Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013"

Transkript

1 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt Integration Økonomi og tipsmidler DUFs medlemmer og observatører DUFs styrelse DUFs udvalg DUFs sekretariat Kalender Udgivelser Medlemskaber Repræsentationer Redaktionen af denne årsberetning er afsluttet den 22. oktober

2 Forord Kast et blik på listen over DUFs medlemsorganisationer. Kender du de andre foreninger, der står nævnt? Har du tænkt over, hvad jeres foreninger har til fælles? Nok mere end du tror. Fælles for alle DUFs medlemsorganisationer er, at vi giver unge et meningsfuldt fritidsliv med vægt på oplevelser, læring og samfundsengagement. Vores fokus er forskelligt, men vores DNA er det samme. Og det er dét, der gør vores fællesskab så stærkt. Vi fremmer alle unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Det er også ud fra det fælles sigte, at styrelsen har arbejdet på de interne linjer gennem de sidste to år. Et nyt strategikoncept har set dagens lys, hvor vi har reduceret antallet af strategier for at skabe større gennemsigtighed og gøre arbejdsprocesserne mere overskuelige, så vi kan være endnu stærkere rustet til de fremtidige udfordringer, vi står over for. Valg på dagsordenen Vi har ikke kun haft fokus på de interne linjer. Eksternt har vi med vores indsats op til efterårets kommunal- og regionsrådsvalg for alvor sat unges valgdeltagelse og inddragelse på dagsordenen. Alt for mange unge bruger valgdagen i sofaen fremfor i stemmeboksen. Det er et problem for alle, der ønsker et levende demokrati. Valgdeltagelse er nemlig en norm, som grundlægges i ungdommen. Den unge sofavælger i dag bliver til den ældre sofavælger i fremtiden. Hvis vi vil fremtidssikre demokratiet, så skal vi overlevere det fra generation til generation. Det ansvar har vi valgt at tage på os i DUF. Med valget af en ny styrelse står dagen i dag også i fremtidens tegn. Der skal lyde en stor tak til den afgående styrelse for deres konstruktive med- og modspil og for deres store engagement i paraplyen i den forgangne periode. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Jeg ønsker jer alle et godt delegeretmøde. Signe Bo Formand for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd 2

3 Årsberetningens opbygning Årsberetningen er bygget op omkring DUFs nuværende syv strategiske områder, som er vedtaget af DUFs styrelse. For hvert område har styrelsen vedtaget en treårig strategi, der sikrer, at DUF er i stand til at prioritere, fokusere og arbejde langsigtet. Hver strategi tager udgangspunkt i et politisk mål visionen for strategien og udmønter sig i en række strategiske mål med dertilhørende initiativer og handlinger. Beretningen giver desuden et overblik over DUFs medlemmer, styrelse, udvalg, sekretariat og aktiviteter i Den skriftlige beretning fungerer sammen med formandens mundtlige beretning som en afrapportering til delegeretmødet. DUFs nuværende syv strategiske områder DUFs nuværende syv strategiske områder omfatter de tre indsatsområder, Demokrati, Ungdom og Foreninger, hvis politiske mål vedtages af delegeretmødet. Derudover arbejder DUF med kerneaktiviteterne National organisationsudvikling, der omfatter nationale kursustilbud og rådgivning, og Service, hvis primære fokus i den nuværende strategi er varetagelse af medlemsorganisationernes interesser i forhold til rammevilkår. Dertil kommer de to strategiske områder, Integration og Internationalt, der er eksternt finansierede af henholdsvis Social- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet. Styrelsen foreslår på delegeretmødet 2013 at sammenlægge de strategiske områder fra syv til tre. 3

4 Demokrati I 2013 er der etableret en ny strategi for DUFs demokratiarbejde. Samtidig er en række af Valgretskommissionens 28 tiltag gennemført, eksempelvis demokratiforsøg ved kommunalvalget 2013, etablering af et landsdækkende skolevalg og sikring af ungdomsorganisationers adgang på uddannelsessteder. Ny strategi for demokratiarbejdet Med udgangen af 2012 afsluttedes den strategi, der havde særskilt fokus på at nedsætte valgretsalderen til 16 år. I forlængelse heraf er der udarbejdet en ny strategi for perioden , hvis mål er at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati. Konkret er målet at øge unges valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013, EP-valget i 2014 og det kommende folketingsvalg. Der vil i indsatsen være særlig opmærksomhed på de unge, der stemmer mindst, eksempelvis unge på erhvervsuddannelserne. Strategien inkluderer også en indsats for at styrke unges indflydelse i det repræsentative demokrati ved at arbejde for en lavere valgretsalder samt udvikle tiltag til uddannelsessystemet, medierne, de politiske partier og deres ungdomsorganisationer. En central del af strategien er, at DUF skal fastholde og udbygge sin position som demokratiforkæmper og central vidensaktør i forhold til unges demokratiske deltagelse. Demokratiforsøg ved kommunalvalg 2013 Årets centrale begivenhed var et historisk demokratiforsøg ved kommunalvalget 2013, hvor DUF, medlemsorganisationer, ministerier, kommuner og regioner på baggrund af Valgretskommissionens anbefalinger testede en lang række initiativer for at få flere unge i stemmeboksen. Blandt initiativerne var fx SMS-reminder til førstegangsvælgere, invitationsbrev til førstegangsvælgere, mobile valgsteder, den landsdækkende Tænk dig om før du ikke stemmer -kampagne, en kampagne målrettet unge nydanskere samt valgmøder på uddannelser og kollegier. Et forskningsprojekt til 7 millioner kroner vil efterfølgende give et fingerpeg om, hvilke tiltag der fremadrettet kan styrke unges valgdeltagelse. Forskningsprojektet foregår i et samarbejde mellem DUF, Københavns Universitet samt en række ministerier, organisationer og kommuner. Erfaringerne fra kommunalvalget i 2013 skal gerne danne grundlag for en udrulning af tiltagene ved alle typer valg i hele landet. Indsatser mellem valgene Med udgangspunkt i Valgretskommissionens anbefalinger arbejdes der også fortsat på at gøre politik og valg mere nærværende for unge i hverdagen mellem valgene. I 2013 lykkedes det at etablere et landsdækkende kodeks, der skal sikre samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesstederne, så unge også fremadrettet møder og forholder sig til politik i hverdagen. Kodekset er et samarbejde mellem DUF, Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler blev også året, hvor DUF indgik aftale med Undervisningsministeriet og Folketinget om etablering af et skolevalg på grundskolerne, så alle danske unge stifter bekendtskab med valg og introduceres for valghandlingen. Skolevalget skal afholdes hvert andet år for klasse og finder sted første gang i foråret

5 Ungdom I 2011 vedtog DUFs delegeretmøde det politiske mål for U Ungdom: at styrke anerkendelsen af medlemsorganisationernes bidrag til det gode ungdomsliv. Effektueringen af det politiske mål og de fem strategiske mål er godt i gang og rundes af med udgivelsen af en antologi om ungdomsorganisationernes betydning for ungdomslivet. De strategiske mål På baggrund af det politiske mål vedtog styrelsen i juni 2012 fem strategiområder, der udgør fokus for strategien. Det skal synliggøres for medlemsorganisationerne og de folkevalgte politikere, at unges identitet og fællesskab, samfundsengagement, erhvervsevne og uddannelsesevne styrkes i ungdomsorganisationerne, samt at ungdomsorganisationerne inkluderer socialt marginaliserede unge. Antologi: Foreninger for fremtiden DUF har igennem 2013 samarbejdet med syv af landets fremmeste forskere, som hver især har undersøgt aspekter af ungdomsorganisationernes indflydelse på børn og unge og dermed den danske befolkning og samfundet. Resultaterne samles i en antologi, der udgives ved årsskiftet. Der har ikke tidligere været specifik forskning på ungdomsorganisationerne, og derfor vil antologien give et unikt indblik i det frivillige, idébaserede samt samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. I antologien knyttes den nye viden og forskning sammen med portrætter af nuværende og tidligere foreningsaktive. Studieture med politikere og lokalforeninger I 2013 er der gennemført syv studieture med det formål at give kommunal- og landspolitikere, foreninger og presse forståelse for medlemsorganisationernes bidrag til unges trivsel og kompetencer. Studieturene omfatter besøg hos projekter, personer og foreninger, som yder noget særligt, og giver mulighed for at formidle budskabet, gode oplevelser og personlige historier. Positionér din organisation Seminaret Positionér din organisation er blevet afholdt seks gange i løbet af Seminaret har haft til formål at gøre DUFs medlemsorganisationer endnu bedre til at synliggøre og italesætte deres samfundsværdi. 5

6 Foreninger I strategien for Foreninger og Kommuner har DUF i 2013 haft øget fokus på at styrke foreningerne til kommunalvalget og klæde kommunalvalgskandidater på til at varetage foreningernes interesser i de nye byråd. DUF styrker kommunalpolitikeres kendskab til medlemsorganisationernes lokalforeningers vilkår og udviklingspotentiale I 2013 har DUF taget initiativ til fem stormøder for kommunalvalgskandidater. I samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har kandidaterne fået ideer og perspektiver på foreningslivets interesser, som de kan bruge i valgkampen og i den kommende byrådsperiode. Desuden er der i samarbejde mellem F- og U-strategien gennemført syv studieture, hvor kommunale politikere har mødt det lokale foreningsliv i øjenhøjde. I maj blev DUF inviteret med i paneldebat på KL s kultur- og fritidskonference, hvor vi også bidrog med en informationsstand om foreningslivets værdi og interesser. Mange af landets kommuner var repræsenteret på konferencen gennem fritids- og kulturpolitikere samt kommunale embedsmænd/chefer. DUF styrker kommunale embedsmænds engagement i medlemsorganisationernes lokalforeningers vilkår og udviklingspotentiale I 2013 har DUF haft fokus på blandt andet at styrke kommunale embedsmænds forståelse af de religiøse foreninger. Ud over rådgivning og oplæg har DUF fået lavet et notat, der skal sikre mere ens vurdering af religiøse foreninger fremadrettet. Flere kommunale fritidschefer har desuden været med på studieturene i de syv forskellige byer og har på den måde fået et nærmere kendskab til foreningslivet i deres kommune. DUF understøtter etableringen af og styrker eksisterende lokale medlemsorganisationernes lokalforeningers netværk DUF har i 2013 støttet foreningsnetværk med rådgivning og sparring om både organisering og indflydelse i kommunen. Blandt andet har DUF givet sparring til initiativet GoNyborg, der er et netværk startet af unge i Nyborg Kommune. DUF styrker medlemsorganisationernes og medlemsorganisationernes lokalforeningers evne til at påvirke kommunerne I løbet af 2013 har DUF fået flere forskellige henvendelser om rådgivning i forhold til foreningers vilkår i kommuner. Det drejer sig blandt andet om afviste ansøgninger om lokaletilskud, afslag til religiøse foreninger og flytning af foreninger. Desuden har DUF lavet oplæg for grupper af foreninger om indflydelse og lobbyarbejde i forbindelse med kommunalvalget og nye byråd. Som en del af arbejdet med at synliggøre foreningslivet uddeler DUF igen i 2013 Foreningsprisen. Med Foreningsprisen sætter DUF fokus på det aktive og nytænkende foreningsliv og styrker samtidig synligheden for både vinderforeningen og for foreningslivet generelt. DUF er blandt de foretrukne aktører for centrale embedsmænd med indflydelse på lokalforeningernes position I foråret 2013 blev DUF inviteret af KL til at deltage i en paneldebat omkring frivillige som en del af kommunens ressourcer. Desuden var DUF aktiv deltager i Kulturministeriets seminar og konference om folkeoplysning. Sammen med de vigtigste aktører på folkeoplysningsområdet deltog DUF også i et fælles nationalt forum, hvor der blandt andet blev arbejdet med fælles undersøgelser vedrørende folkeoplysning, som behandler kommunale tal og de nye folkeoplysningspolitikker. Strategiens overordnede effekt Strategien for F løber fra I løbet af de tre år har DUF styrket sin position over for både kommunale og nationale aktører. Dette kommer blandt andet til udtryk i flere henvendelser fra både kommuner, ministerier og KL, hvor DUF anses som en aktør, der kan 6

7 bistå med både viden og rådgivning. Arbejdet med F-strategien har også bragt DUF tættere på de lokale foreninger, hvilket har forbedret DUFs rådgivning om specifikke lokale problemstillinger vedrørende lokalforeningers vilkår. 7

8 National organisationsudvikling Under strategien for national organisationsudvikling har DUF arbejdet med at styrke medlemsorganisationernes evne til at nå egne udviklingsmål og møde foreningslivets udfordringer og muligheder her en opsummering af udviklingen i strategiens fem fokusområder. Medlemsorganisationerne styrkes organisatorisk og strategisk DUF tilbyder løbende konsulentbistand til udviklingsprocesser og sparringssamtaler med beslutningstagere i de enkelte medlemsorganisationer. I har DUF ydet individuel konsulentbistand i form af sparring eller udviklingsprocesser til medlemsorganisationer 50 gange (heraf 19 gange i 2013). Kompetenceudvikling af centralt placerede frivillige og ansatte DUF udbyder en række uddannelser for centralt placerede frivillige og ansatte. Formen spænder fra fyraftensmøder til længere uddannelsesforløb for ansatte. I 2013 gennemførte DUF for fjerde gang uddannelsesweekenden Refleks og for anden gang uddannelsesforløbet for topledere: Bestem. Systemisk proceskonsulent-uddannelsen blev afviklet for sjette gang med et rekordstort hold. I har 250 ledere, konsulenter m.fl. hvert år deltaget i DUFs uddannelsesaktiviteter. Tværgående vidensdeling og formidling af relevante erfaringer For at udvikle mulighederne for vidensdeling er DUF vært for to udviklingsnetværk for sekretariatsledere i henholdsvis Aarhus og København samt et netværk for erfarne udviklingskonsulenter. Desuden gennemførte DUF i efteråret 2013 et temaforløb for frivillige ledere med arbejdsgiveransvar. 40 medlemsorganisationer har deltaget i netværksaktiviteter Udvikling af medlemstallet hos samrådsorganisationer og politiske ungdomsorganisationer Den fokuserede indsats på at øge medlemstallet i de to medlemsgrupperinger har en særlig betydning for både de berørte organisationer og DUF som helhed. I 2013 har DUF formidlet resultaterne fra en kortlægning af samrådets medlemsudvikling i alle 98 kommuner over en femårig periode. DUF har desuden haft individuelle udviklingsforløb med flere politiske ungdomsorganisationer. Viden om unges frivillige engagement i foreningslivet I 2013 har DUF samarbejdet med Center for Ungdomsforskning om unges engagement i idébaseret ungdomsarbejde bl.a. har vi afholdt en konference om unges politiske deltagelse og er ved at gennemføre et forskningsprojekt om unge, identitet og deltagelse i politiske organisationer. Strategiens overordnede effekt De strategiske målsætninger om at nå bredt ud til medlemsorganisationerne med tilbud inden for organisationsudvikling er nået, ligesom deltagernes vurdering af udbyttet ligger på et højt og tilfredsstillende niveau overordnet set. Det har vist sig vanskeligt at måle tiltagenes langsigtede effekt på medlemsorganisationernes udviklingsevne denne erfaring tager vi med i arbejdet med kommende strategiske mål. 8

9 Service I lyset af et fraværende fast udlodningsniveau for 2014 har DUF i det forgangne år samarbejdet med overskudsmodtagerne for at følge udviklingen på spillemarkedet tæt. DUF har også arbejdet for at forankre den brede foreningsfrivillighed i det nye frivillighedscharter og optimeret indsatsen på folkeoplysningsområdet, der med ny kulturminister fik fornyet politisk opmærksomhed. Første år uden sikkerhedsnet DUF har i 2013 fastholdt samarbejdet med overskudsmodtagerne, blandt andet for at følge udviklingen på det delvist liberaliserede spillemarked er første år, hvor DUF og andre overskudsmodtagere er afhængige af udviklingen på det fortsat monopolbelagte område. Der er nemlig ingen ekstra kompensation eller et garanteret udlodningsniveau for Samtidig ser alle overskudsmodtagerne frem mod revisionen af udlodningsloven, der fastsætter fordelingen mellem de enkelte overskudsmodtagere, og som forventes at finde sted i Første skridt i den proces er Kulturministeriets igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur, hvis resultat ikke foreligger i skrivende stund. Omverdenen og foreningslivet DUF har fastholdt et konstant fokus på omverdenens krav til foreningslivet. Det er i år blandt andet kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelsen af en ny udgave af frivillighedscharteret. Siden 2001 er der sket meget på det frivillige område; især med retorikken. I 2001 talte man mest om foreningslivet, nu tales der i højere grad frivillige. I processen med frivillighedscharteret har det været vigtigt for DUF at sikre balance i charteret, så det ikke ensidigt fokuserede på en bestemt type frivillighed. Den offentlige debat fokuserer ofte kun på frivillige i den sociale sektor. Men for DUF er det frivillige engagement noget, som kommer til udtryk på mange forskellige måder. For at fremme det ønskede fokus på bredden i frivilligheden var DUF involveret i at udfolde charteret. Det skete blandt andet via fem regionale inspirationsmøder afholdt i samarbejde med Frivilligrådet på vegne af de ministerier, som var involveret i at udarbejde charteret. Folkeskolereformens krav til og muligheder for foreningslivet og statens forøgelse af afgifter på granrafter er eksempler på andre områder, hvor DUF har ydet en indsats. Samtidig viser det spændvidden i arbejdet, hvormed DUF søger at sikre foreningslivets rammevilkår og interesser over for Slotsholmen. Stigende betydning som samarbejdspartner Siden skiftet til Kulturministeriet og det tilhørende Folketingsudvalg har DUF arbejdet på at styrke relationen til vores nye samarbejdspartnere. Vores interessantanalyse viser, at arbejdet har båret frugt. Vurderingen blandt interessenterne er, at DUF er blevet endnu mere troværdig, har en større kontaktflade og er skarpere på sine mærkesager. Skiftet i kulturminister har desuden betydet, at det folkeoplysende foreningsliv har fået stigende politisk opmærksomhed i det forgangne år. Derfor har DUF brugt ekstra tid og ressourcer på at pleje og udvikle folkeoplysningsområdet i årets løb. Blandt vores politiske samarbejdspartnere er der generelt anerkendelse og forståelse for det frivillige foreningslivs betydning og vigtighed, men samtidig er den pressede offentlige økonomi kilde til bekymring for foreningslivets aktører, herunder DUF. Indsatsen for at sikre medlemsorganisationernes rammevilkår fortsætter derfor med samme intensitet fremadrettet. Nordisk og europæisk samarbejde DUF har fortsat et stærkt samarbejde med andre nationale ungdomsråd i Norden, Baltikum og resten af Europa. DUF har i det forgange år deltaget i ekspertseminarer i Stockholm og Oslo, der satte fokus på ungdomsproblematikker i Nordeuropa. DUFs primære europæiske netværk er fortsat European Youth Forum (YFJ), der er en paraplyorganisation for nationale ungdomsråd og internationale ungdomsorganisationer i Europa. 9

10 DUF deltager løbende i EUs Struktureret Dialog. Processen veksler mellem at udarbejde høringsspørgsmål i samarbejde med flere samarbejdspartnere inden for ungdomsområdet og at deltage ved ungdomskonferencer i Europa; senest i Irland og på Cypern. DUF har fortsat foreningslivets vilkår og unges deltagelse i demokratiet som kerneprincipper for DUFs europæiske indsats. 10

11 Internationalt DUF har i 2013 arbejdet for at forbedre rammevilkårene for medlemsorganisationernes internationale arbejde, indledt en særlig type partnerskab med KFUM- Spejderne og afholdt en nyskabende international ungdomskonference. International strategi Det politiske mål under den internationale strategi er todelt: Medlemsorganisationernes internationale engagement er styrket, og ungdomsorganisationer i udviklingslandene og MENAregionen har øget kapacitet og større indflydelse på de samfund, de indgår i. Det politiske mål søges opnået gennem strategiske indsatser i forhold til vilkårene for medlemsorganisationernes internationale arbejde, rådgivnings- og læringstilbud, netværks- og dialogaktiviteter samt informationsarbejde. Forbedrede rammer for projekter i Mellemøsten og Nordafrika DUF er i 2013 blevet strategisk partner for Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Udenrigsministeriet har indskrænket antallet af bevillinger til aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika, men DUF er blandt de udvalgte organisationer, som har fået fornyet sin aftale. Foruden flere midler til MENA DK-puljen omfatter aftalen en særlig type partnerskab med KFUM-Spejderne. Det såkaldte aftalepartnerskab med KFUM-Spejderne er blevet til som konkvens af, at KFUM-Spejdernes partnerskab med de tunesiske spejdere ikke længere kan opnå direkte støtte fra Udenrigsministeriet. Højt aktivitetsniveau Med 45 ansøgninger ved de tre første ansøgningsrunder var der i 2013 god søgning til DUFs to internationale puljer, ligesom antallet af ungdomsledere (42) i andet halvår er det højeste nogensinde. DUFs samarbejde med den zimbabwiske ungdomsorganisation Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) har muliggjort igangsættelse af en vifte af nye projekter i et land, hvor det ellers er svært at arbejde. Zimbabwe er nu blandt de lande, hvor mange medlemsorganisationer er internationalt aktive. Nyskabende international ungdomskonference I maj var DUF vært for en international konference med titlen Creating Space for Youth. På konferencen blev der eksperimenteret med både form og indhold ud fra devisen, at forandringer handler om at gøre tingene på en ny måde. Blandt andet blev der lagt stor vægt på deltagerinvolverende metoder. Konferencen blev, med en gennemsnitsscore på 8,1 ud af 10, særdeles positivt evalueret af de 114 deltagere fra 17 forskellige lande. 11

12 Integration Gennem Partnerskabsprojektet og Krydsfelt har DUF i 2013 styrket unge nydanskeres engagement og inklusion i foreningslivet. Nydanske ungdomsorganisationer styrkes DUF arbejder for at styrke nydanske ungdomsorganisationer gennem Partnerskabsprojektet, og i 2013 var ni organisationer med i projektet. Der er blevet afholdt et uddannelsesforløb, temaaftener, løbende vejledning samt længere procesforløb med flere af organisationerne. Fire nydanske ungdomsorganisationer har i 2013 søgt tips- og indslusningstilskud, og organisationerne har i 2013 også haft fokus på at styrke sig organisatorisk. DUF tilbyder attraktive muligheder for at arbejde med integration DUF styrker relationer mellem medlemsorganisationerne og tilbyder muligheder for at sætte fokus på inklusion af nydanske målgrupper gennem projektet Krydsfelt. DUF kører frem til udgangen af 2013 Krydsfelt på Vestegnen og i Aalborg og kører Krydsfelt i Esbjerg og Slagelse i Det samlede antal deltagende lokalforeninger forventes at blive 25. Samtidig er det DUFs ønske at styrke anerkendelsen af det værdibaserede frivillige arbejde gennem samarbejde med kommunerne i Krydsfelt-byerne for at sikre lokal forankring efter projektperiodens udløb. Der er i Krydsfelt-byerne etableret et godt samarbejde med centrale konsulenter på børne-, unge- og fritidsområderne. Ny-Dansk Ungdomsråd I april 2013 valgte Ny-Dansk Ungdomsråd at nedlægge sig selv. Det skete som konsekvens af, at forligspartierne bag satspuljeforliget valgte ikke at forlænge Ny-Dansk Ungdomsråds bevilling. Dermed forsvandt det økonomiske grundlag for rådets fortsatte drift. DUF har varetaget sekretariatsforpligtelsen for Ny-Dansk Ungdomsråd siden oprettelsen i foråret DUF som primær aktør inden for medborgerskab, demokratisk deltagelse og foreningsliv DUF har slået sit navn fast som aktør, når det gælder styrkelsen af unge nydanskeres deltagelse i foreningslivet. Derfor har ministerier, kommuner og diverse organisationer flere gange i 2013 inviteret DUF til at holde oplæg og indlede samarbejdsprojekter.. Strategiens overordnede effekt Strategien for Integration løber fra Inden for området nydanskere og foreningsliv anses DUF for at være en aktør, der kan bistå med både viden og rådgivning, og som tilbyder en række muligheder både til nydanske ungdomsorganisationer, til DUFs medlemsorganisationer og deres lokalforeninger samt til eksterne aktører. Arbejdet med nydanskere og foreningsliv kommer til udtryk ved den særlige position, DUF har blandt unge nydanskere i foreningslivet som værende anerkendende og rummelig. Resultaterne af arbejdet kan blandt andet måles i en øget deltagelse i foreningslivet og i samfundet blandt de nydanskere, som DUF er i kontakt med. 12

13 Økonomi og tipsmidler DUFs økonomi DUFs økonomiske resultat for 2012 blev et overskud på 1,459 millioner kroner holdt op imod et overskud på 1,373 millioner kroner i Omsætningen blev på i alt 30,5 millioner kroner, og der var i gennemsnit ansat 34,4 årsværk (inkl. tipsadministrationen). Se i øvrigt DUFs årsregnskab DUFs administration af tipsmidler Udgifterne til administration af tipsmidlerne var 2,868 millioner kroner i 2012 i forhold til 2,393 millioner kroner i I alt 2,7 årsværk har været beskæftiget med administration af tipsmidlerne. Se i øvrigt DUFs årsregnskab for 2012 og Tipsårsberetningen Tipsmidler og støtteordninger DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. I 2012 uddelte DUF 128 millioner kroner i driftstilskud til landsorganisationer, 0 kroner i anlægstilskud til landsorganisationer og 2,1 millioner kroner i InitiativStøtte til nye og udviklende projekter for og med børn og unge. DUF uddelte desuden kroner i støtte fra Integrationspuljen, der finansieres af Integrationsministeriet. 13

14 DUFs medlemmer og observatører Medlemsorganisationer 4H Afrika InTouch AFS Interkultur Apostolsk Kirkes Børn og Unge Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Bifrost Børne- og Ungdoms Oase CISV Danmark Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Danmarks Unge Katolikker Dansk Anatolien Ungdom Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk Dansk ICYE Dansk Skoleskak Danske Baptisters Spejderkorps Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Skoleelever Danske Studerendes Fællesråd DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed De grønne pigespejdere De Gule Spejdere i Danmark Det Danske Spejderkorps DUI-LEG og VIRKE Erhvervsskolernes Elev-Organisation Europæisk Ungdom Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund The International Medical Cooperation Committee Israelsmissionens Unge KFUM-Spejderne i Danmark KFUM og KFUK i Danmark Konservativ Ungdoms Landsorganisation LandboUngdom Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger Landsforeningen Natur & Ungdom Landsgardeforeningen Landssammenslutningen af Handelsskoleelever LO-Ungdom Luthersk Missions Ungdom Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark Missionsforbundets Børn og Unge Musik & Ungdom Operation Dagsværk Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Radikal Ungdom af 1994 Red Barnet Ungdom Socialistisk Folkepartis Ungdom Socialistisk UngdomsFront Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger Sammenslutningen af Unge Med Handicap Ungdommens Røde Kors 14

15 Ungdomsringen Venstres Ungdoms Landsorganisation Youth for Christ Danmark Youth for Understanding Danmark Observatørorganisationer Adventistspejderne Dansk Blindesamfunds Ungdom Danske Døves Ungdomsforbund Dansk Folkepartis Ungdom Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsen Foreningen for Unge Nydanskere Internationalt Forum Konservative Studerende Liberal Alliances Ungdom Netværket af Ungdomsråd Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Økumenisk Ungdom 15

16 DUFs styrelse Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2013 har styrelsen holdt seks møder og to seminarer. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF, herunder udviklingen af strategier for DUFs syv strategiske områder. Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde varetaget deres respektive områder. Signe Bo, formand Suppleant Erik Vad Brændgaard Morten Thaarup, næstformand Suppleant Alexander Grandt Petersen Andreas Dybkjær-Andersson Suppleant Elli Kappelgaard Andreas Højmark Andersen Suppleant Christian Bylund Frederik Giese Suppleant Amalie Utzon Henrik Oversø Suppleant Søren Olsen Ida Birkvad Sørensen Suppleant Signe Nielsen Jens Husted Suppleant Martin Bech Morten Krogsgaard KFUM og KFUK i Danmark Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Africa InTouch Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Ungdommens Røde Kors Ungdomsringen CISV Danmark Venstres Ungdoms Landsorganisation Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Marie Gro Svenstrup Det Danske Spejderkorps Suppleant Mathias L. Faaborg Mathilde Fruergaard Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Suppleant Mathilde Karen Obel Mikkel Rode Bifrost Suppleant Stinne Kirketerp Morten Skov Christiansen LO-Ungdom Suppleant Dan Larsen Phillip Adam Dimsits Lerer Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Suppleant Thomas Skinnerup Philipsen Nanna Kjølholt De grønne pigespejdere Suppleant Kirstine Hansen Baadsgaard Thea P. Frederiksen Danske Studerendes Fællesråd Suppleant Svend Dyrholm Jensen Vera Rosenbeck Danske Skoleelever 16

17 DUFs udvalg Forretningsudvalget Signe Bo Morten Thaarup Andreas Højmark Andersen Jens Husted Phillip Adam Dimsits Lerer InitiativStøtteudvalget Thea P. Frederiksen Anna Vixø Vistensen Anders Gredal Berner Anne Katrine Østerby Marie Louise Frifelt Niels Nielsen Søren Olsen Mellemøstpuljeudvalget Kim Viggo Nielsen Gitte Berle Josephine Münch Marc Honoré Rasmus Schäffner Jacobsen Stine Baltzer Madsen Ane Willumsen Ekstern ressourceperson: Projektpuljeudvalget Lea Wermelin Andreas Dybkjær-Andersson Astrid Lingreen Hjermind Cathrine Næsby Esben Holager Helle Krogh Maria Hastrup Trine Bang Tipsudvalget Kristoffer Okholm-Naut Mikkel Rode Morten Thaarup Morten Østergaard Peter Munk Poulsen Robert Kjellerup Andersen Signe Bo Eksterne ressourcepersoner: KFUM og KFUK, DUFs formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DUFs næstformand Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Venstres Ungdoms Landsorganisation Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Studerendes Fællesråd, formand Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Bifrost KFUM-Spejderne i Danmark DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Netværket af Ungdomsråd Ungdomsringen KFUM-Spejderne i Danmark, formand KFUM og KFUK Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Youth for Understanding Danmark Red Barnet Ungdom Ungdommens Røde Kors Elisabeth Mamsen, Dansk ICYE Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, formand Africa InTouch Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Det Danske Spejderkorps The International Medical Cooperation Committee De grønne pigespejdere Ungdommens Røde Kors DUI-LEG og VIRKE, formand Bifrost Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Venstres Ungdoms Landsorganisation Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Danske Skoleelever KFUM og KFUK Benny Agergaard, Det Danske Spejderkorps, og Brian Larsen, Ungdomsringen 17

18 DUFs sekretariat Generalsekretariat Generalsekretær Kåre Månsson Chefkonsulent Christine Skovgaard Justesen Studentermedarbejder Louise Østerby Jakobsen ( ) Studentermedarbejder Mette Kjær Damholdt Sørensen ( ) Kommunikation og eksterne relationer Kommunikationschef Alexander Tolstrup Kommunikationskonsulent June Risum Scheibel Kommunikationskonsulent Christian Klauber Politisk konsulent Thomas le Dous Studentermedarbejder Jannie Fjordside ( ) Projektmedarbejder Jannie Fjordside ( ) Studentermedarbejder Cecilie Meldgaard Goth ( ) National afdeling National chef Bente Ryberg Chefkonsulent Michael Hedelund Organisationskonsulent Anna G. Jensen Organisationskonsulent Asger Toft Johannsen Organisationskonsulent Henrik Bang Bjørgo Organisationskonsulent Noman Malik Politisk konsulent Anne Hansen Politisk konsulent Dina Staal Politisk konsulent Jens Nygaard Nielsen Politisk konsulent Michael Johnson ( ) Politisk konsulent Sune Christian Lodal Studentermedarbejder Sofie Bolding Christensen ( ) Studentermedarbejder Mette Lindhardt Nord ( ) Studentermedarbejder Mikkel Mejling Andersen Studentermedarbejder Nicolai Ellemann Iversen ( ) Studentermedarbejder Maria Gudme ( ) International afdeling International chef Helene Horsbrugh International konsulent Adwan Mohamad International konsulent Anne Nybo (orlov ) International konsulent Christina Dahl Jensen ( ) International konsulent Gunvor Bjerglund Thomsen ( ) International konsulent Helle Joensen International konsulent Nina Christine Lundbye (orlov ) International konsulent Sidsel Koordt Vognsen International konsulent Lasse Tørslev (orlov ) International konsulent Troels Broberg Carlander ( ) International konsulent Sille Wiberg ( ) International programmedarbejder Marie Engberg Helmstedt ( ) International programmedarbejder Vibeke Møller Thomsen International programmedarbejder Jesper Jais Nørgaard Studentermedarbejder Line Vestergaard Lauritzen ( ) 18

19 Administration og tipsadministration Administrationschef Jesper Kejlhof Tipskonsulent Jakob Harbo Kastrup Tipskonsulent Jussi Johansen ( ) Administrativ medarbejder Mia Syberg Kontorassistent Käte Kisbye Regnskabsassistent Rie Nortoft IT-studentermedarbejder Jonas Høye Kristiansen ( ) Altmuligmand Ove Wikander 19

20 Kalender 2013 D Demokrati 4. februar Folketingets Ungdomsparlament, Folketinget 12. februar Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde februar KV2013-koordinering, Horsens Byråd 4. marts Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde marts Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde marts Høring om e-valg, Folketinget 20. marts Filmpremiere: Til ungdommen, København, Århus, Odense og Aalborg 4. april KV2013-koordinering, Brønderslev Byråd 9. april Forespørgselsdebat om Valgretskommissionen, Folketinget 13. maj Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde maj Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde maj KV2013-koordinering, KL 16. maj DM i debat 2013 indledende runde 1, København 21. maj KV2013-inspirationskonference, København 23. maj DM i debat 2013 indledende runde 2, København 27. maj KV2013-koordinering, Biblioteksforeningen 3. juni Demokratinetværk, København 14. juni Film: Til ungdommen, Bornholm 15. juni DM i debat 2013 semifinale, Bornholm 15. juni DM i debat 2013 finale, Bornholm 22. august KV2013-koordinering, KL 23. august UVM/ØIM Reception for kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsessteder 3. september Demokratinetværk, København 5. september KV2013-kampagnelancering, København 26. september KV2013-koordinering, Holbæk Byråd U Ungdom 3. april Studietur til Ringsted 15. april Studietur til Kolding 22. maj Positionér din organisation: SUMH, DBU 27. maj Positionér din organisation: 4H, Landbo Ungdom samt Natur & Ungdom 3. juni Studietur til Herning 16. september Studietur til Kerteminde/ Nyborg 23. september Studietur til Randers september Positionér din organisation på Refleks. Syv organisationer deltog 7. oktober Studietur til København 24. oktober Positionér din organisation: politiske ungdomsorganisationer samt elev- og studenterorganisationer 6. november Studietur til København/ Frederiksberg 16. november Positionér din organisation, afholdes på DUF 11. december Positionér din organisation, afholdes på DUF F Foreninger januar Kulturministeriets Folkeoplysningsseminar - Oplæg for 6-by samarbejdet om religiøse foreningers folkeoplysningsstatus 3. april Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Ringsted 15. april Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Kolding 22. april Kulturministeriets Folkeoplysningskonference maj KL-konference 3. juni Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Herning 20

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Rune Siglev bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2011. 2. Vedtagelse af forretningsorden Rune Siglev

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Demokrati... 3 Ungdom... 4 Foreninger... 5 National Organisationsudvikling... 6 Service... 7 Internationalt... 8 Integration... 9 Ligestilling... 10 Økonomi og tipsmidler...

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET CROWNE PLAZA, 1. DECEMBER 2012

Indhold DELEGERETMØDET CROWNE PLAZA, 1. DECEMBER 2012 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 7 Service... 8 Internationalt... 9 Integration... 10 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

uddannelser, netværk og fyraftensmøder

uddannelser, netværk og fyraftensmøder uddannelser, netværk og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2013 indhold 3 kalender 4 uddannelser 7 rådgivning 8 netværk 10 fyraftensmøder 14 INSpirationsoplæg Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Vi fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet lokalt,

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2013 indhold foto: Peter Jarvad 4 uddannelser foto: mikal schlosser 7 rådgivning foto: Sofie Christensen 8 netværk foto: mikal

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

Foreningslivet sikrer vores demokrati

Foreningslivet sikrer vores demokrati DUF Fokus oktober 2012 Foreningslivet sikrer vores demokrati Ungdomsorganisationerne lærer børn og unge demokrati i praksis og er hovedleverandør til samfundets demokratiske organer. Kulturministeren roser

Læs mere

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder DUFs kurser efteråret 2010 Kurser, seminarer og fyraftensmøder Kataloget indeholder en oversigt over alle de kurser, seminarer og fyraftensmøder, som DUF udbyder i efteråret 2010. Alle arrangementer er

Læs mere

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10 Indholdsfortegnelse Forord 2 DUFs indsatsområder 3 DUFs prioritetsområder 6 DUF som serviceorganisation 8 DUF som interesseorganisation 10 DUF som politiserende og samfundsengagerende 12 DUF varetager

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER DUFS delegeretmøde 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Udtalelse vedr.: Et

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Tidsfrister og oversigt... 2 Valg af formand... 3 Valg af næstformand... 5 Valg af styrelsesmedlemmer... 7 Redaktionen af dette hæfte er afsluttet mandag den 4. november 2013. 1 Tidsfrister

Læs mere

Referat - Landssamrådets møde d. 1. oktober Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober Mødested: FDF Rysensteen.

Referat - Landssamrådets møde d. 1. oktober Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober Mødested: FDF Rysensteen. Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober 2014 Mødested: FDF Rysensteen Rysensteensgade 3 1564 København V Kl. 17.30 18.15 Kl. 18.15 20.30 Aftensmad Landssamrådsmøde Deltagere: Alice Linning (DDS), Charlotte

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De grønne pigespejdere),

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Delegeretmøde 2012, formandsberetning

Delegeretmøde 2012, formandsberetning Delegeretmøde 2012, formandsberetning Af Signe Bo For et år siden indledte jeg mit formandskab med ordene: Stilstand kan være godt nok for gulerødder og høns, som ikke er bedre vant og med et løfte om,

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Handleplan 2008 DSI-Ungdom

Handleplan 2008 DSI-Ungdom Handleplan 2008 DSI-Ungdom Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Indledning... 4 Visioner for DSI-Ungdom... 4 Politiske aktiviteter... 5 Uddannelsespolitisk

Læs mere

Referat for møde i Landssamrådet Onsdag d. 31. august 2011

Referat for møde i Landssamrådet Onsdag d. 31. august 2011 Referat for møde i Landssamrådet Onsdag d. 31. august 2011 Til stede: Susanne Ravn (De grønne pigespejdere) Nina Hanberg (De grønne pigespejdere) Signe Lund Christensen (DBS) Signe Bo (KFUM og KFUK) Kirsten

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

TROELS BROBERG CARLANDER. Ansættelser

TROELS BROBERG CARLANDER. Ansættelser TROELS BROBERG CARLANDER Ansættelser 2017- Chefkonsulent i Ingerfair 2014-2017 Konsulent i Ingerfair 2014-2015 Frivilligkoordinator på Roskilde og Køge sygehuse 2013 Konferenceplanlægger hos NGO FORUM/IBIS

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 2. halvår 2015 Indholdsfortegnelse kalender side nationalt foto: duf 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Internt ekspertmøde om børns retsstiling 27/1-06 kl

Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Internt ekspertmøde om børns retsstiling 27/1-06 kl Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 307,SOU alm. del - Bilag 171 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg, den 18. januar 2006 Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Til udvalgets

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver dig kompetencer til at gøre en

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring 3. De delegeretmødevalgte revisorers påtegning 5. Organisationsoplysninger 6

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring 3. De delegeretmødevalgte revisorers påtegning 5. Organisationsoplysninger 6 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 De delegeretmødevalgte revisorers påtegning 5 Organisationsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse kalender foto: DSU / Julie noesgaard foto: sara galbiati 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010 Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup U-15 M, A, B Stævne Den 6.-7. februar 2010 Spillerne skal være spilleklar senest 30 minutter før i programmet fastsatsatte tidspunkt Stævnet starter Kl.

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere