Referat Kulturgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kulturgruppen"

Transkript

1 Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben Lollike, Evan Lynnerup, Troels Christensen, Anders Nielsen, Bo Christensen, Brian Ahlquist, Jane Hald, Thure Dan Petersen, Eva Ormstrup Bentsen, Marius Byriel, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Nicolai Nicolaisen Fraværende Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Michael Kjeldgaard, Birgit Pedersen, Rikke Bach Nielsen, Poul Knopp Damkjær

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Dialogmøde med Kulturstyrelsen om ny kulturaftale Administrativt forslag forslag om fortsættelse og udvikling af nuværende hovedprojekter i kulturaftalen Forhandling af ny kulturaftale - nedsættelse af forhandlingsgruppe Ansøgning fra Slagelse Kommune om tilskud til digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 1

3 Underskriftsark Emrah Tuncer Willy Lisby Jimmy Sørensen Torben Toft Andersen Claus Jørgensen Søren Bo Hansen Michael Kjeldgaard Erik Winther Per Nørhave Torben Lollike Birgit Pedersen Evan Lynnerup Troels Christensen Anders Nielsen Bo Christensen Rikke Bach Nielsen Brian Ahlquist Jane Hald Thure Dan Petersen Eva Ormstrup Bentsen Marius Byriel Poul Knopp Damkjær Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 2

4 Johan Otte Kim Kruse Rasmussen Nicolai Nicolaisen Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 3

5 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Kulturgruppemødet falder i to dele: dialogmøde med Kulturstyrelsen v/kontorchef Ole Winther Ordinært møde Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Godkendt, med den ændring at punkt 5 og 4 blev behandlet først, da Ole Winther kom for sent. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 4

6 2. Dialogmøde med Kulturstyrelsen om ny kulturaftale Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Kulturstyrelsen igangsatte et servicetjek af Kulturaftalekonceptet i efteråret Kulturgruppen har derfor sat arbejdet med en ny kulturaftale på standby, indtil resultaterne af servicetjekket blev meldt ud. Kulturgruppen har inviteret Kontorchef Ole Winther til dialogmøde dels om resultaterne af servicetjekket, og dels om de konsekvenser det får for arbejdet med den nye aftale. Sagsfremstilling Kulturminister Marianne Jelved fremsendte lige ved sommerferiens begyndelse en kort opsummering af det nye kulturaftalekoncept til formændene for de politiske styregrupper. Her i foreslog Ministeren arkitektur og kultur for børn og unge som temaer for de kommende kulturaftaler, og foreslog ligeledes at de 4-årige bevillinger blev ændret til 2 årige og at kulturaftaler fortsat indgås som 4 årige aftaler. Kulturregionerne havde en frist til den 10. august 2014 til at svare på Ministerens ændringer. Sekretariatet udarbejdede i samarbejde med Formanden og med de 8 kulturchefer et høringsbrev, som er vedhæftet. Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 13. august 2014 dels ministerens brev, og dels tilbagemeldinger fra egen kulturregion og fra de øvrige kulturregioner. Generelt udtrykkes bekymring over den foreslåede korte bevillingsperiode samt over, at begrænse aftalerne i udstukne temaer. Kulturregion Midt- og Vestsjælland benyttede i brevet chancen til at stille Ministeren spørgsmål, om det kunne være en mulighed at lave ny aftale med udgangspunkt i en udvikling af igangværende store væsentlige projekter, idet de for kulturregion Midt- og Vestsjælland er af stor strategisk betydning, og af en størrelse kommunerne ikke vil kunne drive alene. Dette punkt er også lagt ind i den foreslåede dagsorden til dialogmødet. Dialogmøde med Ole Winther Sekretariatet har fremsendt følgende ønsker til en dagsorden til Kontorchef, Ole Winther, Kulturstyrelsen 1. Resultaterne af kulturstyrelsens servicetjek af kulturaftalekonceptet og konsekvenser her af for arbejdet med en kommende aftale. 2. Mange kulturregioner har svaret på ministerens henvendelse af 27. juni 2014 Hvad er responsen og konsekvenser heraf? 3. Kulturregion Midt- og Vestsjælland er optaget af at skabe mulighed for, at fortsætte udvikling af de store og strategisk vigtige projekter, der er sat i søen i forbindelse med den nuværende aftale. Projekterne er komplekse og har skabt gode resultater, men kan ikke drives videre af enkelte kommuner. Kulturgruppen vil gerne drøfte muligheder for, at de vil kunne indgå i en ny kulturaftale. 4. Proces for arbejdet med en ny aftale (tidsramme, forhandling, godkendelse). Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 5

7 Dagordenen for dialogmødet med kontorchef Ole Winther er den 25. august 2014 drøftet og godkendt af den administrative følgegruppe. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at dialogmødet gennemføres i henhold til den foreliggende dagsorden. Bilag Brev til Kulturregionerne om form og indhold af Kultutraftalerne Svar_fra_Kulturregion_Midt og_vestsjælland_til_kult....pdf Økonomisk oversigt pr Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Dialogmødet med Ole Winther blev gennemført. Ole Winther beklagede den lange proces med servicetjek af Kulturaftalekonceptet. Tilbagemelding på kulturregionernes høringssvar er lige på trapperne. Opsamling på Ole Winthers melding: Kulturaftalen kan forhandles på indsatsområder og mål! Projekter kan udvikles sidenhen. De temaer, som kulturministeren har meldt ud (arkitektur, børn og unge) er retningsgivende, men ikke begrænsede. Kulturregionen kan vælge andre. Vi kan bygge videre på hovedprojekter, udvikle nye vinkler/ aspekter af projekter. Ministeriet støtter ikke drift, men udvikling. Der er forståelse for at aftalen ikke er klar pr. 1. januar Der kan evt. blive tale om en overgangsordning. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 6

8 3. Administrativt forslag forslag om fortsættelse og udvikling af nuværende hovedprojekter i kulturaftalen Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema Kulturgruppen skal beslutte om kulturaftalens hovedprojekter skal bevilliges støtte til fortsættelse og videreudvikling med henblik på at indgå i en kommende kulturaftale. Sagens opståen Kulturgruppen fik på møde den 2. juni 2014 en grundig præsentation af hvert af kulturaftalens hovedprojekter. Kulturgruppen tilkendegav, at projekterne har stor kulturregional relevans, og at der er opnået gode resultater. Kulturgruppen tilkendegav endvidere at projekterne rummer et udviklingspotentiale, der med fordel kan udvikles i forhold til en ny kulturaftale eller i det mellem kommunale kultursamarbejde. Projektbevillingerne udløber, når den nuværende kulturaftale stopper den Kulturgruppen skal derfor beslutte, om og evt. hvordan projekternes eksistensgrundlags sikres i perioden frem mod en ny kulturaftale. Den administrative følgegruppe fremsender et forslag til drøftelse. Sagsfremstilling Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland omfatter følgende indsatsområder: 1. Talentudvikling 2. Børne- og Ungekultur 3. Identitet og Kulturarv 4. International Kunst og Kulturudveksling Kulturgruppen har i perioden støttet, udviklet og gennemført en række projekter, der understøtter indsatsområderne. Nogle af disse projekter er indskrevet direkte i Kulturaftalen eller medtaget i midtvejsforhandlingen. Fælles for projekterne er at de har en volumen og en kvalitet som de enkelte kommuner ikke kan løfte og at de har skabt faglige miljøer på højt niveau på tværs af kommunerne. Kulturaftalen hovedprojekter er: Da Danmark blev til (3) Kunstrejsen (2) Bandakademiet (1 og 3) BGK Billedkunstnerisk grundkursus (1 og 3) SWOP (er indskrevet i kulturaftalen og overgået til videreudvikling i nyt projekt ROK, på Åben Dans, i Roskilde). Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 7

9 Fælles for disse projekter er, at de gennem perioden er blevet finansieret af midler fra Kulturregionen, Kulturministeriet, kommuner og Region Sjælland samt eksterne midler. Kulturaftaleperioden udløber den 31. december 2014, og dermed udløber også projektog bevillingsperioden for de projekter, der er indskrevet i aftalen og i midtvejsforhandlingerne. Det har aftaleperioden vist sig, at de fleste af projekterne har et udviklingspotentiale og en kulturregionalværdi, der rækker ud over aftaleperioden. Projekterne har oparbejdet en værdifuld viden, netværk og organisering, som der kan bygges videre. Det har også vist sig, at nogle af projekterne har haft brug for en længere udviklingsperiode, og vil kunne profitere af at kunne fortsætte med nye udviklingsvinkler. På baggrund af kulturgruppens positive tilbagemelding på projektgennemgang af kulturaftalens hovedprojekter i Sorø i juni måned, besluttede den administrative følgegruppe på møde den 13. august 2014 at fremlægge et forslag til kulturgruppen om at sikre de 4 hovedprojekters eksistensgrundlag i 2015, med henblik på at justere og udvikle dem, så de kan indgå i en forhandling med kulturministeriet i forhold til en ny aftale. Da der ikke pt. er en klar udmelding fra kulturministeriet ang. tids og procesplan for aftaleforhandling, foreslår den administrative følgegruppe, at det fælles kommunale samarbejde finansierer forlængelse af projekterne i 2015 ved dels rest beløb fra kulturaftalen 2014, og dels kommunebidrag 2015 forlænges i 2015 indtil en ny aftale er på plads. Bevillingerne forslås efter samme fordelingsnøgle. Den administrative følgegruppe vil, såfremt Kulturgruppen beslutter en fortsættelse og videreudvikling af hovedprojekterne, igangsætte et servicetjek af projekterne med henblik på at sikre, at de udvikles i forhold til øget kulturregionalrelevans og i forhold til at sikre kobling til kommunernes strategiske satsninger, og herefter tilrettes så de kan indgå i forhandling i med kulturministeriet i forbindelse med en ny kulturaftale.. Lovgrundlag --- Økonomiske konsekvenser Såfremt der ikke bevilges flere tilskud i 2014 fra de frie midler, vil der være følgende: Restbeløb ultimo 2014 Tilskud fra kommunerne i 2015 (2,50 pr. indb.) Til rådighed kr kr kr. I 2014 har Kulturregion Midt- og Vestsjælland ydet følgende projekttilskud: Da Danmark blev til Kunstrejsen (2013) Bandakademiet BGK Total kr kr kr kr kr. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 8

10 Hvis samme tilskudsmodel anvendes vil der ved en fortsættelse af hovedprojekterne være ca. kr tilbage og såfremt udbetalingen af det tidligere amtstilskud fortsat lægges ud i en ny Kulturaftale på samme vilkår som i den nuværende vil det kunne udløse kr til Kulturregionen. Det vil sige at der vil være tilbage til disposition til enten at forøge bevilling til projekterne eller til at støtte nye projekter. Den administrative følgegruppe har den 25. august 2014 drøftet sagen og finder, det er af strategisk betydning for kulturregionen, at de nuværende hovedprojekter sikres et udviklingsfundament i 2015, med henblik på at indgå som en del af en ny kulturaftale. Den administrative følgegruppe drøftede muligheden af, at en ny kulturaftale eventuelt kan indgås på indsatsområder, og ikke på konkrete projekter, hvilket øger chancen for at kunne fortsætte med hovedprojekterne i en ny aftale, såfremt Kulturgruppen vil vælge fortsat at arbejde med indsatserne Kulturarv og kunst/kultur for børn og unge. Dette kan blive et led i forhandlingen med Kulturministeriet. Den administrative følgegruppe finder, at der indenfor den kendte økonomi, og hvis den samme fordelingsnøgle anvendes, også er mulighed for at sætte fokus på et nyt indsatsområde. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Såfremt den nuværende kulturaftales hovedprojekter ikke indgår i en ny kulturaftale skal de, hvis det ønskes fortsat finansieret i det mellemkommunale samarbejde alternativt lukkes de ned. Udtalelser og høring --- Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller: At kulturgruppen sikre hovedprojekternes fortsættelse i 2015 ved en bevilling som anført pr. projekt At kulturgruppen giver den administrative følgegruppe mandat til, i samarbejde med projektejerne, at gennemføre et servicetjek af hovedprojekterne med henblik på at øge relevansen for alle kommuner og medhenblik på, at de kan indgå i en ny kulturaftale Bilag Gennemgang_af_hovedprojekter.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 9

11 Kulturgruppen godkender indstillingen. Det blev fremhævet, at der skal være plads til at kunne prioritere nye indsatsområder, sideløbende med at de nuværende projekter videreudvikles. Kulturcheferne tager kontakt til hovedprojekterne med henblik på at drøfte udviklingsperspektiver, der tager højde for at tilgodese så mange kommuner som muligt, og som gør projekterne klar til en ny aftale. Kulturgruppen beder den administrative følgegruppe om et oplæg til drøftelse af indsatser og mål for kommende kulturaftale. Oplægget kan indeholde en justering af de nuværende og eventuelle nye indsatser. Kulturcheferne sikrer, at de kommunale kulturudvalg får mulighed for at byde ind med indsatsområder, som vil have relevans i kulturregionregi. Sekretariatet sender materiale ud. Den administrative følgegruppe vil desuden tilvejebringe en tids- og procesplan for arbejdet. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 10

12 4. Forhandling af ny kulturaftale - nedsættelse af forhandlingsgruppe Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema Kulturgruppen skal nedsætte en forhandlingsgruppe, der kan forhandle ny Kulturaftale med Kulturministeriet. Sagens opståen. Kulturaftale udløber 31. december 2014, og der skal forhandles en ny aftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt og Vestsjælland. Sagsfremstilling Kulturstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan og hvornår forhandling af en aftale kan startes op. Den administrative følgegruppe anbefaler, at kulturgruppen allerede nu nedsætter en forhandlingsgruppe med henblik på forberedelse af forhandlingsgrundlag og selve forhandlingsmødet. Det foreslås, at gruppen består af 2-3 politikere og 2-3 embedsmænd. Kulturaftalekonceptet, hverken det nye eller gamle lægger op til at understøtte fortsættelse af projekter, der allerede er i kulturaftalen. Set fra et kulturregionalt perspektiv er det dilemmafyldt, idet man bliver nødsaget til at lukke velfungerende og relevante projekter, der ikke er mulige at forankre i kommunerne for at starte nye kortvarige projekter op. Dette dilemma har mange Kulturregioner anført på dialogmøder med Kulturstyrelsen og der er fortsat ikke afklaring vedrørende dette. Den administrative følgegruppe lægger op til, at Kulturregion Midt og Vest udfordrer kulturministeriet på det i forbindelse med forhandling af den nye aftale. Såfremt Kulturgruppen ønsker at udvikle og fastholde en kulturregionalsatsning på de 4 hovedprojekter i en kommende kulturaftale kunne et forhandlingsgrundlag eventuelt bestå af 1. aftale om udvikling af dele af de igangværende projekter eller 2. rammeaftale på indsatserne kultur for børn og unge og på Kulturarv 3. fortsat udlægning af rammeaftale på teaterordning 4. Fortsat administration af de tidligere amtsmidler. Den administrative følgegruppe har den 25. august 2014 drøftet sagen. Det undersøges om en kulturaftale kan forhandles på plads på indsatsområder frem for på færdige projekter. Dette også i betragtning af tidspres. Det vil give mere frihed i aftalen og evt. mulighed for at udvikle de nuværende projekter. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 11

13 Lovgrundlag --- Økonomiske konsekvenser --- Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser --- Udtalelser og høring --- Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen nedsætter en forhandlingsgruppe, der på vegne af Kulturregion Midt og Vestsjælland forhandler en ny kulturaftale på plads. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Der nedsættes en forhandlingsgruppe, der er klar til at træde til, såfremt det bliver nødvendigt, den består af: Claus Jørgensen, Lejre, Bo Christensen, Sorø, formand Anders Nielsen og repræsentanter fra den administrative følgegruppe. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 12

14 5. Ansøgning fra Slagelse Kommune om tilskud til digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema At Kulturgruppen træffer beslutning, om der skal ydes tilskud til Slagelse Kommunes projekt med digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune. Sagens opståen Slagelse Kommune søger den 14. juli 2014 om tilskud på kr fra Kulturgruppens frie midler til digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune. Sagsfremstilling Kultur-, Fritids- og Turisme udvalget i Slagelse Kommune har den 2. juni 2014 besluttet, at igangsætte et projekt omkring formidling af Kulturarven i Slagelse kommune, og afsatte i den forbindelse kr til det digitale formidlingsprojekt med ønske om, at en del af den afsatte økonomiske ramme på kr kunne finansieres eksternt. På den baggrund søger Slagelse Kommunes kulturafdeling om tilskud i Kulturregion Midtog Vestsjælland. Formidlingsprojektet har til formål at præsentere og formidle kommunens kulturarv ved hjælp af tidssvarende digitale medier. Projektet vil få en platform på kommunes hjemmeside, og vil kunne sammenkobles med den eksisterende app Oplev Slagelse, synliggøre kulturarven via skilte med QR-koder i det åbne rum og på den måde inddrage borgerne aktivt i formidlingsprocessen. Der vil være fokus på, at projektet skal kunne give borgere og turister kendskab til den unikke og varierede kulturarv i det åbne rum i kommunen,og de historier og fortællinger, der knytter sig til. Det er et ønske at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt formidlingsprodukt, som kan danne ramme for samarbejde, inspiration og vidensdeling mellem Slagelse Kommune og de øvrige kommuner og interessenter i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Projektet forventes realiseret inden udgangen af Det fremgår, af det medsendte budget, at der er ikke søgt støtte andre steder end hos Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Projektet et i opstartsfasen, men Slagelse Kommune forventer, at en faglig samarbejdspartner som fx Museum Vestsjælland, vil blive inddraget også med henblik på et muligt tværgående kommunalt samarbejde. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 13

15 Slagelse Kommune har den 12. august 2014 fremsendt notat vedr. projektets kulturregionale relevans. Notatet er medsendt som bilag. Det er vurderingen fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, at projektet primært er rettet mod aktivitet i Slagelse Kommune, og at der p.t. ikke er involveret andre kommuner i kulturregionen. Kriterier for tilskud fra Kulturgruppens frie midler, som Kulturgruppen vedtog på møde den 15. marts 2011 medsendes som bilag. Den administrative følgegruppe har den 25. august 2014 drøfte sagen. Som supplement til ansøgningen, blev det på mødet oplyst, at Slagelse Kommune i projektets fase 2 ønsker at vidensdele og tilbyde konceptet til de øvrige kommuner. Den administrative følgegruppe finder arbejdet med digitalisering af Kulturarv væsentligt og ser, at et samarbejde mellem kommunerne og Museum Vestsjælland kunne være frugtbart. I den fremsendte form er projektet koncentreret om aktiviteter i Slagelse Kommune og den administrative følgegruppe vurderer på den baggrund, at projektet ikke opfylder kriterierne for tildeling af støtte fra de frie midler, da ingen andre kommuner er involveret. Den administrative følgegruppe kan anbefale, at andre kommuner inddrages sammen med Museum Vestsjælland i udvikling af fase 2. Lovgrundlag Kriterier for tilskud fra Kulturgruppens frie midler. Økonomiske konsekvenser Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler, hvor der p.t. resterer kr Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser --- Udtalelser og høring --- Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at projektet i den foreliggende form meddeles afslag med afsæt i kriterierne for de frie midler. Bilag Suppl. oplysninger til ansøgning: Kulturregional relevans af Slagelse Kommunes digitale formidling af kulturarv Kriterier og procedure for uddeling af støtte fra Kulturgruppens frie midler Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 14

16 Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Indstillingen følges på det foreliggende grundlag. Kulturgruppen tilkendegav, at digitalisering af kulturarv er aktuelt for alle kommuner, og at et samarbejde med museumsvæsnet i Midt- og Vestsjælland, kunne være aktuelt. Slagelse Kommune arbejder videre og vender tilbage såfremt, projektets fase 2 viser sig at have kulturregional relevans. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 15

17 6. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 4. september 2014 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Fraværende: Birgit Pedersen, Emrah Tuncer, Jimmy Sørensen, Michael Kjeldgaard, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen Intet. Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. 16

18 Samlet bilagsliste Brev til Kulturregionerne om form og indhold af Kultutraftalerne Svar_fra_Kulturregion_Midt og_vestsjælland_til_kult...pdf Økonomisk oversigt pr Gennemgang_af_hovedprojekter.pdf Suppl. oplysninger til ansøgning: Kulturregional relevans af Slagelse Kommunes digitale formidling af kulturarv Kriterier og procedure for uddeling af støtte fra Kulturgruppens frie midler Kulturgruppen den 4. september 2014 Side nr. i

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere