Validiteten af spørgeskemaundersøgelser med lav svarprocent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validiteten af spørgeskemaundersøgelser med lav svarprocent"

Transkript

1 415 Litteratur 1. Lidegaard Ø, Hammerum MS. Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale. København: Sundhedsstyrelsen, Lidegaard Ø, Hammerum MS. Landspatientregisteret som redskab i løbende produktions- og kvalitetskontrol. Ugeskr Læger 2002;164: Evaluering af Landspatientregisteret Sygehusstatistik, 57:1993. København: Sundhedsstyrelsen, Mosbech J, Jørgensen J Madsen M et al. Landspatientregisteret. Ugeskr Læger 1995;157: Krebs L, Johansen AMT, Helweg-Larsen K. Indberetning af provokerede aborter i Ugeskr Læger 1997;159: Wille-Jørgensen PA, Meisner S. Datavaliditeten i en operationsregistrering. En kvalitetsanalyse. Ugeskr Læger 1997;159: Nickelsen TN. Datavaliditet og dækningsgrad i Landspatientregisteret. Ugeskr Læger 2002;164: Møller C, Kehlet H, Utzon J et al. Hysterektomi i Danmark. Ugeskr Læger 2002;39: Ottesen M, Utzon J, Kehlet H et al. Vaginalkirurgi i Danmark i En analyse af operationsaktivitet, hospitalisering og morbiditet. Ugeskr Læger 2004;166: Falkeborn M, Persson I, Naessen T et al. Validity of information on gynecological operations in the Swedish in-patient registry. Scand J Soc Med 1995;23: Validiteten af spørgeskemaundersøgelser med lav svarprocent Originalartikel Forskningsmedarbejder Solvejg Kristensen, kvalitetsmedarbejder Charlotte Maria Jensen, projektmedarbejder Trine Nøhr Winding & professor Niels Bilenberg Syddansk Universitet, Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Forskningsenheden Resume Introduktion: Formålet var at sammenligne karakteristika ved deltagere, som svarede efter skriftlig og telefonisk kontakt, og ikkedeltagere fra en epidemiologisk undersøgelse. Materiale og metoder: Undersøgelsen bygger på spørgeskemaoplysninger og sociodemografiske data om familietype, forældrealder, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Child Behavior Checklist for Ages 1½-5 (CBCL/1½-5) og Oplevelser ved at besvare et spørgeskema (OBS) blev postomdelt til forældre til 300 halvandet- til femårige børn. Forældre, som ikke responderede, blev kontaktet telefonisk. Resultater: I alt 138 forældre deltog efter to skriftlige henvendelser, 99 forældre deltog efter telefonkontakt, og med 63 forældre opnåedes ingen kontakt. Der fandtes ingen statistisk signifikante forskelle mellem de tre grupper med hensyn til de sociodemografiske variabler. Der var ingen forskel på forældrerapporteret problemadfærd på CBCL/1½-5 afhængigt af, om forældrene deltog efter skriftlig eller telefonisk kontakt. Forældre, som deltog efter telefonkontakt, mente oftere end forældre, som deltog efter skriftlig kontakt, at spørgsmålene i CBCL/1½-5 virkede etisk anstødelige, og flere mente, at deres viden om trivsel og adfærd hos børn var utilfredsstillende (p < 0,01). Konklusion: Begrundet fravalg af deltagelse er associeret med forældrenes holdning til CBCL/1½-5 s etiske anstødelighed og med forældrenes utilfredsstillende viden om trivsel og adfærd hos børn. På trods af dette og den lave deltagelsesprocent synes disse børnepsykiatriske epidemiologiske resultater fra postomdelte spørgeskemaer at kunne generaliseres. Spørgeskemastudier har gennem de sidste årtier haft faldende deltagelsesprocenter [1-4], også inden for det børnepsykiatriske felt i Danmark [5-7]. Normalt vurderes en høj deltagelsesprocent som en væsentlig forudsætning for at kunne generalisere resultater fra epidemiologisk forskning. Lave svarprocenter fører ud over reduceret statistisk styrke til introduktion af mulige bias. Sidstnævnte sker, hvis deltagelsen er associeret med bestemte karakteristika hos informanterne, hvorved generaliserbarheden reduceres, og undersøgelsesresultaterne ikke anses som repræsentative for hele befolkningen [1]. Hvis deltagere og ikkedeltagere ved analyser kan påvises at være sammenlignelige, kan resultaterne med større vægt generaliseres. Der er ikke fremlagt entydig dokumentation for, hvor stort eller lille et bortfald kan være, før det får betydning for fortolkningen af undersøgelsens resultater [1]. Der er tidligere argumenteret for, at bortfald på over 40% er uacceptable, og at størrelsen af bortfaldet er associeret med mængden af bias i studiet [8]. I et review fra 2007 blev strategier for at øge deltagelsen i postomdelte spørgeskemaundersøgelser identificeret. En høj svarprocent var associeret med betaling af deltagere, anbefalet fremsendelse af spørgeskemaet, varsel forud for fremsendelse af spørgeskemaet, kort spørgeskema, spørgeskema printet med farvet blæk, genfremsendelse af spørgeskemaet ved påmindelser, frimærkefrankerede svarkuverter og forsikring om anonymitet. Lav svarprocent var associeret med spørgsmål af»sensitiv natur«og information om, at det var muligt at fravælge deltagelse [1]. I en metaanalyse fra 1994 fandt man, at den gennemsnitlige deltagelse i postomdelte spørgeskemaundersøgelser var 61,3%, i telefoninterviews 67,2% og ved face-to-face-interviews 70,3% [9]. Litteraturen dokumenterer, at telefonisk kontakt med informanter, som ikke svarer på en postomdelt undersøgelse,

2 416 UGESKR LÆGER 171/6 2. FEBRUAR 2009 øger deltagelsen og samtidig skaber en mindre fejlbehæftet deltagelsespopulation end ved udelukkende skriftlig kontakt [10, 11]. Af en litteraturgennemgang fra 2001 fremgår det, at deltagere, fravælgere og ikkedeltagere var forskellige med hensyn til alder, køn og interesse. Fravælgere var ældre og ringere uddannet end deltagere, og mænd deltog mindre hyppigt end kvinder. Informanter, som havde symptomer eller var interesseret i det undersøgte, valgte oftere deltagelse end andre [12]. Formålet med denne undersøgelse var at sammenligne forskellige grupper af deltagere, fravælgere og ikkedeltagere. Sammenligning blev foretaget med hensyn til udvalgte sociodemografiske karakteristika, oplevelse ved at deltage i undersøgelsen, forældrerapporteret problemadfærd hos førskolebørn og grunde til fravalg af deltagelse. Materiale og metoder I januar 2004 blev der tilfældigt udtrukket 300 børn fra Den Århusianske Fødselskohorte (DÅF) ved Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed (PERU), Århus Universitetshospital, Skejby. DÅF blev etableret i Der registreres årligt oplysninger om cirka nyfødte og deres mødre. Der blev udtrukket 30 piger og 30 drenge i fem aldersgrupper: halvandet, to, tre, fire og fem år. Der optrådte kun ét barn pr. familie. Børn af to udenlandske forældre blev ekskluderet. Familierne modtog undersøgelsesmaterialet med posten. Familier, som ikke havde svaret efter tre uger, fik en skriftlig påmindelse. Familier, som ikke svarede efter yderligere tre uger, blev ringet op. Undersøgelsesmaterialet bestod af spørgeskemaerne Child Behavior Checklist for Ages 1½-5 (CBCL/1½-5) og»oplevelser ved at besvare et spørgeskema«(obs). Der blev indhentet sociodemografiske oplysninger fra Danmarks Statistik fra 2004 om barnets cpr-nummer og om, hvorvidt barnet bor med én eller to voksne, og for mor henholdsvis far tilknytning til arbejdsmarkedet, højeste fuldførte uddannelse samt alder på undersøgelsestidspunktet. Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet blev dikotomiseret i lønmodtager, selvstændig, på orlov, medhjælpende ægtefælle eller studerende versus arbejdsløs, på kontanthjælp, uden for arbejde, i aktivering, i revalidering, pensionist eller på sygedagpenge. Uddannelsesniveau blev opdelt, efter om det var kompetencegivende til erhverv eller ej. Forældrenes alder blev opdelt som 35 versus 36 år. CBCL/1½-5 indeholder 100 spørgsmål vedrørende problemadfærd. Besvarelser bygger på observationer af barnet gennem de seneste to måneder. Der svares og scores i tre kategorier, og ved addition af samtlige resultater opnås den totale problemscore (TPS). OBS var udarbejdet efter litteraturen [13, 15] med 21 spørgsmål til 1) undersøgelsen, 2) oplevelse ved at besvare CBCL/1½-5, 3) viden og behov for information om psykisk li- 300 familier modtog CBCL/1½-5 og OBS med posten, familier som ikke reagerede fik én skriftlig påmindelse 138 familier reagerede efter første henvendelse eller efter påmindelsen 111 familier CBCL/1½-5 og OBS efter første henvendelse eller efter påmindelsen 158 familier reagerede ikke efter første henvendelse eller efter påmindelsen 4 familier ukendte på adressen 189 familier bevarede ikke CBCL/1½-5 og OBS efter første henvendelse eller efter påmindelsen 120 familier forsøgt kontaktet telefonisk 38 familier ikke tilgængeligt telefonnummer 64 familier fik CBCL/1½-5 og OBS tilsendt igen 35 familier telefonisk deltagelse 21 familier kontaktforsøg ikke brugbart Gruppe familier CBCL/1½-5 og OBS Gruppe 2 27 familier begrundede fravalg af deltagelse Gruppe 3 40 familier returnerede ikke CBCL/ 1½-5 og OBS Gruppe 4 24 familier CBCL/1½-5 og OBS Gruppe 5 20 familier OBS telefonisk Gruppe 6 15 familier begrundede fravalg af deltagelse Gruppe 7 63 familier: var ukendte på adressen var ikke dansktalende svarede ikke telefonen efter 3 opkaldsforsøg havde et ikke tilgængeligt telefonnummer A B C A B C Gruppe A deltagere: i alt 155 familier (Gr. 1, 4 og 5) ( = 135 familier, som CBCL/1½-5 og OBS, og 20 familier som OBS). Gruppe B begrundede fravalg af deltagelse: i alt 42 familier (Gr. 2 og 6) (27 familier begrundede fravalg pr. post, og 15 familier begrundede fravalg i telefonen). Gruppe C ikkedeltagere: i alt 103 familier (Gr. 3 og 7) (40 familier, som ikke returnerede CBCL/1½-5 og OBS efter den telefoniske kontakt, og 63 familier, som enten var ukendte på adressen, havde et ikketilgængeligt telefonnummer, ikke var dansktalende ved den telefoniske kontakt eller ikke svarede telefonen efter tre opkaldsforsøg over 21 dage). CBCL/1½-5 = Child Behavior Checklist for Ages 1½-5; OBS = Oplevelser ved at besvare et spørgeskema. Figur 1. Deltagelsesstatus.

3 417 delse hos børn og 4) begrundelse for fravalg af deltagelse. De første tre kategorier s»ja«henholdsvis»nej«, og den fjerde ved afkrydsning af:»fordi undersøgelsen omhandler børns trivsel og adfærd«,»tidligere erfaring med deltagelse i forskning«,»tid og/eller overskud«og/eller»andet«. Ved»Andet«var der mulighed for at uddybe dette. I telefoninterviewet blev der kun anvendt seks udvalgte spørgsmål fra OBS. Ved den telefoniske kontakt blev der anvendt en manual. Forældrene blev informeret om, at de havde mulighed for at vælge at deltage ved: 1) at tilbagesende spørgeskemaerne som de havde modtaget med posten 2) at besvare seks spørgsmål i telefonen eller 3) at oplyse, hvorfor de fravalgte deltagelse i undersøgelsen. Deltagelse blev kategoriseret for tre overordnede grupper (Figur 1). Gruppe A bestod af dem, der deltog. Gruppe B bestod af dem, der begrundede deres fravalg af deltagelse. Gruppe C bestod af ikkedeltagere. De tre grupper blev underinddelt i syv grupper. Gruppe A bestod af grupperne 1, 4 og 5: deltagere som CBCL/1½-5 og/eller OBS pr. post eller i telefon. Gruppe B bestod af gruppe 2 og 6: deltagere, som begrundede fravalg pr. post eller i telefon. Gruppe C bestod af grupperne 3 og 7: deltagere, som vi ikke kom i kontakt med. Gruppe B og C udgør den gruppe man traditionelt betegner som bortfaldsgruppen (Tabel 1). Etik Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Jævnfør Lov nr. 402 af 28. maj 2003 om det videnskabsetiske komitesystem og behandling af biomedicinsk forskning krævede undersøgelsen ikke Den Videnskabsetiske Komités godkendelse. Forældrene gav samtykke til deltagelse. Det har så stor betydning at få viden om, hvad deltagelse betyder for epidemiologisk forskning, at det retfærdiggør den mulige ulejlighed, den enkelte familie måtte opleve ved at blive kontaktet telefonisk [16] for at opnå viden om ikkedeltagere i epidemiologiske undersøgelser. Statistik Databehandlingen og analyser blev foretaget i statistikprogrammet SPSS version 14 for Windows. Til de statistiske sammenlignende analyser blev der benyttet χ 2 -test eller Fishers eksakte test med et signifikansniveau på 5%. Tabel 1. Nulhypoteser som blev undersøgt for at belyse karakteristika ved bortfaldet. I Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem de familier, som svarer efter de skriftlige henvendelser (Gr. 1), og de familier, som enten besvarer efter den telefoniske kontakt eller slet ikke svarer (Gr. 2-7) II Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem familier, som deltager ved at besvare (CBCL/1½-5) og/eller (OBS) (Gr. A), og familier, som begrunder fravalg af deltagelse (Gr. B) III Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem familier, som deltager ved at besvare CBCL/1½-5 og/eller OBS (Gr. A), og familier, som slet ikke deltager (Gr. C) IV Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem familier, som deltager ved at besvare CBCL/1½-5 og/eller OBS (Gr. A), og familier, som slet ikke deltager (Gr. C) V Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem familier, som begrunder fravalg af deltagelse (Gr. B), og familier, som slet ikke deltager (Gr. C) VI Der er ingen forskelle på udvalgte sociodemografiske variabler mellem familier, som besvarer OBS mundtligt i telefonen (Gr. 1), og familier, som OBS skriftligt efter den telefoniske kontakt (Gr. 4) VII Der er ingen forskelle i besvarelsen af spørgsmål i OBS mellem familier, som besvarer OBS mundtligt i telefonen, og familier, som OBS skriftligt efter den telefoniske kontakt VIII Der er ingen forskel på den totale problemscore på CBCL/1½-5 henholdsvis Caregiver-Teacher Report Form for børn af familier, som besvarer efter de skriftlige henvendelser, og børn af familier, som besvarer efter den telefoniske kontakt IX Der er ingen forskelle i begrundelse af fravalg på grund af tid og eller overskud mellem familier, som begrunder fravalg af deltagelse skriftligt, og familier, som begrunder fravælg af deltagelse mundtligt CBCL/1½-5 = Child Behavior Checklist for Ages 1½-5; OBS = Oplevelser ved at besvare et spørgeskema. Resultater Af de 300 kontaktede forældre reagerede 138 (46%) efter de skriftlige henvendelser. Af de CBCL/1½-5 og OBS, mens 27 forældre begrundede deres fravalg. I alt 162 (54%) reagerede ikke på henvendelsen, fire var ukendte på adressen og blev ikke erstattet. Af de 158 forældre var det ikke muligt at finde telefonnumre på 38 familier. Der blev forsøgt telefonisk kontakt til 120 forældre. Herefter fik 40 forældre tilsendt undersøgelsesmaterialet igen men deltog ikke, 44 forældre CBCL/1½-5 og/eller OBS, 15 forældre begrundede fravalg telefonisk, og 21 forældre forstod ikke dansk eller blev forgæves forsøgt kontaktet tre gange. I gruppe A deltog i alt 155 familier (52%), i gruppe B i alt 42 familier (14%) og i gruppe C 103 familier (34%). Deltagelsesstatus er gengivet i Figur 1. For hver af de fire valgte sociodemografiske variabler blev de to undergrupper i gruppe A, henholdsvis B og C sammenlignet. Ved de i alt tolv sammenligninger fandtes ingen statistisk signifikante forskelle mellem undergrupperne. For eksempel var der ikke signifikant forskel på andelen af børn, der boede med én og med to forældre blandt deltagere (Gruppe A). For at belyse hypotese I-V blev de dikotomiserede sociodemografiske variabler også sammenlignet for de respektive grupper. For eksempel blev andelen af mødre på under eller lig med 35 år sammenlignet med den andel, der var over 35 år, mellem de familier, som svarede efter de skriftlige henvendelser (Gr. 1), og de familier, som enten efter den telefoniske kontakt eller slet ikke svarede (Gr. 2-7). For de i alt 25 sammenligninger blev der ikke fundet nogen statistisk signifikante forskelle. TPS for de 111 børn af forældre, som efter de skriftlige henvendelser (Gennemsnitlig TPS: 18,6, standardafvigelse: 20,5) blev sammenlignet med TPS for de 20 børn af forældre, som efter den telefoniske kontakt (gennemsnitlig TPS: 18,3, standardafvigelse: 15,0), p = 0,95.

4 418 UGESKR LÆGER 171/6 2. FEBRUAR 2009 Resultater af sammenligning af svar på de seks udvalgte spørgsmål fra OBS er gengivet i Tabel 2. Forældre, som deltog efter den telefoniske henvendelse, mente hyppigere end forældre, som deltog efter de skriftlige henvendelser, at der er spørgsmål i CBCL/1½-5, som virker etisk anstødelige, p < 0,05. Forældre, som deltog efter den telefoniske henvendelse, mente hyppigere end forældre, som deltog efter de skriftlige henvendelser, at deres viden om trivsel og adfærd hos børn er utilfredsstillende, p < 0,05. På spørgsmålet om, hvorfor familierne fravalgte undersøgelsen, var det muligt at afgive flere svar. Den hyppigste begrundelse for fravalg var»tid og/eller overskud«. Vi fandt ingen statistisk signifikant forskel i hyppigheden af begrundelse af fravalg på grund af»tid og/eller overskud«mellem de 27 familier, som fravalgte deltagelse skriftligt efter første henvendelse, og de 15 familier, som fravalgte mundtligt i telefonen, p = 0,49. Diskussion I overensstemmelse med anbefalinger om effektive strategier til opnåelse af høj besvarelse i postomdelte spørgeskemaundersøgelser er undersøgelsen designet med anvendelse af skriftlig påmindelse og telefonkontakt, frimærkefrankerede svarkuverter og forsikring om anonymitet [1, 11]. Vi informerede om muligheden for til enhver tid at trække barnets deltagelse tilbage, som det anbefales af Den Videnskabsetiske Komité, selv om det divergerer med, hvad der tilrådes i international litteratur [1]. Deltagelsesprocenten i undersøgelsen er 52%, hvilket er 9% lavere end i et sammenligneligt dansk studie fra 1999 [5], hvor undersøgelsespopulationen var børn og unge mellem fire og 16 år. I det pågældende studie steg deltagelsen med børnenes faldende alder, hvorfor vi forventede en højere deltagelse end den faktiske. Den faldende deltagelsesprocent over de seneste år passer med trends beskrevet i internationale reviews [2, 3]. Postomdelte spørgeskemaundersøgelser designes hyppigt med to eller tre skriftlige henvendelser. Vi var interesserede i at undersøge om den gruppe, som vi normalt ikke får oplysninger fra i postomdelte spørgeskemaundersøgelser, er forskellig fra deltagere. Derfor designede vi undersøgelsen med to skriftlige postomdelte henvendelser og derudover én telefonisk. Den telefoniske gav os mulighed for at få viden om en del af den gruppe, som normalt tilhører bortfaldet. Vort vigtigste fund er, at hverken deltagelse, begrundet fravalg eller ikkedeltagelse er forbundet med specificerede karakteristika for nogen af de undersøgte sociodemografiske variabler: familietype, forældrenes alder, uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er tidligere dokumenteret, at fravælgere er ældre og ringere uddannet end deltagere. De studier, der danner grundlag for disse konklusioner, bygger på»primære informanter«, modsat vor undersøgelse, hvor forældre gav oplysninger om deres børn [12]. Vi har ikke fundet studier, der beskriver betydningen af, at forældre som her giver oplysninger om deres børns problemadfærd. Forældre, som deltager efter skriftlig og telefonisk kontakt, vurderer ikke deres børn forskelligt i forhold til problemad- Tabel 2. Resultater af analyserne relateret til oplysninger på OBS (Hypotese VI) Svar efter skriftlig Svar efter telefonisk henvendelse henvendelse Spørgsmål n ja, n (%) n ja, n (%) p-værdi Er du blevet bekymret for, om dit barns evt. problemer kan mistolkes som psykisk lidelse? (12) 44 4 (9) 0,63 a Synes du, dit barn bliver sygeliggjort, når du besvarer Child Behavior Checklist for Ages 1½-5? (8) 44 5 (11) 0,53 Synes du, at der er spørgsmål, som virker etisk anstødelige? (2) 43 5 (12) 0,02 a Mener du, at det er positivt, at der udvikles metoder til tidlig opsporing af psykisk lidelse? (96) (91) 0,15 Synes du, at din viden om trivsel og adfærd hos børn er tilfredsstillende? (77) (51) 0,00 Synes du, at din viden om psykisk lidelse hos børn er tilfredsstillende? (42) (34) 0,38 a) Analyseret med Fishers eksakte test.

5 419 færd. Hvornår i studieforløbet forældrene vælger deltagelse, har altså ingen sammenhæng med mængden af rapporteret problemadfærd hos børnene. Dette skal ses sammen med tidligere fund, hvor det beskrives, at informanter, som har symptomer, oftere vælger deltagelse end andre [12]. Igen er der her tale om, at forældre giver oplysninger for deres børn, hvilket ikke er tilfældet i den sammenlignelige litteratur. Vi finder, at begrundet fravalg er associeret dels med en holdning hos forældrene til, at CBCL/1-5 virker etisk anstødelig, dels med forældrenes utilfredsstillende viden om trivsel og adfærd hos børn. Det er tidligere dokumenteret, at deltagelse er ringere, hvis emnet er af»sensitiv natur«[1]. Emner af børnepsykiatrisk karakter anses stadig for stigmatiserende [17]. Fundet af utilfredsstillende viden hos fravælgere er ligeledes samstemmende med tidligere fund under antagelse af, at interesse for et emne er forbundet med viden [12]. Fravalget begrundes hyppigst med manglende tid og/eller resurser, hvilket vi ikke har fundet tilsvarende i litteraturen. CBCL/1½-5, OBS og informationsmaterialet er tilsammen relativt omfangsrigt, hvilket jævnfør litteraturen kan have påvirket deltagelsesstatus [1, 11]. Det har dog ingen betydning i forhold til de undersøgte sociodemografiske variabler og forældrerapporteret problemadfærd hos børnene. Alt i alt finder vi, at begrundet fravalg er associeret med forældrenes holdning til CBCL/1½-5 s etiske anstødelighed og med forældrenes utilfredsstillende viden om trivsel og adfærd hos børn. Vi finder ikke, at der er forskelle på de sociodemografiske karakteristika imellem deltagere, fravælgere og ikkedeltagere. Med baggrund i den aktuelle undersøgelse synes resultater af epidemiologiske forskningsresultater at kunne generaliseres trods lav deltagelse, når det gælder undersøgelser, hvor forældre besvarer spørgsmål om forhold vedrørende deres børn. Litteratur 1. Edwards P, Roberts I, Clarke M et al. Increasing response rates to postal questionnaires: systematic review. BMJ 2002;324: Morton LM, Cahill J, Hartge P. Reporting participation in epidemiologic studies: a survey of practice. Am J Epidemiol 2006;163(3): Steeh C. Trends in nonresponse rates, Public Opin Q 1981;45: Zwisler JE, Jarbol DE, Lous J. Spørgeskemaundersøgelser hvordan opnår jeg en høj besvarelsesprocent? Ugeskr Læger 2004;166: Bilenberg N. The Child Behavior Checklist (CBCL/1½-5) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. Acta Psychiatr Scand Suppl 1999;398: Kastrup M. Psychic disorders among pre-school children in a geographically delimited area of Aarhus County, Denmark. Acta Psychiatr Scand Suppl 1976;54: Bilenberg N, Petersen DJ, Hoerder K, Gillberg C: The prevalence of childpsychiatric disorders among 8 to 9-year-old children in Danish mainstream schools. Acta Psych Scand 2005;111: Mangione TW. Mail surveys. Improving the quality. Applied social research methods series. Vol 40. Thousand Oaks, CA: Safe Publications, Hox J, de Leeuw ED. A comparrison of nonresponse in mail, telephone, and face-to-face surveys applying multilevel modeling to meta-analysis. Quality & Quantity 1994;28: Fowler FJ, Jr., Gallagher PM, Stringfellow VL et al. Using telephone interviews to reduce nonresponse bias to mail surveys of health plan members. Med Care 2002;40: Nakash RA, Hutton JL, Jorstad-Stein EC et al. Maximising response to postal questionnaires a systematic review of randomised trials in health research. BMC Med Res Methodol 2006;6: Gerrits MH, van den Oord EJ, Voogt R. An evaluation of nonresponse bias in peer, self, and teacher ratings of children's psychosocial adjustment. J Child Psychol Psychiatry 2001;42: Olesen F, Mainz J. Krav til spørgeskemaer II. Hvorledes udarbejdes et spørgeskema? Månedsskr Prakt Lægegern 1994;72: Olesen F, Mainz J. Krav til spørgeskemaer I. Validitet, realibilitet og diskriminationsevne. Månedsskr Prakt Lægegern 1994;72: Olesen F, Mainz J. Standardiserede spørgsmål og spørgeskemaer. En overset paramedicinsk undersøgelsesmetode. Månedsskr Prakt Lægegern 1994;72: O'Brien EM, Black MC, Carley-Baxter LR, Simon TR. Sensitive topics, survey nonresponse, and considerations for interviewer training. Am J Prev Med 2006;31: Gaebel W, Baumann AE. Open the doors the antistigma program of the World Psychiatric Association. MMW Fortschr Med 2003;145(12):34-7. ological SummarySolvejg survey non-respondents Kristensen, Charlotte with the Maria characteristics Jensen, Trine of respondents Nøhr Winding & participated Niels Bilenberg:Validity by mail and phone. of epidemiological surveys with low participation ratesugeskr Læger 2009;171:####- ####Introduction: The purpose of the present study was to compare the characteristics of epidemi- Material and methods: The study was based on data from questionnaires and registered data on socio-demographics. The Child Behavior Checklist for Ages 1-5 (CBCL/1½-5) and»experiences when answering a questionnaire«was mailed to 300 parents of children aged 18 month to five years. Parents Results: A total did of not 138 respond families after replied a mail to reminder the mail contact, contacted 99 replied by after telephone. total problem behaviour score of the CBCL/1½-5 between mail and phone telephone responders. contact, Parents and we participated received no by response phone thought from 63 more families. frequently No statistical than mail differences responders in sociothat demographic questions on the characteristics CBCL/1½-5 found ethically between offensive, the three and that groups. their No own statistical knowledge differences about child wellfound being concerning and behaviour the Conclusion: was unsatisfactory, Non-participation p < 0,01. results of child psychiatric epidemiological is associated questionnaire with parental surveys attitudes can towards be generalised. ethical issues related to CBCL/1½- 5 and to poor parental knowledge about child well-being and behaviour. In spite of this, and although there was a low initial participation rate, it seems reasonable to assume that the Korrespondance: Solvejg Kristensen, Forskningsenheden, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, DK-5000 Odense C. Antaget: 26. februar 2008 Interessekonflikter: Ingen Taksigelse: Tak til overlæge Tine Brink Henriksen leder af PERU for tilgang til data fra DÅF.

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. Anne Illemann Christensen,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere