Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre JA - Eventuelt...13

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: a. Følgebrev fra Socialministeren angående Redegørelse for 18-midler i 2010, samt redegørelse for kommunernes fordeling af 18-midler er publiceret på Politiker Portalen. b. Effekt af aktivering for forsikrede ledige er publiceret på Politiker Portalen. c. Tilsagn om deltagelse i KL s Sociale Temamøde den 31. maj - 1. juni 2012 i Aalborg Kongrescenter. Temaerne tager blandt andet udgangspunt i regeringsgrundlaget samt de aktuelle udfordringer på Social- og Sundhedsområdet. d. Referat inklusive bilag fra Bestyrelsesmøde i Ungdommens Uddannelsesvejledning den er publiceret på Politikerportalen. Vil indgå i Ungetema til Udvalgsmøde i januar Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning.

5 Side 3 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 11/2547 Resumé: Statsrefusion til kommunerne i forhold til aktivering af arbejdsledige og syge, samt revalidering af kronisk handicappede blev omlagt den 1. januar Dette betød at virksomhedsnær aktivering og revalidering fremover vil blive belønnet med højere statsrefusion, hvorimod eksempelvis jobsøgningskurser og helbredsafklarende kurser vil udløse lavere statsrefusion. Som konsekvens af ændringerne i statsrefusion besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked på sit møde i februar 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Sagsfremstilling: Ultimo 2010 blev der vedtaget lovændringer på beskæftigelsesområdet, som bl.a. ændrede Statens refusion til aktiverings- og revalideringsindsatser samt refusion af forsørgerydelserne: Kontanthjælp, starthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge, bruttorevalidering og ledighedsydelse. Virksomhedsrevalidering var herefter den eneste ydelse, der fortsat udløser 65% statsrefusion. Aktivering eller revalidering i virksomhedspraktik/løntilskud eller ordinær uddannelse vil udløse 50% statsrefusion, mens alle øvrige aktiveringsindsatser vil udløse samme statsrefusion, som hvis borgeren ikke aktiveres, det vil sige 30% statsrefusion. Hensigten med lovændringerne var at støtte virksomhedsnær aktivering og revalidering. Et andet sigte var at give kommunerne incitament til at omlægge indsatserne til at omfatte mere aktivering i virksomheder. fandt det derfor hensigtsmæssigt at omlægge/justere strategien for nogle af Jobcenter Lejres aktiverings- og revalideringsindsatser. Udvalget vedtog i den forbindelse på sit februarmøde 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejre. Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere skulle nedsættes og fokus skulle være virksomhedsnær aktivering. I forhold til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere skulle aktiveringsgraden fastholdes, men indsatsen skulle omlægges således at andelen af virksomhedsnær aktivering øges. Udvalget besluttede derfor følgende hovedelementer i en ny og tilrettet aktiverings- og revalideringsstrategi: - Der skal etableres en tilbudsvifte, der sikrer en beskæftigelsesrettet individuel tilrettelagt aktiverings- og revalideringsindsats, der er fleksibel i forhold til borgerens udviklingsbehov. - Tilbudsviften skal sikre, at rettidig aktivering kan tilbydes borgeren og at tilbuddet er relevant i forhold til borgerens beskæftigelsesmål. - Virksomhedsnær aktivering og virksomhedsnær revalidering søges hurtigt muligt at indgå i jobplan for den enkelte borger, eventuelt kombineret med relevant opkvalificering. - Beskæftigelsesregionens udmeldte puljer og særligt tilrettelagte indsatser (finansieret af staten) tilstræbes at indgå i tilbudsviften. - Tværkommunalt samarbejde skal forsøges etableret inden for områder, der giver mening for borgerne i Lejre Kommune. - Der skal forsøges etableret en parallelindsats i forhold til Sundhedslovgivningen, Lov om social service og Lov om en aktiv socialpolitik, der fremmer den arbejdsløse eller sygemeldte til at indgå i beskæftigelsesfremmende tilbud eller job. Evaluering af hvorledes s aktiverings- og revalideringsstrategi er implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats fremgår af medsendte bilag. Udtalelser:

6 Side 4 Administrationens vurdering: Det har stor betydning for Jobcenter Lejres resultater og effekter, at der er sat stærk fokus på den virksomhedsnære aktivering. Status over Jobcenter Lejres implementering af Udvalgets aktiverings- og revalideringsstrategi viser at strategien er vel implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Aktiveringsgraderne er på et rimeligt niveau, andelen af virksomhedsnær aktivering er markant høj, og antallet af virksomhedsnær revalidering at steget markant. Økonomi og finansiering: Det har stor betydning, at der ydes målrettede indsatser ud fra den vedtagende incitamentsstruktur og at der samtidigt satses på individuelt tilrettelagte forløb for borgerne for at overholde rettidighedskravet om aktivering. Overholdes rettidigheden ikke mistes al statsrefusion. Endvidere vil man kunne forvente en større stigning af arbejdsledige, en længere varighed af ledighedsforløb og derved højere forsørgerudgifter for kommunen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi drøftes 2. at beslutter at tage strategien op til re-vurdering på udvalgets møde i februar Bilag: 1. Evaluering af aktiverings - og revalideringssrategi Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

7 Side 5 4. JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/17306 Resumé: Lejre Kommune har den 11. august 2011 modtaget et forslag om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune fra Shirley Andersen, Heidi Christensen og Troels Sørensen. Ansøgning er vedlagt som bilag. Produktionsskolen foreslås placeret på Glim Skole. Der er i ansøgning gjort rede for skolens tilbud herunder for skolens formål, overordnede målsætning. Ansøgning indeholder desuden et overordnet budget baseret på 60 årselever. Sagsfremstilling: Produktionsskoler er selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen. Jf. Lov om produktionsskoler kan en eller flere kommunalbestyrelser give tilsagn om at yde grundtilskud til produktionsskoler. Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Lejre Kommune har endnu ikke modtaget forslag til vedtægter for produktionsskolen til godkendelse, idet de endnu ikke er udarbejdet. Forslag til vedtægter vil således blive forelagt på et senere tidspunkt. Ved godkendelsen af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, at skolen råder over egnede lokaler og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af skolens bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift overfor Undervisningsministeriet. Skolens leder varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik. Den unge vælger selv, hvilken produktionsskole den unge vil gå på. Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år. Administrationens vurdering: Aktuelt har Lejre Kommune 21 unge, der deltager i produktionsskole, hvoraf hovedparten (16) er indskrevet på Roskilde Produktionsskole, 3 er indskrevet i Skibby Produktionsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde oplyser den 26. august, at antallet af unge fra Lejre, der er indskrevet på en produktionsskole stabilt har ligget mellem 20 og 30 unge gennem de senere år. I "Forslag til etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune" opereres med et elevtal på 60. Som nævnt ovenfor er Lejre Kommunes behov for produktionsskolepladser på mellem 20 og 30 pladser. Afhængig af Lejreunges valg af produktionsskole, skal den nye produktionsskole således tiltrække mellem 30 og 55 unge fra andre kommuner. En forudsætning for de unges valg er endvidere, at produktionsskolens tilbud vil være relevant for en del af de unge i Lejre Kommune, der har brug for en plads på en produktionsskole. Man skal i vurderingen af om dette er realistisk være opmærksom på, at nabokommunerne, Roskilde, Frederikssund, Holbæk, Greve, Solrød og Ringsted i forvejen alle har en produktionsskole, som de hver især har interesse i at understøtte. I følge Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde er målgruppen stærkt orienteret mod at bruge de tilbud, der ligger så lokalt som muligt.

8 Side 6 Roskilde Produktionsskole, som de unge fra Lejre Kommune i overvejende grad går på, har i kraft af et stort elevtal et tilsvarende stort antal forskellige linjer, og det vil det ikke være muligt at etablere i en lille skole. Derfor kan man da også stille spørgsmålet om Lejre skal bidrage til at udtynde elevgrundlaget på Roskilde Produktionsskole. Roskilde produktionsskole ligger i Roskildes uddannelsescentrum - ved siden af blandt andet 10. klassecentret, Teknisk skole, Slagteriskolen m.m. Ungdommens uddannelsesvejledning i Roskilde og Jobcenter Roskilde har etableret et mangeårigt samarbejde med produktionsskolen, og Lejre kommune er koblet på et specielt projekt, som støttes af Den Nationale Ungeenhed. Der er tale om helt særlige projekter, hvor Lejre Kommune ikke selv har målgruppegrundlag. Administrationen skønner det gunstigt at fortsætte udbygningen af samarbejdet med Jobcenter Roskilde, som formentlig fortsat vil understøtte deres egen produktionsskole. Unge kan af egen drift - efter samtale med en vejleder fra UU Roskilde - melde sig til deltagelse i et produktionsskoleforløb uden at kommunen som myndighed er involveret i beslutningen, og det gør det yderligere vanskeligt at sikre en rekruttering fra Lejre Kommunes side i forhold til en lokal produktionsskole. De unge fra Lejre Kommune i alderen år følges tæt ved hyppige møder mellem de relevante parter, Familieafdelingen, Jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde, hvor det aftales, hvad der skal iværksættes for den enkelte. Det er vanskeligt umiddelbart at se nævneværdig rekrutteringsbase blandt de ca unge, der løbende drøftes. Årsagen til at disse unge drøftes er blandt andet fordi, de af forskellige årsager ikke kan gennemføre et produktionsskoleforløb. For unge over 18 år er der tæt samarbejde mellem Jobcentrets konsulenter og UUvejlederen. Produktionsskoleforløb indgår som relevant tilbud, men heller ikke her vurderes der at være særlige muligheder for at øge tilgangen til produktionsskole. Økonomi og finansiering: Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Tilskuddet reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudvikling. Kommunerne betaler hvert år et bidrag til staten i forhold til det antal unge, der tilmelder sig et produktionsskoleforløb. Dette bidrag er uafhængig af, hvilken skole den unge vælger. Således har Lejre kommune - nu Center for skoler - faste udgifter til produktionsskolebidrag til ca. 30 unge. De Kommunale bidrag afregnes en gang årligt i juli på baggrund af den faktiske aktivitet året før. Der er opkrævet i alt kr. i juli (Opkrævningen i juli 2010 var kr.). (Satsen for Statens opkrævning af bidrag i 2012 er fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år, og derover for afregning af aktiviteten i 2011). De unge modtager fra skolen skoleydelse, som finansieres af staten. Kommunerne er således ikke involveret i dette. Der kan ikke peges på besparelsespotentiale i forhold til etablering af produktionsskole i Lejre, der svarer til grundtilskuddet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller;

9 Side 7 1. at der tages stilling til, hvorvidt ansøgning om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune kan imødekommes. 2. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, ydes betaling af grundtilskud under forudsætning af, at vedtægter for produktionsskolen kan godkendes. 3. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, tages stilling til finansiering af grundtilskud ved behandling af budget Bilag: 1. Forslag om etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Connie B. Jensen (A) tog forbehold indtil det er afklaret, hvad de ledige lokaler i kommunen skal anvendes til.

10 Side 8 5. JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Sagsnr.: 11/22452 Resumé: Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) trådte i kraft 1. august Loven har således virket i lidt over 3 år. Administrationen har lavet en evaluering af STU. Evalueringen viser, at søgningerne til STU er jævn stigende. Den indgåede samarbejdsaftale med UU om visitationskriterierne har styrket det tværfaglige samarbejde, og har medvirket til at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Efter indgåelse af samarbejdsaftalen er flere blevet visiteret til et STU-forløb der holder sig tættere på den økonomiske ramme på kr. Sagsfremstilling: godkendte den 4. april 2011 visitationskriterier ved visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til visitationskriterierne er det sådan, at det skal være overvejende sandsynligt, at den unge vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, evt. med mentorstøtte eller anden form for specialpædagogisk støtte. Kriterierne skal ses som en styringsramme, der skal sikre individuel kvalificeret visitation indenfor den til enhver tid gældende lov ramme for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til målgruppeafklaringen skal det kunne godtgøres, at der ikke forefindes udviklingsmuligheder, som vil kunne medvirke til, at den unge får et særligt tilrettelagt erhvervsgrunduddannelsesforløb. Denne vurdering skal bygge på de erfaringer og resultater, der er opnået hidtil i forbindelse med skolegang og evt. anden beskæftigelse eller uddannelse. Såfremt der forefindes udviklingsmuligheder, iværksættes særlige aktiverings eller forrevalideringsforløb. Dette med henblik på modning, udvikling og afklaring af ressourcer og behov for støtte, således at den unge vil kunne starte en almindelig ungdomsuddannelse inden den unge fylder 25 år. Til grundlaget for målgruppeafklaringen inddrages tværfaglige vurderinger eks. fra UU, PPR, psykiater, læge, kontaktpersoner, døgninstitution og sagsbehandlere. Forefindes eks. psykiatriske/ psykologiske undersøgelser eller ressourceprofil/arbejdsevnevurdering, inddrages disse i vurderingsgrundlaget. Det interne nedsatte visitationsudvalg med deltagelse af B&U, Jobcentret og Social Behandling fungerer rigtigt godt, ligesom et samarbejdsgrundlag der er udarbejdet sammen med UU Roskilde, og som udstikker de rammer, herunder også de økonomiske vilkår, og som den samlede indsats skal hvile på, er kommet til at fungere godt. I forhold til udbydere af STU-forløb har Lejre i lighed med Roskilde et tæt samarbejde med Center for Specialundervisning i Roskilde (CSU), CSU i Holbæk og Produktionsskolen i Skibby, der alle har særlige tilrettelagte uddannelsesforløb for unge. Siden uddannelsens start har der ikke været nogle krav om, at de forskellige udbydere af STU skulle opfylde regler for godkendelse og procedure. Der er heller ikke været noget krav om tilsyn. Det vil sige, at enhver faktisk kan nedsætte sig som STU-udbyder. Det skal dertil tilføjes, at der netop er kommet en vejledning på området (Vejl af ), og hvor der er kommet fokus på tilsyn. Som eksempel kan nævnes en kommunal virksomhed, f.eks. en institution der tilbyder specialundervisning. Her vil det være Statsforvaltningen der varetager tilsynet. Drejer det sig om private aktører, der varetager de konkrete uddannelseselementer i STU, så er det fortsat kommunen som er overordnet ansvarlig for STU, og som sådan underlagt Statsforvaltningens tilsyn med hensyn til den kommunale virksomhed. Dertil kommer de specifikke klagemuligheder i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Siden uddannelsens start er 5 borgere blevet færdige med deres STU-uddannelse. Alle 5 har afsluttet deres STU-uddannelse i en anden kommune. Efter endt forløb får den unge

11 Side 9 udstedt et kompetencebevis. Det er den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse der udsteder kompetencebevis. I forhold til at udstede kompetencebeviser i Lejre Kommunen kan det besluttes, hvorvidt det er administrationen der udsteder kompetencebeviser eller om det skal foregå i en mere cerimonel form, hvor borgmesteren overrækker kompetencebeviset. Det forventes at 13 unge vil afslutte deres STU-uddannelse i I Lejre Kommune er aktuelt 29 unge i gang med et STU-forløb, hvoraf 7 er boende i den kommune hvor STU-uddannelsen foregår. Af de 29 unge er 10 tildelt førtidspension. Der er tale om unge med udviklingsforstyrrelser, sent udviklede, psykisk udviklingshæmmede og generelle indlæringsvanskeligheder. 4 er i gang med et forløb på CSU-Roskilde, 2 CSU-Holbæk, 6 på Søgården, 5 på Østagergård, 1 på Vordingborgskolen, 1 hos Specialisterne, 1 på Lindersvold, 1 på Ibos, 1 på Værstedsskolen Ørnehøj, 1 på Fanefjord, 2 på Egtmontskolen, 1 på Sputnik, 2 på Kariseuddannelsen og 1 på Grennesminde. Der er givet 8 afslag på STU-forløb. Begrundelsen for dette er, at den unge enten har et funktionsniveau der gør, at den unge med den rette støtte vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse eller at den unges funktionsniveau anses for at være så dårlig, at det ikke anses for sandsynligt at den unge vil kunne gennemføre et STUforløb. Der vedlægges bilag, som viser nogle eksempler på særlige vejledningsforløb for unge med særlige behov. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der med de udarbejdede procedurer er skabt et godt grundlag for samarbejde med de aktører, der er involveret i den enkelte sag. Med de fastere samarbejdsrelationer og en politisk vedtaget visitationsramme er der også skabt bedre mulighed for økonomisk styring. Økonomi og finansiering: De samlede udgifter til STU i 2011 anslås til at være på kr. Den gennemsnitlige økonomiske ramme for STU er på kr. og det vedrører kun undervisningsdelen. Eventuelle udgifter til døgnophold finansieres via anden lovgivning, eksempelvis Lov om Social Service. Der er STU-forløb der ikke kan holdes inden for rammen på de kr. Det skyldes flere faktorer. Dels skal der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, og der er unge der har særlige behov, og som koster væsentligt mere end rammen på de kr. Dertil kommer, at hvis en Lejre-borger er anbragt i en anden kommune, er det opholdskommunen der bevilger og iværksætter et STU-forløb. Her kan prisen godt være højere end den økonomiske ramme kr. Lejre Kommune har ikke mulighed for gøre indsigelser mod dette. Det forventes, at udgifterne til STU vil stige yderligere i 2012, da uddannelsen nu er ved at være implementeret inden for specialområderne og der således vil komme et større fokus på uddannelsen - også til de unge der har meget ringe funktionsevne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

12 Side at kompetencebevis udstedes og overrækkes 1 gang årligt under et tilrettelagt arrangement, som fastlægges i forhold til den politiske dagsorden, for STU-elever der har gennemført uddannelsen i det forgange år. 2. at evaluering af indsatsen for den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning. Bilag: 1. bilag til evaluering Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

13 Side JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre Sagsnr.: 11/22969 Resumé: I samarbejde med Jobcenter Stevns har Jobcenter Lejre søgt og jobcentrene fået bevilget kr. fra Forebyggelsesfonden til særligt arbejdsmiljøprojekt "snak alene gøre det ikke". Alle medarbejderne i de to jobcentre skal ud fra fastlagte metodeværktøjer arbejde med udvikling af arbejdsmiljø, samt håndtering og forebyggelse af stress igennem et år. Projektet forventes at have positiv indflydelse på sagsbehandling og virksomhedsservice. Sagsfremstilling: I samarbejde mellem konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal, Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre blev der i foråret 2011 udarbejdet en ansøgning til Forebyggelsesfonden vedrørende analyse af arbejdsmiljøet i de to jobcentre, samt implementering af stresshåndtering. Jobcenter Stevns, som er tovholder på projektet, modtog godkendelse af ansøgningen den 16. juni Projektets målgruppe er ansatte i jobcentrene - i alt 88 medarbejdere. Baggrunden er, at jobcentrene har oplevet et stresset arbejdsmiljø som blandt andet har bevirket, at flere medarbejdere har været langtidssygemeldte på grund af stress. Der har været sat fokus på arbejdsmiljøproblemerne i de to jobcentre, men ønsket om at arbejde forebyggende og systematisk med arbejdspres, stress, psykisk nedslidning og sygefravær, og få det omsat til konkrete handlinger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø ligger bag projektet. Projektet startede i september 2011, og afsluttes i efteråret 2013 inklusiv evaluering af projektet. Formålet med projektet er at skabe trivsel og arbejdsglæde samt nedbringe sygefraværet, og derved kunne yde en god personlig borger- og virksomhedsservice. Der arbejdes med et metodeværktøj, som har været afprøvet på en anden branchegruppe. Værktøjet "Vi finder os ikke i stress" tilpasses konteksten i jobcentrene. Jobcentrene har foreløbig valgt at arbejde med følgende værktøjer: Prioritering, personlige strategier, omgangstone, stresspolitik og APV. Projektet introduceres for medarbejderne i december 2011, og starter med en temadag den 11. januar 2012, hvor alle medarbejdere i de to jobcentre mødes til et fælles opstart arrangement. Succeskriterierne for projektet er opdelt i proceskriterier, kortsigtede og langsigtede resultatkriterier. Proceskriteriet er at værktøjet " Vi finder os ikke i stress" tilpasses og afprøves til brug for jobcentre, og at værktøjet finder anvendelse i de to jobcentre. Det kortsigtede resultatkriterium er en opstilling af succeskriterier for de enkelte værktøjer. De langsigtede resultatkriterier er, at sygefravær reduceres med 20%, at medarbejderne ikke føler sig så stressede, at trivslen er øget i jobcentrene samt, at der udarbejdes en videre plan for psykisk arbejdsmiljø i jobcentrene. Organisatorisk vil der være en styregruppe med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter for begge jobcentre. Jobcenterchefen for Stevns Jobcenter er formand for styregruppen og projektansvarlig. Jobcentrets bidrag til forebyggelsesprojektet er at bidrage konstruktivt til gennemførelse af projektet. Hver enkelt medarbejder giver sit udviklingsbidrag. Administrationens vurdering:

14 Side 12 Det er administrationens vurdering, at det har en stor væsentlig betydning for borgerbetjeningen og virksomhedsservicen, at der arbejdes med arbejdsmiljø og trivsel i jobcentret, samt udvikling af håndtering af stress hos den enkelte medarbejder. Et godt arbejdsmiljø fastholder gode medarbejdere, og gør arbejdspladsen attraktiv for kompetente medarbejdere. Der skabes kontinuitet i opgaveløsningen og grobund for innovation, samt personligt overskud til at tackle de mange komplekse udfordringer jobcentre står overfor. Økonomi og finansiering: Der er bevilget kr. til projektet fra Forebyggelsesfonden. Projektet forventes at kunne bidrage til opnåelse af bedre kvalitet i sagsbehandlingen, og således bedre resultater, der har en positiv effekt på de samlede udgifter til forsørgelsesydelser. Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at orientering om projekt "Snak alene gør det ikke" tages til efterretning. 2. at evaluering af projektet forelægges Udvalget ultimo 2013 Bilag: 1. Ansøgning til forebyggelsesfonden 2. Tilsagn fra Forebyggelsesfonden af 16. juni 2011 Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

15 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. april 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. april 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 13. april 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - april...2 3. JA - Dialogtema: Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.10.2012 i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Arbejdsmarkedsudvalget - Mødekalender for 2013... 4 3 Redegørelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere