Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1

2 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier Opsummering og konklusion Kompetenceudviklingstiltag Side 2

3 Baggrund for undersøgelsen K-udvalget besluttede i februar 2014 at undersøge, hvilke arkivopgaver kommunearkiverne (også kaldet stadsarkiver eller 7-arkiver) løser, og om der er behov for kompetenceudvikling hos arkiverne. Godt halvdelen af Danmarks kommuner har 7-arkiv. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 45 arkiver, 4 svarede ikke, og 2 svarede delvist. Undersøgelsen varede i perioden 15. august til 15. september Ikke alle har svaret på alle spørgsmål. Spørgsmålene blev inddelt i 4 temaer: organisering, tilgængelighed, papirarkivalier og digitale arkivalier. Side 3

4 Organisering Arkivernes placering i den kommunale forvaltning siger noget om, hvilke muligheder arkivet har for at påvirke forvaltningens daglige arbejde, herunder arkivdannelsen. Hvordan er I organisatorisk placeret? Fastlægger I retningslinjer for arkivpraksis for forvaltningerne? Det er især omkring anvendelse af ESDH-systemerne, herunder registrering og journalisering, at arkiverne fastlægger retningslinjer. Hovedparten af arkiverne vurderer også, hvilke systemer som skal bevares og kasseres. Arkiverne er ofte også inde over i spørgsmål om indretning af lokaler til arkiv. Arkiverne vil have gavn af at erfaringsudveksle om emnet, f.eks. se hinandens instrukser. Beskriv jeres samspil med den kommunale forvaltning, herunder jeres eventuelle rolle i forbindelse med kvalitetssikring af data og dokumenter i kommunens it-systemer Langt hovedparten af arkiverne beskriver samspillet med forvaltningen som positivt og fortæller, at arkivet typisk spiller en rolle i forbindelse med kommunens ESDH-system og anvendelsen af samme. Disse arkiver har f.eks. beskrevet samspillet som: Generelt godt, særlig har vi et tæt samarbejde med vores it-afdeling Tæt samarbejde med systemansvarlige for tværgående ESDH-system Vi har et rigtig godt og vigtigt samarbejde med vores IT afdeling Et par enkelte arkiver har ikke så positivt et samspil. Et arkiv skriver, at: I praksis har vi været sent inde i processen i forhold til især digitale arkivalier. Dvs. vi kommer ofte først ind i afleverings/arkiveringsfasen. Forvaltningen bliver så og sige først opmærksom på vores eksistens i det øjeblik Arkivloven "træder i kraft". Et forhold vi arbejder - med de begrænsede ressourcer vi har - på. Et enkelt arkiv har beskrevet samspillet som kompliceret. Spørgsmålet ligger tæt op ad forrige spørgsmål om retningslinjer og arkivpraksis. Kvalitetssikring bør også gøres til genstand for erfaringsudveksling. Det kunne ske i regi af netværket for 7-arkiverne. Side 4

5 Tilgængelighed Har I haft behov for juridisk bistand til regelfortolkning? (gerne flere svar) Arkiverne har sjældent brug for bistand til regelfortolkningen. Mange har kun brug for bistand op til 5 gange om året, og ingen har haft brug for bistand mere end 10 gange pr. år. Hvis der er behov for bistand, får arkiverne det primært fra kollegaer i kommunen eller Rigsarkivet. Giver I adgang til arkivalier som ikke er umiddelbart tilgængelige iht. arkivloven? 2/3 af arkiverne giver adgang efter arkivloven til arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige. Det er dog relativt få ansøgninger, arkiverne behandler, og der har primært været tale om ansøgninger om adgang til papirarkivalier. Dette er ikke overraskende, da forvaltningerne stadigvæk har mange data i kørende systemer. Det vil derfor være forvaltningen, som er den primære indgang til disse data, f.eks. for borgere, som ønsker adgang til egen sag. Giver I adgang efter andre regler end arkivloven f.eks. forvaltningsloven og offentlighedsloven? Det fremgår af kommentarerne til spørgsmålet, at det især er forvaltningerne, som håndterer adgang efter andet end arkivloven, men alligevel har 40 % af arkiverne svaret, at de også giver adgang efter andre regler end arkivloven, f.eks. offentlighedsloven. Dette viser, at arkiverne har brug for at kende andet end arkivlovgivningen for at kunne forvalte tilgængelighedsområdet. Kommentarer ang. udfordringer i relation til adgangssagsbehandling, persondatalov osv.? Kun en håndfuld arkiver har kommenteret på dette. Uddrag af kommentarerne: Stadsarkivet vurderer, at arkivlov/persondatalov i betydelig grad besværliggør ekspedition af arkivalier underlagt persondataloven til særligt kommunens forvaltninger, hvor krav om høring af Datatilsynet nærmest lægger alle sagsbehandlingen og arkiverne i benlås ift. den kommunale administration og derved i virkeligheden modarbejder lovkrav om sletning af data i driftssystemer efter gennemført aflevering af arkiveringsversion til arkivet. I dag og i fremtiden er data jo ideelt set ikke særlig gammel, når det kommer på arkiv. Derfor kan den kommunale administration have mange gode og forvaltningsretlige fuldt relevante grunde til at komme til arkivalier i en arkiveringsversion. I den forbindelse giver den nuværende høringsprocedure en unødig besværlig og lang sagsbehandlingstid, som da bestemt heller ikke altid er til borgerens fordel. Side 5

6 Det kunne være at forklare sagsbehandlerne, at de ikke umiddelbart har adgang til en borgers digitale sag. Der er mange der har svært ved at forstå, at de ikke bare kan få ubegrænset adgang til sagerne. ( ) Det kan selvfølgelig være et problem at datatilsynet kan have lang sagsbehandling, men det er jo i princippet ikke vores problem. Det giver mange udfordringer og overvejelser, at data der bevares i arkiveringsversioner er forholdsvis unge. Arkivet genrejser ofte data fra arkiveringsversioner, hvor data ikke er udgået af administrativt brug, men systemet hvori data befandt sig er udfaset af kommunens drift og dermed arkiveret. Det tilgængeliggjorte har været indenfor sletningsfristen, og forvaltningen har derfor umiddelbart haft adgang til materialet. Kommentarerne viser, at særligt persondataloven giver udfordringer i forhold til tilgængelighed. Har I erfaringer med anonymisering af data i forbindelse med udlevering? Kommentarerne viser, at de arkiver, som har erfaringer med anonymisering, udelukkende har haft det i forbindelse med udlevering af papirarkivalier. Det er få arkiver, som har erfaringer med anonymisering af data, men det skyldes formentlig, at arkiverne kun har meget få data, som er ældre end 20 år og dermed omfattet af arkivloven. Side 6

7 Papirarkivalier Tilgængeliggør I arkivalier for borgere i egne lokaler? Af de 6 arkiver uden læsesal i egne lokaler har de 4 svaret, at de benytter nærliggende lokaler, eller at det er planen at indrette egen læsesal. Det er dermed reelt alle arkiver, som har en form for læsesal. Det gør det oplagt, at arkiverne også vedligeholder viden om f.eks. sikring af læsesale. Det kunne f.eks. gøres ved, at Rigsarkivet holder et generelt oplæg om de sikringstiltag, der er iværksat som følge af tyverierne. Er I involveret i formidling? Arkivalier, som ikke bliver brugt, har ikke den store værdi. En væsentlig opgave for arkiver er derfor at formidle deres samlinger på den ene eller anden måde. Hovedparten af arkiverne er involveret i formidling og det i flere forskellige former for formidling. Formidlingen sker i form af artikler i lokalhistoriske skrifter, artikler til sociale medier, hjemmesider og intranet, byvandringer, udstillinger, foredrag og rundvisninger i arkivet. Er I involveret i forskning? I spørgeskemaundersøgelsen er forskning ikke nærmere definereret, herunder hvordan forskning adskiller sig fra formidling. Spørgsmålet kunne være formuleret lidt skarpere: Alle arkiver kan siges at være involveret i forskning, hvis der drives forskning på baggrund af arkivsamlingerne. Et arkiv har f.eks. svaret om forskning, at de bistår historikere med fremfinding af relevant materiale. Tanken med spørgsmålet var at vide, hvorvidt arkivets medarbejdere selv driver forskning. Kommentarerne viser, at arkivernes medarbejdere kun driver forskning i meget begrænset omfang. Side 7

8 Indeholder jeres samlinger A/V-materiale (billeder/fotos/film/lyd)? Samlingerne af A/V-materialer er meget forskellige i størrelse. Fra ganske lidt til 4,5 millioner fotos og film. Det vil være oplagt, at nogle af de arkiver, som har store samlinger af A/V-materiale, fortæller om deres strategier for håndtering og langtidsbevaring af A/V-materiale. Modtager I private arkivalier? Modtager I kommunale arkivalier? Resultatet er ikke overraskende, idet alle arkiverne er kommunale arkiver. Spørgsmålet kunne være udeladt af undersøgelsen. Har I opgaver som forvaltningsarkiv, også kaldet driftsarkiv eller brugsarkiv? Dvs. forvalter og ekspederer I i del-arkiver, som ikke er endeligt afleverede fra forvaltningen, men som stadig er i brug og indeholder kassabilia. Generelt forventer arkiverne, at forvaltningsarkiverne vil være afviklet inden 2020 Foretager I B/K-vurdering af kommunens papirarkivalier inden aflevering til arkiv? Dvs. aktivt vejleder forvaltningen/institutionen i B/K Side 8

9 For at kunne håndtere denne opgave bør alle arkiver have kendskab til, hvilke arkivalier der som minimum skal bevares, dvs. kendskab til bekendtgørelserne om bevaring og kassation af kommunale arkivalier. Kasserer I i modtagne papirarkivalier? Dvs. gennemgår det afleverede for kassabilia. Langt hovedparten af arkiverne vurderer papirarkivalierne og har derfor behov for kendskab til lovgrundlag for bevaring og kassation af arkivalier, jf. ovenstående. Kommunerne har mulighed for at bevare mere end fastsat i lovgivningen: Merbevarer I, dvs. bevarer arkivalier ud over det angivne minimum i bekendtgørelserne? 7-arkiverne har også svaret på, hvilke arkivalier der merbevares og hvorfor. Arkivalierne, der merbevares, kan opdeles i 3 grupper: Byggesager, som arkiverne bevarer, uanset om sagerne er digitaliserede eller ej. Journalsager, som bevares, idet arkivet ikke stoler på, at journaliseringen er sket korrekt, og kassation ud fra journalnummer derfor er risikabel. Personsager, hvor der bevares en lidt større stikprøve: personer født d. 1., 11., 21. og 31. i stedet for udelukkende personer født d. 1. i en måned Enkelte har svaret, at de totalbevarer børnesager, og andre at de merbevarer, hvis arkivet vurderer noget særligt bevaringsværdigt, uden at specificere dette nærmere. Der er dog også arkiver, som har svaret, at de helst vil undgå at merbevare. Arkiverne vil formentlig have gavn af en erfaringsudveksling om, hvilke arkivalier det enkelte arkiv merbevarer og hvorfor. Forestår I rensning og pakning af bevaringsværdige arkivalier? Side 9

10 Blandt andet Rigsarkivet har udgivet en række vejledninger om rensning og pakning af arkivalier, herunder materialekvaliteter, og det er vurderingen, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere tiltag Hvilket system bruger I til registrering af kommunale papirarkivalier? Side 10

11 Digitale arkivalier Deltager I i udbud og indkøb af IT-systemer i kommunen? Godt halvdelen af arkiverne er i større eller mindre grad med i processen om anskaffelse af nye it-systemer til kommunen. Det fremgår af kommentarerne, at arkiverne har gjort sig negative erfaringer omkring arkivering fra it-systemer, hvor arkivet er blevet inddraget meget sent i processen. Kommunale it-systemer skal ikke anmeldes til Rigsarkivet. Det vil derfor formentlig være en fordel, hvis alle kommuner tog deres 7-arkiv med på råd, når der skulle indkøbes nye it-systemer, så arkivering kunne tænkes med ind fra starten af. Arkiverne vil formentlig have udbytte af et godt kendskab til, hvordan statslige myndigheder implementerer nye systemer, og ikke mindst hvordan de anvendes. Der har tidligere været forslag om fokus på, hvordan opgaver sendes i udbud. Set i lyset af, at over halvdelen af arkiverne i et vist omfang deltager i udbud og indkøb af it-systemer, bør en generel introduktion til udbud overvejes. Benytter I kommunens sikkerhedsansvarliges systemoversigt? En del arkiver har anført, at de ikke forstår spørgsmålet. Spørgsmålet har relation til de efterfølgende. Foretager I selv kortlægning af IT-systemer? Side 11

12 Vurderer I i forbindelse med kortlægningen, hvilke systemer som skal bevares og kasseres? Kun 30 arkiver har svaret på spørgsmålet, men der er ikke desto mindre 46, som har svaret på det efterfølgende spørgsmål, om arkivet anvender D-guldlisten til kortlægningen. Det gør 43 af de 46. Konklusionen må derfor være, at D-guldlisten er berettiget. Hvem har projektsansvaret for aflevering til arkiv? Hvem producerer arkiveringsversionerne? (gerne flere svar) Det er en relativt lille gruppe (10) af arkiverne, som selv laver arkiveringsversioner. Gruppen og Rigsarkivet vil med fordel kunne fortsætte den erfaringsudveksling om bekendtgørelse nr af 20. august 2010, som det sker allerede i dag. Gennemfører I selv test af arkiveringsversioner, som afleveres til arkivet? Side 12

13 Af de 11 arkiver, som selv tester arkiveringsversioner, har 8 nedskrevne testprocedurer, 2 har undladt at svare, og 1 arkiv har ikke nedskrevne procedurer. De 11 arkiver, som selv tester, har oplyst følgende for 2013: Antal tests Antal godkendelser Timeforbrug test Sagsbehandlingstid pr. test dage 3 1?? måneder Ingen statistik 3 Ingen statistik Ingen statistik timer 37 timer dage måneder uger Det er ikke overraskende, at en mindre gruppe (4) arkiver gennemfører relativt mange tests i forhold til andre. Det skyldes, at en håndfuld arkiver samarbejder om digital arkivering, og samarbejdet er forankret på et arkiv. De arkiver, som gennemfører meget få test, vil have ganske svært ved at opretholde den fornødne ekspertise i test. Et større samarbejde om, hvordan og hvad der testes, bør overvejes. Dermed vil kvaliteten af de arkiveringsversioner, som modtages, også kunne løftes. Der er store variationer i tidsforbruget til test, og det formodes, at nogle har angivet antal timer pr. test, mens andre har angivet det samlede antal timer anvendt til test. Der er også ganske store variationer i, hvor lang tid (kalendertid) det tager, før en arkiveringsversion kan godkendes. Hvilke værktøjer/programmer bliver anvendt? De andre værktøjer, som anvendes, er TEA3, SIGA og ASDA. Opbevarer I selv arkiveringsversioner? Der bør ske erfaringsudveksling, om hvilke mediestrategier de enkelte arkiver anvender, så det undgås, at der sker egentligt datatab pga. forældede medier. Side 13

14 Har I modtaget private digitale arkivalier? Det er relativt få private digitale arkivalier, som er modtaget. Der er primært tale om fotos. Hvilket system bruger I til registrering af kommunale digitale arkivalier? Hvilket system bruger I til registrering af kommunale digitale arkivalier? - Andre Acadre Calm Egen database indtil et modul til digitale arkivalier udvikles til Arkibas Eget system ESDH Excelark Reindex Ingen Det vil formentlig være gavnligt, hvis arkiverne udvekslede erfaringer om fordele og ulemper ved anvendelse af de enkelte systemer til registrering af digitale arkivalier. Arkiveringsversioner og datamængder Nedenfor angivet, hvor store datamængder de modtagne arkiveringsversioner udgør. Manglende svar er markeret med (-), ved ikke markeret med (?). Antal af arkiveringsversioner i samlingen (ikke arkiveringsversioner som opbevares for andre) Datamængde arkiveringsversioner iht. bek. 342, angivet i GB Datamængder arkiveringsversioner iht. bek. 1007, angivet i GB Digitaliseret materiale, angivet i TB , , Side 14

15 ,49 -? 53 35,5 0, , , ,7???? , , , ,5518 8,6 0, , , , , , 5 75??? ??? , ?? 0, ??? , ,82? Side 15

16 Opsummering: Antal modtagne arkiveringsversioner spænder fra 0 til 952. I alt findes 2488 arkiveringsversioner. Antal GB data ift. bekendtgørelse 342 spænder fra 0 til 3072 GB. I alt 7661 GB. Antal GB data ift. bekendtgørelse 1007 spænder fra 0 til 3072 GB. I alt 8619 GB. Antal TB digitaliseret materiale spænder fra 0 til 40 TB. I alt 69 TB. Hvor mange eksemplarer findes der af hver arkiveringsversion? En arkiveringsversion findes i mellem 0 (!) og 5 eksemplarer. Oftest findes der 5 eksemplarer af en arkiveringsversion. Hvilke medietyper opbevares der på? Anvender arkivet: Ja Nej CD 7 11 DVD 6 11 Blue Ray 17 5 Bånd 16 5 Disk 21 5 Løse harddiske 24 5 Bemærk, at et forskelligt antal arkiver har besvaret spørgsmålene om medietyper. Hvad er antallet af medieenheder? CD DVD Blue Ray Bånd Disk Løse harddiske Side 16

17 Producerer I selv arkiveringsversioner iht. bek. 1007? Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med tidligere spørgsmål, om hvem der producerer arkiveringsversionerne, hvor 10 angav, at det gjorde arkivet selv. 6 arkiver angiver nu, at de laver arkiveringsversioner efter bek De resterende 4 arkiver har endnu ikke erfaringer med bek her 4 år efter, at bekendtgørelsen trådte i kraft. Arkiverne har produceret mellem 1 og 8 arkiveringsversioner pr. år. Af værktøjer er anvendt SIGA, ADA, SABA og KonvArk. De arkiver, som selv laver arkiveringsversioner, vil have gavn af at fortsætte den erfaringsudveksling om test og produktion af arkiveringsversioner, som allerede i dag finder sted. Har I bidraget til kommunens digitaliseringsprojekter (byggesags-arkiver, personalesager osv.) f.eks. som konsulenter? Side 17

18 Har I gennemført digitaliseringsprojekter på eget materiale? Der bør laves erfaringsudveksling om tilrettelæggelse og håndtering af digitaliseringsprojekter. Dette har også tidligere været efterspurgt af 7-arkivernes ledere. Hvem udførte opgaven med lyd/video? Erfaringsudveksling om digitalisering af lyd og video bør iværksættes, jf. tidligere spørgsmål om digitalisering. Hvilke formater blev anvendt? De andre videoformater, som er blevet anvendt, er AVI og DV-25. Side 18

19 Hvem udførte opgaven med dokumenter? Hvilke formater blev anvendt? De andre formater, som er blevet anvendt, er Jpeg og JPG. Har I tilgængeliggjort arkiveringsversioner? Der er også svaret på, hvor ofte der tilgængeliggøres arkiveringsversioner. Her spænder svaret fra dagligt til indtil videre kun i forbindelse med test. Til tilgængeliggørelsen er anvendt programmerne MiNEA, SIGA, Mysql/php og ESDH-konsulenternes genrejsningsværktøj. Side 19

20 Opsummering og konklusion Undersøgelsen har belyst de 4 områder: organisering, tilgængelighed, papirarkivalier og digitale arkivalier. Spørgeskemaundersøgelsen har overordnet vist, at 7-arkiverne løser mange forskellige opgaver. Der er dog stor forskel i, hvilke og hvor mange opgaver de enkelte arkiver løser. Nogle arkiver tager sig af alle typer arkivalier, mens andre fokuserer udelukkende på papirarkivalier. Nogle arkiver er meget centralt placeret i kommunens administration, mens andre har en knapt så markant placering. Kendetegnende er dog, at langt de fleste arkiver fastlægger, hvilke retningslinjer forvaltningen skal følge på journal- og arkivområdet, herunder kvalitetssikring. De fleste arkiver arbejder med tilgængeliggørelse af samlingerne, hovedsagligt papirarkivalier. Det skyldes formentlig, at de digitale arkivalier endnu ikke er tilgængelige efter arkivlovens frister. Undersøgelsen har tydeligt vist, at de praktiske opgaver med arkivering af digitale arkivalier er koncentreret på 4 arkiver/arkivsamarbejder. Dette må siges at være en rationel løsning, da kravene til arkivering af data er ganske komplekse. Det lokale arkivs opgave er så at sikre den fornødne dokumentation af data. Fremadrettet bør der arbejdes på kompetenceudvikling inden for hvert af de 4 områder, men deltagerkredsen bør målrettes fra område til område Kompetenceudviklingstiltag På baggrund af undersøgelse foreslås det, at der fokuserer på følgende mhp. kompetenceudvikling: Krav til anvendelse af systemer og kvalitetskontrol Digitalisering af analoge arkivalier (fotos og film) Adgang til dokumenter og data for borgere Indretning af arkivrum og læsesale, herunder sikring Test af arkiveringsversioner Medievalg og medieovervågning Bevaring og kassation af kommunale arkivalier, herunder merbevaring Anskaffelse af it-systemer, hvilke krav og hvordan? De enkelte punkter kan næppe alle gennemføres i løbet af Hvad der skal prioriteres, og hvad der kan gennemføres, bør K-udvalget forholde sig til. Side 20

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Digitale medier, formater og langtidsbevaring Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Agenda (tilrettes) Historisk rids fra masseproduktion af papir til masseproduktion af data. Statens Arkivers

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere