Nummer. Ældrerådene på nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer. Ældrerådene på nettet"

Transkript

1 9. årgang februar Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark, der endnu ikke er tilendebragt. Nu skal detaljerne på plads. Både harmoniseringen af de gamle kendte opgaver og implementeringen af de nye. Et af regeringens mål med omstillingen er en styrkelse af det kommunale selvstyre. Udfordringen for regeringen er nu at give kommunerne frihed, tid og plads til at udvikle kvaliteten i den kommunale service. Uden overflødig kontrol. Uden de snærende bånd, der har begrænset arbejdet i de sidste år. Nu er rammerne på plads, muligheden tilstede. Et af de redskaber, som kommunerne i højere grad end før vil bruge, er de elektroniske medier. Ikke mindst for at bruge mindre tid på administrative opgaver og mere tid til borgerservice. Det medfører, at vi i ældrerådene får større elektronisk kontakt med kommunen. Der bliver brug for ældrerådene, når nye opgaver skal implementeres. Vi er borgernes talerør, og vi skal være synlige i hver enkelt kommune. Det skal være synligt, hvordan borgerne kan komme i kontakt med os, enkeltvis eller som råd. Det lokale pensionistblad og den lokale presse er oplagte redskaber til orientering, til at komme med synspunkter, til debat. Dialog med bruger- og pårørenderådene og med de lokale pensionistforeninger og borgermøder er andre redskaber til at holde sig ajour med, hvad der rører sig blandt vores vælgere. Sammenslutningens projekt Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet har nu fem kommuner som pilotkommuner, og de afvikler deres første debatmøder her i januar og februar. Emner og samarbejdspartnere er meget forskellige. Men synlighed mangler ikke nogen steder. Flere ældreråd er velkomne til at tilslutte sig projektet læs videre inde i bladet. Få havde vel for fem år siden forestillet sig, at det mest udbredte redskab for ældrerådene til at orientere borgerne, er nettet. Det er blevet almindeligt, at ældrerådet har deres egen hjemmeside. Ældrerådets referater og høringssvar kan også findes på kommunens hjemmeside foruden orientering om Ældrerådets sammensætning og vedtægter. Ja! Debat og orientering om kommunens seniorliv i det hele taget. Derfor glæder vi os i Sammenslutningen over, at vi gennem projektet Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning har mulighed for at udvikle vores hjemmeside, så vi ad den vej kan styrke dialogen med jer i ældrerådene, og give mulighed for at I kan komme i dialog med hinanden om faglige forhold. I kan inden længe læse mere om projektet på hjemmesiden Fortsætter på side 2 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference finder sted på Hotel Nyborg strand d maj. Emnet for konferencen d. 3. maj er Kvalitet i ældresektoren. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde udsendes primo februar. Konferenceprogram udsendes ultimo februar. I dette nummer Leder side 1 Undersøgelse af tilsynene side 2 Nyt fra ministerierne side 3 Undersøgelser og publikationer side 5 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 6 Temadage og konferencer side 8

2 2 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Fremtidens nyhedsmedie og dialogforum er nettet. Vi skal bruge det sammen med de øvrige muligheder, der er for at synliggøre ældrerådene i de enkelte kommuner. 16. januar blev en skelsættende dag for ældrerådene. Sammenslutningen og enkelte ældreråds indsats har båret frugt. Socialminister Eva Kjer Hansen fremsatte denne tirsdag lovforslag om, at ældrerådene skal sidestilles med handicaprådene og have ret til mødediæter, befordring og evt. tabt arbejdsfortjeneste. Forslaget der var en udvidelse af det forslag, SF havde fremsat - fik opbakning fra alle sider i salen, der var ros til ældrerådenes indsats i kommunerne. Forslaget er nu sendt til behandling i Folketingets socialudvalg. Hvornår detaljerne falder på plads og vedtages, er det svært at spå om, men det bliver inden sommerferien. Kirsten Feld Formand Undersøgelse af tilsynene på plejecentre mv. og af brugerog pårørenderåd Af Jens Erik Madsen, næstformand i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Det sker ret ofte, at enkeltsager om personer og samfundsforhold får stor opmærksomhed i aviser, radio og TV. Således var det også i sommeren 2006, da et fjernsynshold med skjult kamera fortalte om forholdene på et bestemt københavnsk plejehjem. En mediestorm rejste sig og førte naturligvis til, at politikere i borgerrepræsentationen og Folketinget som med én mund udbrød: Dét må der gøres noget ved! Et af resultaterne af denne beslutsomhed ser vi nu: I december udkom fra Socialministeriet en rapport med ovenstående titel. Rapporten er lavet af Rambøll Management på bestilling af socialminister Eva Kjer Hansen. Socialministeren har ønsket en kortlægning og vurdering af, hvordan tilsynet fungerer i landets plejecentre, herunder en undersøgelse af den funktion, som bruger- og pårørenderådene har i forhold til tilsynet samt i forhold til hverdagen i plejecentrene. Målet er at kunne iværksætte en indsats, der kan sikre et bedre tilsyn og derved medvirke til at undgå omsorgssvigt i plejecentrene samt sikre tryghed for borgere og pårørende. I rapporten afdækkes så kvaliteten af de kommunale tilsyn og tilsynsrapporterne, samt i hvor høj grad bruger- og pårørenderådene har været på banen. Analysen afslører, at det står dårligt til med kvaliteten af de kommunale tilsyn. Rapporten udtrykker det meget diplomatisk:, at det er muligt at forbedre de kommunale tilsyn, så de i højere grad kan medvirke til at sikre de ældre et bedre ældreliv. I rapporten redegøres meget omhyggeligt for, at undersøgelsen bygger på interview med 13 udvalgte kommuner, med to-tre plejecentre fra hver, og med gennemgang af 594 tilsynsrapporter og spørgeskemaer til mere end medlemmer af bruger- og pårørenderåd. På den baggrund er der god grund til at lægge vægt på de anbefalinger, som konsulentfirmaet også er blevet bedt om at komme med. Man har især hæftet sig ved, at der fra flere sider er sat spørgsmålstegn ved uvildigheden i tilsynene, når den tilsynsførende betragtes som en kollega, man samarbejder med i hverdagen. Derfor anbefaler Rambøll Management, at der kommer øget fokus på uvildigheden i tilsynene, for eksempel ved øget organisatorisk adskillelse af tilsynsenheden fra udførerenheden, brug af private leverandører m.v. at kommunalbestyrelserne mere aktivt kommunikerer formålet med tilsynet ud til plejecentrene, så de er sig formålet bevidst. Tilsynsrapporterne får ikke mange rosende ord. De kan mange steder bedst karakteriseres som snik-snak, og det gælder også ofte den årlige redegørelse, som skal sammenfatte og konkludere på en sådan måde, at kommunalbestyrelsen har noget at forholde sig til og reagere på. Bruger- og pårørenderådene har fået et stort og veldokumenteret afsnit i rapporten. De deltager

3 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar kun sjældent i det uanmeldte tilsyn og kun i enkelte tilfælde i det anmeldte tilsyn. Også her er der efter rapportens anbefalinger rige muligheder for forbedringer. På side ni kan man læse fire anbefalinger herom. Strukturreformen har som bekendt medført, at de 65 nye sammenlagte kommuner i disse dage arbejder med planlægning af, hvorledes det kommunale tilsyn skal tilrettelægges i den nye kommune. Ældrerådene har her en vigtig opgave at løse, og rapporten bør derfor være pligtlæsning for alle medlemmer af ældrerådene. Desværre fås den ikke i en papirudgave, men skal hentes på nettet på Ældrerådets sekretariat i kommunen bør derfor straks anmodes om at skaffe den til veje, så alle medlemmerne kan studere de udmærkede anbefalinger og bruge dem som baggrund for ældrerådets høringssvar. Socialminister Eva Kjer Hansen har fremsat lovforslag i Folketinget. Meningen er, at hun vil have bemyndigelse til at fastsætte detaljerede regler i en bekendtgørelse og vejledning om gennemførelsen af de to kommunale, lovpligtige tilsyn. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark har i sit høringssvar anbefalet lovforslaget og forventer at blive taget med på råd, når bekendtgørelse og vejledning skal udformes. Undersøgelsen er på 46 sider + bilag, fra december Den er gratis, men findes kun på nettet: Nyhedscenter til højre under Seneste udgivelser står Undersøgelse af tilsynene på plejecentre m.v. og af bruger- og pårørenderådene, december Sammenslutningen af Ældreråds høringssvar kan ses på: Folketinget og ministerierne Høringssvar Høringssvar 2007 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.m. og etablering af ældreråd). (3. januar) Nyt fra ministerierne Kørepenge til ældreråd Socialministeriet udsendte i december en vejledning om ældreråd, hvor det er indskærpet, at kommunerne ikke må udbetale kørepenge. Dette vakte bestyrtelse rundt om i landets ældreråd, hvor indskærpelsen er ekstra problematisk med de nye kommuner, hvor afstandene er større. Socialminister Eva Kjer Hansen har derfor modtaget flere henvendelser fra ældreråd og Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, der gør opmærksom på problemet. Vær med til at skabe nærdemokrati i din kommune! Nu er muligheden her for at skabe lokal debat omkring et emne, som I brænder for i ældrerådet. Sammenslutningens projekt Nærdemokrati er godt i gang med i de fem pilotkommuner, og nu vil vi meget gerne have flere ældreråd med. Der er mange muligheder, og det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. De formelle betingelser og muligheder er: - Arrangementet skal tilrettelægges i samarbejde med en partner, f.eks. handicapråd, forvaltningen eller pensionistforeninger. - Der kan opnås økonomisk støtte på omkring kr. til arrangementet (støtten skal bruges til foredragsholdere, lokaleleje eller kørsel af hjemmehjælpsmodtagere). - Sekretariatet vil stå til rådighed med hjælp til ideudvikling, pressemeddelelser, osv. Hvis det fanger interessen, så se mere på hjemmesiden under Organisationen Projekt Nærdemokrati eller skriv en mail eller ring til Nana Alsted, tlf.: , mail:

4 4 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 SF har stillet forslag om kørepenge til ældre, som var til førstebehandling i Folketinget d. 16. januar. Socialministeren er enig med SF i, at ældrerådene skal have kørepenge, men hun ønsker tillige, at ældrerådene sidestilles med de kommunale handicapråd, og at der derfor også bliver udbetalt diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kræver et nyt lovforslag, hvis medlemmerne også skal have diæter, og det kan derfor tage tid, før lovgivningen endeligt er på plads. Se referat af folketingsdebatten på Referater fra Folketingssalen Nederst på siden findes et link: Referater af møderne i Folketingssalen Møde nr tirsdag 16. januar 2007 Image-kampagne Efter høringer i efteråret 2006 om kvalitet i ældreplejen vil socialminister Eva Kjer Hansen iværksætte en kampagne, der skal tiltrække og fastholde medarbejderne i ældresektoren. Høringerne understregede, at sektoren har et imageproblem det vil ministeren i samarbejde med FOA, Dansk Sygeplejeråd og KL rette op på. På høringerne fremgik det desuden, at der var et stort ønske om, at personalet får bedre muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derfor påbegyndes i foråret 2007 en række kurser for både offentlige og private institutionsledere inden for det sociale område. Syv vejledninger fra Socialministeriet Socialministeriet har udsendt syv vejledninger til lov om social service, som gælder fra 1. januar Vejledningerne indeholder revisioner i forhold til de tidligere vejledninger for at tage højde for de ændringer, som er nødvendiggjort af kommunalreformen. De enkelte vejledninger indeholder de vigtigste bekendtgørelser og andet relevant materiale som bilag. Hermed bortfalder de hidtidige vejledninger til serviceloven, herunder de seks hovedvejledninger ; 1) sociale tilbud til ældre, 2) sociale tilbud til voksne med handicap, 3) sociale tilbud til børn med handicap, 4) den sociale indsats for udsatte, 5) vejledningen om særlig støtte til børn og unge, 6) samt vejledningen om hjælpemidler, støtte til bil mv. Desuden bortfalder de vejledninger på enkeltområder, der er udarbejdet siden serviceloven trådte i kraft 1. juli 1998, eksempelvis om kvalitetsstandarder. I hver enkelt vejledning står, hvilke vejledninger der erstattes af vejledningen. De nye vejledninger er følgende: Vejledning 1 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven. Vejledning 2 om personlig og praktisk hjælp, træning og forebyggelse mv. Vejledning 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier Vejledning 4 om botilbud mv. til voksne Vejledning 5 om særlig støtte til voksne Vejledning 6 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning 7 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. Vejledning 2 er umiddelbart af størst relevans for ældrerådene: Afsnit III omhandler ældreråd, klageråd, bruger- pårørenderåd og handicapråd. Vejledningerne kan downloades gratis på Nyhedscenter Nyheder om lovstof 2006 Lovstof - Hjælp til administration af den nye servicelov ( ). De er også trykt som publikationer, og der er produceret en CD-ROM med alle syv vejledninger samlet. De syv publikationer og CD-ROM - en er udsendt i begyndelsen af januar til kommunerne og regionerne. Vejledningerne kan også købes i boghandlen eller ved henvendelse til Nordisk Bog Center, Haslev, Telefon , fax , (ved køb af alle syv publikationer og CD-ROM en er prisen 490 kr. for den samlede pakke.)

5 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Undersøgelser og publikationer Pjece til beregning af hjemmehjælp For at sikre kommunerne bruger samme grundlag for beregninger af hjemmehjælp har socialminister Eva Kjer Hansen sammen med KL udarbejdet en pjece til kommunerne. Grunden til dette er, at Konkurrencestyrelsen har behandlet en række sager, hvor kommunernes priser har været for lave og dermed konkurrenceforvridende i forhold til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til ældre. 79 pct. af kommunerne tilbyder frit valg på ældreområdet, en tilsvarende procentdel modtager hjælpen fra det offentlige, 7 pct. modtager hele hjælpen fra private og 14 pct. fra både private og offentlige, viser tal fra Ankestyrelsen fra Både KL og Konkurrencestyrelsen mener, at en af grundene til de forskelligartede priser skyldes et meget kompliceret regelsæt. Pjecen kan ses på Nyhedscenter Spalte i højre side, find Fælles pjece om prisfastsættelse på ældreområdet eller bestilles ved Socialministeriets lov-ekspedition, tlf.: Oplæg til patientreform En bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører har udgivet et debatoplæg til en patientreform kaldet Brugernes Sundhedsvæsen. Oplægget spiller op mod de igangværende møder, regeringen afholder om kvalitetsreformen: Med oplæggets fokus på bl.a. brugerinvolvering og sammenhæng viser det, hvordan en kvalitetsreform konkret kan gennemføres. Oplægget munder ud i seks krav til den indsats, som skal sikre, at målsætningen om brugernes sundhedsvæsen kan realiseres i praksis: Ny viden, nye incitamenter, nye relationer, nye kompetencer, nyt medansvar og ny lighed. De seks krav beskrives uddybende i oplægget, og der findes anbefalinger til, hvordan de omsættes til praksisniveau. Oplægget konkluderer, at det er nødvendigt, sundhedsvæsenet undergår revolutionerende forandringer for at leve op til de krav og forventninger, fremtidige patienter og brugere vil stille til behandlinger. Dette betyder blandt andet at den hidtidige organisering og prioritering skal forandres, og at den lige adgang til sundhedsydelser, der har været et bærende princip i det danske sundhedsvæsen, må bortfalde. Gruppen bag oplægget omfatter landets ti største patientforeninger, der er samlet i organisationen Patientforum, Danske Regioner, organisationen Oxford Health Alliance (stiftet af Novo Nordisk og Oxford Universitet), kommuner, private udbydere af sundhedsydelser, faglige organisationer, forsikringsselskaber, medicinalindustrien samt en kreds af førende sundhedseksperter m.fl. Initiativet til projektet er taget af Innovationsrådet og Mandag Morgen. Læs mere om initiativet på: Bestil oplægget ved huset Mandag Morgen, tlf.: Ny styrelse - nyt blad Som en udløber af strukturreformen erstatter Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service den gamle styrelse, Styrelsen for Social Service, begge under Socialministeriet. Styrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde, som har til formål at sikre, at de social- og velfærdspolitiske initiativer, som Folketinget beslutter, bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne. Udover Center for Social Service består styrelsen af Center for Specialrådgivning (VISO). I forhold til ældreområdet varetager styrelsen en række metodeudviklingsopgaver, som henvender sig til såvel den kommunale myndighed som til leverandører af kommunale serviceydelser på det sociale område. De igangværende projekter har fokus på henholdsvis styringsredskaber (eks. kvalitetsstandarder), frit valg og sagsbehandlingsmetoder, men også på mere konkrete sagsområder såsom svage ældre, ældretræning, personalerekruttering og brugervenlige kommunikationsredskaber. I anledning af skiftet udgiver styrelsen et blad, hvor det første udkom i januar. Bladet udkommer kvartalsvis. Abonnement på Styrelsen for Specialerådgivning og Social Service er gratis og kan bestilles på mail-adressen: eller på tlf.: Læs mere om styrelsen på hjemmeside:

6 6 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Nyt fra Sammenslutningen Sundhed i alderdommen stor succes i Randers Den 17. januar løb det første af forhåbentlig mange debatarrangementer i Sammenslutningen af Ældreråds projekt Nærdemokrati af stablen i Ridehuset i Randers. Og man kunne ikke ønske sig en bedre start - med over 400 fremmødte og fire engagerede oplægsholdere var arrangementet en stor succes. Temaet for arrangementet, der var tilrettelagt i samarbejde mellem Randers ældreråd og den lokale afdeling af Ældresagen, var sundhed i alderdommen. Emnet blev belyst på forskellig vis af oplægsholderne; Finn Breinholt fortalte om den nye befolkningsundersøgelse, der kunne vise, hvordan både det fysiske og psykiske helbred ser ud for ældre i regionen. Overlæge Ove Davidsen kunne fortælle om forebyggelse og genoptræning af slagtilfælde, Claus Engstrup, der er leder af den nye rehabiliteringsafdeling i kommunen, fortalte om, hvordan genoptræningen skal organiseres i fremtiden, Jørn Duus oplæg handlede om, hvad vi kan forvente os af den næste generation, der går på pension og Sundhedsdirektør Erik Mouritzen, der også styrede debatten undervejs, fortalte om kommunens sundhedspolitiske tiltag på ældreområdet. Alt i alt en meget oplysende og lærerig eftermiddag, og der var også plads til en særlig overraskelse, da programmet blev afbrudt af gymnastiske øvelser for hele salen ved fysioterapeut Tinna Pedersen. Livsglæde og deltagere til helt oppe under loftet I Hjørring var der d. 23. januar debatmøde med titlen: Livsglæde i en sund krop sundhed for ældre i Hjørring kommune. Arrangement var det andet i projekt Nærdemokrati, og succesen fra Randers gentog sig. Der var dækket op i den lille sal i Vendelbohus i Hjørring, men som deltagerne strømmede ind, blev arrangementet flyttet til den store sal, hvor de sidst ankomne endda måtte finde pladser på balkonen. Det var også et meget fint program, der kunne præsenteres: Formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft, åbnede mødet med at fortælle om kommunens planer omkring sundhed og ældre i Hjørring. Sundhedspsykologen Mette Kold fortalte om de mange måder, man kan opfatte alder på og gav gode råd omkring det at holde sig i gang. Derefter var det Lis Ingemann, der med stor lune fortalte om sine oplevelser som luksusvagabond på de danske landeveje. Efter kaffepausen fortalte Kaj Jørgensen om frivillig idræt for ældre i Hjørring og særligt om Seniormotion og samvær, der har været en stor succes gennem mange år. Derefter gik diskussion lystigt ved bordene og ældrerådets medlemmer gik rundt og samlede indtryk. Til slut var der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der dels bestod af fire ældrerådsmedlemmer og dels af Karl Bornhøft, Kaj Jørgensen og Leif Johannes Jensen, Ældre- og Handicapchef. Det blev altså til endnu en meget hyggelig eftermiddag, hvor der var plads til både snak, grin og til at tage oplysninger og inspiration med hjem. Mødet var resultat af et samarbejde mellem Ældrerådet og Sund By Butikken. Fra Ældreråd til Ældreråd Færre valgsteder Sidst på året 2006 vedtog Faaborg kommune at skære ned på antallet af valgsteder i forbindelse med kommunesammenlægninger. Politikerne havde ikke inddraget ældrerådet i høringsprocessen, hvilket formand for Sammenlægningsældrerådet, Poul Skrubbeltrang, kommenterede: Det står jo i loven, at alt, hvad der berører de ældre, skal til høring i ældrerådene, og jeg forstår slet ikke, hvorfor denne sag tilsyneladende skal hastes igennem. Mig bekendt er der længe til næste valg. Der er masser af tid til at få os hørt.

7 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Stærk kritik Formand for ældrerådet i Slagelse kommune, Vagn Nielsen, rettede sidst i november en kraftig kritik af borgmester i kommunen, Lis Tribler (S). Ældrerådet er kommunens lovbestemte rådgiver og formidler af ALLE spørgsmål vedrørende ældre. Han mener ikke, hun orienterede byrådsmedlemmerne om de officielle breve, ældrerådet sender til kommunen: Brevene omhandler blandt andet klager fra ældrerådet og høring om budgettet. Borgmesteren afviser kritikken blandt andet med henvisning til, at nogle af henvendelserne er sendt til diverse udvalg og forvaltninger. Ulovligt forslag bremset Få timer før byrådet i Middelfart skulle holde møde, blev et forslag taget af dagsordenen, da det viste sig at være ulovligt. Forslaget blev bremset af ældrerådets formand, Kai Have. Få timer forinden fik han af Socialministeriet bekræftet ældrerådets formodning om, at forslaget var ulovligt. Loven foreskriver mindst to hjemmebesøg om året, men det ulovlige forslag indeholdt en bestemmelse om, at det skal være kommunens forebyggende medarbejder, som skønner, at en borger skal tilbydes deltagelse i et temaarrangement i stedet for hjemmebesøg nummer to. I Socialministeriets svar stod blandt andet: Borgerne skal have to årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Hvis en borger vælger at sige nej, kan der i så fald tilbydes et temaarrangement i stedet. Men der skal altid tilbydes to besøg i hjemmet først. Formanden for ældrerådet mener ikke, det er ældrerådets opgave, at sikre forslag er i overensstemmelse med lovgivningen: Vi forventer, at et forslag er gennemarbejdet og i overensstemmelse med lovgivningen, når det fremsættes til beslutning i byrådssalen. Vi skal kunne stole på kommunen Det er ikke det konstruktive og positive samarbejde, som ellers blev aftalt for et års tid siden. Forebyggende hjemmebesøg I Faaborg-Midtfyn Kommune har ældrerådet kritiseret kommunens forbyggende hjemmebesøg: Fem ansatte har hver 26,4 timer om ugen til at besøge op mod 3000 ældre borgere i kommunen et par gange om året, og det mener ældrerådet, er alt for lidt. Ifølge lovgivningen skal borgere over 75 år tilbydes to årlige besøg af kommunen, hvor det blandt andet afklares, om kommunen kan hjælpe den ældre. Selvom det ikke er alle 3000 borgere over 75 år i Faaborg-Midtfyn kommune, der får behov for besøg, mener ældrerådet, det er for lidt: Vi er betænkelige over, om 132 timer om ugen er nok, hvis de samtidig skal have tid til at give borgerne en fornemmelse af, at besøget ikke bare er noget, der blot skal "jappes" igennem. Sagen tages op på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Problemer med huslejen Grundet tekniske mellemregninger mellem de offentlige kasser vil huslejerne for over 2000 gamle og handicappede i Århus kommune stige betragteligt. Huslejestigningerne kommer som en uventet konsekvens for flere af forligspartierne. Derfor forsøger byrådet nu at få socialminister Eva Kjer Hansen til at søge folketingsflertal for at lempe reglerne for boligstøtte til gamle og handicappede, så folk i kommunale lejligheder på op til 75 kvadratmeter kan komme i betragtning. Grænsen er i dag på 65 kvadratmeter. Huslejen er sat op fra 400 til 800 kroner, og ifølge formand for Århus ældreråd, John Dybdal, er forvirringen total, når kommunen samtidig forhøjer boligtillægget. Han mener, der er tale om noget bureaukratisk kludder. Masternøgle Seniorrådet i Skanderborg sætter spørgsmålstegn ved brugen af de såkaldte masternøgler i hjemmeplejen. Denne nøgle bruger hjemmeplejen for at låse sig ind hos folk, der modtager hjemmehjælp eller pleje. Med masternøglen åbner de en lille boks i væggen i beboerens hus, og her ligger hoveddørsnøglen. Siden rådet første gang rejste sagen, har man oplevet, at der i Fredericia blev stjålet en masternøgle, der kunne have givet tyven adgang til nøgler. Dette er bekymrende, mener formand for seniorrådet, Birthe Jørndrup: I disse tider synes vi da, at man må kunne finde på noget fiksere. Noget med en kode eller elektronik. Brug ældrerådet! Brug ældrerådet, hvis du vil have indflydelse på de nære forhold for ældre. Dette budskab forsøger Gribskov Ældreråd at trænge igennem med. Næstformand, Kaj Bang, udtaler i denne forbindelse: Generelt er de ældre meget aktive. Det kan man blandt andet se på den store tilslutning til Ældre Sagen. Det skyldes formentlig, at denne store organisation har råd til at markedsføre sig. Det har vi ikke.

8 8 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Temadage og konferencer Tema-aftener om demens Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service afholder gratis temaaftener om demens og de problemer og udfordringer, man har som pårørende, frivillig eller hvis man selv har fået en demensdiagnose. Frode Munksgård agerer ordstyrer ved arrangementerne, der består af tre oplæg: Mennesket med demens om hvad der sker med hjernen, som har demens, og hvordan man lever med de gode sider i fokus, Juraen og demens hvilke regler findes der, f.eks. omkring fuldmagter, flytninger, selvbestemmelse og Hverdagen med demens hvorledes kan vi hjælpe? god kommunikation, viden og medinddragelse af mennesket med demens. Alle arrangementerne varer fra kl. 18:30 til 22:00 og finder sted: 15. februar: Århus, Tivoli Friheden, Terrassen 18. februar: Bornholm, Hotel Griffen 12. februar: Ringsted, Ringsted Kongrescenter 19. februar: Aalborg, Hotel Hvide Hus 22. februar: Esbjerg, Hotel Britannia 27. februar: Viborg, Viborg Lounge 15. marts: Odense, CVU Fyn 12. marts: Kolding, Scandic Hotel Kolding 15. marts: Maribo, Maribo Søpark 21. marts: Sønderborg, Comwell Sønderborg 26. marts: København, Charlottenhaven 29. marts: Hillerød, Pharmakon Det er gratis at deltage i arrangementerne. Tilmelding og yderligere information findes på Husk Sammenslutningen af Ældreråd afholder i alt fire temadage i februar og marts om de grundlæggende områder i Klagerådets arbejde. Kurserne finder sted: Onsdag den 21. februar på Tylstrup Kro (Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup, tlf.: ) Torsdag den 22. februar i Skovhuset i Fårvang (Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: ) Tirsdag den 6. marts i Severin i Middelfart (Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, tlf.: ) Onsdag den 7. marts i Roskilde Kongrescenter (Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, tlf.: ). Mere information om program og tilmelding fås på hjemmesiden: Nyhedsbrev er udgivet af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Oplag: ISSN Næste nummer: Marts 2007 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Formand: Kirsten Feld (Mobil: ) Næstformand: Jens Erik Madsen (Mobil: ) Jernbane Allé 54, 3. sal th Vanløse Tlf.: Mobil: Fax: Ansvarshavende: Kirsten Feld Redaktion: Marianne Lundsgaard Sekretariatet: Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder Christel Rasmussen, bogholder/kursussekretær Lise Sørensen, studentermedhjælp Nana Alsted, projektmedarbejder Telefontid: Mandag-torsdag 9-12 Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf fax

Formålet med projektet: Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet

Formålet med projektet: Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet Formålet med projektet: Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet Formålet med projektet er, at ældrerådene i samarbejde med en eller flere eksterne partnere skal være med til at styrke nærdemokratiet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Poul Lybæk Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Dato: onsdag d. 21. maj 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. Afbud: Poul Ancher

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 8. september 2014 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 8. september 2014 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis X Mariann Mehder X Erik Strand X Marie Jørgensen X Eva Hansen X Michael Dyre Ousted X Fritz Voss X Ole

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 5. marts 2013 Dokument: Årsberetning 2012

ÆLDRERÅDET. Dato: 5. marts 2013 Dokument: Årsberetning 2012 , Årsberetning 01: Indledning Arbejdsform - Ad hoc grupper - Følgegrupper - Kontaktpersoner - 60PLUS Møder - Ordinære - Dialogmøder - Borgermøder - Andre Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 BERETNINGER /

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Sagsnr.: Det ønskes at Seniorrådets brochure sættes på som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Sagsnr.: Det ønskes at Seniorrådets brochure sættes på som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Dagsorden Dato: 17-03-2015 09:00:00 Udvalg: Seniorrådet Sted: Byrådssalen, Servicecenter Hørning 1 Godkendelse af dagsorden og referat Det ønskes at Seniorrådets brochure sættes på som et selvstændigt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016.

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016. Dagsorden Dato: 22-02-2016 09:00:00 Udvalg: Seniorrådet Sted: Den gamle byrådssal, Servicecenter Hørning 1 Godkendelse af dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark DET TALTE ORD GÆLDER [Indledning] Ældrerådene er i bund og grund et vildskud i det

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende Kære PR-frivillig Det ser ud til, at I kan bruge PR-nyhedsmailen. Vi har fået gode henvendelser fra jer spørgsmål, ønsker til hjælp med pressemeddelelser og mails med artikler, I har fået i pressen. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Juni 2003 1 0615-Kvalitetsstandarder.p65 1 Titel: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Udgiver: Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Fredensborg Kommune Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Program Kl. 16.00-16.05 Velkomst v/hans Nissen, formand for valgbestyrelsen Kl. 16.05-16.30 Orientering om processen for valget

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet Dagsorden Dato: 01-11-2016 15:00:00 Udvalg: 17. stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1 Godkendelse af dagsorden 01-11-2016 Dagsordenen blev godkendt. 2 Meddelelser til mødet 01-11-2016

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere