Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn"

Transkript

1 Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

2 Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede indsatser... 4 Målsætninger, resultater af spørgerunden og prioriterede indsatser... 4 Et helt liv på landet... 4 Livet skal leves - Infrastruktur: trafik... 6 Livet skal leves - Infrastruktur: IT... 6 Livet skal udfoldes i sognene Mødesteder... 6 Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter... 6 Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling... 7 Foreløbige projektskitser for de prioriterede indsatser... 7 Forbedret IT- og mobil-dækning... 7 Udvikling af Allindelille Friskole som lokalt kulturcenter... 9 Trafik - Kollektiv trafik og trafiksikkerhed... 9 Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Den fremadrettede proces Oversigt over bilag... 14

3 Baggrund Ringsted Kommune, Landsbyforum og landområderne i Ringsted Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for udviklingen i de enkelte landområder. Helhedsplanen skal vise retningen for udviklingen i de enkelte områder i et længere perspektiv (5-10 år), og skal konkret bidrage til udmøntningen af den landdistriktspolitik, der forventes politisk vedtaget i foråret Det er den overordnede vision, at udarbejdelsen af udviklingsplanerne skal bygge på en stærk lokal proces, således at planerne fremover giver et legitimt grundlag for prioriteringer såvel internt i områderne som på tværs af kommunen. Helhedsplanerne skal også danne grundlag for konkretisering og værdifastsættelse af de initiativer/projekter, der prioriteres lokalt, således at det fremadrettet bliver lettere at planlægge og budgettere i relation til kommunale ressourcer og ekstern funding. Helhedsplanen skal være et fremtidigt styringsredskab for områdets udvikling og dermed for prioritering af lokale projekter og initiativer Helhedsplanen skal danne grundlag for synliggørelse, konkretisering og værdifastsættelse af projekter og initiativer i området, således at planlægning og budgettering på kort og lang sigt styrkes Praktisk udmøntning af planen forudsætter stærk folkelig opbakning for at kunne udgøre et legitimt grundlag for prioritering Metode og dataindsamling Haraldsted Allindemagle Lokalråd har i samarbejde med områdets borgere, foreninger og institutioner nærværende helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne. Helhedsplanen er baseret på et omfattende forarbejde, der omfatter 1. diskussioner, der har fundet sted på møder lokalt og på møder afholdt på kommunalt niveau i regi af Landsbyforum i perioden , hvor repræsentanter fra lokalområdet har mødtes med repræsentanter fra kommunens øvrige landområder. 2. spørgerunde med indsamling af ønsker og forventninger fra borgere gennemført i efteråret 2014 ved spørgeskemaundersøgelse, kaffemøder (fokusgruppeinterviews) og elevprojekt for overbygningselever på Allindelille Friskole. Formålet med møderækken i var etablering af grundlag for revision af landdistriktspolitikken i Ringsted Kommune, for identifikation af landområdernes individuelle identiteter og for fastlæggelse af strategi for udarbejdelse af helhedsplaner i kommunens landområder. Referater for lokalområdets bidrag til og udbytte af de forskellige møder fremgår af bilag 1-3. Bilag 4 er endvidere en beskrivelse af Haraldsted Allindemagle sogne, som er udarbejdet af Ringsted Kommune i tæt samarbejde med Lokalrådet. Formålet med spørgerunden var dels at sikre stærk lokal inddragelse i processen omkring udarbejdelse af helhedsplan herunder identifikation af indsatser/projekter og prioriteringer og dels at opnå lokalt ejerskab til den endelige plan. Forud for gennemførsel af spørgerunden nedsattes en styregruppe på ca. 20 personer, der bredt repræsenterede interessenterne i lokalområdet. Denne styregruppe har varetaget udarbejdelse af spørgsmål baseret på resultaterne fra den ovenfor beskrevne møderække, gennemførsel af de forskellige dele af spørgerunden, bearbejdelse af resultater samt præsentation og diskussion af disse på borgermøde den 13. november Det er styregruppens vurdering, at spørgerunden konkret har haft kontakt til

4 mellem ¼ og ½ af sognenes beboere/husstande, hvilket anses for tilfredsstillende i forhold til resultaternes legitimitet for det fremtidige arbejde. Arbejdet har været koordineret af Haraldsted Allindemagle Lokalråd med støtte fra DGI konsulent Carsten Blomberg Hansen. En samlet præsentation af data og resultater fra spørgerunden findes i bilag 5. Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede indsatser Spørgerunden og helhedsplanen har en hierarkisk struktur udviklet på grundlag af diskussionerne i årene , der omfatter fire områder, hvoraf to er opdelt i hver to underområder (Figur 1). Der er områder, der understøtter de basale behov for opretholdelse af et levende lokalområde ( need to have ), mens andre områder bliver mindre basale, men meget centrale for de erhvervsmæssige, sociale og kulturelle funktioner, der styrker området, som et attraktivt sted at bo ( nice to have ). Helhedsplanen definerer overordnede målsætninger indenfor hvert område. Helhedsplanen indeholder 5 konkrete indsatser, der er blevet identificeret gennem spørgerunden og konfirmeret på borgermødet den 13. november Spørgerunden identificerede også ønsker og idéer indenfor andre områder, ligesom nogle svar pegede på anderledes prioriteringer end den, der er præsenteret i denne plan. Planen er imidlertid udtryk for en fælles erkendelse af nødvendigheden af prioritering, af begrænsede kræfter i lokalområdet til at gennemføre mange projekter samtidigt og af ønsket om at styrke de områder, der har videst betydning i lokalområdet og hvor der opnås størst synergi på tværs af grupper og netværk. De prioriterede indsatser er 1. Forbedret IT- og mobil-dækning 2. Udvikling af Allindelille Friskole som fælles mødested 3. Kollektiv trafik og trafiksikkerhed Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Lokalrådet og områdets borgere vil arbejde aktivt og konstruktivt for opfyldelse af målsætningerne, og ser derfor frem til at helhedsplanerne indarbejdes i Ringsted Kommunes planer mht. politisk, administrativ og økonomisk støtte. Målsætninger, resultater af spørgerunden og prioriterede indsatser Et helt liv på landet Målet er at sikre et tilstrækkeligt niveau af basal (kommunal) service, således at beboerne kan have en rimelig velfungerende hverdag. Dette skal sikres gennem opretholdelse af tilbud om daginstitution, skole, støtte til ældre mm. Spørgerunden viste, at især fastholdelse og udvikling af Allindelille Friskole har stor betydning for borgerne og at også tilbuddet om pasning af før-skole børn er centralt, ikke mindst set som fødekæde til friskolen. Gode pasnings- og undervisningstilbud for børn og unge understøtter hele området, idet det bidrager til bosætning og foreningsliv. Det er således en prioriteret indsats at udvikle Allindelille Friskole som fælles

5 samlingssted for alle borgere i området og på denne måde styrke relationerne og udnytte menneskelige og økonomiske ressourcer bedst muligt på tværs af eksisterende borgergrupper og netværk (se nedenfor). Figur 1 Overordnet struktur for Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne: Sognene åbnes - omverden inviteres ind Livet skal udfoldes - mødesteder og kultur Livet skal leves - infrastruktur: IT og trafik Et helt liv på landet - basal service 1. Et helt liv på landet fokus på basal (kommunal) service, institution, skole, ungdomsklub, ældrenetværk, ældreboliger, ældrehjælp. 2a. Livet skal leves - Infrastruktur: trafik kollektiv trafik, sikre (skole)vej, stier 2b. Livet skal leves - Infrastruktur: IT sikker, robust og stærkt fibernet god mobildækning - grundlag for erhverv, kommunikation mv. 3a. Livet skal udfoldes i sognene - Mødesteder: Fysiske rammer i bred forstand, 3b. Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter folkelighed foreningsliv, netværk, events, socialt kit (gode rammevilkår) 4. Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling et åbent lokalsamfund med et ansigt udad den gode historie, oplevelse, rekreative interesser

6 Livet skal leves - Infrastruktur: trafik Målet er at området har en fornuftig infrastruktur, der kan understøtte beboernes mulighed for en rimelig velfungerende hverdag, med mulighed for at blive transporteret til skole, arbejde og fritidsinteresser. Dette skal sikres gennem udvikling af en fornuftig kollektiv trafik, og sikre (skole)veje og stier Spørgerunden viste, at en del borgere oplever, at den kollektive transport er utilstrækkelig i forhold til dagligdagens behov, men der er samtidig en forståelse for at niveauet af kollektiv behov skal balanceres med den reelle efterspørgsel. Det er en prioriteret indsats at fortsætte dialogen med kommunen og arbejde for forbedringer og tilpasninger, der tager udgangspunkt i borgernes konkrete behov. Ligeledes viste Spørgerunden, at en del borgere føler sig utrygge som bløde trafikanter og at nogle konkrete veje opleves særligt farlige. Det er en prioriteret indsats, at vi fra lokalområdet arbejder på at synliggøre de særlige problemstillinger overfor Ringsted Kommune, således at området fremadrettet kan blive tilgodeset, når der prioriteres i forhold til trafiksikkerhedsprojekter. Det søges også lokalt at lave selvstændige initiativer og kampagner, der påvirker alles adfærd i trafikken positivt. Livet skal leves - Infrastruktur: IT Målet er, at der findes en sikker, robust og stærkt infrastruktur, der giver beboerne i området mulighed for at kommunikere elektronisk med det omgivende samfund. Infrastrukturen skal kunne imødekomme behov for såvel erhvervsmæssig som privat kommunikation inkl. kommunikation med offentlige myndigheder (eks. telemedicin). Dette skal sikres gennem udvikling af fibernet og god mobildækning. Spørgerunden viste, at utilstrækkelige mobil- og internetdækning opleves som den største udfordring blandt alle for dagligdagens virke. Den utilstrækkelige dækning påvirker såvel den almindelige borgers dagligdag som muligheden for at tiltrække nye borgere og især muligheden for at etablere erhverv. Det er således den højst prioriterede indsats at arbejde for optimeret mobil- og internetdækning i alle dele af de to sogne. Lokalområdet har i denne sammenhæng en forventning om, at Ringsted Kommune påtager sig et ansvar og aktivt bidrager med planlægning og økonomi til løsning af denne opgave. Livet skal udfoldes i sognene Mødesteder Målet er at sikre at beboerne i området har gode og fleksible fysiske rammer for at mødes i forbindelse med forskellige frivillige aktiviteter (sport, kultur mm). Mødested for samling af mindre erhvervsaktiviteter bør også undersøges som middel til at udvikle området som et attraktivt at bo. Dette skal sikres gennem en målrettet udvikling af et eller flere mødesteder, idet det prioriteres hvorledes såvel økonomiske og menneskelige ressourcer udnyttes bedst muligt. Spørgerunden viste, at sognenes mange mødesteder bruges i varierende omfang og i forskellige sammenhænge ligesom der er forskellig grad er frivillig opbakning til den daglige drift. Trods erkendelsen af, at de forskellige mødesteder tilgodeser forskellige behov, er det en prioriteret indsats at støtte udviklingen af Allindelille Friskole som fælles mødested i sognene. Baggrunden herfor er, at Allindelille Friskole og Allindelille Idrætsforening, der er hjemmehørende på friskolen, i spørgerunden har den største opbakning mht. såvel vigtighed som frivillig støtte, samt at vi gennem denne prioritering opnår den største synergi mellem såvel menneskelige og økonomiske ressourcer der kan bruges fra skole og forældrekreds og fra lokalområdets øvrige borgere og foreninger/institutioner. Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter Målet er at fastholde og udvikle sognenes stærke tradition for frivilligt arbejde i relation til foreninger og institutioner, hvorved sociale netværk og menneskelige værdier styrkes. Dette skal ske gennem styrkelse af formelle, tværgående netværk, udvikling af kommunikation, afholdelse af fælles events mv.

7 Spørgerunden viste, at de mange kulturelle tilbud fra foreninger og institutioner opfattes som meget værdifulde, og at disse tilbud bidrager væsentligt til grundlaget for, at borgerne oplever et godt socialt netværk og området, som et godt sted at bo. Det er derfor en prioriteret indsats at fastholde og udvikle de kulturelle tilbud i lokalområdet. Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Natur- og kultur formidling Målet er at synliggøre områdets værdier (natur-, kultur- og mellemfolkelige værdier) for egne borgere og udover områdets grænser og invitere til aktiv interaktion med beboere i andre landområder, i Ringsted Kommune, lokalt, regionalt, nationalt og globalt! Dette skal ske gennem en aktiv kommunikation om bl.a. rekreative muligheder og afholdelse af events, der også er åbnet for andre end sognenes beboere. Spørgerunden viste, at naturen og den lette adgang til denne er en væsentlig værdi for borgerne, ligesom også områdets kulturhistoriske værdier er centrale. Der er stor opbakning til at disse værdier også har værdi for andre og at lokalområdets derfor skal invitere til en bredere udnyttelse. Det er en prioriteret indsats at styrke synliggørelsen og brugen af områdets natur- og kulturhistoriske tilbud og det ønskes gennemført i samarbejde med naboområderne f.eks. Jystrup og Vigersted. Foreløbige projektskitser for de prioriterede indsatser Forbedret IT- og mobil-dækning Baggrund I takt med at samfundet digitaliseres er det en nødvendighed, at alle husstande i Haraldsted-Allindemagle lokalområde får mulighed for at benytte mobiltelefon og bredbånd. Vision Mobiltelefoni Ringsted Kommune skal godkende en ny lokalplan for området, der indeholder en masteplacering på Allindelille Friskole. Efter godkendelse af lokalplanen skal Ringsted Kommune være behjælpelig med at finde en operatør, der er villig til at rejse en mast på den godkendte placering. Bredbånd Alle husstande i de 4 små landsbybebyggelser (Haraldsted, Skee, Allindelille og Valsømagle) bliver tilbudt adgang til bredbånd i form af fibernet fra firmaet Fibia, og med fibernet i de 4 små landsby bebyggelser har vi fået dækket ca. 130 af de ca. 450 husstande som er i vores lokalområde med en teknologi som indfrier regeringens bredbåndsmålsætning. Der skal findes måder til at dække de resterende husstande ind med højhastigheds bredbånd. Mål Mobiltelefoni Eneste mulighed i dag er mobiltelefoni som distribueres via master. Som situationen er nu mangler vores lokalområde en mast der kan sørge for en tilfredsstillende dækning, der er ikke iflg. Erhvervsstyrelsens kort planer om at der kommer en mast: Mere information om master og planer om nye master kan findes på denne adresse: Bredbånd Bredbåndets hastighed skal udbygges til at følge regeringens bredbåndsmålsætning om hastigheder på mindt 100Mbti/s downstream og 30Mbit/s upstream. Vi henviser her til

8 Tidsplan Mobiltelefoni Godkendelse af en ny lokalplan der gør det muligt at få rejst en mast i området skal ske hurtigst muligt. Senest i første kvartal af Når godkendelsen af den nye lokalplan er på plads, skal der findes en operatør, der vil rejse en mast på den placering som er godkendt i den nye lokalplan. Operatøren skal findes i første halvår af Masten skal være rejst og i drift senest i 3. kvartal Herefter skal det igen undersøges, om der stadig er husstande uden mobildækning. Bredbånd I lokalområdet har Haraldsted i dag en aftale om fibernet som bliver tilsluttet i løbet af Skee-Allindelille og Valsømagle bliver møder om Fibia fibernet tilslutning afholdt i løbet af januar Tilslutning i disse landsbyområder sker kun, hvis der er tilstrækkelig tilslutning fra husstandene i de berørte områder. Med fibernet i de 4 små landsby bebyggelser har vi fået dækket ca. 130 af de ca. 450 husstande som er i vores lokalområde. Der skal arbejdes med at skabe højhastighedsforbindelse til de resterende husstande, det kan gøres i samarbejde med Fibia, som ejes af SEAS/NVE. Økonomi Mobiltelefoni Det kan blive nødvendigt med betaling for at få en operatør til at rejse den (de) fornødne mast (er) i vores lokalområde, der skal gøre det muligt for alle husstande at benytte mobiltelefoni. Beløbets størrelse vil være lig med den udgift, som der vil være ved at rejse en, eller flere master. Bredbånd Når de 4 landsbyområder er dækket ind med fibernet er der en opgave med at få tilsluttet de resterende husstande. En del af husstandene kan tilsluttes via nogle rør, som allerede ligger langs vejene i vores lokalområde. Finansiering Mobiltelefoni En måde at få en operatør til at finansiere en ny mast i vores område vil være at tilbyde operatøren kunder i butikken. En anden måde vil være, at Ringsted Kommune efter godkendelse af en ny lokalplan går ind i projektet med finansiering af masten. Bredbånd Fibia kender kun antallet af abonnenter i Haraldsted. Når antallet af nye abonnenter i de 3 andre landsbyområder er kendt, har Fibia mulighed for at beregne økonomien i at få tilsluttet de resterende husstande. Da arbejdsgruppen ikke kender økonomien med at tilslutte de resterende husstande til højhastigheds bredbånd, har vi ingen anvisning på, hvordan det skal finansieres. Der forventes politisk, administrativ og økonomisk støtte fra Ringsted Kommune til gennemførsel af dette projekt, således at målene også nås såfremt de private aktører ikke umiddelbart kan skabe bæredygtige løsninger.

9 Udvikling af Allindelille Friskole som lokalt kulturcenter Baggrund Allindelille Friskole har en central placering i lokalområdet og spiller en vigtig rolle i området i og omkring Haraldsted-Allindemagle-Allindelille-Skee. Naturligt spiller skolen en større rolle for de familier, som har børn på skolen, men det er vigtigt, at skolen ikke kun er for de indviede. Lokalsamfundet strækker sine rødder dybt ind i skolens indre liv, ligesom skolen skyder sine rødder ud i lokalsamfundet. Skolen er ikke kun for lærerne og de børn og forældre, som er i den skolepligtige alder men skolen er og skal være for alle beboere og foreninger i lokalområdet. Det er friskolens mål og pligt at være samlingspunkt for områdets kulturcenteraktiviteter, således at skolen i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysningsog foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere kan danne ramme om lokale arrangementer af kulturel art. Placeringen af skolebygningerne har historiske rødder tilbage fra 1907, og allerede dengang havde man den vision og det mål at være lokalområdets samlingspunkt for dannelse, udvikling og oplysning dette manifesteret i Provst Webers åbningstale i 1908: Når jeg nu skal indvie denne store smukke bygning, ser jeg heri et glædeligt vidnesbyrd om en vågnende interesse for skolens gerning og forståelse af, at et folks fremtid for en stor del afhænger af dets skole. Jeg ønsker, at der fra år til år må samles en flok af drenge og piger, som med åben sans og med glæde modtager den kundskab, der tilbydes dem. Vision Det er en fælles vision for friskolen, lokalrådet og områdets foreninger og øvrige institutioner at: anvende skolens fysiske ressourcer optimalt ved at anvende den til aktiviteter udenfor skoletiden målrettet skolens børn, forældre, lokale foreninger og lokale medborgere i almindelighed. give forældre og lokale medborgere en større fortrolighed og positiv identifikation med skolen ved at gøre skolen til et naturligt mødested for lokale aktiviteter. styrke skolens almene rolle i og vekselvirkning med lokalsamfundet og at give skolen en identitetsskabende og positiv rolle i lokalområdets udvikling. gøre skolen mere attraktiv for tilflyttere med børn gennem en positiv synliggørelse af skolen i lokalmiljøet. Indsatsområder og målsætninger Projekt Lokalt Fælleskøkken projekt i gang, økonomisk behov kr. Udarbejdelse af ny lokalplan politisk opbakning, tæt samarbejde m. forvaltning Ungdomsmiljø/ungdomsklub i nye rammer økonomisk behov kr. Opsætning af antennemast mobiltelefoni politisk pres, teleselskab investor Udendørs fitness for lokalområdet økonomisk behov kr. Multihal projekt i gang, økonomisk behov kr. Trafik - Kollektiv trafik og trafiksikkerhed Baggrund: Ønske fra en stor del af deltagere i spørgeskemaundersøgelse at der fokuseres på offentlig trafik der skal være fokus på såvel offentlig trafik som trafiksikkerhed. Kollektiv trafik:

10 Vision/drøm: At vi kan bevare antallet af kørsler på både rute 415 og rute 540 som er de to ruter der kører i vores lokalområde. Derudover at vi kan finde en løsning på de unges ønske om bedre transportmuligheder aften og weekend. Her er flextrafik en mulighed (der skal dog arbejdes på en model som de unge finder brugbar) og at vi stadig via busgruppen vil have mulighed for at bringe ønsker videre til både Ringsted kommune og Movia Mål: At få en baggrundsgruppe for den person der sidder som lokalrådets repræsentant i busgruppen. Tidsplan: Første halvår 2015 Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet: Gruppen prøver i første kvartal at få samlet en baggrundsgruppe med både uddannelsessøgende, grundskoleelever, pendlere og eventuelt seniorer. Hvad er de største udfordringer/forhindringer for at projektet lykkes og målene nås? En forhindring kan være at få samlet en bredt funderet baggrundsgruppe. At vi jo skal vide at der er flere lokalråd i kommunen som også kan have de samme mål for deres område Og vi derfor har en økonomifaktor som skal håndteres i forhold til hele kommunens trafikplanlægning. Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet: Lokalt skal vi sørge for at samarbejde med fortrinsvis skolen, men lokale foreninger kunne også være en mulighed. Udenfor lokalområdet er der de øvrige lokalråd, skoler bl.a. Byskovskolen og selvfølgelig kommunen Økonomi Her har vi ikke som sådan nogen økonomiske udfordringer lige nu Trafiksikkerhed Vision/drøm Haraldsted og Allindemagle sogne skal være sikre og trygge at færdes i også for de bløde trafikanter. Området har store rekreative værdier og borgerne og udensogns gæster skal vælge at gå eller cykle mest muligt for herigennem både at fremme den enkeltes sundhed og mindske CO2 udledning og forurening. Mål De lokale trafiksikkerhedsmæssige udfordringer skal kortlægges og følges, således at borgergruppe/lokalråd kan synliggøre disse og aktivt gå i dialog med Ringsted Kommune med henblik på at få udfordringerne vurderet, prioriteret i den kommunale trafiksikkerhedsplan og afhjulpet. Lokalområdets borgere skal kende de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og opleve at vi som lokale tager ansvar for at afhjælpe udfordringerne gennem ansvarlig adfærd. Indhold/handlinger/aktiviteter Der samarbejdes på tværs mellem borgere, foreninger, institutioner og skole for at identificere og vurdere/prioritere sorte pletter for trafiksikkerheden i området. Der skal udpeges en eller flere personer, der vil varetage en kontinuerlig dialog med kommunen mhp. af få udfordringerne i vores område på dagsordenen. Der skal arbejdes for at etablere (cykel)stier på særligt farlige områder 1. prioritet: Allindelillevej

11 Lokale borgergrupper laver trafiksikkerhedskampagner, der sætter fokus på egen adfærd vi tager hånd om hinanden, f.eks. udlevering af sikre trafikveste i den mørke tid. Økonomi konkrete, fysiske forbedring af trafiksikkerheden er en kommunal opgave, der ikke tænkes finansieret via lokale midler. Der vil blive søgt fondsmidler/kommunale midler til lokale trafiksikkerhedskampagner. Udvikle/fastholde kulturelle tilbud Baggrund Området har i en årrække udviklet og arrangeret meget forskellige kulturelle begivenheder, der har bidraget til en positiv selvforståelse og en udvikling af stærke netværk Vision/drøm Fastholde og forstærke områdets position som et kulturelt landområde, der tilbyder mangfoldige kulturelle oplevelser og aktiviteter, som medvirker til at skabe og fastholde det gode liv på landet. Mål gerne delmål for forskellige faser/dele af projektet 1. At koordinere og sikre muligheden for afvikling af kulturelle arrangementer af fællesskabsskabende og netværksunderstøttende karakter 2. At skabe en fond, der sikrer, at lokale initiativtagere kan arrangere arrangementer, der ikke nødvendigvis kan hvile i sig selv økonomisk 3. At vedligeholde og udvikle områdets kulturaktivistnetværk samt skaffe medlemmer i den organisation/forening, der skal konstrueres (og afløse denne gruppe). Tidsplan 1. Nu og fremadrettet med HBN i ulige år (anden weekend i september), naturens dag og høstmarked i lige år (anden weekend i september), forarrangement i forbindelse med Middelalderfestivalen i Ringsted, running dinner en gang imellem, grundlovsdagsarrangement (teater) samt pop up arrangementer i sammenhæng med den kommunale helhedsplan. Overvejelser om fundats/foreningsdannelse/administration i 1. halvdel af 2015! 3. Nu og i al fremtid Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Arrangementer /6 Den gode, den onde og den rigtigt grimme. DRP 12/9 HBN Naturens dag og høstmarked Hvad er de største udfordringer/forhindringer for at projektet lykkes og målene nås? Skaffe penge Skabe en enkel organisation/adminstration Koordinering med andre aktive netværk og alle samarbejdspartnere Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet

12 Lokalråd, Allindelille Friskole, Produktionsskolen, Foreninger, Forsamlingshus, Menighedsråd/Kirke, Ringsted Kommune, Ringsted Kongrescenter, uorganiserede kulturaktivister, friske folk med gode ideer og Lokalråd i vore naboområder (Jystrup og Gyrstinge). Økonomi hvad er ressourcebehovet? - gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Hvordan tænkes projektet finansieret? Kommunal tildeling som startkapital til selvforvaltet pulje (kr ,000). Tanken er at skaffe overskud ved arrangementer (deltagerbetaling), private donationer, sponsorater og partnerskaber. Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen Natur og historie kend og brug vores lokalområdet Baggrund Naturen og historie i Haraldsted og Allindemagle sogne er fantastisk! Og spørgerunden fortæller, at netto dette er væsentlige værdier for sognenes beboere. Der er stor interesse hos områdets beboere for at kende og bruge området, ligesom beboerne gerne inviterer udensogns folk til at besøge og bruge området. Vision/drøm Alle borgere i området skal kende områdets natur og historie og i endnu højere grad udnytte de muligheder som disse giver for aktiviteter. Naturen og historien skal kendes videre om, og vi ønsker sammen med naboområder i kommunen og i nabokommunerne sammen at åbne området, formidle værdierne og invitere til aktivt brug af disse. Mål gerne delmål for forskellige faser/dele af projektet Vi har en række forskellige mål, der rækker fra umiddelbare og lette mål, der er opnåelige baseret på frivillige lokale indsatser til store mål, der kræver en stor politisk, administrativ og økonomisk indsat i samarbejde med andre område, kommuner og organisationer. Øge kendskabet til og beskyttelse af områdets natur og historie-værdier Få et større aktivt brug af naturen frem borgernes sundhed gennem fysisk aktivitet Bidrage til naturpleje og renholdelse af vores lokalområde Møde andre i lokalområdet gennem fælles oplevelser i naturen Tidsplan 2015 Nedsættelse af arbejdsgruppe og fordeling af ansvar for konkrete aktiviteter Planlægge konkrete friluftsaktiviteter Identificere informationer til formidlingsmateriale Ansøge om midler til udvikling af APP og andet formidlingsmateriale Indgå i fælles arbejdsgruppe med lokalråd/foreninger i Jystrup og Vigersted. Arbejde for skabelse af politisk interesse for at tilknytte vores område til Skjoldungelandet og frem Fortsætte aktiviteterne Indhold/handlinger/aktiviteter gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet

13 Arbejde for at Haraldsted Allindemagle sogne sammen med nabo-områderne Jystrup og Vigersted kan blive en del af Nationalparken Skjoldungelandet. Vi vil aktivt samarbejde sammen med Landsbyforeningen i Jystrup og Vigersted Lokalråd for at få Ringsted Kommune til at søge samarbejde med Lejre og Roskilde Kommuner ang. etablering af nationalpart. Formidling af naturen og historierne i Haraldsted Allindemagle gennem udvikling af APP, hjemmeside, folder mv. Informationer omkring ruter til vandreture, rideture, cykelture, bålhytter, sheltere samt om områdets seværdigheder (kirker, Knud Lavards kapel, ridebanen etc.) skal samles således, at det er let tilgængeligt på flere platforme. Etablering af grønt rum som udgangspunkt for aktiviteter og formidling eks. ved Allindelille fredsskov/haraldsted Forsamlinghus og ved bålhytten eller AMU-centret i Vrangeskov. Identificere og kortlægge stier til forskellige typer af brug, der både knytter an til Oplevelsesstien og bidrager til fremme af trafiksikkerheden for især bløde trafikanter (eks. cykelsti fra Jystrup til Allindelille og videre til Holbækvej). Fokus på i samarbejde med Ringsted Kommune at sikrer vedligeholdelse af stier. Arbejde for let adgang til Haraldsted sø primært fra Haraldsted by (P-pladsen ved kirken). At arbejde for at borgerne i fællesskab bidrager til naturpleje og renholdelse af de fysiske miljøer i landsbyerne, vejkanter, skove mv. gennem bl.a. deltagelse i gør området pænt-dage. Samarbejde med DN-plejegruppen for Allindelille Fredsskov om gennemførsel af naturplejedag i fredsskoven. At arrangere ture gå, cykle, ride hvor lokale natur- og historieinteresserede personer fungere som guider i lokalområdet. Turene averteres såvel internt i sognene som eksterne. Synliggøre og fremme andre foreningers friluftsaktiviteter (Allindelille idrætsforening, Skee spejderne) Hvem er samarbejdspartnere? både lokale og udenfor lokalområdet Andre lokalråd nord for motorvejen, og Lejre + Roskilde Kommuner (Ringsted kommune primær aktør i forhold til Nationalparken) Samabejde med andre interessenter vedr. aktivt brug af naturen: DN-plejegruppen for Allindelille Fredsskov, Foreninger relateret til brugen af Haraldsted sø, Oplevelsessti-gruppen, Søbjerg laug (stier), Allindelille idrætsforening, Skee spejderne Økonomi hvad er ressourcebehov?- gerne beskrevet for de forskellige faser/dele af projektet Hvordan tænkes projektet finansieret? Der forventes at skulle søges fondsmidler til udvikling af APP og andre formidlingsaktiviteter, ligesom hele indsatsen vedr. Nationalparken kræver en stærk økonomi (der ligger udenfor denne gruppes ansvar/evner). Den fremadrettede proces Helhedsplanen er et styringsredskab og et dynamisk arbejdsdokument. Den overordnede indsats koordineres af Haraldsted Allindemagle Lokalråd, der også varetager kontakten til Ringsted Kommune, Landsbyforum og de øvrige landområder. Grupperne bag de enkelte indsatser arbejder selvstændigt. Der er udpeget en tovholder, der også fungerer som bindeled til Lokalrådet.

14 Planens og de enkelte indsatser fredrift evalueres på Lokalrådets generalforsamling i februar måned, første gang februar Her vurderes også behov for at justere den overordnede plan og for at igangsætte nye indsatser. Foreninger og institutioner har (selvfølgelig) fuld integritet og selvstændighed, men opfordres til at koordinere og tilrette deres initiativer jf. den overordnede helhedsplan for området. Alle dokumenter, der relateres til helhedsplanen og aktiviteterne i relation til denne, offentliggøres på lokalrådets hjemmeside Oversigt over bilag 1. Bidrag til revision af Ringsted Kommunes landdistriktspolitik (16. november 2012) 2. Fokuspunkter til diskussion på dialogmøde den 15. april mellem repræsentanter fra Ringsted Kommune og borgere i Haraldsted Allindemagle sogne (14. marts 2013) 3. Referat fra møde mellem repræsentanter fra Ringsted Kommune og borgere i Haraldsted Allindemagle sogne (15. april 2013) 4. Ringsted Kommunes hjemmeside: Landsbyidentitet Haraldsted og Allindemagle Sogne 5. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 6. Referater fra 4 kaffemøder (Holbækvej, Allindelille, Kastrupvej, Udvidet kirkekaffe) 7. Spørgerunde, Haraldsted Allindemagle sogne. Præsentation ved borgermøde den 13. november 2014

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere