Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1

2 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier Opsummering og konklusion Kompetenceudviklingstiltag Side 2

3 Baggrund for undersøgelsen K-udvalget besluttede i februar 2014 at undersøge, hvilke arkivopgaver kommunearkiverne (også kaldet stadsarkiver eller 7-arkiver) løser, og om der er behov for kompetenceudvikling hos arkiverne. Godt halvdelen af Danmarks kommuner har 7-arkiv. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 45 arkiver, 4 svarede ikke, og 2 svarede delvist. Undersøgelsen varede i perioden 15. august til 15. september Ikke alle har svaret på alle spørgsmål. Spørgsmålene blev inddelt i 4 temaer: organisering, tilgængelighed, papirarkivalier og digitale arkivalier. Side 3

4 Organisering Arkivernes placering i den kommunale forvaltning siger noget om, hvilke muligheder arkivet har for at påvirke forvaltningens daglige arbejde, herunder arkivdannelsen. Hvordan er I organisatorisk placeret? Fastlægger I retningslinjer for arkivpraksis for forvaltningerne? Det er især omkring anvendelse af ESDH-systemerne, herunder registrering og journalisering, at arkiverne fastlægger retningslinjer. Hovedparten af arkiverne vurderer også, hvilke systemer som skal bevares og kasseres. Arkiverne er ofte også inde over i spørgsmål om indretning af lokaler til arkiv. Arkiverne vil have gavn af at erfaringsudveksle om emnet, f.eks. se hinandens instrukser. Beskriv jeres samspil med den kommunale forvaltning, herunder jeres eventuelle rolle i forbindelse med kvalitetssikring af data og dokumenter i kommunens it-systemer Langt hovedparten af arkiverne beskriver samspillet med forvaltningen som positivt og fortæller, at arkivet typisk spiller en rolle i forbindelse med kommunens ESDH-system og anvendelsen af samme. Disse arkiver har f.eks. beskrevet samspillet som: Generelt godt, særlig har vi et tæt samarbejde med vores it-afdeling Tæt samarbejde med systemansvarlige for tværgående ESDH-system Vi har et rigtig godt og vigtigt samarbejde med vores IT afdeling Et par enkelte arkiver har ikke så positivt et samspil. Et arkiv skriver, at: I praksis har vi været sent inde i processen i forhold til især digitale arkivalier. Dvs. vi kommer ofte først ind i afleverings/arkiveringsfasen. Forvaltningen bliver så og sige først opmærksom på vores eksistens i det øjeblik Arkivloven "træder i kraft". Et forhold vi arbejder - med de begrænsede ressourcer vi har - på. Et enkelt arkiv har beskrevet samspillet som kompliceret. Spørgsmålet ligger tæt op ad forrige spørgsmål om retningslinjer og arkivpraksis. Kvalitetssikring bør også gøres til genstand for erfaringsudveksling. Det kunne ske i regi af netværket for 7-arkiverne. Side 4

5 Tilgængelighed Har I haft behov for juridisk bistand til regelfortolkning? (gerne flere svar) Arkiverne har sjældent brug for bistand til regelfortolkningen. Mange har kun brug for bistand op til 5 gange om året, og ingen har haft brug for bistand mere end 10 gange pr. år. Hvis der er behov for bistand, får arkiverne det primært fra kollegaer i kommunen eller Rigsarkivet. Giver I adgang til arkivalier som ikke er umiddelbart tilgængelige iht. arkivloven? 2/3 af arkiverne giver adgang efter arkivloven til arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige. Det er dog relativt få ansøgninger, arkiverne behandler, og der har primært været tale om ansøgninger om adgang til papirarkivalier. Dette er ikke overraskende, da forvaltningerne stadigvæk har mange data i kørende systemer. Det vil derfor være forvaltningen, som er den primære indgang til disse data, f.eks. for borgere, som ønsker adgang til egen sag. Giver I adgang efter andre regler end arkivloven f.eks. forvaltningsloven og offentlighedsloven? Det fremgår af kommentarerne til spørgsmålet, at det især er forvaltningerne, som håndterer adgang efter andet end arkivloven, men alligevel har 40 % af arkiverne svaret, at de også giver adgang efter andre regler end arkivloven, f.eks. offentlighedsloven. Dette viser, at arkiverne har brug for at kende andet end arkivlovgivningen for at kunne forvalte tilgængelighedsområdet. Kommentarer ang. udfordringer i relation til adgangssagsbehandling, persondatalov osv.? Kun en håndfuld arkiver har kommenteret på dette. Uddrag af kommentarerne: Stadsarkivet vurderer, at arkivlov/persondatalov i betydelig grad besværliggør ekspedition af arkivalier underlagt persondataloven til særligt kommunens forvaltninger, hvor krav om høring af Datatilsynet nærmest lægger alle sagsbehandlingen og arkiverne i benlås ift. den kommunale administration og derved i virkeligheden modarbejder lovkrav om sletning af data i driftssystemer efter gennemført aflevering af arkiveringsversion til arkivet. I dag og i fremtiden er data jo ideelt set ikke særlig gammel, når det kommer på arkiv. Derfor kan den kommunale administration have mange gode og forvaltningsretlige fuldt relevante grunde til at komme til arkivalier i en arkiveringsversion. I den forbindelse giver den nuværende høringsprocedure en unødig besværlig og lang sagsbehandlingstid, som da bestemt heller ikke altid er til borgerens fordel. Side 5

6 Det kunne være at forklare sagsbehandlerne, at de ikke umiddelbart har adgang til en borgers digitale sag. Der er mange der har svært ved at forstå, at de ikke bare kan få ubegrænset adgang til sagerne. ( ) Det kan selvfølgelig være et problem at datatilsynet kan have lang sagsbehandling, men det er jo i princippet ikke vores problem. Det giver mange udfordringer og overvejelser, at data der bevares i arkiveringsversioner er forholdsvis unge. Arkivet genrejser ofte data fra arkiveringsversioner, hvor data ikke er udgået af administrativt brug, men systemet hvori data befandt sig er udfaset af kommunens drift og dermed arkiveret. Det tilgængeliggjorte har været indenfor sletningsfristen, og forvaltningen har derfor umiddelbart haft adgang til materialet. Kommentarerne viser, at særligt persondataloven giver udfordringer i forhold til tilgængelighed. Har I erfaringer med anonymisering af data i forbindelse med udlevering? Kommentarerne viser, at de arkiver, som har erfaringer med anonymisering, udelukkende har haft det i forbindelse med udlevering af papirarkivalier. Det er få arkiver, som har erfaringer med anonymisering af data, men det skyldes formentlig, at arkiverne kun har meget få data, som er ældre end 20 år og dermed omfattet af arkivloven. Side 6

7 Papirarkivalier Tilgængeliggør I arkivalier for borgere i egne lokaler? Af de 6 arkiver uden læsesal i egne lokaler har de 4 svaret, at de benytter nærliggende lokaler, eller at det er planen at indrette egen læsesal. Det er dermed reelt alle arkiver, som har en form for læsesal. Det gør det oplagt, at arkiverne også vedligeholder viden om f.eks. sikring af læsesale. Det kunne f.eks. gøres ved, at Rigsarkivet holder et generelt oplæg om de sikringstiltag, der er iværksat som følge af tyverierne. Er I involveret i formidling? Arkivalier, som ikke bliver brugt, har ikke den store værdi. En væsentlig opgave for arkiver er derfor at formidle deres samlinger på den ene eller anden måde. Hovedparten af arkiverne er involveret i formidling og det i flere forskellige former for formidling. Formidlingen sker i form af artikler i lokalhistoriske skrifter, artikler til sociale medier, hjemmesider og intranet, byvandringer, udstillinger, foredrag og rundvisninger i arkivet. Er I involveret i forskning? I spørgeskemaundersøgelsen er forskning ikke nærmere definereret, herunder hvordan forskning adskiller sig fra formidling. Spørgsmålet kunne være formuleret lidt skarpere: Alle arkiver kan siges at være involveret i forskning, hvis der drives forskning på baggrund af arkivsamlingerne. Et arkiv har f.eks. svaret om forskning, at de bistår historikere med fremfinding af relevant materiale. Tanken med spørgsmålet var at vide, hvorvidt arkivets medarbejdere selv driver forskning. Kommentarerne viser, at arkivernes medarbejdere kun driver forskning i meget begrænset omfang. Side 7

8 Indeholder jeres samlinger A/V-materiale (billeder/fotos/film/lyd)? Samlingerne af A/V-materialer er meget forskellige i størrelse. Fra ganske lidt til 4,5 millioner fotos og film. Det vil være oplagt, at nogle af de arkiver, som har store samlinger af A/V-materiale, fortæller om deres strategier for håndtering og langtidsbevaring af A/V-materiale. Modtager I private arkivalier? Modtager I kommunale arkivalier? Resultatet er ikke overraskende, idet alle arkiverne er kommunale arkiver. Spørgsmålet kunne være udeladt af undersøgelsen. Har I opgaver som forvaltningsarkiv, også kaldet driftsarkiv eller brugsarkiv? Dvs. forvalter og ekspederer I i del-arkiver, som ikke er endeligt afleverede fra forvaltningen, men som stadig er i brug og indeholder kassabilia. Generelt forventer arkiverne, at forvaltningsarkiverne vil være afviklet inden 2020 Foretager I B/K-vurdering af kommunens papirarkivalier inden aflevering til arkiv? Dvs. aktivt vejleder forvaltningen/institutionen i B/K Side 8

9 For at kunne håndtere denne opgave bør alle arkiver have kendskab til, hvilke arkivalier der som minimum skal bevares, dvs. kendskab til bekendtgørelserne om bevaring og kassation af kommunale arkivalier. Kasserer I i modtagne papirarkivalier? Dvs. gennemgår det afleverede for kassabilia. Langt hovedparten af arkiverne vurderer papirarkivalierne og har derfor behov for kendskab til lovgrundlag for bevaring og kassation af arkivalier, jf. ovenstående. Kommunerne har mulighed for at bevare mere end fastsat i lovgivningen: Merbevarer I, dvs. bevarer arkivalier ud over det angivne minimum i bekendtgørelserne? 7-arkiverne har også svaret på, hvilke arkivalier der merbevares og hvorfor. Arkivalierne, der merbevares, kan opdeles i 3 grupper: Byggesager, som arkiverne bevarer, uanset om sagerne er digitaliserede eller ej. Journalsager, som bevares, idet arkivet ikke stoler på, at journaliseringen er sket korrekt, og kassation ud fra journalnummer derfor er risikabel. Personsager, hvor der bevares en lidt større stikprøve: personer født d. 1., 11., 21. og 31. i stedet for udelukkende personer født d. 1. i en måned Enkelte har svaret, at de totalbevarer børnesager, og andre at de merbevarer, hvis arkivet vurderer noget særligt bevaringsværdigt, uden at specificere dette nærmere. Der er dog også arkiver, som har svaret, at de helst vil undgå at merbevare. Arkiverne vil formentlig have gavn af en erfaringsudveksling om, hvilke arkivalier det enkelte arkiv merbevarer og hvorfor. Forestår I rensning og pakning af bevaringsværdige arkivalier? Side 9

10 Blandt andet Rigsarkivet har udgivet en række vejledninger om rensning og pakning af arkivalier, herunder materialekvaliteter, og det er vurderingen, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere tiltag Hvilket system bruger I til registrering af kommunale papirarkivalier? Side 10

11 Digitale arkivalier Deltager I i udbud og indkøb af IT-systemer i kommunen? Godt halvdelen af arkiverne er i større eller mindre grad med i processen om anskaffelse af nye it-systemer til kommunen. Det fremgår af kommentarerne, at arkiverne har gjort sig negative erfaringer omkring arkivering fra it-systemer, hvor arkivet er blevet inddraget meget sent i processen. Kommunale it-systemer skal ikke anmeldes til Rigsarkivet. Det vil derfor formentlig være en fordel, hvis alle kommuner tog deres 7-arkiv med på råd, når der skulle indkøbes nye it-systemer, så arkivering kunne tænkes med ind fra starten af. Arkiverne vil formentlig have udbytte af et godt kendskab til, hvordan statslige myndigheder implementerer nye systemer, og ikke mindst hvordan de anvendes. Der har tidligere været forslag om fokus på, hvordan opgaver sendes i udbud. Set i lyset af, at over halvdelen af arkiverne i et vist omfang deltager i udbud og indkøb af it-systemer, bør en generel introduktion til udbud overvejes. Benytter I kommunens sikkerhedsansvarliges systemoversigt? En del arkiver har anført, at de ikke forstår spørgsmålet. Spørgsmålet har relation til de efterfølgende. Foretager I selv kortlægning af IT-systemer? Side 11

12 Vurderer I i forbindelse med kortlægningen, hvilke systemer som skal bevares og kasseres? Kun 30 arkiver har svaret på spørgsmålet, men der er ikke desto mindre 46, som har svaret på det efterfølgende spørgsmål, om arkivet anvender D-guldlisten til kortlægningen. Det gør 43 af de 46. Konklusionen må derfor være, at D-guldlisten er berettiget. Hvem har projektsansvaret for aflevering til arkiv? Hvem producerer arkiveringsversionerne? (gerne flere svar) Det er en relativt lille gruppe (10) af arkiverne, som selv laver arkiveringsversioner. Gruppen og Rigsarkivet vil med fordel kunne fortsætte den erfaringsudveksling om bekendtgørelse nr af 20. august 2010, som det sker allerede i dag. Gennemfører I selv test af arkiveringsversioner, som afleveres til arkivet? Side 12

13 Af de 11 arkiver, som selv tester arkiveringsversioner, har 8 nedskrevne testprocedurer, 2 har undladt at svare, og 1 arkiv har ikke nedskrevne procedurer. De 11 arkiver, som selv tester, har oplyst følgende for 2013: Antal tests Antal godkendelser Timeforbrug test Sagsbehandlingstid pr. test dage 3 1?? måneder Ingen statistik 3 Ingen statistik Ingen statistik timer 37 timer dage måneder uger Det er ikke overraskende, at en mindre gruppe (4) arkiver gennemfører relativt mange tests i forhold til andre. Det skyldes, at en håndfuld arkiver samarbejder om digital arkivering, og samarbejdet er forankret på et arkiv. De arkiver, som gennemfører meget få test, vil have ganske svært ved at opretholde den fornødne ekspertise i test. Et større samarbejde om, hvordan og hvad der testes, bør overvejes. Dermed vil kvaliteten af de arkiveringsversioner, som modtages, også kunne løftes. Der er store variationer i tidsforbruget til test, og det formodes, at nogle har angivet antal timer pr. test, mens andre har angivet det samlede antal timer anvendt til test. Der er også ganske store variationer i, hvor lang tid (kalendertid) det tager, før en arkiveringsversion kan godkendes. Hvilke værktøjer/programmer bliver anvendt? De andre værktøjer, som anvendes, er TEA3, SIGA og ASDA. Opbevarer I selv arkiveringsversioner? Der bør ske erfaringsudveksling, om hvilke mediestrategier de enkelte arkiver anvender, så det undgås, at der sker egentligt datatab pga. forældede medier. Side 13

14 Har I modtaget private digitale arkivalier? Det er relativt få private digitale arkivalier, som er modtaget. Der er primært tale om fotos. Hvilket system bruger I til registrering af kommunale digitale arkivalier? Hvilket system bruger I til registrering af kommunale digitale arkivalier? - Andre Acadre Calm Egen database indtil et modul til digitale arkivalier udvikles til Arkibas Eget system ESDH Excelark Reindex Ingen Det vil formentlig være gavnligt, hvis arkiverne udvekslede erfaringer om fordele og ulemper ved anvendelse af de enkelte systemer til registrering af digitale arkivalier. Arkiveringsversioner og datamængder Nedenfor angivet, hvor store datamængder de modtagne arkiveringsversioner udgør. Manglende svar er markeret med (-), ved ikke markeret med (?). Antal af arkiveringsversioner i samlingen (ikke arkiveringsversioner som opbevares for andre) Datamængde arkiveringsversioner iht. bek. 342, angivet i GB Datamængder arkiveringsversioner iht. bek. 1007, angivet i GB Digitaliseret materiale, angivet i TB , , Side 14

15 ,49 -? 53 35,5 0, , , ,7???? , , , ,5518 8,6 0, , , , , , 5 75??? ??? , ?? 0, ??? , ,82? Side 15

16 Opsummering: Antal modtagne arkiveringsversioner spænder fra 0 til 952. I alt findes 2488 arkiveringsversioner. Antal GB data ift. bekendtgørelse 342 spænder fra 0 til 3072 GB. I alt 7661 GB. Antal GB data ift. bekendtgørelse 1007 spænder fra 0 til 3072 GB. I alt 8619 GB. Antal TB digitaliseret materiale spænder fra 0 til 40 TB. I alt 69 TB. Hvor mange eksemplarer findes der af hver arkiveringsversion? En arkiveringsversion findes i mellem 0 (!) og 5 eksemplarer. Oftest findes der 5 eksemplarer af en arkiveringsversion. Hvilke medietyper opbevares der på? Anvender arkivet: Ja Nej CD 7 11 DVD 6 11 Blue Ray 17 5 Bånd 16 5 Disk 21 5 Løse harddiske 24 5 Bemærk, at et forskelligt antal arkiver har besvaret spørgsmålene om medietyper. Hvad er antallet af medieenheder? CD DVD Blue Ray Bånd Disk Løse harddiske Side 16

17 Producerer I selv arkiveringsversioner iht. bek. 1007? Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med tidligere spørgsmål, om hvem der producerer arkiveringsversionerne, hvor 10 angav, at det gjorde arkivet selv. 6 arkiver angiver nu, at de laver arkiveringsversioner efter bek De resterende 4 arkiver har endnu ikke erfaringer med bek her 4 år efter, at bekendtgørelsen trådte i kraft. Arkiverne har produceret mellem 1 og 8 arkiveringsversioner pr. år. Af værktøjer er anvendt SIGA, ADA, SABA og KonvArk. De arkiver, som selv laver arkiveringsversioner, vil have gavn af at fortsætte den erfaringsudveksling om test og produktion af arkiveringsversioner, som allerede i dag finder sted. Har I bidraget til kommunens digitaliseringsprojekter (byggesags-arkiver, personalesager osv.) f.eks. som konsulenter? Side 17

18 Har I gennemført digitaliseringsprojekter på eget materiale? Der bør laves erfaringsudveksling om tilrettelæggelse og håndtering af digitaliseringsprojekter. Dette har også tidligere været efterspurgt af 7-arkivernes ledere. Hvem udførte opgaven med lyd/video? Erfaringsudveksling om digitalisering af lyd og video bør iværksættes, jf. tidligere spørgsmål om digitalisering. Hvilke formater blev anvendt? De andre videoformater, som er blevet anvendt, er AVI og DV-25. Side 18

19 Hvem udførte opgaven med dokumenter? Hvilke formater blev anvendt? De andre formater, som er blevet anvendt, er Jpeg og JPG. Har I tilgængeliggjort arkiveringsversioner? Der er også svaret på, hvor ofte der tilgængeliggøres arkiveringsversioner. Her spænder svaret fra dagligt til indtil videre kun i forbindelse med test. Til tilgængeliggørelsen er anvendt programmerne MiNEA, SIGA, Mysql/php og ESDH-konsulenternes genrejsningsværktøj. Side 19

20 Opsummering og konklusion Undersøgelsen har belyst de 4 områder: organisering, tilgængelighed, papirarkivalier og digitale arkivalier. Spørgeskemaundersøgelsen har overordnet vist, at 7-arkiverne løser mange forskellige opgaver. Der er dog stor forskel i, hvilke og hvor mange opgaver de enkelte arkiver løser. Nogle arkiver tager sig af alle typer arkivalier, mens andre fokuserer udelukkende på papirarkivalier. Nogle arkiver er meget centralt placeret i kommunens administration, mens andre har en knapt så markant placering. Kendetegnende er dog, at langt de fleste arkiver fastlægger, hvilke retningslinjer forvaltningen skal følge på journal- og arkivområdet, herunder kvalitetssikring. De fleste arkiver arbejder med tilgængeliggørelse af samlingerne, hovedsagligt papirarkivalier. Det skyldes formentlig, at de digitale arkivalier endnu ikke er tilgængelige efter arkivlovens frister. Undersøgelsen har tydeligt vist, at de praktiske opgaver med arkivering af digitale arkivalier er koncentreret på 4 arkiver/arkivsamarbejder. Dette må siges at være en rationel løsning, da kravene til arkivering af data er ganske komplekse. Det lokale arkivs opgave er så at sikre den fornødne dokumentation af data. Fremadrettet bør der arbejdes på kompetenceudvikling inden for hvert af de 4 områder, men deltagerkredsen bør målrettes fra område til område Kompetenceudviklingstiltag På baggrund af undersøgelse foreslås det, at der fokuserer på følgende mhp. kompetenceudvikling: Krav til anvendelse af systemer og kvalitetskontrol Digitalisering af analoge arkivalier (fotos og film) Adgang til dokumenter og data for borgere Indretning af arkivrum og læsesale, herunder sikring Test af arkiveringsversioner Medievalg og medieovervågning Bevaring og kassation af kommunale arkivalier, herunder merbevaring Anskaffelse af it-systemer, hvilke krav og hvordan? De enkelte punkter kan næppe alle gennemføres i løbet af Hvad der skal prioriteres, og hvad der kan gennemføres, bør K-udvalget forholde sig til. Side 20

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Afrapportering af det kommunale tilsyn

Afrapportering af det kommunale tilsyn Afrapportering af det kommunale tilsyn 2015 14-09-2016 1 Formål med tilsyn 2015 At følge op på tidligere tilsyn og afklare: 1. Om alle relevante it-systemer bliver arkiveret 2. Hvilke papirarkivalier der

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 Vognmand Rudolf Petersen. Foto: K. Knudsen, 1942 Jette Madsen (th.) ved sin 25. landskamp den 12. dec. under VM i 1973. Foto: Casper Thorsøe Næstved Rådhus under opbygning,

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE. ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen

REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE. ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen Baggrund Lang rejse med forskellige systemer tilbage fra 1989 Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev indblandet

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune Rapport Analyse af arkivopgaven i Side 2 Analyse af arkivopgaven i 1. Baggrund Århus Byråd vedtog den 27. august 2008, at der i løbet af 2009 skal gennemføres en analyse af den lovpligtige kommunale arkivopgave

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Arkivinstruks for Thisted Kommune. revideret juni 2016

Arkivinstruks for Thisted Kommune. revideret juni 2016 Arkivinstruks for Thisted Kommune revideret juni 2016 Arkivinstruks for Thisted Kommune Generelle retningslinjer for arkivering og journalisering. Revideret juni 2016. Forord Arkivinstruksen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget:

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 157 Offentligt 1 Samråd den 7. juni 2016 kl. 14.00-15.00 Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Hvad kan statsministeren oplyse

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 17 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere