Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn"

Transkript

1 Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

2 Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede indsatser... 4 Målsætninger, resultater af spørgerunden og prioriterede indsatser... 4 Et helt liv på landet... 4 Livet skal leves - Infrastruktur: trafik... 6 Livet skal leves - Infrastruktur: IT... 6 Livet skal udfoldes i sognene Mødesteder... 6 Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter... 6 Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling... 7 Foreløbige projektskitser for de prioriterede indsatser... 7 Forbedret IT- og mobil-dækning... 7 Udvikling af Allindelille Friskole som lokalt kulturcenter... 9 Trafik - Kollektiv trafik og trafiksikkerhed... 9 Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Den fremadrettede proces Oversigt over bilag... 14

3 Baggrund Ringsted Kommune, Landsbyforum og landområderne i Ringsted Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for udviklingen i de enkelte landområder. Helhedsplanen skal vise retningen for udviklingen i de enkelte områder i et længere perspektiv (5-10 år), og skal konkret bidrage til udmøntningen af den landdistriktspolitik, der forventes politisk vedtaget i foråret Det er den overordnede vision, at udarbejdelsen af udviklingsplanerne skal bygge på en stærk lokal proces, således at planerne fremover giver et legitimt grundlag for prioriteringer såvel internt i områderne som på tværs af kommunen. Helhedsplanerne skal også danne grundlag for konkretisering og værdifastsættelse af de initiativer/projekter, der prioriteres lokalt, således at det fremadrettet bliver lettere at planlægge og budgettere i relation til kommunale ressourcer og ekstern funding. Helhedsplanen skal være et fremtidigt styringsredskab for områdets udvikling og dermed for prioritering af lokale projekter og initiativer Helhedsplanen skal danne grundlag for synliggørelse, konkretisering og værdifastsættelse af projekter og initiativer i området, således at planlægning og budgettering på kort og lang sigt styrkes Praktisk udmøntning af planen forudsætter stærk folkelig opbakning for at kunne udgøre et legitimt grundlag for prioritering Metode og dataindsamling Haraldsted Allindemagle Lokalråd har i samarbejde med områdets borgere, foreninger og institutioner nærværende helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne. Helhedsplanen er baseret på et omfattende forarbejde, der omfatter 1. diskussioner, der har fundet sted på møder lokalt og på møder afholdt på kommunalt niveau i regi af Landsbyforum i perioden , hvor repræsentanter fra lokalområdet har mødtes med repræsentanter fra kommunens øvrige landområder. 2. spørgerunde med indsamling af ønsker og forventninger fra borgere gennemført i efteråret 2014 ved spørgeskemaundersøgelse, kaffemøder (fokusgruppeinterviews) og elevprojekt for overbygningselever på Allindelille Friskole. Formålet med møderækken i var etablering af grundlag for revision af landdistriktspolitikken i Ringsted Kommune, for identifikation af landområdernes individuelle identiteter og for fastlæggelse af strategi for udarbejdelse af helhedsplaner i kommunens landområder. Referater for lokalområdets bidrag til og udbytte af de forskellige møder fremgår af bilag 1-3. Bilag 4 er endvidere en beskrivelse af Haraldsted Allindemagle sogne, som er udarbejdet af Ringsted Kommune i tæt samarbejde med Lokalrådet. Formålet med spørgerunden var dels at sikre stærk lokal inddragelse i processen omkring udarbejdelse af helhedsplan herunder identifikation af indsatser/projekter og prioriteringer og dels at opnå lokalt ejerskab til den endelige plan. Forud for gennemførsel af spørgerunden nedsattes en styregruppe på ca. 20 personer, der bredt repræsenterede interessenterne i lokalområdet. Denne styregruppe har varetaget udarbejdelse af spørgsmål baseret på resultaterne fra den ovenfor beskrevne møderække, gennemførsel af de forskellige dele af spørgerunden, bearbejdelse af resultater samt præsentation og diskussion af disse på borgermøde den 13. november Det er styregruppens vurdering, at spørgerunden konkret har haft kontakt til

4 mellem ¼ og ½ af sognenes beboere/husstande, hvilket anses for tilfredsstillende i forhold til resultaternes legitimitet for det fremtidige arbejde. Arbejdet har været koordineret af Haraldsted Allindemagle Lokalråd med støtte fra DGI konsulent Carsten Blomberg Hansen. En samlet præsentation af data og resultater fra spørgerunden findes i bilag 5. Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede indsatser Spørgerunden og helhedsplanen har en hierarkisk struktur udviklet på grundlag af diskussionerne i årene , der omfatter fire områder, hvoraf to er opdelt i hver to underområder (Figur 1). Der er områder, der understøtter de basale behov for opretholdelse af et levende lokalområde ( need to have ), mens andre områder bliver mindre basale, men meget centrale for de erhvervsmæssige, sociale og kulturelle funktioner, der styrker området, som et attraktivt sted at bo ( nice to have ). Helhedsplanen definerer overordnede målsætninger indenfor hvert område. Helhedsplanen indeholder 5 konkrete indsatser, der er blevet identificeret gennem spørgerunden og konfirmeret på borgermødet den 13. november Spørgerunden identificerede også ønsker og idéer indenfor andre områder, ligesom nogle svar pegede på anderledes prioriteringer end den, der er præsenteret i denne plan. Planen er imidlertid udtryk for en fælles erkendelse af nødvendigheden af prioritering, af begrænsede kræfter i lokalområdet til at gennemføre mange projekter samtidigt og af ønsket om at styrke de områder, der har videst betydning i lokalområdet og hvor der opnås størst synergi på tværs af grupper og netværk. De prioriterede indsatser er 1. Forbedret IT- og mobil-dækning 2. Udvikling af Allindelille Friskole som fælles mødested 3. Kollektiv trafik og trafiksikkerhed Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Lokalrådet og områdets borgere vil arbejde aktivt og konstruktivt for opfyldelse af målsætningerne, og ser derfor frem til at helhedsplanerne indarbejdes i Ringsted Kommunes planer mht. politisk, administrativ og økonomisk støtte. Målsætninger, resultater af spørgerunden og prioriterede indsatser Et helt liv på landet Målet er at sikre et tilstrækkeligt niveau af basal (kommunal) service, således at beboerne kan have en rimelig velfungerende hverdag. Dette skal sikres gennem opretholdelse af tilbud om daginstitution, skole, støtte til ældre mm. Spørgerunden viste, at især fastholdelse og udvikling af Allindelille Friskole har stor betydning for borgerne og at også tilbuddet om pasning af før-skole børn er centralt, ikke mindst set som fødekæde til friskolen. Gode pasnings- og undervisningstilbud for børn og unge understøtter hele området, idet det bidrager til bosætning og foreningsliv. Det er således en prioriteret indsats at udvikle Allindelille Friskole som fælles

5 samlingssted for alle borgere i området og på denne måde styrke relationerne og udnytte menneskelige og økonomiske ressourcer bedst muligt på tværs af eksisterende borgergrupper og netværk (se nedenfor). Figur 1 Overordnet struktur for Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne: Sognene åbnes - omverden inviteres ind Livet skal udfoldes - mødesteder og kultur Livet skal leves - infrastruktur: IT og trafik Et helt liv på landet - basal service 1. Et helt liv på landet fokus på basal (kommunal) service, institution, skole, ungdomsklub, ældrenetværk, ældreboliger, ældrehjælp. 2a. Livet skal leves - Infrastruktur: trafik kollektiv trafik, sikre (skole)vej, stier 2b. Livet skal leves - Infrastruktur: IT sikker, robust og stærkt fibernet god mobildækning - grundlag for erhverv, kommunikation mv. 3a. Livet skal udfoldes i sognene - Mødesteder: Fysiske rammer i bred forstand, 3b. Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter folkelighed foreningsliv, netværk, events, socialt kit (gode rammevilkår) 4. Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling et åbent lokalsamfund med et ansigt udad den gode historie, oplevelse, rekreative interesser

6 Livet skal leves - Infrastruktur: trafik Målet er at området har en fornuftig infrastruktur, der kan understøtte beboernes mulighed for en rimelig velfungerende hverdag, med mulighed for at blive transporteret til skole, arbejde og fritidsinteresser. Dette skal sikres gennem udvikling af en fornuftig kollektiv trafik, og sikre (skole)veje og stier Spørgerunden viste, at en del borgere oplever, at den kollektive transport er utilstrækkelig i forhold til dagligdagens behov, men der er samtidig en forståelse for at niveauet af kollektiv behov skal balanceres med den reelle efterspørgsel. Det er en prioriteret indsats at fortsætte dialogen med kommunen og arbejde for forbedringer og tilpasninger, der tager udgangspunkt i borgernes konkrete behov. Ligeledes viste Spørgerunden, at en del borgere føler sig utrygge som bløde trafikanter og at nogle konkrete veje opleves særligt farlige. Det er en prioriteret indsats, at vi fra lokalområdet arbejder på at synliggøre de særlige problemstillinger overfor Ringsted Kommune, således at området fremadrettet kan blive tilgodeset, når der prioriteres i forhold til trafiksikkerhedsprojekter. Det søges også lokalt at lave selvstændige initiativer og kampagner, der påvirker alles adfærd i trafikken positivt. Livet skal leves - Infrastruktur: IT Målet er, at der findes en sikker, robust og stærkt infrastruktur, der giver beboerne i området mulighed for at kommunikere elektronisk med det omgivende samfund. Infrastrukturen skal kunne imødekomme behov for såvel erhvervsmæssig som privat kommunikation inkl. kommunikation med offentlige myndigheder (eks. telemedicin). Dette skal sikres gennem udvikling af fibernet og god mobildækning. Spørgerunden viste, at utilstrækkelige mobil- og internetdækning opleves som den største udfordring blandt alle for dagligdagens virke. Den utilstrækkelige dækning påvirker såvel den almindelige borgers dagligdag som muligheden for at tiltrække nye borgere og især muligheden for at etablere erhverv. Det er således den højst prioriterede indsats at arbejde for optimeret mobil- og internetdækning i alle dele af de to sogne. Lokalområdet har i denne sammenhæng en forventning om, at Ringsted Kommune påtager sig et ansvar og aktivt bidrager med planlægning og økonomi til løsning af denne opgave. Livet skal udfoldes i sognene Mødesteder Målet er at sikre at beboerne i området har gode og fleksible fysiske rammer for at mødes i forbindelse med forskellige frivillige aktiviteter (sport, kultur mm). Mødested for samling af mindre erhvervsaktiviteter bør også undersøges som middel til at udvikle området som et attraktivt at bo. Dette skal sikres gennem en målrettet udvikling af et eller flere mødesteder, idet det prioriteres hvorledes såvel økonomiske og menneskelige ressourcer udnyttes bedst muligt. Spørgerunden viste, at sognenes mange mødesteder bruges i varierende omfang og i forskellige sammenhænge ligesom der er forskellig grad er frivillig opbakning til den daglige drift. Trods erkendelsen af, at de forskellige mødesteder tilgodeser forskellige behov, er det en prioriteret indsats at støtte udviklingen af Allindelille Friskole som fælles mødested i sognene. Baggrunden herfor er, at Allindelille Friskole og Allindelille Idrætsforening, der er hjemmehørende på friskolen, i spørgerunden har den største opbakning mht. såvel vigtighed som frivillig støtte, samt at vi gennem denne prioritering opnår den største synergi mellem såvel menneskelige og økonomiske ressourcer der kan bruges fra skole og forældrekreds og fra lokalområdets øvrige borgere og foreninger/institutioner. Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter Målet er at fastholde og udvikle sognenes stærke tradition for frivilligt arbejde i relation til foreninger og institutioner, hvorved sociale netværk og menneskelige værdier styrkes. Dette skal ske gennem styrkelse af formelle, tværgående netværk, udvikling af kommunikation, afholdelse af fælles events mv.

7 Spørgerunden viste, at de mange kulturelle tilbud fra foreninger og institutioner opfattes som meget værdifulde, og at disse tilbud bidrager væsentligt til grundlaget for, at borgerne oplever et godt socialt netværk og området, som et godt sted at bo. Det er derfor en prioriteret indsats at fastholde og udvikle de kulturelle tilbud i lokalområdet. Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling Målet er at synliggøre områdets værdier (natur-, kultur- og mellemfolkelige værdier) for egne borgere og udover områdets grænser og invitere til aktiv interaktion med beboere i andre landområder, i Ringsted Kommune, lokalt, regionalt, nationalt og globalt! Dette skal ske gennem en aktiv kommunikation om bl.a. rekreative muligheder og afholdelse af events, der også er åbnet for andre end sognenes beboere. Spørgerunden viste, at naturen og den lette adgang til denne er en væsentlig værdi for borgerne, ligesom også områdets kulturhistoriske værdier er centrale. Der er stor opbakning til at disse værdier også har værdi for andre og at lokalområdets derfor skal invitere til en bredere udnyttelse. Det er en prioriteret indsats at styrke synliggørelsen og brugen af områdets natur- og kulturhistoriske tilbud og det ønskes gennemført i samarbejde med naboområderne f.eks. Jystrup og Vigersted. Foreløbige projektskitser for de prioriterede indsatser Forbedret IT- og mobil-dækning Baggrund I takt med at samfundet digitaliseres er det en nødvendighed, at alle husstande i Haraldsted-Allindemagle lokalområde får mulighed for at benytte mobiltelefon og bredbånd. Vision Mobiltelefoni Ringsted Kommune skal godkende en ny lokalplan for området, der indeholder en masteplacering på Allindelille Friskole. Efter godkendelse af lokalplanen skal Ringsted Kommune være behjælpelig med at finde en operatør, der er villig til at rejse en mast på den godkendte placering. Bredbånd Alle husstande i de 4 små landsbybebyggelser (Haraldsted, Skee, Allindelille og Valsømagle) bliver tilbudt adgang til bredbånd i form af fibernet fra firmaet Fibia, og med fibernet i de 4 små landsby bebyggelser har vi fået dækket ca. 130 af de ca. 450 husstande som er i vores lokalområde med en teknologi som indfrier regeringens bredbåndsmålsætning. Der skal findes måder til at dække de resterende husstande ind med højhastigheds bredbånd. Mål Mobiltelefoni Eneste mulighed i dag er mobiltelefoni som distribueres via master. Som situationen er nu mangler vores lokalområde en mast der kan sørge for en tilfredsstillende dækning, der er ikke iflg. Erhvervsstyrelsens kort planer om at der kommer en mast: Mere information om master og planer om nye master kan findes på denne adresse: Bredbånd Bredbåndets hastighed skal udbygges til at følge regeringens bredbåndsmålsætning om hastigheder på mindt 100Mbti/s downstream og 30Mbit/s upstream. Vi henviser her til

8 Tidsplan Mobiltelefoni Godkendelse af en ny lokalplan der gør det muligt at få rejst en mast i området skal ske hurtigst muligt. Senest i første kvartal af Når godkendelsen af den nye lokalplan er på plads, skal der findes en operatør, der vil rejse en mast på den placering som er godkendt i den nye lokalplan. Operatøren skal findes i første halvår af Masten skal være rejst og i drift senest i 3. kvartal Herefter skal det igen undersøges, om der stadig er husstande uden mobildækning. Bredbånd I lokalområdet har Haraldsted i dag en aftale om fibernet som bliver tilsluttet i løbet af Skee-Allindelille og Valsømagle bliver møder om Fibia fibernet tilslutning afholdt i løbet af januar Tilslutning i disse landsbyområder sker kun, hvis der er tilstrækkelig tilslutning fra husstandene i de berørte områder. Med fibernet i de 4 små landsby bebyggelser har vi fået dækket ca. 130 af de ca. 450 husstande som er i vores lokalområde. Der skal arbejdes med at skabe højhastighedsforbindelse til de resterende husstande, det kan gøres i samarbejde med Fibia, som ejes af SEAS/NVE. Økonomi Mobiltelefoni Det kan blive nødvendigt med betaling for at få en operatør til at rejse den (de) fornødne mast (er) i vores lokalområde, der skal gøre det muligt for alle husstande at benytte mobiltelefoni. Beløbets størrelse vil være lig med den udgift, som der vil være ved at rejse en, eller flere master. Bredbånd Når de 4 landsbyområder er dækket ind med fibernet er der en opgave med at få tilsluttet de resterende husstande. En del af husstandene kan tilsluttes via nogle rør, som allerede ligger langs vejene i vores lokalområde. Finansiering Mobiltelefoni En måde at få en operatør til at finansiere en ny mast i vores område vil være at tilbyde operatøren kunder i butikken. En anden måde vil være, at Ringsted Kommune efter godkendelse af en ny lokalplan går ind i projektet med finansiering af masten. Bredbånd Fibia kender kun antallet af abonnenter i Haraldsted. Når antallet af nye abonnenter i de 3 andre landsbyområder er kendt, har Fibia mulighed for at beregne økonomien i at få tilsluttet de resterende husstande. Da arbejdsgruppen ikke kender økonomien med at tilslutte de resterende husstande til højhastigheds bredbånd, har vi ingen anvisning på, hvordan det skal finansieres. Der forventes politisk, administrativ og økonomisk støtte fra Ringsted Kommune til gennemførsel af dette projekt, således at målene også nås såfremt de private aktører ikke umiddelbart kan skabe bæredygtige løsninger.

9 Udvikling af Allindelille Friskole som lokalt kulturcenter Baggrund Allindelille Friskole har en central placering i lokalområdet og spiller en vigtig rolle i området i og omkring Haraldsted-Allindemagle-Allindelille-Skee. Naturligt spiller skolen en større rolle for de familier, som har børn på skolen, men det er vigtigt, at skolen ikke kun er for de indviede. Lokalsamfundet strækker sine rødder dybt ind i skolens indre liv, ligesom skolen skyder sine rødder ud i lokalsamfundet. Skolen er ikke kun for lærerne og de børn og forældre, som er i den skolepligtige alder men skolen er og skal være for alle beboere og foreninger i lokalområdet. Det er friskolens mål og pligt at være samlingspunkt for områdets kulturcenteraktiviteter, således at skolen i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysningsog foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere kan danne ramme om lokale arrangementer af kulturel art. Placeringen af skolebygningerne har historiske rødder tilbage fra 1907, og allerede dengang havde man den vision og det mål at være lokalområdets samlingspunkt for dannelse, udvikling og oplysning dette manifesteret i Provst Webers åbningstale i 1908: Når jeg nu skal indvie denne store smukke bygning, ser jeg heri et glædeligt vidnesbyrd om en vågnende interesse for skolens gerning og forståelse af, at et folks fremtid for en stor del afhænger af dets skole. Jeg ønsker, at der fra år til år må samles en flok af drenge og piger, som med åben sans og med glæde modtager den kundskab, der tilbydes dem. Vision Det er en fælles vision for friskolen, lokalrådet og områdets foreninger og øvrige institutioner at: anvende skolens fysiske ressourcer optimalt ved at anvende den til aktiviteter udenfor skoletiden målrettet skolens børn, forældre, lokale foreninger og lokale medborgere i almindelighed. give forældre og lokale medborgere en større fortrolighed og positiv identifikation med skolen ved at gøre skolen til et naturligt mødested for lokale aktiviteter. styrke skolens almene rolle i og vekselvirkning med lokalsamfundet og at give skolen en identitetsskabende og positiv rolle i lokalområdets udvikling. gøre skolen mere attraktiv for tilflyttere med børn gennem en positiv synliggørelse af skolen i lokalmiljøet. Indsatsområder og målsætninger Projekt Lokalt Fælleskøkken projekt i gang, økonomisk behov kr. Udarbejdelse af ny lokalplan politisk opbakning, tæt samarbejde m. forvaltning Ungdomsmiljø/ungdomsklub i nye rammer økonomisk behov kr. Opsætning af antennemast mobiltelefoni politisk pres, teleselskab investor Udendørs fitness for lokalområdet økonomisk behov kr. Multihal projekt i gang, økonomisk behov kr. Trafik - Kollektiv trafik og trafiksikkerhed Baggrund: Ønske fra en stor del af deltagere i spørgeskemaundersøgelse at der fokuseres på offentlig trafik der skal være fokus på såvel offentlig trafik som trafiksikkerhed. Kollektiv trafik:

10 Vision/drøm: At vi kan bevare antallet af kørsler på både rute 415 og rute 540 som er de to ruter der kører i vores lokalområde. Derudover at vi kan finde en løsning på de unges ønske om bedre transportmuligheder aften og weekend. Her er flextrafik en mulighed (der skal dog arbejdes på en model som de unge finder brugbar) og at vi stadig via busgruppen vil have mulighed for at bringe ønsker videre til både Ringsted kommune og Movia Mål: At få en baggrundsgruppe for den person der sidder som lokalrådets repræsentant i busgruppen. Tidsplan: Første halvår 2015 Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet: Gruppen prøver i første kvartal at få samlet en baggrundsgruppe med både uddannelsessøgende, grundskoleelever, pendlere og eventuelt seniorer. Hvad er de største udfordringer/forhindringer for at projektet lykkes og målene nås? En forhindring kan være at få samlet en bredt funderet baggrundsgruppe. At vi jo skal vide at der er flere lokalråd i kommunen som også kan have de samme mål for deres område Og vi derfor har en økonomifaktor som skal håndteres i forhold til hele kommunens trafikplanlægning. Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet: Lokalt skal vi sørge for at samarbejde med fortrinsvis skolen, men lokale foreninger kunne også være en mulighed. Udenfor lokalområdet er der de øvrige lokalråd, skoler bl.a. Byskovskolen og selvfølgelig kommunen Økonomi Her har vi ikke som sådan nogen økonomiske udfordringer lige nu Trafiksikkerhed Vision/drøm Haraldsted og Allindemagle sogne skal være sikre og trygge at færdes i også for de bløde trafikanter. Området har store rekreative værdier og borgerne og udensogns gæster skal vælge at gå eller cykle mest muligt for herigennem både at fremme den enkeltes sundhed og mindske CO2 udledning og forurening. Mål De lokale trafiksikkerhedsmæssige udfordringer skal kortlægges og følges, således at borgergruppe/lokalråd kan synliggøre disse og aktivt gå i dialog med Ringsted Kommune med henblik på at få udfordringerne vurderet, prioriteret i den kommunale trafiksikkerhedsplan og afhjulpet. Lokalområdets borgere skal kende de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og opleve at vi som lokale tager ansvar for at afhjælpe udfordringerne gennem ansvarlig adfærd. Indhold/handlinger/aktiviteter Der samarbejdes på tværs mellem borgere, foreninger, institutioner og skole for at identificere og vurdere/prioritere sorte pletter for trafiksikkerheden i området. Der skal udpeges en eller flere personer, der vil varetage en kontinuerlig dialog med kommunen mhp. af få udfordringerne i vores område på dagsordenen. Der skal arbejdes for at etablere (cykel)stier på særligt farlige områder 1. prioritet: Allindelillevej

11 Lokale borgergrupper laver trafiksikkerhedskampagner, der sætter fokus på egen adfærd vi tager hånd om hinanden, f.eks. udlevering af sikre trafikveste i den mørke tid. Økonomi konkrete, fysiske forbedring af trafiksikkerheden er en kommunal opgave, der ikke tænkes finansieret via lokale midler. Der vil blive søgt fondsmidler/kommunale midler til lokale trafiksikkerhedskampagner. Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Baggrund Området har i en årrække udviklet og arrangeret meget forskellige kulturelle begivenheder, der har bidraget til en positiv selvforståelse og en udvikling af stærke netværk Vision/drøm Fastholde og forstærke områdets position som et kulturelt landområde, der tilbyder mangfoldige kulturelle oplevelser og aktiviteter, som medvirker til at skabe og fastholde det gode liv på landet. Mål gerne delmål for forskellige faser/dele af projektet 1. At koordinere og sikre muligheden for afvikling af kulturelle arrangementer af fællesskabsskabende og netværksunderstøttende karakter 2. At skabe en fond, der sikrer, at lokale initiativtagere kan arrangere arrangementer, der ikke nødvendigvis kan hvile i sig selv økonomisk 3. At vedligeholde og udvikle områdets kulturaktivistnetværk samt skaffe medlemmer i den organisation/forening, der skal konstrueres (og afløse denne gruppe). Tidsplan 1. Nu og fremadrettet med HBN i ulige år (anden weekend i september), naturens dag og høstmarked i lige år (anden weekend i september), forarrangement i forbindelse med Middelalderfestivalen i Ringsted, running dinner en gang imellem, grundlovsdagsarrangement (teater) samt pop up arrangementer i sammenhæng med den kommunale helhedsplan. Overvejelser om fundats/foreningsdannelse/administration i 1. halvdel af 2015! 3. Nu og i al fremtid Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Arrangementer /6 Den gode, den onde og den rigtigt grimme. DRP 12/9 HBN Naturens dag og høstmarked Hvad er de største udfordringer/forhindringer for at projektet lykkes og målene nås? Skaffe penge Skabe en enkel organisation/adminstration Koordinering med andre aktive netværk og alle samarbejdspartnere Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet

12 Lokalråd, Allindelille Friskole, Produktionsskolen, Foreninger, Forsamlingshus, Menighedsråd/Kirke, Ringsted Kommune, Ringsted Kongrescenter, uorganiserede kulturaktivister, friske folk med gode ideer og Lokalråd i vore naboområder (Jystrup og Gyrstinge). Økonomi hvad er ressourcebehovet? - gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Hvordan tænkes projektet finansieret? Kommunal tildeling som startkapital til selvforvaltet pulje (kr ,000). Tanken er at skaffe overskud ved arrangementer (deltagerbetaling), private donationer, sponsorater og partnerskaber. Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Natur og historie kend og brug vores lokalområdet Baggrund Naturen og historie i Haraldsted og Allindemagle sogne er fantastisk! Og spørgerunden fortæller, at netto dette er væsentlige værdier for sognenes beboere. Der er stor interesse hos områdets beboere for at kende og bruge området, ligesom beboerne gerne inviterer udensogns folk til at besøge og bruge området. Vision/drøm Alle borgere i området skal kende områdets natur og historie og i endnu højere grad udnytte de muligheder som disse giver for aktiviteter. Naturen og historien skal kendes videre om, og vi ønsker sammen med naboområder i kommunen og i nabokommunerne sammen at åbne området, formidle værdierne og invitere til aktivt brug af disse. Mål gerne delmål for forskellige faser/dele af projektet Vi har en række forskellige mål, der rækker fra umiddelbare og lette mål, der er opnåelige baseret på frivillige lokale indsatser til store mål, der kræver en stor politisk, administrativ og økonomisk indsat i samarbejde med andre område, kommuner og organisationer. Øge kendskabet til og beskyttelse af områdets natur og historie-værdier Få et større aktivt brug af naturen frem borgernes sundhed gennem fysisk aktivitet Bidrage til naturpleje og renholdelse af vores lokalområde Møde andre i lokalområdet gennem fælles oplevelser i naturen Tidsplan 2015 Nedsættelse af arbejdsgruppe og fordeling af ansvar for konkrete aktiviteter Planlægge konkrete friluftsaktiviteter Identificere informationer til formidlingsmateriale Ansøge om midler til udvikling af APP og andet formidlingsmateriale Indgå i fælles arbejdsgruppe med lokalråd/foreninger i Jystrup og Vigersted. Arbejde for skabelse af politisk interesse for at tilknytte vores område til Skjoldungelandet og frem Fortsætte aktiviteterne Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet

13 Arbejde for at Haraldsted Allindemagle sogne sammen med nabo-områderne Jystrup og Vigersted kan blive en del af Nationalparken Skjoldungelandet. Vi vil aktivt samarbejde sammen med Landsbyforeningen i Jystrup og Vigersted Lokalråd for at få Ringsted Kommune til at søge samarbejde med Lejre og Roskilde Kommuner ang. etablering af nationalpart. Formidling af naturen og historierne i Haraldsted Allindemagle gennem udvikling af APP, hjemmeside, folder mv. Informationer omkring ruter til vandreture, rideture, cykelture, bålhytter, sheltere samt om områdets seværdigheder (kirker, Knud Lavards kapel, ridebanen etc.) skal samles således, at det er let tilgængeligt på flere platforme. Etablering af grønt rum som udgangspunkt for aktiviteter og formidling eks. ved Allindelille fredsskov/haraldsted Forsamlinghus og ved bålhytten eller AMU-centret i Vrangeskov. Identificere og kortlægge stier til forskellige typer af brug, der både knytter an til Oplevelsesstien og bidrager til fremme af trafiksikkerheden for især bløde trafikanter (eks. cykelsti fra Jystrup til Allindelille og videre til Holbækvej). Fokus på i samarbejde med Ringsted Kommune at sikrer vedligeholdelse af stier. Arbejde for let adgang til Haraldsted sø primært fra Haraldsted by (P-pladsen ved kirken). At arbejde for at borgerne i fællesskab bidrager til naturpleje og renholdelse af de fysiske miljøer i landsbyerne, vejkanter, skove mv. gennem bl.a. deltagelse i gør området pænt-dage. Samarbejde med DN-plejegruppen for Allindelille Fredsskov om gennemførsel af naturplejedag i fredsskoven. At arrangere ture gå, cykle, ride hvor lokale natur- og historieinteresserede personer fungere som guider i lokalområdet. Turene averteres såvel internt i sognene som eksterne. Synliggøre og fremme andre foreningers friluftsaktiviteter (Allindelille idrætsforening, Skee spejderne) Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet Andre lokalråd nord for motorvejen, og Lejre + Roskilde Kommuner (Ringsted kommune primær aktør i forhold til Nationalparken) Samabejde med andre interessenter vedr. aktivt brug af naturen: DN-plejegruppen for Allindelille Fredsskov, Foreninger relateret til brugen af Haraldsted sø, Oplevelsessti-gruppen, Søbjerg laug (stier), Allindelille idrætsforening, Skee spejderne Økonomi hvad er ressourcebehov?- gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Hvordan tænkes projektet finansieret? Der forventes at skulle søges fondsmidler til udvikling af APP og andre formidlingsaktiviteter, ligesom hele indsatsen vedr. Nationalparken kræver en stærk økonomi (der ligger udenfor denne gruppes ansvar/evner). Den fremadrettede proces Helhedsplanen er et styringsredskab og et dynamisk arbejdsdokument. Den overordnede indsats koordineres af Haraldsted Allindemagle Lokalråd, der også varetager kontakten til Ringsted Kommune, Landsbyforum og de øvrige landområder. Grupperne bag de enkelte indsatser arbejder selvstændigt. Der er udpeget en tovholder, der også fungerer som bindeled til Lokalrådet.

14 Planens og de enkelte indsatser fredrift evalueres på Lokalrådets generalforsamling i februar måned, første gang februar Her vurderes også behov for at justere den overordnede plan og for at igangsætte nye indsatser. Foreninger og institutioner har (selvfølgelig) fuld integritet og selvstændighed, men opfordres til at koordinere og tilrette deres initiativer jf. den overordnede helhedsplan for området. Alle dokumenter, der relateres til helhedsplanen og aktiviteterne i relation til denne, offentliggøres på lokalrådets hjemmeside Oversigt over bilag 1. Bidrag til revision af Ringsted Kommunes landdistriktspolitik (16. november 2012) 2. Fokuspunkter til diskussion på dialogmøde den 15. april mellem repræsentanter fra Ringsted Kommune og borgere i Haraldsted Allindemagle sogne (14. marts 2013) 3. Referat fra møde mellem repræsentanter fra Ringsted Kommune og borgere i Haraldsted Allindemagle sogne (15. april 2013) 4. Ringsted Kommunes hjemmeside: Landsbyidentitet Haraldsted og Allindemagle Sogne 5. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 6. Referater fra 4 kaffemøder (Holbækvej, Allindelille, Kastrupvej, Udvidet kirkekaffe) 7. Spørgerunde, Haraldsted Allindemagle sogne. Præsentation ved borgermøde den 13. november 2014

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere