtter op om leder- og trænerpotentiale, så de får mulighed for at udvikle sig selv og skabe udvikling hos andre. at SdU skaber rammer for og fremmer den enkeltes udvikling. Trivsel og velvære Vi værdsætter og accepterer hinandens forskelligheder og lægger vægt på den enkeltes livskvalitet. Det betyder... at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. at vi lytter til hinanden og er i dialog med hinanden. at vi i SdU tilbyder kulturelle og kreative oplevelser. at vi i SdU skaber rammer for motion og sund ernæring. 6

7 Indhold De overordnede retningslinjer for personalepolitikken er beskrevet samlet i starten. De forskellige delpolitikker og den konkrete praksis er formuleret i følgende afsnit: Rekruttering, ansættelse og introduktion 8 Rekruttering og ansættelse Introduktion Løn og pension 9 Lønforhold Pension Organisation 10 Forventninger til ledere og medarbejdere Styrelsen Forretningsudvalget Forretningsføreren Tryghed i ansættelsen Samarbejde 13 Kommunikation Kompetenceudvikling Lederudvikling Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Praktikanter Fleksible arbejdsforhold 15 Arbejdstid Ferie Sygdom og fravær Stress og udbrændthed Orlovsordninger Misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler Rygning Fratrædelse og afskedigelser 7

8 Rekruttering, ansættelse og introduktion Rekruttering og ansættelse Ansøgere skal have oplevelsen af en professionel rekrutterings- og ansættelsesproces af høj kvalitet. Ansøgeren skal have et klart billede af de vilkår, hvorpå medarbejderen indtræder i SdU. Rekrutterings- og ansættelsesprocessen skal af hensyn til ansøgerens nuværende eller fremtidige jobmuligheder gennemføres med den nødvendige diskretion. Relevante medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages undervejs i forløbet. Alle stillinger opslås internt og eksternt. Ansættelserne sker i henhold til gældende ansættelsesprocedure. Introduktion En ny medarbejder skal hurtigt og effektivt introduceres til sit nye arbejdssted og sine nye kolleger. På den måde bliver hun/han i stand til at løse sine opgaver og indgå i de relevante samarbejder. At bibringe forståelse for SdU s vision, organisation og værdier hører til den gode introduktion. En introduktion følges op af en samtale efter 2 måneder, så den fortsatte forventningsafstemning sikres. Samtalen gennemføres af den nærmeste leder. 8

9 Løn og pension Den enkelte medarbejders lønpakke består af løn og tilskud til en pensionsordning ifølge den gældende overenskomst. Lønforhold Løn er et redskab der hjælper leder og medarbejder i følgende at SdU er konkurrencedygtig med hensyn til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.... at der er fornuftig sammenhæng mellem medarbejderens løn og de opgaver og det ansvar den pågældende har og udvikler på jobbet. Pension SdU ønsker, at medarbejderne og deres familie skal være sikret økonomisk i tilfælde af sygdom, død eller ved overgang til pension. Derfor bliver alle nye fastansatte medarbejdere tilbudt en pensionsordning. Alle nuværende fastansatte, som ikke er omfattet af denne pensionsordning, har mulighed for at blive omfattet af pensionsordningen. 9

10 Organisation SdU er organiseret med en klar ledelsesmæssig struktur. Alle medarbejdere har reference til en leder med personaleansvar. Ledere og medarbejdere skal udvise stor ansvarlighed i forhold til at have en tilfredsstillende arbejdssituation. Ledelsen har ansvar for at skabe gode rammer for det. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at gøre opmærksom på utilfredsstillende arbejdssituationer. Ledere har et særligt ansvar for at anvende personalepolitikken. Styrelse / Forretningsudvalg Administrativ ledelse Forretningsfører Økonomichef (Stedf. forretningsfører) Personaleleder Konsulenter Fritidshjem Haller Christianslyst Akti Tydal Kontoret Udvalg Pladser Foreninger 10

11 Forventninger til ledere og medarbejdere Forventninger til den administrative ledelse, ledere og medarbejdere i SdU er baseret på åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal afspejles hele vejen igennem systemet. For at nå SdU s visioner og mål inddrages medarbejderne i videst muligt omfang i bestræbelsen på at nå målene.... sikres medarbejdere størst muligt indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet.... er dialogen og lydhørhed afgørende for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde. Styrelsen Styrelsen er SdU s øverste myndighed mellem to sendemandsmøder og har det overordnede ansvar for budgettet og driften af institutionerne. Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejdsog ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU s institutioner. Styrelsen består af forretningsudvalget og 8 yderligere styrelsesmedlemmer. Alle 11 styrelsesmedlemmer vælges af sendemandsmødet for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen. Afgår et styrelsesmedlem i utide, kan styrelsen supplere sig indtil førstkommende sendemandsmøde. Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 11

12 Forretningsudvalget Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter 26 BGB og består af formanden, 1. næstformand og 2. næstformand. Organisationen tegnes ved underskrift af to forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab. Forretningsudvalget varetager SdU s daglige drift, indstiller budgetter til styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Forretningsføreren ansættes og afskediges efter indstilling af styrelsen. Personalesager behandles efter Betriebsverfassungsgesetz og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsråd og SdU. Afgår et forretningsudvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og styrelsen konstituerer et valgt styrelsesmedlem til 2. næstformand indtil førstkommende sendemandsmøde. Forretningsføreren Forretningsføreren udfører organisationens daglige arbejde. Han er styrelsens sekretær og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner. Det er ham, der ansætter SdU s lønnede personale og ham, der udarbejder forslag til styrelsen vedrørende principper for institutionernes virksomhed samt forslag til SdU s budget. Endelig er han ansvarlig for daginstitutionernes og de øvrige institutioners virksomhed overfor styrelsen. 12 Tryghed i ansættelsen Strukturelle ændringer og organisationstilpasninger kan komme på tale for at sikre den bedste organisering ud fra opgaveløsning og økonomisk ramme.... Ændringer skal opleves så trygt som muligt for den enkelte medarbejder.... Ved organisationsændringer får medarbejderen mulighed for at udtrykke ønsker til fremtidig arbejdssituation og job.... Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte medarbejders forudsætninger for at løse sin opgave.

13 Samarbejde Drøftelser om arbejdspladsens forhold, udvikling og fremtid, herunder organisering af arbejdet, personalepolitik og arbejdsforhold i øvrigt kan med fordel foretages i fællesskabet. Kommunikation Kommunikation styrker samarbejdet og skaber fælles forståelse for SdU s nuværende og fremtidige opgaver.... Medarbejderen forventes at være opsøgende og ansvarlig for at tilegne sig og videreformidle relevant information.... Ledere skal anvende kommunikation som et ledelsesværktøj og sikre høj grad af intern kommunikation.... Ledelsen har en særlig informationsforpligtigelse og har ansvar for at relevant information er tilgængelig. Det er både medarbejderes og lederes ansvar at være ambassadører for SdU s værdier. Både internt og eksternt. Kompetenceudvikling SdU ønsker fortsat at være en levende organisation i udvikling. Det betyder at der løbende gennemføres kompetenceudvikling under hensyntagen til kravene i jobbet samt medarbejderens ønsker og behov. Formålet er at øge medarbejdernes og ledernes kompetente, selvstændige og kreative arbejde til gavn for SdU og den enkelte. Der arbejdes gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og individuelle udviklingsplaner, som understøtter SdU s visioner og mål. Kompetenceudviklingsaktiviteter kan udgøres af intern og ekstern uddannelse, sidemandsoplæring, jobrotation, projekt og udvalgsarbejde, kollegial sparring m.m. Valg af aktivitet afhænger af SdU s og den enkeltes behov. 13

14 Lederudvikling Hos SdU vægtes løbende lederudvikling højt. Lederudvikling sikrer, at det bliver muligt, at efterkomme SdU s fastsatte mål. Hos SdU er holdningen, at løbende lederudvikling er en forudsætning for god ledelse. Ved uddannelse forstås dels uddannelse i systemer og processer og dels udvikling af lederens personlige kompetencer. Medarbejderudvikling Medarbejdernes udvikling er af afgørende betydning for SdU s udvikling. SdU ønsker at understøtte den enkeltes ambitioner om professionel og personlig udvikling, når den er afstemt med organisationens behov. Medarbejderudvikling planlægges decentralt mellem medarbejder og dennes nærmeste leder, samt ad hoc hvis behovet opstår. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) / Lederudviklingssamtaler (LUS) Den årlige MUS/LUS sikrer dialog mellem medarbejder og nærmeste leder om gensidig udvikling. MUS handler om at planlægge udviklingen af personaleressourcerne. Med MUS skal der skaffes rum til en samtale, der går ud over den daglige kontakt. Her skal den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling sættes i fokus og det daglige arbejde sættes i et videre perspektiv. Fokus ligger på den gode dialog. Praktikanter / FSJ Som en del af varetagelsen af sin rolle i samfundet ønsker SdU at bidrage til at unge, inden de starter med en uddannelse eller under uddannelsen, kan få erhvervserfaring. 14 SdU s holdning er, at de unge får det største udbytte fagligt og personligt, hvis det udførte arbejde er til reel gavn for organisationen. Enhver praktikplads i SdU skal sørge for at opfylde dette.

15 Fleksible arbejdsforhold SdU er indstillet på at lave individuelle aftaler med medarbejdere omkring arbejdsforhold, der muliggør medarbejderens ressourcer og engagement på arbejdspladsen. Med det formål at fastholde sine medarbejdere, er SdU indstillet på i videst muligt omfang, at imødekomme den enkelte medarbejders ønsker med hensyn til arbejdstid, - mængde og jobindhold. På den måde sikres en god balance mellem arbejdseffektivitet og privatliv. Individuelle aftaler indgås med nærmeste leder i samarbejde med personalelederen. Arbejdstid Hos SdU er den normale arbejdstid 37 timer per uge under dansk overenskomst og 38,5 timer per uge under tysk overenskomst, med mindre andet er aftalt. Arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten. Ferie Ferier aftales og afvikles under samlet hensyn til medarbejderen, kollegers og arbejdspladsens behov. Krav og afvikling af ferie er fastlagt i overenskomsterne. Sygdom og fravær Ved sygdom udbetaler SdU løn op til 6 uger. Derefter udbetales et tillæg til Krankengeld svarende til forskellen mellem Krankengeld-ydelsen fra den ansattes sygekasse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb mellem den lovpligtige sygekasses Krankengeld-ydelse og den pågældendes nettoløn. Ved langtidssygdom vil tilskuddet blive udbetalt på følgende måde Efter mere end et års ansættelse, i op til 13 uger.... Efter mere end tre års ansættelse, i op til 26 uger. 15

16 Stress og udbrændthed Ledere og medarbejdere har sammen ansvaret for at undgå at travlhed bliver til stress. Hvis der opstår symptomer på stress eller udbrændthed, skal der fra den nærmeste leders side gribes ind overfor dette. Såfremt problemet ikke kan løses lokalt, kan der trækkes på bistand hos SdU s personaleleder. Orlovsordninger Følgende orlovsordninger har medarbejderne ret til ifølge tysk lovgivning Barselsorlov... Forældreorlov... Pleje af alvorligt syge og døende pårørende Følgende ordninger kan der indgås aftale om:... Uddannelsesorlov... Orlov ved jobrotation mellem forskellige afdelinger... Orlov til pasning af syge og handicappede børn... Orlov i særlige tilfælde (humanitært arbejde mm) Indtagelse af alkohol, medicin eller andre rusmidler Misbrug reducerer arbejdsglæden, nedsætter arbejdsevnen og skaber mistrivsel, både for den afhængige og kolleger. SdU accepterer ikke misbrug af medicin, indtagelse af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Ledere og kolleger har ansvar for at reagere, hvis der er tegn på, at en medarbejder har et misbrugsproblem. 16

17 Rygning Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn og unge og på matriklen. Fratrædelser og afskedigelser Det er vigtigt at afskedigelser sker på en værdig og respektfuld måde for både SdU og medarbejderen. Medarbejderne har ret til en bisidderordning ved afskedigelser og advarsler. Lederen har pligt til at underrette medarbejderen om dette. SdU tilstræber at baggrunden for afskedigelsen er gensidigt belyst til gavn for begge parter. Ved en skriftlig advarsel har medarbejderne altid mulighed for en samtale med forretningsføreren. 17

18 Vesterland Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Flensborghus Aktivitetshuset Idrætshallen Hjemmet Spejdergården Tydal 4 4 Træningshallen Nystadens Børne- og Ungdomshus Engelsby Fritidshjem Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Kappel Fritidshjem Christianslyst Husum Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Fritidshjem Kursuscentre og lejrskole Huse og haller

19

20

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere