Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre JA - Eventuelt...13

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: a. Følgebrev fra Socialministeren angående Redegørelse for 18-midler i 2010, samt redegørelse for kommunernes fordeling af 18-midler er publiceret på Politiker Portalen. b. Effekt af aktivering for forsikrede ledige er publiceret på Politiker Portalen. c. Tilsagn om deltagelse i KL s Sociale Temamøde den 31. maj - 1. juni 2012 i Aalborg Kongrescenter. Temaerne tager blandt andet udgangspunt i regeringsgrundlaget samt de aktuelle udfordringer på Social- og Sundhedsområdet. d. Referat inklusive bilag fra Bestyrelsesmøde i Ungdommens Uddannelsesvejledning den er publiceret på Politikerportalen. Vil indgå i Ungetema til Udvalgsmøde i januar Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning.

5 Side 3 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 11/2547 Resumé: Statsrefusion til kommunerne i forhold til aktivering af arbejdsledige og syge, samt revalidering af kronisk handicappede blev omlagt den 1. januar Dette betød at virksomhedsnær aktivering og revalidering fremover vil blive belønnet med højere statsrefusion, hvorimod eksempelvis jobsøgningskurser og helbredsafklarende kurser vil udløse lavere statsrefusion. Som konsekvens af ændringerne i statsrefusion besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked på sit møde i februar 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Sagsfremstilling: Ultimo 2010 blev der vedtaget lovændringer på beskæftigelsesområdet, som bl.a. ændrede Statens refusion til aktiverings- og revalideringsindsatser samt refusion af forsørgerydelserne: Kontanthjælp, starthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge, bruttorevalidering og ledighedsydelse. Virksomhedsrevalidering var herefter den eneste ydelse, der fortsat udløser 65% statsrefusion. Aktivering eller revalidering i virksomhedspraktik/løntilskud eller ordinær uddannelse vil udløse 50% statsrefusion, mens alle øvrige aktiveringsindsatser vil udløse samme statsrefusion, som hvis borgeren ikke aktiveres, det vil sige 30% statsrefusion. Hensigten med lovændringerne var at støtte virksomhedsnær aktivering og revalidering. Et andet sigte var at give kommunerne incitament til at omlægge indsatserne til at omfatte mere aktivering i virksomheder. fandt det derfor hensigtsmæssigt at omlægge/justere strategien for nogle af Jobcenter Lejres aktiverings- og revalideringsindsatser. Udvalget vedtog i den forbindelse på sit februarmøde 2011 en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for Jobcenter Lejre. Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere skulle nedsættes og fokus skulle være virksomhedsnær aktivering. I forhold til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere skulle aktiveringsgraden fastholdes, men indsatsen skulle omlægges således at andelen af virksomhedsnær aktivering øges. Udvalget besluttede derfor følgende hovedelementer i en ny og tilrettet aktiverings- og revalideringsstrategi: - Der skal etableres en tilbudsvifte, der sikrer en beskæftigelsesrettet individuel tilrettelagt aktiverings- og revalideringsindsats, der er fleksibel i forhold til borgerens udviklingsbehov. - Tilbudsviften skal sikre, at rettidig aktivering kan tilbydes borgeren og at tilbuddet er relevant i forhold til borgerens beskæftigelsesmål. - Virksomhedsnær aktivering og virksomhedsnær revalidering søges hurtigt muligt at indgå i jobplan for den enkelte borger, eventuelt kombineret med relevant opkvalificering. - Beskæftigelsesregionens udmeldte puljer og særligt tilrettelagte indsatser (finansieret af staten) tilstræbes at indgå i tilbudsviften. - Tværkommunalt samarbejde skal forsøges etableret inden for områder, der giver mening for borgerne i Lejre Kommune. - Der skal forsøges etableret en parallelindsats i forhold til Sundhedslovgivningen, Lov om social service og Lov om en aktiv socialpolitik, der fremmer den arbejdsløse eller sygemeldte til at indgå i beskæftigelsesfremmende tilbud eller job. Evaluering af hvorledes s aktiverings- og revalideringsstrategi er implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats fremgår af medsendte bilag. Udtalelser:

6 Side 4 Administrationens vurdering: Det har stor betydning for Jobcenter Lejres resultater og effekter, at der er sat stærk fokus på den virksomhedsnære aktivering. Status over Jobcenter Lejres implementering af Udvalgets aktiverings- og revalideringsstrategi viser at strategien er vel implementeret i Jobcenter Lejres aktiveringsindsats. Aktiveringsgraderne er på et rimeligt niveau, andelen af virksomhedsnær aktivering er markant høj, og antallet af virksomhedsnær revalidering at steget markant. Økonomi og finansiering: Det har stor betydning, at der ydes målrettede indsatser ud fra den vedtagende incitamentsstruktur og at der samtidigt satses på individuelt tilrettelagte forløb for borgerne for at overholde rettidighedskravet om aktivering. Overholdes rettidigheden ikke mistes al statsrefusion. Endvidere vil man kunne forvente en større stigning af arbejdsledige, en længere varighed af ledighedsforløb og derved højere forsørgerudgifter for kommunen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi drøftes 2. at beslutter at tage strategien op til re-vurdering på udvalgets møde i februar Bilag: 1. Evaluering af aktiverings - og revalideringssrategi Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

7 Side 5 4. JA - Etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/17306 Resumé: Lejre Kommune har den 11. august 2011 modtaget et forslag om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune fra Shirley Andersen, Heidi Christensen og Troels Sørensen. Ansøgning er vedlagt som bilag. Produktionsskolen foreslås placeret på Glim Skole. Der er i ansøgning gjort rede for skolens tilbud herunder for skolens formål, overordnede målsætning. Ansøgning indeholder desuden et overordnet budget baseret på 60 årselever. Sagsfremstilling: Produktionsskoler er selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen. Jf. Lov om produktionsskoler kan en eller flere kommunalbestyrelser give tilsagn om at yde grundtilskud til produktionsskoler. Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Lejre Kommune har endnu ikke modtaget forslag til vedtægter for produktionsskolen til godkendelse, idet de endnu ikke er udarbejdet. Forslag til vedtægter vil således blive forelagt på et senere tidspunkt. Ved godkendelsen af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, at skolen råder over egnede lokaler og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af skolens bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift overfor Undervisningsministeriet. Skolens leder varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik. Den unge vælger selv, hvilken produktionsskole den unge vil gå på. Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år. Administrationens vurdering: Aktuelt har Lejre Kommune 21 unge, der deltager i produktionsskole, hvoraf hovedparten (16) er indskrevet på Roskilde Produktionsskole, 3 er indskrevet i Skibby Produktionsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde oplyser den 26. august, at antallet af unge fra Lejre, der er indskrevet på en produktionsskole stabilt har ligget mellem 20 og 30 unge gennem de senere år. I "Forslag til etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune" opereres med et elevtal på 60. Som nævnt ovenfor er Lejre Kommunes behov for produktionsskolepladser på mellem 20 og 30 pladser. Afhængig af Lejreunges valg af produktionsskole, skal den nye produktionsskole således tiltrække mellem 30 og 55 unge fra andre kommuner. En forudsætning for de unges valg er endvidere, at produktionsskolens tilbud vil være relevant for en del af de unge i Lejre Kommune, der har brug for en plads på en produktionsskole. Man skal i vurderingen af om dette er realistisk være opmærksom på, at nabokommunerne, Roskilde, Frederikssund, Holbæk, Greve, Solrød og Ringsted i forvejen alle har en produktionsskole, som de hver især har interesse i at understøtte. I følge Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde er målgruppen stærkt orienteret mod at bruge de tilbud, der ligger så lokalt som muligt.

8 Side 6 Roskilde Produktionsskole, som de unge fra Lejre Kommune i overvejende grad går på, har i kraft af et stort elevtal et tilsvarende stort antal forskellige linjer, og det vil det ikke være muligt at etablere i en lille skole. Derfor kan man da også stille spørgsmålet om Lejre skal bidrage til at udtynde elevgrundlaget på Roskilde Produktionsskole. Roskilde produktionsskole ligger i Roskildes uddannelsescentrum - ved siden af blandt andet 10. klassecentret, Teknisk skole, Slagteriskolen m.m. Ungdommens uddannelsesvejledning i Roskilde og Jobcenter Roskilde har etableret et mangeårigt samarbejde med produktionsskolen, og Lejre kommune er koblet på et specielt projekt, som støttes af Den Nationale Ungeenhed. Der er tale om helt særlige projekter, hvor Lejre Kommune ikke selv har målgruppegrundlag. Administrationen skønner det gunstigt at fortsætte udbygningen af samarbejdet med Jobcenter Roskilde, som formentlig fortsat vil understøtte deres egen produktionsskole. Unge kan af egen drift - efter samtale med en vejleder fra UU Roskilde - melde sig til deltagelse i et produktionsskoleforløb uden at kommunen som myndighed er involveret i beslutningen, og det gør det yderligere vanskeligt at sikre en rekruttering fra Lejre Kommunes side i forhold til en lokal produktionsskole. De unge fra Lejre Kommune i alderen år følges tæt ved hyppige møder mellem de relevante parter, Familieafdelingen, Jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde, hvor det aftales, hvad der skal iværksættes for den enkelte. Det er vanskeligt umiddelbart at se nævneværdig rekrutteringsbase blandt de ca unge, der løbende drøftes. Årsagen til at disse unge drøftes er blandt andet fordi, de af forskellige årsager ikke kan gennemføre et produktionsskoleforløb. For unge over 18 år er der tæt samarbejde mellem Jobcentrets konsulenter og UUvejlederen. Produktionsskoleforløb indgår som relevant tilbud, men heller ikke her vurderes der at være særlige muligheder for at øge tilgangen til produktionsskole. Økonomi og finansiering: Grundtilskuddet udgør kr. i 2012 ifølge Regeringens Finanslovsforslag. Tilskuddet reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudvikling. Kommunerne betaler hvert år et bidrag til staten i forhold til det antal unge, der tilmelder sig et produktionsskoleforløb. Dette bidrag er uafhængig af, hvilken skole den unge vælger. Således har Lejre kommune - nu Center for skoler - faste udgifter til produktionsskolebidrag til ca. 30 unge. De Kommunale bidrag afregnes en gang årligt i juli på baggrund af den faktiske aktivitet året før. Der er opkrævet i alt kr. i juli (Opkrævningen i juli 2010 var kr.). (Satsen for Statens opkrævning af bidrag i 2012 er fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år, og derover for afregning af aktiviteten i 2011). De unge modtager fra skolen skoleydelse, som finansieres af staten. Kommunerne er således ikke involveret i dette. Der kan ikke peges på besparelsespotentiale i forhold til etablering af produktionsskole i Lejre, der svarer til grundtilskuddet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller;

9 Side 7 1. at der tages stilling til, hvorvidt ansøgning om etablering af en produktionsskole i Lejre Kommune kan imødekommes. 2. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, ydes betaling af grundtilskud under forudsætning af, at vedtægter for produktionsskolen kan godkendes. 3. at der, såfremt etablering af produktionsskole i Lejre godkendes, tages stilling til finansiering af grundtilskud ved behandling af budget Bilag: 1. Forslag om etablering af produktionsskole i Lejre Kommune Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Connie B. Jensen (A) tog forbehold indtil det er afklaret, hvad de ledige lokaler i kommunen skal anvendes til.

10 Side 8 5. JA - Evaluering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Sagsnr.: 11/22452 Resumé: Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) trådte i kraft 1. august Loven har således virket i lidt over 3 år. Administrationen har lavet en evaluering af STU. Evalueringen viser, at søgningerne til STU er jævn stigende. Den indgåede samarbejdsaftale med UU om visitationskriterierne har styrket det tværfaglige samarbejde, og har medvirket til at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Efter indgåelse af samarbejdsaftalen er flere blevet visiteret til et STU-forløb der holder sig tættere på den økonomiske ramme på kr. Sagsfremstilling: godkendte den 4. april 2011 visitationskriterier ved visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til visitationskriterierne er det sådan, at det skal være overvejende sandsynligt, at den unge vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, evt. med mentorstøtte eller anden form for specialpædagogisk støtte. Kriterierne skal ses som en styringsramme, der skal sikre individuel kvalificeret visitation indenfor den til enhver tid gældende lov ramme for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med hensyn til målgruppeafklaringen skal det kunne godtgøres, at der ikke forefindes udviklingsmuligheder, som vil kunne medvirke til, at den unge får et særligt tilrettelagt erhvervsgrunduddannelsesforløb. Denne vurdering skal bygge på de erfaringer og resultater, der er opnået hidtil i forbindelse med skolegang og evt. anden beskæftigelse eller uddannelse. Såfremt der forefindes udviklingsmuligheder, iværksættes særlige aktiverings eller forrevalideringsforløb. Dette med henblik på modning, udvikling og afklaring af ressourcer og behov for støtte, således at den unge vil kunne starte en almindelig ungdomsuddannelse inden den unge fylder 25 år. Til grundlaget for målgruppeafklaringen inddrages tværfaglige vurderinger eks. fra UU, PPR, psykiater, læge, kontaktpersoner, døgninstitution og sagsbehandlere. Forefindes eks. psykiatriske/ psykologiske undersøgelser eller ressourceprofil/arbejdsevnevurdering, inddrages disse i vurderingsgrundlaget. Det interne nedsatte visitationsudvalg med deltagelse af B&U, Jobcentret og Social Behandling fungerer rigtigt godt, ligesom et samarbejdsgrundlag der er udarbejdet sammen med UU Roskilde, og som udstikker de rammer, herunder også de økonomiske vilkår, og som den samlede indsats skal hvile på, er kommet til at fungere godt. I forhold til udbydere af STU-forløb har Lejre i lighed med Roskilde et tæt samarbejde med Center for Specialundervisning i Roskilde (CSU), CSU i Holbæk og Produktionsskolen i Skibby, der alle har særlige tilrettelagte uddannelsesforløb for unge. Siden uddannelsens start har der ikke været nogle krav om, at de forskellige udbydere af STU skulle opfylde regler for godkendelse og procedure. Der er heller ikke været noget krav om tilsyn. Det vil sige, at enhver faktisk kan nedsætte sig som STU-udbyder. Det skal dertil tilføjes, at der netop er kommet en vejledning på området (Vejl af ), og hvor der er kommet fokus på tilsyn. Som eksempel kan nævnes en kommunal virksomhed, f.eks. en institution der tilbyder specialundervisning. Her vil det være Statsforvaltningen der varetager tilsynet. Drejer det sig om private aktører, der varetager de konkrete uddannelseselementer i STU, så er det fortsat kommunen som er overordnet ansvarlig for STU, og som sådan underlagt Statsforvaltningens tilsyn med hensyn til den kommunale virksomhed. Dertil kommer de specifikke klagemuligheder i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Siden uddannelsens start er 5 borgere blevet færdige med deres STU-uddannelse. Alle 5 har afsluttet deres STU-uddannelse i en anden kommune. Efter endt forløb får den unge

11 Side 9 udstedt et kompetencebevis. Det er den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse der udsteder kompetencebevis. I forhold til at udstede kompetencebeviser i Lejre Kommunen kan det besluttes, hvorvidt det er administrationen der udsteder kompetencebeviser eller om det skal foregå i en mere cerimonel form, hvor borgmesteren overrækker kompetencebeviset. Det forventes at 13 unge vil afslutte deres STU-uddannelse i I Lejre Kommune er aktuelt 29 unge i gang med et STU-forløb, hvoraf 7 er boende i den kommune hvor STU-uddannelsen foregår. Af de 29 unge er 10 tildelt førtidspension. Der er tale om unge med udviklingsforstyrrelser, sent udviklede, psykisk udviklingshæmmede og generelle indlæringsvanskeligheder. 4 er i gang med et forløb på CSU-Roskilde, 2 CSU-Holbæk, 6 på Søgården, 5 på Østagergård, 1 på Vordingborgskolen, 1 hos Specialisterne, 1 på Lindersvold, 1 på Ibos, 1 på Værstedsskolen Ørnehøj, 1 på Fanefjord, 2 på Egtmontskolen, 1 på Sputnik, 2 på Kariseuddannelsen og 1 på Grennesminde. Der er givet 8 afslag på STU-forløb. Begrundelsen for dette er, at den unge enten har et funktionsniveau der gør, at den unge med den rette støtte vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse eller at den unges funktionsniveau anses for at være så dårlig, at det ikke anses for sandsynligt at den unge vil kunne gennemføre et STUforløb. Der vedlægges bilag, som viser nogle eksempler på særlige vejledningsforløb for unge med særlige behov. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der med de udarbejdede procedurer er skabt et godt grundlag for samarbejde med de aktører, der er involveret i den enkelte sag. Med de fastere samarbejdsrelationer og en politisk vedtaget visitationsramme er der også skabt bedre mulighed for økonomisk styring. Økonomi og finansiering: De samlede udgifter til STU i 2011 anslås til at være på kr. Den gennemsnitlige økonomiske ramme for STU er på kr. og det vedrører kun undervisningsdelen. Eventuelle udgifter til døgnophold finansieres via anden lovgivning, eksempelvis Lov om Social Service. Der er STU-forløb der ikke kan holdes inden for rammen på de kr. Det skyldes flere faktorer. Dels skal der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, og der er unge der har særlige behov, og som koster væsentligt mere end rammen på de kr. Dertil kommer, at hvis en Lejre-borger er anbragt i en anden kommune, er det opholdskommunen der bevilger og iværksætter et STU-forløb. Her kan prisen godt være højere end den økonomiske ramme kr. Lejre Kommune har ikke mulighed for gøre indsigelser mod dette. Det forventes, at udgifterne til STU vil stige yderligere i 2012, da uddannelsen nu er ved at være implementeret inden for specialområderne og der således vil komme et større fokus på uddannelsen - også til de unge der har meget ringe funktionsevne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

12 Side at kompetencebevis udstedes og overrækkes 1 gang årligt under et tilrettelagt arrangement, som fastlægges i forhold til den politiske dagsorden, for STU-elever der har gennemført uddannelsen i det forgange år. 2. at evaluering af indsatsen for den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning. Bilag: 1. bilag til evaluering Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

13 Side JA - Projekt " Snak alene gør det ikke" i Jobcenter Lejre Sagsnr.: 11/22969 Resumé: I samarbejde med Jobcenter Stevns har Jobcenter Lejre søgt og jobcentrene fået bevilget kr. fra Forebyggelsesfonden til særligt arbejdsmiljøprojekt "snak alene gøre det ikke". Alle medarbejderne i de to jobcentre skal ud fra fastlagte metodeværktøjer arbejde med udvikling af arbejdsmiljø, samt håndtering og forebyggelse af stress igennem et år. Projektet forventes at have positiv indflydelse på sagsbehandling og virksomhedsservice. Sagsfremstilling: I samarbejde mellem konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal, Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre blev der i foråret 2011 udarbejdet en ansøgning til Forebyggelsesfonden vedrørende analyse af arbejdsmiljøet i de to jobcentre, samt implementering af stresshåndtering. Jobcenter Stevns, som er tovholder på projektet, modtog godkendelse af ansøgningen den 16. juni Projektets målgruppe er ansatte i jobcentrene - i alt 88 medarbejdere. Baggrunden er, at jobcentrene har oplevet et stresset arbejdsmiljø som blandt andet har bevirket, at flere medarbejdere har været langtidssygemeldte på grund af stress. Der har været sat fokus på arbejdsmiljøproblemerne i de to jobcentre, men ønsket om at arbejde forebyggende og systematisk med arbejdspres, stress, psykisk nedslidning og sygefravær, og få det omsat til konkrete handlinger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø ligger bag projektet. Projektet startede i september 2011, og afsluttes i efteråret 2013 inklusiv evaluering af projektet. Formålet med projektet er at skabe trivsel og arbejdsglæde samt nedbringe sygefraværet, og derved kunne yde en god personlig borger- og virksomhedsservice. Der arbejdes med et metodeværktøj, som har været afprøvet på en anden branchegruppe. Værktøjet "Vi finder os ikke i stress" tilpasses konteksten i jobcentrene. Jobcentrene har foreløbig valgt at arbejde med følgende værktøjer: Prioritering, personlige strategier, omgangstone, stresspolitik og APV. Projektet introduceres for medarbejderne i december 2011, og starter med en temadag den 11. januar 2012, hvor alle medarbejdere i de to jobcentre mødes til et fælles opstart arrangement. Succeskriterierne for projektet er opdelt i proceskriterier, kortsigtede og langsigtede resultatkriterier. Proceskriteriet er at værktøjet " Vi finder os ikke i stress" tilpasses og afprøves til brug for jobcentre, og at værktøjet finder anvendelse i de to jobcentre. Det kortsigtede resultatkriterium er en opstilling af succeskriterier for de enkelte værktøjer. De langsigtede resultatkriterier er, at sygefravær reduceres med 20%, at medarbejderne ikke føler sig så stressede, at trivslen er øget i jobcentrene samt, at der udarbejdes en videre plan for psykisk arbejdsmiljø i jobcentrene. Organisatorisk vil der være en styregruppe med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter for begge jobcentre. Jobcenterchefen for Stevns Jobcenter er formand for styregruppen og projektansvarlig. Jobcentrets bidrag til forebyggelsesprojektet er at bidrage konstruktivt til gennemførelse af projektet. Hver enkelt medarbejder giver sit udviklingsbidrag. Administrationens vurdering:

14 Side 12 Det er administrationens vurdering, at det har en stor væsentlig betydning for borgerbetjeningen og virksomhedsservicen, at der arbejdes med arbejdsmiljø og trivsel i jobcentret, samt udvikling af håndtering af stress hos den enkelte medarbejder. Et godt arbejdsmiljø fastholder gode medarbejdere, og gør arbejdspladsen attraktiv for kompetente medarbejdere. Der skabes kontinuitet i opgaveløsningen og grobund for innovation, samt personligt overskud til at tackle de mange komplekse udfordringer jobcentre står overfor. Økonomi og finansiering: Der er bevilget kr. til projektet fra Forebyggelsesfonden. Projektet forventes at kunne bidrage til opnåelse af bedre kvalitet i sagsbehandlingen, og således bedre resultater, der har en positiv effekt på de samlede udgifter til forsørgelsesydelser. Beslutningskompetence: Job & Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at orientering om projekt "Snak alene gør det ikke" tages til efterretning. 2. at evaluering af projektet forelægges Udvalget ultimo 2013 Bilag: 1. Ansøgning til forebyggelsesfonden 2. Tilsagn fra Forebyggelsesfonden af 16. juni 2011 Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

15 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere