Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsperspektiver, livskompetence og ledelse."

Transkript

1 Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden at være trådt mere i baggrunden til fordel for fokus på lederens personlige måde at udfylde sin lederrolle på; hvad han har med i rygsækken, hans egne tanker og følelser, og hans egen person. Senest, med reference til buddhistisk filosofi, ledertræning i mindfulness. Lederen skal lytte til sin indre stemme og være i kontakt med eget ståsted. Men han skal også kunne træde et skridt tilbage og se på, i hvilken grad egne handlinger faktisk tjener det ledelsesmæssige formål og er effektive. Han skal anvende viden om motiverende ledelses- strategier, have sans for menneskelige værdier, anerkendelse, selvstyring og delegering, men han skal også være parat til at udøve den relevante kontrol, som er påkrævet for at sikre systemfunktionaliteten. En risiko kan være, at viden om de mere traditionelle ledelsesværktøjer og kontrolstyringen ryger ud med badevandet, når fokus bliver på det personlige lederskab. I denne artikel vil der blive beskrevet en arbejdsmodel og tilgang, (IGP ), som inkluderer og integrerer de forskellige og komplementære perspektiver, som kan anlægges på ledelse. Tilgangen bygger på den nyere udvikling indenfor psykologien, bl.a. mht hukommelses- og motivationsforskning, coaching og psykoterapi. For en mere teoretisk uddybende redegørelse henvises til bogen Integrativ Gestalt Praksis kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker, af Sonne og Tønnesvang (2013). Livsperspektiver Med kvadrantmodellen (se nedenfor) kan vi se, hvordan man kan anlægge fire grundperspektiver på ethvert fænomen, fx en given situation eller problemstilling. Modellen giver en systematik til at have en samtidig opmærksomhed på entals indre og ydre- samt flertals indre og ydre perspektiv, hvilket skal forstås således: Indre entals perspektivet: Man har som person sine tanker og følelser, og det som er ens oplevelse af virkeligheden. Man har selv subjektiv kontakt med, hvad der eksisterer i dette perspektiv, men kun til dels, idet der jo også foregår en masse på et ubevidst plan i en selv. Det vender jeg tilbage til nedenfor. Når det drejer sig om at finde ud af, hvad der foregår i en anden person, kan man kun få adgang til vedkommendes indre entals perspektiv via udspørgen, indføling og tolkning. Indre entalsperspektivet vedrører en persons indre det mentale, det psykologiske. Psykologiske grundbehov, og hvordan man forvalter dem, hører også hjemme her. Et centralt aspekt i dette perspektiv er også personens parathed til at tænke og føle på bestemte måder. Det man kan kalde ens gamle mønstre, og som man ofte har en tendens til at gentage. 1

2 Ydre entals perspektivet: Den enkelte person har en adfærd og handler i den kontekst, som han er en del af. Adfærden kan observeres. Derfor betegner vi dette perspektiv ydre. Ligeledes kan det rent kropslige og de biologiske processer i organismen gøres til genstand for observation. Så det vedrører også ydre entalsperspektivet. Ydre flertals perspektiv: Man indgår i interaktion med andre, i forskellige systemsammenhænge fx på arbejdspladsen, hvor man udfylder en bestemt formel arbejdsrolle i organisationen i relation til andres arbejdsroller. Virksomheden eller organisationen indgår i andre bredere sammenhænge. Man er underlagt regler og love, såvel menneskeskabte som naturlove. Alt dette observerbare i flertalsdimensionen vedrører ydre flertalskvadrant perspektiv. Indre flertals perspektiv: der eksisterer også i flertalsdimensionen en indre side, den delte mening. Fx taler man om en virksomheds kultur. Det psykologiske arbejdsmiljø i en virksomhed kan også variere fra den ene afdeling til den anden. Der kan være tale om uformelt lederskab i en organisation, intriger, mobning osv. Man kan tale om, hvordan kemien mellem to personer er, om en bestemt atmosfære, om lugten i bageriet osv. Alt dette vedrører det indre flertals perspektiv. Modellen for de fire perspektiver ser sådan ud: IGP- kvadrantmodellen (fra Sonne & Tønnesvang 2013) med de fire perspektiver: indre ental (øvre venstre, ØV), ydre ental (øvre højre, ØH), ydre flertal (nedre højre, NH) og indre flertal (nedre venstre, NV). Når man som person oplever sin væren udfra de fire perspektiver taler man om en Looking AS- position. Når man observerer personen udefra taler man om en Looking AT- position. Modellen kan hjælpe med til at tydeliggøre ud fra hvilket perspektiv, man orienterer sig, når man taler om noget. Hvornår er det fx noget, man forestiller sig (øvre venstre) om en person, og hvornår er det noget der faktisk kan observeres, at den person gør (øvre højre). Eller hvornår vedrører de problemer, der er i organisationen, individuelle aspekter (øvre kvadrantperspektiver), og 2

3 hvornår vedrører de fx organisatoriske/ledelsesmæssige forhold (nedre højre) eller intriger og uformelt lederskab (nedre venstre). En sådan afdækning har stor betydning for, at der kan sættes ind med de mest relevante tiltag. Når der eksisterer uformelt lederskab (nedre venstre) er det i øvrigt typisk fordi der er uklarheder i den formelle lederskabsstruktur (nedre højre). Når lederen skal lære at kende sig selv, arbejder vi selvsagt med udgangspunkt i øvre venstre kvadrant. Altså det som vedrører hans eller hendes tanker og følelser og særlige parathed til at tænke og føle på bestemte måder i bestemte situationer. Vi vil i det følgende kigge nærmere på nogle forhold, der vedrører dette kvadrantperspektiv. At huske sig selv Det personlige aspekt af lederrollen drejer sig om grundlæggende og almen- menneskelige kvaliteter. Det drejer sig om at kende sit ståsted og have god jordforbindelse, at være centreret og at være i kontakt med sig selv, dvs. kunne mærke sig selv og kunne lytte til sig selv sidegevinsten ved at lytte til sig selv er, at det også er et afgørende fundament for at kunne fornemme andre og at kunne lytte til andre. At kunne lytte til sig selv omfatter at kunne sanse sin krop, at tage vare på sig selv, at være i kontakt med sin etik og værdier og have en fornemmelse for, i hvilken grad man lever i overensstemmelse med dem. Dette er nemlig en forudsætning for optimalt at være i kontakt med det felt (organisationen og de omgivende forhold), som man skal agere i. Muligheden for at arbejde i retning af dette kræver for de fleste en særlig aktiv opmærksomhed. Der er mange ting som har tendens til at adsprede en væk fra at have den passende kontakt med sig selv. Omgivelsernes pres og krav, deadlines osv, og ikke mindst egne præstationskrav, som kan vise sig at være drevet af ubevidste styremekanismer. At være centreret, mærke sig selv og lytte til sig selv er naturligvis noget, som alle, ikke blot ledere, bør stræbe efter. Det er således et alment menneskeligt aspekt, som også har en central plads i personlig lederudvikling. Nærværs- træning (mindfulness), coaching samt egenterapi er måder at arbejde med dette ledelsesaspekt. I de mange år jeg har arbejdet med leder- coaching og uddannelsesprogrammet: Lederens Personlige Udvikling med fokus på det personlige aspekt i ledelse, har min erfaring været, at forandring kan finde sted. Min erfaring er samtidig, at der ikke er genveje eller quick- fix løsninger, der holder. Et centralt middel til forandring er at bringe opmærksomhed til kompleksiteten af perspektiver, frem for at søge de for forenklede og hurtige svar. Kompleksiteten af perspektiver omfatter bl.a. anerkendelse af og mulig bearbejdning af de specifikke mønstre, som den enkelte leder bærer med sig, og som giver ham eller hende en særlig parathed til at agere på sine bestemte måder. Andre perspektiver kan som vist i modellen anlægges fra de system- og organisationsforhold, han agerer i, fra kulturen i disse, samt fra de øvrige parter, som er en del af det felt, han agerer i. 3

4 Hvad psykologien ved om hukommelse. Gennem afdækningen af det samlede felt herunder lederens egen historie - vil man ofte opdage, at løsningen af oplevede problemstillinger findes et andet sted end der, hvor man ledte efter den. Erfaringen viser endvidere, at måden, hvorpå vi mennesker bliver ved med at gentage uhensigtsmæssige mønstre, kan være indlejret i vores hukommelse på et ubevidst niveau, hvorfor det kræver assistance af en professionel psykolog for at kunne frigøre sig fra dem. Den intellektuelle viden om ens gamle mønstre er ofte ikke nok til at kunne frigøre sig fra dem. Det er nemlig viden, der eksisterer, i det som hukommelsesforskningen kalder den procedurale hukommelse. Den procedurale hukommelse vedrører det, som vi gør uden at vide, hvordan vi gør det. Et eksempel herpå er, når man snører sit snørebånd eller låser sin cykel op uden at vide, hvordan man gør det. Det samme gør sig gældende, når man typisk reagerer på en bestemt måde i forhold til bestemte typer af personer eller i bestemte situationer, uden at man helt er klar over, at man gør det, eller hvorfor man gør det. Procedural hukommelse adskiller sig dermed fra semantisk hukommelse, som fx omfatter, det man ved om, hvordan man gebærder sig i bestemte sammenhænge, og episodisk hukommelse, der omfatter det, som man husker om de bestemte oplevelser, man har haft. Den procedurale hukommelse sidder mere i kroppen end i vores bevidste erindring, kan man sige, og fungerer dermed altså uden vores bevidste viden i vores gøren og laden. Nogle af de måder, vi har en parathed til at reagere på, er ikke altid lige hensigtsmæssige. Det har de måske været engang, da vi lærte os at reagere på den måde. Fx i den familiestruktur vi voksede op i. At aflære de uhensigtsmæssige mønstre kræver ofte fagpsykologisk ekspertise. Hvad psykologien ved om motivation Som leder er man naturligt interesseret i, hvordan man bedst motiverer sine medarbejdere. Traditionelt er der de to alternativer: pisken og guleroden. Motivationsforskningen viser imidlertid, at motivation mest optimalt bør knyttes til vores grundlæggende psykologiske behov. Hvis vore basale psykologiske behov bliver mødt og tilfredsstilles, performer vi bedst. Disse grundbehov er 1) muligheden for at kunne være den man er (autonomy), 2) muligheden for at udøve sine kompetencer med tilpas udfordring (competence) og 3) behovet for at være i en forbundethed med andre (relatedness). Nogle vil tilføje behovet for mening og retning. Det er i den sammenhæng interessant, at det viste sig, at en gruppe unge it- udviklere faktisk begyndte at performe dårligere, da man for at anerkende deres indsats gav dem mere i løn. Det var nemlig tilfredsstillelsen af deres basale psykologiske behov, der udgjorde deres motivation, og ikke en ydre motivationsfaktor som penge. Det er bemærkelsesværdigt, at deres performance faktisk faldt, da man introducerede det, som man normalt ville tro ville fungere som en gulerod. 4

5 Praktiske måder at arbejde med perspektivmodellen. Medarbejderudviklingssamtalen: Man har som udgangspunkt et øvre højre kvadrantperspektiv, altså ydre ental, når man hører, hvad en person beretter og hvordan han gør det. Man observerer hans adfærd og lytter til hans tale. Man kan så også interessere sig (i et øvre venstre perspektiv) for hans tanker og følelser, og om der er noget, man kan hjælpe ham til at folde mere ud gennem aktiv lytning og indføling. Samtidig kan man i de nedre kvadrantperspektiver være opmærksom på de faktuelle organisatoriske og interaktionsmæssige forhold (nedre højre) som vedkommende indgår i, og man kan danne sig et bedre billede af helheden ved at spørge ind også til disse forhold. Endelig kan man interessere sig for, hvad der præger kulturen (nedre venstre) i disse forskellige sammenhænge, som han indgår i. Ofte vil selve afdækningen, dvs den aktive nysgerrige interesse i de fire kvadrantperspektiver, i sig selv kunne virke afklarende og handlingsanvisende. Hvis man har kvadrantmodellen som en fælles referenceramme, vil det blive tydeligere, at man har det som et fælles projekt at finde ud af, hvad der skal til for at personen i højere grad kan få tilfredsstillet sine basale psykologiske behov i sin arbejdssituation og dermed øge sin arbejdsmotivation. Drejer det sig om forhold vedrørende tilpas udfordring ift vedkommendes kompetence (competence), forhold vedrørende kontakten til arbejdskolleger (relatedness) eller forhold vedr. personens oplevelse af integritet og autonomi (autonomy). Som analyse- og indsatsværktøj for en selv: Når du som leder oplever en problemstilling i din organisation, kan du bruge kvadrantskemaet som analyseredskab og til at afklare, hvor du mest hensigtsmæssigt kan sætte ind. Medlemmer af en organisation kan endvidere, i samarbejde med lederen, med kvadrantmodellen identificere hvilke systemforhold og strukturer (nedre højre), der mest optimalt fremmer den kultur, man vil tilstræbe. Samtidig kan man have øje for at anerkende den meningsfulde uenighed, som forekommer som en konsekvens af, at hver enkelt medlem har sine individuelle oplevelser (øvre venstre) og tanker om den samme (nedre højre) virkelighed. Mikael Sonne september

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Artiklen er publiceret på i Ledelseidag.dk nr. 4, april 2009 Fremtidens arbejdsmarked bliver i høj grad præget af højtspecialiserede

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere