Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye portaler bedre brugeroplevelse 13 Kompetente medarbejdere strategisk medarbejder- og lederudvikling i Forca 14 Regnskab Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors påtegning 19 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse 25 Balance pr Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Organisation og ledelse 34 3

4 LEDELSESBERETNING 2008 omfattede: besvarede medlemsopkald indbetalinger fra kundernes medlemmer hver måned pensionsudbetalinger til kundernes medlemmer hver måned Fremregning af policer hver måned Indbetalinger fra arbejdsgivere Mere end 1 mio. pengetransaktioner Administration af fondskoder Administration af 35 juridiske enheder for kunderne 4

5 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning var et vigtigt år for Forca. Det var første år med fuld drift af alle tre kunder og servicering af deres i alt medlemmer. Forca satte et centralt arbejde i gang med at optimere processer og oprettede et projektcenter, der skal styre alle udviklingsprojekter for kunder og Forca. Og så fik Forca sin første nye kunde uden for ejerkredsen. Årets resultat blev -17,7 mio. kr., hvilket er lidt lavere end forventet. Resultatet er en konsekvens af investeringer i flere store projekter, der skal forbedre Forcas forretningsmæssige fundament og give nye udviklings muligheder for Forcas kunder og Forca. I sin korte levetid har Forca gennemgået en ændring fra at være administrator af én pensionsvirksomhed til at være en serviceleverandør, der servicerer flere kunder, og det har krævet en ekstraordinær indsats i organisationen. Forca er ved udgangen af 2008 tæt på at kunne leve fuldt op til de kvalitetsmål, der er aftalt, og arbejdet fortsætter til de sidste udeståender er løst. En af de helt centrale opgaver i året har været at sikre en fuld implementering af medlemmer fra Pædagog ernes Pensionskasse, som Forca overtog administrationen af i efteråret 2007, og medlemmer fra Lærernes Pension, som kom til den 1. januar Forca fik i løbet af året styr på håndteringen af de ca nye medlemmer i systemer og medlemsbetjeningen. Efter den store konvertering blev fejl og andre udeståender hurtigt identificeret, og der blev lagt en plan for udbedring af disse. Forca prioriterede i 2008 at bruge væsentlige ressourcer på dette arbejde for at sikre, at kundernes krav og forventninger til Forca bliver imødekommet. pensionsvirksomhederne: PKA A/S, Pædagogernes Pensionskasse og Lærernes Pension og fra 2010 FSP Pension. Bedre forretningsprocesser og flere stordriftsfordele Igennem året har Forca arbejdet på at fremme de økonomiske fordele ved stordrift til gavn for kunder og Forca. Efter den sidste store konvertering af kunders medlemsdata i starten af året begyndte Forca i samråd med sine kunder at analysere, hvor og hvordan man kunne ensrette processer og ydelser for at opnå effektiviseringer. Det har givet både store og små ændringer i måden, Forca udfører en række opgaver og ikke mindst medvirket til identifikation af en række forbedringsmuligheder. For at sikre det videre arbejde med forretningsprocesserne og udnyttelse af synergi på tværs af kunder og organisation har Forca i 2008 ansat proceskonsulenter, der skal sikre læring og forankring af processer, systemer og metoder i organisationen. Betjeningen af kundernes medlemmer har også gennemgået mærkbare forbedringer. I 2007 oprettede Forca et servicecenter, der i 2008 for alvor gav gevinst i form af hurtigere besvarelse af opkald og flere afsluttede sager allerede ved første kontakt med servicecentret. En målrettet indsats i Forcas øvrige med lems - service har desuden nedbragt sagsbehandlingstiden for mere krævende medlemshenvendelser til det med kunderne aftalte niveau. Ekspeditioner 2008 Nye sager Afsluttede sager Forca håndterer i dag medlemsservice, aktuarservice, Aktive sager fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice for Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5

6 LEDELSESBERETNING Hovedtal og nøgletal Resultatet for 2008 er et underskud efter skat på tkr. Der har ikke været begivenheder efter statusdagen, der har væsentlig indflydelse på årsrapporten. Hovedtal og nøgletal Alle beløb i tkr *) EBITDA-margin (%) 1,5 % -3,4 % 6,8 % Afkast af investeret kapital (%) 1,1 % -1,0 % 2,6 % Nettoomsætning/Investeret kapital 38,6 % 28,3 % 25,7 % Egenkapitalens forrentning (%) -3,2 % -3,5 % -2,7 % Soliditetsgrad 91,5 90,9 92,3 Årets nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital primo Egenkapital ultimo *) helårsomregnet 6

7 LEDELSESBERETNING Flere medarbejdere Forca har et klart mål om, at væksten i antal kunder, medlemmer og opgaver skal håndteres uden en tilsvarende vækst i antal medarbejdere. Det lykkedes Forca via effektiviseringer og tilrettelæggelse af administrationen at holde væksten i antal medarbejdere på det forventede niveau. Det er sket samtidig med, at transformationen fra en kunde til flere kunder i 2008 er blevet gennemført som planlagt og på trods af de mange ekstra opgaver, der har været forbundet hermed. Forca beskæftiger 249 fuldtidsmedarbejdere pr. 1. januar 2009, hvilket svarer til en stigning på otte procent i forhold til året før. FSP Pension bliver kunde hos Forca FSP Pension og Forca underskrev i juni en aftale om, at Forca fra 1. januar 2010 overtager væsentlige dele af administrationen samt serviceringen af FSP Pensions medlemmer. Hermed blev den første aftale med en virksomhed uden for ejerkredsen en realitet. Aftalen rummer gode muligheder for at høste stordriftsfordele for FSP Pension og Forca, da FSP Pension i stor udstrækning har valgt at tilpasse sig Forcas eksisterende løsninger. Planlægningen af implementeringen af FSP Pension kom på plads i 2008, og aftalen indebærer blandt andet, at en række medarbejdere skifter arbejdsplads fra FSP Pension til Forca i løbet af Forca overtog allerede udvalgte økonomi- og regnskabsopgaver for FSP Pension fra 1. januar 2009, mens udviklingsarbejdet og den øvrige overdragelse af opgaver samt forberedelse af implementering af medlemmerne i Forcas systemer fortsætter i Aftalt service leveret til kunderne Aftalegrundlaget mellem kunder og Forca specificerer en række målepunkter, som Forca månedsvis rapporterer status på. Over året har Forca løbende forbedret sine leverancer og fastholder også fremadrettedet fokus på at overholde alle serviceleverancemål. Samtidig har Forca i 2008 arbejdet på at skabe en god og stabil rapporteringsform, og Forca har udviklet og testet en Business Intelligens løsning, hvor kunderne selv får mulighed for at trække relevante oplysninger i en dertil udviklet kundeportal. Løsningen implementeres i starten af Tilfredse kunder og medlemmer Forca måler løbende kundernes tilfredshed for at sikre, at Forcas kunder er tilfredse med de ydelser og den service, Forca leverer. I foråret 2008 foretog Forca en måling af tilfredsheden med implementeringsfasen for henholdsvis Pædagogernes Pensionskasse og Lærernes Pension således, at Forca kan lære af processen og blive endnu bedre til at håndtere samarbejdet med nye kunder. Målingen viste, at Forca med et par enkelte skønhedspletter har levet op til kundernes forventninger til et vellykket implementeringsforløb. I slutningen af 2008 gennemførte Forca en opfølgende kundetilfredshedsanalyse for alle tre kunder, der på flere områder viste en høj tilfredshed med Forca og giver retning for den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem kunde og Forca. Forca opfordrer også kunderne til sammen med Forca at måle medlemmernes tilfredshed. I 2008 gennemførte en af Forcas kunder en måling, der viste, at deres medlemmer er meget tilfredse med den service, de modtager. På trods af den store forandring, Forca har gennemgået i sin korte levetid med en fordobling i antal medlemmer, der skal serviceres, er det lykkedes Forca at bibeholde et højt serviceniveau og dermed medlemmernes tilfredshed. 7

8 LEDELSESBERETNING Særlige projekter og initiativer i 2008 Det stod allerede klart i 2007, at Forca ville få behov for at sætte flere større udviklings- og forbedringsprojekter i gang i Der skal over en årrække investeres i etableringen af en fremtidssikret forretnings- og it-arkitektur. Den samlede investeringsomkostning var 92 mio. kr. i Forca oprettede i foråret 2008 et projektcenter, der fik til opgave at lede alle kunderettede og interne projekter. Hos kunderne såvel som internt i Forca har der i året været taget mange gode initiativer, og der er tænkt nye løsninger, som har udmøntet sig i ønsker til nye projekter. Forca har over året indarbejdet en metode til vurdering og prioritering af projekter baseret på udvalgte faktorer, der kan sikre, at de væsentligste projekter for kunder og Forca bliver løst til rette tid. Forcas projektportefølje sammensættes og følges af en særlig styregruppe, der sammen med projektcentret løbende gennemfører en prioritering og overvågning af tidsplaner og ressourceforbrug. En lang række af årets gennemførte udviklingsprojekter har været relateret til kundernes medlemmer. Blandt andet var det første gang, at Forca skulle sende årlige pensionsoversigter til medlemmerne af Pædagogernes Pensionskasse, og PAL-kompensationen, der var en kon sekvens af omlægningen af pensionsafkastbeskatningen, skulle håndteres for alle tre kunder. I tæt samarbejde med kunderne udviklede Forca en effektiv, fælles løsning, der medførte et begrænset antal henvendelser fra medlemmerne. Forca har også sammen med en kunde været igennem en større omvalgsproces, hvor resultatet var meget tilfredsstillende for kunden med en høj svarprocent og et lavt antal telefon henvendelser. De gode erfaringer og systematikken i arbejdet med omvalg vil indgå som et væsentligt omdrejningspunkt for kommende omvalgs - processer blandt Forcas kunder. Betydelige ressourcer har været allokeret til den fortsatte udvikling af Forcas forretnings- og it-arkitektur. Dels har der været tale om forbedringer af systemer og processer, dels har Forca igangsat et skift til en ny portalplatform for hurtigere og nemmere at kunne tilpasse sig fremtidens forretningskrav. Det betyder, at der over de kommende år vil blive lanceret en række nye og forbedrede eksterne og interne portaler, herunder medlemsportal, arbejdsgiverportal og kundeportal. Disse skal forbedre brugernes mulighed for selvbetjening og give en bedre og mere målrettet kommunikation til målgrupperne. Udviklingen i likviditet Forcas likviditet er, som det fremgår af pengestrømsanalysen, påvirket af de store udviklingsaktiviteter. Der er tale om en væsentlig nedgang i de likvide midler, men på trods af forventningen om fortsat store udviklingsaktiviteter i 2009 vil det ikke være nødvendigt at tilvejebringe yderligere kapital fra aktionærerne. Forca vil fortsætte en stram omkostningsstyring og har sikret sig med et kredittilsagn fra Forcas primære bankforbindelse. Finanskrisen har krævet ekstra rapportering Forca har som selskab ikke været direkte påvirket af den aktuelle finanskrise, blandt andet fordi Forca har valgt at placere midlerne som kontant beholdning. Som leverandør til pensionsvirksomheder har Forca i efteråret 2008 oplevet et øget ønske om rapportering til kunderne og på deres vegne til myndigheder og interessenter vedrørende pensionsvirksomhedens finansielle dispositioner. Forca har for kunderne leveret alle ekstra opgørelser og indberetninger til Finanstilsynet der som for sektoren i øvrigt har været 8

9 LEDELSESBERETNING brug for i den aktuelle situation. På tilsvarende vis er Forca i gang med at indarbejde de nye skærpede krav til branchen vedrørende indberetning af kvartalsregnskaber, som træder i kraft fra 31. marts Hensættelsesniveauet er i hele branchen fastlagt efter en ny rentekurve, og der skal derfor foretages opgøre lse af livsforsikringshensættelserne efter både den gamle og den nye rentekurve. Finanstilsynet har været på ordinær inspektion hos alle kunderne, hvor resultatet i forhold til administrationen i Forca ikke gav anledning til påbud eller væsentlige bemærkninger. Kompetente medarbejdere En væsentlig faktor for Forcas fortsatte vækst er kombineret med øget produktivitet evnen til at fastholde og rekruttere de rette medarbejdere. I 2008 har der været en intensiv kamp om medarbejdere i branchen, men Forca har formået at tiltrække gode, nye medarbejdere i det omfang, det har været nød ven digt. Medarbejder- og lederudvikling er højt prioriteret, og 2008 bød blandt andet på introduktion af et Væksthus for ledere, introduktion af nye værktøjer til at arbejde med kompetenceudvikling samt et kursusforløb om professionel håndtering af kunderelationen. Forcas ledelse og medarbejdere har i 2008 også gennemført en proces med at identificere virksomhedens bærende værdier. Med de tre værdier: Ambition, fleksibilitet og entusiasme har Forca valgt, hvad der skal kendetegne virksomheden eksternt og internt, og værdierne skal være med til at styrke Forcas position som en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads. Forventninger til 2009 Der er i 2009 udsigt til endnu et travlt år i Forca. Det bliver et udfordrende år med flere væsentlige udviklingsprojekter, herunder primært forberedelse af den forestående implementering af FSP Pensions opgaver og medlemmer samt etableringen af en ny portalplatform. Samtidig effektueres den sidste fase af ændringen i pensionsafkastbeskatningen, og Forca introdu cerer den første Business Intelligens analyse- og rappor te ringsløsning for kunder og medarbejdere. Endelig er der en række kundespecifikke projekter, der skal bringes i mål. Projektporteføljen vil derfor blive stramt styret, og der vil blive arbejdet på at udnytte synergi mellem de forskellige udviklingsprojekter. Parallelt med realiseringen af de prioriterede udviklingsprojekter fastholder Forca et fokus på at levere de aftalte servicemål til kunderne og gennemføre de forbedringer, der måtte være nødvendige i denne henseende. Forca har siden etableringen i 2006 gradvist forbedret sit resultat, og den udvikling forstærkes i takt med, at Forca opnår gevinst af de seneste års investeringer. De planlagte udviklingsprojekter og fornyelsen af Forcas forretnings- og it-arkitektur kræver imidlertid fortsat store investeringsomkostninger, hvilket betyder, at Forca forventer et negativt resultat på 10 mio. kr. for Implementeringen af FSP Pension vil ikke have væsentlig indflydelse på det økonomiske resultat for det kommende år. For fortsat at sikre, at værdierne realiseres og efterleves, bliver Forcas medarbejdere og ledere nu målt på værdierne i forbindelse med medarbejderud vik lings samtalerne, der i 2008 også gennemgik en større revision. 9

10 PERSPEKTIVER 2008 har været et godt år i Forca. Mange nye aktiviteter, der skal styrke Forcas fremtidige forretning er sat i gang. Perspektiver går tættere på nogle af årets væsentligste begivenheder, der også vil sætte sit præg på de kommende år. Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde Forca er et serviceselskab, der tilbyder pensionsvirksomheder en række services inden for administration og medlemsbetjening. Forcas ydelser er strukturerede i fire serviceområder: Medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forca har i 2008 arbejdet på at klarlægge og synliggøre de ydelser, et samarbejde med Forca kan omfatte. Gennem samarbejdet med Forca kan den enkelte pensionsvirksomhed bevare sin selvstændige profil og individuelle produktportefølje, der kendetegner netop den. Med effektive processer og stordrift optimerer Forca ressourceforbruget, og det giver god økonomi for kunder og Forca. I samarbejde med den enkelte kunde sammensætter og udvikler Forca en serviceordning baseret på de ønsker og krav, kunden har til leverancer fra Forca. Som kunde hos Forca kan virksomheden vælge at outsource hele eller væsentlige dele af administrationen, eller virksomheden kan indgå aftale om enkeltstående services og leverancer. Det kunne for eksempel være 10

11 PERSPEKTIVER en aftale om konkrete aktuarydelser eller assistance i forbindelse med udviklingsprojekter. Forca har valgt at udforme en række servicepakker med de ydelser, der skal leveres for at administrere pensionsordninger i henhold til lovgivningsbestemte krav eller fastlagte branchestandarder. I tillæg til disse servicepakker aftaler Forca med den enkelte kunde de ydelser, som virksomheden har brug for. Med en bred vifte af medarbejdere med specialkompetencer, primært aktuarer og forsikringsteknikere, itspeciallister, økonomer, jurister og pensionsrådgivere kan Forca desuden tilbyde kunderne adgang til vigtige vidensressourcer, der kan bistå virksomhederne med at finde løsninger på de fleste udfordringer. Medlemsservice Forca tilbyder at varetage hele medlemsbetjeningen fra optagelse, sagsbehandling og rådgivning til udbetaling af pensioner og forsikringer. Forca betjener medlemmerne på vegne af sine kunder, så medlemmerne bliver altid mødt med kundens navn og identitet. Med i standardpakken inden for medlemsservice hører også betjeningen af arbejdsgivere, aftaler og overenskomster samt en række væsentlige støttefunktioner som for eksempel forsikringsteknik og juridisk rådgivning. Aktuarservice Med et erfarent og stærkt aktuariat tilbyder Forca at løse alle opgaver, der er relateret til kundernes konkrete pensionsordninger. Derudover kan Forca varetage eller bistå med diverse beregninger og analyser, lovpligtige rapporteringer og vedligeholdelse af det tekniske grundlag for pensionsvirksomheder og livsforsikringsselskaber. Fondsservice Forca tilbyder pensionsvirksomheder at varetage administrationen af fondstransaktioner og alle væsentlige rapporteringer forbundet hermed. Gennem den nuværende kundeportefølje samarbejder Forca med en række væsentlige depotbanker og værdi papirafvik lingscentraler. Det betyder, at Forca har etableret grænseflader til de vigtigste aktører på markedet og har adgang til at arbejde direkte i udvalgte banksystemer. Fondsadministrationen varetager blandt andet registrering og indberetning af aktiver samt trafiklys og andre opgørelser over fondsaktiviteter. Administrationen foretages på en SimCorp Dimension løsning, der er særligt tilpasset til Forca og kundernes behov. Økonomi- og regnskabsservice Forca tilbyder sine kunder at varetage hele virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion. Dertil kommer varetagelse af kontrol og videreformidling af data til kunder og myndigheder. Forca medvirker blandt andet ved budgettering og udfærdigelse af regnskaber, pensionsudbetalinger og assisterer ved revision af kundens regnskaber. 11

12 PERSPEKTIVER FSP Pension foranalyse, aftale og implementering FSP Pension og Forca underskrev i juni 2008 en aftale om, at Forca pr. 1. januar 2010 overtager administrationen af FSP Pensions ca medlemmer samt en lang række opgaver knyttet hertil. Forud for aftalen lå knapt et halvt års arbejde med at gennemføre en foranalyse, der skulle afdække forskelle i ordninger og serviceniveauer i forhold til Forcas eksisterende kunder samt mulige grænseflader i samarbejdet mellem de to parter. Allerede den 1. januar 2009 overtog Forca FSP Pensions løn- og pensionsudbetalinger, mens overdragelse af ansvar og implementering af de øvrige opgaver sker i løbet af En aftale om mere af det samme Aftalen mellem FSP Pension og Forca er baseret på princippet om mere af det samme. Det betyder, at FSP Pension i stor udstrækning har ønsket at tilpasse sig Forcas eksisterende løsninger for derved at opnå økonomiske fordele ved stordrift. Igennem foranalysen blev der skabt et overblik over de differencer, der er mellem de ordninger og processer, som allerede er etableret hos Forca, og de ordninger og processer, som FSP Pension i øjeblikket benytter sig af. Inden afslutningen af foranalysen kunne FSP Pensions ledelse derfor træffe en række væsentlige beslutninger, der letter overgangen til administration hos Forca. Samarbejdet mellem FSP Pension og Forca omfatter medlemsservice, herunder helbredsområdet, aktu ar - service samt økonomi- og regnskabsservice. FSP Pension har valgt ikke at lade fondsservice overgå til Forca i denne omgang. Implementering i 2009 Hovedlinjen for og den nærmere planlægning af implementeringsprocessen for FSP Pensions medlemmer og opgaver fandt sted i 2008, mens udviklingsarbejdet først er igangsat januar Den 1. april 2009 overdrages ansvaret for den resterende del af økonomiadministrationen, herunder opgørelser af trafiklys og registrerede aktiver. I samme forbindelse overflyttes yderligere økonomimedarbejdere til Forca. Forca forventer at gennem føre testfasen i efteråret 2009, så implementeringen bliver en realitet fra 1. januar Forca har udvalgt et hold af specialister, der skal varetage implementeringen, og omfatter blandt andet aktuarer, jurister, it-udviklere, økonomimedarbejdere, finansielle analytikere og pensionsrådgivere. En styregruppe bestående af repræsentanter fra både FSP Pension og Forca har fulgt fremdriften i samarbejdet under hele forløbet, og projektledere fra de to orga nisationer koordinerer løbende aktiviteterne, der skal sikre en smidig overlevering af administrationen til Forca. 12

13 PERSPEKTIVER Nye portaler bedre brugeroplevelse Forca igangsatte ultimo 2008 et større udviklingsprojekt, der handler om at skabe en helt ny platform at bygge portaler på. Hver portal bliver målrettet en specifik målgruppe, som Forca enten direkte leverer information og service til, eller hvor Forca gør det på vegne af kunder. For kunder vil den nye platform betyde en større grad af fleksibilitet og hurtigere udvikling af ny funktionalitet. Ændringen vil dermed give både kunder og Forca et bedre grundlag for løbende at justere og udvikle forretningen til nye krav og ønsker. Med portalerne vil brugerne opleve, at de i højere grad kan betjene sig selv, og de vil kunne få adgang til Forcas ydelser, når behovet opstår uanset tidspunkt. Kunderne kan med portalerne også danne sig et bedre overblik over deres forretningsmæssige aktiviteter i Forca. Kundernes medlemmer og arbejdsgivere bliver de første målgrupper, der vil opleve forbedret adgang til information, rådgivning og sagsbehandling. I første omgang sker der en konvertering af den eksisterende løsning til den nye platform, dernæst vil der åbnes op for en videreudvikling af den enkelte portal. Ultimo 2009 idriftsættes de første nye portaler. Én portal én indgang Helt basalt er ideen med portaler, at hver rolle eller målgruppe har en indgang - og kun én - til information og service i virksomheden. I Forca taler vi derfor om flere portaler, nemlig: Medlemsportal Arbejdsgiverportal Kundeportal Webportal Medarbejderportal Sagsbehandlerportal Forca opbygger et system, der kan håndtere flere portaler og flere kunder, men hver portal tilpasses til den enkelte kundes ønsker og behov samt kundens egen identitet og brand. Allerede sidst på året tager Forca også fat på de offent - lige webportaler samt en kundeportal, og så følger de øvrige portaler i først og fremmest en sagsbehandlerportal, dernæst en medarbejderportal. Fordele for kunder og Forca Fordelene ved at strukturere tilgangen til Forca gennem portaler frem for de enkelte systemer er mange; ikke mindst bedre brugeroplevelser og mere optimale proces ser. Derudover giver infrastrukturen også bedre mulighed for, at Forca kan skalere kapaciteten til de behov og krav, der måtte stilles fra kunders og intern side. Øget selvbetjening og rådgivning via de elektroniske kanaler sker med det formål at skabe tilfredse brugere samtidig med, at Forca opnår en effektiv sagsbehandling. Det handler blandt andet om at gøre kommunikationen til målgrupperne sammenhængende og entydig. Derfor er kundernes og Forcas samarbejde om tilrettelæggelsen af de enkelte portaler helt essentiel. 13

14 PERSPEKTIVER Kompetente medarbejdere strategisk medarbejder- og lederudvikling i Forca Som en stadig ung virksomhed havde Forca behov for i 2008 at få lagt og igangsat en række HR spor, der er integreret med Forcas strategi, og som kan sikre, at Forca kan fastholde og rekruttere de rette medarbejdere. Det har blandt andet betydet, at der i løbet af året er udarbejdet et værdisæt for virksomheden, og både lederudvikling og strategisk kompetenceudvikling er sat på agendaen. For en bred gruppe af medarbejdere har der især været fokus på at styrke den professionelle håndtering af kundekontakten. Lederudvikling Forca har skabt et Væksthus for ledere, der er en metode til at arbejde målrettet og resultatorienteret med lederudvikling. Udgangspunktet for væksthuset er Forcas forretningsstrategi, og de enkelte tiltag i væksthuset kobler sig meget tæt på de strategiske udfordringer, Forca står over for. Fokus har blandt andet været på ledernes evne til målstyring og til at udvikle medarbejderne i overensstemmelse med Forcas behov. En af de væsentligste opgaver i væksthuset har derfor været at opbygge en proces til at identificere, hvilke kompetencer Forca samlet set skal besidde for at løse opgaverne nu og i fremtiden. Det er grundlaget for medarbejderudviklingen, og medarbejderudviklingssamtalerne tager udgangspunkt heri. På væksthusets lederseminar i sensommeren 2008 var der lagt vægt på at træne lederne i strategisk kompetenceudvikling, herunder metoder til at afdække den enkelte medarbejders kompetenceniveau, men også på hvordan lederne kan motivere og udvikle medarbejderne samt gå i dialog om den enkeltes præstationer og udvikling. For at styrke ledernes kompetencer yderligere er Forca med i Copenhagen Business Schools lederudviklingsprogram: Servicebranchens Chefakademi. Det er et program på 10 måneder med vægt på at udvikle den enkelte leders ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetence. Programmets formål er at styrke konkurrence- og innovationsevnen i fremtidens servicevirksomheder, og deltagerne udvikler brugbare netværk på tværs i branchen. Undervejs arbejder deltagerne gennem action learning projekter i egen virksomhed intensivt med virksomhedens og egne udfordringer. Fra Forca deltager løbende to ledere i udviklingsprogrammet. At skabe netværk og udvikling af lederne er også baggrunden for, at Forca i 2008 har meldt sig ind i Center for Ledelse. Professionelle kunderelationer Med henblik på at skabe og fastholde gode kundeoplevelser har Forca gennemført et forløb for ca. 60 med- 14

15 PERSPEKTIVER arbejdere og ledere i 2008, hvor der blev arbejdet med en fælles platform til håndtering af kundere la ti o- ner. Forca er stadig en ny servicevirksomhed og Forca ønsker, at kunderne oplever samme professionelle håndtering af kontakten, uanset hvem i organisationen, der betjener dem. Indsatsen følges op i 2009 med udbredelse af kundetilgangen og metoden til endnu flere medarbejdere. Forsikringsakademiet og kurser i service og kommunikation Medlemsrådgivningen er en vigtig ydelse for Forcas kunder. Det er derfor vigtigt for Forca at fastholde det høje videns- og serviceniveau i rådgivningen, og det gør Forca blandt andet ved at sende medarbejdere på Forsikringsakademiets kompetencegivende uddannelser, seminarer og kurser. I 2008 har 27 medarbejdere deltaget. Derudover har vi løbende medarbejdere, der gennemfører Finansuddannelsen med speciale i forsikring. I 2008 var det fem medarbejdere. Forca påbegyndte med succes i 2007 et uddannelsesforløb i service og kommunikation for pensionsrådgiverne, som Forca valgte at fortsætte i Pensionsstof er svært at formidle og forklare for lægfolk, og for Forca er det væsentligt at rådgive kundernes medlemmer optimalt. På kurserne gennemgås og trænes en række vanskelige situationer fra den daglige kontakt med kundernes medlemmer. Foreløbig har ca. 40 pensionsrådgivere gennemført uddannelsesforløbet, og flere vil komme til i løbet af Forcas værdier I foråret 2008 arbejdede ledelse og medarbejdere med at identificere Forcas tre bærende værdier: Ambition, fleksibilitet og entusiasme. På en teambuilding dag for hele virksomheden i maj startede en proces med at sikre forankringen i virksomheden. Værdierne er nu indarbejdet som en del af kompetenceudviklingen og indgår derfor også som en central del af de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Med et forankret værdisæt, etableringen af et væks t- hus for ledere samt en solid forståelse for kunderela - ti onen føler ledelsen i Forca sig godt rustet til at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser, der skal sikre fastholdelse af medarbejderne og gøre det muligt at rekruttere de rette nye medarbejdere. I de kommende år vil Forca fortsætte de spor, der er lagt inden for leder- og medarbejderudvikling, og løbende sætte nye konkrete initiativer i gang. For at kunne levere den service, som Forca aftaler med kunderne, og for at sikre Forcas videre udvikling og vækst, er det helt essentiel at have de rette medarbejdere. 15

16 REGNSKAB 16

17 REGNSKAB Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2008 for Forca A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Hellerup, den 20. februar Direktionen Jes Damsted Administrerende direktør Hellerup, den 20. februar Bestyrelsen Peter Damgaard Jensen Leif Brask-Rasmussen Paul Brüniche-Olsen Formand Kim Brian Jensen Erik Nielsen 17

18 REGNSKAB 18

19 REGNSKAB Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Forca A/S Vi har revideret årsrapporten for Forca A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regn - skabs praksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøms opgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anven d- else af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud - øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. af en årsrapport, der giver et retvisende billede med hen blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et ret - visende billede af selskabets aktiver, passiver og finan - sielle stilling pr. 31. december 2008 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 20. februar Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse Lars Kronow Statsautoriseret revisor 19

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S KVM INTERNATIONAL A/S Industrivej 24 8620 Kjellerup Årsrapport 1. november 2015-31. oktober 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/03/2017 Lars Jørgensen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere