Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013"

Transkript

1 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt Integration Økonomi og tipsmidler DUFs medlemmer og observatører DUFs styrelse DUFs udvalg DUFs sekretariat Kalender Udgivelser Medlemskaber Repræsentationer Redaktionen af denne årsberetning er afsluttet den 22. oktober

2 Forord Kast et blik på listen over DUFs medlemsorganisationer. Kender du de andre foreninger, der står nævnt? Har du tænkt over, hvad jeres foreninger har til fælles? Nok mere end du tror. Fælles for alle DUFs medlemsorganisationer er, at vi giver unge et meningsfuldt fritidsliv med vægt på oplevelser, læring og samfundsengagement. Vores fokus er forskelligt, men vores DNA er det samme. Og det er dét, der gør vores fællesskab så stærkt. Vi fremmer alle unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Det er også ud fra det fælles sigte, at styrelsen har arbejdet på de interne linjer gennem de sidste to år. Et nyt strategikoncept har set dagens lys, hvor vi har reduceret antallet af strategier for at skabe større gennemsigtighed og gøre arbejdsprocesserne mere overskuelige, så vi kan være endnu stærkere rustet til de fremtidige udfordringer, vi står over for. Valg på dagsordenen Vi har ikke kun haft fokus på de interne linjer. Eksternt har vi med vores indsats op til efterårets kommunal- og regionsrådsvalg for alvor sat unges valgdeltagelse og inddragelse på dagsordenen. Alt for mange unge bruger valgdagen i sofaen fremfor i stemmeboksen. Det er et problem for alle, der ønsker et levende demokrati. Valgdeltagelse er nemlig en norm, som grundlægges i ungdommen. Den unge sofavælger i dag bliver til den ældre sofavælger i fremtiden. Hvis vi vil fremtidssikre demokratiet, så skal vi overlevere det fra generation til generation. Det ansvar har vi valgt at tage på os i DUF. Med valget af en ny styrelse står dagen i dag også i fremtidens tegn. Der skal lyde en stor tak til den afgående styrelse for deres konstruktive med- og modspil og for deres store engagement i paraplyen i den forgangne periode. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Jeg ønsker jer alle et godt delegeretmøde. Signe Bo Formand for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd 2

3 Årsberetningens opbygning Årsberetningen er bygget op omkring DUFs nuværende syv strategiske områder, som er vedtaget af DUFs styrelse. For hvert område har styrelsen vedtaget en treårig strategi, der sikrer, at DUF er i stand til at prioritere, fokusere og arbejde langsigtet. Hver strategi tager udgangspunkt i et politisk mål visionen for strategien og udmønter sig i en række strategiske mål med dertilhørende initiativer og handlinger. Beretningen giver desuden et overblik over DUFs medlemmer, styrelse, udvalg, sekretariat og aktiviteter i Den skriftlige beretning fungerer sammen med formandens mundtlige beretning som en afrapportering til delegeretmødet. DUFs nuværende syv strategiske områder DUFs nuværende syv strategiske områder omfatter de tre indsatsområder, Demokrati, Ungdom og Foreninger, hvis politiske mål vedtages af delegeretmødet. Derudover arbejder DUF med kerneaktiviteterne National organisationsudvikling, der omfatter nationale kursustilbud og rådgivning, og Service, hvis primære fokus i den nuværende strategi er varetagelse af medlemsorganisationernes interesser i forhold til rammevilkår. Dertil kommer de to strategiske områder, Integration og Internationalt, der er eksternt finansierede af henholdsvis Social- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet. Styrelsen foreslår på delegeretmødet 2013 at sammenlægge de strategiske områder fra syv til tre. 3

4 Demokrati I 2013 er der etableret en ny strategi for DUFs demokratiarbejde. Samtidig er en række af Valgretskommissionens 28 tiltag gennemført, eksempelvis demokratiforsøg ved kommunalvalget 2013, etablering af et landsdækkende skolevalg og sikring af ungdomsorganisationers adgang på uddannelsessteder. Ny strategi for demokratiarbejdet Med udgangen af 2012 afsluttedes den strategi, der havde særskilt fokus på at nedsætte valgretsalderen til 16 år. I forlængelse heraf er der udarbejdet en ny strategi for perioden , hvis mål er at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati. Konkret er målet at øge unges valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013, EP-valget i 2014 og det kommende folketingsvalg. Der vil i indsatsen være særlig opmærksomhed på de unge, der stemmer mindst, eksempelvis unge på erhvervsuddannelserne. Strategien inkluderer også en indsats for at styrke unges indflydelse i det repræsentative demokrati ved at arbejde for en lavere valgretsalder samt udvikle tiltag til uddannelsessystemet, medierne, de politiske partier og deres ungdomsorganisationer. En central del af strategien er, at DUF skal fastholde og udbygge sin position som demokratiforkæmper og central vidensaktør i forhold til unges demokratiske deltagelse. Demokratiforsøg ved kommunalvalg 2013 Årets centrale begivenhed var et historisk demokratiforsøg ved kommunalvalget 2013, hvor DUF, medlemsorganisationer, ministerier, kommuner og regioner på baggrund af Valgretskommissionens anbefalinger testede en lang række initiativer for at få flere unge i stemmeboksen. Blandt initiativerne var fx SMS-reminder til førstegangsvælgere, invitationsbrev til førstegangsvælgere, mobile valgsteder, den landsdækkende Tænk dig om før du ikke stemmer -kampagne, en kampagne målrettet unge nydanskere samt valgmøder på uddannelser og kollegier. Et forskningsprojekt til 7 millioner kroner vil efterfølgende give et fingerpeg om, hvilke tiltag der fremadrettet kan styrke unges valgdeltagelse. Forskningsprojektet foregår i et samarbejde mellem DUF, Københavns Universitet samt en række ministerier, organisationer og kommuner. Erfaringerne fra kommunalvalget i 2013 skal gerne danne grundlag for en udrulning af tiltagene ved alle typer valg i hele landet. Indsatser mellem valgene Med udgangspunkt i Valgretskommissionens anbefalinger arbejdes der også fortsat på at gøre politik og valg mere nærværende for unge i hverdagen mellem valgene. I 2013 lykkedes det at etablere et landsdækkende kodeks, der skal sikre samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesstederne, så unge også fremadrettet møder og forholder sig til politik i hverdagen. Kodekset er et samarbejde mellem DUF, Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler blev også året, hvor DUF indgik aftale med Undervisningsministeriet og Folketinget om etablering af et skolevalg på grundskolerne, så alle danske unge stifter bekendtskab med valg og introduceres for valghandlingen. Skolevalget skal afholdes hvert andet år for klasse og finder sted første gang i foråret

5 Ungdom I 2011 vedtog DUFs delegeretmøde det politiske mål for U Ungdom: at styrke anerkendelsen af medlemsorganisationernes bidrag til det gode ungdomsliv. Effektueringen af det politiske mål og de fem strategiske mål er godt i gang og rundes af med udgivelsen af en antologi om ungdomsorganisationernes betydning for ungdomslivet. De strategiske mål På baggrund af det politiske mål vedtog styrelsen i juni 2012 fem strategiområder, der udgør fokus for strategien. Det skal synliggøres for medlemsorganisationerne og de folkevalgte politikere, at unges identitet og fællesskab, samfundsengagement, erhvervsevne og uddannelsesevne styrkes i ungdomsorganisationerne, samt at ungdomsorganisationerne inkluderer socialt marginaliserede unge. Antologi: Foreninger for fremtiden DUF har igennem 2013 samarbejdet med syv af landets fremmeste forskere, som hver især har undersøgt aspekter af ungdomsorganisationernes indflydelse på børn og unge og dermed den danske befolkning og samfundet. Resultaterne samles i en antologi, der udgives ved årsskiftet. Der har ikke tidligere været specifik forskning på ungdomsorganisationerne, og derfor vil antologien give et unikt indblik i det frivillige, idébaserede samt samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. I antologien knyttes den nye viden og forskning sammen med portrætter af nuværende og tidligere foreningsaktive. Studieture med politikere og lokalforeninger I 2013 er der gennemført syv studieture med det formål at give kommunal- og landspolitikere, foreninger og presse forståelse for medlemsorganisationernes bidrag til unges trivsel og kompetencer. Studieturene omfatter besøg hos projekter, personer og foreninger, som yder noget særligt, og giver mulighed for at formidle budskabet, gode oplevelser og personlige historier. Positionér din organisation Seminaret Positionér din organisation er blevet afholdt seks gange i løbet af Seminaret har haft til formål at gøre DUFs medlemsorganisationer endnu bedre til at synliggøre og italesætte deres samfundsværdi. 5

6 Foreninger I strategien for Foreninger og Kommuner har DUF i 2013 haft øget fokus på at styrke foreningerne til kommunalvalget og klæde kommunalvalgskandidater på til at varetage foreningernes interesser i de nye byråd. DUF styrker kommunalpolitikeres kendskab til medlemsorganisationernes lokalforeningers vilkår og udviklingspotentiale I 2013 har DUF taget initiativ til fem stormøder for kommunalvalgskandidater. I samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har kandidaterne fået ideer og perspektiver på foreningslivets interesser, som de kan bruge i valgkampen og i den kommende byrådsperiode. Desuden er der i samarbejde mellem F- og U-strategien gennemført syv studieture, hvor kommunale politikere har mødt det lokale foreningsliv i øjenhøjde. I maj blev DUF inviteret med i paneldebat på KL s kultur- og fritidskonference, hvor vi også bidrog med en informationsstand om foreningslivets værdi og interesser. Mange af landets kommuner var repræsenteret på konferencen gennem fritids- og kulturpolitikere samt kommunale embedsmænd/chefer. DUF styrker kommunale embedsmænds engagement i medlemsorganisationernes lokalforeningers vilkår og udviklingspotentiale I 2013 har DUF haft fokus på blandt andet at styrke kommunale embedsmænds forståelse af de religiøse foreninger. Ud over rådgivning og oplæg har DUF fået lavet et notat, der skal sikre mere ens vurdering af religiøse foreninger fremadrettet. Flere kommunale fritidschefer har desuden været med på studieturene i de syv forskellige byer og har på den måde fået et nærmere kendskab til foreningslivet i deres kommune. DUF understøtter etableringen af og styrker eksisterende lokale medlemsorganisationernes lokalforeningers netværk DUF har i 2013 støttet foreningsnetværk med rådgivning og sparring om både organisering og indflydelse i kommunen. Blandt andet har DUF givet sparring til initiativet GoNyborg, der er et netværk startet af unge i Nyborg Kommune. DUF styrker medlemsorganisationernes og medlemsorganisationernes lokalforeningers evne til at påvirke kommunerne I løbet af 2013 har DUF fået flere forskellige henvendelser om rådgivning i forhold til foreningers vilkår i kommuner. Det drejer sig blandt andet om afviste ansøgninger om lokaletilskud, afslag til religiøse foreninger og flytning af foreninger. Desuden har DUF lavet oplæg for grupper af foreninger om indflydelse og lobbyarbejde i forbindelse med kommunalvalget og nye byråd. Som en del af arbejdet med at synliggøre foreningslivet uddeler DUF igen i 2013 Foreningsprisen. Med Foreningsprisen sætter DUF fokus på det aktive og nytænkende foreningsliv og styrker samtidig synligheden for både vinderforeningen og for foreningslivet generelt. DUF er blandt de foretrukne aktører for centrale embedsmænd med indflydelse på lokalforeningernes position I foråret 2013 blev DUF inviteret af KL til at deltage i en paneldebat omkring frivillige som en del af kommunens ressourcer. Desuden var DUF aktiv deltager i Kulturministeriets seminar og konference om folkeoplysning. Sammen med de vigtigste aktører på folkeoplysningsområdet deltog DUF også i et fælles nationalt forum, hvor der blandt andet blev arbejdet med fælles undersøgelser vedrørende folkeoplysning, som behandler kommunale tal og de nye folkeoplysningspolitikker. Strategiens overordnede effekt Strategien for F løber fra I løbet af de tre år har DUF styrket sin position over for både kommunale og nationale aktører. Dette kommer blandt andet til udtryk i flere henvendelser fra både kommuner, ministerier og KL, hvor DUF anses som en aktør, der kan 6

7 bistå med både viden og rådgivning. Arbejdet med F-strategien har også bragt DUF tættere på de lokale foreninger, hvilket har forbedret DUFs rådgivning om specifikke lokale problemstillinger vedrørende lokalforeningers vilkår. 7

8 National organisationsudvikling Under strategien for national organisationsudvikling har DUF arbejdet med at styrke medlemsorganisationernes evne til at nå egne udviklingsmål og møde foreningslivets udfordringer og muligheder her en opsummering af udviklingen i strategiens fem fokusområder. Medlemsorganisationerne styrkes organisatorisk og strategisk DUF tilbyder løbende konsulentbistand til udviklingsprocesser og sparringssamtaler med beslutningstagere i de enkelte medlemsorganisationer. I har DUF ydet individuel konsulentbistand i form af sparring eller udviklingsprocesser til medlemsorganisationer 50 gange (heraf 19 gange i 2013). Kompetenceudvikling af centralt placerede frivillige og ansatte DUF udbyder en række uddannelser for centralt placerede frivillige og ansatte. Formen spænder fra fyraftensmøder til længere uddannelsesforløb for ansatte. I 2013 gennemførte DUF for fjerde gang uddannelsesweekenden Refleks og for anden gang uddannelsesforløbet for topledere: Bestem. Systemisk proceskonsulent-uddannelsen blev afviklet for sjette gang med et rekordstort hold. I har 250 ledere, konsulenter m.fl. hvert år deltaget i DUFs uddannelsesaktiviteter. Tværgående vidensdeling og formidling af relevante erfaringer For at udvikle mulighederne for vidensdeling er DUF vært for to udviklingsnetværk for sekretariatsledere i henholdsvis Aarhus og København samt et netværk for erfarne udviklingskonsulenter. Desuden gennemførte DUF i efteråret 2013 et temaforløb for frivillige ledere med arbejdsgiveransvar. 40 medlemsorganisationer har deltaget i netværksaktiviteter Udvikling af medlemstallet hos samrådsorganisationer og politiske ungdomsorganisationer Den fokuserede indsats på at øge medlemstallet i de to medlemsgrupperinger har en særlig betydning for både de berørte organisationer og DUF som helhed. I 2013 har DUF formidlet resultaterne fra en kortlægning af samrådets medlemsudvikling i alle 98 kommuner over en femårig periode. DUF har desuden haft individuelle udviklingsforløb med flere politiske ungdomsorganisationer. Viden om unges frivillige engagement i foreningslivet I 2013 har DUF samarbejdet med Center for Ungdomsforskning om unges engagement i idébaseret ungdomsarbejde bl.a. har vi afholdt en konference om unges politiske deltagelse og er ved at gennemføre et forskningsprojekt om unge, identitet og deltagelse i politiske organisationer. Strategiens overordnede effekt De strategiske målsætninger om at nå bredt ud til medlemsorganisationerne med tilbud inden for organisationsudvikling er nået, ligesom deltagernes vurdering af udbyttet ligger på et højt og tilfredsstillende niveau overordnet set. Det har vist sig vanskeligt at måle tiltagenes langsigtede effekt på medlemsorganisationernes udviklingsevne denne erfaring tager vi med i arbejdet med kommende strategiske mål. 8

9 Service I lyset af et fraværende fast udlodningsniveau for 2014 har DUF i det forgangne år samarbejdet med overskudsmodtagerne for at følge udviklingen på spillemarkedet tæt. DUF har også arbejdet for at forankre den brede foreningsfrivillighed i det nye frivillighedscharter og optimeret indsatsen på folkeoplysningsområdet, der med ny kulturminister fik fornyet politisk opmærksomhed. Første år uden sikkerhedsnet DUF har i 2013 fastholdt samarbejdet med overskudsmodtagerne, blandt andet for at følge udviklingen på det delvist liberaliserede spillemarked er første år, hvor DUF og andre overskudsmodtagere er afhængige af udviklingen på det fortsat monopolbelagte område. Der er nemlig ingen ekstra kompensation eller et garanteret udlodningsniveau for Samtidig ser alle overskudsmodtagerne frem mod revisionen af udlodningsloven, der fastsætter fordelingen mellem de enkelte overskudsmodtagere, og som forventes at finde sted i Første skridt i den proces er Kulturministeriets igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur, hvis resultat ikke foreligger i skrivende stund. Omverdenen og foreningslivet DUF har fastholdt et konstant fokus på omverdenens krav til foreningslivet. Det er i år blandt andet kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelsen af en ny udgave af frivillighedscharteret. Siden 2001 er der sket meget på det frivillige område; især med retorikken. I 2001 talte man mest om foreningslivet, nu tales der i højere grad frivillige. I processen med frivillighedscharteret har det været vigtigt for DUF at sikre balance i charteret, så det ikke ensidigt fokuserede på en bestemt type frivillighed. Den offentlige debat fokuserer ofte kun på frivillige i den sociale sektor. Men for DUF er det frivillige engagement noget, som kommer til udtryk på mange forskellige måder. For at fremme det ønskede fokus på bredden i frivilligheden var DUF involveret i at udfolde charteret. Det skete blandt andet via fem regionale inspirationsmøder afholdt i samarbejde med Frivilligrådet på vegne af de ministerier, som var involveret i at udarbejde charteret. Folkeskolereformens krav til og muligheder for foreningslivet og statens forøgelse af afgifter på granrafter er eksempler på andre områder, hvor DUF har ydet en indsats. Samtidig viser det spændvidden i arbejdet, hvormed DUF søger at sikre foreningslivets rammevilkår og interesser over for Slotsholmen. Stigende betydning som samarbejdspartner Siden skiftet til Kulturministeriet og det tilhørende Folketingsudvalg har DUF arbejdet på at styrke relationen til vores nye samarbejdspartnere. Vores interessantanalyse viser, at arbejdet har båret frugt. Vurderingen blandt interessenterne er, at DUF er blevet endnu mere troværdig, har en større kontaktflade og er skarpere på sine mærkesager. Skiftet i kulturminister har desuden betydet, at det folkeoplysende foreningsliv har fået stigende politisk opmærksomhed i det forgangne år. Derfor har DUF brugt ekstra tid og ressourcer på at pleje og udvikle folkeoplysningsområdet i årets løb. Blandt vores politiske samarbejdspartnere er der generelt anerkendelse og forståelse for det frivillige foreningslivs betydning og vigtighed, men samtidig er den pressede offentlige økonomi kilde til bekymring for foreningslivets aktører, herunder DUF. Indsatsen for at sikre medlemsorganisationernes rammevilkår fortsætter derfor med samme intensitet fremadrettet. Nordisk og europæisk samarbejde DUF har fortsat et stærkt samarbejde med andre nationale ungdomsråd i Norden, Baltikum og resten af Europa. DUF har i det forgange år deltaget i ekspertseminarer i Stockholm og Oslo, der satte fokus på ungdomsproblematikker i Nordeuropa. DUFs primære europæiske netværk er fortsat European Youth Forum (YFJ), der er en paraplyorganisation for nationale ungdomsråd og internationale ungdomsorganisationer i Europa. 9

10 DUF deltager løbende i EUs Struktureret Dialog. Processen veksler mellem at udarbejde høringsspørgsmål i samarbejde med flere samarbejdspartnere inden for ungdomsområdet og at deltage ved ungdomskonferencer i Europa; senest i Irland og på Cypern. DUF har fortsat foreningslivets vilkår og unges deltagelse i demokratiet som kerneprincipper for DUFs europæiske indsats. 10

11 Internationalt DUF har i 2013 arbejdet for at forbedre rammevilkårene for medlemsorganisationernes internationale arbejde, indledt en særlig type partnerskab med KFUM- Spejderne og afholdt en nyskabende international ungdomskonference. International strategi Det politiske mål under den internationale strategi er todelt: Medlemsorganisationernes internationale engagement er styrket, og ungdomsorganisationer i udviklingslandene og MENAregionen har øget kapacitet og større indflydelse på de samfund, de indgår i. Det politiske mål søges opnået gennem strategiske indsatser i forhold til vilkårene for medlemsorganisationernes internationale arbejde, rådgivnings- og læringstilbud, netværks- og dialogaktiviteter samt informationsarbejde. Forbedrede rammer for projekter i Mellemøsten og Nordafrika DUF er i 2013 blevet strategisk partner for Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Udenrigsministeriet har indskrænket antallet af bevillinger til aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika, men DUF er blandt de udvalgte organisationer, som har fået fornyet sin aftale. Foruden flere midler til MENA DK-puljen omfatter aftalen en særlig type partnerskab med KFUM-Spejderne. Det såkaldte aftalepartnerskab med KFUM-Spejderne er blevet til som konkvens af, at KFUM-Spejdernes partnerskab med de tunesiske spejdere ikke længere kan opnå direkte støtte fra Udenrigsministeriet. Højt aktivitetsniveau Med 45 ansøgninger ved de tre første ansøgningsrunder var der i 2013 god søgning til DUFs to internationale puljer, ligesom antallet af ungdomsledere (42) i andet halvår er det højeste nogensinde. DUFs samarbejde med den zimbabwiske ungdomsorganisation Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) har muliggjort igangsættelse af en vifte af nye projekter i et land, hvor det ellers er svært at arbejde. Zimbabwe er nu blandt de lande, hvor mange medlemsorganisationer er internationalt aktive. Nyskabende international ungdomskonference I maj var DUF vært for en international konference med titlen Creating Space for Youth. På konferencen blev der eksperimenteret med både form og indhold ud fra devisen, at forandringer handler om at gøre tingene på en ny måde. Blandt andet blev der lagt stor vægt på deltagerinvolverende metoder. Konferencen blev, med en gennemsnitsscore på 8,1 ud af 10, særdeles positivt evalueret af de 114 deltagere fra 17 forskellige lande. 11

12 Integration Gennem Partnerskabsprojektet og Krydsfelt har DUF i 2013 styrket unge nydanskeres engagement og inklusion i foreningslivet. Nydanske ungdomsorganisationer styrkes DUF arbejder for at styrke nydanske ungdomsorganisationer gennem Partnerskabsprojektet, og i 2013 var ni organisationer med i projektet. Der er blevet afholdt et uddannelsesforløb, temaaftener, løbende vejledning samt længere procesforløb med flere af organisationerne. Fire nydanske ungdomsorganisationer har i 2013 søgt tips- og indslusningstilskud, og organisationerne har i 2013 også haft fokus på at styrke sig organisatorisk. DUF tilbyder attraktive muligheder for at arbejde med integration DUF styrker relationer mellem medlemsorganisationerne og tilbyder muligheder for at sætte fokus på inklusion af nydanske målgrupper gennem projektet Krydsfelt. DUF kører frem til udgangen af 2013 Krydsfelt på Vestegnen og i Aalborg og kører Krydsfelt i Esbjerg og Slagelse i Det samlede antal deltagende lokalforeninger forventes at blive 25. Samtidig er det DUFs ønske at styrke anerkendelsen af det værdibaserede frivillige arbejde gennem samarbejde med kommunerne i Krydsfelt-byerne for at sikre lokal forankring efter projektperiodens udløb. Der er i Krydsfelt-byerne etableret et godt samarbejde med centrale konsulenter på børne-, unge- og fritidsområderne. Ny-Dansk Ungdomsråd I april 2013 valgte Ny-Dansk Ungdomsråd at nedlægge sig selv. Det skete som konsekvens af, at forligspartierne bag satspuljeforliget valgte ikke at forlænge Ny-Dansk Ungdomsråds bevilling. Dermed forsvandt det økonomiske grundlag for rådets fortsatte drift. DUF har varetaget sekretariatsforpligtelsen for Ny-Dansk Ungdomsråd siden oprettelsen i foråret DUF som primær aktør inden for medborgerskab, demokratisk deltagelse og foreningsliv DUF har slået sit navn fast som aktør, når det gælder styrkelsen af unge nydanskeres deltagelse i foreningslivet. Derfor har ministerier, kommuner og diverse organisationer flere gange i 2013 inviteret DUF til at holde oplæg og indlede samarbejdsprojekter.. Strategiens overordnede effekt Strategien for Integration løber fra Inden for området nydanskere og foreningsliv anses DUF for at være en aktør, der kan bistå med både viden og rådgivning, og som tilbyder en række muligheder både til nydanske ungdomsorganisationer, til DUFs medlemsorganisationer og deres lokalforeninger samt til eksterne aktører. Arbejdet med nydanskere og foreningsliv kommer til udtryk ved den særlige position, DUF har blandt unge nydanskere i foreningslivet som værende anerkendende og rummelig. Resultaterne af arbejdet kan blandt andet måles i en øget deltagelse i foreningslivet og i samfundet blandt de nydanskere, som DUF er i kontakt med. 12

13 Økonomi og tipsmidler DUFs økonomi DUFs økonomiske resultat for 2012 blev et overskud på 1,459 millioner kroner holdt op imod et overskud på 1,373 millioner kroner i Omsætningen blev på i alt 30,5 millioner kroner, og der var i gennemsnit ansat 34,4 årsværk (inkl. tipsadministrationen). Se i øvrigt DUFs årsregnskab DUFs administration af tipsmidler Udgifterne til administration af tipsmidlerne var 2,868 millioner kroner i 2012 i forhold til 2,393 millioner kroner i I alt 2,7 årsværk har været beskæftiget med administration af tipsmidlerne. Se i øvrigt DUFs årsregnskab for 2012 og Tipsårsberetningen Tipsmidler og støtteordninger DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. I 2012 uddelte DUF 128 millioner kroner i driftstilskud til landsorganisationer, 0 kroner i anlægstilskud til landsorganisationer og 2,1 millioner kroner i InitiativStøtte til nye og udviklende projekter for og med børn og unge. DUF uddelte desuden kroner i støtte fra Integrationspuljen, der finansieres af Integrationsministeriet. 13

14 DUFs medlemmer og observatører Medlemsorganisationer 4H Afrika InTouch AFS Interkultur Apostolsk Kirkes Børn og Unge Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Bifrost Børne- og Ungdoms Oase CISV Danmark Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Danmarks Unge Katolikker Dansk Anatolien Ungdom Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk Dansk ICYE Dansk Skoleskak Danske Baptisters Spejderkorps Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Skoleelever Danske Studerendes Fællesråd DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed De grønne pigespejdere De Gule Spejdere i Danmark Det Danske Spejderkorps DUI-LEG og VIRKE Erhvervsskolernes Elev-Organisation Europæisk Ungdom Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund The International Medical Cooperation Committee Israelsmissionens Unge KFUM-Spejderne i Danmark KFUM og KFUK i Danmark Konservativ Ungdoms Landsorganisation LandboUngdom Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger Landsforeningen Natur & Ungdom Landsgardeforeningen Landssammenslutningen af Handelsskoleelever LO-Ungdom Luthersk Missions Ungdom Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark Missionsforbundets Børn og Unge Musik & Ungdom Operation Dagsværk Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Radikal Ungdom af 1994 Red Barnet Ungdom Socialistisk Folkepartis Ungdom Socialistisk UngdomsFront Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger Sammenslutningen af Unge Med Handicap Ungdommens Røde Kors 14

15 Ungdomsringen Venstres Ungdoms Landsorganisation Youth for Christ Danmark Youth for Understanding Danmark Observatørorganisationer Adventistspejderne Dansk Blindesamfunds Ungdom Danske Døves Ungdomsforbund Dansk Folkepartis Ungdom Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsen Foreningen for Unge Nydanskere Internationalt Forum Konservative Studerende Liberal Alliances Ungdom Netværket af Ungdomsråd Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Økumenisk Ungdom 15

16 DUFs styrelse Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2013 har styrelsen holdt seks møder og to seminarer. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF, herunder udviklingen af strategier for DUFs syv strategiske områder. Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde varetaget deres respektive områder. Signe Bo, formand Suppleant Erik Vad Brændgaard Morten Thaarup, næstformand Suppleant Alexander Grandt Petersen Andreas Dybkjær-Andersson Suppleant Elli Kappelgaard Andreas Højmark Andersen Suppleant Christian Bylund Frederik Giese Suppleant Amalie Utzon Henrik Oversø Suppleant Søren Olsen Ida Birkvad Sørensen Suppleant Signe Nielsen Jens Husted Suppleant Martin Bech Morten Krogsgaard KFUM og KFUK i Danmark Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Africa InTouch Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Ungdommens Røde Kors Ungdomsringen CISV Danmark Venstres Ungdoms Landsorganisation Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Marie Gro Svenstrup Det Danske Spejderkorps Suppleant Mathias L. Faaborg Mathilde Fruergaard Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Suppleant Mathilde Karen Obel Mikkel Rode Bifrost Suppleant Stinne Kirketerp Morten Skov Christiansen LO-Ungdom Suppleant Dan Larsen Phillip Adam Dimsits Lerer Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Suppleant Thomas Skinnerup Philipsen Nanna Kjølholt De grønne pigespejdere Suppleant Kirstine Hansen Baadsgaard Thea P. Frederiksen Danske Studerendes Fællesråd Suppleant Svend Dyrholm Jensen Vera Rosenbeck Danske Skoleelever 16

17 DUFs udvalg Forretningsudvalget Signe Bo Morten Thaarup Andreas Højmark Andersen Jens Husted Phillip Adam Dimsits Lerer InitiativStøtteudvalget Thea P. Frederiksen Anna Vixø Vistensen Anders Gredal Berner Anne Katrine Østerby Marie Louise Frifelt Niels Nielsen Søren Olsen Mellemøstpuljeudvalget Kim Viggo Nielsen Gitte Berle Josephine Münch Marc Honoré Rasmus Schäffner Jacobsen Stine Baltzer Madsen Ane Willumsen Ekstern ressourceperson: Projektpuljeudvalget Lea Wermelin Andreas Dybkjær-Andersson Astrid Lingreen Hjermind Cathrine Næsby Esben Holager Helle Krogh Maria Hastrup Trine Bang Tipsudvalget Kristoffer Okholm-Naut Mikkel Rode Morten Thaarup Morten Østergaard Peter Munk Poulsen Robert Kjellerup Andersen Signe Bo Eksterne ressourcepersoner: KFUM og KFUK, DUFs formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DUFs næstformand Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Venstres Ungdoms Landsorganisation Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Studerendes Fællesråd, formand Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Bifrost KFUM-Spejderne i Danmark DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Netværket af Ungdomsråd Ungdomsringen KFUM-Spejderne i Danmark, formand KFUM og KFUK Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Youth for Understanding Danmark Red Barnet Ungdom Ungdommens Røde Kors Elisabeth Mamsen, Dansk ICYE Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, formand Africa InTouch Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Det Danske Spejderkorps The International Medical Cooperation Committee De grønne pigespejdere Ungdommens Røde Kors DUI-LEG og VIRKE, formand Bifrost Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Venstres Ungdoms Landsorganisation Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Danske Skoleelever KFUM og KFUK Benny Agergaard, Det Danske Spejderkorps, og Brian Larsen, Ungdomsringen 17

18 DUFs sekretariat Generalsekretariat Generalsekretær Kåre Månsson Chefkonsulent Christine Skovgaard Justesen Studentermedarbejder Louise Østerby Jakobsen ( ) Studentermedarbejder Mette Kjær Damholdt Sørensen ( ) Kommunikation og eksterne relationer Kommunikationschef Alexander Tolstrup Kommunikationskonsulent June Risum Scheibel Kommunikationskonsulent Christian Klauber Politisk konsulent Thomas le Dous Studentermedarbejder Jannie Fjordside ( ) Projektmedarbejder Jannie Fjordside ( ) Studentermedarbejder Cecilie Meldgaard Goth ( ) National afdeling National chef Bente Ryberg Chefkonsulent Michael Hedelund Organisationskonsulent Anna G. Jensen Organisationskonsulent Asger Toft Johannsen Organisationskonsulent Henrik Bang Bjørgo Organisationskonsulent Noman Malik Politisk konsulent Anne Hansen Politisk konsulent Dina Staal Politisk konsulent Jens Nygaard Nielsen Politisk konsulent Michael Johnson ( ) Politisk konsulent Sune Christian Lodal Studentermedarbejder Sofie Bolding Christensen ( ) Studentermedarbejder Mette Lindhardt Nord ( ) Studentermedarbejder Mikkel Mejling Andersen Studentermedarbejder Nicolai Ellemann Iversen ( ) Studentermedarbejder Maria Gudme ( ) International afdeling International chef Helene Horsbrugh International konsulent Adwan Mohamad International konsulent Anne Nybo (orlov ) International konsulent Christina Dahl Jensen ( ) International konsulent Gunvor Bjerglund Thomsen ( ) International konsulent Helle Joensen International konsulent Nina Christine Lundbye (orlov ) International konsulent Sidsel Koordt Vognsen International konsulent Lasse Tørslev (orlov ) International konsulent Troels Broberg Carlander ( ) International konsulent Sille Wiberg ( ) International programmedarbejder Marie Engberg Helmstedt ( ) International programmedarbejder Vibeke Møller Thomsen International programmedarbejder Jesper Jais Nørgaard Studentermedarbejder Line Vestergaard Lauritzen ( ) 18

19 Administration og tipsadministration Administrationschef Jesper Kejlhof Tipskonsulent Jakob Harbo Kastrup Tipskonsulent Jussi Johansen ( ) Administrativ medarbejder Mia Syberg Kontorassistent Käte Kisbye Regnskabsassistent Rie Nortoft IT-studentermedarbejder Jonas Høye Kristiansen ( ) Altmuligmand Ove Wikander 19

20 Kalender 2013 D Demokrati 4. februar Folketingets Ungdomsparlament, Folketinget 12. februar Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde februar KV2013-koordinering, Horsens Byråd 4. marts Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde marts Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde marts Høring om e-valg, Folketinget 20. marts Filmpremiere: Til ungdommen, København, Århus, Odense og Aalborg 4. april KV2013-koordinering, Brønderslev Byråd 9. april Forespørgselsdebat om Valgretskommissionen, Folketinget 13. maj Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde maj Inputgruppe på DUFs demokratiarbejde maj KV2013-koordinering, KL 16. maj DM i debat 2013 indledende runde 1, København 21. maj KV2013-inspirationskonference, København 23. maj DM i debat 2013 indledende runde 2, København 27. maj KV2013-koordinering, Biblioteksforeningen 3. juni Demokratinetværk, København 14. juni Film: Til ungdommen, Bornholm 15. juni DM i debat 2013 semifinale, Bornholm 15. juni DM i debat 2013 finale, Bornholm 22. august KV2013-koordinering, KL 23. august UVM/ØIM Reception for kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsessteder 3. september Demokratinetværk, København 5. september KV2013-kampagnelancering, København 26. september KV2013-koordinering, Holbæk Byråd U Ungdom 3. april Studietur til Ringsted 15. april Studietur til Kolding 22. maj Positionér din organisation: SUMH, DBU 27. maj Positionér din organisation: 4H, Landbo Ungdom samt Natur & Ungdom 3. juni Studietur til Herning 16. september Studietur til Kerteminde/ Nyborg 23. september Studietur til Randers september Positionér din organisation på Refleks. Syv organisationer deltog 7. oktober Studietur til København 24. oktober Positionér din organisation: politiske ungdomsorganisationer samt elev- og studenterorganisationer 6. november Studietur til København/ Frederiksberg 16. november Positionér din organisation, afholdes på DUF 11. december Positionér din organisation, afholdes på DUF F Foreninger januar Kulturministeriets Folkeoplysningsseminar - Oplæg for 6-by samarbejdet om religiøse foreningers folkeoplysningsstatus 3. april Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Ringsted 15. april Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Kolding 22. april Kulturministeriets Folkeoplysningskonference maj KL-konference 3. juni Studierejse (i samarbejde med U Ungdom), Herning 20

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

VELKOMMEN. Refleks2013

VELKOMMEN. Refleks2013 3 1 0 2 s k e fl Re UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, FORANDRINGSLEDELSE, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, POSITIONER DIN ORGANISATION LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 1. Formalia Ordstyrer: Patricia Fruelund Referent: Tobias Abell Nielsen Tilstedeværende: Tobias Abell Nielsen, Jesper Mølgaard, Patricia Fruelund, Benjamin

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Strategi for FDF i samarbejde

Strategi for FDF i samarbejde Strategi for FDF i samarbejde 1 Strategi for FDF i samarbejde FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål. Dette er strategien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI En søstjerne der blev reddet. 2 Kampe på selvejeområdet gennem de sidste 20

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV.

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Unge i forening kræver indflydelse

Unge i forening kræver indflydelse DUF Fokus august 2011 Unge i forening kræver indflydelse I udviklingslandene, Mellemøsten og Afrika vokser antallet af unge. De kræver demokratisk indflydelse og vil tage ansvar for samfundets udvikling.

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere