KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august 2011."

Transkript

1 KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august Jens Hoff & Anders Ellesgaard Institut for Statskundskab Københavns Universitet CIDEA projekt rapport nr. 4

2 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, opg. E 1353 København K April 2012 CIDEA projekt rapport nr. 4 ISBN:

3 Resumé: Formålet med denne undersøgelse er at danne et overblik over samtlige danske kommuners indsats på klimaområdet. Undersøgelsen er gennemført som en del af CIDEA-projektet. CIDEA står for Citizen Driven Environmental Action, og er et 4-årigt ( ) tværvidenskabeligt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (se Undersøgelsen giver mulighed for et realitetscheck af den almindeligt forekommende antagelse om, at danske kommuner er ambitiøse på klimaområdet, men at der også er stor variation i kommunernes klimaindsats. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 72% af alle danske kommuner har en eller anden form for klimarelateret handlingsplan, mens de resterende 28% ikke har nogen form for handlingsplaner. Ud af de 72% af kommunerne, som har en handlingsplan, er det omkring 3/4, der har en plan, som dækker kommunen som geografisk enhed. Det område, som oftest indgår i handlingsplanerne er kommunernes egen aktivitet, som indgår i 83% af de undersøgte handlingsplaner, mens 35% af planerne har særlige mål for kommunens borgere. Disse gennemsnit dækker imidlertid over store forskelle mellem forskellige kommunetyper. Hvor der således er 95% af de store kommuner (o indb.), der har en klimahandlingsplan, gælder det kun for 56% af de små kommuner (u indb.). Ser man på hvorvidt konkrete CO2-reduktionsmål indgår i handlingsplanerne, ser man, at samtlige af de kommuner, som har en klimahandlingsplan, der omfatter kommunen som geografisk enhed, også har konkrete reduktionsmål. Disse mål varierer mellem 0,9% og 5,9% i gennemsnitlig årlig reduktion med et gennemsnit på 2,5% og en medianværdi på 2%. At medianværdien er netop 2% er ikke særligt overraskende, idet 2/3 af de danske kommuner har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening med netop denne målsætning. Blandt de kommuner, der har en handlingsplan, der omfatter kommunens egne aktiviteter, har omkring ¾ sat konkrete reduktionsmål. Disse varierer mellem 1% og 4,5% i gennemsnitlig årlig reduktion. Ser man på, hvilke områder, der har højest prioritet i de kommunale klimahandlingsplaner, er det energibesparelser. Ikke mindre end 90% af alle kommuner med en klimahandlingsplan har målsætninger på dette område. Vedvarende energi er et område hvor 83% af kommunerne har initiativer, mens 69% arbejder med bæredygtig transport og 60% af kommunerne arbejder med at facilitere en bæredygtig livsstil hos borgerne. 1

4 Vender man fokus mod administrativ forankring og finansiering af klimaarbejdet finder man, at i 47% af kommunerne er ansvaret for klimaarbejdet placeret hos en ledende embedsmand/kvinde. I 21% af kommunerne ligger ansvaret hos en organisatorisk enhed, mens det i andre 21% er delt mellem forskellige personer. Vedrørende finansiering af klimarelaterede aktiviteter er det 86% af kommunerne, der finansierer (dele af) deres klimarelaterede aktiviteter ud af eget budget. Men kommunerne er gode til at finde alternative finansieringskilder, og 46% bruger således indhøstede gevinster i forbindelse med energibesparelser (CO2-reduktioner) til at finansiere nye klimaaktiviteter, mens 38% af kommunerne bruger penge fra fonde, forskningsprojekter, EU og lign. til at medfinansiere disse aktiviteter. Ser man på i hvilket omfang kommunerne inddrager borgerne i klimaarbejdet finder man, at 85% af kommunerne har brugt et eller flere redskaber som f.eks. borgermøder, samarbejde med organisationer eller foreninger, stakeholder-konsultationer, mv. til at inddrage borgerne. En del kommuner er dog skeptiske i forhold til nytten af borgerinddragelsen, idet det ganske vist er 52% af kommunerne, som mener at borgerinddragelsen har hjulpet kommunen med at reducere dens CO2-udleding, men 45% af kommunerne er uenige i dette udsagn. Denne skepsis overfor borgerinddragelsen kan også aflæses i brugen af kommunikationsredskaber i forhold til borgerne, hvor disse er ret traditionelle. 1/3 af kommunerne bruger således slet ikke digitale redskaber i denne kommunikation, og det er kun mellem 1% og 6% der har taget de sociale medier i anvendelse. Denne første del af undersøgelsen giver anledning til at konkludere, at der er mange danske kommuner, der har ambitiøse klimahandlingsplaner, og at arbejdet med implementeringen af disse planer er godt forankret i kommunernes forvaltninger. Vi kunne dog også konstatere, at der er stor variation i både ambitionsniveau og forankring. I sidste del af undersøgelsen forsøger vi at give et bud på nogle faktorer på lokalt niveau, som kan bidrage til at forklare denne variation. Fokus er på hhv. borgmesterens politiske tilhørsforhold, kommunestørrelse og den administrative forankring af klimapolitikken. Resultaterne af de gennemførte bivariate analyser er for det første, at vi ikke med tilstrækkelig statistisk sikkerhed kan sige, at røde borgmestre er mere ambitiøse på klimaområdet end blå borgmestre. Dette gælder således kun i spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har sat reduktionsmål for kommunens borgere, hvor røde kommuner har gjort 2

5 dette i større omfang end blå kommuner. For det andet finder vi, at kommunestørrelse har betydning i et vist omfang. I forhold til hvorvidt en kommune har en handlingsplan eller ej, og hvorvidt kommunen har fastsat reduktionsmål for kommunen som geografisk enhed eller ej, har større kommuner vist sig at have den mest ambitiøse implementering. Endelig finder vi, at spørgsmålet om den administrative forankring af klimapolitikken i kommunen også har en betydning. I kommuner, hvor ansvaret for klimapolitikken er placeret hos en ledende embedsmand/kvinde eller i en bestemt organisatorisk enhed er det således 82%, der har en klimahandlingsplan. Dette gælder kun ca. 50% af de kommuner, hvor ansvaret er fordelt mellem flere personer. 3

6 Introduktion Formålet med nærværende undersøgelse har været at danne et overblik over samtlige danske kommunernes indsats på klimaområdet. I den spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for rapporten er der således spurgt til kommunernes handlingsplaner på klimaområdet, disse planers indhold, prioriteringer på klimaområdet, deltagelse i klimanetværker, borgerinddragelse, kommunikation på klimaområdet, og finansiering af klimarelaterede aktiviteter. Undersøgelsen omfattede 24 spørgsmål (se appendix 2) og blev gennemført som en elektronisk survey i perioden maj til august Efter en del mail og telefoniske rykkere lykkedes det at bringe svarprocenten op på 73% (72 kommuner), hvilket må anses for meget tilfredsstillende. En test af repræsentativiteten af vores stikprøve i forhold til samtlige kommuner i landet viser en lille, men statistisk insignifikant, forskel mellem stikprøven og populationen i retning af, at kommunerne i stikprøven gennemsnitlig set er en anelse større end gennemsnittet for samtlige kommuner (se appendix 1). Vi vil på denne baggrund anse vores undersøgelse for repræsentativ for samtlige danske kommuner, selvom vi naturligvis ikke kan udelukke, at der er andre skævheder i undersøgelsen end kommunestørrelse. En sådan skævhed kunne være, at det især er kommuner med veludviklede klimaplaner, der har valgt at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført som en del af CIDEA projektet. CIDEA står for Citizen Driven Environmental Action, og er et 4-årigt, tværvidenskabeligt forskningsprojekt, finansieret af Det Strategiske Forskningsråd med 10,9 mill.kr. i perioden Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan borgerne i danske lokalsamfund (kommuner) informerer sig om klimaforandringer og bliver motiverede og aktiverede til at gøre en personlig indsats for at modvirke disse forandringer. Herudover skal projektet udvikle nye IT-baserede løsninger, som kan understøtte denne informations- og motivationsindsats. Projektet skal munde ud i leveringen af en værktøjskasse til fri afbenyttelse af alle landets kommuner. Denne værktøjskasse skal rumme forslag til organisatoriske modeller og procedurer for borgerinddragelse til bekæmpelse af klimaforandringer. Værktøjskassen skal indeholde de nævnte IT-værktøjer og udvikles i samarbejde med 7 kommuner og forskellige sorftware-firmaer. CIDEA projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, DHI og 7 kommuner: Køge, København, Odense, Middelfart, Kolding, Skanderborg og Herning. I de 7 4

7 kommuner arbejder forskere sammen med kommunale klimamedarbejdere om gennemførelsen og evalueringen af konkrete klimaprojekter. Mere information om projektet kan findes på Klimahandlingsplaner og reduktionsmål Hvis man starter med at se på kommunernes klimahandlingsplaner finder man, at 72% af alle kommuner har en eller anden form for klimarelateret handlingsplan, mens de resterende 28% ikke har nogen form for handlingsplaner på klimaområdet. Dette gennemsnit dækker imidlertid over store forskelle mellem forskellige typer af kommuner. Mens der således er 95% af store kommuner (over indbyggere), der har en klimahandlingsplan gælder det kun 56% af de små kommuner (under indbyggere, se tabel 5 nedenfor). Med hensyn til selve indholdet af planerne (tabel 1) finder vi, at for 40 ud af de 52 kommuner, der har en handlingsplan (dvs. 77%) gælder det, at planen omfatter kommunen som en geografisk enhed. Dette kan siges at være den mest ambitiøse type handlingsplan, idet den er rettet imod alle aktiviteter inden for kommunens område (transport, husstande, virksomheder, landbrug, osv.). En handlingsplan kan også have særlige mål for kommunens borgere, hvilket gælder 35% af planerne. Det område, som oftest indgår i handlingsplanerne, er kommunernes egen aktivitet, som indgår i 83% af de undersøgte handlingsplaner. Tabel 1. Områder omfattet af kommunale klimahandlingsplaner samt evt. relaterede CO2-reduktionsmål. Procentdel af kommuner med en klimahandlingsplan (N=52). Områder omfattet af handlingsplan % Plan indeholder konkrete reduktionsmål % Kommunen som geografisk enhed 77 (40)* 77 (40) Kommunens egen aktivitet 83 (43) 56 (29) Særlige kommunale områder 23 (12) ----** Borgere 35 (18) 21 (11) *Tal i parantes er absolutte tal. ** Manglende data. Ser man på hvorvidt konkrete CO2-reduktionsmål indgår i handlingsplanerne, ser man, at samtlige af de kommuner, som har en klimahandlingsplan, der omfatter kommunen som 5

8 geografisk enhed, også har konkrete reduktionsmål. Disse reduktionsmål varierer mellem 0,9% og 5,9% i gennemsnitlig årlig reduktion, med et gennemsnit på 2,5% og en medianværdi på 2%. (se fig.1). At medianværdien er 2% er ikke særligt overraskende, idet 2/3 af de danske kommuner har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening med netop denne målsætning. Ser man på de perioder, for hvilke reduktionsforpligtelserne gælder, ser man at de varierer en hel del. Den typiske løbetid for forpligtelsen er til 2020, hvilket er i overensstemmelse med EU s plan. Der er dog også kommuner med både længere og kortere forpligtelseshorisont. Figur 1: Fordeling af reduktionsmålsætninger for kommunen som helhed (årligt gennemsnit, pct.) Fordeling af reduktionsmål i danske kommuner (kommunen som helhed) Antal kommuner Reduktionsmål (gennemsnitlig årlig %) Kilde: CIDEA totalkommuneundersøgelse I figur 1 er den gennemsnitlige årlige udledning beregnet på baggrund af kommunernes udsagn om klimahandlingsplaner, der dækker kommunen som geografisk enhed. I det omfang en sådan har været til stede, har kommunen angivet basisåret for reduktionsmålsætningen, selve den planlagte CO2 reduktion samt i hvilket år denne forventes at være opnået. Således beregnes den årlige reduktionsmålsætning som et gennemsnit af reduktionsindsatsen pr. år der indgår i klimahandlingsplanen. Denne årlige gennemsnitsindsats udgør x-aksen i figur 1. 6

9 Blandt de kommuner som har en klimahandlingsplan, der omfatter kommunens egne aktiviteter, har omkring ¾ sat konkrete reduktionsmål for disse aktiviteter. Målsætningerne varierer mellem 1 og 4,5% som årligt gennemsnit, og forpligtelsesperioden varierer væsentligt mere end for reduktionsmålsætninger, der omhandler kommunen som geografisk enhed. For de kommuner med handlingsplaner der omfatter kommunens borgere har omkring 2/3 sat konkrete CO2-reduktionsmål herfor. Disse mål er dog vanskelige at karakterisere entydigt, idet de kan være fordelt over forskellige områder, energityper, boligtyper, m.m. Hvor figur 1 behandler kommunernes udsagn om reduktionsmål for kommunen som geografisk område, viser figur 2 de eventuelle reduktionsmål, der måtte være for kommunen som virksomhed, herunder drift af kommunens bygninger, mv. Billedet af indsatsen på dette område er imidlertid det samme som ved kommunen som helhed. Enkelte variationer forekommer, men spredningen af målsætninger består, og medianværdien er ligeledes 2% i gennemsnit om året i overensstemmelse med aftale med Danmarks Naturfredningsforening eller EU s borgmesterpagt m.fl. Figur 2: Fordelingen af reduktionsmål for kommunen som virksomhed (årligt gennemsnit, pct.) Fordeling af reduktionsmål i danske kommuner (kommunen som virksomhed) Antal kommuner Reduktionsmål (gennemsnitlig årlig %) Kilde: CIDEA totalkommuneundersøgelse 7

10 Ser man på hvilke områder, der har højest prioritet i de kommunale klimahandlingsplaner er det energibesparelser (se tabel 2). Ikke mindre end 90% af alle kommuner med en klimahandlingsplan har målsætninger på dette områder. Vedvarende energi er et område hvor 83% af kommunerne enten allerede har, eller har planlagt, initiativer til at indfri deres reduktionsmålsætninger, mens 69% arbejder med bæredygtig transport, og 60% af kommunerne yder en indsats for at facilitere en bæredygtig livsstil. Blot 29% af planerne omfatter affaldsreduktion. Kategorien andre omfatter en række forskellige tiltag, ikke mindst klimatilpasning. Tabel 2. Områder der indgår i kommunale klimahandlingsplaner. Procent i forhold til antal kommuner, der har en handlingsplan (N=52). Indsatsområde % Energibesparelser 90 Vedvarende energi 83 Bæredygtig transport 69 Bæredygtig livsstil 60 Affaldsreduktion 29 Andet 29 N = 52 Spørger man kommunerne, hvordan de prioriterer imellem disse områder, finder vi, at de er konsistente med denne rangordning. 59% af kommunerne med en handlingsplan svarer, at energibesparelser har den højeste prioritet i planen, imens vedvarende energi (navnlig fjernvarme) har den højeste prioritet i 21% af kommunerne. Med hensyn til de kriterier, som kommunerne baserer deres prioriteringer på, finder vi, at det dominerende kriterium for valg af indsatsområde er de langsigtede økonomiske besparelser (dette gælder 27% af kommunerne) samt at det pågældende område har størst CO2-reduktion pr. krone (22%). Administrativ forankring og finansiering af klimaarbejdet. Vender vi os imod spørgsmålet om, hvordan klimahandlingsplaner er inkorporeret i kommunernes administration, ser vi først, at i 47% af kommunerne er ansvaret for handlingsplanen placeret hos en ledende embedsmand/kvinde (se tabel 3). 8

11 Tabel 3. Hvor er ansvaret for kommunens klimapolitik forankret administrativt? Procent. (N=72) Ansvar for implementering Pct. af alle kommuner Ledende embedsmand 47 En bestemt organisatorisk enhed 21 Delt ansvar mellem flere personer 21 Ingen information om ansvar 11 I 21% af kommunerne ligger ansvaret ikke hos en enkelt person, men i en organisatorisk enhed. I yderligere 21% af kommunerne er ansvaret delt mellem forskellige personer. Disse tal indikerer, at klimapolitik er ganske tæt inkorporeret i forvaltningen i mindst 68% af kommunerne. En anden indikator for, hvor grundigt klimapolitik er inkorporeret i den kommunale forvaltning, er den udstrækning i hvilken klimahandlingsplaner er integreret i den overordnede strategiplan for kommunen (kommuneplanen). Dette er tilfældet i 72% af kommunerne, eller samtlige af de kommuner, som har en klimahandlingsplan. Det er også muligt at vurdere den rolle, som klimapolitikken spiller i kommunerne ved at se på, hvor stor en andel af de kommunale budgetter, der anvendes på dette område. Dette har imidlertid ikke været muligt for os, da det er vanskeligt at afgrænse dette område fra øvrige miljø- og energiaktiviteter, og da vi ikke har haft kapacitet til at gennemgå de kommunale budgetter med dette formål for øje. I stedet har vi set på, hvordan kommunerne finansierer deres klimainitiativer. I det omfang kommunerne bruger egne midler hertil, kan det også ses som et udtryk for, at klimapolitik er indlejret i de kommunale politikker. Som det fremgår af tabel 4 er det 86% af samtlige kommuner, der finansierer (dele af) deres klimarelaterede aktiviteter ud af eget budget. Mens kommunerne således synes rede til selv at betale for disse aktiviteter, fremgår det også af tabellen, at kommunerne er gode til at finde alternative finansieringskilder til disse aktiviteter. 46% bruger således de indhøstede gevinster i forbindelse med CO2-reduktioner til at finansiere nye klimaaktiviteter, mens 38% af kommunerne bruger penge fra fonde, forskningsprojekter og lign. til at medfinansiere disse aktiviteter. Der er ligeledes 21% af kommunerne, som finansierer klimaaktiviteter gennem offentlig-private partnerskaber og 19%, der modtager støtte hertil fra andre offentlige myndigheder. Tager man de positive briller på kan man sige, at kommunerne synes at være kreative i forhold til finansieringen af disse aktiviteter. Tager man de negative briller på, kan 9

12 man sige, at kommunerne tilsyneladende er ret afhængige af en række forskellige finansieringskilder, hvoraf nogle af dem er temmelig ad hos prægede, for at opretholde deres nuværende aktivitetsniveau på klimaområdet. Tabel 4. Finansiering af kommunernes klimarelaterede aktiviteter. Procent (N=72) Finansieringskilde Pct. af alle kommuner Kommunens eget budget 86 Økonomiske gevinster i forbindelse med CO2-reduktioner 46 Fonde eller lign. (EU-bevillinger, forskningsprojekter) 38 Offentlige-private partnerskaber 21 Tilskud fra andre off. myndigheder 19 Andet 6 Et andet økonomisk mål for, hvor forpligtede kommunerne føler sig på klimaområdet, er om de øremærker de besparelser, der opnås gennem kommunens klimarelaterede aktivitet (energibesparelser, vedvarende energi) til fremtidig aktivitet på klimaområdet. Øremærkes disse besparelser demonstrerer det, at kommunen føler sig forpligtet på området, ligesom en øremærkning skaber stor synlighed omkring de positive effekter af klimaaktiviteten. Tabel 5 viser hvordan kommunerne disponerer de besparelser, der opnås gennem deres klimarelaterede aktivitet. Tabel 5. Hvordan disponeres de besparelser, der opnås gennem kommunernes klimarelaterede aktivitet. Procent. (N=72). Disponering af besparelser Pct. af alle kommuner Besparelsen angives ikke specifikt (indgår i overordnet budget) 52 Visse besparelser båndlægges til fremtidige klimatiltag 32 Alle besparelser båndlægges til fremtidige klimatiltag 11 Ingen besparelser er opnået 5 Sum = 100 Det fremgår af tabel 5, at 43% af samtlige kommuner øremærker alle eller visse af de besparelser, der er opnået gennem kommunens klimarelaterede aktivitet. Omvendt er der 52% af kommunerne, hvor de opnåede besparelser bare indgår i de overordnede budgetter, og 10

13 dermed ikke er synlige. At så mange som 43% af kommunerne specifikt øremærker opnåede besparelser til fremtidige klimatiltag demonstrerer relativt stort engagement hos op imod halvdelen af de danske kommuner. Borgerinddragelse I forhold til engagement af borgere finder vi, at 85% af kommunerne har brugt et eller flere redskaber til at engagere borgere 1 i klimavenlig adfærd. De oftest benyttede redskaber er borgermøder og workshops (58% af kommunerne) og samarbejde med foreninger og organisationer for at engagere borgerne (56%). Tabel 6. Redskaber benyttet af kommunerne for at engagere borgerne. Procent af alle kommuner. (N=72). Type af redskab Anvendelse (pct. af alle kommuner) Borgermøder eller workshops 58 Samarbejde med organisationer eller foreninger 56 Kommunalt arrangerede events 47 Stakeholder konsultationer 46 Uddannelsesprogrammer til skoler 29 Energieftersyn mv. målrettet virksomheder 19 Mens disse tal synes at være udtryk for et oprigtigt ønske om at engagere borgere i den kommunale klimaindsats, er der ikke desto mindre en del kommuner, der er skeptiske i forhold til nytten af borgerinddragelsen. Der er således 52% af kommunerne, der mener, at borgerinddragelse har hjulpet kommunen og dens borgere med at reducere deres CO2- udledninger, mens 45% af kommunerne er uenige i dette udsagn. Kommunernes skepsis overfor effekten af borgerinddragelse kan også aflæses ud fra de metoder, der tages i anvendelse. Redskaberne er i de fleste tilfælde ganske traditionelle (se tabel 6), og kun mellem 1 og 6% af kommunerne bruger digitale kommunikationsformer såsom blogs, Facebook eller sms-beskeder til at kommunikere med borgerne på klimaområdet (se tabel 7). Samtidigt er det lidt forstemmende at se, at omkring 1/3 af kommunerne slet ikke bruger digitale redskaber til en dialog med borgerne eller finder disse redskaber irrelevante. 1 Borgere forstås her også som foreninger og virksomheder 11

14 At mange kommuner har en vis berøringsangst overfor de mere ukontrollerede former for borgerinddragelse, som især de sociale medier kan medføre, kan muligvis skyldes det forhold, at hele 27% af kommunerne har mødt modstand i forbindelse med implementeringen af deres klimahandlingsplan. Modstanden opstår især i relation til placeringen af større vindmøller/vindmølleparker og biogasanlæg. Tabel 7. Hvilke internet-baserede redskaber har kommunerne brugt til at komme i dialog med borgerne vedrørende formulering og implementering af deres klimahandlingsplan? Procenter (N= 72) Redskab Formulering Implementering Websider E-nyhedsbreve Blog 3 1 Video (på website eller YouTube) 6 10 Facebook 6 4 Sms-beskeder 1 3 Andet Ingen/irrelevant Hvorfor er der så stor variation i de kommunale klimahandlingsplaner? Som det fremgår af redegørelsen ovenfor er der mange danske kommuner, som har ambitiøse klimahandlingsplaner, og hvor arbejdet med implementeringen af disse planer er godt forankret i kommunens forvaltning. Imidlertid har vi også kunnet konstatere, at der er stor variation i både ambitionsniveau og forankring. Når man skal forklare denne variation, kan det være fristende at antage, at den har sin rod i den manglende nationale regulering af den kommunale klimaindsats. Data i denne undersøgelse giver os desværre ikke mulighed for at undersøge denne hypotese. Men de giver os mulighed for at undersøge, om der kunne være nogle strukturelle faktorer på det lokale niveau, som i sig selv kan bidrage til at forklare denne variation. Vores begrænsende undersøgelse giver os naturligvis ikke mulighed for at undersøge særlig mange af sådanne faktorer, men vi har dog mulighed for at undersøge, om eksempelvis borgmesterfarve (borgmesterens politiske tilhørsforhold), kommunestørrelse (og dermed ressourcerne til rådighed) og den administrative forankring af klimapolitikken spiller en rolle i denne forbindelse. Vi vil derfor anvende disse faktorer som uafhængige variable i en række bivariate analyser, hvor vi som indikator for den lokale klimaindsats 12

15 bruger spørgsmålene om, hvorvidt kommunerne har en klimahandlingsplan eller ej, og hvilke områder den eventuelle plan omfatter, som afhængige variable. Herudover anvender vi de faktiske reduktionsmål, samt hvorvidt klimahandlingsplanen er integreret i kommunens overordnede strategi eller ej, som afhængige variable. Baggrunden for at vælge borgmesterens politiske tilhørsforhold, kommunens størrelse og den administrative forankring af klimapolitikken som uafhængige variable er, at det er muligt at formulere sandsynlige hypoteser om hvordan disse faktorer påvirker klimahandlingsplanens ambitionsniveau i kommunerne. Det en således en rimelig antagelse, at kommuner med en rød borgmester vil have større tilbøjelighed til at være ambitiøse på det klimapolitiske område end kommuner, der har en blå borgmester, eftersom klimaområdet konsistent har været højere prioriteret blandt centrum-venstre partier end hos centrum-højre partier 2. Hvad kommunens størrelse angår forventer vi, at større kommuner vil have en mere ambitiøs klimahandlingsplan end mindre kommuner, da større kommuner dels har flere ressourcer og dels har større netværk end mindre kommuner. Det gør dem bedre i stand til at håndtere et nyt policyområde som klimapolitik. Endelig forventer vi, at jo bedre klimapolitikken er integreret i lokalforvaltningen, jo mere ambitiøs vil den være. Afprøvningen af disse hypoteser gav imidlertid nogle overraskende resultater. For det første kan vi ikke finde noget sikkert grundlag for påstanden om, at røde borgmestre er mere ambitiøse på klimaområdet end blå. Dette fremgår bl.a. af tabel 8, som viser sammenhængen mellem borgmesterfarve og hvorvidt kommunen har en klimahandlingsplan eller ej. Her ser vi ganske vist, at mens 78% af de røde kommuner har en klimahandlingsplan gælder det kun 66% af de blå. Og mens 34% af de blå kommuner ikke har en handlingsplan gælder det 23% af de røde. Dette kunne umiddelbart tyde på en forskel, men den statistiske test viser, at forskellen ikke er statistisk signifikant med den ønskede sikkerhed (sign. = 0,266, hvor vi ønsker en sign. på 0,05 eller mindre). Kun når det kommer til spørgsmålet om hvorvidt kommunen har sat reduktionsmål for kommunens borgere ser vi, at det overvejende er røde kommuner, der har et sådant mål (50% af røde kommuner mod 15% af blå ). Dette kan muligvis forklares af en mere bottom up-orienteret tilgang hos de røde kommuner. 2 Røde borgmestre er i denne sammenhæng borgmestre fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre eller SF. Blå borgmestre er borgmestre fra enten Konservative eller Venstre. Undersøgelsen omfatter to borgmestre, som er valgt på lokale lister. Da de er konstitueret med udgangspunkt i en centrum venstre koalition regnes de her som røde borgmestre. 13

16 Tabel 8. Sammenligning af røde og blå kommuner i forhold til klimahandlingsplan. Procenter. (N=72). Har en klimahandlingsplan Ingen klimahandlingsplan N Rød borgmester Blå borgmester Gamma = 0,287 Sign. = 0,266 Ser vi på betydningen af kommunens størrelse finder vi, at størrelse har en betydning i et vist omfang. I forhold til hvorvidt en kommune har en klimahandlingsplan eller ej, og hvorvidt kommunen har fastsat reduktionsmål for kommmunen som geografisk enhed eller ej, har større kommuner vist sig at have den mest ambitiøse implementering (se tabel 9). Der er dog ingen forskel mellem store og små kommuner når det gælder reduktionsmål for kommunens egen virksomhed eller for kommunens borgere. Ser vi kun på kommuner, som har fastsat reduktionsmål for kommunen som geografisk enhed, finder vi heller ikke væsentlig forskel i ambitionsniveauet mellem store og små kommuner Tabel 9. Sammenligning af store og små kommuner i forhold til klimahandlingsplan. Procenter. (N=72) Har en klimahandlingsplan Ingen klimahandlingsplan N Små kommuner (op til 39,999 indbyggere) Mellemstore kommuner (40,000-59,999 indbyggere) Store kommuner (over 60,000 indbyggere) Gamma = -0,576 Sig. = 0,

17 Til slut skal vi undersøge, om måden hvorpå klimapolitikken er inkorporeret i lokalforvaltningen har indflydelse på ambitionsniveauet i klimaindsatsen. Vores forventning er, at hvis en ledende embedsmand eller en bestemt organisatorisk enhed varetager ansvaret for klimahandlingsplanen, vil planerne være mere ambitiøse end hvis ansvaret er delt mellem forskellige personer. Denne forventning indfries af vores data. Ser vi således på sammenhængen mellem den administrative forankring af klimapolitikken, og hvorvidt kommunen har en klimahandlingsplan eller ej, finder vi (tabel 10), at i kommuner hvor ansvaret er placeret hos en ledende embedsmand eller en organisatorisk enhed har 82% klimahandlingsplan. For de kommuner hvor ansvaret for klimapolitikken er fordelt mellem flere personer, har kun omkring halvdelen en klimahandlingsplan. Tabel 10. Sammenhængen mellem administrativ forankring af klimapolitikken og forekomst af klimahandlingsplan i kommunerne. Procenter (N = 72) Administrativ forankring af ansvar: Har en klimahandlingsplan Ingen klimahandlingsplan N Ledende embedsmand/ organisatorisk enhed Fordelt mellem flere personer Gamma=.-588 Sig. =.001 Billedet bekræftes yderligere, når vi kaster et blik på de områder, som er omfattet af klimahandlingsplanen. Her finder vi, at i 92% af de kommuner hvor ansvaret for planen er placeret hos en ledende embedsmand dækker planen kommunen som geografisk enhed. Dette er kun tilfældet i 45% af de kommuner, hvor ansvaret er delt mellem flere personer. I forhold til årlige reduktionsmål finder vi dog ingen statistisk signifikant forskel mellem kommuner med forskellig type administrativ forankring af klimapolitikken. Dette er dog ikke særligt overraskende, da de kommuner, der har fastsat reduktionsmål for kommunen som geografisk enhed, udgør en mindre og mere ensartet gruppe. Vi har nu analyseret nogle faktorer, som bidrager til at forklare, hvorfor der er relativt stor variation i kommunernes ambitionsniveau på klimaområdet. Disse faktorer kan 15

18 imidlertid ikke forklare, hvorfor der trods variationen alligevel er en vis konformitet i f.eks. kommunernes målsætninger hvad angår årlige reduktionsmål. Som det fremgik af figur 1 og 2 ovenfor havde både de årlige reduktionsmål for kommunen som geografisk enhed og for kommunens egenvirksomhed en meget klar medianværdi på 2% og et gennemsnit, som også lå relativt tæt på dette tal. Denne konformitet forklares formodentlig af det relativt store antal kommuner, som har tilsluttet sig klimanetværk eller aftaler som f.eks. Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klimanetværk eller EU s Borgmesterpagt, hvor kommunerne netop skriver under på aftaler, der fastsætter et sådant reduktionsmål. Vi har i undersøgelsen spurgt til, hvor mange kommuner, der deltager i nationale eller internationale klimanetværk, ligesom vi har spurgt til, i hvor høj grad kommunerne deler viden med andre kommuner på klimaområdet. Disse tal viser, at der er ikke mindre end 82% af samtlige kommuner, der er medlemmer af et nationalt eller internationalt klimanetværk. En pæn del af kommunerne er medlem af to eller flere netværk. Nationale netværk med mange medlemmer er: DN s Klimanetværk, KL s klimanetværk, Green Cities netværket og Cogita, mens internationale netværk med et antal danske kommuner som medlemmer er EU s Borgmesterpagt og Eurocities. Disse netværker synes endvidere at spille en vigtig rolle i deling af viden mellem netværkets medlemmer. I undersøgelsen har vi således spurgt, om i hvor høj grad kommunen deler viden med andre kommuner på klimaområdet. Der er 55% af kommunerne som svarer, at de gør dette i høj eller meget høj grad, mens 36 % svarer, at de gør det i nogen grad (se tabel 11). Tabel 11. I hvor høj grad deler kommunen viden med andre kommuner på klimaområdet? Procenter (N=72). I meget høj grad 22 I høj grad 33 I nogen grad 36 I mindre grad 6 Slet ikke 3 Sum =

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere