Nummer. Ældrerådene på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer. Ældrerådene på nettet"

Transkript

1 9. årgang februar Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark, der endnu ikke er tilendebragt. Nu skal detaljerne på plads. Både harmoniseringen af de gamle kendte opgaver og implementeringen af de nye. Et af regeringens mål med omstillingen er en styrkelse af det kommunale selvstyre. Udfordringen for regeringen er nu at give kommunerne frihed, tid og plads til at udvikle kvaliteten i den kommunale service. Uden overflødig kontrol. Uden de snærende bånd, der har begrænset arbejdet i de sidste år. Nu er rammerne på plads, muligheden tilstede. Et af de redskaber, som kommunerne i højere grad end før vil bruge, er de elektroniske medier. Ikke mindst for at bruge mindre tid på administrative opgaver og mere tid til borgerservice. Det medfører, at vi i ældrerådene får større elektronisk kontakt med kommunen. Der bliver brug for ældrerådene, når nye opgaver skal implementeres. Vi er borgernes talerør, og vi skal være synlige i hver enkelt kommune. Det skal være synligt, hvordan borgerne kan komme i kontakt med os, enkeltvis eller som råd. Det lokale pensionistblad og den lokale presse er oplagte redskaber til orientering, til at komme med synspunkter, til debat. Dialog med bruger- og pårørenderådene og med de lokale pensionistforeninger og borgermøder er andre redskaber til at holde sig ajour med, hvad der rører sig blandt vores vælgere. Sammenslutningens projekt Ældrerådene en aktiv medspiller i nærdemokratiet har nu fem kommuner som pilotkommuner, og de afvikler deres første debatmøder her i januar og februar. Emner og samarbejdspartnere er meget forskellige. Men synlighed mangler ikke nogen steder. Flere ældreråd er velkomne til at tilslutte sig projektet læs videre inde i bladet. Få havde vel for fem år siden forestillet sig, at det mest udbredte redskab for ældrerådene til at orientere borgerne, er nettet. Det er blevet almindeligt, at ældrerådet har deres egen hjemmeside. Ældrerådets referater og høringssvar kan også findes på kommunens hjemmeside foruden orientering om Ældrerådets sammensætning og vedtægter. Ja! Debat og orientering om kommunens seniorliv i det hele taget. Derfor glæder vi os i Sammenslutningen over, at vi gennem projektet Ældrerådsnetværk og Ældrerådsrådgivning har mulighed for at udvikle vores hjemmeside, så vi ad den vej kan styrke dialogen med jer i ældrerådene, og give mulighed for at I kan komme i dialog med hinanden om faglige forhold. I kan inden længe læse mere om projektet på hjemmesiden Fortsætter på side 2 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference finder sted på Hotel Nyborg strand d maj. Emnet for konferencen d. 3. maj er Kvalitet i ældresektoren. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde udsendes primo februar. Konferenceprogram udsendes ultimo februar. I dette nummer Leder side 1 Undersøgelse af tilsynene side 2 Nyt fra ministerierne side 3 Undersøgelser og publikationer side 5 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 6 Temadage og konferencer side 8

2 2 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Fremtidens nyhedsmedie og dialogforum er nettet. Vi skal bruge det sammen med de øvrige muligheder, der er for at synliggøre ældrerådene i de enkelte kommuner. 16. januar blev en skelsættende dag for ældrerådene. Sammenslutningen og enkelte ældreråds indsats har båret frugt. Socialminister Eva Kjer Hansen fremsatte denne tirsdag lovforslag om, at ældrerådene skal sidestilles med handicaprådene og have ret til mødediæter, befordring og evt. tabt arbejdsfortjeneste. Forslaget der var en udvidelse af det forslag, SF havde fremsat - fik opbakning fra alle sider i salen, der var ros til ældrerådenes indsats i kommunerne. Forslaget er nu sendt til behandling i Folketingets socialudvalg. Hvornår detaljerne falder på plads og vedtages, er det svært at spå om, men det bliver inden sommerferien. Kirsten Feld Formand Undersøgelse af tilsynene på plejecentre mv. og af brugerog pårørenderåd Af Jens Erik Madsen, næstformand i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Det sker ret ofte, at enkeltsager om personer og samfundsforhold får stor opmærksomhed i aviser, radio og TV. Således var det også i sommeren 2006, da et fjernsynshold med skjult kamera fortalte om forholdene på et bestemt københavnsk plejehjem. En mediestorm rejste sig og førte naturligvis til, at politikere i borgerrepræsentationen og Folketinget som med én mund udbrød: Dét må der gøres noget ved! Et af resultaterne af denne beslutsomhed ser vi nu: I december udkom fra Socialministeriet en rapport med ovenstående titel. Rapporten er lavet af Rambøll Management på bestilling af socialminister Eva Kjer Hansen. Socialministeren har ønsket en kortlægning og vurdering af, hvordan tilsynet fungerer i landets plejecentre, herunder en undersøgelse af den funktion, som bruger- og pårørenderådene har i forhold til tilsynet samt i forhold til hverdagen i plejecentrene. Målet er at kunne iværksætte en indsats, der kan sikre et bedre tilsyn og derved medvirke til at undgå omsorgssvigt i plejecentrene samt sikre tryghed for borgere og pårørende. I rapporten afdækkes så kvaliteten af de kommunale tilsyn og tilsynsrapporterne, samt i hvor høj grad bruger- og pårørenderådene har været på banen. Analysen afslører, at det står dårligt til med kvaliteten af de kommunale tilsyn. Rapporten udtrykker det meget diplomatisk:, at det er muligt at forbedre de kommunale tilsyn, så de i højere grad kan medvirke til at sikre de ældre et bedre ældreliv. I rapporten redegøres meget omhyggeligt for, at undersøgelsen bygger på interview med 13 udvalgte kommuner, med to-tre plejecentre fra hver, og med gennemgang af 594 tilsynsrapporter og spørgeskemaer til mere end medlemmer af bruger- og pårørenderåd. På den baggrund er der god grund til at lægge vægt på de anbefalinger, som konsulentfirmaet også er blevet bedt om at komme med. Man har især hæftet sig ved, at der fra flere sider er sat spørgsmålstegn ved uvildigheden i tilsynene, når den tilsynsførende betragtes som en kollega, man samarbejder med i hverdagen. Derfor anbefaler Rambøll Management, at der kommer øget fokus på uvildigheden i tilsynene, for eksempel ved øget organisatorisk adskillelse af tilsynsenheden fra udførerenheden, brug af private leverandører m.v. at kommunalbestyrelserne mere aktivt kommunikerer formålet med tilsynet ud til plejecentrene, så de er sig formålet bevidst. Tilsynsrapporterne får ikke mange rosende ord. De kan mange steder bedst karakteriseres som snik-snak, og det gælder også ofte den årlige redegørelse, som skal sammenfatte og konkludere på en sådan måde, at kommunalbestyrelsen har noget at forholde sig til og reagere på. Bruger- og pårørenderådene har fået et stort og veldokumenteret afsnit i rapporten. De deltager

3 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar kun sjældent i det uanmeldte tilsyn og kun i enkelte tilfælde i det anmeldte tilsyn. Også her er der efter rapportens anbefalinger rige muligheder for forbedringer. På side ni kan man læse fire anbefalinger herom. Strukturreformen har som bekendt medført, at de 65 nye sammenlagte kommuner i disse dage arbejder med planlægning af, hvorledes det kommunale tilsyn skal tilrettelægges i den nye kommune. Ældrerådene har her en vigtig opgave at løse, og rapporten bør derfor være pligtlæsning for alle medlemmer af ældrerådene. Desværre fås den ikke i en papirudgave, men skal hentes på nettet på Ældrerådets sekretariat i kommunen bør derfor straks anmodes om at skaffe den til veje, så alle medlemmerne kan studere de udmærkede anbefalinger og bruge dem som baggrund for ældrerådets høringssvar. Socialminister Eva Kjer Hansen har fremsat lovforslag i Folketinget. Meningen er, at hun vil have bemyndigelse til at fastsætte detaljerede regler i en bekendtgørelse og vejledning om gennemførelsen af de to kommunale, lovpligtige tilsyn. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark har i sit høringssvar anbefalet lovforslaget og forventer at blive taget med på råd, når bekendtgørelse og vejledning skal udformes. Undersøgelsen er på 46 sider + bilag, fra december Den er gratis, men findes kun på nettet: Nyhedscenter til højre under Seneste udgivelser står Undersøgelse af tilsynene på plejecentre m.v. og af bruger- og pårørenderådene, december Sammenslutningen af Ældreråds høringssvar kan ses på: Folketinget og ministerierne Høringssvar Høringssvar 2007 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.m. og etablering af ældreråd). (3. januar) Nyt fra ministerierne Kørepenge til ældreråd Socialministeriet udsendte i december en vejledning om ældreråd, hvor det er indskærpet, at kommunerne ikke må udbetale kørepenge. Dette vakte bestyrtelse rundt om i landets ældreråd, hvor indskærpelsen er ekstra problematisk med de nye kommuner, hvor afstandene er større. Socialminister Eva Kjer Hansen har derfor modtaget flere henvendelser fra ældreråd og Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, der gør opmærksom på problemet. Vær med til at skabe nærdemokrati i din kommune! Nu er muligheden her for at skabe lokal debat omkring et emne, som I brænder for i ældrerådet. Sammenslutningens projekt Nærdemokrati er godt i gang med i de fem pilotkommuner, og nu vil vi meget gerne have flere ældreråd med. Der er mange muligheder, og det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. De formelle betingelser og muligheder er: - Arrangementet skal tilrettelægges i samarbejde med en partner, f.eks. handicapråd, forvaltningen eller pensionistforeninger. - Der kan opnås økonomisk støtte på omkring kr. til arrangementet (støtten skal bruges til foredragsholdere, lokaleleje eller kørsel af hjemmehjælpsmodtagere). - Sekretariatet vil stå til rådighed med hjælp til ideudvikling, pressemeddelelser, osv. Hvis det fanger interessen, så se mere på hjemmesiden under Organisationen Projekt Nærdemokrati eller skriv en mail eller ring til Nana Alsted, tlf.: , mail:

4 4 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 SF har stillet forslag om kørepenge til ældre, som var til førstebehandling i Folketinget d. 16. januar. Socialministeren er enig med SF i, at ældrerådene skal have kørepenge, men hun ønsker tillige, at ældrerådene sidestilles med de kommunale handicapråd, og at der derfor også bliver udbetalt diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kræver et nyt lovforslag, hvis medlemmerne også skal have diæter, og det kan derfor tage tid, før lovgivningen endeligt er på plads. Se referat af folketingsdebatten på Referater fra Folketingssalen Nederst på siden findes et link: Referater af møderne i Folketingssalen Møde nr tirsdag 16. januar 2007 Image-kampagne Efter høringer i efteråret 2006 om kvalitet i ældreplejen vil socialminister Eva Kjer Hansen iværksætte en kampagne, der skal tiltrække og fastholde medarbejderne i ældresektoren. Høringerne understregede, at sektoren har et imageproblem det vil ministeren i samarbejde med FOA, Dansk Sygeplejeråd og KL rette op på. På høringerne fremgik det desuden, at der var et stort ønske om, at personalet får bedre muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derfor påbegyndes i foråret 2007 en række kurser for både offentlige og private institutionsledere inden for det sociale område. Syv vejledninger fra Socialministeriet Socialministeriet har udsendt syv vejledninger til lov om social service, som gælder fra 1. januar Vejledningerne indeholder revisioner i forhold til de tidligere vejledninger for at tage højde for de ændringer, som er nødvendiggjort af kommunalreformen. De enkelte vejledninger indeholder de vigtigste bekendtgørelser og andet relevant materiale som bilag. Hermed bortfalder de hidtidige vejledninger til serviceloven, herunder de seks hovedvejledninger ; 1) sociale tilbud til ældre, 2) sociale tilbud til voksne med handicap, 3) sociale tilbud til børn med handicap, 4) den sociale indsats for udsatte, 5) vejledningen om særlig støtte til børn og unge, 6) samt vejledningen om hjælpemidler, støtte til bil mv. Desuden bortfalder de vejledninger på enkeltområder, der er udarbejdet siden serviceloven trådte i kraft 1. juli 1998, eksempelvis om kvalitetsstandarder. I hver enkelt vejledning står, hvilke vejledninger der erstattes af vejledningen. De nye vejledninger er følgende: Vejledning 1 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven. Vejledning 2 om personlig og praktisk hjælp, træning og forebyggelse mv. Vejledning 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier Vejledning 4 om botilbud mv. til voksne Vejledning 5 om særlig støtte til voksne Vejledning 6 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning 7 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. Vejledning 2 er umiddelbart af størst relevans for ældrerådene: Afsnit III omhandler ældreråd, klageråd, bruger- pårørenderåd og handicapråd. Vejledningerne kan downloades gratis på Nyhedscenter Nyheder om lovstof 2006 Lovstof - Hjælp til administration af den nye servicelov ( ). De er også trykt som publikationer, og der er produceret en CD-ROM med alle syv vejledninger samlet. De syv publikationer og CD-ROM - en er udsendt i begyndelsen af januar til kommunerne og regionerne. Vejledningerne kan også købes i boghandlen eller ved henvendelse til Nordisk Bog Center, Haslev, Telefon , fax , (ved køb af alle syv publikationer og CD-ROM en er prisen 490 kr. for den samlede pakke.)

5 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Undersøgelser og publikationer Pjece til beregning af hjemmehjælp For at sikre kommunerne bruger samme grundlag for beregninger af hjemmehjælp har socialminister Eva Kjer Hansen sammen med KL udarbejdet en pjece til kommunerne. Grunden til dette er, at Konkurrencestyrelsen har behandlet en række sager, hvor kommunernes priser har været for lave og dermed konkurrenceforvridende i forhold til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til ældre. 79 pct. af kommunerne tilbyder frit valg på ældreområdet, en tilsvarende procentdel modtager hjælpen fra det offentlige, 7 pct. modtager hele hjælpen fra private og 14 pct. fra både private og offentlige, viser tal fra Ankestyrelsen fra Både KL og Konkurrencestyrelsen mener, at en af grundene til de forskelligartede priser skyldes et meget kompliceret regelsæt. Pjecen kan ses på Nyhedscenter Spalte i højre side, find Fælles pjece om prisfastsættelse på ældreområdet eller bestilles ved Socialministeriets lov-ekspedition, tlf.: Oplæg til patientreform En bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører har udgivet et debatoplæg til en patientreform kaldet Brugernes Sundhedsvæsen. Oplægget spiller op mod de igangværende møder, regeringen afholder om kvalitetsreformen: Med oplæggets fokus på bl.a. brugerinvolvering og sammenhæng viser det, hvordan en kvalitetsreform konkret kan gennemføres. Oplægget munder ud i seks krav til den indsats, som skal sikre, at målsætningen om brugernes sundhedsvæsen kan realiseres i praksis: Ny viden, nye incitamenter, nye relationer, nye kompetencer, nyt medansvar og ny lighed. De seks krav beskrives uddybende i oplægget, og der findes anbefalinger til, hvordan de omsættes til praksisniveau. Oplægget konkluderer, at det er nødvendigt, sundhedsvæsenet undergår revolutionerende forandringer for at leve op til de krav og forventninger, fremtidige patienter og brugere vil stille til behandlinger. Dette betyder blandt andet at den hidtidige organisering og prioritering skal forandres, og at den lige adgang til sundhedsydelser, der har været et bærende princip i det danske sundhedsvæsen, må bortfalde. Gruppen bag oplægget omfatter landets ti største patientforeninger, der er samlet i organisationen Patientforum, Danske Regioner, organisationen Oxford Health Alliance (stiftet af Novo Nordisk og Oxford Universitet), kommuner, private udbydere af sundhedsydelser, faglige organisationer, forsikringsselskaber, medicinalindustrien samt en kreds af førende sundhedseksperter m.fl. Initiativet til projektet er taget af Innovationsrådet og Mandag Morgen. Læs mere om initiativet på: Bestil oplægget ved huset Mandag Morgen, tlf.: Ny styrelse - nyt blad Som en udløber af strukturreformen erstatter Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service den gamle styrelse, Styrelsen for Social Service, begge under Socialministeriet. Styrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde, som har til formål at sikre, at de social- og velfærdspolitiske initiativer, som Folketinget beslutter, bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne. Udover Center for Social Service består styrelsen af Center for Specialrådgivning (VISO). I forhold til ældreområdet varetager styrelsen en række metodeudviklingsopgaver, som henvender sig til såvel den kommunale myndighed som til leverandører af kommunale serviceydelser på det sociale område. De igangværende projekter har fokus på henholdsvis styringsredskaber (eks. kvalitetsstandarder), frit valg og sagsbehandlingsmetoder, men også på mere konkrete sagsområder såsom svage ældre, ældretræning, personalerekruttering og brugervenlige kommunikationsredskaber. I anledning af skiftet udgiver styrelsen et blad, hvor det første udkom i januar. Bladet udkommer kvartalsvis. Abonnement på Styrelsen for Specialerådgivning og Social Service er gratis og kan bestilles på mail-adressen: eller på tlf.: Læs mere om styrelsen på hjemmeside:

6 6 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Nyt fra Sammenslutningen Sundhed i alderdommen stor succes i Randers Den 17. januar løb det første af forhåbentlig mange debatarrangementer i Sammenslutningen af Ældreråds projekt Nærdemokrati af stablen i Ridehuset i Randers. Og man kunne ikke ønske sig en bedre start - med over 400 fremmødte og fire engagerede oplægsholdere var arrangementet en stor succes. Temaet for arrangementet, der var tilrettelagt i samarbejde mellem Randers ældreråd og den lokale afdeling af Ældresagen, var sundhed i alderdommen. Emnet blev belyst på forskellig vis af oplægsholderne; Finn Breinholt fortalte om den nye befolkningsundersøgelse, der kunne vise, hvordan både det fysiske og psykiske helbred ser ud for ældre i regionen. Overlæge Ove Davidsen kunne fortælle om forebyggelse og genoptræning af slagtilfælde, Claus Engstrup, der er leder af den nye rehabiliteringsafdeling i kommunen, fortalte om, hvordan genoptræningen skal organiseres i fremtiden, Jørn Duus oplæg handlede om, hvad vi kan forvente os af den næste generation, der går på pension og Sundhedsdirektør Erik Mouritzen, der også styrede debatten undervejs, fortalte om kommunens sundhedspolitiske tiltag på ældreområdet. Alt i alt en meget oplysende og lærerig eftermiddag, og der var også plads til en særlig overraskelse, da programmet blev afbrudt af gymnastiske øvelser for hele salen ved fysioterapeut Tinna Pedersen. Livsglæde og deltagere til helt oppe under loftet I Hjørring var der d. 23. januar debatmøde med titlen: Livsglæde i en sund krop sundhed for ældre i Hjørring kommune. Arrangement var det andet i projekt Nærdemokrati, og succesen fra Randers gentog sig. Der var dækket op i den lille sal i Vendelbohus i Hjørring, men som deltagerne strømmede ind, blev arrangementet flyttet til den store sal, hvor de sidst ankomne endda måtte finde pladser på balkonen. Det var også et meget fint program, der kunne præsenteres: Formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft, åbnede mødet med at fortælle om kommunens planer omkring sundhed og ældre i Hjørring. Sundhedspsykologen Mette Kold fortalte om de mange måder, man kan opfatte alder på og gav gode råd omkring det at holde sig i gang. Derefter var det Lis Ingemann, der med stor lune fortalte om sine oplevelser som luksusvagabond på de danske landeveje. Efter kaffepausen fortalte Kaj Jørgensen om frivillig idræt for ældre i Hjørring og særligt om Seniormotion og samvær, der har været en stor succes gennem mange år. Derefter gik diskussion lystigt ved bordene og ældrerådets medlemmer gik rundt og samlede indtryk. Til slut var der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der dels bestod af fire ældrerådsmedlemmer og dels af Karl Bornhøft, Kaj Jørgensen og Leif Johannes Jensen, Ældre- og Handicapchef. Det blev altså til endnu en meget hyggelig eftermiddag, hvor der var plads til både snak, grin og til at tage oplysninger og inspiration med hjem. Mødet var resultat af et samarbejde mellem Ældrerådet og Sund By Butikken. Fra Ældreråd til Ældreråd Færre valgsteder Sidst på året 2006 vedtog Faaborg kommune at skære ned på antallet af valgsteder i forbindelse med kommunesammenlægninger. Politikerne havde ikke inddraget ældrerådet i høringsprocessen, hvilket formand for Sammenlægningsældrerådet, Poul Skrubbeltrang, kommenterede: Det står jo i loven, at alt, hvad der berører de ældre, skal til høring i ældrerådene, og jeg forstår slet ikke, hvorfor denne sag tilsyneladende skal hastes igennem. Mig bekendt er der længe til næste valg. Der er masser af tid til at få os hørt.

7 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar Stærk kritik Formand for ældrerådet i Slagelse kommune, Vagn Nielsen, rettede sidst i november en kraftig kritik af borgmester i kommunen, Lis Tribler (S). Ældrerådet er kommunens lovbestemte rådgiver og formidler af ALLE spørgsmål vedrørende ældre. Han mener ikke, hun orienterede byrådsmedlemmerne om de officielle breve, ældrerådet sender til kommunen: Brevene omhandler blandt andet klager fra ældrerådet og høring om budgettet. Borgmesteren afviser kritikken blandt andet med henvisning til, at nogle af henvendelserne er sendt til diverse udvalg og forvaltninger. Ulovligt forslag bremset Få timer før byrådet i Middelfart skulle holde møde, blev et forslag taget af dagsordenen, da det viste sig at være ulovligt. Forslaget blev bremset af ældrerådets formand, Kai Have. Få timer forinden fik han af Socialministeriet bekræftet ældrerådets formodning om, at forslaget var ulovligt. Loven foreskriver mindst to hjemmebesøg om året, men det ulovlige forslag indeholdt en bestemmelse om, at det skal være kommunens forebyggende medarbejder, som skønner, at en borger skal tilbydes deltagelse i et temaarrangement i stedet for hjemmebesøg nummer to. I Socialministeriets svar stod blandt andet: Borgerne skal have to årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Hvis en borger vælger at sige nej, kan der i så fald tilbydes et temaarrangement i stedet. Men der skal altid tilbydes to besøg i hjemmet først. Formanden for ældrerådet mener ikke, det er ældrerådets opgave, at sikre forslag er i overensstemmelse med lovgivningen: Vi forventer, at et forslag er gennemarbejdet og i overensstemmelse med lovgivningen, når det fremsættes til beslutning i byrådssalen. Vi skal kunne stole på kommunen Det er ikke det konstruktive og positive samarbejde, som ellers blev aftalt for et års tid siden. Forebyggende hjemmebesøg I Faaborg-Midtfyn Kommune har ældrerådet kritiseret kommunens forbyggende hjemmebesøg: Fem ansatte har hver 26,4 timer om ugen til at besøge op mod 3000 ældre borgere i kommunen et par gange om året, og det mener ældrerådet, er alt for lidt. Ifølge lovgivningen skal borgere over 75 år tilbydes to årlige besøg af kommunen, hvor det blandt andet afklares, om kommunen kan hjælpe den ældre. Selvom det ikke er alle 3000 borgere over 75 år i Faaborg-Midtfyn kommune, der får behov for besøg, mener ældrerådet, det er for lidt: Vi er betænkelige over, om 132 timer om ugen er nok, hvis de samtidig skal have tid til at give borgerne en fornemmelse af, at besøget ikke bare er noget, der blot skal "jappes" igennem. Sagen tages op på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Problemer med huslejen Grundet tekniske mellemregninger mellem de offentlige kasser vil huslejerne for over 2000 gamle og handicappede i Århus kommune stige betragteligt. Huslejestigningerne kommer som en uventet konsekvens for flere af forligspartierne. Derfor forsøger byrådet nu at få socialminister Eva Kjer Hansen til at søge folketingsflertal for at lempe reglerne for boligstøtte til gamle og handicappede, så folk i kommunale lejligheder på op til 75 kvadratmeter kan komme i betragtning. Grænsen er i dag på 65 kvadratmeter. Huslejen er sat op fra 400 til 800 kroner, og ifølge formand for Århus ældreråd, John Dybdal, er forvirringen total, når kommunen samtidig forhøjer boligtillægget. Han mener, der er tale om noget bureaukratisk kludder. Masternøgle Seniorrådet i Skanderborg sætter spørgsmålstegn ved brugen af de såkaldte masternøgler i hjemmeplejen. Denne nøgle bruger hjemmeplejen for at låse sig ind hos folk, der modtager hjemmehjælp eller pleje. Med masternøglen åbner de en lille boks i væggen i beboerens hus, og her ligger hoveddørsnøglen. Siden rådet første gang rejste sagen, har man oplevet, at der i Fredericia blev stjålet en masternøgle, der kunne have givet tyven adgang til nøgler. Dette er bekymrende, mener formand for seniorrådet, Birthe Jørndrup: I disse tider synes vi da, at man må kunne finde på noget fiksere. Noget med en kode eller elektronik. Brug ældrerådet! Brug ældrerådet, hvis du vil have indflydelse på de nære forhold for ældre. Dette budskab forsøger Gribskov Ældreråd at trænge igennem med. Næstformand, Kaj Bang, udtaler i denne forbindelse: Generelt er de ældre meget aktive. Det kan man blandt andet se på den store tilslutning til Ældre Sagen. Det skyldes formentlig, at denne store organisation har råd til at markedsføre sig. Det har vi ikke.

8 8 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang februar 2007 Temadage og konferencer Tema-aftener om demens Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service afholder gratis temaaftener om demens og de problemer og udfordringer, man har som pårørende, frivillig eller hvis man selv har fået en demensdiagnose. Frode Munksgård agerer ordstyrer ved arrangementerne, der består af tre oplæg: Mennesket med demens om hvad der sker med hjernen, som har demens, og hvordan man lever med de gode sider i fokus, Juraen og demens hvilke regler findes der, f.eks. omkring fuldmagter, flytninger, selvbestemmelse og Hverdagen med demens hvorledes kan vi hjælpe? god kommunikation, viden og medinddragelse af mennesket med demens. Alle arrangementerne varer fra kl. 18:30 til 22:00 og finder sted: 15. februar: Århus, Tivoli Friheden, Terrassen 18. februar: Bornholm, Hotel Griffen 12. februar: Ringsted, Ringsted Kongrescenter 19. februar: Aalborg, Hotel Hvide Hus 22. februar: Esbjerg, Hotel Britannia 27. februar: Viborg, Viborg Lounge 15. marts: Odense, CVU Fyn 12. marts: Kolding, Scandic Hotel Kolding 15. marts: Maribo, Maribo Søpark 21. marts: Sønderborg, Comwell Sønderborg 26. marts: København, Charlottenhaven 29. marts: Hillerød, Pharmakon Det er gratis at deltage i arrangementerne. Tilmelding og yderligere information findes på Husk Sammenslutningen af Ældreråd afholder i alt fire temadage i februar og marts om de grundlæggende områder i Klagerådets arbejde. Kurserne finder sted: Onsdag den 21. februar på Tylstrup Kro (Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup, tlf.: ) Torsdag den 22. februar i Skovhuset i Fårvang (Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: ) Tirsdag den 6. marts i Severin i Middelfart (Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, tlf.: ) Onsdag den 7. marts i Roskilde Kongrescenter (Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, tlf.: ). Mere information om program og tilmelding fås på hjemmesiden: Nyhedsbrev er udgivet af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Oplag: ISSN Næste nummer: Marts 2007 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Formand: Kirsten Feld (Mobil: ) Næstformand: Jens Erik Madsen (Mobil: ) Jernbane Allé 54, 3. sal th Vanløse Tlf.: Mobil: Fax: Ansvarshavende: Kirsten Feld Redaktion: Marianne Lundsgaard Sekretariatet: Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder Christel Rasmussen, bogholder/kursussekretær Lise Sørensen, studentermedhjælp Nana Alsted, projektmedarbejder Telefontid: Mandag-torsdag 9-12 Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf fax

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Opdateret: 13. december kl. 19:00 R E F E R A T Møde 11-2014 Fredensborg Seniorråd Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00 Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Til stede: Anette Lewinsky, Jørgen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere