Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie Nielsen, Annie Kristensen, Ninna With-Nielsen, Mogens Damgaard og Palle Thomsen Afbud fra Referat til Kredsene, udvalgsformænd, konsulenter, m.fl. Nyt møde 21. februar 2006 kl i Idrættens Hus, Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 1-05/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling 4. Temadrøftelser: 4.1. Konsulenter, administrativt personale opgaver og økonomiske sammenhæng 4.2. Arbejdsprogram og planer for de kommende år 5. Økonomi 5.1. Orientering og ansøgninger 5.2. Befordringsgodtgørelse til frivillige ledere 6. Kort status 6.1. Idrætsudvalget 6.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 6.3. Idræt for sindslidende 6.4. Motion for livet 6.5. Ældreidræt 6.6. Ungdom, ungledere og uddannelse 6.7. Lederpleje og lederudvikling 6.8. Internationalt arbejde 6.9. Information, kommunikation og PR 7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 7.2. Udmeldelse af foreninger 8. Kommende mødeaktiviteter Møde i forbundsledelsen 21. februar i Idrættens Hus, Brøndby 8.2. Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole 8.3. Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF 6. maj i Idrættens Hus, Brøndby

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 1-05/08 Godkendt Opfølgning af sager Politisk udvalg: Thomas Bach, Bruno Cavagnaro og Hans Jørgen Jensen har indvilget i at indgå i udvalget. FMI s bestyrelse: Poul Larsen har indvilget i at indtræde i FMI s bestyrelse som DAI s repræsentant. Dansk Firmaidrætsforbund: Der er skrevet til DFIF omkring ophøret af det formelle samarbejde. De økonomiske anliggende omkring stavgangssamarbejdet er ved at blive gjort op, og de resterende opgaver omkring Futsal er aftalt. Ny konsulentaftaler med DIF: Oplæg til DIF inden 8. februar. Sponsor People: JL og PT tager nyt møde med firmaet. 3. Sager til behandling Der var ikke modtaget sager til behandling 4. Temadrøftelser 4.1. Konsulenter, administrativt personale opgaver og økonomiske sammenhæng Der forelå oversigt over de ugentlige timer, der ligger til grund for fordeling af lønudgifter i forbundet og projekterne, en kortlægning og fordeling af opgaver blandt det samlede personale samt en oversigt over, hvorledes forbundet og de enkelte projekter er finansieret i Oversigterne blev gennemgået og forbundsledelsen var enig i, at oversigterne gav et godt indblik og en nødvendig viden for ledelsen. Forholdene omkring problemerne med at få ekstern finansiering til projektområderne i samme udstrækning som tidligere blev debatteret. Det almindelige ældreidrætsområde er særligt hårdt ramt nu, hvor der er andre udbydere end DAI. Mulighederne her kan ligge i nytænkning omkring særlige målgrupper og som nu omkring svage ældre. Det kan hurtigt vise sig nødvendigt at foretage nogle omlægninger på området. Der er aftalt et møde med to folketingspolitikere fra Socialdemokratiet som gerne vil være behjælpelig med at lave et oplæg til en mulig længere finansiering af DAI s opgaver med ældreidræt. Idræt for sindslidende bør fortsat være et område, hvor DAI kan være sikker på en ekstern finansiering. Med hensyn til opgaverne fra Tonny Hoberg er det aftalt med ham, at han fortsætter på nogle enkelte aftalte opgaver; dette eksempelvis omkring futsalsamarbejdet med DFIF samt BL-sport. Med hensyn til den konsulentmæssige dækning af hans område blev det aftalt, at Poul Sørensen kunne tage sig af hele Jylland og bl.a. få afprøvet nogle af de koncepter for turneringer og stævner, der er lykkes andre stedet i Jylland. Der er også fortsat mulighed for at trække på Bente Nørgaard omkring generelle udviklingsplaner i Midtjylland. Fynskredsen mangler at få lavet en overdragelsesforretning med Tonny. Spørgsmålet om ansættelse af en ny konsulent afventer et konkret oplæg.

3 4.2. Arbejdsprogram og planer for de kommende år Det blev aftalt, at hvert medlem af ledelsen til næste møde medbringer sit bud på, hvad det er for initiativer og opgaver i DAI, der fortsat gør en forskel i den danske idrætsverden samt kommer med bud på, hvilke nye initiativer, der kan gøre sig gældende. Kontinuiteten omkring arbejdsprogrammet blev også drøftet, og man fandt det vigtigt, at man næste gang tydeliggør, hvilke initiativer, der skal fortsætte fra den ene kongresperiode til den næste og på den vis have en form for program for seks år. 5. Økonomi 5.1. Orientering og ansøgninger Den tidligere forbundsledelse indledte en drøftelse af, om indtægter fra indgåede aftaler omkring annoncering i nyhedsmail, på hjemmeside o.l. skal gå til forbundets fælleskasse eller til det aktivitetsområde, som aftalen vedrører. Beslutningen herom blev overladt til den ny ledelse. Det blev besluttet, at indtægterne går til fælleskassen Befordringsgodtgørelse til frivillige ledere Forbundsledelsen havde en drøftelse af en eventuel justering af befordringsgodtgørelsen fra de nuværende 2,50 kr. til statens gældende takst (i 2006 er den 3,30 kr. pr. km) således at frivillige ville få samme takst som ansatte. Der blev alene inden for forbundets generelle regnskab for 2005 udbetalt kørselsgodtgørelse for km. Med samme antal kørte km. i 2006 vil en forhøjelse medføre en ekstra udgift på kr. Man var enig om, at man ikke skulle have udgifter på at køre i bil for DAI, men ville vente med at tage stilling til en eventuel forhøjelse når budgetterne for 2007 skal laves. 6. Kort status (fra de ansvarlige) 6.1. Idrætsudvalget Kredsene er blevet forespurgt om eventuelle kandidater til idrætsudvalget. Fynskredsen har indstillet Alice Hansen. Fristen for indstilling er 31. januar. Der afventes herudover svar fra to adspurgte personer, før end udvalget kan nedsættes og sættes i drift Kredsudvikling og organisatorisk struktur Det blev aftalt at AN tager kontakt til kredsene for at få kortlagt deres planer førend AK går i gang med initiativer omkring lederudvikling. Det forventes, at planerne kan blive præsenteret på idrætsforum i marts. En konkret udviklingsplan skal være klar inden sommerferien Idræt for sindslidende Der mangler fortsat respons fra den kontaktperson i Socialministeriet, der skal tage initiativ til nedsættelse af forankringsgruppen. Gruppens sammensætning er interessant og afgørende, og det kan anbefales, at der tages en bruger med. Ministeriet skal rykkes for handling. Der er indbudt til to af de store aktiviteter i 2006: Idrætsfestival i Vejle juni og Sundbyløbet i København 9. maj. Begge aktiviteter har stor bevågenhed hos medierne. Der er sendt brev til kommunerne omkring Idræt for sindslidende og Lisbeth Crafack har fået en kontakt til Kommunernes Landsforening, som kan vise sig at være en væsentlig brik i det fortsatte arbejde.

4 6.4. Motion for livet Camilla Holm er blevet ansat på projektet; foreløbigt frem til udgangen af februar 2006 med forventning om forlængelse til 31. december 2006, når der er modtaget bekræftelse af bevilling fra Vestsjællands amt. Projektet skal i så fald iværksættes i 8 kommuner. Der vil blive afholdt et møde med Frederiksborg amt for afklaring af deres afslag på at fortsætte projektet samt afklaring af de resterende midler fra deres bevilling. Der resterer at blive afsluttet tre projektforløb her Ældreidræt Der er skrevet til Poul Larsen og Vibeke Franzen omkring afholdelse af et snarligt møde. Mødet forventes afholdt 19. januar. Der forelå en oversigt over DAI s samlede ældreindsats i Oversigten er fremsendt til DIF i forbindelse med, at de skulle give meddelelse til Kulturministeriet omkring deres indsats på området. På anbefaling fra Poul Larsen og Vibeke Franzen fra ældreidrættens forretningsudvalg blev en fornyet aftale med Landsforeningen Osteoporoseforeningen (knogleskørhed) for 2006 godkendt Ungdom, ungledere og uddannelse NWN og AK har afholdt møde med Jens-Halvor Jessen for at få et overblik over tidligere og nuværende initiativer. Der er ved at blive lavet nogle forskellige aldersopdelte koncepter for nye ledere. Forventer at have et oplæg klart i løbet af foråret. Konkret bliver der arbejdet på at lave en kombineret træner og lederuddannelse inden for karate, der viderefører idégrundlaget fra Fuglsølejren med et forløb over to weekender i efteråret I København er der et godt samarbejde med Københavns Boldspil Union omkring dommeruddannelse. DAI København har gjort det gratis at blive uddannet som dommer mod, at man virker i et antal kampe Lederpleje og lederudvikling Omtalt under punkt Internationalt arbejde Der er planlagt deltagelse i CSIT-mesterskaberne i fodbold (Østrig), karate (Bulgarien) og tennis (Italien) i Der modtages desuden invitationer fra CSIT medlemsforbundene til andre arrangementer, der sagtens kunne have interesse for kredsene eller foreninger. En opdateret liste er at finde på hjemmesiden under internationalt. Et udvalgt hold fra København i futsal forventes at skulle til Holland ultimo februar for at deltage i et stævne med hold fra Holland og Belgien. PT har modtaget en henvendelse fra CSIT s Sportsdirector omkring eventuel assistance til arbejdet med tekniske komitéer og mesterskaber. CSIT s nye organisatoriske struktur har åbnet mulighed for at forretningsudvalget kan tilforordne andre personer til særlige opgaver og henvendelse var et forslag her til. Det er meddelt ham, at DAI umiddelbart kun støtter, at PT assisterer inden for Sport for all og herunder ældreidræt Information, kommunikation og PR Den første nyhedsmail blev udsendt umiddelbart inden jul og er blevet godt modtaget. Mailen er sendt til godt personer, og der agiteres løbende for at få flere tilmeldt. Hjemmesiden indeholder en præsentation af DAI, som er velegnet til brug for møder o.l., hvor man har brug for at give en generel orientering om DAI. Præsentationen ligger i Power Point. Der vil blive lavet en forklaring på, hvorledes man benytter den i praksis. Der er ved at blive lavet en præsentations DVD om Futsal. Produktionen bliver betalt af Københavnskredsens fodboldudvalg og vil blive optaget 15. februar i Gladsaxe Sportshal.

5 7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m. Birthe Henriksen og Tina Skaaning er for øjeblikket er sygemeldte. Det er ikke muligt at give noget tidspunkt på, hvor lang tid det vil tage. JL omtalte henvendelse fra en fodboldklub i København, der ville høre til om det var i orden at reklamere for et udenlandsk bookmakerfirma. Det viser sig, efter henvendelse til DIF, at det i henhold til gældende lovgivning er ulovligt at reklamere for udenlandske bookmakere. Der vil inden længe falde dom i en prøvesag, hvorefter DIF vil informere om forholdet. Konsulenterne har i den forgangne kongresperiode indleveret månedlige rapporteringer. Det blev aftalt, at rapporteringerne fremover kun behøver at ske hvert kvartal, og at de skal vægtes på at orientere om fremtidige initiativer og kun kort liste op, hvad der er blevet til noget Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: København: FC Plaza, FC Boras, TD 09, BK Matrix, BK Knowledge, Boldklubben 05, Klub 664, Sofadrengene, Real Flamingo, FC Duff, Kruusés Grønne Team, FF Kløvermarken, Cosa Nostra (alle fodbold), Ældretrivsel Lokalt i Helsingør (ældreidræt, stolemotion, stavgang), IF Aktivisterne (sind). Fyn: IFS Vestjyderne (Sind i Varde). Jylland: Outsiders 2 Insiders FC (fodbold), Hammel Karate Klub. Ekstraordinære: Lunden (Sind i Brøndby), Psykiatriordningen (sind i Roskilde), Hillerød Motionsvenner Udmeldelse af foreninger Ingen udmeldelser. 8. Kommende mødeaktiviteter 8.1. Møde i forbundsledelsen 21. februar i Idrættens Hus, Brøndby Afholdes som aftalt med start kl Der er afbud fra JJN. Det blev aftalt at ændre datoen for mødet 21. marts til 20. marts. Fynskredsen afholder kredsmøde 21. marts Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole Indbydelse er sendt ud, og kredsene anmodes om ihærdigt at arbejde på, at der kommer deltagere fra alle udvalg. Forløb og indhold aftales mellem JL, PR og PT. Ældreidrættens forretningsudvalg aftaler indhold af den del af mødet, hvor kredsenes udvalgsmedlemmer samles Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby Ingen bemærkninger. 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF 6. maj i Idrættens Hus, Brøndby Det blev besluttet at deltage med JL, AK og AN samt PT. Brøndby, den 20. januar 2006 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Jan Lykke Jensen (JLJ),

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere