Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl"

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 12. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Marianne Bigum (F), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter 9 4 Fastsættelse af kirkeskatteprocent /13

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene Budgetaftale (141823/11) 2. Venstres ændringsforslag (135835/11) 3. Lokallistens ændringsforslag (136893/11) 4. Det Konservative Folkepartis ændringsforslag (135671/11) 5. Socialdemokraternes ændringsforslag (136273/11) 6. SF s ændringsforslag (136425/11) 7. Radikale Venstres ændringsforslag (135384/11) 8. Budgetoversigt af 4. oktober 2011 (146263/11) 9. Endelig oversigt over tilpasningsforslag (145483/11) 10. Budgetannonce Budget 2012 (146230/11) 3/13

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Ingen. 4/13

5 Dagsorden med vedtagelser Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene KMB Sagsnr. 11/13614 Resumé Rudersdal Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene fremlægges hermed til vedtagelse. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2011 oversendt budgetforslaget til andenbehandling. Nedenfor redegøres for: 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget den 14. september Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 21. september Budgetaftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre 4. Serviceramme og kassebeholdning 5. Budgetannonce 6. Politikområde i Skole og Familie. Ad 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget Fagudvalgene behandlede budgetforslaget med tilhørende tilpasningsforslag, politikker, målsætninger og takster på møderne den 14. september. Alle fagudvalg har fremsendt budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling, herunder med anbefaling af forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag og med forslag om nye anlægsinvesteringer. Ad 2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget På mødet den 21. september godkendte Økonomiudvalget de af fagudvalgene indstillede ændringsforslag inkl. forslag til nye anlægsinvesteringer inden for en samlet anlægsramme på 50 mio. kr. i Herudover godkendte Økonomiudvalget forslag fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om fremrykning af anlægsinvesteringer. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at fremsende en række tilpasningsforslag inden for Økonomiudvalgets område til kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Der vedlægges som bilag 1 en oversigt over Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ændringsforslag til budgetforslaget. 5/13

6 Ad 3. Budgetaftalen Den 27. september blev der indgået aftale om Budget mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre. Aftalen indeholder de i tabel 1 viste ændringsforslag til serviceudgifterne. Tabel 1. Ændringsforslag til serviceudgifterne Mio. kr I alt Studenterrabat til kommunens svømmehaller og sportsfaciliteter på lige fod 0,1 0,1 0,2 med pensionister og efterlønnere Målrettet ungeindsats, Ung i Rudersdal 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Pulje til Kajerødskolen og Parvejskolen til skolesammenlægning 0,7 0,5 1,2 Skoleudvikling: For at understøtte kvalitets- og kompetenceudvikling i folkeskolen 2,0 1,5 3,5 afsættes pulje til praksislæring Pulje til etablering af aktivitetscenter på Rønnebærvej samt pensionisthus på 0,5 0,5 1,0 Teglporten I alt 4,3 3,6 1,0 1,0 9,9 For anlægsudgifterne indeholder aftalen de i tabel 2 viste ændringsforslag. Tabel 2. Ændringsforslag til anlægsudgifterne Mio. kr I alt Til skoler, bygningssikring, Holte stationsforplads og Mariehøjcentret 20,0 15,0 15,0 50,0 Udarbejdelse af plejeplan for den fredede del af Henriksholm 0,5 0,5 ESCO-projekter 5,0 5,0 5,0 15,0 Fremrykning af realisering af handleplan for cyklister og bløde trafikanter 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0 Analyse af kapaciteten på idrætsområdet med henblik på prioritering af behov 0,2 0,2 0,4 for udbygning. Til udbygning af idrætsfaciliteter afsættes i efterfølgende år 50 mio. kr. Yderligere rådighedsbeløb til ændring af skolestrukturen 10,0 10,0 Indvendig renovering af Sjælsøskolen i forbindelse med ændring af skolestruktur 5,0 5,0 Forøgelse af anlægspulje i investeringsoversigt i budgetforslaget (projekt 6096) 35,0 35,0 6/13

7 I alt 30,2 35,7 25,0 43,0 133,9 Efterfølgende år: 50 mio. kr. Derudover skal der ifølge aftalen afvikles gæld for 200 mio. kr. og undlades låneoptagelse for 40 mio. kr. i Skatteprocenten (udskrivningsprocenten) nedsættes fra 22,8 til 22,7 fra og med 2012, mens grundskyldspromillen uændret er 21,44. Aftalen indeholder også en række strukturelle elementer: På daginstitutionsområdet gennemføres Masterplanen, og på skoleområdet ændres skolestrukturen således, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges. Desuden ændres biblioteksstrukturen, og Vasevej omlægges med en linjeføring svarende til hovedforslaget. Budgetaftalen og partiernes ændringsforslag er vedlagt dagsordenen som bilag. Ad 4. Serviceramme og kassebeholdning Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt, der indeholder de økonomiske virkninger af fagudvalgenes ændringsforslag, budgetaftalen og andre politiske beslutninger siden førstebehandlingen (herunder vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet) samt nye beregninger af skat, tilskud og udligning mv. Som det fremgår af budgetoversigten, er servicerammen for 2012 praktisk talt fuldt udnyttet. Det skal bemærkes, at beregningerne af servicerammen er foretaget på grundlag af de regler, der var kendt på tidspunktet for indgåelsen af budgetaftalen. I forlængelse af borgmesterens oplæg til den videre budgetproces på Økonomiudvalgets møde den 21. september indstiller direktionen, at der under Økonomiudvalgets ramme afsættes en etårig pulje i 2012 på 10 mio. kr. Puljen, der hensættes til imødegåelse af overførsel af uforbrugte midler inden for servicerammen, kan frigives efter vedtagelse i Økonomiudvalget. Puljen er indarbejdet i den vedlagte budgetoversigt. I forbindelse med de store anlægsinvesteringer og den ekstraordinære gældsafvikling er der i 2012 og 2013 en betydelig nedgang i kassebeholdningen. Ved udgangen af 2015 udgør kassebeholdningen 125 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo budgetperioden. Ad 5. Budgetannonce Inden kommunalbestyrelsesmødet eftersendes et udkast til budgetannonce, som giver en kortfattet beskrivelse af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Ad 6. Politikområder i Skole og Familie I budgetforslaget er politikområderne Undervisning og Tilbud til børn og unge med særlige behov foreløbigt slået sammen, mens afklaring af organiseringen af Skole og Familie afventes. Nu er organisationen fastlagt, og direktionen foreslår, at Skole og Familie opdeles i to politikområder: 7/13

8 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst 1. Familieydelser, der omfatter afdelingerne Rådgivning og forebyggelse med de tilhørende decentrale institutioner samt Tandplejen. 2. Undervisning, der omfatter de øvrige afdelinger under Skole og Familie med de tilhørende decentrale institutioner. Bilag 1 Budgetaftale Venstres ændringsforslag 3 Lokallistens ændringsforslag 4 Det Konservative Folkepartis ændringsforslag 5 Socialdemokraternes ændringsforslag 6 SF s ændringsforslag 7 Radikale Venstres ændringsforslag 8 Budgetoversigt af 4. oktober Endelig oversigt over tilpasningsforslag 10 Budgetannonce Budget 2012 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1. at budgetforslaget, som det fremgik af førstebehandlingen suppleret med de i dagsordenen nævnte ændringer (jf. opsummeringen i vedlagte "Budgetoversigt " af 4. oktober 2011), fremsendes til kommunalbestyrelsens andenbehandling 2. at forslag til budgetannonce godkendes 3. at politikområderne undervisning og familieydelser i Skole og Familie godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag Ad 1 tiltrådt med 7 stemmer mod 1 (Benny Würtz (L)) Ad 2 tiltrådt med 7 stemmer. Et medlem (Benny Würtz (L)) undlader at stemme. Ad 3 tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Ad 1 Økonomiudvalgets indstilling med 18 stemmer (A, C, F og V) mod 3 stemmer (L) Ad 2 Økonomiudvalgets indstilling Ad 3 Økonomiudvalgets indstilling Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 8/13

9 Dagsorden med vedtagelser Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter KMB Sagsnr. 11/18054 Resumé I budgetoversigten af 4. oktober 2010, der er vedlagt dagsordenen, udgør provenuet i 2012 fra indkomstskatter 2.787,3 mio. kr., fra grundskyld 493 mio. kr. og fra dækningsafgifter 60 mio. kr. Ved budgettering af indtægter fra indkomstskatter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, som er baseret på indkomstudviklingen i hele landet. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udskrivningsgrundlag Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for Såfremt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget samt de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for Hvis Kommunalbestyrelsen vælger et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2015 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag i Denne efterregulering kan blive såvel positiv som negativ. Ved opgørelsen af skatteprovenu er der regnet med en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat fra 22,8 % til 22,7 %, jf. budgetaftalen af 27. september Beregninger foretaget på grundlag af den aktuelle slutligningsstatistik for 2010, befolkningsprognosen for samt KL s vækstskøn og tilskudsmodellen viser, at kommunen umiddelbart skønnes at få et merprovenu på netto 21,9 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. I det selvbudgetterede skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Rudersdal 9/13

10 Kommune korrigeres KL s vækstskøn for, at kommunens befolkningsudvikling og sammensætningen af den skattepligtige indkomst afviger fra landsgennemsnittet. Det indebærer, at væksten i Rudersdal Kommune forventes at være lidt højere i budgetperioden end i resten af landet. Den betydelige usikkerhed der er forbundet med KL s vækstskøn og den generelle konjunkturudvikling betyder, at Økonomi anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Tilskudsmodellens beregninger er forbundet med betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst med hensyn til skønnet over væksten i udskrivningsgrundlaget, hvor Finansministeriets skøn (som KL s skøn baserer sig på) erfaringsmæssigt kan afvige en del fra den endelige opgørelse. Anbefalingen om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag skal også ses i lyset af, at der for 2007 og 2008 blev valgt selvbudgettering på grundlag af tilskudsmodellens beregninger, som efterfølgende viste sig at give større negative efterreguleringer for kommunen. I forhold til Økonomis notat af 26. september om foreløbig status for skat, tilskud og udligning, som danner grundlag for den indgåede budgetaftale, er der tale om en nedjustering af provenu-skønnene for overslagsårene med netto 10 mio. kr. Til gengæld er provenuskønnet på trods af nedsættelsen af udskrivningsprocenten 50 mio. kr. højere end forudsat ved udarbejdelsen af det oprindelige budgetforslag. Grundskyldspromille De opgjorte afgiftspligtige grundværdier udgør mio. kr. for 2012 (ekskl. landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 21,44 fremkommer et provenu på 492,4 mio. kr. De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord m.v. udgør 82,6 mio. kr. for Grundskylden af landbrugsjord skal opkræves med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. Ved en grundskyldspromille for landbrugsjord på 6,64 fremkommer et provenu på 0,6 mio. kr. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 161,2 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en uændret dækningsafgift på 10,72 promille fremkommer et provenu på 1,7 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 184,0 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 8,75 promille fremkommer et provenu på 1,6 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme 10/13

11 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i MBti træderøkonomiudvalgets l l l iindst De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervsejendomme udgør 5.665,7 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 10 promille fremkommer et provenu på 56,7 mio. kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. fastsættes som grundlag for udskrivning af personskat i 2012, hvorved udskrivningsprocenten på 22,7 fremkommer, 2) at grundskyldspromillen fastsættes til 21,44 i 2012, 3) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner, 4) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75, samt 5) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 10. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Borgmesteren konstaterede, at udskrivningsbehovet til personskat i 2012 udgør 2.787,3 mio. kr., som i konsekvens af vedtagelserne under pkt. 2 og 3 tilvejebringes gennem en udskrivningsprocent på 22,7. Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 11/13

12 Dagsorden med vedtagelser Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2012 KMB Sagsnr. 10/47150 Resumé Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag: Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskassen. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kirkeministeriet har med brev af 1. juli 2011 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2012 for medlemmer af folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 15,6 mio. kr. Der er tale om en stigning i bidraget til landskirkeskatten på 0,7 % set i forhold til 2011, hvilket er lavere end den landsgennemsnitlige stigning i priser og lønninger Kommunalbestyrelsen har med brev af 14. september 2011 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2012 til 38,9 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. anvendes til at nedbringe mellemværendet mellem kommunekassen og provstiet, jf. nedenfor. Af 18, stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten. Rudersdal Kommune valgte det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2007 og Da det realiserede udskrivningsgrundlag for såvel 2007 og 2008 blev lavere end det budgetterede, er der i 2010 og 2011 sket en efterregulering af de forskudsvis udbetalte skatteindtægter. Disse efterreguleringer, der samlet set udgør 6,6 mio. kr., er i forbindelse med fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2011 aftalt afviklet over perioden Kirkeskatteprocenten er i den forbindelse hævet med 0,02 procentpoint med virkning fra /13

13 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgetsindsti t l KMBt ll Finansieringsbehovet i 2012 kan opgøres således: Bidrag til landskirkeskatten Kirkekasser samt provstiudvalgskassen Reduktion af mellemværende med kommunekassen i 2012 Finansieringsbehov i alt kr kr kr kr. I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012, som indstillet af direktionen. Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet kr. i Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 %, vil det indebære et provenu på kr. Da kommunekassen ved indgangen til 2012 vil have et tilgodehavende overfor kirkekasserne og provstiudvalgskassen på 3,9 mio.kr., vil det budgetterede afdrag for 2012 på 2 mio. kr. indebære at mellemværendet med udgangen af 2012 vil være knap 2 mio. kr. og at mellemværendet alt andet lige vil være afviklet som planlagt ved udgangen af Det bemærkes, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken er højere end det statsgaranterede. Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at basere budgetlægningen på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil det være muligt at sænke kirkeskatteprocenten til 0,53 og fortsat opnå et tilstrækkeligt provenu til at opfylde finansieringsbehovet i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,56 % ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 13/13

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 10. oktober Mødetidspunkt Kl Bemærkninger.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 10. oktober Mødetidspunkt Kl Bemærkninger. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 10. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl. 8.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl. 8. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 12. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 9.00 vil Anders

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere