Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013"

Transkript

1 Byråds- og Regionsrådsvalget Tirsdag den 19. november 2013 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: / Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:13/14934 Dokumentnr.:13/ Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opgaver før og under afstemningen... 4 O. Stemmesedler... 4 I. Valgstyrernes opgaver før afstemningen begynder kl I.1. Undersøgelse af brevstemmer... 5 I.1.1. Brevstemmer der ikke kan komme i betragtning... 5 I.1.2. Brevstemmer der kan komme i betragtning. Afkrydsning og opbevaring af disse... 7 II. Valgstyrernes opgaver under afstemningen III. Valgstyrerformandens opgaver før og under afstemningen IV. Valglisteføreren V. Stemmekartoteksføreren VI. Tilforordnede ved indgangen til stemmerummene VII. Tilforordnede ved stemmekasserne Generelle oplysninger til alle VIII. Stemmeafgivning uden for stemmerummene IX. Stemmeafgivning i handicap-stemmerum X. Hjælp til stemmeafgivning XI. Almindelige regler for valgstyrere og tilforordnede Fælles opgaver - Afstemningens afslutning og opgørelse af resultatet XII. Afstemningens afslutning XIII. Opgørelse af stemmeseddelregnskab udføres af valglisteføreren, stemmekartoteksføreren og valgsekretæren XIV. Vejledning for optælling af resultatet af henholdsvis byrådsvalget og regionrådsvalget XIV.1. Ugyldige, tvivlsomme og blanke stemmesedler XIV.2. Aflevering efter optællingen XV. Resultatet af afstemningen Side 2

3 Indledning Denne vejledning beskriver valgstyrernes opgaver og de tilforordnede vælgeres opgaver som valglistefører, stemmekartoteksfører, tilforordnede ved indgangen til stemmerummene og ved stemmekasserne samt generelle oplysninger for afviklingen af afstemningen, opgørelse af resultatet m.v. Det er vigtigt, at du læser hele vejledningen godt igennem. På 19 ud af 30 afstemningssteder er der som noget nyt indført digitale valglister i stedet for den kendte valgliste i papir. Det betyder, at vælgerne ikke længere skal henvende sig ved et bestemt valgbord, men kan gå til det valgbord, hvor der er kortest kø. BEMÆRK: Særlig information til afstemningssteder med digitale valglister er fremhævet med rød skrift i denne vejledning. Alle steder med digitale valglister har et ekstra valgbord, som kan tages i brug, hvis der opstår behov ved stor tilstrømning af vælgere og lang kø. Den digitale valgliste binder de opstillede valgborde sammen som ét valgbord med fælles valgliste. På hvert afstemningssted er: En valgstyrerformand og 4 valgstyrere Et antal tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne med konkrete opgaver og afløsning i løbet af dagen En valgsekretær Fordelingen af opgaverne mellem valgstyrerne og de tilforordnede vælgere sker om morgenen på valgdagen. Ansvaret for fordelingen har valgstyrerformanden og valgsekretæren. Digital valgliste Der er udpeget en hjælpesekretær som hjælper valgsekretæren med klargøring m.v. af den digitale valgliste. Hjælpesekretæren indgår i øvrigt i bemandingen af afstemningsstedet og kan deltage i de konkrete opgaver og afløsning i løbet af dagen. Der er udpeget et antal administrative medarbejdere, som kommer ved afslutningen af afstemningen og deltager i optællingen af resultatet. Alle skal hjælpe med aftenens optælling og må først gå, når valgstyrerformanden giver tilladelse til det. Specielt for valgstyrerne gælder, at de først må forlade afstemningsstedet, når afstemningsresultatet er indberettet og afstemningsbøgerne er opgjort og underskrevet. Afstemningen må ikke påbegyndes, før valgstyrerformanden har givet tilladelse dertil, jfr. afsnit III. Side 3

4 Opgaver før og under afstemningen O. Stemmesedler Til hvert afstemningssted er leveret et antal stemmesedler. Stemmesedlerne er kun maskintalte og skal derfor eftertælles. Inden afstemningen begynder kl skal der eftertælles og udleveres mindst 100 stemmesedler pr. valgbord. De resterende stemmesedler skal eftertælles inden kl og inden udlevering til valgbordene. Valgsekretæren har et skema med oplysning om antal modtagne stemmesedler. Eventuelle differencer fundet ved eftertælling skal føres på skemaet. Ved hvert valgbord skal det registreres på et skema, hvor mange stemmesedler der er udleveret til bordet. Tallet skal bruges ved aftenens opgørelse af stemmeseddelregnskabet, jfr. afsnit XIII. I. Valgstyrernes opgaver før afstemningen begynder kl Gennemgang af brevstemmer skal foretages inden afstemningen påbegyndes. Modtagne brevstemmer til afstemningsstedet bliver afleveret til valgstyrerne på afstemningsstedet inden afstemningen begynder. Der skal foretages en gennemgang af brevstemmerne for at undersøge, om de kan komme i betragtning se afsnit I.1. Undersøgelse af brevstemmer. I gennemgangen skal der deltage mindst 2 valgstyrere gerne fra hvert sit parti. Gennemgangen kan være startet/færdiggjort dagen forinden valgdagen. Det kan dog også blive aktuelt at gennemgå brevstemmer på valgdagen, hvis der inden afstemningens begyndelse kl. 9 modtages rettidigt afgivne brevstemmer. Er der modtaget under 5 brevstemmer til et afstemningssted bliver disse brevstemmer i stedet afleveret til afstemningssted Virklund Fritidscenter og indgår i deres gennemgang af brevstemmer. Der kan derfor være afstemningssteder, som ikke modtager brevstemmer, men som inden kl får telefonisk besked fra sekretæren i Virklund Fritidscenter om sletning af vælgere på valglisten. Disse vælgere optages i stedet på valglisten i Virklund. Se eventuelt nærmere på notesiden i afstemningsbøgerne. Er der modtaget brevstemmer, der ikke kan henføres til et bestemt afstemningsområde ud fra oplysninger på yderkuverten, bliver de afleveret til afstemningssted Virklund Fritidscenter. Virklunds gennemgang af disse brevstemmer kan medføre, at der på samme Side 4

5 måde som nævnt ovenfor skal flyttes vælgere fra andre afstemningssteder til valglisten i Virklund. Se eventuelt nærmere på notesiden i afstemningsbøgerne. I.1. Undersøgelse af brevstemmer Yderkuverterne åbnes af valgstyrerne, der undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning. I.1.1. Brevstemmer der ikke kan komme i betragtning Kan brevstemmen ikke komme i betragtning skal årsagen, jfr. nedenstående, skrives på yderkuverten, og de uåbnede konvolutter og følgebrevet lægges tilbage i yderkuverten. Der skal ikke foretages afmærkning/afkrydsning på valglisten. Digital valgliste I valglisten er det registreret, hvilke vælgere der har brevstemt til begge valg. For brevstemmer, der ikke kan tages i betragtning, gælder derfor, at den markering, som er registreret i valglisten, skal fjernes. Dette foretages af valgsekretæren, som har en vejledning i brug af systemet. Antallet af ikke i betragtning tagne brevstemmer noteres til brug ved udfyldelse af de indberetningsskemaer for henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget, som sekretæren har. I afstemningsbøgerne på side 3 skal der særskilt redegøres for samtlige brevstemmer, der ikke er taget i betragtning. Alle ikke i betragtning tagne brevstemmer skal samles og lægges i omslag (fås ved sekretæren). På omslaget skal noteres antallet. En brevstemme kan ikke komme i betragtning, hvis det viser sig at, 1. afsenderen ikke er opført på valglisten eller ikke længere har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen 2. afsenderen er død inden valgdagen 3. yderkuverten indeholder flere end ét følgebrev og én konvolut til hvert af de pågældende valg 4. der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, som ministeriet har fået fremstillet 5. den foreskrevne fremgangsmåde (udfyldning, attestation, underskrift m.v.) ved brevstemmeafgivningen ikke har været fulgt 6. brevstemmen ikke er afgivet inden for nedennævnte frister, eller Side 5

6 7. vælgeren til hvert valg har afgivet mere end én brevstemme, der kan komme i betragtning. I dette tilfælde er det den sidst afgivne brevstemme, der kommer i betragtning. Ad pkt. 2: Får valgstyrerne efter afstemningens begyndelse bekræftet underretning om, at en vælger - der har afgivet en brevstemme, som er taget i betragtning - er afgået ved døden inden valgdagen eller er fraflyttet kommunen henholdsvis regionen inden valgdagen, kan den pågældendes brevstemme ikke komme i betragtning. Er vælgeren alene fraflyttet Silkeborg Kommune, men ikke regionen, skal en eventuel brevstemme til regionsrådsvalget dog fortsat tages i betragtning. Det samme gælder, hvis valgstyrerne, efter at afstemningen er begyndt, får bekræftet underretning om, at en vælger, der er optaget på valglisten, har mistet sin valgret inden valgdagen af andre grunde (iværksættelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jfr. værgemålslovens 6, fortabelse af dansk indfødsret m.m.). Brevstemmerne skal da tages frem, påtegnes om årsagen til, at de ikke kan komme i betragtning, og henlægges til de øvrige brevstemmer, der ikke kan komme i betragtning. Sådanne brevstemmer indgår også i registreringen i afstemningsbøgerne af ikke i betragtning tagne brevstemmer. (X) i valglisten annulleres (ved digital valgliste fjernes registreringen). Ad pkt. 3: Indlæggelse af valgkort i yderkuverten medfører ikke i sig selv, at brevstemmen ikke kan tages i betragtning. Ad pkt. 4: En brevstemme skal tages i betragtning, selvom der måtte være anvendt brevstemmemateriale fremstillet til brug ved de kommunale og regionale valg i 2009, medmindre brevstemmen af andre årsager ikke kan tages i betragtning. Derimod må der ikke være benyttet brevstemmemateriale beregnet til Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger. Der kan være anvendt følgebreve og yderkuverter tilvejebragt fra KMD A/S s valgudskrivningssystem, hvilket er tilladt af ministeriet. Disse yderkuverter er gulbrune i A5-størrelse. Ad pkt. 5: Selvom følgebrevet mangler stempel på attesten, kan brevstemmen tages i betragtning, hvis der ikke hersker tvivl om, at brevstemmen er afgivet på et af de steder, hvor der kan brevstemmes, eller at brevstemmen er afgivet til en stemmemodtager, der er udpeget af ministeriet. Side 6

7 Ad pkt. 6: Brevstemmer afgivet her i landet skal være afgivet i perioden fra den 20. august 2013 til den 16. november 2013 (begge dage inkl.) for at komme i betragtning. Brevstemmer afgivet på danske havanlæg på dansk område kan komme i betragtning, hvis de er afgivet i perioden fra den 29. oktober 2013 til den 16. november 2013 (begge dage inkl.). Brevstemmer, der er afgivet på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område, skal, for at komme i betragtning, være afgivet den 20. august 2013 eller senere. Ad pkt. 7: Hvis der fra en vælger er modtaget 2 yderkuverter, hvoraf den ene ud over et følgebrev alene indeholder en blå konvolut med stemmeseddel til byrådsvalget mens den anden ud over et følgebrev alene indeholder en gul konvolut med stemmeseddel til regionsrådsvalget, skal begge brevstemmer komme i betragtning til de respektive valg, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Eventuelle brevstemmer, der ikke kommer i betragtning, fordi der er afgivet mere end 1 brevstemme (altså de først afgivne), forsynes med en påtegning herom, henlægges uåbnede og kommer ikke videre i betragtning. I.1.2. Brevstemmer der kan komme i betragtning. Afkrydsning og opbevaring af disse Manuel valgliste Når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et kryds med en cirkel omkring (X) ved vælgerens navn på valglisten. Indeholder yderkuverten foruden følgebrevet kun én konvolut til ét af valgene sættes foruden mærket (X): (X)B for en brevstemme til byrådsvalget eller (X)R for en brevstemme til regionsrådsvalget. Derved fremgår det tydeligt, hvilket af valgene vælgeren har afgivet brevstemme til. Digital valgliste Registreringen i valglisten viser, at vælgere, der har brevstemt, har stemt til begge valg. Hvis yderkuverten - foruden følgebrevet kun indholder én konvolut til ét af valgene er det derfor vigtigt at få ændret i registreringen i valglisten, således at det fremgår, hvilket valg vælgeren har brevstemt til. Registreringen foretages af valgsekretæren, som har en vejledning i brug af systemet. Side 7

8 Af hensyn til den senere afstemning af valget og udfyldelse af afstemningsbøgerne anbefales det at notere antallet af modtagne yderkuverter med konvolutter til både byråds- og regionsrådsvalget samt modtagne yderkuverter med kun én konvolut og hvilket af valgene, de er til. Der skal ikke udfærdiges valgkort for brevstemmer, der tages i betragtning. Da de skal medregnes, når antal fremmødte vælgere ifølge stemmekartoteket og valglisten skal optælles i løbet af dagen, skal antallet noteres ned. Ved opgørelse efter afstemningens afslutning, afsnit XIII, kan følgebrevene anvendes i stedet for valgkortet ved kontrollen af antal vælgere, der ifølge valglisten har afgivet stemme. Er der et valgkort i yderkuverten, må dette ikke lægges sammen med de øvrige valgkort, men bør i stedet hæftes sammen med det tilhørende følgebrev. Når det er konstateret, at brevstemmen kan komme i betragtning lægges de uåbnede konvolutter og følgebrevet tilbage i yderkuverten og opbevares hos valgstyrerne, indtil afstemningen er afsluttet om aftenen. Opbevaringen skal ske på en sådan måde, at det alene er valgstyrerne, der har adgang til brevstemmerne. Når afstemningen er afsluttet om aftenen, tages konvolutterne ud af yderkuverterne og lægges i stemmekassen til henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget, jfr. XII Afstemningens afslutning. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke ved personligt fremmøde på valgdagen afgive ny stemme til det eller de pågældende valg, som vælgeren har brevstemt til. II. Valgstyrernes opgaver under afstemningen. Valgstyrerne opbevarer, som nævnt under afsnit I, brevstemmerne, indtil afstemningen er afsluttet om aftenen. Brevstemmer, der modtages af valgstyrerne efter afstemningens begyndelse, forsynes med en påtegning om modtagelsestidspunktet (dato og klokkeslæt) og henlægges ligeledes uåbnede i en bunke for sig. Disse brevstemmer kommer ikke videre i betragtning, men opføres særskilt i afstemningsbøgerne (side 3). Valgstyrerne sørger for, at vælgerne ikke bliver udsat for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i afstemningslokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Side 8

9 Der må derfor ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges valgplakater eller på anden måde udøves egentlig valgagitation i de nævnte lokaliteter eller de umiddelbare adgangsveje hertil, f.eks. gange, trapper, skolegårde og lignende. Endvidere må der i stemmelokalerne ikke befinde sig et TV, som er tændt. Det er i loven forudsat, at valgstyrerne alene skrider ind i tilfælde af manifestationer af en vis pågående karakter. Valgstyrerne skal i øvrigt påse, at vælgerne har uforstyrret adgang til og fra afstemningslokalerne. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter valgstyrernes anvisninger, idet særligt bemærkes, at valgstyrerne kan begrænse antallet af tilstedeværende vælgere, når ordensmæssige hensyn kræver det. Vælgere, der har afgivet deres stemme, skal straks forlade lokalet. Valgstyrerne bistår i øvrigt de øvrige tilforordnede for så vidt angår: afklaring af tvivlsspørgsmål, yder hjælp til evt. afstemning uden for stemmerummene og til afstemning i handicap-stemmerum, jfr. afsnit VIII og afsnit IX, yder evt. hjælp til stemmeafgivning, jfr. afsnit X. Valgstyrerne varetager øvrige funktioner på valgstedet på lige fod med de tilforordnede vælgere. III. Valgstyrerformandens opgaver før og under afstemningen. Valgstyrerformanden har sammen med valgsekretæren ansvaret for fordelingen af opgaverne mellem valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Fordelingen sker senest om morgenen på valgdagen. Valgstyrerformanden skal officielt åbne for afstemningen. Dette kan ske ved at læse åbningstalen (sekretæren har denne) samtidig med at stemmemodtagerne og de tilforordnede ved indgangen til stemmerummene viser de tilstedeværende vælgere, at stemmekasserne er tomme. Derefter skal kasserne låses, og nøglerne afleveres til valglisteføreren/valgsekretæren. Valgstyrerformanden skal i samråd med valgsekretæren sørge for, at afstemningen gennemføres hensigtsmæssigt og kan derfor i dagens løb justere den om morgenen foretagne opgavefordeling. Side 9

10 Valgstyrerformanden og sekretæren danner i løbet af dagen tællehold til at foretage optælling om aftenen. Samtidig udpeger de en leder for hvert tællehold. Valgstyrerformanden afslutter afstemningen om aftenen, jfr. afsnit XII. IV. Valglisteføreren Afstemningen foregår ved, at vælgerne henvender sig til valglisteføreren og afleverer her sit valgkort. Valglisteføreren skal (som noget nyt) bede vælgeren oplyse sin fødselsdato. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og sin bopæl. Hvis vælgeren ikke vil sige fødselsdatoen højt tilbydes vælgeren i stedet at skrive datoen på bagsiden af valgkortet. Valgkortet vil normalt være tilstrækkeligt bevis for vælgerens identitet. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Manuel valgliste Der må ikke være drikkevarer i nærheden af valglisten. Når valglisteføreren har fundet vælgerens navn på valglisten, sættes et kryds i valglisten ud for vælgerens navn. Afkrydsningen skal foretages med rød blyant. Når afkrydsningen er sket, afleverer valglisteføreren valgkortet til stemmekartoteksføreren. Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort, udfylder stemmekartoteksføreren et valgkort på baggrund af oplysning fra valglisteføreren om vælgerens nr. og navn. Valgkortet lægges sammen med de valgkort, der i øvrigt er modtaget. Opstår der vanskeligheder med at finde en vælger på valglisten, eller er afkrydsning af vælgerens navn allerede foretaget, henvises vedkommende til valgstyrerne. En vælger, der har afgivet en i betragtning tagen brevstemme, kan ikke afgive stemme ved det pågældende valg ved personligt fremmøde på afstemningsdagen, jfr. foran under afsnit I. Har en vælger afgivet en sådan brevstemme, er der i valglisten foretaget markering ud for vælgerens navn med et kryds med en cirkel omkring (X). Opstår der tvivl om, hvorvidt en vælger har afgivet en brevstemme, henvises vedkommende til valgstyrerne. Side 10

11 Digital valgliste Den digitale valgliste er fælles for alle valgborde på det enkelte afstemningssted. Vælgeren bliver automatisk markeret i valglisten via skanning af den stregkode, som findes på vælgerens valgkort. Der er opstillet pc og skannere på alle valgborde, og valgsekretæren og hjælpesekretæren vil vejlede i brugen af pc og skanner. Der må ikke ligge noget med stregkode på i nærheden af skanneren, da det kan forvirre skanneren. Der må ikke være drikkevarer i nærheden af pc en og skanneren. Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort skal vælgeren henvises til valgsekretæren, som sørger for at printe et nyt valgkort = erstatningsvalgkort. Valgsekretæren har en vejledning i brug af systemet. Erstatningsvalgkortet udleveres til vælgeren, som herefter kan gå tilbage til et valgbord. Sådan gør man i praksis: Modtag valgkortet og skan stregkoden Kontroller oplysningerne på skærmen Bemærk: Vælgeren skal i alle tilfælde spørges om sin fødselsdato. Hvis vælgeren ikke vil sige fødselsdatoen højt tilbydes vælgeren i stedet at skrive datoen på bagsiden af valgkortet. Er der tvivl om vælgerens identitet, skal denne fastslås ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Tryk OK/Enter Kan stregkoden ikke læses indtastes vælgernummeret i feltet manuel registrering. Herefter trykkes på hent vælger, og proceduren kan fortsættes som ovenfor. Når registreringen er sket og der er givet grønt lys for udlevering af en stemmeseddel, afleverer valglisteføreren valgkortet til stemmekartoteksføreren. Hvis der kommer en dialogboks, som ikke er den almindelige for accept af valgkortet: Kontakt valgsekretæren eller hjælpesekretæren. Opstår der vanskeligheder med at finde en vælger på valglisten, eller er det allerede registreret, at vælgeren har stemt: Kontakt valgsekretæren eller hjælpesekretæren. En vælger, der har afgivet en i betragtning tagen brevstemme, kan ikke afgive stemme ved det pågældende valg ved personligt fremmøde på afstemningsdagen, jfr. foran under Side 11

12 afsnit I. Har en vælger afgivet en sådan brevstemme, er det i valglisten registreret, at vælgeren har brevstemt. Opstår der tvivl om, hvorvidt en vælger har afgivet en brevstemme, henvises vedkommende til valgsekretæren eller hjælpesekretæren. Vælgerne er opført på hovedlisten, hvis de senest 4. november 2013 er flyttet til kommunen eller er flyttet til en ny adresse indenfor kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens borgerservice. Vælgere, der er flyttet til en ny adresse indenfor kommunen efter 4. november 2013, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunens borgerservice, henvises til at afgive stemme til såvel byråds- som regionsrådsvalget på afstemningsstedet for den tidligere adresse. Disse vælgere har tillige haft mulighed for at brevstemme. Vælgerne er opført på tilflytterlisten, hvis de senest 12. november 2013 er flyttet til kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens borgerservice. Tilflytterlisten er en del af valglisten (findes sidst i den manuelle). Vælgere, der senere end 12. november 2013 flytter til kommunen eller senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunens borgerservice, er ikke optaget på valglisten. Hvis de pågældende er tilflyttet fra andre kommuner, men inden for Region Midtjylland, kan de stemme til regionsrådsvalget på afstemningsstedet for den hidtidige bopæl. Disse vælgere har tillige haft mulighed for at brevstemme til regionsrådsvalget. Det vil altid af teksten på det udsendte valgkort fremgå, på hvilket afstemningssted vedkommende skal afgive stemme. Det fremgår af valglisten, hvis en vælger alene har stemmeret til regionsrådsvalget. V. Stemmekartoteksføreren Der må ikke være drikkevarer i nærheden af stemmesedlerne. Stemmekartoteksføreren får optalte stemmesedler udleveret. Det skal registreres på et skema hvor mange stemmesedler, der er udleveret til bordet. Tallet skal bruges ved aftenens opgørelse af stemmeseddelregnskabet, jfr. afsnit XIII. Sekretæren udleverer skemaet om morgenen til stemmekartoteksføreren. Der må ikke skrives nummer eller andet på stemmesedlerne. Side 12

13 Manuel valgliste Stemmekartoteksføreren tager imod valgkortet fra valglisteføreren. Har vælgeren ikke sit valgkort med, udfylder stemmekartoteksføreren et blankt valgkort på baggrund af oplysning fra valglisteføreren, som nævnt under afsnit IV. Valgkortet anbringes i stemmekartoteket (valgkortkassen). Derefter kan en stemmeseddel til henholdsvis byråds- og regionsrådsvalget udleveres til vælgeren. Ved udleveringen må ingen stemmeseddel være sammenfoldet. Ønsker vælgeren kun at benytte den ene af de udleverede stemmesedler, skal den stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet tilbageleveres til stemmekartoteksføreren. Stemmekartoteksføreren mærker stemmesedlen med ordet tilbageleveret. De tilbageleverede stemmesedler skal samles i en bunke for sig. Bunken opbevares ved valgbordet i et omslag, som fås ved sekretæren. Omslaget skal udfyldes, dog kan antal først udfyldes ved afstemningens afslutning. HUSK: I valglisten skal der ud for det satte røde kryds skrives hvilket valg, vælgeren har afgivet stemme til ved at tilføje: B for kun stemmeseddel til byrådsvalget eller R for kun stemmeseddel til regionsrådsvalget. Digital valgliste Stemmekartoteksføreren tager imod valgkortet fra valglisteføreren. Valgkortet anbringes i stemmekartoteket (valgkortkassen). Derefter kan en stemmeseddel til henholdsvis byråds- og regionsrådsvalget udleveres til vælgeren. Ved udleveringen må ingen stemmeseddel være sammenfoldet. Ønsker vælgeren kun at benytte den ene af de udleverede stemmesedler, skal den stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet tilbageleveres til stemmekartoteksføreren. Stemmekartoteksføreren mærker stemmesedlen med ordet tilbageleveret. Stemmekartoteksføreren giver vælgerens valgkort og den tilbageleverede stemmeseddel til valgsekretæren. Valgsekretæren skal herefter sørge for at ajourføre den digitale valgliste i forhold til, hvilket valg vælgeren ikke ønsker at stemme til. Stemmekartoteksføreren sikrer, at valgkortet og stemmesedlen kommer retur fra valgsekretæren. Stemmekartoteksføreren opbevarer de tilbageleverede stemmesedler i en bunke for sig i et omslag, som fås ved sekretæren. Omslaget skal udfyldes, dog kan antal først udfyldes ved afstemningens afslutning. Side 13

14 Når vælgeren har modtaget stemmesedlen, skal han/hun straks gå ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede, når stemmeafgivningen finder sted, jfr. dog reglerne om vælgeres adgang til at forlange bistand/hjælp ved stemmeafgivningen, jfr. afsnit X. En vælger kan ved henvendelse til valgbordet få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtig afkrydset eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Opslag om ovenstående findes i stemmerummene. Ombyttede stemmesedler opbevares ved valgbordet i en bunke for sig i et omslag, som fås ved sekretæren. Omslaget skal udfyldes, dog kan antal først udfyldes ved afstemningens afslutning. Manuel valgliste Nogle gange i løbet af dagen skal det kontrolleres, om antallet af samtlige kryds i valglisten svarer til antallet af modtagne og udfærdigede valgkort i stemmekartoteket plus antallet af i betragtning tagne brevstemmer (fås oplyst ved sekretæren eller formanden). Til brug for denne kontrol kan der eventuelt foretages en fortløbende nummerering af valgkortene. Kl , 12.00, 14.00, og ønsker valgbestyrelsen foretaget en optælling af fremmødte vælgere ifølge stemmekartoteket. Derfor skal stemmekartoteksføreren så vidt muligt umiddelbart før de nævnte klokkeslæt foretage en optælling af kortene i kartoteket. I betragtning tagne brevstemmer tælles med i antal fremmødte vælgere. Valgkortene kan eventuelt i løbet af dagen sættes i vælgernummerorden. Det vil være en hjælp til hurtigere fejlfinding om aftenen, hvis afstemning til valglisten giver problemer. Digital valgliste Nogle gange i løbet af dagen skal det kontrolleres, om antallet af samtlige registreringer i valglisten svarer til antallet af modtagne og udfærdigede valgkort i stemmekartoteket. Til brug for denne kontrol kan der eventuelt foretages en fortløbende nummerering af valgkortene. Kl , 12.00, 14.00, 16.00, og ønsker valgbestyrelsen foretaget en optælling af fremmødte vælgere inkl. i betragtning tagne brevstemmer. Det gælder både for det samlede antal fremmødte vælgere og specifikt for de årige. Optællingerne sker automatisk i systemet (valgoversigt). Valgsekretæren har til opgave at trække disse oplysninger og har en vejledning i brug af systemet. Når valgsekretæren trækker disse oplysninger skal stemmekartoteksføreren samtidig sørge for at bundte/markere det antal valgkort, der er modtaget siden sidste optælling, f.eks. ved at sætte en elastik omkring. På hvert bundt noteres i hvilket tidsinterval valgkortene Side 14

15 er modtaget. Dette skal gøres af hensyn til muligheden for hurtigt at kunne genfinde afleverede valgkort, hvis der eventuel sker systemnedbrud, og nogle valgkort eventuelt skal skannes igen. VI. Tilforordnede ved indgangen til stemmerummene De tilforordnede ved indgangen til stemmerummene sørger for, at der bliver adgang til rummene, når den foregående vælger har forladt stemmerummet. Endvidere sørges for, at ikke andre end vælgere, og kun disse alene, får adgang, jf. dog reglerne om vælgeres adgang til at forlange bistand/hjælp ved stemmeafgivningen, jfr. afsnit X. Det skal løbende tjekkes, at blyanten og lyset i stemmerummene er i orden, og at der ikke er skrevet på opslag, vægge eller lignende. VII. Tilforordnede ved stemmekasserne Når vælgeren har stemt, sammenfolder vælgeren stemmesedlen (én for byrådsvalg og én for regionsrådsvalg), så ingen kan se, hvordan der er stemt. De tilforordnede ved stemmekasserne skal overvære og eventuelt vejlede vælgeren i at lægge stemmesedlerne i stemmekasser til henholdsvis byrådsvalg (hvide stemmesedler) og til regionsrådsvalg (gule stemmesedler). Vælgeren skal selv lægge den sammenfoldede stemmeseddel i stemmekassen. Se dog afsnit X om hjælp til stemmeafgivning, hvorefter 2 valgstyrere, eller en valgstyrer og en hjælper (udpeget af vælgeren), skal tilkaldes til assistance, hvis vælgeren ikke selv er i stand til at lægge stemmesedlerne ned i stemmekasserne. Ingen (hverken de tilforordnede ved stemmekasserne eller pressen) må se hvordan, vælgeren har stemt. Dette gælder uanset om vælgeren udtrykkeligt ønsker, at andre kan se, hvordan vælgeren har stemt. Om muligheden for at få en stemmeseddel ombyttet, hvis stemmesedlen er fejlagtigt afkrydset eller gjort ubrugelig se afsnit V om stemmekartoteksførerne. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlerne er lagt i stemmekassen. Efter afstemningens afslutning anbringes stemmekasserne ved valgbordene/optællingsbordene. Side 15

16 Generelle oplysninger til alle VIII. Stemmeafgivning uden for stemmerummene Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende årsag ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet, kan afgive stemme umiddelbart uden for lokalet (f.eks. i en bil ved indgangen til afstemningslokalet). Disse vælgere skal betjenes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, gerne fra hvert sit parti. Med hensyn til valgkort og afkrydsning i valglisten følges sædvanlig procedure, jfr. IV og V. De 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere skal bringe stemmesedlerne ud til vælgeren og medtage de transportable stemmekasser til henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget. Når vælgeren har stemt og sammenfoldet stemmesedlerne, lægges disse ned i de respektive transportable stemmekasser, som tages med retur til valglokalet. Det må ved sådan stemmeafgivning nøje iagttages, at stemmeafgivningen sker på betryggende måde. De pågældende vælgere må ikke udsættes for nogen påvirkning med hensyn til, hvordan de skal stemme. Det skal samtidig sikres, at ingen får lejlighed til at se, hvordan vælgeren stemmer. Der er ikke på valgdagen mulighed for at afgive (brev)stemme i eget hjem. IX. Stemmeafgivning i handicap-stemmerum Vælgere, der ikke kan bevæge sig ind i de almindelige stemmerum, vil kunne afgive sin stemme i det opstillede handicap-stemmerum. De transportable stemmekasser til henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget skal bruges. Med hensyn til valgkort og afkrydsning i valglisten og udlevering af stemmesedler følges sædvanlig procedure, jfr. IV og V. Der skal tilkaldes en valgstyrer/tilforordnet til at bringe de transportable stemmekasser hen til handicap-stemmerummet. Har vælgeren behov for hjælp til stemmeafgivningen følges sædvanlig procedure, jfr. X. Side 16

17 X. Hjælp til stemmeafgivning Retten til at forlange hjælp ved stemmeafgivningen gælder alle vælgere, herunder fysisk og psykisk handicappede, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen. Også vælgere med behov for at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejledning om fremgangsmåden ved stemmeafgivningen har ret til at få hjælp. Hjælp til stemmeafgivning skal gives af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere. I stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Dette gælder både i stemmerummene, uden for stemmerummene, jfr. VIII og i handicap-stemmerummet, jfr. IX. Det er vælgeren selv og ingen andre, der over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger skal forlange hjælp til sin stemmeafgivning af en person, vælgeren selv har udpeget. Og vælgerens tilkendegivelse skal være utvetydig og ikke kunne misforstås. En kandidat, der er opstillet til byrådsvalget og/eller regionsrådsvalget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivningen som valgstyrer eller tilforordnet vælger = som myndighedsperson. En kandidat må derimod godt yder hjælp til stemmeafgivningen som personligt udpeget hjælper. Hjælp til afkrydsning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, hvorledes vælgeren ønsker at stemme. En af vælgeren medbragt håndskrevet eller maskinskrevet seddel om, hvor krydset ønskes sat, er ikke en umiddelbar tilkendegivelse. XI. Almindelige regler for valgstyrere og tilforordnede Valgstyrere og tilforordnede må ikke bære emblemer, mærkater og lignende, med opfordring til at stemme på et bestemt parti, en bestemt kandidat eller lignende. Det gælder også emblemer m.m., der viser stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål eller en bestemt politisk holdning. Ingen valgstyrer eller anden tilforordnet må give råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, hvordan vælgeren skal stemme. Der må heller ikke oplyses, om en vælger har været til stede for at stemme eller i øvrigt oplyses forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning. Der må ikke føres systematisk kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme. Eventuelle forespørgsler henvises til valgstyrerformanden. Side 17

18 Fælles opgaver - Afstemningens afslutning og opgørelse af resultatet I løbet af dagen har valgstyrerformanden og valgsekretæren dannet tællehold til at foretage optællingen samt udpeget leder af hvert tællehold. XII. Afstemningens afslutning Afstemningen fortsætter til kl og så længe, der endnu derefter møder vælgere op for at stemme. Valgstyrerformanden opfordrer herefter vælgerne til at afgive stemme. Er der ingen vælgere, der melder sig for at afgive stemme, kan valgstyrerformanden gøre klar til at afslutte afstemningen. Valgstyrerformanden skal officielt afslutte afstemningen. Det kan ske ved at læse afslutningstalen (sekretæren har denne) samtidig med, at det sikres, at alle tilstedeværende, ikke-tilforordnede vælgere henvises til et særligt område af afstemningslokalet. Området er beregnet for de personer, der ønsker at overvære afslutningen og eventuel optællingen af afstemningen. Efter afslutning af afstemningen lægger valgstyrerne konvolutterne med brevstemmerne i de respektive stemmekasser for henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget. Det er vigtigt, at stemmesedlerne lægges i de rigtige stemmekasser. Konvolutterne med brevstemmer blandes derved med de øvrige stemmesedler og må først åbnes, når det er nødvendigt for sortering og optælling af samtlige stemmesedler. Det er vigtigt, at der ikke sker krænkelse af stemmehemmeligheden. Valgstyrerne afleverer herefter følgebrevene til stemmekartoteksføreren Ved afstemningssteder med digital valgliste bliver de hos sekretæren. Side 18

19 XIII. Opgørelse af stemmeseddelregnskab udføres af valglisteføreren, stemmekartoteksføreren og valgsekretæren Manuel valgliste: Når afstemningen er afsluttet samles følgebrevene fra de i betragtningtagne brevstemmer, og tælles sammen med øvrige valgkort. Hvis der er 2 følgebreve fra samme vælger hæftes følgebrevene sammen og regnes alene som 1 ved optællingen. Stemmeseddelregnskab: For hvert valgbord skal foretages følgende opgørelse af henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget på sedlen bagerst i valglisten: a. Antal stemmesedler modtaget fra valgbestyrelsen. b. Antal brevstemmer nedlagt i stemmekasserne ved det pågældende valgbord. Derefter optælles ved hvert valgbord: 1. Antal afgivne stemmer ifølge valgliste og stemmekartotek (valgkort og følgeskrivelser fra i betragtning tagne brevstemmer). Tallene iflg. valglisten og stemmekartotek skal stemme overens 2. Antal ombyttede stemmesedler 3. Antal tilbageleverede stemmesedler 4. Antal ikke udleverede stemmesedler Til slut foretages følgende afstemning: a + b skal være lig med Valglisteføreren udfylder det i valglisten indførte skema. Skemaet skal underskrives af både valglistefører og stemmekartoteksfører samt af de personer, der har afløst valglisteføreren og stemmekartoteksføreren. Stemmekartoteksføreren sammenpakker herefter følgende for henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget i hvert sit omslag (fås ved sekretæren), som udfyldes med afstemningsstedets navn, valgbord nr. samt antal: 1. Ikke udleverede stemmesedler. 2. Ombyttede stemmesedler. 3. Tilbageleverede stemmesedler fra vælgere, som ikke har ønsket at stemme til byrådsvalget 4. Tilbageleverede stemmesedler fra vælgere, som ikke har ønsket at stemme til regionsrådsvalget 5. I betragtning tagne yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der har afgivet brevstemme til både byrådsvalget og regionsrådsvalget eller alene til byrådsvalget 6. I betragtning tagne yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der alene har afgivet brevstemme til regionsrådsvalget Omslagene med indhold, de benyttede valglister og de benyttede valgkort (stemmekartotek) afleveres til sekretæren. Side 19

20 Digital valgliste: Stemmeseddelregnskab: For hvert valgbord, der har været i brug, skal foretages følgende opgørelse af henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget. Opgørelsen skal foretages på et skema, som fås hos valgsekretæren (stemmeseddelregnskab): a. Antal stemmesedler modtaget fra valgbestyrelsen. Derefter optælles ved hvert valgbord: 1. Antal afgivne stemmer ifølge valgliste (aflæses som fremmødte i alt på pc en) og stemmekartotek (valgkort). Tallene iflg. valglisten og stemmekartotek skal stemme overens 2. Antal ombyttede stemmesedler 3. Antal tilbageleverede stemmesedler 4. Antal ikke udleverede stemmesedler Til slut foretages følgende afstemning: a skal være lig med Valglisteføreren udfylder det udleverede skema. Skemaet skal underskrives af både valglistefører og stemmekartoteksfører samt af de personer, der har afløst valglisteføreren og stemmekartoteksføreren. Skemaet afleveres til sekretæren. Stemmekartoteksføreren sammenpakker herefter følgende for henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget i hvert sit omslag (fås ved sekretæren), som udfyldes med afstemningsstedets navn, valgbord nr. samt antal: 1. Ikke udleverede stemmesedler. 2. Ombyttede stemmesedler. 3. Tilbageleverede stemmesedler fra vælgere, som ikke har ønsket at stemme til byrådsvalget 4. Tilbageleverede stemmesedler fra vælgere, som ikke har ønsket at stemme til regionsrådsvalget Valgsekretæren laver det samlede stemmeseddelregnskab på særskilt skema og sammenpakker herefter følgende for henholdsvis byrådsvalget og regionsrådsvalget i hvert sit omslag, som udfyldes med afstemningsstedets navn, valgbord nr. samt antal: 1. Eventuelt ikke udleverede stemmesedler (hos sekretæren). 2. I betragtning tagne yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der har afgivet brevstemme til både byrådsvalget og regionsrådsvalget eller alene til byrådsvalget 3. I betragtning tagne yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der alene har afgivet brevstemme til regionsrådsvalget Omslagene med indhold og de benyttede valgkort (stemmekartotek) afleveres til sekretæren. Valgsekretær og hjælpesekretær sammenpakker pc ere og skannere. Side 20

21 XIV. Vejledning for optælling af resultatet af henholdsvis byrådsvalget og regionrådsvalget Optællingen skal foretages af et tællehold, som består af de tilforordnede vælgere/ valgstyrere, der i løbet af dagen har deltaget ved valgbordet. Digital valgliste Optællingen skal foretages af et antal tællehold, som består af de tilforordnede vælgere/valgstyrere og et antal administrative medarbejder, der møder ind til optællingen. Kandidater opstillet til byrådsvalget må ikke deltage i optællingen af byrådsvalget, og kandidater opstillet til regionsrådsvalget må ikke deltage i optællingen af regionsrådsvalget. Lederen af tælleholdet, der i løbet af dagen er udpeget af valgstyrerformanden og valgsekretæren i fællesskab, åbner stemmekasserne og de transportable stemmekasser (nøgler fås hos sekretæren) og sikre at optællingen foregår på følgende måde: Stemmesedler til byrådsvalget henholdsvis regionsrådsvalget optælles særskilt. Hvis der i en stemmekasse beregnet til stemmesedler til byrådsvalget er nedlagt stemmesedler til regionsrådsvalget, skal disse stemmesedler flyttes og indgå i optællingen af stemmesedler til regionsrådsvalget. Tilsvarende gælder, at stemmesedler til byrådsvalget, der måtte være nedlagt i en stemmekasse beregnet til stemmesedler til regionsrådsvalget, skal flyttes og indgå i optællingen af stemmesedler til byrådsvalget. I tilfælde, hvor fejlplacerede stemmesedler flyttes til stemmesedlerne til den afstemning, de vedrører, skal der indføres en bemærkning herom i afstemningsbogen for den afstemning, hvor stemmesedlerne flyttes til. Digital valgliste Optællingen skal foregå ved et på forhånd fastsat antal tælleborde. Sekretæren har en oversigt over antal tælleborde og nummer på bordet. Alle afgivne stemmesedler fra stemmekasserne inkl. brevstemmerne fordeles nu i ca. lige store bunker svarende til antal tælleborde. Efter denne fordeling må der ikke tages stemmesedler fra ét tællebord til et andet. Hvert tællebord må kun beskæftige sig med sine stemmesedler. Alle stemmesedlerne sorteres, så stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig. Konvolutterne med brevstemmer åbnes og sorteres på samme måde og lægges sammen med de almindelige stemmesedler. Side 21

22 Konstateres det ved åbning af konvolutterne med brevstemmesedler, at en blå konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til byrådsvalget indeholder en gul brevstemmeseddel til regionsrådsvalget, skal denne brevstemmeseddel flyttes til og indgå i optællingen af stemmesedler til regionsrådsvalget. Tilsvarende gælder, at hvis en gul konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til regionsrådsvalget indeholder en grå brevstemmeseddel til byrådsvalget, flyttes denne til og indgår i optællingen af stemmesedler til byrådsvalget. I tilfælde, hvor brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter flyttes til stemmesedlerne til den afstemning, de vedrører, skal der indføres en bemærkning herom i afstemningsbogen for den afstemning, hvor brevstemmesedlerne flyttes til. Derefter tæller holdet, hvor mange stemmer, der i alt er afgivet for hver kandidatliste (og for eventuelle listeforbund dog ingen ved valget i 2013). Ved denne optælling indgår kandidaternes personlige stemmer som værende afgivet på kandidatlisten. Ved tællingen lægger den ene tæller stemmesedlerne i bundter med 100 stk. Derefter tæller en anden bundtet igen og bundtet samles med et gummibånd. Ved de bundter, hvor der ikke kan blive et fuldt hundrede, lægges en seddel med angivelse af, hvor mange stemmesedler bundtet indeholder. En stemme er afgivet for den kandidatliste inden for hvis felt henholdsvis rubrik på stemmesedlen vælgeren har sat kryds. En brevstemme er afgivet for den kandidatliste, hvis bogstavbetegnelse vælgeren har anført på brevstemmesedlen. Har vælgeren på brevstemmesedlen anført navnet på en kandidat, anses stemmen som afgivet for den pågældende kandidatliste. Der er ingen definition af kryds. Ved et kryds forstås normalt X eller +, men såkaldte dobbeltkryds, V-formede mærker og lignende sidestilles med almindelige kryds. Uanset det er forudsat, at afkrydsningen er foretaget med den i stemmerummet anbragte blyant, skal stemmesedler afkrydset med andet sædvanligt skriveredskab anses for gyldige. Afkrydsning uden for de små afkrydsningsrubrikker på stemmesedlen medfører ikke ugyldighed, hvis afkrydsningen i øvrigt er gyldig. Der henvises i øvrigt til Regler om bedømmelse af og eksempler på gyldige og ugyldige stemmesedler, som sekretæren i løbet af dagen vil omdele nogle eksemplarer af. Side 22

23 XIV.1. Ugyldige, tvivlsomme og blanke stemmesedler Ugyldige og tvivlsomme stemmesedler herunder stemmesedler, hvor der er tvivl om, på hvilken kandidatliste, der er stemt, forelægges valgstyrerne til bedømmelse inden optællingen endeligt afsluttes. Valgstyrerne skal opgøre antallet af ugyldige stemmer særskilt fordelt efter de forskellige ugyldighedsgrunde (afstemningsbøgerne side 5). Skema til opgørelse pr. tællebord får lederen af tælleholdet af valgsekretæren. De herefter fundne blanke og andre ugyldige stemmesedler lægges i hvert sit omslag, som skal udfyldes med afstemningssted og tællebord samt antallet af henholdsvis blanke og ugyldige stemmer. En stemmeseddel, afgivet på afstemningsstedet er ugyldig: 1. Når den er blank. 2. Når vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds 3. Når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller hvilket listeforbund vælgeren har villet give sin stemme. 4. Når det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet. 5. Når der er givet stemmesedlen et særpræg. En brevstemmeseddel er ugyldig: 1. Når den er blank. 2. Når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller listeforbund vælgeren har villet give sin stemme. 3. Når der på stemmesedlen alene er anført navnet på en person, som ikke er opstillet på nogen kandidatliste til valget i den pågældende kommune henholdsvis region 4. Når en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel. 5. Når det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af ministeren. 6. Når der er givet stemmesedlen et særpræg. En brevstemmeseddel er endvidere ugyldig, hvis konvolutten er forsynet med påskrift eller påklæbning af nogen art (undtaget er dog klar tape for at lukke konvolutten). Det er overordentlig vigtigt, at sådanne brevstemmer (konvolutter med tilhørende stemmeseddel) samlet tages fra til bedømmelse. Side 23

24 XIV.2. Aflevering efter optællingen Når holdet er færdig med at tælle en kandidatlistes stemmesedler, skal antallet af afgivne stemmer skrives ind på skema, som er udleveret til lederen af tælleholdet. Derefter samles de optalte stemmesedler i et omslag (skal udfyldes) og lægges i stemmekassen. Efter at samtlige kandidatlisters stemmer er talt på den måde, og efter at resultatet er skrevet på skemaet, og stemmesedlerne er lagt i stemmekasserne, låses stemmekasserne. Nøglerne afleveres til valgstyrerformanden sammen med skemaet. Skemaet skal underskrives af tælleholdet. Blanke og ugyldige stemmesedler, inkl. skema med opgørelse af antallet og fordeling på ugyldighedsgrunde, jf. afstemningsbogen side 5, afleveres i omslag til valgstyrerformanden/sekretæren. Herefter pakkes alt materiale jfr. checkliste, som er udleveret til sekretæren. XV. Resultatet af afstemningen Valgstyrerformanden indberetter straks pr. telefon resultatet af optællingen til formanden for valgbestyrelsen på Rådhuset. Valgsekretæren har oplysning om telefonnummer. Herefter bekendtgøres udfaldet af optællingen for de tilstedeværende. Afstemningsresultatet indføres i de til valgstyrerne udleverede afstemningsbøger, der til slut underskrives af samtlige valgstyrere. Valgstyrerne kan først forlade afstemningsstedet, når afstemningsresultatet er indberettet og afstemningsbøgerne er udfyldt og underskrevet. Side 24

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 Valginstruks Seniorrådsvalg den 17. november 2009 Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 2. Valgstedets personale og organisering Bemandingen af valgstederne 3. Valgets registrering Stemmeseddelopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold VEJLEDNINGENS OMFANG... 3 OPTÆLLINGSHOLDENE... 3 OPTÆLLINGEN...

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler FOLKEAFSTEMNING DEN 3. DECEMBER 2015 OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLDET TIL EN TILVALGSORDNING Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler Generelt vedr. afkrydsning (afmærkning) af stemmesedlen

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Folkeafstemning den 3. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1) Vælgere, som er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer...

Læs mere

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste 8. Instruks for valgstyrerformænd og valgsekretærer Digital Valgliste Folketingsvalget den 18. juni 2015 1 1. Generelt... 4 2. Instruksens formål... 4 3. Organisation... 4 3.1. Afstemningsområder... 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013 SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET Revideret den 31. oktober 2013 20132013 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE/PRAKTISKE OPLYSNINGER... 4 Hotline... 4 Hvis der er spørgsmål i løbet

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Kommunal- og Regionsvalg 21. november 2017 Indholdsfortegnelse: 1) Vælgere der er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer... 3 a) Godkendte brevstemmer...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik

UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik UDL-vælgere Til alle de 3 landsdækkende valgarter 3. Folketingsvalg 4. EU Parlamentsvalg 5. Folkeafstemning optræder en særlig kategori af

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne:

Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne: Anette Ulvbjerg Fra: Kirsten Terkilsen Sendt: 8. marts 2017 09:43 Til: Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne: Fwd: Valginstruks Skanderborg Vedhæftede filer: image001jpg; ATT00001.htm;

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Håndbog for valgsted X Stednavn

Håndbog for valgsted X Stednavn Ældrerådsvalg 20 Håndbog for valgsted X Stednavn Adresse Opdateret den.. Indhold Bemanding og kontakter... 3 Valgstyrer og tilforordnede... 3 Medarbejdere... 3 Øvrige kontakter... 3 Generelle oplysninger...

Læs mere