Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011"

Transkript

1 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

2 Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Forord De fleste overlæger oplever i disse år store forandringer på arbejdet. Produktionskrav øges, flere har vagtarbejde, hverdagen skemalægges i højere grad, kendte strukturer brydes op, og nye organisationsformer vinder frem. Samtidig presser arbejdsgiverne på for at gøre det nemmere at sætte overlæger på arbejde alle døgnets timer. Derfor er det afgørende for Overlægeforeningen at have så præcis en viden som muligt om medlemmernes arbejdsvilkår både i forhold til de kommende forhandlinger om ny overenskomst og for at kunne prioritere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. I det følgende gives en kort gennemgang af resultaterne fra den arbejdsvilkårsundersøgelse, der blev gennemført i. Overlægeforeningens bestyrelse takker de mange medlemmer, der har taget sig tid til at medvirke i undersøgelsen. Næste undersøgelse forventes gennemført i På bestyrelsens vegne Overlæge Mogens Tangø De vigtigste fund -undersøgelsen viser, at størstedelen af overlægerne er tilfredse med deres arbejde. Et stort flertal peger på, at de har meningsfulde arbejdsopgaver. De føler, at de yder en vigtig indsats og er motiverede og engagerede i deres arbejde. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit steget med to timer fra 44 til 46 timer om ugen i hovedbeskæftigelsen. Og en større andel af overlægerne deltager i vagtarbejde. Til gengæld bruges der lidt mindre tid på bibeskæftigelse. Der er tegn på forbedringer af arbejdsvilkårene på visse områder siden. Således er der i en mindre andel, der angiver, at deres arbejde er følelsesmæssigt belastende. Og færre oplever truende adfærd. Dette gælder dog ikke alle specialer. Desuden rapporterer en større andel, at deres arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den nærmeste ledelse, og i øvrigt er oplevelsen af belønning i arbejdet steget. På andre områder er der tegn på, at arbejdsvilkårene er forringet. De vigtigste er følgende: Flere oplever dagligt arbejde som stressende på en ubehagelig måde. En større andel rapporterer om tidspres og belastende arbejdsmængde på vagter. De fleste slås med mangelfulde it-systemer. En del oplever kombinationen af høje kvantitative krav og lav indflydelse. Flere angiver utilfredshed med de fysiske rammer, herunder vagtværelse og adgang til mad og drikke under vagten. Nødvendig hjælp og støtte fra ledelse og kolleger opleves af en faldende andel.

3 Overlægers arbejdsvilkår 3 En stigende andel ønsker deltidsarbejde herunder seniorordninger og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden det fyldte 67. år. Endelig er der sket en markant stigning i andelen, der har været involveret i mere end én patientklagesag ud af adspurgte overlæger deltog i undersøgelsen, svarende til 49,4 pct. Arbejdet er finansieret og gennemført af Overlægeforeningen. Undersøgelsens resultater I det følgende præsenteres resultaterne fra 7 emner i spørgeskemaet: Demografisk baggrund, arbejdstid, arbejdsopgaver, fysiske arbejdsforhold, psykosociale arbejdsforhold, fremtidsudsigter for arbejdet og til sidst overordnet tilfredshed med jobbet. AFSNIT 1 Demografi Mandlige og kvindelige overlæger udgør henholdsvis 63 pct. og 37 pct. Gennemsnitsalderen er 56 år for mænd og 52 år for kvinder. 56 pct. af overlægerne er mellem år. Figur 3a viser, at andelen af kvinder var mindre end mænd i alle stillingskategorier. Men kvindernes andel er støt stigende og mest markant blandt ledende og specialeansvarlige overlæger. Et mandefag men kvinderne vinder frem Figur 3a: Køn fordelt på stilling Køn 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Mand Kvinde Stilling Kvinden er psykiater, manden kirurg Figur 3b: Køn fordelt på speciale Køn 100% 80% 60% 40% 20% 0% Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Speciale Mand Kvinde

4 Overlægers arbejdsvilkår 4 AFSNIT 2 Arbejdstid Arbejdsdagen er blevet længere. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hovedbeskæftigelse er 46 timer i gennemsnit. Det er to timer mere end sidste undersøgelse i. Samtidig er der flere i alle stillingsgrupper, som arbejder mere end 50 timer om ugen, se figur 3c. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant. Tabel 3c viser, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er højere for kvinder end for mænd. Overlæger inden for medicinske specialer arbejder lidt længere tid end overlæger inden for andre specialer, og ledende overlæger arbejder flere timer end ikke-ledende overlæger. Kvinder arbejder flest timer Tabel 3c Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedbeskæftigelse i Køn Mænd 45,8 Kvinder 46,1 Speciale Medicin 46,3 Kirurgi 46,1 Psykiatri 43,6 Paraklinik 46,0 Andet speciale 45,5 Stilling Ledende overlæge 51,3 Specialeansvarlig overlæge 46,5 Øvrig overlæge 45,0 Antal timer Flere har en arbejdsuge på over 50 timer Figur 3c: Andel med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 50 timer eller derover fordelt på stilling Arbejdstid over 50 timer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Stilling Færre har bibeskæftigelse 56 pct. svarer, at de ikke har bibeskæftigelse. 44 pct. har bibeskæftigelse i gennemsnit 19 timer om måneden. Det svarer til, at samtlige overlæger har ca. to timers bibeskæftigelse om ugen. Mænd har mere bibeskæftigelse end kvinder (52 pct. mod 32 pct.), og bibeskæftigelse var mindst udbredt i de parakliniske specialer. I forhold til er andelen med bibeskæftigelse faldet med to procentpoint, men forskellen er ikke statistisk signifikant.

5 Overlægers arbejdsvilkår 5 AFSNIT 3 Arbejdsopgaver 87 pct. har daglig patientkontakt. Blandt ledende overlæger er det 68 pct. Sammenlignet med er andelen af ledende overlæger med patientkontakt faldet med syv procentpoint. Men generelt er der siden blevet forholdsvis mindre tid til patienterne. Således fylder patientrelateret arbejde mindre for såvel ledende overlæger som øvrige overlæger. Denne tendens ses ikke hos de specialeansvarlige overlæger. Alle grupper bruger også forholdsvis mindre tid på forskning, læsning af faglitteratur og undervisning. Den eneste sikre vinder i kampen om lægernes tid er de administrative opgaver, som især lægger beslag på mere tid hos øvrige overlæger og ledende overlæger. Blandt ledende overlæger var det 68 pct. Sammenlignet med er andelen af ledende overlæger med patientkontakt faldet med syv procentpoint. Flertallet deltager i vagtarbejdet 56 pct. af alle overlæger deltager i vagtarbejde. Der er næsten ingen kønsforskel (57 pct. mænd og 54 pct. kvinder). Vagtdeltagelse er mindst udbredt blandt overlæger over 60 år (15 pct.) Flere medicinere og laboratorielæger i vagt Tabel 3e Vagtdeltagelse fordelt på speciale, pct. Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet 17 Inden for de vagttunge specialer anæstesi og gynækologi og obstetrik er deltagelsen henholdsvis 80 pct. og 79 pct. Siden er andelen med vagt steget med tre procentpoint, en forskel der ikke er statistisk signifikant. Overlæger i vagt har typisk 1-4 vagter om måneden, ekskl. beredskabsvagt og delvagt. Størstedelen har vagt på én afdeling og én matrikel. Blandt de ledende og specialeansvarlige overlæger deltager henholdsvis 73 pct. og 55 pct. i beredskabsvagt og 65 pct. og 49 pct. i beredskabsvagt på lørdag, søndag og søgnehelligdage. Vagt på tjenestested vinder frem Tabel 3f Forekomst af vagttyper blandt overlæger med vagtarbejde, pct. Antal gange per måned i gennemsnit Ingen 1-4 > 5 Vagttype Uden for tjenestestedet Uden for tjenestestedet lørdag, søndag og helligdage På tjenestestedet På tjenestestedet lørdag, søndag og helligdage Beredskabsvagt Beredskabsvagt lørdag, søndag og helligdage På tjenestestedet delvagt, lørdag, søndag og helligdage

6 Overlægers arbejdsvilkår 6 Vagtarbejdet opleves meningsfyldt 22 pct. af overlægerne har ofte vagt gennemsnitligt 5-6 vagter om måneden. Inden for anæstesi er tallet 40 pct., og 19 pct. inden for gynækologi og obstetrik. Kønsforskellen for alle med hyppige vagter er lille, 23 pct. mænd og 19 pct. kvinder. Størstedelen med hyppige vagter havde følgende karakteristika: øvrig overlæge (79 pct.), enten medicinsk (51 pct.) eller kirurgisk speciale (35 pct.), ansættelse på en afdeling med flere end 10 læger (86 pct.), vagt på én afdeling (93 pct.), vagt på én matrikel (91 pct.), ønske om enten færre vagter (44 pct.) eller vagter som nu (48 pct.), oplevelse af meningsfulde arbejdsopgaver i enten høj (45 pct.) eller meget høj grad (33 pct.). Siden er andelen af overlæger med hyppige vagter faldet med 3 procentpoint, men forskellen er ikke statistisk signifikant. 15 pct. af overlægerne rapporterer, at de i høj eller meget høj grad arbejder under tidspres på vagter. Tabel 3g viser, at holdningen til tidspres er mest udbredt i det medicinske speciale og blandt øvrige overlæger. Tidspres på vagter breder sig Tabel 3g Oplevelse af tidspres under vagt i høj eller meget høj grad i forhold til speciale og stilling pct. pct. Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri 2 3 Paraklinik 4 0 Stilling Ledende overlæge 2 1 Specialeansvarlig overlæge 11 5 Øvrig overlæge Andelen af overlæger med oplevelse af tidspres på vagter er steget med fire procentpoint siden, men forskellen er ikke statistisk signifikant. Ti pct. af overlægerne angiver, at vagter belaster det sociale liv i enten høj eller meget høj grad. AFSNIT 4 Fysiske arbejdsforhold Næsten en tredjedel af overlægerne har ikke eget kontor, men stort set alle overlæger har egen arbejdscomputer (93 pct.). 86 pct. angiver, at kontorfaciliteter svarer til behovet. Tabellerne 3h og 3i viser opfattelsen af teknologiske barrierer i arbejdet. 75 pct. oplever problemer med it-systemer. Overlægen har computer Tabel 3h Oplevelse af effektiv adgang til patientrelaterede it-systemer i, pct. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant Manglende svar Effektiv adgang til patientrelaterede it-systemer i det daglige arbejde

7 Overlægers arbejdsvilkår 7 men computeren virker sjældent som den skal Tabel 3i Oplevelse af besværligheder med it-systemer, pct. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant Manglende svar Oplevelse af besværligheder med it-systemer i forhold til udførelse af daglige arbejde Hver fjerde savner mad og drikke Blandt vagthavende overlæger angiver 11 pct. at være utilfredse med de fysiske rammer under vagten, mens 24 pct. er utilfredse med adgangen til mad og drikke. Det er en stigning på to procentpoint i begge tilfælde i forhold til. Forskellene er dog ikke statistisk signifikante. Efteruddannelse ofte uden løn 95 pct. havde deltaget i efteruddannelsesaktiviteter inden for det sidste år. Fordelingen af deltagelsen i aktiviteterne over antallet af dage kan ses i tabel 3j, der viser, at størstedelen bruger 3-20 dage om året. Efteruddannelse til næsten alle Tabel 3j Deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter i form af antal dage pr. år, pct. 1-2 dage 3-5 dage 6-10 dage dage > 20 dage Manglende svar pct. havde i nogen eller høj grad mulighed for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter efter behov. 46 pct. fik den fulde udgift til aktiviteterne finansieret af egen afdeling. Ulønnede efteruddannelsesdage forekom hos 48 pct., og 7 pct. brugte flere end seks ulønnede dage om året. AFSNIT 5 Psykosociale arbejdsforhold Stadig flere overlæger oplever, at de ikke kan nå alle arbejdsopgaver. De afbrydes hyppigere i arbejdet, samtidig med at opgaverne er blevet mere krævende. 2 pct. oplever altid og 14 pct. ofte, at det daglige arbejde er stressende på en ubehagelig måde. Denne andel er steget sammenlignet med. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Sværere at nå alle opgaver Tabel 3k Oplevelse af kvantitative krav i arbejdet, pct. Altid Ofte Sommetider Kvantitative krav i arbejdet Ujævnt fordelt arbejde, så det hober sig op Når ikke alle arbejdsopgaver Kommer bagud med arbejdet

8 Overlægers arbejdsvilkår 8 Øget pres på jobbet Tabel 3l Oplevelse af anstrengende indsats i arbejdet, pct. Det generer mig noget Det generer mig meget Anstrengende indsats i arbejdet Konstant tidspres grundet stor arbejdsmængde Afbrydes og forstyrres hyppigt i mit arbejde Mere krævende arbejde gennem de senere år Følelsesmæssig belastning i arbejdet Tabel 3p Oplevelse af følelsesmæssigt belastende arbejde i høj eller meget høj grad, pct. Følelsesmæssigt belastende arbejde i meget høj grad Følelsesmæssigt belastende arbejde i høj grad Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet 0 8 Omtrent hver fjerde overlæge oplevede følelsesmæssigt belastende arbejde. Flest psykiatere oplevede arbejdet som følelsesmæssigt belastende. 17 pct. af overlægerne oplever en kombination af høje kvantitative krav og lav indflydelse i arbejdet. Hvad angår stilling oplever 9 pct. ledende, 13 pct. specialeansvarlige og 19 pct. øvrige overlæger misforholdet. Flertallet får anerkendelse af ledelse og kolleger 62 pct. oplever anerkendelse og påskønnelse fra nærmeste ledelse i høj eller meget høj grad. Hver tredje rapporterer sjældent eller af og til at de får den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Hver femte mener sjældent eller af og til at modtage den nødvendige hjælp og støtte fra kolleger. Begge andele er steget, men forskellene er ikke statistisk signifikante. Færre trusler I forbindelse med patientarbejdet har 17 pct. oplevet truende adfærd, og 20 pct. har været udsat for verbale eller skriftlige trusler minimum én gang i løbet af de sidste tolv måneder. I forhold til er andelen af overlæger med oplevelse af truende adfærd faldet, men forskellen er ikke statistisk signifikant.

9 Overlægers arbejdsvilkår 9 Trusler mest udbredt i psykiatrien Figur 3d Oplevelse af trusler fordelt på speciale Holdning 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Medicin Nej Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Speciale Hver 10. mobbes Ti pct. er blevet mobbet af og til inden for de sidste seks måneder, og 29 pct. har været vidne til, at en person på arbejdet er blevet mobbet. En større andel af kvinder end mænd angav selv at være blevet mobbet. Oplevelsen af at være offer for mobning var mest udbredt i kirurgien. Tabel 3q viser, at de fleste overlæger har været involveret i patientklagesager. Siden er der sket en markant stigning i andelen af overlæger, der har været involveret i mere end én patientklagesag, og denne forskel er statistisk signifikant. Overlæger får hyppigere flere klager Tabel 3q Patientklagesager, pct. Involvering i patientklagesager Én patientklagesag Flere patientklagesager De værste af sagerne belaster 9 pct. af overlægerne meget og 7 pct. særdeles meget. Der var næsten ingen kønsforskel. Fordelt på speciale var kirurgerne mest belastede af de værste af sagerne. AFSNIT 6 Fremtidsudsigter for arbejdet Omtrent halvdelen har ikke interesse i at arbejde på deltid eller at få en seniorordning. Interessen for deltidsarbejde falder efter det fyldte 59 år. Siden er interessen for deltidsarbejde dog steget mærkbart, en forskel der er statistisk signifikant. Tabel 3r viser en ligelig fordeling mellem overlæger, der ønsker at gå på pension inden det fyldte 67. år, og overlæger som ønsker pensionering som 67-årig og derefter. I forhold til er der sket en markant stigning i andelen med interesse for tidlig tilbagetrækning, og forskellen er statistisk signifikant. Det skal understreges, at der er tale om interesse for tidlig tilbagetrækning, ikke om faktisk tilbagetrækningsalder.

10 Overlægers arbejdsvilkår 10 Mange overvejer tidlig pensionering Tabel 3r Ønske om pensionsalder Hvornår ønsker du at gå på pension? <67 år 67 år >67 år Ved ikke Manglende svar Ønsket om tidlig tilbagetrækning er mindst udbredt hos ledende overlæger og i psykiatrien. Aldersmæssigt er ønsket om tidlig tilbagetrækning størst blandt årige (61 pct.) og mindre hos 60-årige eller ældre (17 pct.). Ønsket om at gå på pension inden det fyldte 67. år begrundes særligt i lyst til at dyrke fritidsinteresser og familien. Utilfredsstillende arbejdsforhold angives som årsag hos ti pct. Køn, alder, jobtilfredshed og selvvurderet helbred har en statistisk signifikant sammenhæng med overlægernes ønske om at gå på pension inden det fyldte 67. år. AFSNIT 7 Stort flertal er tilfreds med jobbet Omtrent seks pct. angiver, at forventninger til deres nuværende stilling i enten ringe eller meget ringe grad opfyldes. Størstedelen er enten tilfreds eller meget tilfreds med deres arbejde (84 pct.). Ligeledes mener 79 pct., at de enten i høj eller meget høj grad oplever arbejdsopgaverne som meningsfulde. 90 pct. oplever, at de yder en vigtig indsats, og 80 pct. føler motivation og engagement i arbejdet.

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 1. Forord Først og fremmest en stor tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare arbejdsvilkårsundersøgelsen.

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Overlægers Arbejdsvilkår 2011

Overlægers Arbejdsvilkår 2011 Resume Undersøgelsens formål er at kortlægge overlægers arbejdsforhold i Danmark i 2011 og hvor relevant sammenligne med forholdene i 2008. Overlæger med medlemskab i Overlægeforeningen blev opfordret

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012 En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Anshu Varma og Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og Anne Rytter Hansen CASA Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere