Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1."

Transkript

1 Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Miljøprojekt nr. 1609, 2014

2 Titel: Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K Redaktion: Søren Vase Legarth (DELTA) Lars Sommer Søndergaard (DELTA) Foto: Lars Sommer Søndergaard, DELTA År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Russervinduer

3 Indhold Forord... 4 Sammenfatning... 5 Summary Formål Russervinduet Spørgeskemaet Udarbejdelse Indsamling af data Resultater sammenfattet Måling af lydisolation Måleobjekt Udførelse Anvendelse af designguide Resultater sammenfattet Konklusion Referencer Bilag A. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Bilag B. Spørgeskemaet Bilag C. Påmindelsesbrev Bilag D. Måling af lydisolation Russervinduer 3

4 Forord DELTA har for Miljøstyrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt udført lydmålinger med henblik på at afdække funktion og virkning af de støjreducerende vinduer, der er monteret i 14 lejligheder i Kollektivhuset ved Hans Knudsens Plads, København. Vinduerne er af den såkaldte Russervindue -type. Der er monteret to Russervinduer i hver lejlighed. Begge vinduer vender ud mod Lyngbyvej, som er en stærkt befærdet indfaldsvej til København. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduerne giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Men man tilkendegav dog samtidig, at vinduerne ikke giver tilstrækkelig frisk luft. Resultatet af lydmålingerne viser, at Russervinduerne giver et lavere støjniveau inde i lejlighederne i åben tilstand end kravet på Lden 46 db. Dog er åbningsarealet mindre end de krævede 0,35 m 2. Nærværende undersøgelse udgør en af faserne i et større projekt afrapporteret i referencerne [1] og [2]. 4 Russervinduer

5 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse er blevet gennemført med henblik på afdækning af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer (Russervinduer), der er monteret i 1. sals lejlighederne på Hans Knudsens Plads 1, 1.sal, 2100 København Ø. Der er benyttet to Russervinduer i hver lejlighed. Begge vinduer er monteret i rum, der vender ud mod Lyngbyvej, som er en stærkt befærdet indfaldsvej til København. Der er modtaget besvarelser fra 8 respondenter ud af 14 mulige. (svarprocent 57 %). Respondenterne havde i gennemsnit boet i deres lejlighed i knapt et år. Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne boede mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Det anføres endvidere, at vinduerne er lette at betjene, men besværlige at rengøre. Alle respondenter svarer endvidere, at de - når de ønsker frisk luft i lejligheden - ikke kun, som det er tilsigtet, åbner Russervinduets små felter (dvs. det udvendige og det indvendige opluk). For at få mest mulig luft ind i lejligheden åbnes også de store glasfelter, selv om disse udelukkende er tænkt som service-opluk til brug ved bl.a. vinduespudsning i konstruktionens hulrum og som redningsåbning. Vinduerne bruges dermed ikke efter hensigten, og den forventede effekt af at montere støjreducerende vinduer kompromitteres grundet dets utilstrækkelige dimensionering set i forhold til at få tilstrækkelig frisk luft ind i lejligheden. Resultatet af lydmålingerne viser, at Russervinduerne åbnet som tilsigtet giver et lavere støjniveau inde i boligerne end kravet på Lden 46 db. Dog er åbningsarealet mindre end 0,35 m 2. Med de små felter åbnet mest muligt, er Russervinduets lydisolation målt i to forskellige rum i begge tilfælde bestemt til R w+ctr = 24 db. Russervinduer 5

6 Summary A survey has been carried through with the purpose to validate the functionality and performance of a special ventilation window construction. The ventilation windows are mounted at the first floor in an apartment house at Hans Knudsens Plads 1 in Copenhagen, with two windows mounted in each apartment. The apartments are facing Lyngbyvej, a busy radial road towards downtown Copenhagen. A questionnaire was sent to 14 occupants of the apartments, 8 of them responded (corresponding to a percentage of answers of 57). The respondents have lived in their apartments one year in average. The age of the respondents was 38 years in average (between 22 and 55 years). The main part of the respondents answered that the special ventilation window construction made it possible to open the windows, without essential noise annoyance from the road traffic on Lyngbyvej. Furthermore, it was stated that it was fairly easy to operate the openable parts of the windows. However, cleaning the cavity between the two parts of the window was expressed to be difficult. All respondents stated that opening the two sashes of the ventilation window was not sufficient to achieve a satisfactory comfort level regarding ventilation. To get a larger amount of fresh air into the apartment, they also frequently opened the sashes of the window which were intended only as service - and escape openings. It was not the intention that these sashes should be used for daily ventilation purposes. Consequently, the windows were not used according to the intentions, and the expected effect of the ventilation windows was limited because of its insufficient performance in relation to achieve an acceptable ventilation of the apartment. Supplementary to the questionnaire survey, measurements of the indoor noise level from the road traffic were carried out with the open ventilation window used as intended. The noise level in the apartments fulfilled the requirement Lden 46 db. However, the opening area of the windows was less than the required 0.35 m 2. The sound insulation of the open window was measured in two apartments. The result was in both cases R w+ctr = 24 db. 6 Russervinduer

7 1. Formål Denne undersøgelse er udarbejdet af DELTA med henblik på at få bedømt funktion og virkning i praksis af de støjreducerende vinduer, der er monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal. Der er monteret to støjreducerende vinduer (Russervinduer) i hver lejlighed. Begge vinduer vender ud mod Lyngbyvej. For 13 af boligerne befinder det ene vindue sig i køkken-alrummet/stuen, og det andet vindue befinder sig i et værelse, som af en del beboere bruges som soveværelse. For én af boligerne befinder begge støjreducerende vinduer sig i køkken-alrummet/stuen. Se generel plantegning for de aktuelle rum i 12 af de 14 boliger i Bilag D. FIGUR 1 FOTO AF KOLLEKTIVHUSET OG TRAFIKKEN PÅ LYNGBYVEJ FORAN KOLLEKTIVHUSET. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse suppleret med målinger af lydisolationen. Projektet er 5. delpakke i projektet Lydmæssig optimering af Russervinduer gennemført af DELTA og H. S. Hansens Fabrikker A/S, hvor sidstnævnte har leveret facadeløsningen til de aktuelle boliger i Kollektivhuset. I de øvrige delpakker er der primært blevet udført litteratursøgning og målinger i laboratoriet. Et enkelt vindue anvendt til laboratoriemålinger har desuden også været midlertidigt monteret i en bygning ved den relativt stærkt trafikerede Randersvej i Aarhus, hvor der også er udført feltmålinger. Det hele er beskrevet i to rapporter [1][2]. Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under udviklingsprogrammet Tilskud til miljøeffektiv teknologi Russervinduer 7

8 2. Russervinduet Herunder vises et billede af et Russervindue med forklaring på lille og stort felt, som er de dele af vinduet, der kan åbnes. Figuren og sprogbruget er anvendt i det udsendte spørgeskema. I de tidligere rapporter for dette projekt [1][2] er anvendt betegnelsen opluk om de små felter. I denne rapport anvendes dog sprogbrugen lille og stort felt. Russervindue der vender ud mod Lyngbyvej Lille felt Stort felt FIGUR 2 FOTO AF RUSSERVINDUET MED DEFINITION PÅ LILLE OG STORT FELT. 8 Russervinduer

9 3. Spørgeskemaet 3.1 Udarbejdelse Spørgeskemaet er udarbejdet af DELTA og har fokus på generel støjgene ved at bo tæt på Lyngbyvejen i København samt betjening og dagligt brug af vinduestypen. Spørgeskemaet anvender konventionelle 11-punktsskalaer, når der spørges til støjgene og støjfølsomhed, således at resultaterne kan sammenlignes med andre støjgene-undersøgelser. Det blev besluttet at lade spørgeskemaet være anonymt, men respondenten havde i spørgsmål 12 mulighed for at indsætte sit lejlighedsnummer. Spørgsmålene er fremsendt til Frank Pedersen, Miljøstyrelsen, samt Søren Haubjerg Cramer Sørensen fra facadeproducenten H. S. Hansen A/S for kommentering, inden de blev udsendt til beboerne. 3.2 Indsamling af data For at minimere indflydelsen fra en interviewer blev det besluttet at udsende spørgeskemaerne per post og lade respondenterne besvare dem anonymt. Spørgeskemaerne blev afleveret den 24. september 2013 i en lukket kuvert i postkasserne tilhørende lejlighederne på 1. sal: 111, 112, 211, 214, 311, 314, 411, 414, 511, 514, 611, 614, 711, 714. Kuverten indeholdt udover spørgeskemaet en frankeret svarkuvert med påtrykt returadresse til DELTA. 4 respondenter svarede i løbet af uge 39 og 40. Et påmindelsesbrev (se Bilag C - Påmindelsesbrev) blev afleveret i uge 42, men dette gav ikke yderligere respondenter. I uge 44 blev der forsøgt med telefonisk kontakt til de personer, der kunne slås op via Krak og De gule sider, og 1 beboer fik på ny tilsendt spørgeskemaet med frankeret svarkuvert, som blev lovet udfyldt og indsendt. I uge 46 modtog DELTA endnu et besvaret spørgeskema per post, men da det stadig var ønsket at opnå højere svarprocent, blev der 12. november gennemført personlige interviews med 3 respondenter, der ikke tidligere havde besvaret spørgeskemaet. Disse respondenter har ID: 6, 7 og 8. Det var fra starten ikke tiltænkt at udføre personlige interviews, da det potentielt introducerer en påvirkning af respondenten at skulle svare en person ansigt til ansigt. Men med den lave svarprocent blev det besluttet at forsøge alligevel for at sikre et bedre datagrundlag. Den endelig svarprocent blev på 57 %. Russervinduer 9

10 3.3 Resultater sammenfattet Dette afsnit præsenterer de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Samtlige resultater findes i Bilag A - Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er baseret på 8 ud af 14 mulige respondenter, der var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne bor mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Den gennemsnitlige beboelsesperiode var 9,8 måneder (min. 1,5 måneder - maks. 12 måneder). Spørgsmålet, der relaterer sig til tilfredshed med lejligheden, ses i Figur ) Har du et ønske om at flytte fra lejligheden? Ja Nej Ved ikke a) Hvis ja,- er en af de væsentligste grunde relateret til trafikstøj fra Lyngbyvejen? Ja Nej FIGUR 3 SPØRGSMÅL 13 OG 13A RELATERER SIG TIL, OM BEBOERNE ØNSKER AT FRAFLYTTE DERES LEJLIGHED, OG I GIVET FALD OM DET SKYLDES TRAFIKSTØJEN. 10 Russervinduer

11 Meget besværlig Meget let ) Hvordan oplever du betjeningen af Russervinduet? 18) Hvordan oplever du rengøring af Russervinduet og hulrum? Gennemsnit FIGUR 4 SPØRGSMÅL 17 OG 18 RELATERER SIG TIL BETJENING OG RENGØRING AF RUSSERVINDUET. Af spørgsmål 17 ses det, at betjeningen af vinduet er meget let, men en enkelt kommenterer, at vinduet åbner for langsomt (ved motorstyring). Til gengæld er rengøring af vinduet tydeligvis besværligt for beboerne. Spørgsmål 21 omhandler det generelle indtryk af Russervinduet, og her har 5 respondenter givet svar: Citat fra respondent ID 2): da man ikke kan åbne dem helt er det en udfordring/helt umuligt at pudse vinduer. Men støjniveauet er betydeligt reduceret. Citat fra respondent ID 3): Syntes ikke at de er optimale, da jeg ikke selv kan pudse vinduer udenfor og de bliver hurtigt møg beskidte fra Lyngbyvejen af, og det er noget møg at man ikke kan åben vinduerne midt på. Citat fra respondent ID 6): Håndtag går for let i stykker. Glas i midten (sikkerhedsforanstaltning) besværliggør rengøring, - kan ikke komme til. Citat fra respondent ID 7): Vinduet åbner alt for langsomt. Citat fra respondent ID 8): Om sommeren er der alt for varmt i lejligheden. Kommentarer fra spørgsmål 21 uddyber dette, da det nævnes, at det er umuligt at pudse vinduet udvendigt, hvor der tit samler sig skidt. Sikkerhedsglasset (vist i Figur 12) udgør også en forhindring for en beboer i forbindelse med rengøring af vinduet (kan ikke nå ned i bunden). En enkelt har haft problemer med, at håndtaget til det store felt er gået i stykker. Russervinduer 11

12 Åbner kun små felter Åbner store felter Kombinerer åbning små/store ) Hvordan anvender du Russervinduet når du ønsker frisk luft? FIGUR 5 SPØRGSMÅL 26 RELATERER SIG TIL, HVORDAN RUSSERVINDUET ANVENDES I BRUG, NÅR DER ØNSKES FRISK LUFT. Af Figur 5 er det entydige svar fra alle respondenter, at vinduet ikke anvendes efter hensigten, men at en kombination af åbning af små og store felter anvendes, når der ønskes frisk luft ) Føler du at Russervinduet giver dig mulighed for at have åbne vinduer uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt? Ja Nej Ved ikke FIGUR 6 SPØRGSMÅL 27 RELATERER SIG TIL RUSSERVINDUETS STØJREDUCERENDE VIRKNING I BRUG. Af Figur 6 ses det, at hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. 12 Russervinduer

13 ) Giver Russervinduet tilstrækkelig frisk luft om sommeren når det er åbent? Ja Nej FIGUR 7 SPØRGSMÅL 33 RELATERER SIG TIL, OM RUSSERVINDUET GIVER MULIGHED FOR TILSTRÆKKELIG FRISK LUFT. På spørgsmålet om, hvorvidt Russervinduet giver tilstrækkelig frisk luft om sommeren, når det er åbent, er svaret nej fra alle respondenterne. Det må derfor antages, at vinduet selv ved kombination af store og små felter ikke kan give tilstrækkelig frisk luft ) Har du oplevet at du ikke kan få nedbragt temperaturen tilstrækkeligt i lejligheden ved at åbne Russervinduets små felter? Ja Nej Nogle gange FIGUR 8 SPØRGSMÅL 34 RELATERER SIG TIL, OM RUSSERVINDUET GIVER MULIGHED FOR AT NEDBRINGE RUMTEMPERATUREN TILSTRÆKKELIGT. Russervinduer 13

14 ) Hvis ja,- afhjælpes problemet tilstrækkeligt ved at åbne de store felter i Russervinduet? Ja Nej Nogle gange FIGUR 9 SPØRGSMÅL 34 OG 35 RELATERER SIG TIL INDEKLIMA I LEJLIGHEDEN OG OM RUSSERVINDUETS AFHJÆLPNING VED FOR HØJ TEMPERATUR. Af spørgsmål 34 og 35 (Figur 8 og Figur 9) fremgår det, at størstedelen af respondenterne har oplevet, at temperaturen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved at åbne de små felter i Russervinduet. Dette afhjælpes i nogen grad ved at åbne de store felter, som det fremgår af Figur 9. Disse resultater understøtter svaret i spørgsmål 33, hvor det udtrykkes, at vinduet ikke giver nok frisk luft (om sommeren). 14 Russervinduer

15 4. Måling af lydisolation For at få et indtryk af russervinduets lydmæssige virkning i praksis i et rigtigt byggeri er der blevet udført feltmålinger af vinduernes lydisolation. 4.1 Måleobjekt De nederste etager på Kollektivhuset på adressen Hans Knudsens Plads 1, 2100 København, er blevet renoveret deriblandt 1. sal, hvori der er nyindrettede lejligheder. Kollektivhuset ligger lige ud til den meget trafikerede Lyngbyvej, der er den sydlige afslutning på Helsingørmotorvejen og desuden også op til en S-togsknudepunkt, der benyttes af 3 S-togslinjer, se Figur 10. Støjniveauet på facaden i 1. sals højde er af Gade & Mortensen [3] beregnet til db, hvorfor der er stillet krav til det indendørs støjniveau både med åbne og lukkede vinduer. Gade & Mortensen har ligeledes beregnet, at for at opfylde kravene på hhv. Lden 46 db og Lden 33 db indendørs i boligerne på 1. sal skal lydreduktionen (udtrykt som R w+ctr) være minimum 22 db med åbne vinduer og 39 db med lukkede vinduer. FIGUR 10 LUFTFOTO OVER LYNGBYVEJ, KOLLEKTIVHUSET OG S-TOGSBANERNE A, F OG H (OG RYMARKEN STATION). INDEHOLDER DATA FRA GEODATASTYRELSEN, ORTOFOTO 2012, DECEMBER Russervinduer 15

16 Vinduesarealerne mod Lyngbyvej består både af faste partier og et oplukkeligt parti (Russervindue). 13 ud af de 14 boliger har 2 rum ud mod Lyngbyvej, hvor det ene rum er et køkken-alrum (herefter benævnt køkken-alrum), og det andet er et tilstødende værelse (herefter benævnt værelse). Alle 14 boliger har også minimum ét rum, der har facade (og vinduer) væk fra Lyngbyvej. For 12 af de 13 boliger med to rum mod Lyngbyvej er der for værelset altid tre faste partier og ét oplukkeligt parti, mens køkken-alrummet altid har fire faste partier og ét oplukkeligt parti, se plantegning i Bilag D. Målingerne beskrevet nedenfor er udført i én af disse 12 boliger. Den sidste bolig med to rum mod Lyngbyvej har for køkken-alrummet syv faste partier og ét oplukkeligt parti, mens at værelset som ved de andre boliger har tre faste partier og ét oplukkeligt. Den sidste bolig af de 14 har kun ét rum mod Lyngbyvej, hvor der er fire faste partier og to oplukkelige. Glasset i det faste parti består af to lag lamineret glas med 24 mm argonfyldt hulrum (86.2Si Si). Glasopbygningen i det oplukkelige parti består af to lag lamineret glas indvendigt som i øvrige del af facaden (86.2Si Si) og to lag glas med argonfyldt hulrum i det ydre parti ( ). Dimensionerne af Russervinduet (højde x bredde x dybde) er ca. 2,20 m x 0,55 m x 0,32 m. Åbningsareal af indvendigt lille felt er ca. 0,29 m2, mens det udvendige lille felt er ca. 0,25 m 2, og det effektive gennemstrømningsareal mellem ruderne er ca. 0,16 m 2. Vinduet har en karmabsorbent i top og sider. FIGUR 11 FOTO UD MOD LYNGBYVEJ I ET KØKKEN-ALRUM, HVOR DER FRA VENSTRE FØRST SES RUSSERVINDUET OG DEREFTER FIRE FASTE PARTIER. 16 Russervinduer

17 FIGUR 12 ET FOTO TAGET IGENNEM ET RUSSERVINDUE, HVOR BEGGE STORE FELTER (SERVICE OPLUK) OG SMÅ FELTER STÅR ÅBNE. DEN LODRETTE RUDE INDSAT INDE MIDT I RUSSERVINDUET ER ANBRAGT AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER. 4.2 Udførelse Vinduets lydisolation blev målt med trafikken som støjkilde i henhold til DS/EN ISO [5], og beregningerne af de vægtede reduktionstal er foretaget efter metoden beskrevet i DS/EN ISO 717, Del 1 [6]. Russervinduer 17

18 FIGUR 13 FOTO TAGET UNDER MÅLING AF LYDISOLATION MED HELT ÅBNE KLAPPER, HVOR TO RØDE AFGRÆNSER 1. SAL. DE TRE MIKROFONER ER VIST MED PILE. DEN ORANGE PIL MARKERER SAMTIDIG DET VINDUE, DER ER VED AT BLIVE MÅLT PÅ - DET HØJRE VINDUE MED DEN GRØNNE PIL HØRER TIL EN ANDEN LEJLIGHED OG ER ÅBENT PÅ GRUND AF MIKROFONKABLERNE. Målingerne blev udført lige før indflytning - dette betød desværre også nogen forstyrrelse af målingerne på grund af de sidste klargøringsaktiviteter. Lyngbyvej ud for Kollektivhuset består på grund af motorvejen af adskillige vejbaner inklusive af- og tilkørsler. Afstanden mellem bygningsfacade og nærmeste vejkant er derfor få meter, hvor afstanden til midterrabat er ca. 30 m. 1. sal er placeret ca. 7 m over gadeniveau. Modtagerumsvolumen ved måling i køkken-alrum var 80,2 m 3, mens at det for værelset var ca. 26,3 m 3. For hvert rum blev der udført 3 målinger, hver hvor åbningsgraden af de små felter blev varieret. De store felter var altid lukkede under målingerne. Der blev udført målinger med de små felter helt åbne (så meget de kunne), halvt åbne (åbningsarealet blev reduceret til det halve af, hvad det havde været med helt åbne små felter) og lukkede. Målingerne er udført af Lars Sommer Søndergaard og Erik Thysell. Målinger er udført den 30. august 2012, hvor der var lav vind og en temperatur på grader. 18 Russervinduer

19 4.3 Anvendelse af designguide Ved anvendelse af designguiden [2] på det aktuelle Russervindue, opnås følgende værdier: Rw = 23 db Rw+C = 22 db Rw+Ctr = 20 db Der er her anvendt følgende dimensioner: Vindueshøjde: 2200 mm Vinduestykkelse: 320 mm Vinduesbredde: 550 mm Højde af små felter (reelt ingen betydning): 490 mm (indvendig) og 440 mm (udvendig) Karmabsorbent i hulrummet: 400 mm Afstand til loftet samt lydabsorberende materiale på loftet: 200 mm (αw = 0) Åbningsareal af små felter: 0,35 m Resultater sammenfattet Resultaterne af målingerne er sammenfattet i Tabel 1. Resultaterne fordelt på 1/3-oktavværdier er vist i Bilag D. Resultaterne målt med lukkede små felter er i mere eller mindre grad influeret af baggrundsstøj fra klargøringsaktiviteter. Disse målinger er derfor kun vejledende i denne rapport, i stedet henvises til Gade & Mortensens resultater [4], også medtaget i Tabel 1. Målingerne foretaget af Gade & Mortensen er foretaget i en anden lejlighed end målingerne foretaget af DELTA, den generelle opbygning af rummet er dog den samme. I henhold til målingerne foretaget af Gade & Mortensen er det indendørs krav til støjniveauet netop opfyldt med lukkede klapper (krav på R w+ctr 39 db) og mere end opfyldt med åbne klapper (krav på R w+ctr 22 db). Med åbne små felter er resultaterne målt af Gade & Mortensen identiske med DELTA s resultater. TABEL 1 OVERSIGT OVER MÅLERESULTATERNE. RESULTATER MÅLT AF GADE & MORTENSEN DEN 3. JULI 2012 ER MARKERET MED ET G&M Måleobjekt Sidetal i Bilag D R w [db] R w + Ctr [db] Køkken-alrum, helt åbne små felter Køkken-alrum, halvt åbne små felter Køkken-alrum, lukkede små felter Værelse, helt åbne små felter Værelse, halvt åbne små felter Værelse, lukkede små felter G&M, værelse, helt åbne klapper G&M, værelse, lukkede klapper Russervinduer 19

20 Sammenlignet med resultaterne fra designguiden [2] viser målingerne, at lydreduktionen er bedre end forventet, dog er både åbningsareal og gennemstrømningsareal mindre end de forudsatte værdier på hhv. 0,35 m 2 og 0,20 m 2. Det er derfor forventeligt at opnå højere resultater. I rapporten Lydmæssig optimering af Russervinduer [1] gav en begrænsning af åbningsarealet en forbedring på mellem 1-5 db for Rw+Ctr alt efter åbningsareal. Det er dog svært at vurdere/beregne det korrekte åbningsareal for det aktuelle Russervindue, da det indvendige lille felt i den ene side er begrænset af væggen ind til næste værelse og i den anden side af karmen til det nærmeste faste parti, se Figur 14. Tabel 1 viser desuden, at en halvering af åbningsarealet for de små felter i de anvendte Russervinduer giver en forbedring på ca. 3 db for både R w og R w+ctr. FIGUR 14 FOTO AF INDERSTE OPLUK, HVOR DET KAN SES, AT ÅBNINGSAREALET BEGRÆNSES SPECIELT MOD VÆGGEN, MEN OGSÅ I DEN MODSATTE SIDE, HVOR ÅBNINGSAREALET BEGRÆNSES AF KARMEN MELLEM DET OPLUKKELIGE OG DET FASTE PARTI. Målingerne blev udført før indflytning. Det store felt (service oplukket) var på dette tidspunkt kun tænkt anvendt til rengøring og som nødudgang og ikke til daglig ventilation. Der blev derfor ikke udført målinger af lydisolationen med denne nu gængse åbningsmulighed. I Figur 15 er vist et foto taget af brugernes udluftningsvalg en tilfældig eftermiddag i august Russervinduer

21 FIGUR 15 FOTO AF DE ÅBNE RUSSERVINDUER EN TILFÆLDIG EFTERMIDDAG I AUGUST DET KAN SES, AT BÅDE DE SMÅ FELTER STÅR ÅBNE, OG OGSÅ DE STORE FELTER (SERVICE OPLUK) ER I NOGLE TILFÆLDE ÅBNE. Russervinduer 21

22 5. Konklusion En spørgeskemaundersøgelse er blevet gennemført med henblik på afdækning af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer, der er monteret i 1. sals lejlighederne på Hans Knudsens Plads 1, 1.sal, 2100 København Ø. Der er indhentet besvarelser fra 8 ud af 14 respondenter (svarprocent 57 %). Respondenterne havde i gennemsnit boet i deres lejlighed i knapt et år. Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne boede mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Der svares, at vinduerne er lette at betjene, men besværlige at rengøre. Alle respondenter svarer, at de anvender en kombination af små og store felter, når de ønsker frisk luft i lejligheden, og dette skyldes, at der ikke kommer luft nok ind via de små felter. Vinduerne bruges dermed ikke efter hensigten, og den forventede effekt af at montere støjreducerende vinduer kompromitteres grundet dets utilstrækkelige dimensionering set i forhold til at få tilstrækkelig frisk luft ind i lejligheden. Det kan med stor sandsynlighed antages, at der i disse lejligheder er et øget behov for variabel friskluftindtag grundet lejlighedernes orientering mod sydvest og de store vinduespartier. Dette giver om sommeren høje temperaturer i lejligheden, hvorved der opstår behov for effektiv udluftning, da der ifølge enkelte beboeres oplysning ikke er monteret centralstyret udluftning i lejlighederne (kun sug i emhætte). Ydermere er køkkenet en integreret del af stuerummet, hvorfra der genereres varmeudsving og mados, som kun kan reguleres ved et (ifølge enkelte beboeres svar) svagt emhættesug samt ét Russervindue placeret diametralt modsat. Der er desuden foretaget lydmålinger inden indflytning for at kontrollere støjniveauet. Målingerne er nærmere beskrevet i Bilag D og viser, at støjniveauet indendørs med åbne vinduer er mindre end kravet på Lden = 46 db. 22 Russervinduer

23 Referencer [1] Søndergaard, Lars Sommer; Olesen, Henrik S. Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012, Miljøstyrelsen ISBN nr htm. [2] Søndergaard, Lars Sommer; Olesen, Henrik S. Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation. DELTA rapport TC , A581085%20-%20Designguide_russervinduers%20lydisolation%20-%20TC pdf [3] Gade, Anders Chr. Krav til lydisolation og dokumentation af facader mod Lyngbyvej. Gade & Mortensen akustik A/S notat [4] Johannessen, Hallur, Mortensen, Bo Kollektivhuset. Boliger på 1.sal. Målinger af lydisolation Gade & Mortensen akustik A/S rapport nr [5] DS/EN ISO 140-5: Akustik, Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer, Del 5: Måling af facadeelementers luftlydisolation i bygninger. [6] DS/EN ISO 717-1:2013: Akustik, Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele, Del 1: Luftlydisolation. Russervinduer 23

24 Bilag A. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Resultaterne er baseret på 8 ud af 14 mulige respondenter. Resultaterne præsenteres i samme rækkefølge, som spørgsmålene fremkommer i spørgeskemaet (se Bilag B - Spørgeskemaet). Resultaterne er repræsenteret ved følgende typer grafer: Gennemsnitsværdier markeret med 95 % konfidensintervaller Individuelle bedømmelser Histogrammer Generelt Spørgsmål 1-4 relaterer sig til beboerens generelle trafikstøjgene både inde og udenfor. Personlige oplysninger Spørgsmål 5-14 relaterer sig til beboerens personlige data i forhold til støjfølsomhed, utryghed og tilfredshed med lejligheden generelt. 5) Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år). 6) Kønsfordelingen var: 3 mænd, 5 kvinder. 7) 8) Respondenterne bor mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer et barn under 10 år. 9) Den gennemsnitlige beboelsesperiode var 9,8 måneder (min. 1,5 måneder - maks. 12 måneder). 24 Russervinduer

25 Russervinduer 25

26 Tilfredshed Spørgsmål fokuserer på tilfredsheden med det støjreducerende Russervindue i forhold til betjening, rengøring, kvalitet og design. 26 Russervinduer

27 21) Hvad er dit generelle indtryk af Russervinduet? Citat fra respondent ID 2): da man ikke kan åbne dem helt er det en udfordring/helt umuligt at pudse vinduer. Men støjniveauet er betydeligt reduceret. Citat fra respondent ID 3): Syntes ikke at de er optimale, da jeg ikke selv kan pudse vinduer udenfor og de bliver hurtigt møg beskidte fra Lyngbyvejen af, og det er noget møg at man ikke kan åbne vinduerne midt på. Citat fra respondent ID 6): Håndtag går for let i stykker. Glas i midten (sikkerhedsforanstaltning) besværliggør rengøring, - kan ikke komme til. Citat fra respondent ID 7): Vinduet åbner alt for langsomt. Citat fra respondent ID 8): Om sommeren er der alt for varmt i lejligheden. Dagligt brug Spørgsmål fokuserer på den daglige brug af de støjreducerende vinduer i lejlighederne. Russervinduer 27

28 28 Russervinduer

29 Russervinduer 29

30 30 Russervinduer

31 Indeklima Sp.33) Respondent 5 svarer: Hvis begge vinduer er helt åben men udelader at sætte kryds i svarfelterne. Da det er uklart, om der menes begge Russervinduer eller begge felter (små og store felter), tolkes svaret som blankt. Russervinduer 31

32 32 Russervinduer

33 Bilag B. Spørgeskemaet Spørgeskemaundersøgelse om erfaring med de støjreducerende vinduer (Russervindue) i din lejlighed. Dette spørgeskema er udarbejdet af DELTA med henblik på at få din bedømmelse af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer der er monteret i din lejlighed. De støjreducerende vinduer, der er monteret i din lejlighed, er udviklet af HansenProfile vinduer i samarbejde med Miljøstyrelsen, og spørgeskemaundersøgelsen vil give værdifuld tilbagemelding om vinduets anvendelse og funktion. Spørgeskemaet bedes udfyldt af en beboer i lejligheden, der er over 20 år gammel. Herunder vises et billede af et Russervindue med forklaring på lille og stort felt, som kan åbnes. Denne sprogbrug anvendes i spørgsmålene: 25, 33 og 34. Russervindue der vender ud mod Lyngbyvej Lille felt Stort felt Det udfyldte spørgeskema er anonymt og bedes venligst returneret i vedlagte frankerede svarkuvert. Vi håber, du vil afsætte tid til at udfylde besvarelsen. På forhånd tak. Med venlig hilsen Søren Vase Legarth, DELTA Tlf.: , Russervinduer 33

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Lydmæssig optimering af Russervinduer Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Titel: Lydmæssig optimering af Russervinduer Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Lars Sommer Søndergaard

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Miljøprojekt Nr. 727 2 Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere