MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013

2 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold og narkotika tryghed i nattelivet 4 Tyveri fra borger 4 Utryghedsskabende knallertkørsel 5 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri 5 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 6 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 6 Målrettet indsats i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark (social dumping) 7 Målrettet indsats på færdselsområdet 7 Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet 8 Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed 8 Hurtigere sagsbehandling i straffesager 9 Effektiv økonomi- og ressourcestyring 9 Gennemførelse af anbefalingerne i politianalyserne 10 Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet 10 Beredskabssamarbejde med kommunerne i politikredsen 11 Projekt Bryd Fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve 11 Styrkelse af arbejdet med gennemførelsen af konfliktråd 12 Sygefravær og tjenesteplanlægning 12 Lederudvikling UDGIVET AF Midt- og Vestsjællands Politi Februar 2013 FORSIDEFOTO Stemningsbillede fra Esbern Snare optog i Kalundborg august FOTO OG LAYOUT Midt- og Vestsjællands Politi Kommunikationssektion 1

3 Indledning Strategien beskriver de væsentligste mål for Midt- og Vestsjællands Politi i Strategien rummer de områder, der på såvel lokalt som nationalt plan er højest prioriterede og derfor vurderes som særligt betydningsfulde for Midt- og Vestsjællands Politi. Vision og overordnede mål Midt- og Vestsjællands Politis vision er: I samarbejde med det øvrige samfund skaber vi tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds Visionen for Midt- og Vestsjællands Politi skal ses i forlængelse af den overordnede strategi for hele dansk politi og anklagemyndigheden for Denne strategi har Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet sammen med de 12 politikredse i tæt dialog med samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. De overordnede mål for dansk politi og anklagemyndighed er: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2013 udmønte disse overordnede mål gennem de fokusområder, som opridses i det følgende. Disse er centreret omkring politikredsens operative aktiviteter, sagsbehandling og service overfor borgerne, men indeholder også mål, der skal udvikle politikredsen og dens medarbejdere internt. På hvert enkelt fokusområde er der fastsat en række resultatkrav, hvoraf de væsentligste er anført i faktaboksene under de enkelte fokusområder. Udmøntningen af politikredsens strategi skal ses i lyset af de større reformprojekter, der løbende gennemføres i dansk politi, herunder nanvligt udmøntningen af politianalyserne, der skal sikre en løbende tilpasning og effektivisering af håndteringen af de politimæssige kerneopgaver, og arbejdet med projekt Effektiv administration, som skal optimere politiets arbejde på tilladelse-, våben- og kørekortsområdet. Disse projekter betyder bl.a., at Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 skal etablere Tungtvognscenter Øst, som bliver det største af de i alt tre nyoprettede centre, som skal varetage tungvognskontrollen i hele landet. 2

4 Prioriterede fokusområder De højest prioriterede mål for Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 er beskrevet nedenfor. I faktaboksene beskrives de vigtigste målkrav på områderne. De procentvise forbedringer i 2013 er hvis intet andet er angivet relateret til gennemsnittet for perioden Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes Politikredsen har udvalgt tre former for borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet, som det efter en vurdering af det lokale trusselsbillede i kredsen, giver særlig god mening at sætte ind over for. Disse tre har været lokale resultatmål i kredsen i de seneste to år, hvilket har nedbragt kriminalitetsniveauet og/eller øget antallet af sigtelser på alle tre områder. I 2013 er det derfor ambitionen at fastholde fokus og det niveau, som det gennem de seneste års indsats er lykkes at nedbringe kriminaliteten/øge sigtelserne til. Vold og narkotika tryghed i nattelivet Midt- og Vestsjællands Politi har i 2011 og 2012 gennemført en særlig indsats rettet mod vold og narkotika i nattelivet. Indsatsen har været fokuseret på politikredsens mest aktive gå i byen områder i Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg og Holbæk. I 2010 var der i alt 125 nattelivsrelaterede voldepisoder i disse fem gå i byen områder. Den målrettede indsats har medvirket til at nedbringe dette antal til 87 voldsepisoder i 2012, ligesom sigtelsesprocenten er steget både i 2011 og De seneste to år er det altså blevet væsentligt tryggere for kredsens borgere at bevæge sig ud i nattelivet. Denne tendens vil Midt- og Vestsjællands Politi arbejde på at fastholde i Der er efter politikredsens opfattelse fortsat behov for at øge trygheden i nattelivet bl.a. fordi det ikke for alle områdernes vedkommende lykkedes at nedbringe antallet af voldsanmeldelser i forhold til det fastsatte mål. Politikredsen vil derfor i 2013 fortsætte den særlige koncentrerede og målrettede indsats mod vold i nattelivet. Da indtagelse af narkotika ofte er en udløsende eller medvirkende faktor til, at der bliver udøvet vold eller anden utryghedsskabende adfærd i nattelivet, sætter politikredsen også i 2013 særligt ind mod besiddelse af euforiserende stoffer i hele politikredsen. MÅL FOR INDSATSEN MOD VOLD OG NARKOTIKA TRYGHED I NATTELIVET Mindst 14 % færre voldsanmeldelser i gå i byen områderne i Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg og Holbæk, eller Højere sigtelsesprocent for vold i de samme områder og tiltaleprocenten fastholdes. Mindst 15 % flere sigtelser for besiddelse af narkotika. Mindst 15 % flere sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven. 3

5 Tyveri fra borger Tyveri og tricktyveri fra borgerne har de seneste fire år udgjort et stigende problem i Midtog Vestsjællands politikreds. Tyveri fra borger er i denne sammenhæng tricktyveri i egen bolig, tyveri fra lomme og taske samt tyveri af taske og bagage altså tyverier som foregår helt tæt på borgerne, og som derfor kan være forbundet med særlig utryghed og ubehag. Politikredsen vil i 2013 fortsætte den særlige indsats på området. Dette skyldes ikke mindst, at det i 2012 ikke lykkes at nedbringe antallet af anmeldte tyverier til det ønskede niveau. Til gengæld blev sigtelsesprocenten for tyverier mere end fordoblet i kredsen i Indsatsen bliver særligt rettet mod de områder og begivenheder, hvor mange mennesker er samlet, herunder på banegårde og i forretningsområder samt i tilknytning til festivaler og andre større begivenheder. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI FRA BORGER Antallet af anmeldelser vedrørende tyveri fra borger er faldet med mindst 2 %, eller Højere sigtelsesprocent for tyveri fra borger. Tiltaleprocentern for tyveri fra borger skal som minimum fastholdes. Utryghedsskabende knallertkørsel I flere år har utryghedsskabende knallertkørsel været et problem i politikredsen, hvor antallet af sigtelser for konstruktive ændringer af knallerter - bl.a. på grund af politiets fokus på området - i 2011 og 2012 har ligget væsentligt højere end de tidligere år. På trods af denne indsats modtager politikredsen fortsat mange henvendelser om knallertkørsel til gene for borgerne i lokalområderne. Ligeledes er der et udtalt ønske blandt politikredsens borgmestre om, at Midt- og Vestsjællands Politi fastholder den målrettede indsats imod utryghedsskabende knallertkørsel. Ud over støjgenerne, føres de konstruktivt ændrede knallerter ofte med meget høj fart, hvorved knallertførerne - typisk helt unge mennesker - udsætter både sig selv og deres omgivelser for konkret fare. De sidste to års fokus på området har medvirket til at nedbringe antallet af færdselsuheld med knallerter indvolveret fra 33 i 2011 til 11 i I samme periode er antallet af uheld med konstruktivt ændrede knallerter indblandet også faldet. Denne udvikling vil Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 tilstræbe at fastholde. MÅL FOR INDSATSEN MOD UTRYGHEDSSKABENDE KNALLERTKØRSEL Antallet af sigtelser for konstruktiv ændring af knallert skal stige med 5 %. 4

6 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri Fra 2011 til 2012 er antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse i politikredsen faldet med knap 200, hvilket svarer til et fald på ca. 5 %. Samtidig er antallet af sigtelser for indbrud steget markant. Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne og antallet af indbrud er fortsat for højt. Derfor vil Midt- og Vestsjællands Politi også i 2013 fortsætte den målrettede indsats på indbrudsområdet. Hælerivirksomhed er en forudsætning for indbrudskriminalitet og inddrages derfor i målfastsættelsen med et særligt delmål. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE SAMT MOD HÆLERIVIRK- SOMHED Mindst 2 % færre anmeldelser om indbrud i privat beboelse på Sjælland og i politikredsen, eller sigtelsesprocenten skal være højere. Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud på Sjælland og i politikredsen er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Mindst 2 % flere sigtelser for hælerivirksomhed på Sjælland. Udviklingen i antallet af tiltaler for hæleri på Sjælland er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Indbrudstyve har ofte større operationsområder og er ikke begrænset til bestemte lokaliteter eller områder. Der er derfor også fastsat mål for hele Sjælland, som Midt- og Vestsjællands Politi skal søge at opfylde sammen med de øvrige fire sjællandske politikredse. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer I 2012 var Midt- og Vestsjællands Politi igen udpeget som såkaldt bandekreds. De fleste af landets større rocker- og bandegrupperinger er repræsenteret i politikredsen og derfor har indsatsen på området også i det seneste år været prioriteret højt. Navnlig områderne omkring Køge, Hundige og Roskilde har i 2012 med varierende intensitet været ramt af bandeuro, hvor grupperingerne har bekriget hinanden, bl.a. gennem drabsforsøg ved brug af bl.a. skydevåben. Set i sammenhæng med den øvrige kriminalitet, som rocker- og bandemedlemmerne i vid udstrækning ernærer sig ved, skaber dette en bred vifte af kriminalitetsproblemer i kredsen. Generelt har 2012 været kendetegnet af en stadig mere kompleks situation med et stigende antal konfliktzoner og et øget antal aktører, som opererer inden for en stadig større radius og til dels på baggrund af personlige modsætningsforhold. Det er derfor politikredsens målsætning sammen med de øvrige politikredse på Sjælland - at sikre, at så mange som muligt af regionens registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede. Samtidig skal det sikres, at der sker en målrettet monitering og efterforskning mod de personer, der har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminaliteten samt de personer, som ved deres kriminelle aktivitet, er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD ROCKERE OG BANDER. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland kontinuerligt 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der moniteres af politiet, fængslet, heraf 20 % af dem som har tilknytning til de særligt udsatte boligområder. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at 50 personer, som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, er fængslet i løbet Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland, 6 af de særligt udpegede personer, som har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminalitet og/eller konfliktudviklingen mellem disse, fængslet. 5

7 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte boligområder er der fortsat uløste problemer med for meget kriminalitet og beboere, som ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden i deres nabolag. I samarbejde med politikredsens kommuner er boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge og Askerød i Greve udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Disse boligområder er i 2012 blevet gjort til genstand for en særlig og bredspektret politimæssig indsats, som skal modvirke rekrutteringen af nye rockerog bandemedlemmer i de særligt udsatte boligområder. Denne indsats uddybes på side 11 under projekt Bryd fødekæden, og den fastholdes i De problemer, der er i områderne, kan være meget forskellige. De dækker selvfølgelig alvorlig kriminel adfærd, men også mindre alvorlig kriminalitet og anden generende adfærd, f.eks. støjende adfærd, hærværk, ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer, verbal og korporlig chikane samt trusler om repressalier ved voksnes forsøg på at vejlede eller irettesætte de unge. MÅL FOR INTENSIVERET INDSATS I DE SÆRLIG UDSATTE BOLIGOMRÅDER Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere i ét af boligområderne er nedbragt, så det er på niveau med eller under gennemsnittet for hele landet. Samtidig skal det tilsvarende antal straffelovsanmeldelser i de øvrige to boligområder samlet set være faldet i forhold til niveauet for de foregående år. Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser i områderne skal være steget. I mindst 65 procent af straffelovssagerne skal tiltale være rejst inden for to måneder efter sigtelsestidspunktet. Indsatsen i de særligt udsatte boligområder fastholdes i 2013, hvor den vil være et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Målrettet indsats i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark (social dumping) Politiet har indgået en aftale med Arbejdstilsynet om en styrket indsats i forhold til ulovligt arbejde i Danmark, udført af udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Fokus i indsatsen er på arbejdsgiverens eventuelle ulovlige virksomhedsdrift, menneskehandel m.v. I forhold til udbyderen af arbejdet er der særlig opmærksomhed i forhold til virksomheder, der via underentreprenører og stråmandsvirksomhed indgår i egentlig kædesvig, hvor formålet er unddragelse af bl.a. skat og moms. MÅL FOR INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Politikredsen skal efter anmodning deltage i de mindst 8 landsdækkende aktioner og mindst 8 regionale aktioner, som dansk politi gennemfører i samarbejde med Arbejdstilsynet og SKAT. 6

8 Målrettet indsats på færdselsområdet Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldt i 2012 på landsplan til det hidtil laveste niveau i mange år. I Midt- og Vestsjællands politikreds blev antallet af trafikdræbte i 2012 således mere end halveret ift. antallet i Med henblik på at fastholde denne positive udvikling har der i 2012 været fornyet fokus på trafiksikkerheden og dette har bl.a. affødt beslutning om en massiv styrkelse af den automatiske trafikkontrol (ATK) i Som nævnt i indledningen til denne strategi betyder en række organisatoriske ændringer internt i dansk politi, at Midt- og Vestsjællands Politi i løbet af 2013 skal etablere Tungtvognscenter Øst i kredsen. Dette center får ansvaret for alle tungvognskontrolopgaverne på Sjælland og for nogle opgavers vedkommende for hele landet. Det drejer sig om den vejside- og virksomhedskontrol, som i dag udføres af alle politikredsene og/eller Rigspolitiet. MÅL FOR FÆRDSELSINDSATSEN Der er foretaget mindst timers måling ved anvendelse af automatisk trafikkontrol. Der er rejst mindst sigtelser for trafikfaglige færdselsforseelser. Der er i samarbejde med Sydsjællands- og LollandFalsters Politi gennemført mindst to udvidede rutinekontroller. Planen for etablering af Tungvogncenter Øst skal udvikles og følges i overensstemmelse med sit indhold. Færdselsområdet er derfor også i 2013 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet Den økonomiske kriminalitet udgør et voksende samfundsmæssigt problem, hvilket kommer til udtryk både i antallet af sager og i den mangfoldighed og opfindsomhed, som kriminaliteten gennemføres med. Den projektorienterede tilgang, som politiet gennem de senere år har arbejdet med i efterforskningen af større sager om økonomisk kriminalitet og som for tre år siden blev udbredt til også at omfatte visse større sager vedrørende organiseret kriminalitet, har i adskillige sager vist sit værd. Politikredsen vil derfor arbejde videre efter denne model i 2013, hvor der også vil være fokus på hvidvasksager, udbyttekonfiskation samt hurtigere sagsbehandling af sager om økonomisk kriminalitet. MÅLFORINDSATSENMODØKONOMISKOGORGANISE- RET KRIMINALITET Der opstilles milepælsplaner i alle relevante større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet og planerne skal følges. Alle modtagne underretninger om hvidvask skal efterforskes. Der rejses flere tiltaler for økonomisk kriminalitet end i Der rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 60 % af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelsen For de samme sager nedbringes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse til 270 dage. 7

9 Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed Sagsproduktionen målt på såvel antallet af sigtelser og antallet af tiltaler steg igen i 2012 i Midt- og Vestsjællands Politi. Målet i 2013 for den lokale anklagemyndighed er at forbedre produktiviteten sammenlignet med udgangspunktet fra Derudover vil der i 2013 blive sat fokus på kvaliteten i straffesagsbehandlingen gennem 12 undervisningsforløb for anklagemyndighedens medarbejdere. Dette kvalitetsprojekt vil have fokus på faglig kompetenceudvikling. MÅL FOR STRAFFESAGSPRODUKTIONEN OG EFFEKTIVITET Produktiviteten i anklagemyndigheden i 2013 skal forbedres med 5 % i forhold til 2011 (målt som antal ekspederede standardsager i forhold til faktisk afholdt lønudgift). Gennemførelse af kvalitetsprojekt om faglig kompetenceudvikling med 12 undervisningsforløb i løbet af Hurtigere sagsbehandling i straffesager Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagerne vil også i 2013 være et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Politikredsen vil i den forbindelse særligt fokusere på nedbringelse af den korte sagsbehandlingstid, hvilket vil sige den tid, der går fra en person bliver sigtet til tiltale spørgsmålet er afgjort. Samtidig er det målet at nedbringe den lange sagsbehandlingstid ved at fokusere på den gennemsnitlige alder på de ældste sigtelser. MÅL FOR INDSATSEN FOR FORBEDREDE SAGS- BEHANDLINGSTIDER I STRAFFESAGER I mindst 60 % af straffelovssagerne er der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse senest 2 måned efter sigtelsestidspunktet. Den gennemsnitlige varighed af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale, må maksimalt være 345 dage. 8

10 Effektiv økonomi- og ressourcestyring En effektiv styring af politikredsens økonomi kombineret med en velovervejet og fleksibel prioritering af kredsens ressourcer, udgør fundamentet og rammen for løsningen af alle Midt- og Vestsjællands Politis opgaver. De økonomiske rammer, der er fastsat i Politiets flerårsaftale for , den fortsatte effektiviseringsproces og Finansministeriets skærpede krav til god økonomistyring, understreger behovet for en tæt og stram økonomi- og ressourcestyring i politikredsen. Derudover skal politikredsen i 2013, som led i Rigspolitiets fortsatte fokus på forbedret økonomistyring, implementere aktivitetsbaseret økonomistyring. Samtidig overtager kredsen også administrationen af og budgetansvaret for udgiften til strafferetplejeydelserne, som bl.a. omfatter DNA-analyser, obduktioner og teleydelser. Politikredsen vil derfor fortsætte og videreudvikle bestræbelserne på at sikre, at ressourcemæssige overvejelser indgår i planlægningen af aktiviteter og indsatser på alle MÅL FOR POLITIKREDSENS ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING Bevilling og låneramme overholdes. Budgetprocessen tilpasses og lever op til konceptet aktivitetsbaseret økonomistyring og præcis budgettering. Perioderegnskaber og anden økonomisk afrapportering til Rigspolitiet er retvisende og indsendes rettidigt. Realisering af de effektiviseringer, der som led i effektiviseringsprocessen, er meldt ud i til politikredsen i form af iværksatte effektiviseringsprojekter for Sikre en effektiv implementering af decentral administration og budgetansvar for strafferetsplejeydelserne. Gennemføre en række lokale budgetanalyser med henblik på optimering af kredsens ressourceanvendelse. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Gennemførelse af anbefalinger af politianalyserne De nationale politianalyser, som er blevet gennemført i hele dansk politi i 2011 og 2012, har affødt en række anbefalinger, som Rigspolitiet har besluttet skal gennemføres i kredsene i Dette betyder, at Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 skal implemetere en række ændringer på færdsels- og hundeområdet. Nogle af ændringerne på færdselsområdet er beskrevet øverst på side 7. Samtidig skal monitoreringsog analyse-området styrkes i kredsen, således at politiindsatsen i endnu højere grad bliver eftreretningsbaseret og analytisk. MÅL FOR INDSATSEN ANG. POLITIANALYSERNE De anbefalinger fra politanalyserne og Effektiv administration, som Rigspolitiet har besluttet skal implementeres i kredsen i løbet af 2013, gennemføres. Endelig skal politikredsen implementere de beslutninger, som træffes i det igangværende projekt vedrørende en række af politiets administrative sagsbehandlingsopgaver (Projekt Effektiv Administration ). 9

11 Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet Kredsrådet, der består af politidirektøren og borgmestrene fra politikredsens ti kommuner, har også for 2013 udarbejdet en samarbejdsplan med strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område. Strategierne skal udmøntes lokalt efter drøftelse i hver af kredsens ti lokalråd, som har repræsentanter fra henholdsvis det lokale civilsamfund, det lokale politi og den relavante kommune. De områder, der i 2013 gøres til genstand for en særlig indsats, er den kriminalpræventive indsats over for børn og unge, indbrud i beboelse og kriminelle bander. MÅL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE I KREDSRÅDET Politikredsen afrapporterer vedrørende de enkelte indsatsområder på den i samarbejdsplanen fastsatte måde. Netværksarbejdet vedrørende seksuelle overgreb mod børn og udviklingen af god sagsbehandling på området fortsættes. Styrket samarbejde omkring den fælles indsats ift. socialt udsatte og voldsramte familer. Desuden skal seksuelt misbrug af børn forebygges og bekæmpes gennem en fortsættelse af arbejdet i det netværk, som blev etableret på området i Yderligere vil Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 styrke indsatsen ift. socialt udsatte og voldramte familier. Her vil politiet sammen med kommunerne drøfte hvorledes samarbejdet i lyset af bl.a. nye analyseværktøjer på området, kan samordnes bedst muligt inden for de rammer, som lovgivningen sætter. Beredskabssamarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i kredsen Bl.a. på baggrund af de tragiske hændelser i Norge 22. juli 2011 er dansk politi igang med et større eftersyn af politiets beredskabsmæssige kapacitet til at håndtere ekstraordinære hændelser. Et vigtigt led heri er politiets evne til at samarbejde med andre myndigheder i en krisesituation. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor i fællesskab med kredsens ti kommuner indgået et forpligtende samarbejde om afvikling af beredskabsøvelser på forskellige niveauer mellem de kommunale beredskabsenheder og krisestyringsstabe og politiets. Således vil beredskabssamarbejdet mellem politikredsen og kommunerne blive udviklet og testet i Dette vil ske gennem relevante øvelser med forskellige scenarier, hvis formål er at afprøve beredskabsplanlægningen og øve og styrke samarbejdet og koordinationen på de forskellige nivauer i henholdsvis kommunerne og politiet. MÅL FOR INDSATSEN FOR STYRKET BERED- SKABSSAMARBEJDE Der afvikles 5 beredskabsøvelser i samarbejde mellem politikredsen og kommunernes beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe. 10

12 Projekt Bryd Fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 iværksat en koordineret lokal indsats koncentreret om boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge, samt i Askerødbebyggelsen i Greve. Denne indsats er affødt af de særlige udfordringer med kriminalitet og utryghedsskabende adfærd hos unge i netop disse områder, og den skal modvirke, at børne og unge tiltrækkes af bandemiljøerne i områderne. Projektets bærende idé er at komme hele vejen rundt om den unge. Dette sker gennem indsatser rettet mod den unge selv, forældre eller andre ressourcepersoner, den gruppering den unges interesse er rettet imod samt en områdebaseret indsats, hvor politiet har styrket indsatsen bl.a. gennem særligt udpeget personale tilknyttet det enkelte boligområde. Baggrunden for hele indsatsen er den kedelige kendsgerning, at politikredsens udfordringer på rocker-/bandeområdet igennem flere år har været betydelige og at mange af de banderelaterede aktiviteter er koncentreret i Køge og Greve kommuner. Boligbebyggelser i disse områder har således været baser for bandegrupperinger og udgangspunkt for skyderier, kriminalitet og utryghedsskabende opførsel, ligesom de har været rekrutteringsområder for grupperingerne. Projektet har affødt gode resultater i 2012, herunder har det medvirket til at antallet af monitorerede rocker-/bandemedlemmer i de tre boligområder er faldet i løbet af Indsatsen fortsættes under de samme rammer i MÅL FOR PROJEKT BRYD FØDEKÆDEN Der skal gennemføres mindst 30 dialog- og adfærdsregulerende samtaler med de identificerede unge. Mindst 60% af de unge, der har været til samtale, registreres ikke som sigtet eller mistænkt for en ny lovovertrædelse i 6 måneder fra samtaletidspunktet. Antallet af moniterede rocker-/bandemedlemmer, der har bopæl i de særligt udsatte boligområder, skal ved udgangen af 2013 være faldet i forhold antallet ved udgangen af både 2011 og Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd Midt- og Vestsjællands Politi vil også i 2013 arbejde for, at et større antal gerningsmænd og forurettede tager imod tilbuddet om konfliktmægling. De hidtil opnåede erfaringer peger nemlig på, at konfliktmægling har positive effekter for alle involverede parter. Politikredsen vil i 2013 inddrage CASA s evaluering af konfliktråd fra august 2012 med henblik på at udvikle arbejdet på området yderligere. MÅL FOR FORTSAT ARBEJDE MED KONFLIKT- RÅD Der er gennemført konfliktmægling i mindst 50 sager. 11

13 Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Sygefravær og tjenesteplanlægning Midt- og Vestsjællands Politi har gennem flere år arbejdet med at nedbringe sygefraværet, hvilket er lykkedes gennem flere år. I 2013 er det er målet at nedbringe sygefraværet yderligere. Politikredsen arbejder endvidere løbende på en forbedret tjenesteplanlægning, således at medarbejderressourcerne nyttiggøres bedst muligt. Dette måles ved at følge udviklingen i antallet af såkaldte kompensationstimer*, som i et vist omfang - men ikke fuldt ud - kan ses som udtryk for kvaliteten af politikredsens tjensteplanlægning. MÅL FOR SYGEFRAVÆR OG RESSOURCE- STYRING: Sygefraværet nedbringes til 7,75 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Det samlede antal kompensationstimer* i politikredsen må ikke overstige timer. * Omfatter overarbejde, inddraget fridag, tilkald, omlæg- ning, særlig belastende tjeneste og for korte fridage. Lederudvikling Udvikling af dygtige og kompetente ledere er et fokusområde i strategien for hele dansk politi og anklagemyndigheden i Målet er, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed er i stand til at udvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med deres medarbejdere. Politiet og anklagemyndigheden - også i Midt- og Vestsjællands Politi - fortsætter dermed det langsigtede arbejde med et fælles ledelsesparadigme, hvor god ledelse på det speciafikke ledelsesniveau er omdrejningspunktet. Arbejdet med udviklingsmodellen Leadership Pipeline, der skal sikre transparente krav til lederens færdigheder, prioriteringer og værdier på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen, er blevet påbegyndt i Modellen sikrer yderligere en systematisk og målrettet lederudvikling, der konstant søger at fremme dagligdagens lederpræstationer, og arbejdet med denne fortsættes i MÅL FOR LEDERUDVIKLING Politikredsens Leadership Pipeline konsulenter og øverste ledelse diskutere og fastsætter mål for Leadership Pipeline. Politikredsens Leadership Pipeline konsulenter og øverste ledelse planlægger og påbegynder nogle strategisk vigtige implementeringsaktivitererne i relation til Leadership Pipeline. Der er i forbindelse med trivselsundersøgelsen, der gennemføres i 2. halvår 2013, opnået en svarprocent på mindst 75 procent. 12

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere