Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 CARMA Center for Arbejdsmarkedsforskning Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Jørgen Stamhus CARMA-forskningsrapport

2 CARMA Research paper 2007:7 Centre for Labour Market Reseeaech (CARMA) Aalborg University Fibigerstraede 1 DK-9220 Aalborg Denmark Ph Fax Aalborg Copyright: CARMA

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Teoretisk og aktuel baggrund for projektet Indledning Forklaringer på lønmoderation Undersøgelsestemaer Datapræsentation Introduktion og baggrund Ramme for populationen Udvælgelse af stikprøve Gennemførelse af undersøgelsen Metodemæssig behandling af besvarelser Svaranalyse Industri Indledning Virksomheden generelt Virksomhedens konkurrenceforhold Virksomhedens lønpolitik og lønudvikling Løndannelsen og arbejdsmarkedet Virksomhedens lønsystemer Lønfleksibilitet Virksomhedens overenskomster Forhandlinger og forhandlingssystem Sammenfatning Svaranalyse Bygge og anlæg Indledning Virksomheden generelt Virksomhedens konkurrenceforhold Virksomhedens lønpolitik og lønudvikling Løndannelsen og arbejdsmarkedet Virksomhedens lønsystemer Lønfleksibilitet Virksomhedens overenskomster Forhandlinger og forhandlingssystem Sammenfatning... 58

4 6. Svaranalyse - Servicesektoren Indledning Virksomheden generelt Virksomhedens konkurrenceforhold Virksomhedens lønpolitik og lønudvikling Løndannelsen og arbejdsmarkedet Virksomhedens lønsystemer Lønfleksibilitet Virksomhedens overenskomster Forhandlinger og forhandlingssystem Sammenfatning Konklusion...84 Litteraturliste...88

5 DECENTRALISERING AF DEN DANSKE LØNDANNELSE RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 1. Indledning Denne rapport er en kommenteret svaranalyse fra en spørgeskemaundersøgelse om den decentrale løndannelse i Danmark. Undersøgelsen er udført som et led i et forskningsprojekt ved CARMA, Aalborg Universitet der har haft til formål at give indsigt i, hvad der påvirker lønudviklingen på danske virksomheder inden for og på tværs af de tre sektorer: service, industri samt bygge- og anlæg. Forskningsprojektet har været finansieret af Beskæftigelsesministeriets forskningspulje. Svaranalysen indeholder tre selvstændige svaranalyser for de tre delsektorer som undersøgelsen omfatter og en sammenfattende konklusion. De selvstændige afsnit er dog omfattet af et sæt af fælles tematikker, der har været styrende for opbygningen af de tre spørgeskemaer, der er grundlaget for undersøgelsen. De temaer der søges belyst i undersøgelsen skal nærmere beskrives i det efterfølgende afsnit. Temaerne er baseret på teoretiske argumenter om arbejdsmarkedets funktionsmåde i relation til løndannelsen. Sammenknytningen af projektets teori og empiri skal søge at besvare projektets overordnede problemstilling: hvilke faktorer i løndannelsen, har givet anledning til den moderate lønstigningstakt i Danmark set på baggrund af de seneste års kraftige fald i ledigheden. Baggrunden for lønmoderationen fremstår forskningsmæssigt underbelyst, hvilket projektet skal råde bod på. De svaranalyser der præsenteres i denne publikation udgør langtfra en udtømmende belysning af projektets problemstilling, idet projektets metode omfatter en kombination af spørgeskemaundersøgelsen med registerbaserede virksomhedsdata herunder løndata. Denne kombinationsmulighed vil blive udnyttet i en række særskilte publikationer. Et eksempel er: Ibsen og Stamhus (2006) om udbredelsen af lønsystemer, men flere er under forberedelse. Der vil således foregå en løbende publicering fra projektet udover denne rapport. Rapporten er opbygget med en indledende teoretisk redegørelse for projektets problemstilling, herefter følger en nærmere datapræsentation forinden de fire selvstændige svaranalyser fra de tre sektorer: industri, bygge- og anlæg og service. Rapporten afrundes af et sammenfattende og konkluderende kapitel. 1

6 2. Teoretisk og aktuel baggrund for projektet 2.1 Indledning I dette afsnit skal der nærmere redegøres for den teoretiske baggrund for de temaer der er slået an i projektet. Som nævnt har den danske løndannelse været præget af en betydelig grad af lønmoderation i 90'erne og frem jf. DØR (2002). Dette "paradoks" er delvist uforklaret, og det er derfor projektets ambition at finde forklaringer herpå gennem analyser af selve løndannelsesprocessen, og de faktorer, der omgiver den. Selvom projektet således har en egentlig problemstilling, kan hovedformålet med projektet dog formuleres til at være en generel undersøgelse og belysning af den danske løndannelsesproces i udvalgte sektorer i den private sektor. Projektets aktualitet tydeliggøres af den seneste lønudvikling, jfr. figur 1, der viser en fortsat moderat lønstigningstakt. Denne lønstigningstakt skal holdes op mod en historisk høj beskæftigelse og fortsat faldende ledighed. Figur 1 Anm.: Et negativt ledighedsgab betyder at den beregnede strukturelle ledighed er større end den faktiske ledighed, hvilket er med til at presse økonomien. Referenceforløbet i figur 4.12b er baseret på fire centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, pensionsbidrag, arbejdstid samt løn under sygdom og barsel. Bidragene fra arbejdstid samt løn under sygdom og barsel er samlet i kategorien Feriefridage mv. På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt. Referenceforløb baseret på de centralt fastsatte satsændringer er derfor forholdsvis usikre pejlemærker for udviklingen i timefortjenesten. Overenskomsterne gælder frem til 1. marts Den faktiske lønudvikling er baseret på DAs KonjunkturStatistik. Kilde: Finansministeriet (2006) Som det fremgår af figuren leverer løndannelsen i den private sektor fortsat overraskende moderate lønstigninger set i forhold til den positive udvikling i beskæftigelsen udtrykt ved udviklingen i ledighedsgabet i figuren. Tilmed viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (2006), at årsstigningen i lønomkostningerne fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006 udgjorde 3,2 %, hvilket må vurderes som værende en moderat stigning. Moderationen tydeliggøres yderligere af, at der er tale om et fald i årsstigningstakten på 0,1 % i forhold til 2. kvartal For dansk økonomi er lønmoderation et 2

7 væsentlig bidrag til at sikre en fortsat høj beskæftigelse ved at sikre en sammenhæng mellem lønomkostninger og arbejdsproduktivitet. 2.2 Forklaringer på lønmoderation Der kan umiddelbart fremkaldes en række forklaringstyper på baggrunden for lønmoderation i et decentraliseret forhandlingsregime. en stærk konkurrencesituation f.eks. i forhold til udenlandske virksomheder dæmper lønkravene, da der herved opstår en stærkere forbindelse mellem løn og beskæftigelse, som erkendes af arbejdstagere og fagforeninger. udviklingen i virksomhedernes lønsystemer kan have skabt en tættere sammenhæng mellem den enkelte arbejdstagers løn og produktivitet. fællesforståelser (eks. if. hensynet til konkurrenceevnen) mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på centralt og lokalt plan kan rammelægge den lokale løndannelse. Stærke fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer fremstår her som en betingelse for lønmoderation, der inddæmmer free-rider problemer. eksisterende normer omkring løndannelsen kan medvirke til at skabe forhandlingsløsninger, der mindsker konflikter og skaber konsensus mellem forhandlingsparterne. en stigende udbredelse af supplerende belønningsformer i form af eks. overskudsdeling, medarbejderaktier o.a. der kan skabe en stærkere forbindelse mellem aflønning og virksomhedens indtjening og markedssituation. en øget anvendelse af alternative belønningsformer i form af personalegoder kan mindske det direkte lønpres og medvirke til at fastholde og rekruttere medarbejdere uden skadelig lønkonkurrence. forekomsten og udbredelsen af såkaldte interne arbejdsmarkedsorganisationer på virksomhederne kan mindske den virksomhedsspecifikke løndannelses påvirkning fra det eksterne arbejdsmarked f.eks. ved at mindske behovet for rekruttering af arbejdskraft gennem højere lønninger. Dette vil modvirke forekomsten af lønspiraler. I den arbejdsøkonomiske faglitteratur har der i en årrække eksisteret en empirisk og teoretisk diskussion vedrørende indflydelsen fra forskellige forhandlingsregimer på lønudviklingen (se oversigten i Stamhus, 2002), hvor en eller flere af ovenstående forklaringstyper har været bragt i anvendelse. Empirisk var der i en årrække en vis konsensus i retning af, at helt decentraliserede eller centraliserede forhandlingsregimer bedst sikrede lønmoderation (se eks. Calmfors og Driffill, 1988), men nyere studier som Teulings og Hartog (1998) har dokumenteret, at koordinerede eller centraliserede regimer bedst sikrer lønmoderation. På denne baggrund kan det virke overraskende, at den øgede decentralisering af den danske løndannelse tilsyneladende har resulteret i en øget lønmoderation. Det overraskende i denne konstatering må imidlertid modificeres, hvis der reelt er sket en overgang fra makro- til mikrokorporatisme, jf. Soskice (1990). Decentraliseringen af den danske løndannelse 3

8 kan således have overført de fællesforståelser der tidligere eksisterede mellem toporganisationerne til det decentrale niveau. Den danske løndannelse i den private sektor har gennemgået en decentraliseringsproces siden slutningen af firserne. Denne decentraliseringsproces har tilsyneladende medvirket til et brud med tidligere tiders løndannelse. Der er m.a.o. sket en forandring af den danske Phillipskurve-relation. Der eksisterer imidlertid ikke nogen nyere forskningsresultater der beskriver forandringsprocesserne i løndannelsen og dermed baggrunden for lønudviklingen. Dette projekt skal derfor søge at ajourføre dansk lønforskning på dette punkt. Nytten af en ny indsigt på dette felt består i en bevidstgørelse af regering og arbejdsmarkedets parter om væsentlige processer på arbejdsmarkedet. Denne indsigt kan være nødvendig i.f.t. politiske reguleringer på arbejdsmarkedet, selv på områder der kun indirekte spiller ind på løndannelsen som eksempelvis reguleringer af dagpengesystem og voksen- og efteruddannelsessystemet. Den set i et samfundsøkonomisk perspektiv positive udvikling i den danske løndannelse, der tilsyneladende har skabt sammenhæng mellem løn, produktivitet og beskæftigelse, skulle gerne fastholdes og alene derfor bør der indhentes ny viden om løndannelsen. 2.3 Undersøgelsestemaer Empiriske analyser af løndannelsen gennemføres normalt ud fra to forskellige tilgange, der bygger på to delvis konkurrerende lønteorier: En markedsmæssig og konkurrenceorienteret tilgang, hvor lønniveau og lønstruktur bestemmes af udbuds- og efterspørgselsforhold på vare- og faktormarked med tillæg fra indflydelsen fra andre makroøkonomiske faktorer som udviklingen i produktivitet og inflation. En institutionel tilgang, hvor lønniveau og lønstruktur aftales i et forhandlingsspil. Her er forhandlingsniveau, aktørernes præferencer, normer og rutiner på arbejdspladsen, virksomhedens lønpolitik, og forhold der omgiver forhandlingsprocessen afgørende for lønnens højde og lønstrukturens udseende. Virksomhedernes interne lønstruktur kan her udmærket afvige fra det eksterne arbejdsmarkeds lønstruktur, og ændrer sig nødvendigvis ikke i takt med denne. De to forskellige analysetilgange kan udmærket supplere hinanden og bygger grundlæggende på den tanke, at løndannelsen er et resultat af både markedsmæssige og institutionelle forhold, ligesom virksomhedsinterne forhold kan spille en afgørende rolle for løndannelsen. Teoretisk kan løndannelsen på denne baggrund betragtes som en form for "rent-sharing" mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Dette er således udgangspunktet i fagforeningsmodeller (Layard et al., 1991 og Teulings og Hartog, 1998), insider-outsider modeller (Lindbeck og Snower, 1988) og efficienslønmodeller (Akerlof og Yellen, 1986). Dette projekt har søgt at kombinere de to tilgange gennem i projektets undersøgelsestemaer, der har været styrende for udarbejdelsen af den spørgeskemaundersøgelse der har været det metodiske hovedredskab for projektet. Det skal dog her bemærkes, at spørgeskemaet er sammentænkt med virksomhedsspecifikke registerdata, der skal anvendes til at analysere de kausale sammenhænge 4

9 mellem en række af undersøgelsesspørgsmålene og virksomhedens baggrundsdata i form af løn-, beskæftigelses- og regnskabsdata. Overordnet er følgende syv temaer udvalgt på baggrund af en række virksomhedsspecifikke pilotcases, der er gennemført forud for spørgeskemaundersøgelsen og på baggrund af den lønteoretiske litteratur. 1. Løndannelsen og virksomhedens baggrundsfaktorer 2. Løndannelsen og de virksomhedsinterne forhold 3. Påvirkninger fra virksomhedseksterne forhold 4. Løndannelsen og arbejdsmarkedet 5. Lønfleksibilitet 6. Løndannelsen, lønforhandlinger og forhandlingssystemet 7. Løndannelsen og virksomhedens lønsystem og lønpolitik Nedenfor følger en kort beskrivelse af de valgte temaer og deres teoretiske forankring. Løndannelsen og virksomhedens baggrundsfaktorer Under dette tema sættes der fokus på hvorledes den virksomhedsspecifikke løndannelse er påvirket af en række forhold i virksomhedens markedsomgivelser. Tesen er at bl.a., at markedsrammerne er forskellige for virksomhederne og at dette påvirker lønudviklingen. Eksempelvis må det i udgangspunktet antages, at stærk konkurrence på markedet og en høj priselasticitet for virksomhedens produkter virker løndæmpende. Dette må særligt antages at gælde for eksportorienterede virksomheder. Antagelsen bygger på formodningen om, at medarbejderne erkender en forbindelse mellem løn, prisstigninger og jobs, således at lønkravene modereres for at bevare beskæftigelsen. En alternativ og supplerende forklaring kan være, at virksomhedens ledelse stærkere vil modsætte sig lønstigninger for at bevare konkurrenceevne og omsætning. Styrken af sammenhængen mellem løn, priser og job kan i øvrigt afhænge af en række forhold der kort er oplistet nedenfor. Det drejer sig om:! virksomhedens muligheder for at forbedre produktiviteten eks. gennem teknologisk udvikling af produktions- og procesudstyr og arbejdsorganisering,! lønnens andel af de samlede produktionsomkostninger,! retfærdighedsbetragtninger der etablerer en sammenhæng mellem løn og produktivitet, hvilket kan føre til produktivitetsfald, hvis lønkrav ikke imødekommes. Spørgsmålene i relation til dette tema skal sammenkobles med virksomhedens løndata for at belyse teserne. Løndannelsen og de virksomhedsinterne forhold Decentraliseringen af den danske løndannelse burde i udgangspunktet gøre lønnen mere afhængig af virksomhedsspecifikke forhold generelt. Derfor skal det også undersøges, hvilken rolle disse 5

10 forhold spiller for løndannelsen. Med virksomhedsinterne forhold tænkes der først og fremmest på udviklingen i virksomhedens finansielle situation eks. overskud og omsætning. Den finansielle situation udgør virksomhedens budgetrestriktion og udviklingen i denne må forventes at spille en vis rolle for, hvilke lønkrav der imødekommes. I den lønteoretiske litteratur peges der i øvrigt på en negativ eksternalitetseffekt af denne relation mellem løn og finansielle forhold, idet relationen kan føre til en løndannelse, der kan karakteriseres som en form for overskudsdeling, der kan isolere lønudviklingen fra arbejdsmarkedssituationen og herved mindske mulighederne for at nedbringe ledigheden gennem løntilpasning. Relationen kan også henføres til insider-outsider teorien. I sammenhæng med denne teoretiske tilgang må beskæftigelsesudviklingen på virksomheden også antages at spille en rolle, idet et fald eller en stigning i beskæftigelsen påvirker jobsikkerheden for insiderne og dermed lønkravenes størrelse. Løndannelsen og eksterne forhold Traditionelt vil en række forhold uden for virksomheden påvirke resultatet af lønforhandlingerne, mest indlysende er inflationsudviklingen. Ifølge fagforeningsmodeller vil fagforeninger være fokuserede på at bevare eller forbedre medlemmernes realløn. Derfor burde inflationsudviklingen påvirke lønudviklingen i større eller mindre grad. Dette kan dog modificeres af, at arbejdstagerne er fokuserede på deres relative aflønning, hvilket kan svække effekten af inflationen og fokus på reallønnen. Løndannelsen og arbejdsmarkedet I økonomisk teori er det en typisk antagelse, at lønnen er en funktion af ledigheden, og at virksomheden ikke betaler en højere eller lavere løn end den, der er givet af markedet for arbejdskraft. Det er imidlertid velkendt, at dette postulat ikke er dækkende for sammenhængen, idet eksistensen af virksomhedsspecifikke lønninger og lønstivhed peger på en sammenhæng mellem lønnen og situationen på arbejdsmarkedet, der afviger fra denne standardteoretiske sammenhæng. Det er således lønfleksibilitetsspørgsmålet i relation til ledighed og konjunktur, der er i fokus. I det nedenstående skal der kort redegøres for de relationelle forhold, der mere konkret skal belyses i spørgeskemaet. Arbejdsløsheden vil påvirke lønudviklingen i henhold til flere teoretiske tilgange (fagforeningsmodeller, insider-outsider teori). Lønstivhedsdiskussionen har imidlertid påvist, at der på tværs af lande, brancher og sektorer eksisterer forskellige grader af fleksibiliteten. Et højt kvalifikationsniveau blandt medarbejderne og virksomhedsintern opkvalificering øger transaktionsomkostningerne ved en høj personaleomsætning og kan derfor forklare, hvorfor virksomheder må følge lønudviklingen på det lokale arbejdsmarked, uanset virksomhedens egne forhold. En stærk konkurrence om de bedst kvalificerede medarbejdere inden for et lokalt arbejdsmarkedsområde vil derfor tendere imod at drive lønningerne op. Retfærdig løn -versionen af efficienslønteori indikerer, at det ikke kan betale sig for virksomheden at sænke lønnen på virksomheden uanset konjunkturforholdene, idet det dels kan opfattes som urimeligt af medarbejderne, dels kan medføre at de mest velkvalificerede forlader virksomheden. Disse forhold kan indikere, at afskedigelser foretrækkes frem for justeringer af lønningerne og at lønstigninger endog kan forekomme af rekrutteringshensyn. 6

11 Den markedsmæssige sammenhæng mellem løn og ledighed for den enkelte virksomhed er delvist betinget af omkostningsstruktur, teknologi og priselasticiteten for virksomhedens produkter. Derfor er det ikke oplagt, at lønnedgang i alle tilfælde kan sikre beskæftigelsen på virksomheden. Det skal derfor nærmere analyseres, hvor udbredt behovet for lønfleksibilitet er, set på denne baggrund. Hvis lønnen skal regulere beskæftigelsen kræver det konkurrence om jobbene. Hvorvidt der faktisk finder en direkte konkurrence sted ved, at ledige udøver et nedadgående lønpres, er imidlertid tvivlsomt af flere årsager. Eksempelvis er der ikke sikkert, at virksomhederne faktisk ønsker denne form for konkurrence pga. den uro den kan skabe på virksomheden. Dertil kommer spørgsmålet om tilstrækkelige kvalifikationer hos de ledige. De konkurrencemæssige forhold på arbejdsmarkedet afsmitning på lønnen er derfor uklare og kræver nærmere forskningsmæssig undersøgelse. Lønfleksibilitet kan tilvejebringes ad flere kanaler og behøver ikke nødvendigvis at gennemføres som en generel sænkelse af timelønnen. I takt med udbredelsen af virksomhedsspecifikke lønsystemer har virksomhederne fået flere muligheder for at tilpasse lønningerne til virksomhedens situation. Det vil gennem tilpasninger af elementer (tillæg, bonusordninger o.lign.) i lønsystemet være muligt at undgå nogle af de negative effekter (eks. større personaleomsætning) af mere direkte lønsænkninger. Der vil i spørgeskemaet blive formuleret spørgsmål, der retter sig mod at belyse denne tese. Efficiensløn udgør en udbredt teoretisk forklaring på lønstivhed. Der skal her afprøves forskellige versioner af efficienslønteori. Amerikanske studier indikerer, at virksomheder er tilbageholdende med at justere lønnen på baggrund af overvejelser om en negativ påvirkning af arbejdsproduktiviteten. Løndannelsen, lønforhandlinger og forhandlingssystemet Under dette tema sættes der fokus på den konkrete forhandlingsproces og de institutionelle rammer om løndannelsen. I en Dunlop sk (1948) industrial relations system tilgang har de institutionelle rammer - eks. forekomsten af nøgleforhandlingsområder - stor betydning for udfaldet af løndannelsen. Der må forventes at eksistere et samspil i den danske løndannelse mellem forhandlingssystemer og de virksomhedsbaserede forhandlinger. Samspillet omfatter ikke blot de rammer der fastlægges gennem overenskomstsystemet, men også mere uformelle rammevilkår, der etableres af kontakt og dialog mellem arbejdsmarkedets parter. De virksomhedsbaserede forhandlinger vil blive belyst ved spørgsmål om forhandlingsargumenter og hvilke principper der fra virksomhedens side betragtes som centrale for lønudviklingen. I denne sammenhæng skal der peges på, at det er teoretisk og empirisk dokumenteret, at lønsammenligninger og relative lønpositioner (eks. til andre faggrupper) spiller en stor rolle i lønforhandlingerne. Denne tese vil derfor også blive belyst. Løndannelsen og virksomhedens lønpolitik og lønsystem Der anvendes i stigende grad præstationsbaserede aflønningssystemer på virksomhederne. Dette skulle give sig udslag i en løndannelse der i højere grad afspejler den enkeltes medarbejder eller 7

12 grupper af medarbejderes produktivitet og samtidig bliver lønudviklingen bundet til virksomhedsspecifikke forhold. Selv uden deciderede præstationsfremmende lønsystemer opererer mange virksomheder med lønpolitikker baseret på objektive jobvurderinger, der fastlægger en lønstruktur på virksomheden. Det er velbeskrevet i human ressource management-litteraturen, hvorledes en sådan lønstruktur kan fastlægges. Lønstrukturen signalerer lønpolitikken for forskellige medarbejdergrupper og den kan muliggøre differentierede lønstigninger, f.eks. som følge af ændringer i personalesammensætning og markedsforhold. Dette kan dæmpe tendensen til generelle lønstigninger. Det er på den baggrund relevant at inddrage spørgsmålet om muligheden for og anvendelsen af løndifferentiering i spørgeskemaundersøgelsen. Tidligere forskning har dokumenteret, at der eksisterer en høj afsmitningsgrad i løndannelsen på tværs af virksomhederne. Vi vil søge at belyse om denne afsmitning fortsat er fremtrædende. Afsmitningsmekanismer modvirker tendensen til en virksomhedsbaseret aflønning, afhængigt af om sammenligninger er et accepteret element i lønforhandlingerne. Den teoretiske baggrund for denne tese kan findes i efficienslønteori og ideen om relative lønningers betydning for arbejdsmoral, personaleomsætning og produktivitet. Ovenstående temaoverskrifter kan delvis genfindes i de tre spørgeskemaer. Disse er gengivet bagerst i denne publikation som bilag. 8

13 3. Datapræsentation 3.1 Introduktion og baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er som nævnt gennemført med henblik på at belyse forskellige problemstillinger vedrørende den virksomhedsspecifikke løndannelse i de tre sektorer: industri, byggeog anlæg og service. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med tre selvstændige spørgeskemaer ét for hver sektor. Af hensyn til repræsentativiteten skal undersøgelsen omfatte en repræsentativt udtræk af virksomheder inden for de tre sektorer, og stiles til virksomheder med mindst 10 ansatte. Surveyen skal indhente tilkendegivelser fra nøglepersoner på virksomheden (adm. direktør, personalechef e.lign.) om de problemstillinger, der skal analyseres i projektet. Herefter er det hensigten at sammenkoble de indhentede data med firmastatistik og løndata for den enkelte virksomhed. Det medfører at det for hver enkelt virksomhed, der besvarer spørgeskemaet, skal være muligt at sammenkoble besvarelserne med løndata for den samme virksomhed. 3.2 Ramme for populationen Selve rammen for populationen er virksomheder som har indberettet løndata, idet surveyen skal sammenkobles med denne. Populationen er udvalgt inden for følgende brancher og størrelsesgrupper mv.: Industri: DB Service: DB03 52, 65, 66, Bygge- og anlæg: DB03 45 Alle virksomheder med mindst 10 ansatte indgår i populationen Tabel 3.1 Ramme for undersøgelsen Antal fultidsansatte NACE (+) total antal virksomheder Industri Service Bygge- og anlæg Total Udvælgelse af stikprøve Stikprøven er stratificeret inden for hver enkelt branche efter atp-beskæftigelsen for 2004, udvælgelsesprocenterne er forskellige afhængige af branchen, dette er gjort for at opnå tre ca. lige store stikprøver: 9

14 Tabel 3.2 Udvælgelsesprocenter Antal fultidsansatte NACE (+) Udvælgelses-pct Industri Service Bygge- og anlæg Tabel 3.3 Udsnit antal udvalgte virksomheder / stikprøven Antal fultidsansatte NACE (+) total antal virksomheder Industri Service Bygge- og anlæg Total Gennemførelse af undersøgelsen Spørgeskemaerne blev udsendt medio maj, ca. d. 30. maj modtog virksomheder som endnu ikke havde indberettet en rykker, rykkerens frist var d. 8. juni. Inden rykkeren blev udsendt havde undersøgelsen opnået en svarprocent som lå på: industri: 42% service: 44% bygge- og anlæg: 46% Den endelige svarprocent blev på 56, jf. tabel 3.4, hvilket er flot for en frivillig undersøgelse Skemaerne blev sendt til scanning da posten var modtaget tirsdag d. 14. juni. De skemaer som herefter blev modtaget frem til 27. juni er blevet indtastet manuelt. 10

15 Tabel 3.4 Svarprocenter Antal fultidsansatte NACE (+) total Industri Service Bygge- og anlæg Total pct. 3.5 Metodemæssig behandling af besvarelser Data er modtaget fra scanning i tre forskellige filer, én for hver branche, og er holdt adskilt således, da spørgeskemaerne og dermed nummereringen af spørgsmålene ikke er identiske. Der er kørt noget opretning af data. I de spørgsmål hvor der er en ved ikke / ikke relevant kategori, men hvor virksomheden ikke har markeret noget svar, regnes svaret som et ved ikke / ikke relevant svar. Hvis spørgsmålet ikke har nogen ved ikke / ikke relevant kategori markeres manglende markering med et punktum. Hvis virksomheden ikke har svaret på om de er en del af en koncern (meget få tilfælde), regnes de for ikke at tilhøre en koncern. Med hensyn til de to spørgsmål hvor det er muligt at angive at man ikke har personalegruppen ansat (vedr. kollektive overenskomster samt lokale lønforhandlinger), kan der observeres en vis uoverensstemmelse mellem svarene for den enkelte virksomhed. Dette er ikke forsøgt oprettet. Disse svar vil det derfor sandsynligvis være nødvendigt at checke op imod lønstatistikken, eller overveje deres brugbarhed. 11

16 4. Svaranalyse Industri 4.1 Indledning Denne deleanalyse knytter sig til industrisektoren og behandler de faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes løndannelse, herunder konkurrenceforhold, lønpolitik, lønsystemer, generelle arbejdsmarkedsforhold og forhandlingssystemer. Svaranalysens stikprøve består af 1284 virksomheder, som omfatter et repræsentativt udtræk af industrivirksomheder med mindst 10 ansatte. Virksomhederne i stikprøven er fordelt mellem 4 grupper af virksomheder med enten 10-19, 20-49, eller 100(+) fuldtidsansatte. Ud af de 1284 virksomheder er der en gennemsnitlig svarprocent på 56 pct., hvilket giver en samlet stikprøve på 714 virksomheder. Til hver figur og tabel er spørgsmålene, der er stillet i spørgeskemaet, gengivet, og spørgsmålsnumrene er i overensstemmelse med de i spørgeskemaet anvendte. Hvis andet ikke er nævnt, dækker missing over de, der ikke har svaret, samt de, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 4.2 Virksomheden generelt Indledningsvist præsenteres nogle generelle karakteristika for de i undersøgelsen inkluderede virksomheder. Tabel 4.1 Spg. 1 Er virksomheden del af en koncern/virksomhedsgruppe? ja nej i alt Tabel 4.2 Spg. 1a Er virksomheden moderselskab eller datterselskab? moderselskab datterselskab i alt Det er kun virksomheder, som er en del af en koncern/virksomhedsgruppe, der har svaret på, hvorvidt virksomheden er et moder- eller datterselskab. De to ovenstående tabeller er illustreret i figuren nedenfor, hvoraf det fremgår, at ca. to tredjedele af virksomhederne fra industrien er en del af en koncern eller virksomhedsgruppe. Kun lidt under en tredjedel af denne gruppe er et moderselskab. 12

17 Figur 4.1 ikke del af koncern eller virksomhedsgruppe # 220, 31 % moderselskab # 143, 20 % datterselskab # 351, 49 % Tabel 4.3 Spg. 2 Er virksomheden fortrinsvis: underleverandør producent af egne varer i alt Det sidste spørgsmål under virksomheden generelt viser, at ca. 3 / 4 af industrivirksomhederne er producenter af egne varer frem for underleverandører. 4.3 Virksomhedens konkurrenceforhold Her gives en oversigt over virksomhedernes konkurrenceforhold på det indenlandske marked og på eksportmarkederne. Desuden belyses de faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne, og afslutningsvist ses der på sammenhængen mellem løn- og prisudvikling. Tabel 4.4 Spg. 3 Hvordan kan konkurrenceforholdene for virksomhedens produkter beskrives? hjemmemarked eksportmarked stærk konkurrence nogen konkurrence ringe konkurrence ingen konkurrence i alt Missing = 32/150 Langt hovedparten af de adspurgte virksomheder vurderer, at de agerer på markeder præget af stærk eller nogen konkurrence, jf. svarfordelingen i tabel 4.4, dog anslår ca. en femtedel, at de ikke kender konkurrenceforholdene på eksportmarkederne (missing = 150) eller måske mere sandsynligt, at der ikke er tale om eksportvirksomheder, hvorfor de ikke finder dette relevant, idet missing angiver en samlet besvarelseskategori: ved ikke/ikke relevant. Det er formodningen her, at en sammenkædning med løn data vil afdække en forskel i lønstigningstakten afhængig af konkurrenceforholdene. 13

18 Tabel 4.5 Spg. 4 I hvor høj grad har følgende faktorer betydning for virksomhedens konkurrenceevne? kvalitet pris leveringsfrister kundeønsker i høj grad i nogen grad i ringe grad slet ikke i alt Missing = 8/12/19/25 Generelt vurderer virksomhederne, at alle faktorer i høj eller nogen grad har indflydelse på konkurrenceevnen. Kvaliteten af virksomhedernes produkter målt i forhold til konkurrenterne og overholdelse af leveringsfrister vurderes dog som mere betydningsfulde end konkurrencedygtige priser og opfyldelsen af specifikke kundeønsker. Set I relation til løndannelsen kan ovennævnte markedsforhold påvirke lønnen I både opad- og nedadgående retning. Har produktprisen stor betydning taler dette for en løndæmpende effekt, omvendt kan kvalitetskrav og kundeønsker trække I retning af et behov for at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft, hvilket alt andet lige kræver et højere lønniveau på virksomheden. Mht. Sammenhængen mellem lønændringer og produktpriser viser nedenstående svarfordeling i tabel 4.6, at lønændringer i relativ høj grad overvæltes på priserne på virksomhedernes produkter. Dette kan indikere, at der er tale om arbejdsintensive produktionsforhold og/eller en produktion med ringe substitutionsmuligheder til andre produktionsfaktorer. Når lønændringer påvirker prisen på virksomhedens ydelser, har det direkte indflydelse på virksomhedens konkurrenceevne, hvilket taler for en lavere lønstigningstakt for de virksomheder, der har indikeret dette, idet medarbejdernes bevidsthed om sammenhængen formentlig vil medvirke til at moderere lønkravene. Tabel 4.6 Spg. 5 I hvilken grad påvirker lønændringer prisen på virksomhedens produkter? i høj grad i nogen grad i ringe grad slet ikke i alt Missing = Virksomhedens lønpolitik og lønudvikling Dette afsnit beskæftiger sig med nogle af de faktorer, der kan påvirke lønudviklingen på en given virksomhed. Der fokuseres blandt andet på: Afsmitningen fra andre virksomheders lønudvikling indenlandske såvel som udenlandske. Den virksomhedsspecifikke udvikling overskud, produktivitet mm. Eksogene faktorer såsom generel ledighed i Danmark. Forskellige typer af medarbejdersamtaler. Tabel 4.7 neden for viser svarfordelingen for spørgsmålet om lønpolitik som rekrutteringsmiddel. Efficiensløn teorien indeholder et rationale om, at virksomheder kan anvende et højere lønniveau som et signal- og sorteringsinstrument til at tiltrække den bedst kvalificerede arbejds- 14

19 kraft. Modsat indikerer ideen om en markedsbestemt løn, at virksomheder ikke på lang sigt selv kan fastlægge deres lønniveau. Tabel 4.7 Spg. 6 Har virksomheden en lønpolitik, dvs. bruger virksomheden løn som et middel til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere? ja nej i alt Missing = 53 Fordelingen af svarerne I tabel 4.7 viser, at mere end halvdelen af virksomhederne har en lønpolitik, dvs. At virksomhederne er bevidste om deres lønniveau i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft. Dette indikerer at lønnen ikke alene er markedsbestemt, men at virksomhederne vurderer, at de har nogen grad af diskretion i forhold til at fastlægge den virksomhedsspecifikke aflønning. Dette underbygges i tabel 4.8, idet ca. 87 % af virksomhederne indikerer, at de i høj eller nogen grad har kendskab til andre virksomheders lønniveau. En virksomhedsspecifik lønpolitik med fokus på rekruttering kræver naturligvis et indblik i konkurrerende virksomheders lønforhold. Tabel 4.8 Spg. 7 I hvilken grad har virksomheden kendskab til andre virksomheders lønniveau? i høj grad i nogen grad i ringe grad slet ikke i alt Missing = 13 I forlængelse af spørgsmålet om hvorvidt virksomhederne bruger løn som et middel til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, er virksomhederne blevet bedt om at svare på, hvilken lønstrategi de anvender, jfr. Nedenstående tabel 4.9. Tabel 4.9 Spg. 8 Hvilken af nedenstående lønstrategier har virksomheden valgt at satse på? højtløn gennemsnitlig løn lavtløn anden i alt Missing = 14 Tabel 4.9 viser, at kun få virksomheder anvender en højtløn strategi, mens ca. 83 % angiver at satse på en gennemsnitsløn, hvilket kan fortolkes som en indikation af, at virksomhederne først og fremmest er fokuserede på at betale, hvad der tilnærmer sig en markedsløn. Dette indikerer at forekomsten af mere differentierede lønstrategier og politkker reelt er begrænset. I hvert fald er virksomhedernes overordnede strategi at betale den gennemsnitlige løn i markedet for at sikre sig en tilstrækkelig arbejdsstyrke. 15

20 For at få belyst forhandlingsmønsteret på virksomhederne er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt der gennemføres løn- og medarbejdersamtaler. Den danske løndannelse er som tidligere nævnt blevet mere decentral og samtidig er udviklingen gået imod en mere individuel lønfastsættelse. I forhold til dette viser tabel 4.10, at lønsamtaler forekommer på næsten 3 ud af fire virksomheder. Medarbejderudviklingssamtaler har en tilsvarende udbredelse, mens kombinationen af MUS og løn, derimod kun optræder på 40 % af virksomhederne. Tabel 4.10 Spg. 9 Gennemfører virksomheden følgende typer af samtaler med medarbejderne: lønsamtaler gennemføres mus* mus med drøftelse af løn ja nej i alt Missing = 83/86/110 *mus: medarbejderudviklingssamtaler Mere centralt for løndannelsen er spørgsmålet om, hvilke faktorer der i størst grad påvirker virksomhedens lønudvikling. En rangordning på baggrund af svarfordelingen i tabel 4.11, hvor kategorien i høj grad og i nogen grad sammelægges giver følgende resultat: 1. Kvalifikationer 2. Overskud 3. Produktivitet 4. Omsætning Rangordningen indikerer, at såvel en personlig faktor som kvalifikationer som en mere generel virksomhedsspecifik faktor som overskud har den største indflydelse på lønudviklingen. Det skal særligt bemærkes, at hver femte virksomhed angiver at udviklingen i overskud i høj grad har betydning. Tabel 4.11 Spg. 10 I hvilken grad påvirkes virksomhedens lønudvikling af følgende forhold? omsætning overskud produktivitet kvalifikationer i høj grad i nogen grad i ringe grad slet ikke i alt Missing = 41/26/44/30 Det er en normal antagelse i økonomisk teori, at forholdene på arbejdsmarkedet er determinerende for lønudviklingen. Denne antagelse kan dog modificeres, idet efficiensløn teori og insider-outsider teori indikerer en adskillelse af de eksterne markedsforhold fra den virksomhedsspecifikke lønudvikling. Projektet har forsøgt at belyse denne problemstilling gennem nedenstående spørgsmål i tabel

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University

CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University Efter strejkerne En lønmodtager-investeringsanalyse af 2008-strejkerne i den offentlige sektor Jørgen Stamhus, CARMA, Aalborg Universitet, E-mail:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?

Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen Rapport 00-01 Marts 2000 Published by Centre for Labour

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling på cand.merc.jur Mindsteløn - i teori og praksis Opgaveløser: Tina Knutsson Vejleder: Ole Hasselbalch September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Løn, arbejdstimer og personalegoder

Løn, arbejdstimer og personalegoder Nicolai Kristensen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL Publikationen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL kan downloades

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere