Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference"

Transkript

1 Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Baggrund for rapporten Spørgeskemaundersøgelse Konference om NV Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference Organisering Antal delforløb Antal lærere pr delforløb Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Skemamæssig placering af NV Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Elevtid Deletimer til praktiske undersøgelser Faglige forhold omkring NV Hvilke fag kombineres? Prioriterede målområder for NV Undervisningsmateriale Samarbejde mellem NV og matematik Evaluering Tid til afsluttende samtale

3 4.3.2 Karakterfordeling Sammenligning med forventet karakterfordeling Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Elevvurdering Vurdering Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling Bilag 3: Spørgsmål til workshop Bilag 4: FAQ

4 2 Forord Rapporten er målrettet lærere i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) samt ledelser ved de almene gymnasier (STX). Rapporten er udarbejdet af konferencesekretariatet bestående af lektor Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole, og lektor Jeppe Kragelund, Rosborg Gymnasium, i samarbejde med fagkonsulent Brian Krog Christensen, Undervisningsministeriet. Rapporten offentliggøres på og

5 3 Indledning 3.1 Baggrund for rapporten Grundlaget for den foreliggende rapport om naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en spørgeskemaundersøgelse og en konference Spørgeskemaundersøgelse Samtlige stx-institutioner modtog den 25. januar 2008 en opfordring til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende naturvidenskabeligt grundforløb ved at tilmelde en repræsentant for skolen (fx en fagansvarlig/fagrepræsentant/...), som har et overblik over det samlede NV-forløb på skolen. Spørgeskemaet blev efterfølgende sendt til 117 skolerepræsentanter, og 111 har besvaret skemaet helt eller delvist. Spørgeskemaet indeholder både lukkede og åbne spørgsmål. Styrken ved den valgte undersøgelsesmetode er, at mange gymnasier har bidraget med data. Svagheden er, at der indsamles data for hele gymnasier og ikke enkeltklasser. Undersøgelsesmetoden afspejler, at hensigten med undersøgelsen er at få et bredt indtryk af forholdene omkring naturvidenskabeligt grundforløb. Spørgeskemaet kan findes som pdf-fil på eller som bilag 1. En række af spørgsmålene er gentagelser fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende NV-forløbet i efteråret 2005, hvilket muliggør en sammenligning Konference om NV Den 7. april 2008 medvirkede cirka 130 lærere repræsenterende 76 gymnasier ved en konference, der havde til formål at udveksle erfaringer mellem skolerne. På findes et detaljeret konferenceprogram samt præsentationerne fra dagen. Materialer, som blev anvendt på konferencen, findes på bilag 2 og 3. Endvidere er der svar på spørgsmål stillet af deltagerne på bilag 4. I det følgende bliver spørgeskemaundersøgelsen behandlet. Pointer og input fra konferencedagens workshops inddrages undervejs. Behandlingen inddeles i tre hovedområder: Organisering af NV, faglige forhold omkring NV og forhold vedrørende evaluering af NV

6 4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference 4.1 Organisering Organisering af NV omfatter samspil mellem flere fag, elevtid, uddannelsestid, deletimer og skemamæssig placering. Nedenfor opsummeres, hvorledes dette udmøntes Antal delforløb Af nedenstående graf fremgår, hvor mange delforløb der har været i NV i efteråret 2005, efteråret 2007 samt det forventede antal i efteråret Antal delforløb i NV Procent flere Antal delforløb 2005, N= , N=84 Forventet i 2008, N=78 Figur 1 Der er en tydelig udvikling fra 2005 i retning af to til tre delforløb. Dette mønster ser ud til at fortsætte i Baggrunden for denne udvikling kan være, at der ønskes et mindre antal delforløb med henblik på reduktion af planlægningsarbejdet, eller for at give eleverne mere tid til fordybelse i det enkelte forløb

7 4.1.2 Antal lærere pr delforløb Antal lærere pr delforløb Procent flere Antal lærere 2005, N= , N=85 Forventet i 2008, N=83 Figur 2 Af ovenstående figur fremgår, at man på de fleste skoler foretrækker to lærere pr. delforløb, og det er forholdsvist tydeligt, at denne udvikling fortsætter. Dette kan være udtryk for at kompleksiteten i planlægningsarbejdet ønskes reduceret Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Antal lærere involveret i det samlede NV-forløb (2007, N=83) Procent flere Antal lærere Figur 3 På cirka halvdelen af skolerne er der fire lærere involveret i NV. Ved at udnytte, at nogle lærere har kompetence i flere af naturfagene, kan fx opnås: 1) Færre lærerskift med bedre elev-lærerrelation til følge, 2) mindre administrativ byrde ved organisering af forløbet og 3) forbedrede muligheder for skabelsen af faglig sammenhæng og progression

8 4.1.4 Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? På 63 % af skolerne gælder det for samtlige klasser, at den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også underviser i NV i samme klasse. På resten af skolerne er det forskelligt fra klasse til klasse Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? På 37 % af skolerne anvendes der to gennemgående lærere. Af de supplerende bemærkninger fra de 63 % af skolerne, som svarede nej til ovenstående spørgsmål, fremgår det, at endnu flere overvejer at bruge to gennemgående lærere Skemamæssig placering af NV På hovedparten af skolerne placeres NV-undervisningen som lektioner/moduler i det almindelige skema. Det vil sige, relativt få afsætter fx hele dage til NV. Spørgeskemaundersøgelsen i 2005 viste, at en betydelig del af skolerne havde planer om ændringer mht. skemalægning, mens de aktuelle svar indikerer, at de fleste nu har fundet en skemamæssig struktur, der ikke ønskes ændret Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Fordeling af undervisningstid mellem de fire fag Procent (N=84) Bemærkning Jævn fordeling: 4 x 25 % (± 5 %) 77 Langt de fleste deler uddannelsestiden (næsten) helt lige mellem fagene. Skævdeling med ét fag på max 15 % 10 Naturgeografi syv gange det lille fag, mens de øvrige er det én gang hver. Skævdeling med to fag på max 15 % 8 Fysik er sjældent det lille fag. Jævnt, men ét fag helt ude: 3 x 33 % + 0 % 5 Det manglende fag varierer. Tabel 1 I forhold til nederste række i skemaet skal bemærkes, at det faglige indhold i NV ifølge læreplanen skal udvælges, så alle fire naturvidenskabelige fag er repræsenteret. Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl). Erfaringsudvekslingen på konferencen afspejlede, at der visse steder anvendes gæsteforelæser i et til to fag

9 Besvarelserne antyder en tilbøjelighed til, at naturgeografi tildeles lidt mindre uddannelsestid i NV end de øvrige fag. Dette hænger formodentligt sammen med, at naturgeografi først er ved at etablere en klar naturvidenskabelig profil i stx inkl. empirisk arbejde. Det kan også skyldes, at der på nogle skoler er relativ større belastning på naturgeografilærere end på øvrige naturfagslærere Elevtid Elevtid til NV, 2007 (N=83) Procent > 22 Antal timer Figur 4 Der tildeles typisk omkring 15 timers elevtid, hvilket formodentligt afspejler et forslag fra Undervisningsministeriet (fra efteråret 2004) til fordeling af elevtid. I læreplanen for NV står: skriftligt arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med naturvidenskab for at styrke elevernes udtryksform og medvirke til faglig fordybelse og forståelse. Eleverne skal arbejde med forskellige former for skriftligt arbejde, der tilrettelægges med en klar progression i kravene frem mod et afsluttende skriftligt produkt. Stx-bekendtgørelsen, 92, siger, at rektor ved fordeling af elevtid skal tilgodese rapportering af eksperimentelt arbejde. I lyset af ovenstående formulering i læreplan og stx-bekendtgørelsen og den kvalificering, som lærernes rettelser og kommentarer til skriftligt arbejde udgør, er det overraskende, at enkelte skoler tildeler ganske få elevtidstimer til NV

10 4.1.9 Deletimer til praktiske undersøgelser Deletimer til elevforsøg i NV Procent > 21 Antal timer 2005, N= , N=83 Figur 5 Der er sket en reduktion af antallet af deletimer siden Typisk er timetal over 16 blevet reduceret

11 4.2 Faglige forhold omkring NV I dette afsnit beskrives, hvad spørgeskemaundersøgelsen og konferencen viste mht. fagkombinationer, materialer, samarbejde med matematik samt prioriterede områder Hvilke fag kombineres? Hvilke fag kombineres? (N=77, gerne angivelse af flere fagkombinationer) Fysik - naturgeografi Biologi - kemi Fysik - biologi Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Fysik - kemi Kemi - naturgeografi Biologi - naturgeografi Fysik - biologi - kemi Biologi - kemi - naturgeografi Kemi - naturgeografi - fysik Fysik - biologi - naturgeografi Antal Figur 6 Det fremgår af figuren, at samarbejder mellem fysik og naturgeografi samt biologi og kemi klart er de hyppigste forekommende

12 4.2.2 Prioriterede målområder for NV Prioriterede områder (N=80, Angiv 3 prioriterede områder) Antal At formidle naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (At redegøre for) praktiske undersøgelser At arbejde med simple modeller At identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk At lave dataopsamling At formidle om naturvidenskab mundtligt At benytte de faglige begreber korrekt At perspektivere At kunne identificere naturvidenskabelige elementer/problemstillinger i medier At håndtere formler Figur 7 Skolerne blev i spørgeskemaundersøgelsen bedt om at angive tre prioriterede målområder for NV. Det fremgår af figuren, at de fire oftest prioriterede målområder er: - at formidle naturvidenskab skriftlig, - praktiske undersøgelser, - simple modeller og - at identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk Endvidere fremgår det af kommentarerne, at flere har haft svært ved kun at vælge tre prioriterede målområder. Flere skriver fx, at perspektivering naturligvis også er vigtig. Generelt antyder svarene, at det empiriske arbejde vægtes højt. Dette er i god overensstemmelse med intentionen med læreplanen for NV, hvor praktiske undersøgelser er et prioriteret område

13 4.2.3 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale (N=82, flere angivelser pr skole) Antal Eget materiale Kompendier/kopi Bøger Internet Andet Figur 8 Af besvarelserne fremgår, at der på de fleste skoler anvendes kompendier/kopier eller eget materiale til NVundervisningen Samarbejde mellem NV og matematik I læreplanerne for NV og matematik står der følgende vedrørende samarbejde mellem NV og matematik: Hvis der parallelt med det naturvidenskabelige grundforløb læses matematik og/eller et naturvidenskabeligt fag, skal der ske en koordinering med disse. (NV-læreplan, afsnit 3.4) I grundforløbet skal der tilrettelægges undervisningsforløb, hvor der indgår datamateriale fra det naturvidenskabelige grundforløb eller fra det naturvidenskabelige fag på C-niveau, der er placeret i 1.g. (Matematik C-læreplan, afsnit 3.4)

14 Vurdering af samarbejde mellem NV og matematik (1=meget lidt, 5=meget nært) Procent , N= , N= Figur 9 Fordelingen i undersøgelsen fra 2005 viste, at samarbejdet mellem NV og matematik var begrænset. Den anførte forklaring var, at lærerne havde fokus på at få de fire naturvidenskabelige fag til at samarbejde. Det ser ud til, at samarbejdet forsat er begrænset, idet over halvdelen af skolerne svarer, at der samarbejdes meget lidt. Besvarelserne kan på den ene side tolkes således, at læreplanskrav i de enkelte fag om etablering af samarbejde/koordinering ikke efterleves. På baggrund af kommentarer fremsat på konferencen er der en anden mulig tolkning: De mange tætte samarbejder efter reformen gør, at oplevelsen af samarbejde ændres. For eksempel koordineres matematik og NV på visse skoler ved, at matematikken indledes med lineær sammenhæng, og der behandles evt. forsøgsdata fra NV. Desuden sker der tidligt i grundforløbet en introduktion til regression (lineær regression) vha. regneark (eller anden software). Denne form for samarbejde er af forskellige skoler blevet tildelt værdier fra 1 til og med 3 ved besvarelse af spørgeskemaet. Deltagerne i en workshop på konferencen anbefaler, at planlægningen af samarbejdet mellem NV og matematik påbegyndes tidligt (før sommerferien). Desuden anbefales, at planlægningen forgår som en dialog mellem matematikfaggruppen og den samlede gruppe af NV-lærere. Det anbefales således, at man ikke lader samarbejdet mellem NV og matematik være op til de enkelte NV- og matematiklærere

15 4.3 Evaluering Tid til afsluttende samtale I NV-læreplanen (afsnit 4.2) beskrives prøveformen: Det naturvidenskabelige grundforløb afsluttes med et skriftligt produkt, som eleverne udarbejder individuelt. Det skriftlige produkt skal omfatte behandling af praktiske undersøgelser. Evalueringen foretages på baggrund af det skriftlige produkt og en kort, faglig samtale med eleven under det afsluttende forløb. Tid til afsluttende, korte faglige samtale (N=81) Procent Minutter Figur 10 På størstedelen af skolerne tildeles der mellem seks til femten minutter til den afsluttende samtale. Af kommentarerne fra spørgeskemaet samt indlæg på konferencen fremgår, at prøver bygget op omkring et mundtligt forsvar af et skriftligt produkt er dominerende. En del steder gennemføres prøven som en samtale i forbindelse med eksperimentelt arbejde. Mange hæfter sig ved, at NV-samtalen er en god træning til sommereksamen i 1.g, idet eleverne allerede efter grundforløbet bliver stillet over for gymnasiale krav under eksamenslignede forhold. Det vækker undren, at enkelte skoler kan gennemføre den afsluttende faglig samtale på under fem minutter og mene, at eleven har tid til at demonstrere målopfyldelsen

16 4.3.2 Karakterfordeling Karakterfordeling, N=85 gymnasier 35,0 32,3 Procent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 8,9 20,9 24,4 10,6 5,0 0,0 2,7 0, Karakter Figur 11 Karakterfordelingen viser, at lærerne vurderer, at en ganske betydelig del af eleverne har nået målene for NV, idet 2/3 af eleverne vurderes at levere gode, fortrinlige eller fremragende præstationer (svarende til karakterne 7, 10 eller 12). Der er 3 % af eleverne, som ikke består NV-prøven, hvilket må siges at være acceptabelt. Karakterfordelingen er i klar modstrid med en forestilling om, at NV ikke af eleverne - prioriteres som følge af, at karakteren ikke er medtællende

17 4.3.3 Sammenligning med forventet karakterfordeling Karakterfordeling, beståede, N=85 gymnasier 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Karakterfordeling, NV 2007 Karakte r Forventet fordeling Figur 12 For en stor population af elever, som består, forventes karaktererne i 7-trinsskalaen at have en fordeling, der fremgår af figur 12. NV-karaktererne fra 2007/08 følger den forventede fordeling, dog med en lille forskydning fra 4 mod

18 4.3.4 Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab (1=meget dårlig, 5=meget godt) Procent , N= , N= Figur 13 Lærernes vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab er stort set uændret fra 2005 til Vurderingen ligger lidt over middel, og dermed efterleves en af læreplanens væsentligste intentioner Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Eleverne vurderes typisk at være i stand til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisning i de enkelte naturfag, hvilket blev understreget på konferencen. Flere udtrykte sig positivt om overførselsværdien i forbindelse med NV-forløb komprimeret før efterårsferien. Elevernes evne til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturfag, N=79 (1=meget dårlig, 5=meget god) Procent Figur

19 4.3.6 Elevvurdering Elevernes vurdering af NV, N=75 (1=meget positiv, 5=meget negativ) Procent Figur 15 Eleverne har en middelvurdering af NV. Hovedkonklusioner fra interne elevundersøgelser på de enkelte skoler kan sammenfattes ved: Eleverne udtrykker en overvejende positiv indstilling med to forbehold. For det første er det en udfordring at få skabt sammenhæng mellem de indgående fag, og for det andet er der en betydelig variation mellem studieretningerne, idet sprogligt orienterede elever er mindre begejstrede for NV. Flere skoler kommenterer, at der er forskel på sprogligt og matematisk/naturfagligt orienterede elevers forhold til NV, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i følgende citat fra en spørgeskemabesvarelse: Eleverne vurderer generelt, at NV er et interessant og relevant forløb. De er glade for, at fagene arbejder sammen, og de giver udtryk for, at det giver en god introduktion til naturvidenskab. De elever, der ikke er enige, kommer fra de sproglige studieretninger. Her finder nogle elever, at det er helt irrelevant for dem at have NV, og de synes, at det fylder alt for meget på deres skema

20 5 Vurdering Sammenholdes lærernes samlede vurdering af NV (liggende fra middel til over middel), lærernes vurdering af elevernes evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder (liggende fra middel til over middel) med karakterfordelingen (som ligger en anelse højere end 7-trinsskalaens forventede fordeling og med en ganske lille dumpeprocent) efterlades et positivt indtryk af NV. Et indsatsområde kunne være at styrke samarbejdet med matematik, idet undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem NV og matematik er begrænset. Desuden skal der fortsat arbejdes med at skabe NV-forløb med god sammenhæng mellem fagene

21 Bilag 1: Spørgeskema Denne spørgeskemaundersøgelse skal give et overordnet indtryk af situationen omkring undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Undersøgelse bliver fulgt op af en konference samt en rapport. Spørgsmålene i spørgeskemaet er fordelt på 19 skærmsider. På forhånd tak for din besvarelse. Skolenavn Skolenummer Antal delforløb flere Hvor mange delforløb har der været i forbindelse med NV i (1) (2) (3) (4) (5) efteråret 2007? Hvor mange delforløb forventes der at være i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med NV i efteråret 2008?

22 Antal lærere involveret i NV flere Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) 2007? Hvor mange lærere forventes (1) (2) (3) (4) (5) at blive involveret i hvert delforløb i NV i efteråret 2008? Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i det (1) (2) (3) (4) (5) SAMLEDE NV-forløb? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Spørgsmålet skal ses i lyset af afsnit 3 i undervisningsvejledningen for NV: "Undervisningen i det samlede naturvidenskabelige grundforløb kan organiseres således, at der er 1-2 lærere, som er gennemgående, og som for eksempel er ansvarlige for introduktionen til grundlæggende og generelle arbejdsmetoder i naturvidenskab og til videnskabsteori. Der skal så efter behov suppleres med lærere i de naturvidenskabelige fag, hvori de ikke besidder den nødvendige faglige kompetence." (1) ja (2) nej

23 Kommentar Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? (1) ja (2) nej (3) forskelligt fra klasse til klasse Kommentar Hvor mange fag har typisk været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret? (1) (2) (3) (4)

24 Hvilke fag kombineres oftest i forbindelse med samarbejdet om NV-forløb? (1) Fysik - biologi (2) Fysik - kemi (3) Fysik - naturgeografi (4) Biologi - kemi (5) Biologi - naturgeografi (6) Kemi - naturgeografi (7) Fysik - biologi - kemi (8) Fysik - biologi - naturgeografi (9) Biologi - kemi - naturgeografi (10) Kemi - naturgeografi - Fysik (11) Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Er der gennem årene sket en udvikling mht. hvilke fag, der arbejder sammen i NV? Hvis ja, hvilken?

25 Hvordan har den procentvise fordeling typisk været mellem fagene i det samlede NV-forløb? Biologi Fysik Kemi Naturgeografi Hvor meget elevtid har der været afsat til NV i efteråret 2007? (1) <3 timer (2) 3-7 timer timer (3) 8-12 timer (4) timer (5) timer (6) >22 timer Hvor meget tid har der samlet været til deletimer i forbindelse med laboratoriearbejde i NV i efteråret 2007? (1) <5 timer (2) 6-10 timer (3) timer (4) timer (5) >21 timer

26 Skemamæssig placering af NV-timerne lektioner á ca. 45 min lektioner á ca. 90 min halve dage hele dage uger andet (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hvorledes har den skemamæssige placering af NVlektionerne typisk været i efteråret 2007? Hvorledes forventes NVlektionerne planlagt i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008? Hvis andet - giv gerne forklaring på hvorledes timerne er skemamæssigt placeret? NV og matematik Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor tæt samarbejdet mellem NV og matematik har været. (1=meget lidt samarbejde, 5=meget nært samarbejde) (1) (2) (3) (4) (5)

27 Hvordan er samarbejdet mellem NV og matematik kommet til udtryk? Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes I vurderer, at det samlede NV-forløb på jeres skole har fungeret som introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabens metoder. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5) Angiv den procentvise fordeling af de afgivne NV-karakterer på skolen

28 Hvorledes har den afsluttende korte, samtale været organiseret? Hvor lang tid varer den afsluttende korte, faglige samtale? (1) 0-5 min (2) 6-10 min (3) min (4) min (5) min Andet omhandlende den korte, faglige samtale Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes eleverne typisk vurderer NV på jeres skole? (1=meget positivt, 5=meget negativt) (1) (2) (3) (4) (5)

29 Angiv hovedkonklusionen fra den seneste evaluering af elevernes oplevelse af NV Hvilket undervisningsmateriale anvendes typisk? (1) bøger (2) internet (3) eget materiale (4) kompendier/kopi (5) andet Kommentar I hvor høj grad kan eleverne typisk overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturvidenskabelige fag. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5)

30 Hvilke tre områder prioriteres typisk højest i NV på jeres skole. Eleverne skal lære... (sæt tre flueben) (1) at perspektivere (2) at lave dataopsamling (4) at redegøre for udførelsen af de praktiske undersøgelser (6) at formidle om naturvidenskab mundtligt (8) at formidle om naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (7) at benytte faglige begreber korrekt (10) at identificere de naturvidenskablige fags fællestræk (11) at håndtere formler (12) at arbejde med simple modeller (13) at kunne identificere naturvidenskablige elementer/problemstillinger i medier Kommentar Afsluttende kommentar (gerne på forhold, som du ikke synes er blevet berørt i dette spørgeskema)

31 Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling PROBLEMSTILLING: Hvordan har I organiseret den afsluttende faglige samtale? Hvilke ting fungerede godt, og hvilke ting fungerede mindre godt? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Hvordan har I afviklet de praktiske undersøgelser, og hvilken rolle har de praktiske undersøgelser spillet i NVforløbet? Gruppe: Hvilke problemer er der i forhold til at gennemføre det eksperimentelle arbejde, og hvordan kan disse problemer løses? PROBLEMSTILLING: Hvordan er NV placeret i skemaet som enkelt moduler, halve dage, hele dage? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. PROBLEMSTILLING Hvordan sikres den faglige progression gennem det samlede NV-forløb? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer

32 PROBLEMSTILLING Hvor mange lærere møder jeres elever gennem deres NV-forløb? Er dette et bevidst valg? Hvis ja, hvad ligger til grund for valget? Gruppe: Hvilken fordele er der ved at anvende få henholdsvis mange lærere? Besvar spørgsmålet både i forhold til den konkrete undervisning, men også i forhold til den overordnede organisering af NV. PROBLEMSTILLING Giv kort ét eksempel på et NV-forløb som forløb godt? Forklar hvorfor du tror, at netop dette forløb fungerede godt (pga. organisering, antal lærer, emnet,???) Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Har I bevidst brugt de enkelte fags forskellighed i forhold til at opfylde læreplanen? Hvis ja hvordan? Gruppe: Vurder de enkelte fags styrker i forhold til at dyrke de i læreplanen opstillede kompetencer. PROBLEMSTILLING Hvilke samarbejder har I haft mellem NV og matematik? Gruppe: Giv eksempler på gennemførte gode samarbejder med matematik

33 Bilag 3: Spørgsmål til workshop Matematik og NV Hvordan skal et optimalt samarbejde mellem matematik og NV være? Forslag til problemstillinger: 1) Faglige samarbejdsområder a. Hvilke faglige områder kan matematik og NV samarbejde om? b. Diskuter fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdsområder. c. Hvad skal der iværksættes for at få et givende fagligt samarbejde mellem matematik og NV etableret? 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. samarbejder mellem matematik og NV. Diskuter fordele og ulemper. a. Diskuter hvordan de gode erfaringer kan overføres til de skoler, hvor et godt og givende samarbejde endnu ikke er etableret. Organisering af NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere NV. Forslag til problemstillinger: 1) Placering af NV-timerne i grundforløbet. a. NV afvikles inden efterårsferien? b. NV-timerne placeres jævnt i grundforløbet? c. NV-timerne placeres som temadage? d. 2) Lærersammensætning a. Få lærere pr. klasse b. Én gruppe af lærere underviser flere klasser i NV c

34 Skriftlighed i NV Diskuter hvilke udfordringer der i forbindelse med det skriftlige arbejde Forslag til problemstillinger: 1) Hvordan opnås en passende progression i kravene til det skriftlige arbejde frem mod det afsluttende skriftlige produkt? 2) Hvilke former for skriftligt arbejde kan hensigtsmæssigt indgå i NV (rapport, journal, læserbreve, plancher, pjecer, artikler og multimediepræsentationer som fx PowerPoint og hjemmesider)? 3) Diskuter gode og dårlige erfaringer i gruppen vedr. det skriftlige arbejde. a. På hvilket område er der på din skole størst behov for udvikling vedr. det skriftlige arbejde? b. Hvad er de bedste erfaringer vedr. skriftligt arbejde i NV, som du ønsker at videre give til andre? IT og NV Hvorledes udnyttes IT i NV optimalt? Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes inddrages IT i NV? a) Præsentation b) Informationssøgning c) Dataopsamling og databehandling d) Computermodeller herunder virtuelle eksperimenter og computeranimationer 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. IT i NV. 3) Kan anvendelse af IT i NV sammentænkes med et IT-introduktionskursus. 4) Hvilke IT-samarbejdsmuligheder har NV og matematik?

35 Fællesfaglige forsøg Diskuter hvorledes der via praktiske undersøgelser opnås den største integration af fagene. Forslag til problemstillinger: 1) Giv eksempler på forsøg, der naturligt inddrager flere naturvidenskabelige fag. 2) Hvilke typer af praktiske undersøgelser (observation i naturen, simple laboratorieeksperimenter med to variable, åbne forsøg, ) skal eleverne møde i forbindelse med det samlede NV-forløb? 3) Hvor vigtigt er det, at de praktiske undersøgelser er koblet direkte til en god historie fx om klima? 4) Gav oplægget Erfaringer fra et udviklingsprojekt i NV inspiration mht. etablering af øget samarbejde i forhold til praktiske undersøgelser? Faglig evalueringssamtale i NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at gennemføre den faglige evalueringssamtale på. Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes afvikles samtalen mest hensigtsmæssigt med henblik på at afdække, om eleven har nået de faglige mål? a. Hvilken varighed skal samtalen have? b. Hvor mange lærere skal deltage i samtalen? 2) Hvordan kan samtalen integreres hensigtsmæssigt med praktiske undersøgelser? 3) Hvordan vægtes hhv. det skriftlige produkt og den korte, faglige samtale i forbindelse med karakterfastsættelsen?

36 Bilag 4: FAQ I forbindelse med konferencen var der mulighed for at stille spørgsmål til fagkonsulenten. Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående. Kan stof (herunder forsøg) fra NV indgå i undervisningsbeskrivelser for fx C-niveaufag, og dermed inddrages til eksamen? Ja, det er målene i læreplanerne ikke organiseringen, som er i fokus. Kan man have to naturvidenskabelige fag i grundforløbet sammen med NV? Nej, jf. stx-bekendtgørelsen 14, stk. 1, og 15. Må man afvikle NV fra sommer til efterårsferien og derefter starte på det naturvidenskablige fag, der er placeret i grundforløbet? Ja, NV må gerne afvikles som et komprimeret forløb. Bemærk, at det ikke er hensigtsmæssigt at afvikle NV som et komprimeret forløb EFTER efterårsferien, idet NV skal være introduktionen til naturvidenskab. Skal der laves en undervisningsbeskrivelse for NV? Ja, jf. stx-bekendtgørelsen 136, stk. 1. Kan undervisningen i NV varetages af den gamle reforms naturfagslærere? Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl)

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Reformevalueringer 2006

Reformevalueringer 2006 Reformevalueringer 2006 Grundforløbet i stx Jens Dolin Kirsten Hjemsted Anne Jensen Peter Kaspersen Jens Kristensen og Nydannelserne på det to-årige hf Peter Henrik Raae Torben Spanget Christensen Elsebeth

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Matematik Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Klaus Fink Indhold Indledning...3 Fælles for faget...4 Fagets identitet...5 De skriftlige prøver i matematik...8 Den nye karakterskala...8

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere