Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference"

Transkript

1 Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Baggrund for rapporten Spørgeskemaundersøgelse Konference om NV Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference Organisering Antal delforløb Antal lærere pr delforløb Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Skemamæssig placering af NV Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Elevtid Deletimer til praktiske undersøgelser Faglige forhold omkring NV Hvilke fag kombineres? Prioriterede målområder for NV Undervisningsmateriale Samarbejde mellem NV og matematik Evaluering Tid til afsluttende samtale

3 4.3.2 Karakterfordeling Sammenligning med forventet karakterfordeling Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Elevvurdering Vurdering Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling Bilag 3: Spørgsmål til workshop Bilag 4: FAQ

4 2 Forord Rapporten er målrettet lærere i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) samt ledelser ved de almene gymnasier (STX). Rapporten er udarbejdet af konferencesekretariatet bestående af lektor Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole, og lektor Jeppe Kragelund, Rosborg Gymnasium, i samarbejde med fagkonsulent Brian Krog Christensen, Undervisningsministeriet. Rapporten offentliggøres på og

5 3 Indledning 3.1 Baggrund for rapporten Grundlaget for den foreliggende rapport om naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en spørgeskemaundersøgelse og en konference Spørgeskemaundersøgelse Samtlige stx-institutioner modtog den 25. januar 2008 en opfordring til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende naturvidenskabeligt grundforløb ved at tilmelde en repræsentant for skolen (fx en fagansvarlig/fagrepræsentant/...), som har et overblik over det samlede NV-forløb på skolen. Spørgeskemaet blev efterfølgende sendt til 117 skolerepræsentanter, og 111 har besvaret skemaet helt eller delvist. Spørgeskemaet indeholder både lukkede og åbne spørgsmål. Styrken ved den valgte undersøgelsesmetode er, at mange gymnasier har bidraget med data. Svagheden er, at der indsamles data for hele gymnasier og ikke enkeltklasser. Undersøgelsesmetoden afspejler, at hensigten med undersøgelsen er at få et bredt indtryk af forholdene omkring naturvidenskabeligt grundforløb. Spørgeskemaet kan findes som pdf-fil på eller som bilag 1. En række af spørgsmålene er gentagelser fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende NV-forløbet i efteråret 2005, hvilket muliggør en sammenligning Konference om NV Den 7. april 2008 medvirkede cirka 130 lærere repræsenterende 76 gymnasier ved en konference, der havde til formål at udveksle erfaringer mellem skolerne. På findes et detaljeret konferenceprogram samt præsentationerne fra dagen. Materialer, som blev anvendt på konferencen, findes på bilag 2 og 3. Endvidere er der svar på spørgsmål stillet af deltagerne på bilag 4. I det følgende bliver spørgeskemaundersøgelsen behandlet. Pointer og input fra konferencedagens workshops inddrages undervejs. Behandlingen inddeles i tre hovedområder: Organisering af NV, faglige forhold omkring NV og forhold vedrørende evaluering af NV

6 4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference 4.1 Organisering Organisering af NV omfatter samspil mellem flere fag, elevtid, uddannelsestid, deletimer og skemamæssig placering. Nedenfor opsummeres, hvorledes dette udmøntes Antal delforløb Af nedenstående graf fremgår, hvor mange delforløb der har været i NV i efteråret 2005, efteråret 2007 samt det forventede antal i efteråret Antal delforløb i NV Procent flere Antal delforløb 2005, N= , N=84 Forventet i 2008, N=78 Figur 1 Der er en tydelig udvikling fra 2005 i retning af to til tre delforløb. Dette mønster ser ud til at fortsætte i Baggrunden for denne udvikling kan være, at der ønskes et mindre antal delforløb med henblik på reduktion af planlægningsarbejdet, eller for at give eleverne mere tid til fordybelse i det enkelte forløb

7 4.1.2 Antal lærere pr delforløb Antal lærere pr delforløb Procent flere Antal lærere 2005, N= , N=85 Forventet i 2008, N=83 Figur 2 Af ovenstående figur fremgår, at man på de fleste skoler foretrækker to lærere pr. delforløb, og det er forholdsvist tydeligt, at denne udvikling fortsætter. Dette kan være udtryk for at kompleksiteten i planlægningsarbejdet ønskes reduceret Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Antal lærere involveret i det samlede NV-forløb (2007, N=83) Procent flere Antal lærere Figur 3 På cirka halvdelen af skolerne er der fire lærere involveret i NV. Ved at udnytte, at nogle lærere har kompetence i flere af naturfagene, kan fx opnås: 1) Færre lærerskift med bedre elev-lærerrelation til følge, 2) mindre administrativ byrde ved organisering af forløbet og 3) forbedrede muligheder for skabelsen af faglig sammenhæng og progression

8 4.1.4 Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? På 63 % af skolerne gælder det for samtlige klasser, at den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også underviser i NV i samme klasse. På resten af skolerne er det forskelligt fra klasse til klasse Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? På 37 % af skolerne anvendes der to gennemgående lærere. Af de supplerende bemærkninger fra de 63 % af skolerne, som svarede nej til ovenstående spørgsmål, fremgår det, at endnu flere overvejer at bruge to gennemgående lærere Skemamæssig placering af NV På hovedparten af skolerne placeres NV-undervisningen som lektioner/moduler i det almindelige skema. Det vil sige, relativt få afsætter fx hele dage til NV. Spørgeskemaundersøgelsen i 2005 viste, at en betydelig del af skolerne havde planer om ændringer mht. skemalægning, mens de aktuelle svar indikerer, at de fleste nu har fundet en skemamæssig struktur, der ikke ønskes ændret Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Fordeling af undervisningstid mellem de fire fag Procent (N=84) Bemærkning Jævn fordeling: 4 x 25 % (± 5 %) 77 Langt de fleste deler uddannelsestiden (næsten) helt lige mellem fagene. Skævdeling med ét fag på max 15 % 10 Naturgeografi syv gange det lille fag, mens de øvrige er det én gang hver. Skævdeling med to fag på max 15 % 8 Fysik er sjældent det lille fag. Jævnt, men ét fag helt ude: 3 x 33 % + 0 % 5 Det manglende fag varierer. Tabel 1 I forhold til nederste række i skemaet skal bemærkes, at det faglige indhold i NV ifølge læreplanen skal udvælges, så alle fire naturvidenskabelige fag er repræsenteret. Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl). Erfaringsudvekslingen på konferencen afspejlede, at der visse steder anvendes gæsteforelæser i et til to fag

9 Besvarelserne antyder en tilbøjelighed til, at naturgeografi tildeles lidt mindre uddannelsestid i NV end de øvrige fag. Dette hænger formodentligt sammen med, at naturgeografi først er ved at etablere en klar naturvidenskabelig profil i stx inkl. empirisk arbejde. Det kan også skyldes, at der på nogle skoler er relativ større belastning på naturgeografilærere end på øvrige naturfagslærere Elevtid Elevtid til NV, 2007 (N=83) Procent > 22 Antal timer Figur 4 Der tildeles typisk omkring 15 timers elevtid, hvilket formodentligt afspejler et forslag fra Undervisningsministeriet (fra efteråret 2004) til fordeling af elevtid. I læreplanen for NV står: skriftligt arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med naturvidenskab for at styrke elevernes udtryksform og medvirke til faglig fordybelse og forståelse. Eleverne skal arbejde med forskellige former for skriftligt arbejde, der tilrettelægges med en klar progression i kravene frem mod et afsluttende skriftligt produkt. Stx-bekendtgørelsen, 92, siger, at rektor ved fordeling af elevtid skal tilgodese rapportering af eksperimentelt arbejde. I lyset af ovenstående formulering i læreplan og stx-bekendtgørelsen og den kvalificering, som lærernes rettelser og kommentarer til skriftligt arbejde udgør, er det overraskende, at enkelte skoler tildeler ganske få elevtidstimer til NV

10 4.1.9 Deletimer til praktiske undersøgelser Deletimer til elevforsøg i NV Procent > 21 Antal timer 2005, N= , N=83 Figur 5 Der er sket en reduktion af antallet af deletimer siden Typisk er timetal over 16 blevet reduceret

11 4.2 Faglige forhold omkring NV I dette afsnit beskrives, hvad spørgeskemaundersøgelsen og konferencen viste mht. fagkombinationer, materialer, samarbejde med matematik samt prioriterede områder Hvilke fag kombineres? Hvilke fag kombineres? (N=77, gerne angivelse af flere fagkombinationer) Fysik - naturgeografi Biologi - kemi Fysik - biologi Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Fysik - kemi Kemi - naturgeografi Biologi - naturgeografi Fysik - biologi - kemi Biologi - kemi - naturgeografi Kemi - naturgeografi - fysik Fysik - biologi - naturgeografi Antal Figur 6 Det fremgår af figuren, at samarbejder mellem fysik og naturgeografi samt biologi og kemi klart er de hyppigste forekommende

12 4.2.2 Prioriterede målområder for NV Prioriterede områder (N=80, Angiv 3 prioriterede områder) Antal At formidle naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (At redegøre for) praktiske undersøgelser At arbejde med simple modeller At identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk At lave dataopsamling At formidle om naturvidenskab mundtligt At benytte de faglige begreber korrekt At perspektivere At kunne identificere naturvidenskabelige elementer/problemstillinger i medier At håndtere formler Figur 7 Skolerne blev i spørgeskemaundersøgelsen bedt om at angive tre prioriterede målområder for NV. Det fremgår af figuren, at de fire oftest prioriterede målområder er: - at formidle naturvidenskab skriftlig, - praktiske undersøgelser, - simple modeller og - at identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk Endvidere fremgår det af kommentarerne, at flere har haft svært ved kun at vælge tre prioriterede målområder. Flere skriver fx, at perspektivering naturligvis også er vigtig. Generelt antyder svarene, at det empiriske arbejde vægtes højt. Dette er i god overensstemmelse med intentionen med læreplanen for NV, hvor praktiske undersøgelser er et prioriteret område

13 4.2.3 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale (N=82, flere angivelser pr skole) Antal Eget materiale Kompendier/kopi Bøger Internet Andet Figur 8 Af besvarelserne fremgår, at der på de fleste skoler anvendes kompendier/kopier eller eget materiale til NVundervisningen Samarbejde mellem NV og matematik I læreplanerne for NV og matematik står der følgende vedrørende samarbejde mellem NV og matematik: Hvis der parallelt med det naturvidenskabelige grundforløb læses matematik og/eller et naturvidenskabeligt fag, skal der ske en koordinering med disse. (NV-læreplan, afsnit 3.4) I grundforløbet skal der tilrettelægges undervisningsforløb, hvor der indgår datamateriale fra det naturvidenskabelige grundforløb eller fra det naturvidenskabelige fag på C-niveau, der er placeret i 1.g. (Matematik C-læreplan, afsnit 3.4)

14 Vurdering af samarbejde mellem NV og matematik (1=meget lidt, 5=meget nært) Procent , N= , N= Figur 9 Fordelingen i undersøgelsen fra 2005 viste, at samarbejdet mellem NV og matematik var begrænset. Den anførte forklaring var, at lærerne havde fokus på at få de fire naturvidenskabelige fag til at samarbejde. Det ser ud til, at samarbejdet forsat er begrænset, idet over halvdelen af skolerne svarer, at der samarbejdes meget lidt. Besvarelserne kan på den ene side tolkes således, at læreplanskrav i de enkelte fag om etablering af samarbejde/koordinering ikke efterleves. På baggrund af kommentarer fremsat på konferencen er der en anden mulig tolkning: De mange tætte samarbejder efter reformen gør, at oplevelsen af samarbejde ændres. For eksempel koordineres matematik og NV på visse skoler ved, at matematikken indledes med lineær sammenhæng, og der behandles evt. forsøgsdata fra NV. Desuden sker der tidligt i grundforløbet en introduktion til regression (lineær regression) vha. regneark (eller anden software). Denne form for samarbejde er af forskellige skoler blevet tildelt værdier fra 1 til og med 3 ved besvarelse af spørgeskemaet. Deltagerne i en workshop på konferencen anbefaler, at planlægningen af samarbejdet mellem NV og matematik påbegyndes tidligt (før sommerferien). Desuden anbefales, at planlægningen forgår som en dialog mellem matematikfaggruppen og den samlede gruppe af NV-lærere. Det anbefales således, at man ikke lader samarbejdet mellem NV og matematik være op til de enkelte NV- og matematiklærere

15 4.3 Evaluering Tid til afsluttende samtale I NV-læreplanen (afsnit 4.2) beskrives prøveformen: Det naturvidenskabelige grundforløb afsluttes med et skriftligt produkt, som eleverne udarbejder individuelt. Det skriftlige produkt skal omfatte behandling af praktiske undersøgelser. Evalueringen foretages på baggrund af det skriftlige produkt og en kort, faglig samtale med eleven under det afsluttende forløb. Tid til afsluttende, korte faglige samtale (N=81) Procent Minutter Figur 10 På størstedelen af skolerne tildeles der mellem seks til femten minutter til den afsluttende samtale. Af kommentarerne fra spørgeskemaet samt indlæg på konferencen fremgår, at prøver bygget op omkring et mundtligt forsvar af et skriftligt produkt er dominerende. En del steder gennemføres prøven som en samtale i forbindelse med eksperimentelt arbejde. Mange hæfter sig ved, at NV-samtalen er en god træning til sommereksamen i 1.g, idet eleverne allerede efter grundforløbet bliver stillet over for gymnasiale krav under eksamenslignede forhold. Det vækker undren, at enkelte skoler kan gennemføre den afsluttende faglig samtale på under fem minutter og mene, at eleven har tid til at demonstrere målopfyldelsen

16 4.3.2 Karakterfordeling Karakterfordeling, N=85 gymnasier 35,0 32,3 Procent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 8,9 20,9 24,4 10,6 5,0 0,0 2,7 0, Karakter Figur 11 Karakterfordelingen viser, at lærerne vurderer, at en ganske betydelig del af eleverne har nået målene for NV, idet 2/3 af eleverne vurderes at levere gode, fortrinlige eller fremragende præstationer (svarende til karakterne 7, 10 eller 12). Der er 3 % af eleverne, som ikke består NV-prøven, hvilket må siges at være acceptabelt. Karakterfordelingen er i klar modstrid med en forestilling om, at NV ikke af eleverne - prioriteres som følge af, at karakteren ikke er medtællende

17 4.3.3 Sammenligning med forventet karakterfordeling Karakterfordeling, beståede, N=85 gymnasier 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Karakterfordeling, NV 2007 Karakte r Forventet fordeling Figur 12 For en stor population af elever, som består, forventes karaktererne i 7-trinsskalaen at have en fordeling, der fremgår af figur 12. NV-karaktererne fra 2007/08 følger den forventede fordeling, dog med en lille forskydning fra 4 mod

18 4.3.4 Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab (1=meget dårlig, 5=meget godt) Procent , N= , N= Figur 13 Lærernes vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab er stort set uændret fra 2005 til Vurderingen ligger lidt over middel, og dermed efterleves en af læreplanens væsentligste intentioner Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Eleverne vurderes typisk at være i stand til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisning i de enkelte naturfag, hvilket blev understreget på konferencen. Flere udtrykte sig positivt om overførselsværdien i forbindelse med NV-forløb komprimeret før efterårsferien. Elevernes evne til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturfag, N=79 (1=meget dårlig, 5=meget god) Procent Figur

19 4.3.6 Elevvurdering Elevernes vurdering af NV, N=75 (1=meget positiv, 5=meget negativ) Procent Figur 15 Eleverne har en middelvurdering af NV. Hovedkonklusioner fra interne elevundersøgelser på de enkelte skoler kan sammenfattes ved: Eleverne udtrykker en overvejende positiv indstilling med to forbehold. For det første er det en udfordring at få skabt sammenhæng mellem de indgående fag, og for det andet er der en betydelig variation mellem studieretningerne, idet sprogligt orienterede elever er mindre begejstrede for NV. Flere skoler kommenterer, at der er forskel på sprogligt og matematisk/naturfagligt orienterede elevers forhold til NV, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i følgende citat fra en spørgeskemabesvarelse: Eleverne vurderer generelt, at NV er et interessant og relevant forløb. De er glade for, at fagene arbejder sammen, og de giver udtryk for, at det giver en god introduktion til naturvidenskab. De elever, der ikke er enige, kommer fra de sproglige studieretninger. Her finder nogle elever, at det er helt irrelevant for dem at have NV, og de synes, at det fylder alt for meget på deres skema

20 5 Vurdering Sammenholdes lærernes samlede vurdering af NV (liggende fra middel til over middel), lærernes vurdering af elevernes evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder (liggende fra middel til over middel) med karakterfordelingen (som ligger en anelse højere end 7-trinsskalaens forventede fordeling og med en ganske lille dumpeprocent) efterlades et positivt indtryk af NV. Et indsatsområde kunne være at styrke samarbejdet med matematik, idet undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem NV og matematik er begrænset. Desuden skal der fortsat arbejdes med at skabe NV-forløb med god sammenhæng mellem fagene

21 Bilag 1: Spørgeskema Denne spørgeskemaundersøgelse skal give et overordnet indtryk af situationen omkring undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Undersøgelse bliver fulgt op af en konference samt en rapport. Spørgsmålene i spørgeskemaet er fordelt på 19 skærmsider. På forhånd tak for din besvarelse. Skolenavn Skolenummer Antal delforløb flere Hvor mange delforløb har der været i forbindelse med NV i (1) (2) (3) (4) (5) efteråret 2007? Hvor mange delforløb forventes der at være i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med NV i efteråret 2008?

22 Antal lærere involveret i NV flere Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) 2007? Hvor mange lærere forventes (1) (2) (3) (4) (5) at blive involveret i hvert delforløb i NV i efteråret 2008? Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i det (1) (2) (3) (4) (5) SAMLEDE NV-forløb? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Spørgsmålet skal ses i lyset af afsnit 3 i undervisningsvejledningen for NV: "Undervisningen i det samlede naturvidenskabelige grundforløb kan organiseres således, at der er 1-2 lærere, som er gennemgående, og som for eksempel er ansvarlige for introduktionen til grundlæggende og generelle arbejdsmetoder i naturvidenskab og til videnskabsteori. Der skal så efter behov suppleres med lærere i de naturvidenskabelige fag, hvori de ikke besidder den nødvendige faglige kompetence." (1) ja (2) nej

23 Kommentar Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? (1) ja (2) nej (3) forskelligt fra klasse til klasse Kommentar Hvor mange fag har typisk været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret? (1) (2) (3) (4)

24 Hvilke fag kombineres oftest i forbindelse med samarbejdet om NV-forløb? (1) Fysik - biologi (2) Fysik - kemi (3) Fysik - naturgeografi (4) Biologi - kemi (5) Biologi - naturgeografi (6) Kemi - naturgeografi (7) Fysik - biologi - kemi (8) Fysik - biologi - naturgeografi (9) Biologi - kemi - naturgeografi (10) Kemi - naturgeografi - Fysik (11) Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Er der gennem årene sket en udvikling mht. hvilke fag, der arbejder sammen i NV? Hvis ja, hvilken?

25 Hvordan har den procentvise fordeling typisk været mellem fagene i det samlede NV-forløb? Biologi Fysik Kemi Naturgeografi Hvor meget elevtid har der været afsat til NV i efteråret 2007? (1) <3 timer (2) 3-7 timer timer (3) 8-12 timer (4) timer (5) timer (6) >22 timer Hvor meget tid har der samlet været til deletimer i forbindelse med laboratoriearbejde i NV i efteråret 2007? (1) <5 timer (2) 6-10 timer (3) timer (4) timer (5) >21 timer

26 Skemamæssig placering af NV-timerne lektioner á ca. 45 min lektioner á ca. 90 min halve dage hele dage uger andet (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hvorledes har den skemamæssige placering af NVlektionerne typisk været i efteråret 2007? Hvorledes forventes NVlektionerne planlagt i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008? Hvis andet - giv gerne forklaring på hvorledes timerne er skemamæssigt placeret? NV og matematik Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor tæt samarbejdet mellem NV og matematik har været. (1=meget lidt samarbejde, 5=meget nært samarbejde) (1) (2) (3) (4) (5)

27 Hvordan er samarbejdet mellem NV og matematik kommet til udtryk? Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes I vurderer, at det samlede NV-forløb på jeres skole har fungeret som introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabens metoder. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5) Angiv den procentvise fordeling af de afgivne NV-karakterer på skolen

28 Hvorledes har den afsluttende korte, samtale været organiseret? Hvor lang tid varer den afsluttende korte, faglige samtale? (1) 0-5 min (2) 6-10 min (3) min (4) min (5) min Andet omhandlende den korte, faglige samtale Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes eleverne typisk vurderer NV på jeres skole? (1=meget positivt, 5=meget negativt) (1) (2) (3) (4) (5)

29 Angiv hovedkonklusionen fra den seneste evaluering af elevernes oplevelse af NV Hvilket undervisningsmateriale anvendes typisk? (1) bøger (2) internet (3) eget materiale (4) kompendier/kopi (5) andet Kommentar I hvor høj grad kan eleverne typisk overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturvidenskabelige fag. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5)

30 Hvilke tre områder prioriteres typisk højest i NV på jeres skole. Eleverne skal lære... (sæt tre flueben) (1) at perspektivere (2) at lave dataopsamling (4) at redegøre for udførelsen af de praktiske undersøgelser (6) at formidle om naturvidenskab mundtligt (8) at formidle om naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (7) at benytte faglige begreber korrekt (10) at identificere de naturvidenskablige fags fællestræk (11) at håndtere formler (12) at arbejde med simple modeller (13) at kunne identificere naturvidenskablige elementer/problemstillinger i medier Kommentar Afsluttende kommentar (gerne på forhold, som du ikke synes er blevet berørt i dette spørgeskema)

31 Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling PROBLEMSTILLING: Hvordan har I organiseret den afsluttende faglige samtale? Hvilke ting fungerede godt, og hvilke ting fungerede mindre godt? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Hvordan har I afviklet de praktiske undersøgelser, og hvilken rolle har de praktiske undersøgelser spillet i NVforløbet? Gruppe: Hvilke problemer er der i forhold til at gennemføre det eksperimentelle arbejde, og hvordan kan disse problemer løses? PROBLEMSTILLING: Hvordan er NV placeret i skemaet som enkelt moduler, halve dage, hele dage? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. PROBLEMSTILLING Hvordan sikres den faglige progression gennem det samlede NV-forløb? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer

32 PROBLEMSTILLING Hvor mange lærere møder jeres elever gennem deres NV-forløb? Er dette et bevidst valg? Hvis ja, hvad ligger til grund for valget? Gruppe: Hvilken fordele er der ved at anvende få henholdsvis mange lærere? Besvar spørgsmålet både i forhold til den konkrete undervisning, men også i forhold til den overordnede organisering af NV. PROBLEMSTILLING Giv kort ét eksempel på et NV-forløb som forløb godt? Forklar hvorfor du tror, at netop dette forløb fungerede godt (pga. organisering, antal lærer, emnet,???) Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Har I bevidst brugt de enkelte fags forskellighed i forhold til at opfylde læreplanen? Hvis ja hvordan? Gruppe: Vurder de enkelte fags styrker i forhold til at dyrke de i læreplanen opstillede kompetencer. PROBLEMSTILLING Hvilke samarbejder har I haft mellem NV og matematik? Gruppe: Giv eksempler på gennemførte gode samarbejder med matematik

33 Bilag 3: Spørgsmål til workshop Matematik og NV Hvordan skal et optimalt samarbejde mellem matematik og NV være? Forslag til problemstillinger: 1) Faglige samarbejdsområder a. Hvilke faglige områder kan matematik og NV samarbejde om? b. Diskuter fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdsområder. c. Hvad skal der iværksættes for at få et givende fagligt samarbejde mellem matematik og NV etableret? 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. samarbejder mellem matematik og NV. Diskuter fordele og ulemper. a. Diskuter hvordan de gode erfaringer kan overføres til de skoler, hvor et godt og givende samarbejde endnu ikke er etableret. Organisering af NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere NV. Forslag til problemstillinger: 1) Placering af NV-timerne i grundforløbet. a. NV afvikles inden efterårsferien? b. NV-timerne placeres jævnt i grundforløbet? c. NV-timerne placeres som temadage? d. 2) Lærersammensætning a. Få lærere pr. klasse b. Én gruppe af lærere underviser flere klasser i NV c

34 Skriftlighed i NV Diskuter hvilke udfordringer der i forbindelse med det skriftlige arbejde Forslag til problemstillinger: 1) Hvordan opnås en passende progression i kravene til det skriftlige arbejde frem mod det afsluttende skriftlige produkt? 2) Hvilke former for skriftligt arbejde kan hensigtsmæssigt indgå i NV (rapport, journal, læserbreve, plancher, pjecer, artikler og multimediepræsentationer som fx PowerPoint og hjemmesider)? 3) Diskuter gode og dårlige erfaringer i gruppen vedr. det skriftlige arbejde. a. På hvilket område er der på din skole størst behov for udvikling vedr. det skriftlige arbejde? b. Hvad er de bedste erfaringer vedr. skriftligt arbejde i NV, som du ønsker at videre give til andre? IT og NV Hvorledes udnyttes IT i NV optimalt? Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes inddrages IT i NV? a) Præsentation b) Informationssøgning c) Dataopsamling og databehandling d) Computermodeller herunder virtuelle eksperimenter og computeranimationer 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. IT i NV. 3) Kan anvendelse af IT i NV sammentænkes med et IT-introduktionskursus. 4) Hvilke IT-samarbejdsmuligheder har NV og matematik?

35 Fællesfaglige forsøg Diskuter hvorledes der via praktiske undersøgelser opnås den største integration af fagene. Forslag til problemstillinger: 1) Giv eksempler på forsøg, der naturligt inddrager flere naturvidenskabelige fag. 2) Hvilke typer af praktiske undersøgelser (observation i naturen, simple laboratorieeksperimenter med to variable, åbne forsøg, ) skal eleverne møde i forbindelse med det samlede NV-forløb? 3) Hvor vigtigt er det, at de praktiske undersøgelser er koblet direkte til en god historie fx om klima? 4) Gav oplægget Erfaringer fra et udviklingsprojekt i NV inspiration mht. etablering af øget samarbejde i forhold til praktiske undersøgelser? Faglig evalueringssamtale i NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at gennemføre den faglige evalueringssamtale på. Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes afvikles samtalen mest hensigtsmæssigt med henblik på at afdække, om eleven har nået de faglige mål? a. Hvilken varighed skal samtalen have? b. Hvor mange lærere skal deltage i samtalen? 2) Hvordan kan samtalen integreres hensigtsmæssigt med praktiske undersøgelser? 3) Hvordan vægtes hhv. det skriftlige produkt og den korte, faglige samtale i forbindelse med karakterfastsættelsen?

36 Bilag 4: FAQ I forbindelse med konferencen var der mulighed for at stille spørgsmål til fagkonsulenten. Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående. Kan stof (herunder forsøg) fra NV indgå i undervisningsbeskrivelser for fx C-niveaufag, og dermed inddrages til eksamen? Ja, det er målene i læreplanerne ikke organiseringen, som er i fokus. Kan man have to naturvidenskabelige fag i grundforløbet sammen med NV? Nej, jf. stx-bekendtgørelsen 14, stk. 1, og 15. Må man afvikle NV fra sommer til efterårsferien og derefter starte på det naturvidenskablige fag, der er placeret i grundforløbet? Ja, NV må gerne afvikles som et komprimeret forløb. Bemærk, at det ikke er hensigtsmæssigt at afvikle NV som et komprimeret forløb EFTER efterårsferien, idet NV skal være introduktionen til naturvidenskab. Skal der laves en undervisningsbeskrivelse for NV? Ja, jf. stx-bekendtgørelsen 136, stk. 1. Kan undervisningen i NV varetages af den gamle reforms naturfagslærere? Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl)

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløbafholdt på skolerne i efteråret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Evaluering af NV Brøndby Gymnasium efteråret 2014

Evaluering af NV Brøndby Gymnasium efteråret 2014 Evaluering af NV Brøndby Gymnasium efteråret 214 I det første NV-emne havde lærerne lagt sig fast på at de involverede fag (fysik, kemi og biologi) skulle arbejde meget den naturvidenskabelige beskrivelse

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

EVALUERING / FEEDBACK

EVALUERING / FEEDBACK EVALUERING / FEEDBACK ELEVENS SKRIFTLIGE PROGRESSION Lise Aarosin & Helle Villum Christensen 16. April 2015 AGENDA Formålet med evaluering Evalueringsformer Formativ - vs. summativ evaluering Vores erfaringer

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever Brøndby Gymnasium Basisoplysninger Kontaktpersoner (navn, skole, e- mail) Fag

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz FIP i AP på hhx, marts 2017 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Grundforløbet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3 Redaktion: Mette Lyng og Laila Madsen, fagkonsulenter Ny fagkonsulent i studieområdet 1 Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2 Skriftlighed i studieområdet.3 Spørgsmål og svar: Hvordan

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012/2013 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Fysik B

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx)

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) Ken Mathiasen (M.Sc.it) Ken Mathiasen, 23-03-2017 13:45-15:00 1 Hvad er NV 101 pixi-udgaven Naturvidenskabeligt grundforløb (i daglig tale NV) aktuelle

Læs mere

Samfundsfag. Maj-juni 2008

Samfundsfag. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Samfundsfag Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Indhold Forord 2 Evalueringen 3 Hovedkonklusioner 8 Afrunding 9 Forord Det er blevet en fast tradition, at der udarbejdes

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Projekt om genetiske sygdomme

Projekt om genetiske sygdomme 2008 Projekt om genetiske sygdomme Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Biologi B Projektmanual til projekt Genetiske sygdomme. Tidsplan: Fredag d. 4/1 Gruppedannelse og valg af projekt (også lok. 104!)

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere