Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye portaler bedre brugeroplevelse 13 Kompetente medarbejdere strategisk medarbejder- og lederudvikling i Forca 14 Regnskab Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors påtegning 19 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse 25 Balance pr Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Organisation og ledelse 34 3

4 LEDELSESBERETNING 2008 omfattede: besvarede medlemsopkald indbetalinger fra kundernes medlemmer hver måned pensionsudbetalinger til kundernes medlemmer hver måned Fremregning af policer hver måned Indbetalinger fra arbejdsgivere Mere end 1 mio. pengetransaktioner Administration af fondskoder Administration af 35 juridiske enheder for kunderne 4

5 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning var et vigtigt år for Forca. Det var første år med fuld drift af alle tre kunder og servicering af deres i alt medlemmer. Forca satte et centralt arbejde i gang med at optimere processer og oprettede et projektcenter, der skal styre alle udviklingsprojekter for kunder og Forca. Og så fik Forca sin første nye kunde uden for ejerkredsen. Årets resultat blev -17,7 mio. kr., hvilket er lidt lavere end forventet. Resultatet er en konsekvens af investeringer i flere store projekter, der skal forbedre Forcas forretningsmæssige fundament og give nye udviklings muligheder for Forcas kunder og Forca. I sin korte levetid har Forca gennemgået en ændring fra at være administrator af én pensionsvirksomhed til at være en serviceleverandør, der servicerer flere kunder, og det har krævet en ekstraordinær indsats i organisationen. Forca er ved udgangen af 2008 tæt på at kunne leve fuldt op til de kvalitetsmål, der er aftalt, og arbejdet fortsætter til de sidste udeståender er løst. En af de helt centrale opgaver i året har været at sikre en fuld implementering af medlemmer fra Pædagog ernes Pensionskasse, som Forca overtog administrationen af i efteråret 2007, og medlemmer fra Lærernes Pension, som kom til den 1. januar Forca fik i løbet af året styr på håndteringen af de ca nye medlemmer i systemer og medlemsbetjeningen. Efter den store konvertering blev fejl og andre udeståender hurtigt identificeret, og der blev lagt en plan for udbedring af disse. Forca prioriterede i 2008 at bruge væsentlige ressourcer på dette arbejde for at sikre, at kundernes krav og forventninger til Forca bliver imødekommet. pensionsvirksomhederne: PKA A/S, Pædagogernes Pensionskasse og Lærernes Pension og fra 2010 FSP Pension. Bedre forretningsprocesser og flere stordriftsfordele Igennem året har Forca arbejdet på at fremme de økonomiske fordele ved stordrift til gavn for kunder og Forca. Efter den sidste store konvertering af kunders medlemsdata i starten af året begyndte Forca i samråd med sine kunder at analysere, hvor og hvordan man kunne ensrette processer og ydelser for at opnå effektiviseringer. Det har givet både store og små ændringer i måden, Forca udfører en række opgaver og ikke mindst medvirket til identifikation af en række forbedringsmuligheder. For at sikre det videre arbejde med forretningsprocesserne og udnyttelse af synergi på tværs af kunder og organisation har Forca i 2008 ansat proceskonsulenter, der skal sikre læring og forankring af processer, systemer og metoder i organisationen. Betjeningen af kundernes medlemmer har også gennemgået mærkbare forbedringer. I 2007 oprettede Forca et servicecenter, der i 2008 for alvor gav gevinst i form af hurtigere besvarelse af opkald og flere afsluttede sager allerede ved første kontakt med servicecentret. En målrettet indsats i Forcas øvrige med lems - service har desuden nedbragt sagsbehandlingstiden for mere krævende medlemshenvendelser til det med kunderne aftalte niveau. Ekspeditioner 2008 Nye sager Afsluttede sager Forca håndterer i dag medlemsservice, aktuarservice, Aktive sager fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice for Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5

6 LEDELSESBERETNING Hovedtal og nøgletal Resultatet for 2008 er et underskud efter skat på tkr. Der har ikke været begivenheder efter statusdagen, der har væsentlig indflydelse på årsrapporten. Hovedtal og nøgletal Alle beløb i tkr *) EBITDA-margin (%) 1,5 % -3,4 % 6,8 % Afkast af investeret kapital (%) 1,1 % -1,0 % 2,6 % Nettoomsætning/Investeret kapital 38,6 % 28,3 % 25,7 % Egenkapitalens forrentning (%) -3,2 % -3,5 % -2,7 % Soliditetsgrad 91,5 90,9 92,3 Årets nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital primo Egenkapital ultimo *) helårsomregnet 6

7 LEDELSESBERETNING Flere medarbejdere Forca har et klart mål om, at væksten i antal kunder, medlemmer og opgaver skal håndteres uden en tilsvarende vækst i antal medarbejdere. Det lykkedes Forca via effektiviseringer og tilrettelæggelse af administrationen at holde væksten i antal medarbejdere på det forventede niveau. Det er sket samtidig med, at transformationen fra en kunde til flere kunder i 2008 er blevet gennemført som planlagt og på trods af de mange ekstra opgaver, der har været forbundet hermed. Forca beskæftiger 249 fuldtidsmedarbejdere pr. 1. januar 2009, hvilket svarer til en stigning på otte procent i forhold til året før. FSP Pension bliver kunde hos Forca FSP Pension og Forca underskrev i juni en aftale om, at Forca fra 1. januar 2010 overtager væsentlige dele af administrationen samt serviceringen af FSP Pensions medlemmer. Hermed blev den første aftale med en virksomhed uden for ejerkredsen en realitet. Aftalen rummer gode muligheder for at høste stordriftsfordele for FSP Pension og Forca, da FSP Pension i stor udstrækning har valgt at tilpasse sig Forcas eksisterende løsninger. Planlægningen af implementeringen af FSP Pension kom på plads i 2008, og aftalen indebærer blandt andet, at en række medarbejdere skifter arbejdsplads fra FSP Pension til Forca i løbet af Forca overtog allerede udvalgte økonomi- og regnskabsopgaver for FSP Pension fra 1. januar 2009, mens udviklingsarbejdet og den øvrige overdragelse af opgaver samt forberedelse af implementering af medlemmerne i Forcas systemer fortsætter i Aftalt service leveret til kunderne Aftalegrundlaget mellem kunder og Forca specificerer en række målepunkter, som Forca månedsvis rapporterer status på. Over året har Forca løbende forbedret sine leverancer og fastholder også fremadrettedet fokus på at overholde alle serviceleverancemål. Samtidig har Forca i 2008 arbejdet på at skabe en god og stabil rapporteringsform, og Forca har udviklet og testet en Business Intelligens løsning, hvor kunderne selv får mulighed for at trække relevante oplysninger i en dertil udviklet kundeportal. Løsningen implementeres i starten af Tilfredse kunder og medlemmer Forca måler løbende kundernes tilfredshed for at sikre, at Forcas kunder er tilfredse med de ydelser og den service, Forca leverer. I foråret 2008 foretog Forca en måling af tilfredsheden med implementeringsfasen for henholdsvis Pædagogernes Pensionskasse og Lærernes Pension således, at Forca kan lære af processen og blive endnu bedre til at håndtere samarbejdet med nye kunder. Målingen viste, at Forca med et par enkelte skønhedspletter har levet op til kundernes forventninger til et vellykket implementeringsforløb. I slutningen af 2008 gennemførte Forca en opfølgende kundetilfredshedsanalyse for alle tre kunder, der på flere områder viste en høj tilfredshed med Forca og giver retning for den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem kunde og Forca. Forca opfordrer også kunderne til sammen med Forca at måle medlemmernes tilfredshed. I 2008 gennemførte en af Forcas kunder en måling, der viste, at deres medlemmer er meget tilfredse med den service, de modtager. På trods af den store forandring, Forca har gennemgået i sin korte levetid med en fordobling i antal medlemmer, der skal serviceres, er det lykkedes Forca at bibeholde et højt serviceniveau og dermed medlemmernes tilfredshed. 7

8 LEDELSESBERETNING Særlige projekter og initiativer i 2008 Det stod allerede klart i 2007, at Forca ville få behov for at sætte flere større udviklings- og forbedringsprojekter i gang i Der skal over en årrække investeres i etableringen af en fremtidssikret forretnings- og it-arkitektur. Den samlede investeringsomkostning var 92 mio. kr. i Forca oprettede i foråret 2008 et projektcenter, der fik til opgave at lede alle kunderettede og interne projekter. Hos kunderne såvel som internt i Forca har der i året været taget mange gode initiativer, og der er tænkt nye løsninger, som har udmøntet sig i ønsker til nye projekter. Forca har over året indarbejdet en metode til vurdering og prioritering af projekter baseret på udvalgte faktorer, der kan sikre, at de væsentligste projekter for kunder og Forca bliver løst til rette tid. Forcas projektportefølje sammensættes og følges af en særlig styregruppe, der sammen med projektcentret løbende gennemfører en prioritering og overvågning af tidsplaner og ressourceforbrug. En lang række af årets gennemførte udviklingsprojekter har været relateret til kundernes medlemmer. Blandt andet var det første gang, at Forca skulle sende årlige pensionsoversigter til medlemmerne af Pædagogernes Pensionskasse, og PAL-kompensationen, der var en kon sekvens af omlægningen af pensionsafkastbeskatningen, skulle håndteres for alle tre kunder. I tæt samarbejde med kunderne udviklede Forca en effektiv, fælles løsning, der medførte et begrænset antal henvendelser fra medlemmerne. Forca har også sammen med en kunde været igennem en større omvalgsproces, hvor resultatet var meget tilfredsstillende for kunden med en høj svarprocent og et lavt antal telefon henvendelser. De gode erfaringer og systematikken i arbejdet med omvalg vil indgå som et væsentligt omdrejningspunkt for kommende omvalgs - processer blandt Forcas kunder. Betydelige ressourcer har været allokeret til den fortsatte udvikling af Forcas forretnings- og it-arkitektur. Dels har der været tale om forbedringer af systemer og processer, dels har Forca igangsat et skift til en ny portalplatform for hurtigere og nemmere at kunne tilpasse sig fremtidens forretningskrav. Det betyder, at der over de kommende år vil blive lanceret en række nye og forbedrede eksterne og interne portaler, herunder medlemsportal, arbejdsgiverportal og kundeportal. Disse skal forbedre brugernes mulighed for selvbetjening og give en bedre og mere målrettet kommunikation til målgrupperne. Udviklingen i likviditet Forcas likviditet er, som det fremgår af pengestrømsanalysen, påvirket af de store udviklingsaktiviteter. Der er tale om en væsentlig nedgang i de likvide midler, men på trods af forventningen om fortsat store udviklingsaktiviteter i 2009 vil det ikke være nødvendigt at tilvejebringe yderligere kapital fra aktionærerne. Forca vil fortsætte en stram omkostningsstyring og har sikret sig med et kredittilsagn fra Forcas primære bankforbindelse. Finanskrisen har krævet ekstra rapportering Forca har som selskab ikke været direkte påvirket af den aktuelle finanskrise, blandt andet fordi Forca har valgt at placere midlerne som kontant beholdning. Som leverandør til pensionsvirksomheder har Forca i efteråret 2008 oplevet et øget ønske om rapportering til kunderne og på deres vegne til myndigheder og interessenter vedrørende pensionsvirksomhedens finansielle dispositioner. Forca har for kunderne leveret alle ekstra opgørelser og indberetninger til Finanstilsynet der som for sektoren i øvrigt har været 8

9 LEDELSESBERETNING brug for i den aktuelle situation. På tilsvarende vis er Forca i gang med at indarbejde de nye skærpede krav til branchen vedrørende indberetning af kvartalsregnskaber, som træder i kraft fra 31. marts Hensættelsesniveauet er i hele branchen fastlagt efter en ny rentekurve, og der skal derfor foretages opgøre lse af livsforsikringshensættelserne efter både den gamle og den nye rentekurve. Finanstilsynet har været på ordinær inspektion hos alle kunderne, hvor resultatet i forhold til administrationen i Forca ikke gav anledning til påbud eller væsentlige bemærkninger. Kompetente medarbejdere En væsentlig faktor for Forcas fortsatte vækst er kombineret med øget produktivitet evnen til at fastholde og rekruttere de rette medarbejdere. I 2008 har der været en intensiv kamp om medarbejdere i branchen, men Forca har formået at tiltrække gode, nye medarbejdere i det omfang, det har været nød ven digt. Medarbejder- og lederudvikling er højt prioriteret, og 2008 bød blandt andet på introduktion af et Væksthus for ledere, introduktion af nye værktøjer til at arbejde med kompetenceudvikling samt et kursusforløb om professionel håndtering af kunderelationen. Forcas ledelse og medarbejdere har i 2008 også gennemført en proces med at identificere virksomhedens bærende værdier. Med de tre værdier: Ambition, fleksibilitet og entusiasme har Forca valgt, hvad der skal kendetegne virksomheden eksternt og internt, og værdierne skal være med til at styrke Forcas position som en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads. Forventninger til 2009 Der er i 2009 udsigt til endnu et travlt år i Forca. Det bliver et udfordrende år med flere væsentlige udviklingsprojekter, herunder primært forberedelse af den forestående implementering af FSP Pensions opgaver og medlemmer samt etableringen af en ny portalplatform. Samtidig effektueres den sidste fase af ændringen i pensionsafkastbeskatningen, og Forca introdu cerer den første Business Intelligens analyse- og rappor te ringsløsning for kunder og medarbejdere. Endelig er der en række kundespecifikke projekter, der skal bringes i mål. Projektporteføljen vil derfor blive stramt styret, og der vil blive arbejdet på at udnytte synergi mellem de forskellige udviklingsprojekter. Parallelt med realiseringen af de prioriterede udviklingsprojekter fastholder Forca et fokus på at levere de aftalte servicemål til kunderne og gennemføre de forbedringer, der måtte være nødvendige i denne henseende. Forca har siden etableringen i 2006 gradvist forbedret sit resultat, og den udvikling forstærkes i takt med, at Forca opnår gevinst af de seneste års investeringer. De planlagte udviklingsprojekter og fornyelsen af Forcas forretnings- og it-arkitektur kræver imidlertid fortsat store investeringsomkostninger, hvilket betyder, at Forca forventer et negativt resultat på 10 mio. kr. for Implementeringen af FSP Pension vil ikke have væsentlig indflydelse på det økonomiske resultat for det kommende år. For fortsat at sikre, at værdierne realiseres og efterleves, bliver Forcas medarbejdere og ledere nu målt på værdierne i forbindelse med medarbejderud vik lings samtalerne, der i 2008 også gennemgik en større revision. 9

10 PERSPEKTIVER 2008 har været et godt år i Forca. Mange nye aktiviteter, der skal styrke Forcas fremtidige forretning er sat i gang. Perspektiver går tættere på nogle af årets væsentligste begivenheder, der også vil sætte sit præg på de kommende år. Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde Forca er et serviceselskab, der tilbyder pensionsvirksomheder en række services inden for administration og medlemsbetjening. Forcas ydelser er strukturerede i fire serviceområder: Medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice. Forca har i 2008 arbejdet på at klarlægge og synliggøre de ydelser, et samarbejde med Forca kan omfatte. Gennem samarbejdet med Forca kan den enkelte pensionsvirksomhed bevare sin selvstændige profil og individuelle produktportefølje, der kendetegner netop den. Med effektive processer og stordrift optimerer Forca ressourceforbruget, og det giver god økonomi for kunder og Forca. I samarbejde med den enkelte kunde sammensætter og udvikler Forca en serviceordning baseret på de ønsker og krav, kunden har til leverancer fra Forca. Som kunde hos Forca kan virksomheden vælge at outsource hele eller væsentlige dele af administrationen, eller virksomheden kan indgå aftale om enkeltstående services og leverancer. Det kunne for eksempel være 10

11 PERSPEKTIVER en aftale om konkrete aktuarydelser eller assistance i forbindelse med udviklingsprojekter. Forca har valgt at udforme en række servicepakker med de ydelser, der skal leveres for at administrere pensionsordninger i henhold til lovgivningsbestemte krav eller fastlagte branchestandarder. I tillæg til disse servicepakker aftaler Forca med den enkelte kunde de ydelser, som virksomheden har brug for. Med en bred vifte af medarbejdere med specialkompetencer, primært aktuarer og forsikringsteknikere, itspeciallister, økonomer, jurister og pensionsrådgivere kan Forca desuden tilbyde kunderne adgang til vigtige vidensressourcer, der kan bistå virksomhederne med at finde løsninger på de fleste udfordringer. Medlemsservice Forca tilbyder at varetage hele medlemsbetjeningen fra optagelse, sagsbehandling og rådgivning til udbetaling af pensioner og forsikringer. Forca betjener medlemmerne på vegne af sine kunder, så medlemmerne bliver altid mødt med kundens navn og identitet. Med i standardpakken inden for medlemsservice hører også betjeningen af arbejdsgivere, aftaler og overenskomster samt en række væsentlige støttefunktioner som for eksempel forsikringsteknik og juridisk rådgivning. Aktuarservice Med et erfarent og stærkt aktuariat tilbyder Forca at løse alle opgaver, der er relateret til kundernes konkrete pensionsordninger. Derudover kan Forca varetage eller bistå med diverse beregninger og analyser, lovpligtige rapporteringer og vedligeholdelse af det tekniske grundlag for pensionsvirksomheder og livsforsikringsselskaber. Fondsservice Forca tilbyder pensionsvirksomheder at varetage administrationen af fondstransaktioner og alle væsentlige rapporteringer forbundet hermed. Gennem den nuværende kundeportefølje samarbejder Forca med en række væsentlige depotbanker og værdi papirafvik lingscentraler. Det betyder, at Forca har etableret grænseflader til de vigtigste aktører på markedet og har adgang til at arbejde direkte i udvalgte banksystemer. Fondsadministrationen varetager blandt andet registrering og indberetning af aktiver samt trafiklys og andre opgørelser over fondsaktiviteter. Administrationen foretages på en SimCorp Dimension løsning, der er særligt tilpasset til Forca og kundernes behov. Økonomi- og regnskabsservice Forca tilbyder sine kunder at varetage hele virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion. Dertil kommer varetagelse af kontrol og videreformidling af data til kunder og myndigheder. Forca medvirker blandt andet ved budgettering og udfærdigelse af regnskaber, pensionsudbetalinger og assisterer ved revision af kundens regnskaber. 11

12 PERSPEKTIVER FSP Pension foranalyse, aftale og implementering FSP Pension og Forca underskrev i juni 2008 en aftale om, at Forca pr. 1. januar 2010 overtager administrationen af FSP Pensions ca medlemmer samt en lang række opgaver knyttet hertil. Forud for aftalen lå knapt et halvt års arbejde med at gennemføre en foranalyse, der skulle afdække forskelle i ordninger og serviceniveauer i forhold til Forcas eksisterende kunder samt mulige grænseflader i samarbejdet mellem de to parter. Allerede den 1. januar 2009 overtog Forca FSP Pensions løn- og pensionsudbetalinger, mens overdragelse af ansvar og implementering af de øvrige opgaver sker i løbet af En aftale om mere af det samme Aftalen mellem FSP Pension og Forca er baseret på princippet om mere af det samme. Det betyder, at FSP Pension i stor udstrækning har ønsket at tilpasse sig Forcas eksisterende løsninger for derved at opnå økonomiske fordele ved stordrift. Igennem foranalysen blev der skabt et overblik over de differencer, der er mellem de ordninger og processer, som allerede er etableret hos Forca, og de ordninger og processer, som FSP Pension i øjeblikket benytter sig af. Inden afslutningen af foranalysen kunne FSP Pensions ledelse derfor træffe en række væsentlige beslutninger, der letter overgangen til administration hos Forca. Samarbejdet mellem FSP Pension og Forca omfatter medlemsservice, herunder helbredsområdet, aktu ar - service samt økonomi- og regnskabsservice. FSP Pension har valgt ikke at lade fondsservice overgå til Forca i denne omgang. Implementering i 2009 Hovedlinjen for og den nærmere planlægning af implementeringsprocessen for FSP Pensions medlemmer og opgaver fandt sted i 2008, mens udviklingsarbejdet først er igangsat januar Den 1. april 2009 overdrages ansvaret for den resterende del af økonomiadministrationen, herunder opgørelser af trafiklys og registrerede aktiver. I samme forbindelse overflyttes yderligere økonomimedarbejdere til Forca. Forca forventer at gennem føre testfasen i efteråret 2009, så implementeringen bliver en realitet fra 1. januar Forca har udvalgt et hold af specialister, der skal varetage implementeringen, og omfatter blandt andet aktuarer, jurister, it-udviklere, økonomimedarbejdere, finansielle analytikere og pensionsrådgivere. En styregruppe bestående af repræsentanter fra både FSP Pension og Forca har fulgt fremdriften i samarbejdet under hele forløbet, og projektledere fra de to orga nisationer koordinerer løbende aktiviteterne, der skal sikre en smidig overlevering af administrationen til Forca. 12

13 PERSPEKTIVER Nye portaler bedre brugeroplevelse Forca igangsatte ultimo 2008 et større udviklingsprojekt, der handler om at skabe en helt ny platform at bygge portaler på. Hver portal bliver målrettet en specifik målgruppe, som Forca enten direkte leverer information og service til, eller hvor Forca gør det på vegne af kunder. For kunder vil den nye platform betyde en større grad af fleksibilitet og hurtigere udvikling af ny funktionalitet. Ændringen vil dermed give både kunder og Forca et bedre grundlag for løbende at justere og udvikle forretningen til nye krav og ønsker. Med portalerne vil brugerne opleve, at de i højere grad kan betjene sig selv, og de vil kunne få adgang til Forcas ydelser, når behovet opstår uanset tidspunkt. Kunderne kan med portalerne også danne sig et bedre overblik over deres forretningsmæssige aktiviteter i Forca. Kundernes medlemmer og arbejdsgivere bliver de første målgrupper, der vil opleve forbedret adgang til information, rådgivning og sagsbehandling. I første omgang sker der en konvertering af den eksisterende løsning til den nye platform, dernæst vil der åbnes op for en videreudvikling af den enkelte portal. Ultimo 2009 idriftsættes de første nye portaler. Én portal én indgang Helt basalt er ideen med portaler, at hver rolle eller målgruppe har en indgang - og kun én - til information og service i virksomheden. I Forca taler vi derfor om flere portaler, nemlig: Medlemsportal Arbejdsgiverportal Kundeportal Webportal Medarbejderportal Sagsbehandlerportal Forca opbygger et system, der kan håndtere flere portaler og flere kunder, men hver portal tilpasses til den enkelte kundes ønsker og behov samt kundens egen identitet og brand. Allerede sidst på året tager Forca også fat på de offent - lige webportaler samt en kundeportal, og så følger de øvrige portaler i først og fremmest en sagsbehandlerportal, dernæst en medarbejderportal. Fordele for kunder og Forca Fordelene ved at strukturere tilgangen til Forca gennem portaler frem for de enkelte systemer er mange; ikke mindst bedre brugeroplevelser og mere optimale proces ser. Derudover giver infrastrukturen også bedre mulighed for, at Forca kan skalere kapaciteten til de behov og krav, der måtte stilles fra kunders og intern side. Øget selvbetjening og rådgivning via de elektroniske kanaler sker med det formål at skabe tilfredse brugere samtidig med, at Forca opnår en effektiv sagsbehandling. Det handler blandt andet om at gøre kommunikationen til målgrupperne sammenhængende og entydig. Derfor er kundernes og Forcas samarbejde om tilrettelæggelsen af de enkelte portaler helt essentiel. 13

14 PERSPEKTIVER Kompetente medarbejdere strategisk medarbejder- og lederudvikling i Forca Som en stadig ung virksomhed havde Forca behov for i 2008 at få lagt og igangsat en række HR spor, der er integreret med Forcas strategi, og som kan sikre, at Forca kan fastholde og rekruttere de rette medarbejdere. Det har blandt andet betydet, at der i løbet af året er udarbejdet et værdisæt for virksomheden, og både lederudvikling og strategisk kompetenceudvikling er sat på agendaen. For en bred gruppe af medarbejdere har der især været fokus på at styrke den professionelle håndtering af kundekontakten. Lederudvikling Forca har skabt et Væksthus for ledere, der er en metode til at arbejde målrettet og resultatorienteret med lederudvikling. Udgangspunktet for væksthuset er Forcas forretningsstrategi, og de enkelte tiltag i væksthuset kobler sig meget tæt på de strategiske udfordringer, Forca står over for. Fokus har blandt andet været på ledernes evne til målstyring og til at udvikle medarbejderne i overensstemmelse med Forcas behov. En af de væsentligste opgaver i væksthuset har derfor været at opbygge en proces til at identificere, hvilke kompetencer Forca samlet set skal besidde for at løse opgaverne nu og i fremtiden. Det er grundlaget for medarbejderudviklingen, og medarbejderudviklingssamtalerne tager udgangspunkt heri. På væksthusets lederseminar i sensommeren 2008 var der lagt vægt på at træne lederne i strategisk kompetenceudvikling, herunder metoder til at afdække den enkelte medarbejders kompetenceniveau, men også på hvordan lederne kan motivere og udvikle medarbejderne samt gå i dialog om den enkeltes præstationer og udvikling. For at styrke ledernes kompetencer yderligere er Forca med i Copenhagen Business Schools lederudviklingsprogram: Servicebranchens Chefakademi. Det er et program på 10 måneder med vægt på at udvikle den enkelte leders ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetence. Programmets formål er at styrke konkurrence- og innovationsevnen i fremtidens servicevirksomheder, og deltagerne udvikler brugbare netværk på tværs i branchen. Undervejs arbejder deltagerne gennem action learning projekter i egen virksomhed intensivt med virksomhedens og egne udfordringer. Fra Forca deltager løbende to ledere i udviklingsprogrammet. At skabe netværk og udvikling af lederne er også baggrunden for, at Forca i 2008 har meldt sig ind i Center for Ledelse. Professionelle kunderelationer Med henblik på at skabe og fastholde gode kundeoplevelser har Forca gennemført et forløb for ca. 60 med- 14

15 PERSPEKTIVER arbejdere og ledere i 2008, hvor der blev arbejdet med en fælles platform til håndtering af kundere la ti o- ner. Forca er stadig en ny servicevirksomhed og Forca ønsker, at kunderne oplever samme professionelle håndtering af kontakten, uanset hvem i organisationen, der betjener dem. Indsatsen følges op i 2009 med udbredelse af kundetilgangen og metoden til endnu flere medarbejdere. Forsikringsakademiet og kurser i service og kommunikation Medlemsrådgivningen er en vigtig ydelse for Forcas kunder. Det er derfor vigtigt for Forca at fastholde det høje videns- og serviceniveau i rådgivningen, og det gør Forca blandt andet ved at sende medarbejdere på Forsikringsakademiets kompetencegivende uddannelser, seminarer og kurser. I 2008 har 27 medarbejdere deltaget. Derudover har vi løbende medarbejdere, der gennemfører Finansuddannelsen med speciale i forsikring. I 2008 var det fem medarbejdere. Forca påbegyndte med succes i 2007 et uddannelsesforløb i service og kommunikation for pensionsrådgiverne, som Forca valgte at fortsætte i Pensionsstof er svært at formidle og forklare for lægfolk, og for Forca er det væsentligt at rådgive kundernes medlemmer optimalt. På kurserne gennemgås og trænes en række vanskelige situationer fra den daglige kontakt med kundernes medlemmer. Foreløbig har ca. 40 pensionsrådgivere gennemført uddannelsesforløbet, og flere vil komme til i løbet af Forcas værdier I foråret 2008 arbejdede ledelse og medarbejdere med at identificere Forcas tre bærende værdier: Ambition, fleksibilitet og entusiasme. På en teambuilding dag for hele virksomheden i maj startede en proces med at sikre forankringen i virksomheden. Værdierne er nu indarbejdet som en del af kompetenceudviklingen og indgår derfor også som en central del af de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Med et forankret værdisæt, etableringen af et væks t- hus for ledere samt en solid forståelse for kunderela - ti onen føler ledelsen i Forca sig godt rustet til at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser, der skal sikre fastholdelse af medarbejderne og gøre det muligt at rekruttere de rette nye medarbejdere. I de kommende år vil Forca fortsætte de spor, der er lagt inden for leder- og medarbejderudvikling, og løbende sætte nye konkrete initiativer i gang. For at kunne levere den service, som Forca aftaler med kunderne, og for at sikre Forcas videre udvikling og vækst, er det helt essentiel at have de rette medarbejdere. 15

16 REGNSKAB 16

17 REGNSKAB Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2008 for Forca A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Hellerup, den 20. februar Direktionen Jes Damsted Administrerende direktør Hellerup, den 20. februar Bestyrelsen Peter Damgaard Jensen Leif Brask-Rasmussen Paul Brüniche-Olsen Formand Kim Brian Jensen Erik Nielsen 17

18 REGNSKAB 18

19 REGNSKAB Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Forca A/S Vi har revideret årsrapporten for Forca A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regn - skabs praksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøms opgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anven d- else af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud - øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. af en årsrapport, der giver et retvisende billede med hen blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et ret - visende billede af selskabets aktiver, passiver og finan - sielle stilling pr. 31. december 2008 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 20. februar Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse Lars Kronow Statsautoriseret revisor 19

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere