Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference"

Transkript

1 Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Baggrund for rapporten Spørgeskemaundersøgelse Konference om NV Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference Organisering Antal delforløb Antal lærere pr delforløb Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Skemamæssig placering af NV Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Elevtid Deletimer til praktiske undersøgelser Faglige forhold omkring NV Hvilke fag kombineres? Prioriterede målområder for NV Undervisningsmateriale Samarbejde mellem NV og matematik Evaluering Tid til afsluttende samtale

3 4.3.2 Karakterfordeling Sammenligning med forventet karakterfordeling Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Elevvurdering Vurdering Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling Bilag 3: Spørgsmål til workshop Bilag 4: FAQ

4 2 Forord Rapporten er målrettet lærere i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) samt ledelser ved de almene gymnasier (STX). Rapporten er udarbejdet af konferencesekretariatet bestående af lektor Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole, og lektor Jeppe Kragelund, Rosborg Gymnasium, i samarbejde med fagkonsulent Brian Krog Christensen, Undervisningsministeriet. Rapporten offentliggøres på og

5 3 Indledning 3.1 Baggrund for rapporten Grundlaget for den foreliggende rapport om naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en spørgeskemaundersøgelse og en konference Spørgeskemaundersøgelse Samtlige stx-institutioner modtog den 25. januar 2008 en opfordring til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende naturvidenskabeligt grundforløb ved at tilmelde en repræsentant for skolen (fx en fagansvarlig/fagrepræsentant/...), som har et overblik over det samlede NV-forløb på skolen. Spørgeskemaet blev efterfølgende sendt til 117 skolerepræsentanter, og 111 har besvaret skemaet helt eller delvist. Spørgeskemaet indeholder både lukkede og åbne spørgsmål. Styrken ved den valgte undersøgelsesmetode er, at mange gymnasier har bidraget med data. Svagheden er, at der indsamles data for hele gymnasier og ikke enkeltklasser. Undersøgelsesmetoden afspejler, at hensigten med undersøgelsen er at få et bredt indtryk af forholdene omkring naturvidenskabeligt grundforløb. Spørgeskemaet kan findes som pdf-fil på eller som bilag 1. En række af spørgsmålene er gentagelser fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende NV-forløbet i efteråret 2005, hvilket muliggør en sammenligning Konference om NV Den 7. april 2008 medvirkede cirka 130 lærere repræsenterende 76 gymnasier ved en konference, der havde til formål at udveksle erfaringer mellem skolerne. På findes et detaljeret konferenceprogram samt præsentationerne fra dagen. Materialer, som blev anvendt på konferencen, findes på bilag 2 og 3. Endvidere er der svar på spørgsmål stillet af deltagerne på bilag 4. I det følgende bliver spørgeskemaundersøgelsen behandlet. Pointer og input fra konferencedagens workshops inddrages undervejs. Behandlingen inddeles i tre hovedområder: Organisering af NV, faglige forhold omkring NV og forhold vedrørende evaluering af NV

6 4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse og konference 4.1 Organisering Organisering af NV omfatter samspil mellem flere fag, elevtid, uddannelsestid, deletimer og skemamæssig placering. Nedenfor opsummeres, hvorledes dette udmøntes Antal delforløb Af nedenstående graf fremgår, hvor mange delforløb der har været i NV i efteråret 2005, efteråret 2007 samt det forventede antal i efteråret Antal delforløb i NV Procent flere Antal delforløb 2005, N= , N=84 Forventet i 2008, N=78 Figur 1 Der er en tydelig udvikling fra 2005 i retning af to til tre delforløb. Dette mønster ser ud til at fortsætte i Baggrunden for denne udvikling kan være, at der ønskes et mindre antal delforløb med henblik på reduktion af planlægningsarbejdet, eller for at give eleverne mere tid til fordybelse i det enkelte forløb

7 4.1.2 Antal lærere pr delforløb Antal lærere pr delforløb Procent flere Antal lærere 2005, N= , N=85 Forventet i 2008, N=83 Figur 2 Af ovenstående figur fremgår, at man på de fleste skoler foretrækker to lærere pr. delforløb, og det er forholdsvist tydeligt, at denne udvikling fortsætter. Dette kan være udtryk for at kompleksiteten i planlægningsarbejdet ønskes reduceret Antal lærere involveret i det samlede NV forløb Antal lærere involveret i det samlede NV-forløb (2007, N=83) Procent flere Antal lærere Figur 3 På cirka halvdelen af skolerne er der fire lærere involveret i NV. Ved at udnytte, at nogle lærere har kompetence i flere af naturfagene, kan fx opnås: 1) Færre lærerskift med bedre elev-lærerrelation til følge, 2) mindre administrativ byrde ved organisering af forløbet og 3) forbedrede muligheder for skabelsen af faglig sammenhæng og progression

8 4.1.4 Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? På 63 % af skolerne gælder det for samtlige klasser, at den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også underviser i NV i samme klasse. På resten af skolerne er det forskelligt fra klasse til klasse Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? På 37 % af skolerne anvendes der to gennemgående lærere. Af de supplerende bemærkninger fra de 63 % af skolerne, som svarede nej til ovenstående spørgsmål, fremgår det, at endnu flere overvejer at bruge to gennemgående lærere Skemamæssig placering af NV På hovedparten af skolerne placeres NV-undervisningen som lektioner/moduler i det almindelige skema. Det vil sige, relativt få afsætter fx hele dage til NV. Spørgeskemaundersøgelsen i 2005 viste, at en betydelig del af skolerne havde planer om ændringer mht. skemalægning, mens de aktuelle svar indikerer, at de fleste nu har fundet en skemamæssig struktur, der ikke ønskes ændret Fordeling af uddannelsestid mellem fagene Fordeling af undervisningstid mellem de fire fag Procent (N=84) Bemærkning Jævn fordeling: 4 x 25 % (± 5 %) 77 Langt de fleste deler uddannelsestiden (næsten) helt lige mellem fagene. Skævdeling med ét fag på max 15 % 10 Naturgeografi syv gange det lille fag, mens de øvrige er det én gang hver. Skævdeling med to fag på max 15 % 8 Fysik er sjældent det lille fag. Jævnt, men ét fag helt ude: 3 x 33 % + 0 % 5 Det manglende fag varierer. Tabel 1 I forhold til nederste række i skemaet skal bemærkes, at det faglige indhold i NV ifølge læreplanen skal udvælges, så alle fire naturvidenskabelige fag er repræsenteret. Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl). Erfaringsudvekslingen på konferencen afspejlede, at der visse steder anvendes gæsteforelæser i et til to fag

9 Besvarelserne antyder en tilbøjelighed til, at naturgeografi tildeles lidt mindre uddannelsestid i NV end de øvrige fag. Dette hænger formodentligt sammen med, at naturgeografi først er ved at etablere en klar naturvidenskabelig profil i stx inkl. empirisk arbejde. Det kan også skyldes, at der på nogle skoler er relativ større belastning på naturgeografilærere end på øvrige naturfagslærere Elevtid Elevtid til NV, 2007 (N=83) Procent > 22 Antal timer Figur 4 Der tildeles typisk omkring 15 timers elevtid, hvilket formodentligt afspejler et forslag fra Undervisningsministeriet (fra efteråret 2004) til fordeling af elevtid. I læreplanen for NV står: skriftligt arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med naturvidenskab for at styrke elevernes udtryksform og medvirke til faglig fordybelse og forståelse. Eleverne skal arbejde med forskellige former for skriftligt arbejde, der tilrettelægges med en klar progression i kravene frem mod et afsluttende skriftligt produkt. Stx-bekendtgørelsen, 92, siger, at rektor ved fordeling af elevtid skal tilgodese rapportering af eksperimentelt arbejde. I lyset af ovenstående formulering i læreplan og stx-bekendtgørelsen og den kvalificering, som lærernes rettelser og kommentarer til skriftligt arbejde udgør, er det overraskende, at enkelte skoler tildeler ganske få elevtidstimer til NV

10 4.1.9 Deletimer til praktiske undersøgelser Deletimer til elevforsøg i NV Procent > 21 Antal timer 2005, N= , N=83 Figur 5 Der er sket en reduktion af antallet af deletimer siden Typisk er timetal over 16 blevet reduceret

11 4.2 Faglige forhold omkring NV I dette afsnit beskrives, hvad spørgeskemaundersøgelsen og konferencen viste mht. fagkombinationer, materialer, samarbejde med matematik samt prioriterede områder Hvilke fag kombineres? Hvilke fag kombineres? (N=77, gerne angivelse af flere fagkombinationer) Fysik - naturgeografi Biologi - kemi Fysik - biologi Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Fysik - kemi Kemi - naturgeografi Biologi - naturgeografi Fysik - biologi - kemi Biologi - kemi - naturgeografi Kemi - naturgeografi - fysik Fysik - biologi - naturgeografi Antal Figur 6 Det fremgår af figuren, at samarbejder mellem fysik og naturgeografi samt biologi og kemi klart er de hyppigste forekommende

12 4.2.2 Prioriterede målområder for NV Prioriterede områder (N=80, Angiv 3 prioriterede områder) Antal At formidle naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (At redegøre for) praktiske undersøgelser At arbejde med simple modeller At identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk At lave dataopsamling At formidle om naturvidenskab mundtligt At benytte de faglige begreber korrekt At perspektivere At kunne identificere naturvidenskabelige elementer/problemstillinger i medier At håndtere formler Figur 7 Skolerne blev i spørgeskemaundersøgelsen bedt om at angive tre prioriterede målområder for NV. Det fremgår af figuren, at de fire oftest prioriterede målområder er: - at formidle naturvidenskab skriftlig, - praktiske undersøgelser, - simple modeller og - at identificere de naturvidenskabelige fags fællestræk Endvidere fremgår det af kommentarerne, at flere har haft svært ved kun at vælge tre prioriterede målområder. Flere skriver fx, at perspektivering naturligvis også er vigtig. Generelt antyder svarene, at det empiriske arbejde vægtes højt. Dette er i god overensstemmelse med intentionen med læreplanen for NV, hvor praktiske undersøgelser er et prioriteret område

13 4.2.3 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale (N=82, flere angivelser pr skole) Antal Eget materiale Kompendier/kopi Bøger Internet Andet Figur 8 Af besvarelserne fremgår, at der på de fleste skoler anvendes kompendier/kopier eller eget materiale til NVundervisningen Samarbejde mellem NV og matematik I læreplanerne for NV og matematik står der følgende vedrørende samarbejde mellem NV og matematik: Hvis der parallelt med det naturvidenskabelige grundforløb læses matematik og/eller et naturvidenskabeligt fag, skal der ske en koordinering med disse. (NV-læreplan, afsnit 3.4) I grundforløbet skal der tilrettelægges undervisningsforløb, hvor der indgår datamateriale fra det naturvidenskabelige grundforløb eller fra det naturvidenskabelige fag på C-niveau, der er placeret i 1.g. (Matematik C-læreplan, afsnit 3.4)

14 Vurdering af samarbejde mellem NV og matematik (1=meget lidt, 5=meget nært) Procent , N= , N= Figur 9 Fordelingen i undersøgelsen fra 2005 viste, at samarbejdet mellem NV og matematik var begrænset. Den anførte forklaring var, at lærerne havde fokus på at få de fire naturvidenskabelige fag til at samarbejde. Det ser ud til, at samarbejdet forsat er begrænset, idet over halvdelen af skolerne svarer, at der samarbejdes meget lidt. Besvarelserne kan på den ene side tolkes således, at læreplanskrav i de enkelte fag om etablering af samarbejde/koordinering ikke efterleves. På baggrund af kommentarer fremsat på konferencen er der en anden mulig tolkning: De mange tætte samarbejder efter reformen gør, at oplevelsen af samarbejde ændres. For eksempel koordineres matematik og NV på visse skoler ved, at matematikken indledes med lineær sammenhæng, og der behandles evt. forsøgsdata fra NV. Desuden sker der tidligt i grundforløbet en introduktion til regression (lineær regression) vha. regneark (eller anden software). Denne form for samarbejde er af forskellige skoler blevet tildelt værdier fra 1 til og med 3 ved besvarelse af spørgeskemaet. Deltagerne i en workshop på konferencen anbefaler, at planlægningen af samarbejdet mellem NV og matematik påbegyndes tidligt (før sommerferien). Desuden anbefales, at planlægningen forgår som en dialog mellem matematikfaggruppen og den samlede gruppe af NV-lærere. Det anbefales således, at man ikke lader samarbejdet mellem NV og matematik være op til de enkelte NV- og matematiklærere

15 4.3 Evaluering Tid til afsluttende samtale I NV-læreplanen (afsnit 4.2) beskrives prøveformen: Det naturvidenskabelige grundforløb afsluttes med et skriftligt produkt, som eleverne udarbejder individuelt. Det skriftlige produkt skal omfatte behandling af praktiske undersøgelser. Evalueringen foretages på baggrund af det skriftlige produkt og en kort, faglig samtale med eleven under det afsluttende forløb. Tid til afsluttende, korte faglige samtale (N=81) Procent Minutter Figur 10 På størstedelen af skolerne tildeles der mellem seks til femten minutter til den afsluttende samtale. Af kommentarerne fra spørgeskemaet samt indlæg på konferencen fremgår, at prøver bygget op omkring et mundtligt forsvar af et skriftligt produkt er dominerende. En del steder gennemføres prøven som en samtale i forbindelse med eksperimentelt arbejde. Mange hæfter sig ved, at NV-samtalen er en god træning til sommereksamen i 1.g, idet eleverne allerede efter grundforløbet bliver stillet over for gymnasiale krav under eksamenslignede forhold. Det vækker undren, at enkelte skoler kan gennemføre den afsluttende faglig samtale på under fem minutter og mene, at eleven har tid til at demonstrere målopfyldelsen

16 4.3.2 Karakterfordeling Karakterfordeling, N=85 gymnasier 35,0 32,3 Procent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 8,9 20,9 24,4 10,6 5,0 0,0 2,7 0, Karakter Figur 11 Karakterfordelingen viser, at lærerne vurderer, at en ganske betydelig del af eleverne har nået målene for NV, idet 2/3 af eleverne vurderes at levere gode, fortrinlige eller fremragende præstationer (svarende til karakterne 7, 10 eller 12). Der er 3 % af eleverne, som ikke består NV-prøven, hvilket må siges at være acceptabelt. Karakterfordelingen er i klar modstrid med en forestilling om, at NV ikke af eleverne - prioriteres som følge af, at karakteren ikke er medtællende

17 4.3.3 Sammenligning med forventet karakterfordeling Karakterfordeling, beståede, N=85 gymnasier 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Karakterfordeling, NV 2007 Karakte r Forventet fordeling Figur 12 For en stor population af elever, som består, forventes karaktererne i 7-trinsskalaen at have en fordeling, der fremgår af figur 12. NV-karaktererne fra 2007/08 følger den forventede fordeling, dog med en lille forskydning fra 4 mod

18 4.3.4 Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab Samlet vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab (1=meget dårlig, 5=meget godt) Procent , N= , N= Figur 13 Lærernes vurdering af NV som introduktion til naturvidenskab er stort set uændret fra 2005 til Vurderingen ligger lidt over middel, og dermed efterleves en af læreplanens væsentligste intentioner Evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder? Eleverne vurderes typisk at være i stand til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisning i de enkelte naturfag, hvilket blev understreget på konferencen. Flere udtrykte sig positivt om overførselsværdien i forbindelse med NV-forløb komprimeret før efterårsferien. Elevernes evne til at overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturfag, N=79 (1=meget dårlig, 5=meget god) Procent Figur

19 4.3.6 Elevvurdering Elevernes vurdering af NV, N=75 (1=meget positiv, 5=meget negativ) Procent Figur 15 Eleverne har en middelvurdering af NV. Hovedkonklusioner fra interne elevundersøgelser på de enkelte skoler kan sammenfattes ved: Eleverne udtrykker en overvejende positiv indstilling med to forbehold. For det første er det en udfordring at få skabt sammenhæng mellem de indgående fag, og for det andet er der en betydelig variation mellem studieretningerne, idet sprogligt orienterede elever er mindre begejstrede for NV. Flere skoler kommenterer, at der er forskel på sprogligt og matematisk/naturfagligt orienterede elevers forhold til NV, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i følgende citat fra en spørgeskemabesvarelse: Eleverne vurderer generelt, at NV er et interessant og relevant forløb. De er glade for, at fagene arbejder sammen, og de giver udtryk for, at det giver en god introduktion til naturvidenskab. De elever, der ikke er enige, kommer fra de sproglige studieretninger. Her finder nogle elever, at det er helt irrelevant for dem at have NV, og de synes, at det fylder alt for meget på deres skema

20 5 Vurdering Sammenholdes lærernes samlede vurdering af NV (liggende fra middel til over middel), lærernes vurdering af elevernes evne til at overføre viden/kompetencer til andre områder (liggende fra middel til over middel) med karakterfordelingen (som ligger en anelse højere end 7-trinsskalaens forventede fordeling og med en ganske lille dumpeprocent) efterlades et positivt indtryk af NV. Et indsatsområde kunne være at styrke samarbejdet med matematik, idet undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem NV og matematik er begrænset. Desuden skal der fortsat arbejdes med at skabe NV-forløb med god sammenhæng mellem fagene

21 Bilag 1: Spørgeskema Denne spørgeskemaundersøgelse skal give et overordnet indtryk af situationen omkring undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Undersøgelse bliver fulgt op af en konference samt en rapport. Spørgsmålene i spørgeskemaet er fordelt på 19 skærmsider. På forhånd tak for din besvarelse. Skolenavn Skolenummer Antal delforløb flere Hvor mange delforløb har der været i forbindelse med NV i (1) (2) (3) (4) (5) efteråret 2007? Hvor mange delforløb forventes der at være i forbindelse (1) (2) (3) (4) (5) med NV i efteråret 2008?

22 Antal lærere involveret i NV flere Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) 2007? Hvor mange lærere forventes (1) (2) (3) (4) (5) at blive involveret i hvert delforløb i NV i efteråret 2008? Hvor mange lærere har TY- PISK været involveret i det (1) (2) (3) (4) (5) SAMLEDE NV-forløb? Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? Spørgsmålet skal ses i lyset af afsnit 3 i undervisningsvejledningen for NV: "Undervisningen i det samlede naturvidenskabelige grundforløb kan organiseres således, at der er 1-2 lærere, som er gennemgående, og som for eksempel er ansvarlige for introduktionen til grundlæggende og generelle arbejdsmetoder i naturvidenskab og til videnskabsteori. Der skal så efter behov suppleres med lærere i de naturvidenskabelige fag, hvori de ikke besidder den nødvendige faglige kompetence." (1) ja (2) nej

23 Kommentar Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? (1) ja (2) nej (3) forskelligt fra klasse til klasse Kommentar Hvor mange fag har typisk været involveret i hvert delforløb i NV i efteråret? (1) (2) (3) (4)

24 Hvilke fag kombineres oftest i forbindelse med samarbejdet om NV-forløb? (1) Fysik - biologi (2) Fysik - kemi (3) Fysik - naturgeografi (4) Biologi - kemi (5) Biologi - naturgeografi (6) Kemi - naturgeografi (7) Fysik - biologi - kemi (8) Fysik - biologi - naturgeografi (9) Biologi - kemi - naturgeografi (10) Kemi - naturgeografi - Fysik (11) Fysik - biologi - kemi - naturgeografi Er der gennem årene sket en udvikling mht. hvilke fag, der arbejder sammen i NV? Hvis ja, hvilken?

25 Hvordan har den procentvise fordeling typisk været mellem fagene i det samlede NV-forløb? Biologi Fysik Kemi Naturgeografi Hvor meget elevtid har der været afsat til NV i efteråret 2007? (1) <3 timer (2) 3-7 timer timer (3) 8-12 timer (4) timer (5) timer (6) >22 timer Hvor meget tid har der samlet været til deletimer i forbindelse med laboratoriearbejde i NV i efteråret 2007? (1) <5 timer (2) 6-10 timer (3) timer (4) timer (5) >21 timer

26 Skemamæssig placering af NV-timerne lektioner á ca. 45 min lektioner á ca. 90 min halve dage hele dage uger andet (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hvorledes har den skemamæssige placering af NVlektionerne typisk været i efteråret 2007? Hvorledes forventes NVlektionerne planlagt i efteråret (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008? Hvis andet - giv gerne forklaring på hvorledes timerne er skemamæssigt placeret? NV og matematik Angiv på en skala fra 1 til 5, hvor tæt samarbejdet mellem NV og matematik har været. (1=meget lidt samarbejde, 5=meget nært samarbejde) (1) (2) (3) (4) (5)

27 Hvordan er samarbejdet mellem NV og matematik kommet til udtryk? Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes I vurderer, at det samlede NV-forløb på jeres skole har fungeret som introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabens metoder. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5) Angiv den procentvise fordeling af de afgivne NV-karakterer på skolen

28 Hvorledes har den afsluttende korte, samtale været organiseret? Hvor lang tid varer den afsluttende korte, faglige samtale? (1) 0-5 min (2) 6-10 min (3) min (4) min (5) min Andet omhandlende den korte, faglige samtale Angiv på en skala fra 1 til 5, hvorledes eleverne typisk vurderer NV på jeres skole? (1=meget positivt, 5=meget negativt) (1) (2) (3) (4) (5)

29 Angiv hovedkonklusionen fra den seneste evaluering af elevernes oplevelse af NV Hvilket undervisningsmateriale anvendes typisk? (1) bøger (2) internet (3) eget materiale (4) kompendier/kopi (5) andet Kommentar I hvor høj grad kan eleverne typisk overføre viden/kompetencer fra NV til undervisningen i de enkelte naturvidenskabelige fag. (1=meget dårligt, 5=meget godt) (1) (2) (3) (4) (5)

30 Hvilke tre områder prioriteres typisk højest i NV på jeres skole. Eleverne skal lære... (sæt tre flueben) (1) at perspektivere (2) at lave dataopsamling (4) at redegøre for udførelsen af de praktiske undersøgelser (6) at formidle om naturvidenskab mundtligt (8) at formidle om naturvidenskab skriftligt (herunder rapportskrivning) (7) at benytte faglige begreber korrekt (10) at identificere de naturvidenskablige fags fællestræk (11) at håndtere formler (12) at arbejde med simple modeller (13) at kunne identificere naturvidenskablige elementer/problemstillinger i medier Kommentar Afsluttende kommentar (gerne på forhold, som du ikke synes er blevet berørt i dette spørgeskema)

31 Bilag 2: Spørgsmål til gruppevis erfaringsudveksling PROBLEMSTILLING: Hvordan har I organiseret den afsluttende faglige samtale? Hvilke ting fungerede godt, og hvilke ting fungerede mindre godt? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Hvordan har I afviklet de praktiske undersøgelser, og hvilken rolle har de praktiske undersøgelser spillet i NVforløbet? Gruppe: Hvilke problemer er der i forhold til at gennemføre det eksperimentelle arbejde, og hvordan kan disse problemer løses? PROBLEMSTILLING: Hvordan er NV placeret i skemaet som enkelt moduler, halve dage, hele dage? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. PROBLEMSTILLING Hvordan sikres den faglige progression gennem det samlede NV-forløb? Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer

32 PROBLEMSTILLING Hvor mange lærere møder jeres elever gennem deres NV-forløb? Er dette et bevidst valg? Hvis ja, hvad ligger til grund for valget? Gruppe: Hvilken fordele er der ved at anvende få henholdsvis mange lærere? Besvar spørgsmålet både i forhold til den konkrete undervisning, men også i forhold til den overordnede organisering af NV. PROBLEMSTILLING Giv kort ét eksempel på et NV-forløb som forløb godt? Forklar hvorfor du tror, at netop dette forløb fungerede godt (pga. organisering, antal lærer, emnet,???) Gruppe: Giv forslag til forbedringer gerne med udgangspunkt i egne erfaringer. PROBLEMSTILLING Har I bevidst brugt de enkelte fags forskellighed i forhold til at opfylde læreplanen? Hvis ja hvordan? Gruppe: Vurder de enkelte fags styrker i forhold til at dyrke de i læreplanen opstillede kompetencer. PROBLEMSTILLING Hvilke samarbejder har I haft mellem NV og matematik? Gruppe: Giv eksempler på gennemførte gode samarbejder med matematik

33 Bilag 3: Spørgsmål til workshop Matematik og NV Hvordan skal et optimalt samarbejde mellem matematik og NV være? Forslag til problemstillinger: 1) Faglige samarbejdsområder a. Hvilke faglige områder kan matematik og NV samarbejde om? b. Diskuter fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdsområder. c. Hvad skal der iværksættes for at få et givende fagligt samarbejde mellem matematik og NV etableret? 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. samarbejder mellem matematik og NV. Diskuter fordele og ulemper. a. Diskuter hvordan de gode erfaringer kan overføres til de skoler, hvor et godt og givende samarbejde endnu ikke er etableret. Organisering af NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere NV. Forslag til problemstillinger: 1) Placering af NV-timerne i grundforløbet. a. NV afvikles inden efterårsferien? b. NV-timerne placeres jævnt i grundforløbet? c. NV-timerne placeres som temadage? d. 2) Lærersammensætning a. Få lærere pr. klasse b. Én gruppe af lærere underviser flere klasser i NV c

34 Skriftlighed i NV Diskuter hvilke udfordringer der i forbindelse med det skriftlige arbejde Forslag til problemstillinger: 1) Hvordan opnås en passende progression i kravene til det skriftlige arbejde frem mod det afsluttende skriftlige produkt? 2) Hvilke former for skriftligt arbejde kan hensigtsmæssigt indgå i NV (rapport, journal, læserbreve, plancher, pjecer, artikler og multimediepræsentationer som fx PowerPoint og hjemmesider)? 3) Diskuter gode og dårlige erfaringer i gruppen vedr. det skriftlige arbejde. a. På hvilket område er der på din skole størst behov for udvikling vedr. det skriftlige arbejde? b. Hvad er de bedste erfaringer vedr. skriftligt arbejde i NV, som du ønsker at videre give til andre? IT og NV Hvorledes udnyttes IT i NV optimalt? Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes inddrages IT i NV? a) Præsentation b) Informationssøgning c) Dataopsamling og databehandling d) Computermodeller herunder virtuelle eksperimenter og computeranimationer 2) Tag udgangspunkt i erfaringer (både gode og dårlige) i gruppen vedr. IT i NV. 3) Kan anvendelse af IT i NV sammentænkes med et IT-introduktionskursus. 4) Hvilke IT-samarbejdsmuligheder har NV og matematik?

35 Fællesfaglige forsøg Diskuter hvorledes der via praktiske undersøgelser opnås den største integration af fagene. Forslag til problemstillinger: 1) Giv eksempler på forsøg, der naturligt inddrager flere naturvidenskabelige fag. 2) Hvilke typer af praktiske undersøgelser (observation i naturen, simple laboratorieeksperimenter med to variable, åbne forsøg, ) skal eleverne møde i forbindelse med det samlede NV-forløb? 3) Hvor vigtigt er det, at de praktiske undersøgelser er koblet direkte til en god historie fx om klima? 4) Gav oplægget Erfaringer fra et udviklingsprojekt i NV inspiration mht. etablering af øget samarbejde i forhold til praktiske undersøgelser? Faglig evalueringssamtale i NV Diskuter fordele og ulemper ved forskellige måder at gennemføre den faglige evalueringssamtale på. Forslag til problemstillinger: 1) Hvorledes afvikles samtalen mest hensigtsmæssigt med henblik på at afdække, om eleven har nået de faglige mål? a. Hvilken varighed skal samtalen have? b. Hvor mange lærere skal deltage i samtalen? 2) Hvordan kan samtalen integreres hensigtsmæssigt med praktiske undersøgelser? 3) Hvordan vægtes hhv. det skriftlige produkt og den korte, faglige samtale i forbindelse med karakterfastsættelsen?

36 Bilag 4: FAQ I forbindelse med konferencen var der mulighed for at stille spørgsmål til fagkonsulenten. Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående. Kan stof (herunder forsøg) fra NV indgå i undervisningsbeskrivelser for fx C-niveaufag, og dermed inddrages til eksamen? Ja, det er målene i læreplanerne ikke organiseringen, som er i fokus. Kan man have to naturvidenskabelige fag i grundforløbet sammen med NV? Nej, jf. stx-bekendtgørelsen 14, stk. 1, og 15. Må man afvikle NV fra sommer til efterårsferien og derefter starte på det naturvidenskablige fag, der er placeret i grundforløbet? Ja, NV må gerne afvikles som et komprimeret forløb. Bemærk, at det ikke er hensigtsmæssigt at afvikle NV som et komprimeret forløb EFTER efterårsferien, idet NV skal være introduktionen til naturvidenskab. Skal der laves en undervisningsbeskrivelse for NV? Ja, jf. stx-bekendtgørelsen 136, stk. 1. Kan undervisningen i NV varetages af den gamle reforms naturfagslærere? Det er rektor, der afgør, hvilke lærere der kan varetage undervisningen. Rektor skal naturligvis sikre sig, at undervisningen afvikles fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen (www.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl)

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Alexander

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Mat C Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik C Angela

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Rollen som tilsynsførende. (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk)

Rollen som tilsynsførende. (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk) Rollen som tilsynsførende (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk) 1 Loven siger: Fra Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (pædagogikumbekendtgørelsen): 18. Undervisningsministeriet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vejle Hf Matematik C Lene Holmgård

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Mat C Viktor Kristensen

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere