Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011"

Transkript

1 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

2 Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Forord De fleste overlæger oplever i disse år store forandringer på arbejdet. Produktionskrav øges, flere har vagtarbejde, hverdagen skemalægges i højere grad, kendte strukturer brydes op, og nye organisationsformer vinder frem. Samtidig presser arbejdsgiverne på for at gøre det nemmere at sætte overlæger på arbejde alle døgnets timer. Derfor er det afgørende for Overlægeforeningen at have så præcis en viden som muligt om medlemmernes arbejdsvilkår både i forhold til de kommende forhandlinger om ny overenskomst og for at kunne prioritere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. I det følgende gives en kort gennemgang af resultaterne fra den arbejdsvilkårsundersøgelse, der blev gennemført i. Overlægeforeningens bestyrelse takker de mange medlemmer, der har taget sig tid til at medvirke i undersøgelsen. Næste undersøgelse forventes gennemført i På bestyrelsens vegne Overlæge Mogens Tangø De vigtigste fund -undersøgelsen viser, at størstedelen af overlægerne er tilfredse med deres arbejde. Et stort flertal peger på, at de har meningsfulde arbejdsopgaver. De føler, at de yder en vigtig indsats og er motiverede og engagerede i deres arbejde. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit steget med to timer fra 44 til 46 timer om ugen i hovedbeskæftigelsen. Og en større andel af overlægerne deltager i vagtarbejde. Til gengæld bruges der lidt mindre tid på bibeskæftigelse. Der er tegn på forbedringer af arbejdsvilkårene på visse områder siden. Således er der i en mindre andel, der angiver, at deres arbejde er følelsesmæssigt belastende. Og færre oplever truende adfærd. Dette gælder dog ikke alle specialer. Desuden rapporterer en større andel, at deres arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den nærmeste ledelse, og i øvrigt er oplevelsen af belønning i arbejdet steget. På andre områder er der tegn på, at arbejdsvilkårene er forringet. De vigtigste er følgende: Flere oplever dagligt arbejde som stressende på en ubehagelig måde. En større andel rapporterer om tidspres og belastende arbejdsmængde på vagter. De fleste slås med mangelfulde it-systemer. En del oplever kombinationen af høje kvantitative krav og lav indflydelse. Flere angiver utilfredshed med de fysiske rammer, herunder vagtværelse og adgang til mad og drikke under vagten. Nødvendig hjælp og støtte fra ledelse og kolleger opleves af en faldende andel.

3 Overlægers arbejdsvilkår 3 En stigende andel ønsker deltidsarbejde herunder seniorordninger og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden det fyldte 67. år. Endelig er der sket en markant stigning i andelen, der har været involveret i mere end én patientklagesag ud af adspurgte overlæger deltog i undersøgelsen, svarende til 49,4 pct. Arbejdet er finansieret og gennemført af Overlægeforeningen. Undersøgelsens resultater I det følgende præsenteres resultaterne fra 7 emner i spørgeskemaet: Demografisk baggrund, arbejdstid, arbejdsopgaver, fysiske arbejdsforhold, psykosociale arbejdsforhold, fremtidsudsigter for arbejdet og til sidst overordnet tilfredshed med jobbet. AFSNIT 1 Demografi Mandlige og kvindelige overlæger udgør henholdsvis 63 pct. og 37 pct. Gennemsnitsalderen er 56 år for mænd og 52 år for kvinder. 56 pct. af overlægerne er mellem år. Figur 3a viser, at andelen af kvinder var mindre end mænd i alle stillingskategorier. Men kvindernes andel er støt stigende og mest markant blandt ledende og specialeansvarlige overlæger. Et mandefag men kvinderne vinder frem Figur 3a: Køn fordelt på stilling Køn 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Mand Kvinde Stilling Kvinden er psykiater, manden kirurg Figur 3b: Køn fordelt på speciale Køn 100% 80% 60% 40% 20% 0% Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Speciale Mand Kvinde

4 Overlægers arbejdsvilkår 4 AFSNIT 2 Arbejdstid Arbejdsdagen er blevet længere. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hovedbeskæftigelse er 46 timer i gennemsnit. Det er to timer mere end sidste undersøgelse i. Samtidig er der flere i alle stillingsgrupper, som arbejder mere end 50 timer om ugen, se figur 3c. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant. Tabel 3c viser, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er højere for kvinder end for mænd. Overlæger inden for medicinske specialer arbejder lidt længere tid end overlæger inden for andre specialer, og ledende overlæger arbejder flere timer end ikke-ledende overlæger. Kvinder arbejder flest timer Tabel 3c Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedbeskæftigelse i Køn Mænd 45,8 Kvinder 46,1 Speciale Medicin 46,3 Kirurgi 46,1 Psykiatri 43,6 Paraklinik 46,0 Andet speciale 45,5 Stilling Ledende overlæge 51,3 Specialeansvarlig overlæge 46,5 Øvrig overlæge 45,0 Antal timer Flere har en arbejdsuge på over 50 timer Figur 3c: Andel med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 50 timer eller derover fordelt på stilling Arbejdstid over 50 timer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ledende overlæge Specialeansvarlig overlæge Øvrig overlæge Stilling Færre har bibeskæftigelse 56 pct. svarer, at de ikke har bibeskæftigelse. 44 pct. har bibeskæftigelse i gennemsnit 19 timer om måneden. Det svarer til, at samtlige overlæger har ca. to timers bibeskæftigelse om ugen. Mænd har mere bibeskæftigelse end kvinder (52 pct. mod 32 pct.), og bibeskæftigelse var mindst udbredt i de parakliniske specialer. I forhold til er andelen med bibeskæftigelse faldet med to procentpoint, men forskellen er ikke statistisk signifikant.

5 Overlægers arbejdsvilkår 5 AFSNIT 3 Arbejdsopgaver 87 pct. har daglig patientkontakt. Blandt ledende overlæger er det 68 pct. Sammenlignet med er andelen af ledende overlæger med patientkontakt faldet med syv procentpoint. Men generelt er der siden blevet forholdsvis mindre tid til patienterne. Således fylder patientrelateret arbejde mindre for såvel ledende overlæger som øvrige overlæger. Denne tendens ses ikke hos de specialeansvarlige overlæger. Alle grupper bruger også forholdsvis mindre tid på forskning, læsning af faglitteratur og undervisning. Den eneste sikre vinder i kampen om lægernes tid er de administrative opgaver, som især lægger beslag på mere tid hos øvrige overlæger og ledende overlæger. Blandt ledende overlæger var det 68 pct. Sammenlignet med er andelen af ledende overlæger med patientkontakt faldet med syv procentpoint. Flertallet deltager i vagtarbejdet 56 pct. af alle overlæger deltager i vagtarbejde. Der er næsten ingen kønsforskel (57 pct. mænd og 54 pct. kvinder). Vagtdeltagelse er mindst udbredt blandt overlæger over 60 år (15 pct.) Flere medicinere og laboratorielæger i vagt Tabel 3e Vagtdeltagelse fordelt på speciale, pct. Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet 17 Inden for de vagttunge specialer anæstesi og gynækologi og obstetrik er deltagelsen henholdsvis 80 pct. og 79 pct. Siden er andelen med vagt steget med tre procentpoint, en forskel der ikke er statistisk signifikant. Overlæger i vagt har typisk 1-4 vagter om måneden, ekskl. beredskabsvagt og delvagt. Størstedelen har vagt på én afdeling og én matrikel. Blandt de ledende og specialeansvarlige overlæger deltager henholdsvis 73 pct. og 55 pct. i beredskabsvagt og 65 pct. og 49 pct. i beredskabsvagt på lørdag, søndag og søgnehelligdage. Vagt på tjenestested vinder frem Tabel 3f Forekomst af vagttyper blandt overlæger med vagtarbejde, pct. Antal gange per måned i gennemsnit Ingen 1-4 > 5 Vagttype Uden for tjenestestedet Uden for tjenestestedet lørdag, søndag og helligdage På tjenestestedet På tjenestestedet lørdag, søndag og helligdage Beredskabsvagt Beredskabsvagt lørdag, søndag og helligdage På tjenestestedet delvagt, lørdag, søndag og helligdage

6 Overlægers arbejdsvilkår 6 Vagtarbejdet opleves meningsfyldt 22 pct. af overlægerne har ofte vagt gennemsnitligt 5-6 vagter om måneden. Inden for anæstesi er tallet 40 pct., og 19 pct. inden for gynækologi og obstetrik. Kønsforskellen for alle med hyppige vagter er lille, 23 pct. mænd og 19 pct. kvinder. Størstedelen med hyppige vagter havde følgende karakteristika: øvrig overlæge (79 pct.), enten medicinsk (51 pct.) eller kirurgisk speciale (35 pct.), ansættelse på en afdeling med flere end 10 læger (86 pct.), vagt på én afdeling (93 pct.), vagt på én matrikel (91 pct.), ønske om enten færre vagter (44 pct.) eller vagter som nu (48 pct.), oplevelse af meningsfulde arbejdsopgaver i enten høj (45 pct.) eller meget høj grad (33 pct.). Siden er andelen af overlæger med hyppige vagter faldet med 3 procentpoint, men forskellen er ikke statistisk signifikant. 15 pct. af overlægerne rapporterer, at de i høj eller meget høj grad arbejder under tidspres på vagter. Tabel 3g viser, at holdningen til tidspres er mest udbredt i det medicinske speciale og blandt øvrige overlæger. Tidspres på vagter breder sig Tabel 3g Oplevelse af tidspres under vagt i høj eller meget høj grad i forhold til speciale og stilling pct. pct. Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri 2 3 Paraklinik 4 0 Stilling Ledende overlæge 2 1 Specialeansvarlig overlæge 11 5 Øvrig overlæge Andelen af overlæger med oplevelse af tidspres på vagter er steget med fire procentpoint siden, men forskellen er ikke statistisk signifikant. Ti pct. af overlægerne angiver, at vagter belaster det sociale liv i enten høj eller meget høj grad. AFSNIT 4 Fysiske arbejdsforhold Næsten en tredjedel af overlægerne har ikke eget kontor, men stort set alle overlæger har egen arbejdscomputer (93 pct.). 86 pct. angiver, at kontorfaciliteter svarer til behovet. Tabellerne 3h og 3i viser opfattelsen af teknologiske barrierer i arbejdet. 75 pct. oplever problemer med it-systemer. Overlægen har computer Tabel 3h Oplevelse af effektiv adgang til patientrelaterede it-systemer i, pct. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant Manglende svar Effektiv adgang til patientrelaterede it-systemer i det daglige arbejde

7 Overlægers arbejdsvilkår 7 men computeren virker sjældent som den skal Tabel 3i Oplevelse af besværligheder med it-systemer, pct. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant Manglende svar Oplevelse af besværligheder med it-systemer i forhold til udførelse af daglige arbejde Hver fjerde savner mad og drikke Blandt vagthavende overlæger angiver 11 pct. at være utilfredse med de fysiske rammer under vagten, mens 24 pct. er utilfredse med adgangen til mad og drikke. Det er en stigning på to procentpoint i begge tilfælde i forhold til. Forskellene er dog ikke statistisk signifikante. Efteruddannelse ofte uden løn 95 pct. havde deltaget i efteruddannelsesaktiviteter inden for det sidste år. Fordelingen af deltagelsen i aktiviteterne over antallet af dage kan ses i tabel 3j, der viser, at størstedelen bruger 3-20 dage om året. Efteruddannelse til næsten alle Tabel 3j Deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter i form af antal dage pr. år, pct. 1-2 dage 3-5 dage 6-10 dage dage > 20 dage Manglende svar pct. havde i nogen eller høj grad mulighed for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter efter behov. 46 pct. fik den fulde udgift til aktiviteterne finansieret af egen afdeling. Ulønnede efteruddannelsesdage forekom hos 48 pct., og 7 pct. brugte flere end seks ulønnede dage om året. AFSNIT 5 Psykosociale arbejdsforhold Stadig flere overlæger oplever, at de ikke kan nå alle arbejdsopgaver. De afbrydes hyppigere i arbejdet, samtidig med at opgaverne er blevet mere krævende. 2 pct. oplever altid og 14 pct. ofte, at det daglige arbejde er stressende på en ubehagelig måde. Denne andel er steget sammenlignet med. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Sværere at nå alle opgaver Tabel 3k Oplevelse af kvantitative krav i arbejdet, pct. Altid Ofte Sommetider Kvantitative krav i arbejdet Ujævnt fordelt arbejde, så det hober sig op Når ikke alle arbejdsopgaver Kommer bagud med arbejdet

8 Overlægers arbejdsvilkår 8 Øget pres på jobbet Tabel 3l Oplevelse af anstrengende indsats i arbejdet, pct. Det generer mig noget Det generer mig meget Anstrengende indsats i arbejdet Konstant tidspres grundet stor arbejdsmængde Afbrydes og forstyrres hyppigt i mit arbejde Mere krævende arbejde gennem de senere år Følelsesmæssig belastning i arbejdet Tabel 3p Oplevelse af følelsesmæssigt belastende arbejde i høj eller meget høj grad, pct. Følelsesmæssigt belastende arbejde i meget høj grad Følelsesmæssigt belastende arbejde i høj grad Speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet 0 8 Omtrent hver fjerde overlæge oplevede følelsesmæssigt belastende arbejde. Flest psykiatere oplevede arbejdet som følelsesmæssigt belastende. 17 pct. af overlægerne oplever en kombination af høje kvantitative krav og lav indflydelse i arbejdet. Hvad angår stilling oplever 9 pct. ledende, 13 pct. specialeansvarlige og 19 pct. øvrige overlæger misforholdet. Flertallet får anerkendelse af ledelse og kolleger 62 pct. oplever anerkendelse og påskønnelse fra nærmeste ledelse i høj eller meget høj grad. Hver tredje rapporterer sjældent eller af og til at de får den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Hver femte mener sjældent eller af og til at modtage den nødvendige hjælp og støtte fra kolleger. Begge andele er steget, men forskellene er ikke statistisk signifikante. Færre trusler I forbindelse med patientarbejdet har 17 pct. oplevet truende adfærd, og 20 pct. har været udsat for verbale eller skriftlige trusler minimum én gang i løbet af de sidste tolv måneder. I forhold til er andelen af overlæger med oplevelse af truende adfærd faldet, men forskellen er ikke statistisk signifikant.

9 Overlægers arbejdsvilkår 9 Trusler mest udbredt i psykiatrien Figur 3d Oplevelse af trusler fordelt på speciale Holdning 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Medicin Nej Kirurgi Psykiatri Paraklinik Andet speciale Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Speciale Hver 10. mobbes Ti pct. er blevet mobbet af og til inden for de sidste seks måneder, og 29 pct. har været vidne til, at en person på arbejdet er blevet mobbet. En større andel af kvinder end mænd angav selv at være blevet mobbet. Oplevelsen af at være offer for mobning var mest udbredt i kirurgien. Tabel 3q viser, at de fleste overlæger har været involveret i patientklagesager. Siden er der sket en markant stigning i andelen af overlæger, der har været involveret i mere end én patientklagesag, og denne forskel er statistisk signifikant. Overlæger får hyppigere flere klager Tabel 3q Patientklagesager, pct. Involvering i patientklagesager Én patientklagesag Flere patientklagesager De værste af sagerne belaster 9 pct. af overlægerne meget og 7 pct. særdeles meget. Der var næsten ingen kønsforskel. Fordelt på speciale var kirurgerne mest belastede af de værste af sagerne. AFSNIT 6 Fremtidsudsigter for arbejdet Omtrent halvdelen har ikke interesse i at arbejde på deltid eller at få en seniorordning. Interessen for deltidsarbejde falder efter det fyldte 59 år. Siden er interessen for deltidsarbejde dog steget mærkbart, en forskel der er statistisk signifikant. Tabel 3r viser en ligelig fordeling mellem overlæger, der ønsker at gå på pension inden det fyldte 67. år, og overlæger som ønsker pensionering som 67-årig og derefter. I forhold til er der sket en markant stigning i andelen med interesse for tidlig tilbagetrækning, og forskellen er statistisk signifikant. Det skal understreges, at der er tale om interesse for tidlig tilbagetrækning, ikke om faktisk tilbagetrækningsalder.

10 Overlægers arbejdsvilkår 10 Mange overvejer tidlig pensionering Tabel 3r Ønske om pensionsalder Hvornår ønsker du at gå på pension? <67 år 67 år >67 år Ved ikke Manglende svar Ønsket om tidlig tilbagetrækning er mindst udbredt hos ledende overlæger og i psykiatrien. Aldersmæssigt er ønsket om tidlig tilbagetrækning størst blandt årige (61 pct.) og mindre hos 60-årige eller ældre (17 pct.). Ønsket om at gå på pension inden det fyldte 67. år begrundes særligt i lyst til at dyrke fritidsinteresser og familien. Utilfredsstillende arbejdsforhold angives som årsag hos ti pct. Køn, alder, jobtilfredshed og selvvurderet helbred har en statistisk signifikant sammenhæng med overlægernes ønske om at gå på pension inden det fyldte 67. år. AFSNIT 7 Stort flertal er tilfreds med jobbet Omtrent seks pct. angiver, at forventninger til deres nuværende stilling i enten ringe eller meget ringe grad opfyldes. Størstedelen er enten tilfreds eller meget tilfreds med deres arbejde (84 pct.). Ligeledes mener 79 pct., at de enten i høj eller meget høj grad oplever arbejdsopgaverne som meningsfulde. 90 pct. oplever, at de yder en vigtig indsats, og 80 pct. føler motivation og engagement i arbejdet.

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere