Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre JA - Eventuelt...13

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: a. Følgebrev fra Socialministeren angående Redegørelse for 18-midler i 2010, samt redegørelse for kommunernes fordeling af 18-midler er publiceret på Politiker Portalen. b. Effekt af aktivering for forsikrede ledige er publiceret på Politiker Portalen. c. Tilsagn om deltagelse i KL s Sociale Temamøde den 31. maj - 1. juni 2012 i Aalborg Kongrescenter. Temaerne tager blandt andet udgangspunt i regeringsgrundlaget samt de aktuelle udfordringer på Social- og Sundhedsområdet. d. Referat inklusive bilag fra Bestyrelsesmøde i Ungdommens Uddannelsesvejledning den er publiceret på Politikerportalen. Vil indgå i Ungetema til Udvalgsmøde i januar Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning.

5 Side 3 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 11/2547 Resumé: Statsrefusion til kommunerne i forhold til aktivering af arbejdsledige og syge, samt revalidering af kronisk handicappede blev omlagt den 1. januar Dette betød at virksomhedsnær aktivering og revalidering fremover vil blive belønnet med højere statsrefusion, hvorimod eksempelvis jobsøgningskurser og helbredsafklarende kurser vil udløse lavere statsrefusion. Som konsekvens af ændringerne i statsrefusion besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked på sit møde i februar 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Sagsfremstilling: Ultimo 2010 blev der vedtaget lovændringer på beskæftigelsesområdet, som bl.a. ændrede Statens refusion til aktiverings- og revalideringsindsatser samt refusion af forsørgerydelserne: Kontanthjælp, starthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge, bruttorevalidering og ledighedsydelse. Virksomhedsrevalidering var herefter den eneste ydelse, der fortsat udløser 65% statsrefusion. Aktivering eller revalidering i virksomhedspraktik/løntilskud eller ordinær uddannelse vil udløse 50% statsrefusion, mens alle øvrige aktiveringsindsatser vil udløse samme statsrefusion, som hvis borgeren ikke aktiveres, det vil sige 30% statsrefusion. Hensigten med lovændringerne var at støtte virksomhedsnær aktivering og revalidering. Et andet sigte var at give kommunerne incitament til at omlægge indsatserne til at omfatte mere aktivering i virksomheder. fandt det derfor hensigtsmæssigt at omlægge/justere strategien for nogle af Jobcenter Lejres aktiverings- og revalideringsindsatser. Udvalget vedtog i den forbindelse på sit februarmøde 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejre. Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere skulle nedsættes og fokus skulle være virksomhedsnær aktivering. I forhold til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere skulle aktiveringsgraden fastholdes, men indsatsen skulle omlægges således at andelen af virksomhedsnær aktivering øges. Udvalget besluttede derfor følgende hovedelementer i en ny og tilrettet aktiverings- og revalideringsstrategi: - Der skal etableres en tilbudsvifte, der sikrer en beskæftigelsesrettet individuel tilrettelagt aktiverings- og revalideringsindsats, der er fleksibel i forhold til borgerens udviklingsbehov. - Tilbudsviften skal sikre, at rettidig aktivering kan tilbydes borgeren og at tilbuddet er relevant i forhold til borgerens beskæftigelsesmål. - Virksomhedsnær aktivering og virksomhedsnær revalidering søges hurtigt muligt at indgå i jobplan for den enkelte borger, eventuelt kombineret med relevant opkvalificering. - Beskæftigelsesregionens udmeldte puljer og særligt tilrettelagte indsatser (finansieret af staten) tilstræbes at indgå i tilbudsviften. - Tværkommunalt samarbejde skal forsøges etableret inden for områder, der giver mening for borgerne i Lejre Kommune. - Der skal forsøges etableret en parallelindsats i forhold til Sundhedslovgivningen, Lov om social service og Lov om en aktiv socialpolitik, der fremmer den arbejdsløse eller sygemeldte til at indgå i beskæftigelsesfremmende tilbud eller job. Evaluering af hvorledes s aktiverings- og revalideringsstrategi er implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats fremgår af medsendte bilag. Udtalelser:

6 Side 4 Administrationens vurdering: Det har stor betydning for Jobcenter Lejres resultater og effekter, at der er sat stærk fokus på den virksomhedsnære aktivering. Status over Jobcenter Lejres implementering af Udvalgets aktiverings- og revalideringsstrategi viser at strategien er vel implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Aktiveringsgraderne er på et rimeligt niveau, andelen af virksomhedsnær aktivering er markant høj, og antallet af virksomhedsnær revalidering at steget markant. Økonomi og finansiering: Det har stor betydning, at der ydes målrettede indsatser ud fra den vedtagende incitamentsstruktur og at der samtidigt satses på individuelt tilrettelagte forløb for borgerne for at overholde rettidighedskravet om aktivering. Overholdes rettidigheden ikke mistes al statsrefusion. Endvidere vil man kunne forvente en større stigning af arbejdsledige, en længere varighed af ledighedsforløb og derved højere forsørgerudgifter for kommunen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi drøftes 2. at beslutter at tage strategien op til re-vurdering på udvalgets møde i februar Bilag: 1. Evaluering af aktiverings - og revalideringssrategi Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

7 Side 5 4. JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/17306 Resumé: Lejre Kommune har den 11. august 2011 modtaget et forslag om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune fra Shirley Andersen, Heidi Christensen og Troels Sørensen. Ansøgning er vedlagt som bilag. Produktionsskolen foreslås placeret på Glim Skole. Der er i ansøgning gjort rede for skolens tilbud herunder for skolens formål, overordnede målsætning. Ansøgning indeholder desuden et overordnet budget baseret på 60 årselever. Sagsfremstilling: Produktionsskoler er selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen. Jf. Lov om produktionsskoler kan en eller flere kommunalbestyrelser give tilsagn om at yde grundtilskud til produktionsskoler. Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Lejre Kommune har endnu ikke modtaget forslag til vedtægter for produktionsskolen til godkendelse, idet de endnu ikke er udarbejdet. Forslag til vedtægter vil således blive forelagt på et senere tidspunkt. Ved godkendelsen af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, at skolen råder over egnede lokaler og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af skolens bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift overfor Undervisningsministeriet. Skolens leder varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik. Den unge vælger selv, hvilken produktionsskole den unge vil gå på. Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år. Administrationens vurdering: Aktuelt har Lejre Kommune 21 unge, der deltager i produktionsskole, hvoraf hovedparten (16) er indskrevet på Roskilde Produktionsskole, 3 er indskrevet i Skibby Produktionsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde oplyser den 26. august, at antallet af unge fra Lejre, der er indskrevet på en produktionsskole stabilt har ligget mellem 20 og 30 unge gennem de senere år. I "Forslag til etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune" opereres med et elevtal på 60. Som nævnt ovenfor er Lejre Kommunes behov for produktionsskolepladser på mellem 20 og 30 pladser. Afhængig af Lejreunges valg af produktionsskole, skal den nye produktionsskole således tiltrække mellem 30 og 55 unge fra andre kommuner. En forudsætning for de unges valg er endvidere, at produktionsskolens tilbud vil være relevant for en del af de unge i Lejre Kommune, der har brug for en plads på en produktionsskole. Man skal i vurderingen af om dette er realistisk være opmærksom på, at nabokommunerne, Roskilde, Frederikssund, Holbæk, Greve, Solrød og Ringsted i forvejen alle har en produktionsskole, som de hver især har interesse i at understøtte. I følge Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde er målgruppen stærkt orienteret mod at bruge de tilbud, der ligger så lokalt som muligt.

8 Side 6 Roskilde Produktionsskole, som de unge fra Lejre Kommune i overvejende grad går på, har i kraft af et stort elevtal et tilsvarende stort antal forskellige linjer, og det vil det ikke være muligt at etablere i en lille skole. Derfor kan man da også stille spørgsmålet om Lejre skal bidrage til at udtynde elevgrundlaget på Roskilde Produktionsskole. Roskilde produktionsskole ligger i Roskildes uddannelsescentrum - ved siden af blandt andet 10. klassecentret, Teknisk skole, Slagteriskolen m.m. Ungdommens uddannelsesvejledning i Roskilde og Jobcenter Roskilde har etableret et mangeårigt samarbejde med produktionsskolen, og Lejre kommune er koblet på et specielt projekt, som støttes af Den Nationale Ungeenhed. Der er tale om helt særlige projekter, hvor Lejre Kommune ikke selv har målgruppegrundlag. Administrationen skønner det gunstigt at fortsætte udbygningen af samarbejdet med Jobcenter Roskilde, som formentlig fortsat vil understøtte deres egen produktionsskole. Unge kan af egen drift - efter samtale med en vejleder fra UU Roskilde - melde sig til deltagelse i et produktionsskoleforløb uden at kommunen som myndighed er involveret i beslutningen, og det gør det yderligere vanskeligt at sikre en rekruttering fra Lejre Kommunes side i forhold til en lokal produktionsskole. De unge fra Lejre Kommune i alderen år følges tæt ved hyppige møder mellem de relevante parter, Familieafdelingen, Jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde, hvor det aftales, hvad der skal iværksættes for den enkelte. Det er vanskeligt umiddelbart at se nævneværdig rekrutteringsbase blandt de ca unge, der løbende drøftes. Årsagen til at disse unge drøftes er blandt andet fordi, de af forskellige årsager ikke kan gennemføre et produktionsskoleforløb. For unge over 18 år er der tæt samarbejde mellem Jobcentrets konsulenter og UUvejlederen. Produktionsskoleforløb indgår som relevant tilbud, men heller ikke her vurderes der at være særlige muligheder for at øge tilgangen til produktionsskole. Økonomi og finansiering: Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Tilskuddet reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudvikling. Kommunerne betaler hvert år et bidrag til staten i forhold til det antal unge, der tilmelder sig et produktionsskoleforløb. Dette bidrag er uafhængig af, hvilken skole den unge vælger. Således har Lejre kommune - nu Center for skoler - faste udgifter til produktionsskolebidrag til ca. 30 unge. De Kommunale bidrag afregnes en gang årligt i juli på baggrund af den faktiske aktivitet året før. Der er opkrævet i alt kr. i juli (Opkrævningen i juli 2010 var kr.). (Satsen for Statens opkrævning af bidrag i 2012 er fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år, og derover for afregning af aktiviteten i 2011). De unge modtager fra skolen skoleydelse, som finansieres af staten. Kommunerne er således ikke involveret i dette. Der kan ikke peges på besparelsespotentiale i forhold til etablering af produktionsskole i Lejre, der svarer til grundtilskuddet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller;

9 Side 7 1. at der tages stilling til, hvorvidt ansøgning om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune kan imødekommes. 2. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, ydes betaling af grundtilskud under forudsætning af, at vedtægter for produktionsskolen kan godkendes. 3. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, tages stilling til finansiering af grundtilskud ved behandling af budget Bilag: 1. Forslag om etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Connie B. Jensen (A) tog forbehold indtil det er afklaret, hvad de ledige lokaler i kommunen skal anvendes til.

10 Side 8 5. JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Sagsnr.: 11/22452 Resumé: Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) trådte i kraft 1. august Loven har således virket i lidt over 3 år. Administrationen har lavet en evaluering af STU. Evalueringen viser, at søgningerne til STU er jævn stigende. Den indgåede samarbejdsaftale med UU om visitationskriterierne har styrket det tværfaglige samarbejde, og har medvirket til at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Efter indgåelse af samarbejdsaftalen er flere blevet visiteret til et STU-forløb der holder sig tættere på den økonomiske ramme på kr. Sagsfremstilling: godkendte den 4. april 2011 visitationskriterier ved visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til visitationskriterierne er det sådan, at det skal være overvejende sandsynligt, at den unge vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, evt. med mentorstøtte eller anden form for specialpædagogisk støtte. Kriterierne skal ses som en styringsramme, der skal sikre individuel kvalificeret visitation indenfor den til enhver tid gældende lov ramme for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til målgruppeafklaringen skal det kunne godtgøres, at der ikke forefindes udviklingsmuligheder, som vil kunne medvirke til, at den unge får et særligt tilrettelagt erhvervsgrunduddannelsesforløb. Denne vurdering skal bygge på de erfaringer og resultater, der er opnået hidtil i forbindelse med skolegang og evt. anden beskæftigelse eller uddannelse. Såfremt der forefindes udviklingsmuligheder, iværksættes særlige aktiverings eller forrevalideringsforløb. Dette med henblik på modning, udvikling og afklaring af ressourcer og behov for støtte, således at den unge vil kunne starte en almindelig ungdomsuddannelse inden den unge fylder 25 år. Til grundlaget for målgruppeafklaringen inddrages tværfaglige vurderinger eks. fra UU, PPR, psykiater, læge, kontaktpersoner, døgninstitution og sagsbehandlere. Forefindes eks. psykiatriske/ psykologiske undersøgelser eller ressourceprofil/arbejdsevnevurdering, inddrages disse i vurderingsgrundlaget. Det interne nedsatte visitationsudvalg med deltagelse af B&U, Jobcentret og Social Behandling fungerer rigtigt godt, ligesom et samarbejdsgrundlag der er udarbejdet sammen med UU Roskilde, og som udstikker de rammer, herunder også de økonomiske vilkår, og som den samlede indsats skal hvile på, er kommet til at fungere godt. I forhold til udbydere af STU-forløb har Lejre i lighed med Roskilde et tæt samarbejde med Center for Specialundervisning i Roskilde (CSU), CSU i Holbæk og Produktionsskolen i Skibby, der alle har særlige tilrettelagte uddannelsesforløb for unge. Siden uddannelsens start har der ikke været nogle krav om, at de forskellige udbydere af STU skulle opfylde regler for godkendelse og procedure. Der er heller ikke været noget krav om tilsyn. Det vil sige, at enhver faktisk kan nedsætte sig som STU-udbyder. Det skal dertil tilføjes, at der netop er kommet en vejledning på området (Vejl af ), og hvor der er kommet fokus på tilsyn. Som eksempel kan nævnes en kommunal virksomhed, f.eks. en institution der tilbyder specialundervisning. Her vil det være Statsforvaltningen der varetager tilsynet. Drejer det sig om private aktører, der varetager de konkrete uddannelseselementer i STU, så er det fortsat kommunen som er overordnet ansvarlig for STU, og som sådan underlagt Statsforvaltningens tilsyn med hensyn til den kommunale virksomhed. Dertil kommer de specifikke klagemuligheder i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Siden uddannelsens start er 5 borgere blevet færdige med deres STU-uddannelse. Alle 5 har afsluttet deres STU-uddannelse i en anden kommune. Efter endt forløb får den unge

11 Side 9 udstedt et kompetencebevis. Det er den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse der udsteder kompetencebevis. I forhold til at udstede kompetencebeviser i Lejre Kommunen kan det besluttes, hvorvidt det er administrationen der udsteder kompetencebeviser eller om det skal foregå i en mere cerimonel form, hvor borgmesteren overrækker kompetencebeviset. Det forventes at 13 unge vil afslutte deres STU-uddannelse i I Lejre Kommune er aktuelt 29 unge i gang med et STU-forløb, hvoraf 7 er boende i den kommune hvor STU-uddannelsen foregår. Af de 29 unge er 10 tildelt førtidspension. Der er tale om unge med udviklingsforstyrrelser, sent udviklede, psykisk udviklingshæmmede og generelle indlæringsvanskeligheder. 4 er i gang med et forløb på CSU-Roskilde, 2 CSU-Holbæk, 6 på Søgården, 5 på Østagergård, 1 på Vordingborgskolen, 1 hos Specialisterne, 1 på Lindersvold, 1 på Ibos, 1 på Værstedsskolen Ørnehøj, 1 på Fanefjord, 2 på Egtmontskolen, 1 på Sputnik, 2 på Kariseuddannelsen og 1 på Grennesminde. Der er givet 8 afslag på STU-forløb. Begrundelsen for dette er, at den unge enten har et funktionsniveau der gør, at den unge med den rette støtte vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse eller at den unges funktionsniveau anses for at være så dårlig, at det ikke anses for sandsynligt at den unge vil kunne gennemføre et STUforløb. Der vedlægges bilag, som viser nogle eksempler på særlige vejledningsforløb for unge med særlige behov. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der med de udarbejdede procedurer er skabt et godt grundlag for samarbejde med de aktører, der er involveret i den enkelte sag. Med de fastere samarbejdsrelationer og en politisk vedtaget visitationsramme er der også skabt bedre mulighed for økonomisk styring. Økonomi og finansiering: De samlede udgifter til STU i 2011 anslås til at være på kr. Den gennemsnitlige økonomiske ramme for STU er på kr. og det vedrører kun undervisningsdelen. Eventuelle udgifter til døgnophold finansieres via anden lovgivning, eksempelvis Lov om Social Service. Der er STU-forløb der ikke kan holdes inden for rammen på de kr. Det skyldes flere faktorer. Dels skal der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, og der er unge der har særlige behov, og som koster væsentligt mere end rammen på de kr. Dertil kommer, at hvis en Lejre-borger er anbragt i en anden kommune, er det opholdskommunen der bevilger og iværksætter et STU-forløb. Her kan prisen godt være højere end den økonomiske ramme kr. Lejre Kommune har ikke mulighed for gøre indsigelser mod dette. Det forventes, at udgifterne til STU vil stige yderligere i 2012, da uddannelsen nu er ved at være implementeret inden for specialområderne og der således vil komme et større fokus på uddannelsen - også til de unge der har meget ringe funktionsevne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

12 Side at kompetencebevis udstedes og overrækkes 1 gang årligt under et tilrettelagt arrangement, som fastlægges i forhold til den politiske dagsorden, for STU-elever der har gennemført uddannelsen i det forgange år. 2. at evaluering af indsatsen for den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning. Bilag: 1. bilag til evaluering Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

13 Side JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre Sagsnr.: 11/22969 Resumé: I samarbejde med Jobcenter Stevns har Jobcenter Lejre søgt og jobcentrene fået bevilget kr. fra Forebyggelsesfonden til særligt arbejdsmiljøprojekt "snak alene gøre det ikke". Alle medarbejderne i de to jobcentre skal ud fra fastlagte metodeværktøjer arbejde med udvikling af arbejdsmiljø, samt håndtering og forebyggelse af stress igennem et år. Projektet forventes at have positiv indflydelse på sagsbehandling og virksomhedsservice. Sagsfremstilling: I samarbejde mellem konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal, Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre blev der i foråret 2011 udarbejdet en ansøgning til Forebyggelsesfonden vedrørende analyse af arbejdsmiljøet i de to jobcentre, samt implementering af stresshåndtering. Jobcenter Stevns, som er tovholder på projektet, modtog godkendelse af ansøgningen den 16. juni Projektets målgruppe er ansatte i jobcentrene - i alt 88 medarbejdere. Baggrunden er, at jobcentrene har oplevet et stresset arbejdsmiljø som blandt andet har bevirket, at flere medarbejdere har været langtidssygemeldte på grund af stress. Der har været sat fokus på arbejdsmiljøproblemerne i de to jobcentre, men ønsket om at arbejde forebyggende og systematisk med arbejdspres, stress, psykisk nedslidning og sygefravær, og få det omsat til konkrete handlinger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø ligger bag projektet. Projektet startede i september 2011, og afsluttes i efteråret 2013 inklusiv evaluering af projektet. Formålet med projektet er at skabe trivsel og arbejdsglæde samt nedbringe sygefraværet, og derved kunne yde en god personlig borger- og virksomhedsservice. Der arbejdes med et metodeværktøj, som har været afprøvet på en anden branchegruppe. Værktøjet "Vi finder os ikke i stress" tilpasses konteksten i jobcentrene. Jobcentrene har foreløbig valgt at arbejde med følgende værktøjer: Prioritering, personlige strategier, omgangstone, stresspolitik og APV. Projektet introduceres for medarbejderne i december 2011, og starter med en temadag den 11. januar 2012, hvor alle medarbejdere i de to jobcentre mødes til et fælles opstart arrangement. Succeskriterierne for projektet er opdelt i proceskriterier, kortsigtede og langsigtede resultatkriterier. Proceskriteriet er at værktøjet " Vi finder os ikke i stress" tilpasses og afprøves til brug for jobcentre, og at værktøjet finder anvendelse i de to jobcentre. Det kortsigtede resultatkriterium er en opstilling af succeskriterier for de enkelte værktøjer. De langsigtede resultatkriterier er, at sygefravær reduceres med 20%, at medarbejderne ikke føler sig så stressede, at trivslen er øget i jobcentrene samt, at der udarbejdes en videre plan for psykisk arbejdsmiljø i jobcentrene. Organisatorisk vil der være en styregruppe med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter for begge jobcentre. Jobcenterchefen for Stevns Jobcenter er formand for styregruppen og projektansvarlig. Jobcentrets bidrag til forebyggelsesprojektet er at bidrage konstruktivt til gennemførelse af projektet. Hver enkelt medarbejder giver sit udviklingsbidrag. Administrationens vurdering:

14 Side 12 Det er administrationens vurdering, at det har en stor væsentlig betydning for borgerbetjeningen og virksomhedsservicen, at der arbejdes med arbejdsmiljø og trivsel i jobcentret, samt udvikling af håndtering af stress hos den enkelte medarbejder. Et godt arbejdsmiljø fastholder gode medarbejdere, og gør arbejdspladsen attraktiv for kompetente medarbejdere. Der skabes kontinuitet i opgaveløsningen og grobund for innovation, samt personligt overskud til at tackle de mange komplekse udfordringer jobcentre står overfor. Økonomi og finansiering: Der er bevilget kr. til projektet fra Forebyggelsesfonden. Projektet forventes at kunne bidrage til opnåelse af bedre kvalitet i sagsbehandlingen, og således bedre resultater, der har en positiv effekt på de samlede udgifter til forsørgelsesydelser. Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at orientering om projekt "Snak alene gør det ikke" tages til efterretning. 2. at evaluering af projektet forelægges Udvalget ultimo 2013 Bilag: 1. Ansøgning til forebyggelsesfonden 2. Tilsagn fra Forebyggelsesfonden af 16. juni 2011 Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

15 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt.

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse (STU) Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf. 58 57 57 47 Mobil

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere