MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013

2 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold og narkotika tryghed i nattelivet 4 Tyveri fra borger 4 Utryghedsskabende knallertkørsel 5 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri 5 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 6 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 6 Målrettet indsats i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark (social dumping) 7 Målrettet indsats på færdselsområdet 7 Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet 8 Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed 8 Hurtigere sagsbehandling i straffesager 9 Effektiv økonomi- og ressourcestyring 9 Gennemførelse af anbefalingerne i politianalyserne 10 Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet 10 Beredskabssamarbejde med kommunerne i politikredsen 11 Projekt Bryd Fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve 11 Styrkelse af arbejdet med gennemførelsen af konfliktråd 12 Sygefravær og tjenesteplanlægning 12 Lederudvikling UDGIVET AF Midt- og Vestsjællands Politi Februar 2013 FORSIDEFOTO Stemningsbillede fra Esbern Snare optog i Kalundborg august FOTO OG LAYOUT Midt- og Vestsjællands Politi Kommunikationssektion 1

3 Indledning Strategien beskriver de væsentligste mål for Midt- og Vestsjællands Politi i Strategien rummer de områder, der på såvel lokalt som nationalt plan er højest prioriterede og derfor vurderes som særligt betydningsfulde for Midt- og Vestsjællands Politi. Vision og overordnede mål Midt- og Vestsjællands Politis vision er: I samarbejde med det øvrige samfund skaber vi tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds Visionen for Midt- og Vestsjællands Politi skal ses i forlængelse af den overordnede strategi for hele dansk politi og anklagemyndigheden for Denne strategi har Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet sammen med de 12 politikredse i tæt dialog med samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. De overordnede mål for dansk politi og anklagemyndighed er: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2013 udmønte disse overordnede mål gennem de fokusområder, som opridses i det følgende. Disse er centreret omkring politikredsens operative aktiviteter, sagsbehandling og service overfor borgerne, men indeholder også mål, der skal udvikle politikredsen og dens medarbejdere internt. På hvert enkelt fokusområde er der fastsat en række resultatkrav, hvoraf de væsentligste er anført i faktaboksene under de enkelte fokusområder. Udmøntningen af politikredsens strategi skal ses i lyset af de større reformprojekter, der løbende gennemføres i dansk politi, herunder nanvligt udmøntningen af politianalyserne, der skal sikre en løbende tilpasning og effektivisering af håndteringen af de politimæssige kerneopgaver, og arbejdet med projekt Effektiv administration, som skal optimere politiets arbejde på tilladelse-, våben- og kørekortsområdet. Disse projekter betyder bl.a., at Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 skal etablere Tungtvognscenter Øst, som bliver det største af de i alt tre nyoprettede centre, som skal varetage tungvognskontrollen i hele landet. 2

4 Prioriterede fokusområder De højest prioriterede mål for Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 er beskrevet nedenfor. I faktaboksene beskrives de vigtigste målkrav på områderne. De procentvise forbedringer i 2013 er hvis intet andet er angivet relateret til gennemsnittet for perioden Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes Politikredsen har udvalgt tre former for borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet, som det efter en vurdering af det lokale trusselsbillede i kredsen, giver særlig god mening at sætte ind over for. Disse tre har været lokale resultatmål i kredsen i de seneste to år, hvilket har nedbragt kriminalitetsniveauet og/eller øget antallet af sigtelser på alle tre områder. I 2013 er det derfor ambitionen at fastholde fokus og det niveau, som det gennem de seneste års indsats er lykkes at nedbringe kriminaliteten/øge sigtelserne til. Vold og narkotika tryghed i nattelivet Midt- og Vestsjællands Politi har i 2011 og 2012 gennemført en særlig indsats rettet mod vold og narkotika i nattelivet. Indsatsen har været fokuseret på politikredsens mest aktive gå i byen områder i Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg og Holbæk. I 2010 var der i alt 125 nattelivsrelaterede voldepisoder i disse fem gå i byen områder. Den målrettede indsats har medvirket til at nedbringe dette antal til 87 voldsepisoder i 2012, ligesom sigtelsesprocenten er steget både i 2011 og De seneste to år er det altså blevet væsentligt tryggere for kredsens borgere at bevæge sig ud i nattelivet. Denne tendens vil Midt- og Vestsjællands Politi arbejde på at fastholde i Der er efter politikredsens opfattelse fortsat behov for at øge trygheden i nattelivet bl.a. fordi det ikke for alle områdernes vedkommende lykkedes at nedbringe antallet af voldsanmeldelser i forhold til det fastsatte mål. Politikredsen vil derfor i 2013 fortsætte den særlige koncentrerede og målrettede indsats mod vold i nattelivet. Da indtagelse af narkotika ofte er en udløsende eller medvirkende faktor til, at der bliver udøvet vold eller anden utryghedsskabende adfærd i nattelivet, sætter politikredsen også i 2013 særligt ind mod besiddelse af euforiserende stoffer i hele politikredsen. MÅL FOR INDSATSEN MOD VOLD OG NARKOTIKA TRYGHED I NATTELIVET Mindst 14 % færre voldsanmeldelser i gå i byen områderne i Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg og Holbæk, eller Højere sigtelsesprocent for vold i de samme områder og tiltaleprocenten fastholdes. Mindst 15 % flere sigtelser for besiddelse af narkotika. Mindst 15 % flere sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven. 3

5 Tyveri fra borger Tyveri og tricktyveri fra borgerne har de seneste fire år udgjort et stigende problem i Midtog Vestsjællands politikreds. Tyveri fra borger er i denne sammenhæng tricktyveri i egen bolig, tyveri fra lomme og taske samt tyveri af taske og bagage altså tyverier som foregår helt tæt på borgerne, og som derfor kan være forbundet med særlig utryghed og ubehag. Politikredsen vil i 2013 fortsætte den særlige indsats på området. Dette skyldes ikke mindst, at det i 2012 ikke lykkes at nedbringe antallet af anmeldte tyverier til det ønskede niveau. Til gengæld blev sigtelsesprocenten for tyverier mere end fordoblet i kredsen i Indsatsen bliver særligt rettet mod de områder og begivenheder, hvor mange mennesker er samlet, herunder på banegårde og i forretningsområder samt i tilknytning til festivaler og andre større begivenheder. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI FRA BORGER Antallet af anmeldelser vedrørende tyveri fra borger er faldet med mindst 2 %, eller Højere sigtelsesprocent for tyveri fra borger. Tiltaleprocentern for tyveri fra borger skal som minimum fastholdes. Utryghedsskabende knallertkørsel I flere år har utryghedsskabende knallertkørsel været et problem i politikredsen, hvor antallet af sigtelser for konstruktive ændringer af knallerter - bl.a. på grund af politiets fokus på området - i 2011 og 2012 har ligget væsentligt højere end de tidligere år. På trods af denne indsats modtager politikredsen fortsat mange henvendelser om knallertkørsel til gene for borgerne i lokalområderne. Ligeledes er der et udtalt ønske blandt politikredsens borgmestre om, at Midt- og Vestsjællands Politi fastholder den målrettede indsats imod utryghedsskabende knallertkørsel. Ud over støjgenerne, føres de konstruktivt ændrede knallerter ofte med meget høj fart, hvorved knallertførerne - typisk helt unge mennesker - udsætter både sig selv og deres omgivelser for konkret fare. De sidste to års fokus på området har medvirket til at nedbringe antallet af færdselsuheld med knallerter indvolveret fra 33 i 2011 til 11 i I samme periode er antallet af uheld med konstruktivt ændrede knallerter indblandet også faldet. Denne udvikling vil Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 tilstræbe at fastholde. MÅL FOR INDSATSEN MOD UTRYGHEDSSKABENDE KNALLERTKØRSEL Antallet af sigtelser for konstruktiv ændring af knallert skal stige med 5 %. 4

6 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri Fra 2011 til 2012 er antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse i politikredsen faldet med knap 200, hvilket svarer til et fald på ca. 5 %. Samtidig er antallet af sigtelser for indbrud steget markant. Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne og antallet af indbrud er fortsat for højt. Derfor vil Midt- og Vestsjællands Politi også i 2013 fortsætte den målrettede indsats på indbrudsområdet. Hælerivirksomhed er en forudsætning for indbrudskriminalitet og inddrages derfor i målfastsættelsen med et særligt delmål. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE SAMT MOD HÆLERIVIRK- SOMHED Mindst 2 % færre anmeldelser om indbrud i privat beboelse på Sjælland og i politikredsen, eller sigtelsesprocenten skal være højere. Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud på Sjælland og i politikredsen er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Mindst 2 % flere sigtelser for hælerivirksomhed på Sjælland. Udviklingen i antallet af tiltaler for hæleri på Sjælland er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Indbrudstyve har ofte større operationsområder og er ikke begrænset til bestemte lokaliteter eller områder. Der er derfor også fastsat mål for hele Sjælland, som Midt- og Vestsjællands Politi skal søge at opfylde sammen med de øvrige fire sjællandske politikredse. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer I 2012 var Midt- og Vestsjællands Politi igen udpeget som såkaldt bandekreds. De fleste af landets større rocker- og bandegrupperinger er repræsenteret i politikredsen og derfor har indsatsen på området også i det seneste år været prioriteret højt. Navnlig områderne omkring Køge, Hundige og Roskilde har i 2012 med varierende intensitet været ramt af bandeuro, hvor grupperingerne har bekriget hinanden, bl.a. gennem drabsforsøg ved brug af bl.a. skydevåben. Set i sammenhæng med den øvrige kriminalitet, som rocker- og bandemedlemmerne i vid udstrækning ernærer sig ved, skaber dette en bred vifte af kriminalitetsproblemer i kredsen. Generelt har 2012 været kendetegnet af en stadig mere kompleks situation med et stigende antal konfliktzoner og et øget antal aktører, som opererer inden for en stadig større radius og til dels på baggrund af personlige modsætningsforhold. Det er derfor politikredsens målsætning sammen med de øvrige politikredse på Sjælland - at sikre, at så mange som muligt af regionens registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede. Samtidig skal det sikres, at der sker en målrettet monitering og efterforskning mod de personer, der har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminaliteten samt de personer, som ved deres kriminelle aktivitet, er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD ROCKERE OG BANDER. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland kontinuerligt 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der moniteres af politiet, fængslet, heraf 20 % af dem som har tilknytning til de særligt udsatte boligområder. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at 50 personer, som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, er fængslet i løbet Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland, 6 af de særligt udpegede personer, som har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminalitet og/eller konfliktudviklingen mellem disse, fængslet. 5

7 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte boligområder er der fortsat uløste problemer med for meget kriminalitet og beboere, som ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden i deres nabolag. I samarbejde med politikredsens kommuner er boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge og Askerød i Greve udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Disse boligområder er i 2012 blevet gjort til genstand for en særlig og bredspektret politimæssig indsats, som skal modvirke rekrutteringen af nye rockerog bandemedlemmer i de særligt udsatte boligområder. Denne indsats uddybes på side 11 under projekt Bryd fødekæden, og den fastholdes i De problemer, der er i områderne, kan være meget forskellige. De dækker selvfølgelig alvorlig kriminel adfærd, men også mindre alvorlig kriminalitet og anden generende adfærd, f.eks. støjende adfærd, hærværk, ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer, verbal og korporlig chikane samt trusler om repressalier ved voksnes forsøg på at vejlede eller irettesætte de unge. MÅL FOR INTENSIVERET INDSATS I DE SÆRLIG UDSATTE BOLIGOMRÅDER Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere i ét af boligområderne er nedbragt, så det er på niveau med eller under gennemsnittet for hele landet. Samtidig skal det tilsvarende antal straffelovsanmeldelser i de øvrige to boligområder samlet set være faldet i forhold til niveauet for de foregående år. Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser i områderne skal være steget. I mindst 65 procent af straffelovssagerne skal tiltale være rejst inden for to måneder efter sigtelsestidspunktet. Indsatsen i de særligt udsatte boligområder fastholdes i 2013, hvor den vil være et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Målrettet indsats i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark (social dumping) Politiet har indgået en aftale med Arbejdstilsynet om en styrket indsats i forhold til ulovligt arbejde i Danmark, udført af udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Fokus i indsatsen er på arbejdsgiverens eventuelle ulovlige virksomhedsdrift, menneskehandel m.v. I forhold til udbyderen af arbejdet er der særlig opmærksomhed i forhold til virksomheder, der via underentreprenører og stråmandsvirksomhed indgår i egentlig kædesvig, hvor formålet er unddragelse af bl.a. skat og moms. MÅL FOR INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Politikredsen skal efter anmodning deltage i de mindst 8 landsdækkende aktioner og mindst 8 regionale aktioner, som dansk politi gennemfører i samarbejde med Arbejdstilsynet og SKAT. 6

8 Målrettet indsats på færdselsområdet Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldt i 2012 på landsplan til det hidtil laveste niveau i mange år. I Midt- og Vestsjællands politikreds blev antallet af trafikdræbte i 2012 således mere end halveret ift. antallet i Med henblik på at fastholde denne positive udvikling har der i 2012 været fornyet fokus på trafiksikkerheden og dette har bl.a. affødt beslutning om en massiv styrkelse af den automatiske trafikkontrol (ATK) i Som nævnt i indledningen til denne strategi betyder en række organisatoriske ændringer internt i dansk politi, at Midt- og Vestsjællands Politi i løbet af 2013 skal etablere Tungtvognscenter Øst i kredsen. Dette center får ansvaret for alle tungvognskontrolopgaverne på Sjælland og for nogle opgavers vedkommende for hele landet. Det drejer sig om den vejside- og virksomhedskontrol, som i dag udføres af alle politikredsene og/eller Rigspolitiet. MÅL FOR FÆRDSELSINDSATSEN Der er foretaget mindst timers måling ved anvendelse af automatisk trafikkontrol. Der er rejst mindst sigtelser for trafikfaglige færdselsforseelser. Der er i samarbejde med Sydsjællands- og LollandFalsters Politi gennemført mindst to udvidede rutinekontroller. Planen for etablering af Tungvogncenter Øst skal udvikles og følges i overensstemmelse med sit indhold. Færdselsområdet er derfor også i 2013 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet Den økonomiske kriminalitet udgør et voksende samfundsmæssigt problem, hvilket kommer til udtryk både i antallet af sager og i den mangfoldighed og opfindsomhed, som kriminaliteten gennemføres med. Den projektorienterede tilgang, som politiet gennem de senere år har arbejdet med i efterforskningen af større sager om økonomisk kriminalitet og som for tre år siden blev udbredt til også at omfatte visse større sager vedrørende organiseret kriminalitet, har i adskillige sager vist sit værd. Politikredsen vil derfor arbejde videre efter denne model i 2013, hvor der også vil være fokus på hvidvasksager, udbyttekonfiskation samt hurtigere sagsbehandling af sager om økonomisk kriminalitet. MÅLFORINDSATSENMODØKONOMISKOGORGANISE- RET KRIMINALITET Der opstilles milepælsplaner i alle relevante større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet og planerne skal følges. Alle modtagne underretninger om hvidvask skal efterforskes. Der rejses flere tiltaler for økonomisk kriminalitet end i Der rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 60 % af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelsen For de samme sager nedbringes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse til 270 dage. 7

9 Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed Sagsproduktionen målt på såvel antallet af sigtelser og antallet af tiltaler steg igen i 2012 i Midt- og Vestsjællands Politi. Målet i 2013 for den lokale anklagemyndighed er at forbedre produktiviteten sammenlignet med udgangspunktet fra Derudover vil der i 2013 blive sat fokus på kvaliteten i straffesagsbehandlingen gennem 12 undervisningsforløb for anklagemyndighedens medarbejdere. Dette kvalitetsprojekt vil have fokus på faglig kompetenceudvikling. MÅL FOR STRAFFESAGSPRODUKTIONEN OG EFFEKTIVITET Produktiviteten i anklagemyndigheden i 2013 skal forbedres med 5 % i forhold til 2011 (målt som antal ekspederede standardsager i forhold til faktisk afholdt lønudgift). Gennemførelse af kvalitetsprojekt om faglig kompetenceudvikling med 12 undervisningsforløb i løbet af Hurtigere sagsbehandling i straffesager Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagerne vil også i 2013 være et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Politikredsen vil i den forbindelse særligt fokusere på nedbringelse af den korte sagsbehandlingstid, hvilket vil sige den tid, der går fra en person bliver sigtet til tiltale spørgsmålet er afgjort. Samtidig er det målet at nedbringe den lange sagsbehandlingstid ved at fokusere på den gennemsnitlige alder på de ældste sigtelser. MÅL FOR INDSATSEN FOR FORBEDREDE SAGS- BEHANDLINGSTIDER I STRAFFESAGER I mindst 60 % af straffelovssagerne er der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse senest 2 måned efter sigtelsestidspunktet. Den gennemsnitlige varighed af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale, må maksimalt være 345 dage. 8

10 Effektiv økonomi- og ressourcestyring En effektiv styring af politikredsens økonomi kombineret med en velovervejet og fleksibel prioritering af kredsens ressourcer, udgør fundamentet og rammen for løsningen af alle Midt- og Vestsjællands Politis opgaver. De økonomiske rammer, der er fastsat i Politiets flerårsaftale for , den fortsatte effektiviseringsproces og Finansministeriets skærpede krav til god økonomistyring, understreger behovet for en tæt og stram økonomi- og ressourcestyring i politikredsen. Derudover skal politikredsen i 2013, som led i Rigspolitiets fortsatte fokus på forbedret økonomistyring, implementere aktivitetsbaseret økonomistyring. Samtidig overtager kredsen også administrationen af og budgetansvaret for udgiften til strafferetplejeydelserne, som bl.a. omfatter DNA-analyser, obduktioner og teleydelser. Politikredsen vil derfor fortsætte og videreudvikle bestræbelserne på at sikre, at ressourcemæssige overvejelser indgår i planlægningen af aktiviteter og indsatser på alle MÅL FOR POLITIKREDSENS ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING Bevilling og låneramme overholdes. Budgetprocessen tilpasses og lever op til konceptet aktivitetsbaseret økonomistyring og præcis budgettering. Perioderegnskaber og anden økonomisk afrapportering til Rigspolitiet er retvisende og indsendes rettidigt. Realisering af de effektiviseringer, der som led i effektiviseringsprocessen, er meldt ud i til politikredsen i form af iværksatte effektiviseringsprojekter for Sikre en effektiv implementering af decentral administration og budgetansvar for strafferetsplejeydelserne. Gennemføre en række lokale budgetanalyser med henblik på optimering af kredsens ressourceanvendelse. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Gennemførelse af anbefalinger af politianalyserne De nationale politianalyser, som er blevet gennemført i hele dansk politi i 2011 og 2012, har affødt en række anbefalinger, som Rigspolitiet har besluttet skal gennemføres i kredsene i Dette betyder, at Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 skal implemetere en række ændringer på færdsels- og hundeområdet. Nogle af ændringerne på færdselsområdet er beskrevet øverst på side 7. Samtidig skal monitoreringsog analyse-området styrkes i kredsen, således at politiindsatsen i endnu højere grad bliver eftreretningsbaseret og analytisk. MÅL FOR INDSATSEN ANG. POLITIANALYSERNE De anbefalinger fra politanalyserne og Effektiv administration, som Rigspolitiet har besluttet skal implementeres i kredsen i løbet af 2013, gennemføres. Endelig skal politikredsen implementere de beslutninger, som træffes i det igangværende projekt vedrørende en række af politiets administrative sagsbehandlingsopgaver (Projekt Effektiv Administration ). 9

11 Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet Kredsrådet, der består af politidirektøren og borgmestrene fra politikredsens ti kommuner, har også for 2013 udarbejdet en samarbejdsplan med strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område. Strategierne skal udmøntes lokalt efter drøftelse i hver af kredsens ti lokalråd, som har repræsentanter fra henholdsvis det lokale civilsamfund, det lokale politi og den relavante kommune. De områder, der i 2013 gøres til genstand for en særlig indsats, er den kriminalpræventive indsats over for børn og unge, indbrud i beboelse og kriminelle bander. MÅL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE I KREDSRÅDET Politikredsen afrapporterer vedrørende de enkelte indsatsområder på den i samarbejdsplanen fastsatte måde. Netværksarbejdet vedrørende seksuelle overgreb mod børn og udviklingen af god sagsbehandling på området fortsættes. Styrket samarbejde omkring den fælles indsats ift. socialt udsatte og voldsramte familer. Desuden skal seksuelt misbrug af børn forebygges og bekæmpes gennem en fortsættelse af arbejdet i det netværk, som blev etableret på området i Yderligere vil Midt- og Vestsjællands Politi i 2013 styrke indsatsen ift. socialt udsatte og voldramte familier. Her vil politiet sammen med kommunerne drøfte hvorledes samarbejdet i lyset af bl.a. nye analyseværktøjer på området, kan samordnes bedst muligt inden for de rammer, som lovgivningen sætter. Beredskabssamarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i kredsen Bl.a. på baggrund af de tragiske hændelser i Norge 22. juli 2011 er dansk politi igang med et større eftersyn af politiets beredskabsmæssige kapacitet til at håndtere ekstraordinære hændelser. Et vigtigt led heri er politiets evne til at samarbejde med andre myndigheder i en krisesituation. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor i fællesskab med kredsens ti kommuner indgået et forpligtende samarbejde om afvikling af beredskabsøvelser på forskellige niveauer mellem de kommunale beredskabsenheder og krisestyringsstabe og politiets. Således vil beredskabssamarbejdet mellem politikredsen og kommunerne blive udviklet og testet i Dette vil ske gennem relevante øvelser med forskellige scenarier, hvis formål er at afprøve beredskabsplanlægningen og øve og styrke samarbejdet og koordinationen på de forskellige nivauer i henholdsvis kommunerne og politiet. MÅL FOR INDSATSEN FOR STYRKET BERED- SKABSSAMARBEJDE Der afvikles 5 beredskabsøvelser i samarbejde mellem politikredsen og kommunernes beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe. 10

12 Projekt Bryd Fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 iværksat en koordineret lokal indsats koncentreret om boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge, samt i Askerødbebyggelsen i Greve. Denne indsats er affødt af de særlige udfordringer med kriminalitet og utryghedsskabende adfærd hos unge i netop disse områder, og den skal modvirke, at børne og unge tiltrækkes af bandemiljøerne i områderne. Projektets bærende idé er at komme hele vejen rundt om den unge. Dette sker gennem indsatser rettet mod den unge selv, forældre eller andre ressourcepersoner, den gruppering den unges interesse er rettet imod samt en områdebaseret indsats, hvor politiet har styrket indsatsen bl.a. gennem særligt udpeget personale tilknyttet det enkelte boligområde. Baggrunden for hele indsatsen er den kedelige kendsgerning, at politikredsens udfordringer på rocker-/bandeområdet igennem flere år har været betydelige og at mange af de banderelaterede aktiviteter er koncentreret i Køge og Greve kommuner. Boligbebyggelser i disse områder har således været baser for bandegrupperinger og udgangspunkt for skyderier, kriminalitet og utryghedsskabende opførsel, ligesom de har været rekrutteringsområder for grupperingerne. Projektet har affødt gode resultater i 2012, herunder har det medvirket til at antallet af monitorerede rocker-/bandemedlemmer i de tre boligområder er faldet i løbet af Indsatsen fortsættes under de samme rammer i MÅL FOR PROJEKT BRYD FØDEKÆDEN Der skal gennemføres mindst 30 dialog- og adfærdsregulerende samtaler med de identificerede unge. Mindst 60% af de unge, der har været til samtale, registreres ikke som sigtet eller mistænkt for en ny lovovertrædelse i 6 måneder fra samtaletidspunktet. Antallet af moniterede rocker-/bandemedlemmer, der har bopæl i de særligt udsatte boligområder, skal ved udgangen af 2013 være faldet i forhold antallet ved udgangen af både 2011 og Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd Midt- og Vestsjællands Politi vil også i 2013 arbejde for, at et større antal gerningsmænd og forurettede tager imod tilbuddet om konfliktmægling. De hidtil opnåede erfaringer peger nemlig på, at konfliktmægling har positive effekter for alle involverede parter. Politikredsen vil i 2013 inddrage CASA s evaluering af konfliktråd fra august 2012 med henblik på at udvikle arbejdet på området yderligere. MÅL FOR FORTSAT ARBEJDE MED KONFLIKT- RÅD Der er gennemført konfliktmægling i mindst 50 sager. 11

13 Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Sygefravær og tjenesteplanlægning Midt- og Vestsjællands Politi har gennem flere år arbejdet med at nedbringe sygefraværet, hvilket er lykkedes gennem flere år. I 2013 er det er målet at nedbringe sygefraværet yderligere. Politikredsen arbejder endvidere løbende på en forbedret tjenesteplanlægning, således at medarbejderressourcerne nyttiggøres bedst muligt. Dette måles ved at følge udviklingen i antallet af såkaldte kompensationstimer*, som i et vist omfang - men ikke fuldt ud - kan ses som udtryk for kvaliteten af politikredsens tjensteplanlægning. MÅL FOR SYGEFRAVÆR OG RESSOURCE- STYRING: Sygefraværet nedbringes til 7,75 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Det samlede antal kompensationstimer* i politikredsen må ikke overstige timer. * Omfatter overarbejde, inddraget fridag, tilkald, omlæg- ning, særlig belastende tjeneste og for korte fridage. Lederudvikling Udvikling af dygtige og kompetente ledere er et fokusområde i strategien for hele dansk politi og anklagemyndigheden i Målet er, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed er i stand til at udvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med deres medarbejdere. Politiet og anklagemyndigheden - også i Midt- og Vestsjællands Politi - fortsætter dermed det langsigtede arbejde med et fælles ledelsesparadigme, hvor god ledelse på det speciafikke ledelsesniveau er omdrejningspunktet. Arbejdet med udviklingsmodellen Leadership Pipeline, der skal sikre transparente krav til lederens færdigheder, prioriteringer og værdier på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen, er blevet påbegyndt i Modellen sikrer yderligere en systematisk og målrettet lederudvikling, der konstant søger at fremme dagligdagens lederpræstationer, og arbejdet med denne fortsættes i MÅL FOR LEDERUDVIKLING Politikredsens Leadership Pipeline konsulenter og øverste ledelse diskutere og fastsætter mål for Leadership Pipeline. Politikredsens Leadership Pipeline konsulenter og øverste ledelse planlægger og påbegynder nogle strategisk vigtige implementeringsaktivitererne i relation til Leadership Pipeline. Der er i forbindelse med trivselsundersøgelsen, der gennemføres i 2. halvår 2013, opnået en svarprocent på mindst 75 procent. 12

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit FYNS POLITI Virksomhedsplan 2011 Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit Indhold Indledning...3 1.0. Baggrund og forudsætninger...4 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2012 Indhold Indledning til årsberetningen 4 Rammer for årets indsats 5 Den politiske ramme

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi.

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet.

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet. Justitsministeriet Dato: 9. oktober 2008 Dok.: FRM40809 Sagnr.: 2008-154-0151 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C, D, E og F fra Folketingets Retsudvalg (Alm.

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2012 ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2 Indhold side Forord 3 indsatsområder i 2012 4 tryghedsindsatser 4 Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4 efterforskning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Beretning for Kredsrådet 2008

Beretning for Kredsrådet 2008 Beretning for Kredsrådet 2008 Indledning 2008 har været et begivenhedsrigt år for Politiet. Vi har fyldt meget i pressen både med gode historier om kriminalitetsbekæmpelse, ordenshåndhævelse og store indsatser

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere