Nummer. Ældrerådene på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer. Ældrerådene på nettet"

Transkript

1 9. årgang februar Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark, der endnu ikke er tilendebragt. Nu skal detaljerne på plads. Både harmoniseringen af de gamle kendte opgaver og implementeringen af de nye. Et af regeringens mål med omstillingen er en styrkelse af det kommunale selvstyre. Udfordringen for regeringen er nu at give kommunerne frihed, tid og plads til at udvikle kvaliteten i den kommunale service. Uden overflødig kontrol. Uden de snærende bånd, der har begrænset arbejdet i de sidste år. Nu er rammerne på plads, muligheden tilstede. Et af de redskaber, som kommunerne i højere grad end før vil bruge, er de elektroniske medier. Ikke mindst for at bruge mindre tid på administrative opgaver og mere tid til borgerservice. Det medfører, at vi i ældrerådene får større elektronisk kontakt med kommunen. Der bliver brug for ældrerådene, når nye opgaver skal implementeres. Vi er borgernes talerør, og vi skal være synlige i hver enkelt kommune. Det skal være synligt, hvordan borgerne kan komme i kontakt med os, enkeltvis eller som råd. Det lokale pensionistblad og den lokale presse er oplagte redskaber til orientering, til at komme med synspunkter, til debat. Dialog med bruger- og pårørenderådene og med de lokale pensionistforeninger og borgermøder er andre redskaber til at holde sig ajour med, hvad der rører sig blandt vores vælgere. Sammenslutningens projekt Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet har nu fem kommuner som pilotkommuner, og de afvikler deres første debatmøder her i januar og februar. Emner og samarbejdspartnere er meget forskellige. Men synlighed mangler ikke nogen steder. Flere ældreråd er velkomne til at tilslutte sig projektet læs videre inde i bladet. Få havde vel for fem år siden forestillet sig, at det mest udbredte redskab for ældrerådene til at orientere borgerne, er nettet. Det er blevet almindeligt, at ældrerådet har deres egen hjemmeside. Ældrerådets referater og høringssvar kan også findes på kommunens hjemmeside foruden orientering om Ældrerådets sammensætning og vedtægter. Ja! Debat og orientering om kommunens seniorliv i det hele taget. Derfor glæder vi os i Sammenslutningen over, at vi gennem projektet Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning har mulighed for at udvikle vores hjemmeside, så vi ad den vej kan styrke dialogen med jer i ældrerådene, og give mulighed for at I kan komme i dialog med hinanden om faglige forhold. I kan inden længe læse mere om projektet på hjemmesiden Fortsætter på side 2 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference finder sted på Hotel Nyborg strand d maj. Emnet for konferencen d. 3. maj er Kvalitet i ældresektoren. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde udsendes primo februar. Konferenceprogram udsendes ultimo februar. I dette nummer Leder side 1 Undersøgelse af tilsynene side 2 Nyt fra ministerierne side 3 Undersøgelser og publikationer side 5 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 6 Temadage og konferencer side 8

2 2 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Fremtidens nyhedsmedie og dialogforum er nettet. Vi skal bruge det sammen med de øvrige muligheder, der er for at synliggøre ældrerådene i de enkelte kommuner. 16. januar blev en skelsættende dag for ældrerådene. Sammenslutningen og enkelte ældreråds indsats har båret frugt. Socialminister Eva Kjer Hansen fremsatte denne tirsdag lovforslag om, at ældrerådene skal sidestilles med handicaprådene og have ret til mødediæter, befordring og evt. tabt arbejdsfortjeneste. Forslaget der var en udvidelse af det forslag, SF havde fremsat - fik opbakning fra alle sider i salen, der var ros til ældrerådenes indsats i kommunerne. Forslaget er nu sendt til behandling i Folketingets socialudvalg. Hvornår detaljerne falder på plads og vedtages, er det svært at spå om, men det bliver inden sommerferien. Kirsten Feld Formand Undersøgelse af tilsynene på plejecentre mv. og af brugerog pårørenderåd Af Jens Erik Madsen, næstformand i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Det sker ret ofte, at enkeltsager om personer og samfundsforhold får stor opmærksomhed i aviser, radio og TV. Således var det også i sommeren 2006, da et fjernsynshold med skjult kamera fortalte om forholdene på et bestemt københavnsk plejehjem. En mediestorm rejste sig og førte naturligvis til, at politikere i borgerrepræsentationen og Folketinget som med én mund udbrød: Dét må der gøres noget ved! Et af resultaterne af denne beslutsomhed ser vi nu: I december udkom fra Socialministeriet en rapport med ovenstående titel. Rapporten er lavet af Rambøll Management på bestilling af socialminister Eva Kjer Hansen. Socialministeren har ønsket en kortlægning og vurdering af, hvordan tilsynet fungerer i landets plejecentre, herunder en undersøgelse af den funktion, som bruger- og pårørenderådene har i forhold til tilsynet samt i forhold til hverdagen i plejecentrene. Målet er at kunne iværksætte en indsats, der kan sikre et bedre tilsyn og derved medvirke til at undgå omsorgssvigt i plejecentrene samt sikre tryghed for borgere og pårørende. I rapporten afdækkes så kvaliteten af de kommunale tilsyn og tilsynsrapporterne, samt i hvor høj grad bruger- og pårørenderådene har været på banen. Analysen afslører, at det står dårligt til med kvaliteten af de kommunale tilsyn. Rapporten udtrykker det meget diplomatisk:, at det er muligt at forbedre de kommunale tilsyn, så de i højere grad kan medvirke til at sikre de ældre et bedre ældreliv. I rapporten redegøres meget omhyggeligt for, at undersøgelsen bygger på interview med 13 udvalgte kommuner, med to-tre plejecentre fra hver, og med gennemgang af 594 tilsynsrapporter og spørgeskemaer til mere end medlemmer af bruger- og pårørenderåd. På den baggrund er der god grund til at lægge vægt på de anbefalinger, som konsulentfirmaet også er blevet bedt om at komme med. Man har især hæftet sig ved, at der fra flere sider er sat spørgsmålstegn ved uvildigheden i tilsynene, når den tilsynsførende betragtes som en kollega, man samarbejder med i hverdagen. Derfor anbefaler Rambøll Management, at der kommer øget fokus på uvildigheden i tilsynene, for eksempel ved øget organisatorisk adskillelse af tilsynsenheden fra udførerenheden, brug af private leverandører m.v. at kommunalbestyrelserne mere aktivt kommunikerer formålet med tilsynet ud til plejecentrene, så de er sig formålet bevidst. Tilsynsrapporterne får ikke mange rosende ord. De kan mange steder bedst karakteriseres som snik-snak, og det gælder også ofte den årlige redegørelse, som skal sammenfatte og konkludere på en sådan måde, at kommunalbestyrelsen har noget at forholde sig til og reagere på. Bruger- og pårørenderådene har fået et stort og veldokumenteret afsnit i rapporten. De deltager

3 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar kun sjældent i det uanmeldte tilsyn og kun i enkelte tilfælde i det anmeldte tilsyn. Også her er der efter rapportens anbefalinger rige muligheder for forbedringer. På side ni kan man læse fire anbefalinger herom. Strukturreformen har som bekendt medført, at de 65 nye sammenlagte kommuner i disse dage arbejder med planlægning af, hvorledes det kommunale tilsyn skal tilrettelægges i den nye kommune. Ældrerådene har her en vigtig opgave at løse, og rapporten bør derfor være pligtlæsning for alle medlemmer af ældrerådene. Desværre fås den ikke i en papirudgave, men skal hentes på nettet på Ældrerådets sekretariat i kommunen bør derfor straks anmodes om at skaffe den til veje, så alle medlemmerne kan studere de udmærkede anbefalinger og bruge dem som baggrund for ældrerådets høringssvar. Socialminister Eva Kjer Hansen har fremsat lovforslag i Folketinget. Meningen er, at hun vil have bemyndigelse til at fastsætte detaljerede regler i en bekendtgørelse og vejledning om gennemførelsen af de to kommunale, lovpligtige tilsyn. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark har i sit høringssvar anbefalet lovforslaget og forventer at blive taget med på råd, når bekendtgørelse og vejledning skal udformes. Undersøgelsen er på 46 sider + bilag, fra december Den er gratis, men findes kun på nettet: Nyhedscenter til højre under Seneste udgivelser står Undersøgelse af tilsynene på plejecentre m.v. og af bruger- og pårørenderådene, december Sammenslutningen af Ældreråds høringssvar kan ses på: Folketinget og ministerierne Høringssvar Høringssvar 2007 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.m. og etablering af ældreråd). (3. januar) Nyt fra ministerierne Kørepenge til ældreråd Socialministeriet udsendte i december en vejledning om ældreråd, hvor det er indskærpet, at kommunerne ikke må udbetale kørepenge. Dette vakte bestyrtelse rundt om i landets ældreråd, hvor indskærpelsen er ekstra problematisk med de nye kommuner, hvor afstandene er større. Socialminister Eva Kjer Hansen har derfor modtaget flere henvendelser fra ældreråd og Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, der gør opmærksom på problemet. Vær med til at skabe nærdemokrati i din kommune! Nu er muligheden her for at skabe lokal debat omkring et emne, som I brænder for i ældrerådet. Sammenslutningens projekt Nærdemokrati er godt i gang med i de fem pilotkommuner, og nu vil vi meget gerne have flere ældreråd med. Der er mange muligheder, og det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. De formelle betingelser og muligheder er: - Arrangementet skal tilrettelægges i samarbejde med en partner, f.eks. handicapråd, forvaltningen eller pensionistforeninger. - Der kan opnås økonomisk støtte på omkring kr. til arrangementet (støtten skal bruges til foredragsholdere, lokaleleje eller kørsel af hjemmehjælpsmodtagere). - Sekretariatet vil stå til rådighed med hjælp til ideudvikling, pressemeddelelser, osv. Hvis det fanger interessen, så se mere på hjemmesiden under Organisationen Projekt Nærdemokrati eller skriv en mail eller ring til Nana Alsted, tlf.: , mail:

4 4 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 SF har stillet forslag om kørepenge til ældre, som var til førstebehandling i Folketinget d. 16. januar. Socialministeren er enig med SF i, at ældrerådene skal have kørepenge, men hun ønsker tillige, at ældrerådene sidestilles med de kommunale handicapråd, og at der derfor også bliver udbetalt diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kræver et nyt lovforslag, hvis medlemmerne også skal have diæter, og det kan derfor tage tid, før lovgivningen endeligt er på plads. Se referat af folketingsdebatten på Referater fra Folketingssalen Nederst på siden findes et link: Referater af møderne i Folketingssalen Møde nr tirsdag 16. januar 2007 Image-kampagne Efter høringer i efteråret 2006 om kvalitet i ældreplejen vil socialminister Eva Kjer Hansen iværksætte en kampagne, der skal tiltrække og fastholde medarbejderne i ældresektoren. Høringerne understregede, at sektoren har et imageproblem det vil ministeren i samarbejde med FOA, Dansk Sygeplejeråd og KL rette op på. På høringerne fremgik det desuden, at der var et stort ønske om, at personalet får bedre muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derfor påbegyndes i foråret 2007 en række kurser for både offentlige og private institutionsledere inden for det sociale område. Syv vejledninger fra Socialministeriet Socialministeriet har udsendt syv vejledninger til lov om social service, som gælder fra 1. januar Vejledningerne indeholder revisioner i forhold til de tidligere vejledninger for at tage højde for de ændringer, som er nødvendiggjort af kommunalreformen. De enkelte vejledninger indeholder de vigtigste bekendtgørelser og andet relevant materiale som bilag. Hermed bortfalder de hidtidige vejledninger til serviceloven, herunder de seks hovedvejledninger ; 1) sociale tilbud til ældre, 2) sociale tilbud til voksne med handicap, 3) sociale tilbud til børn med handicap, 4) den sociale indsats for udsatte, 5) vejledningen om særlig støtte til børn og unge, 6) samt vejledningen om hjælpemidler, støtte til bil mv. Desuden bortfalder de vejledninger på enkeltområder, der er udarbejdet siden serviceloven trådte i kraft 1. juli 1998, eksempelvis om kvalitetsstandarder. I hver enkelt vejledning står, hvilke vejledninger der erstattes af vejledningen. De nye vejledninger er følgende: Vejledning 1 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven. Vejledning 2 om personlig og praktisk hjælp, træning og forebyggelse mv. Vejledning 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier Vejledning 4 om botilbud mv. til voksne Vejledning 5 om særlig støtte til voksne Vejledning 6 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning 7 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. Vejledning 2 er umiddelbart af størst relevans for ældrerådene: Afsnit III omhandler ældreråd, klageråd, bruger- pårørenderåd og handicapråd. Vejledningerne kan downloades gratis på Nyhedscenter Nyheder om lovstof 2006 Lovstof - Hjælp til administration af den nye servicelov ( ). De er også trykt som publikationer, og der er produceret en CD-ROM med alle syv vejledninger samlet. De syv publikationer og CD-ROM - en er udsendt i begyndelsen af januar til kommunerne og regionerne. Vejledningerne kan også købes i boghandlen eller ved henvendelse til Nordisk Bog Center, Haslev, Telefon , fax , (ved køb af alle syv publikationer og CD-ROM en er prisen 490 kr. for den samlede pakke.)

5 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Undersøgelser og publikationer Pjece til beregning af hjemmehjælp For at sikre kommunerne bruger samme grundlag for beregninger af hjemmehjælp har socialminister Eva Kjer Hansen sammen med KL udarbejdet en pjece til kommunerne. Grunden til dette er, at Konkurrencestyrelsen har behandlet en række sager, hvor kommunernes priser har været for lave og dermed konkurrenceforvridende i forhold til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til ældre. 79 pct. af kommunerne tilbyder frit valg på ældreområdet, en tilsvarende procentdel modtager hjælpen fra det offentlige, 7 pct. modtager hele hjælpen fra private og 14 pct. fra både private og offentlige, viser tal fra Ankestyrelsen fra Både KL og Konkurrencestyrelsen mener, at en af grundene til de forskelligartede priser skyldes et meget kompliceret regelsæt. Pjecen kan ses på Nyhedscenter Spalte i højre side, find Fælles pjece om prisfastsættelse på ældreområdet eller bestilles ved Socialministeriets lov-ekspedition, tlf.: Oplæg til patientreform En bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører har udgivet et debatoplæg til en patientreform kaldet Brugernes Sundhedsvæsen. Oplægget spiller op mod de igangværende møder, regeringen afholder om kvalitetsreformen: Med oplæggets fokus på bl.a. brugerinvolvering og sammenhæng viser det, hvordan en kvalitetsreform konkret kan gennemføres. Oplægget munder ud i seks krav til den indsats, som skal sikre, at målsætningen om brugernes sundhedsvæsen kan realiseres i praksis: Ny viden, nye incitamenter, nye relationer, nye kompetencer, nyt medansvar og ny lighed. De seks krav beskrives uddybende i oplægget, og der findes anbefalinger til, hvordan de omsættes til praksisniveau. Oplægget konkluderer, at det er nødvendigt, sundhedsvæsenet undergår revolutionerende forandringer for at leve op til de krav og forventninger, fremtidige patienter og brugere vil stille til behandlinger. Dette betyder blandt andet at den hidtidige organisering og prioritering skal forandres, og at den lige adgang til sundhedsydelser, der har været et bærende princip i det danske sundhedsvæsen, må bortfalde. Gruppen bag oplægget omfatter landets ti største patientforeninger, der er samlet i organisationen Patientforum, Danske Regioner, organisationen Oxford Health Alliance (stiftet af Novo Nordisk og Oxford Universitet), kommuner, private udbydere af sundhedsydelser, faglige organisationer, forsikringsselskaber, medicinalindustrien samt en kreds af førende sundhedseksperter m.fl. Initiativet til projektet er taget af Innovationsrådet og Mandag Morgen. Læs mere om initiativet på: Bestil oplægget ved huset Mandag Morgen, tlf.: Ny styrelse - nyt blad Som en udløber af strukturreformen erstatter Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service den gamle styrelse, Styrelsen for Social Service, begge under Socialministeriet. Styrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde, som har til formål at sikre, at de social- og velfærdspolitiske initiativer, som Folketinget beslutter, bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne. Udover Center for Social Service består styrelsen af Center for Specialrådgivning (VISO). I forhold til ældreområdet varetager styrelsen en række metodeudviklingsopgaver, som henvender sig til såvel den kommunale myndighed som til leverandører af kommunale serviceydelser på det sociale område. De igangværende projekter har fokus på henholdsvis styringsredskaber (eks. kvalitetsstandarder), frit valg og sagsbehandlingsmetoder, men også på mere konkrete sagsområder såsom svage ældre, ældretræning, personalerekruttering og brugervenlige kommunikationsredskaber. I anledning af skiftet udgiver styrelsen et blad, hvor det første udkom i januar. Bladet udkommer kvartalsvis. Abonnement på Styrelsen for Specialerådgivning og Social Service er gratis og kan bestilles på mail-adressen: eller på tlf.: Læs mere om styrelsen på hjemmeside:

6 6 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Nyt fra Sammenslutningen Sundhed i alderdommen stor succes i Randers Den 17. januar løb det første af forhåbentlig mange debatarrangementer i Sammenslutningen af Ældreråds projekt Nærdemokrati af stablen i Ridehuset i Randers. Og man kunne ikke ønske sig en bedre start - med over 400 fremmødte og fire engagerede oplægsholdere var arrangementet en stor succes. Temaet for arrangementet, der var tilrettelagt i samarbejde mellem Randers ældreråd og den lokale afdeling af Ældresagen, var sundhed i alderdommen. Emnet blev belyst på forskellig vis af oplægsholderne; Finn Breinholt fortalte om den nye befolkningsundersøgelse, der kunne vise, hvordan både det fysiske og psykiske helbred ser ud for ældre i regionen. Overlæge Ove Davidsen kunne fortælle om forebyggelse og genoptræning af slagtilfælde, Claus Engstrup, der er leder af den nye rehabiliteringsafdeling i kommunen, fortalte om, hvordan genoptræningen skal organiseres i fremtiden, Jørn Duus oplæg handlede om, hvad vi kan forvente os af den næste generation, der går på pension og Sundhedsdirektør Erik Mouritzen, der også styrede debatten undervejs, fortalte om kommunens sundhedspolitiske tiltag på ældreområdet. Alt i alt en meget oplysende og lærerig eftermiddag, og der var også plads til en særlig overraskelse, da programmet blev afbrudt af gymnastiske øvelser for hele salen ved fysioterapeut Tinna Pedersen. Livsglæde og deltagere til helt oppe under loftet I Hjørring var der d. 23. januar debatmøde med titlen: Livsglæde i en sund krop sundhed for ældre i Hjørring kommune. Arrangement var det andet i projekt Nærdemokrati, og succesen fra Randers gentog sig. Der var dækket op i den lille sal i Vendelbohus i Hjørring, men som deltagerne strømmede ind, blev arrangementet flyttet til den store sal, hvor de sidst ankomne endda måtte finde pladser på balkonen. Det var også et meget fint program, der kunne præsenteres: Formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft, åbnede mødet med at fortælle om kommunens planer omkring sundhed og ældre i Hjørring. Sundhedspsykologen Mette Kold fortalte om de mange måder, man kan opfatte alder på og gav gode råd omkring det at holde sig i gang. Derefter var det Lis Ingemann, der med stor lune fortalte om sine oplevelser som luksusvagabond på de danske landeveje. Efter kaffepausen fortalte Kaj Jørgensen om frivillig idræt for ældre i Hjørring og særligt om Seniormotion og samvær, der har været en stor succes gennem mange år. Derefter gik diskussion lystigt ved bordene og ældrerådets medlemmer gik rundt og samlede indtryk. Til slut var der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der dels bestod af fire ældrerådsmedlemmer og dels af Karl Bornhøft, Kaj Jørgensen og Leif Johannes Jensen, Ældre- og Handicapchef. Det blev altså til endnu en meget hyggelig eftermiddag, hvor der var plads til både snak, grin og til at tage oplysninger og inspiration med hjem. Mødet var resultat af et samarbejde mellem Ældrerådet og Sund By Butikken. Fra Ældreråd til Ældreråd Færre valgsteder Sidst på året 2006 vedtog Faaborg kommune at skære ned på antallet af valgsteder i forbindelse med kommunesammenlægninger. Politikerne havde ikke inddraget ældrerådet i høringsprocessen, hvilket formand for Sammenlægningsældrerådet, Poul Skrubbeltrang, kommenterede: Det står jo i loven, at alt, hvad der berører de ældre, skal til høring i ældrerådene, og jeg forstår slet ikke, hvorfor denne sag tilsyneladende skal hastes igennem. Mig bekendt er der længe til næste valg. Der er masser af tid til at få os hørt.

7 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Stærk kritik Formand for ældrerådet i Slagelse kommune, Vagn Nielsen, rettede sidst i november en kraftig kritik af borgmester i kommunen, Lis Tribler (S). Ældrerådet er kommunens lovbestemte rådgiver og formidler af ALLE spørgsmål vedrørende ældre. Han mener ikke, hun orienterede byrådsmedlemmerne om de officielle breve, ældrerådet sender til kommunen: Brevene omhandler blandt andet klager fra ældrerådet og høring om budgettet. Borgmesteren afviser kritikken blandt andet med henvisning til, at nogle af henvendelserne er sendt til diverse udvalg og forvaltninger. Ulovligt forslag bremset Få timer før byrådet i Middelfart skulle holde møde, blev et forslag taget af dagsordenen, da det viste sig at være ulovligt. Forslaget blev bremset af ældrerådets formand, Kai Have. Få timer forinden fik han af Socialministeriet bekræftet ældrerådets formodning om, at forslaget var ulovligt. Loven foreskriver mindst to hjemmebesøg om året, men det ulovlige forslag indeholdt en bestemmelse om, at det skal være kommunens forebyggende medarbejder, som skønner, at en borger skal tilbydes deltagelse i et temaarrangement i stedet for hjemmebesøg nummer to. I Socialministeriets svar stod blandt andet: Borgerne skal have to årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Hvis en borger vælger at sige nej, kan der i så fald tilbydes et temaarrangement i stedet. Men der skal altid tilbydes to besøg i hjemmet først. Formanden for ældrerådet mener ikke, det er ældrerådets opgave, at sikre forslag er i overensstemmelse med lovgivningen: Vi forventer, at et forslag er gennemarbejdet og i overensstemmelse med lovgivningen, når det fremsættes til beslutning i byrådssalen. Vi skal kunne stole på kommunen Det er ikke det konstruktive og positive samarbejde, som ellers blev aftalt for et års tid siden. Forebyggende hjemmebesøg I Faaborg-Midtfyn Kommune har ældrerådet kritiseret kommunens forbyggende hjemmebesøg: Fem ansatte har hver 26,4 timer om ugen til at besøge op mod 3000 ældre borgere i kommunen et par gange om året, og det mener ældrerådet, er alt for lidt. Ifølge lovgivningen skal borgere over 75 år tilbydes to årlige besøg af kommunen, hvor det blandt andet afklares, om kommunen kan hjælpe den ældre. Selvom det ikke er alle 3000 borgere over 75 år i Faaborg-Midtfyn kommune, der får behov for besøg, mener ældrerådet, det er for lidt: Vi er betænkelige over, om 132 timer om ugen er nok, hvis de samtidig skal have tid til at give borgerne en fornemmelse af, at besøget ikke bare er noget, der blot skal "jappes" igennem. Sagen tages op på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Problemer med huslejen Grundet tekniske mellemregninger mellem de offentlige kasser vil huslejerne for over 2000 gamle og handicappede i Århus kommune stige betragteligt. Huslejestigningerne kommer som en uventet konsekvens for flere af forligspartierne. Derfor forsøger byrådet nu at få socialminister Eva Kjer Hansen til at søge folketingsflertal for at lempe reglerne for boligstøtte til gamle og handicappede, så folk i kommunale lejligheder på op til 75 kvadratmeter kan komme i betragtning. Grænsen er i dag på 65 kvadratmeter. Huslejen er sat op fra 400 til 800 kroner, og ifølge formand for Århus ældreråd, John Dybdal, er forvirringen total, når kommunen samtidig forhøjer boligtillægget. Han mener, der er tale om noget bureaukratisk kludder. Masternøgle Seniorrådet i Skanderborg sætter spørgsmålstegn ved brugen af de såkaldte masternøgler i hjemmeplejen. Denne nøgle bruger hjemmeplejen for at låse sig ind hos folk, der modtager hjemmehjælp eller pleje. Med masternøglen åbner de en lille boks i væggen i beboerens hus, og her ligger hoveddørsnøglen. Siden rådet første gang rejste sagen, har man oplevet, at der i Fredericia blev stjålet en masternøgle, der kunne have givet tyven adgang til nøgler. Dette er bekymrende, mener formand for seniorrådet, Birthe Jørndrup: I disse tider synes vi da, at man må kunne finde på noget fiksere. Noget med en kode eller elektronik. Brug ældrerådet! Brug ældrerådet, hvis du vil have indflydelse på de nære forhold for ældre. Dette budskab forsøger Gribskov Ældreråd at trænge igennem med. Næstformand, Kaj Bang, udtaler i denne forbindelse: Generelt er de ældre meget aktive. Det kan man blandt andet se på den store tilslutning til Ældre Sagen. Det skyldes formentlig, at denne store organisation har råd til at markedsføre sig. Det har vi ikke.

8 8 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Temadage og konferencer Tema-aftener om demens Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service afholder gratis temaaftener om demens og de problemer og udfordringer, man har som pårørende, frivillig eller hvis man selv har fået en demensdiagnose. Frode Munksgård agerer ordstyrer ved arrangementerne, der består af tre oplæg: Mennesket med demens om hvad der sker med hjernen, som har demens, og hvordan man lever med de gode sider i fokus, Juraen og demens hvilke regler findes der, f.eks. omkring fuldmagter, flytninger, selvbestemmelse og Hverdagen med demens hvorledes kan vi hjælpe? god kommunikation, viden og medinddragelse af mennesket med demens. Alle arrangementerne varer fra kl. 18:30 til 22:00 og finder sted: 15. februar: Århus, Tivoli Friheden, Terrassen 18. februar: Bornholm, Hotel Griffen 12. februar: Ringsted, Ringsted Kongrescenter 19. februar: Aalborg, Hotel Hvide Hus 22. februar: Esbjerg, Hotel Britannia 27. februar: Viborg, Viborg Lounge 15. marts: Odense, CVU Fyn 12. marts: Kolding, Scandic Hotel Kolding 15. marts: Maribo, Maribo Søpark 21. marts: Sønderborg, Comwell Sønderborg 26. marts: København, Charlottenhaven 29. marts: Hillerød, Pharmakon Det er gratis at deltage i arrangementerne. Tilmelding og yderligere information findes på Husk Sammenslutningen af Ældreråd afholder i alt fire temadage i februar og marts om de grundlæggende områder i Klagerådets arbejde. Kurserne finder sted: Onsdag den 21. februar på Tylstrup Kro (Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup, tlf.: ) Torsdag den 22. februar i Skovhuset i Fårvang (Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: ) Tirsdag den 6. marts i Severin i Middelfart (Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, tlf.: ) Onsdag den 7. marts i Roskilde Kongrescenter (Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, tlf.: ). Mere information om program og tilmelding fås på hjemmesiden: Nyhedsbrev er udgivet af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Oplag: ISSN Næste nummer: Marts 2007 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Formand: Kirsten Feld (Mobil: ) Næstformand: Jens Erik Madsen (Mobil: ) Jernbane Allé 54, 3. sal th Vanløse Tlf.: Mobil: Fax: Ansvarshavende: Kirsten Feld Redaktion: Marianne Lundsgaard Sekretariatet: Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder Christel Rasmussen, bogholder/kursussekretær Lise Sørensen, studentermedhjælp Nana Alsted, projektmedarbejder Telefontid: Mandag-torsdag 9-12 Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf fax

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår 8. årgang april 2006 Nummer Nyhedsbrev 2 Et travlt forår Med dette nyhedsbrev slutter igen en repræsentantskabsperiode i Sammenslutningen af Ældreråd. For mange Ældreråd er det sidste repræsentantskabsmøde,

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Nyhedsbrev. I dette nummer Leder side 1 Fra småt til stort side 2 Nyt fra ministerierne side 2 Undersøgelser og publikationer side 3

Nyhedsbrev. I dette nummer Leder side 1 Fra småt til stort side 2 Nyt fra ministerierne side 2 Undersøgelser og publikationer side 3 8. årgang november 2006 6 Nummer Nyhedsbrev Tak for indsatsen! 2006 lakker mod enden. Ved årets udgang bliver der lukket og slukket for sidste gang i de kommuner, der skal sammenlægges med nabokommunerne.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner.

Nyhedsbrev 1. Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner. 8. årgang februar 2006 Nummer Nyhedsbrev 1 Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner. Med årets første nyhedsbrev vil jeg gerne sige velkommen til de nye Ældre- og Seniorråd, der pr.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Nyhedsbrev 1. I dette nummer. Kommunalreformen og ældrerådene. Nummer. 7. årgang Februar 2005. perioden udløber i år gøres til en frivillig

Nyhedsbrev 1. I dette nummer. Kommunalreformen og ældrerådene. Nummer. 7. årgang Februar 2005. perioden udløber i år gøres til en frivillig 7. årgang Februar 2005 Nummer Nyhedsbrev 1 Kommunalreformen og ældrerådene Kommunalreformen har været i fokus for Sammenslutningens arbejde i efteråret 2004. Viljen til at tage opgaven på sig kom tydeligt

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

REFERAT fra Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 25. august 2015 kl. 09.00 til ca. 13.00 I lokale 1.86 i Frichsparken

REFERAT fra Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 25. august 2015 kl. 09.00 til ca. 13.00 I lokale 1.86 i Frichsparken REFERAT fra Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 25. august 2015 kl. 09.00 til ca. 13.00 I lokale 1.86 i Frichsparken Til stede: Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Arne

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 4. februar 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 09,00-11,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere