ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 Til Repræsentantskabet Parkvænget Roskilde Telefon: Fax: Direkte: maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1 og under henvisning til indkaldelse af 27. april 2011 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. maj 2011 kl i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. Standene åbner kl. 9.00, hvor der også serveres morgenmad. Der er parkeringspladser rundt om Kongrescentret. Vær venligst opmærksom på, at nogle af pladserne er tidsbegrænsede. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere DAGSORDEN: 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2010 for afdelingerne, Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og kursusudvalg samt forelæggelse af budget for 2011 Materialet er vedlagt. Afdelingsregnskaberne er ikke udsendt, men har været tilgængelige på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, fra og med den 5. maj Indkomne forslag Der er indkommet følgende forslag: Forslag 1: Vedtægtsændring modtaget fra Eva Nielsen, Marievej/Østerled, Holbæk: "Der indføjes i vedtægterne, at repræsentantskabsmedlemmer vælges for 2 år ligesom valg til selskabsbestyrelse og afdelingsbestyrelse." Forslag 2: Forslag vedr. maksimal periode beboerrepræsentanter kan sidde i selskabsbestyrelsen modtaget fra Afdelingsbestyrelsen i Kristianslund, Roskilde. Forslaget er vedlagt dagsordenen som bilag.

2 Generelt vedr. vedtægtsændring: Det skal bemærkes, at forslag om ændring af Boligselskabet Sjællands vedtæger kun kan vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde. Dette møde afholdes inden to uger. På dette møde kan forslaget vedtages uanset antallet af fremmødte såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på mødet er for forslaget. Mødet indkaldes med en uges varsel jf. Boligselskabet Sjællands vedtægter 11. Eventuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde forventes afholdt tirsdag den 7. juni 2011 kl i Kristianslunds Beboerhus, Kristianslund 51, 4000 Roskilde. 5. Valg af formand På valg er: Jan René Petersen, Ellebæk, Roskilde Kandidater: Selskabsbestyrelsen indstiller: Jan René Petersen, Ellebæk, Roskilde 6. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jens Olav Hansen, Bjergbakken, Roskilde Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde (modtager ej genvalg) Kandidater: Selskabsbestyrelsen indstiller: Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde Øvrige kandidater: John Agertoft, Bjergbakken, Roskilde Valgavis med præsentation af kandidaterne er vedlagt.

3 Valg af fem bestyrelsessuppleanter På valg er: Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde Bodil Bundgård, Nørreled 9-29, Holbæk Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde Kandidater: Selskabsbestyrelsen indstiller: Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde Bodil Bundgård, Nørreled 9-29, Holbæk Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 7. Fornyelse af bemyndigelse til Selskabsbestyrelsen vedr. beslutninger om fuldstændig sammenlægning af afdelinger På ordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2010 bemyndigede Repræsentantskabet bestyrelsen til at træffe beslutning om sammenlægning af afdelinger. Bemyndigelsen var gældende frem til det ordinære møde i 2011, hvorfor bemyndigelsen hermed indstilles fornyet. Fuldstændig sammenlægning Repræsentantskabet kan jf. 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme, at flere boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på afdelingsmøderne i de respektive afdelinger. For at undgå, at afdelingerne skal afvente Repræsentantskabets beslutninger herom, indstilles det, at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om fuldstændig sammenlægning jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 25. Det indstilles, at bemyndigelsen er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i Bemyndigelse til salg, nedrivning eller ombygning af ejendomme med opsagte eller ledige lejemål De varslede besparelser i kommunerne medfører risiko for, at flere af institutionslejemålene i Boligselskabet Sjællands afdelinger vil blive opsagt og fraflyttet. På nuværende tidspunkt er følgende lejemål opsagte: Rypevej 3, Roskilde. Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 370 m 2. Ejendommen fraflyttes pr. 1. juli Ejendommen ligger i afd sammen med Rypevej 1 (se nedenfor). Der er ingen beboelseslejemål i afdelingen. Rypevej 1, Roskilde. Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 245 m 2. Ejendommen fraflyttes pr. 1. juli Ejendommen ligger i afd sammen med Rypevej 3 (se ovf.). Der er ingen beboelseslejemål i afdelingen.

4 Parkvej 12, Viby. Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 334 m 2. Ejendommen fraflyttes pr. 31. maj Ejendommen ligger i afd Der er ingen beboelseslejemål i afdelingen. Parkvej 5, Roskilde (Ungdommens Hus) Ejendommen består af flere institutioner udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på m 2. Ejendommen fraflyttes i tre tempi i perioden 1. maj august Ejendommen ligger i afd Udover institutionerne findes der i afdelingen ungdomsboliger. Benediktegården, Ringsted. Institution udlejet til Ringsted Kommune. Der er tale om et lejemål på ca. 300 m 2. Lejemålet fraflyttes pr. 31. maj Ejendommen ligger i afd Der er beboelseslejemål i afdelingen. Ringstedvej 5A, Glumsø Hus indrettet til handicapbolig. Kommunen har anvisningsret, men kan ikke udleje boligen. Huset er en del af afdelingen De 6 huse hvoraf ét af husene efter tidligere beslutning truffet af Repræsentantskabet - er solgt i 2011, da dette heller ikke kunne udlejes. Hovedgaden 76, Borup Beboelseslejemål bestående af en bolig på 85 m 2 samt carport og udhus på 39 m 2. Boligen blev i 1998 udlejet til Skovbo Kommune med henblik på anvendelse til "Familiehuset med barnet i centrum", hvorfor bopælspligten blev suspenderet i lejeperioden. Det indstilles at Repræsentantskabet bemyndiger selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om salg, nedrivning, ombygning mv. såfremt disse ledige lejemål ikke kan genudlejes eller ikke kan genudlejes på økonomisk forsvarlige vilkår. 9. Delegering af kompetencer fra Repræsentantskabet til Selskabsbestyrelsen jf. Boligselskabet Sjællands vedtægter 6, stk. 5 jf. 6 stk. 6 For at sikre en smidig drift af Boligselskabet Sjælland ved at undgå, at Repræsentantskabet skal indkaldes, når der skal træffes konkrete beslutninger vedrørende afdelingerne indstilles det, at Repræsentantskabet delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Delegeringen sker efter bestemmelsen i vedtægternes 6, stk. 6. Det drejer sig om følgende kompetencer og forhold vedrørende afdelingerne (vedtægternes 6, stk. 5): 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 3) Grundkøb 4) Iværksættelse af nyt byggeri 5) Nedlæggelse af en afdeling 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. 19, stk. 2 Det indstilles, at Repræsentantskabet i henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 6, stk. 6 delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Det indstilles, at delegeringen er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i Initiativpris Uddeling af Boligselskabet Sjællands årlige initiativpris.

5 11. Valg af revisor På valg er: PriceWaterhouseCoopers (PWC), Holbæk Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers (PWC), Holbæk 12. Eventuelt Efter mødet serveres der frokost i restauranten. Med venlig hilsen Boligselskabet Sjælland Jan René Petersen formand Bo Jørgensen direktør Bilag: Beretning 2010 for Boligselskabet Sjælland Regnskab 2010 Fælles drift Regnskab for Kursusudvalget 2010 Forslag modtaget fra Afdelingsbestyrelsen i Kristianslund (forslag 2) Valgavis

6 Boligselskabet Sjælland Regnskab Fælles drift

7 Ejendomsmestre - Flyttegebyr Budget Regnskab Lønninger inkl. tillægsbevilling 1 mester Flyttegebyr Resultat Stabsfunktion fast afgift Budget Regnskab Lønninger stab Kontorhold stab Kørsel Udgifter i alt Fast afgift stab inkl. tillægsbevilling driftsplaner fra 2009 Resultat Kundecenter & driftsassistenter Budget Regnskab Lønninger mv Boligsociale Kontorhold m.v Biler It Udgifter i alt Fast afgift Kundecenter Resultat

8 Ejendomsfunktionærer: Budget Regnskab Lønninger Personaleudgifter Feriepengeforpligtigelse Opsagte medarbejdere Husleje 0 0 Overarbejde Mandskabsfaciliteter Udgifter i alt Timebetaling Resultat Samlet resultat -506

9 Regnskab for Kursusudvalget 2010 Udgifter Budget og regnskab ,00 Bymose Hegn 26. og ,51 Afholdelse af Beboermøde ,33 Beboerdemokrati anno ,10 Valgt til formand ,00 Bautahøj 29. og ,05 Driftsplanlægning ,00 Referatteknik ,00 Udvalgsmøder 9.230,94 Kursusadministration ,50 Diæter ,00 Andet , ,68 Indtægter Indbetalt fra afdelinger ,00 Året overskud ,32 Overskud overført fra ,57 Saldo pr ,89

10 #ffi,ffiffi ffiffi Afdelingsbestyrelsen Kristianslund 6 A DK 4000 Roskilde 14. maj 2011 Forslag til repræsentantskabsmødet maj Til fremme af beboerdemokratiet, effektiv fornyelse og alsidighed i vores boligorganisation. Afdelingen Kristianslund , stiller hermed forslag om at ændre reglerne for valg til selskabsbestyrelsen. Vi foreslår at reglerne ændres, så beboerrepræsentanter der vælges, maksimalt kan sidde i selskabsbestyrelsen i 6 år. Forslaget træder i kraft hurtigst muligt. Motivationen for forslaget. Tiden har vist os, at der mere en nogensinde behov for at holde fast i beboerdemokratiet og holde åst i forståelsen for disse værdier. Men tiden har også vist os, at fomyelse og kvalitet bedst sikres med en bred tænketank og nye input - de enkelte afdelingers indsats og indflydelse. Boligselskabet er blevet større, der er kommet flere aftlelinger til, dermed er der også kommet et større behov for de enkeltes interesser og indflydelse. I og med boligselskabet er blevet større, har vi også ffiet en større mængde af kvalificerede emner til selskabsbestyrelsen. Så alt i alt vil forslaget sikre en demolaatisk og rimelig udskiftring, alene til fremme af beboerdemokratiet, og langsigtet en organisation med en større bredde og repræsentation af de enkelte afdelinger.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse og dagsorden Indkaldelse og dagsorden Roskilde, d. 19. december 2014 INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 8, stk. 2 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere