Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter"

Transkript

1 Forureningstrusler Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro Vestsjællands og Storstrøms amter Notat Maj 2005

2 Forureningstrusler Maj 2005 Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Afd. fax: Web: Klient Vestsjællands og Storstrøms amter Klientens repræsentant Niels Philip Jensen Projekt Forfattere Forureningstrusler Dorthe Lærke Baun Projekt nr Dato Maj 2005 Godkendt af Foreløbigt notat Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Vestsjællands og Storstrøms amter DHI: Niels Philip Jensen Antal kopier

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Nedsivningsanlæg Brønde og boringer Fylde- og vaskepladser BILAG A B C Spørgeskema Følgebrev til spørgeskema Resultat af spørgeskemaundersøgelse i DHI - Institut for Vand og Miljø

4 1 INDLEDNING I forbindelse med kortlægningsarbejdet i Suså indsatsområde er der i et mindre delområde gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at detailkortlægge tre udvalgte forureningstrusler. De 3 forureningstrusler er brønde og boringer, spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg og utætte kloakker) samt fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres sprøjtemidler. Under antagelse af, at det valgte delområde er repræsentativt for hele indsatsområdet, vil detailkortlægningen i dette mindre delområde give et billede af den potentielle grundvandsforureningsrisiko fra de 3 trusler, samt af den nødvendige kortlægningsindsats i indsatsområdet overfor disse trusler. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er endnu ikke færdigbehandlet, men de opnåede resultater er sammenfattet i dette foreløbige notat. 1-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

5 2 GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE På baggrund af diskussioner i projektets følgegruppe blev det valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med henblik på detailkortlægning af brønde/boringer, nedsivningsanlæg og fylde-/vaskepladser i en mindre del af Pindsobro vandværks indvindingsområde. Det valgte område ligger umiddelbart nord for Pindsobro vandværk i Haslev Kommunes sydligste del (Indelukket syd for Bråby Stationsby og vest for Bråby). Området er vist på Figur 2.1. Inden detailkortlægningen blev påbegyndt udfærdigede Næstved vandforsyning et forslag til, hvilke ejendomme, der skulle besøges. Figur 2.1 Område nord for Pindsobro Vandværk, hvor 3 specifikke forureningstrusler skal detailkortlægges. For at sikre korrekt udfyldelse af spørgeskemaet samt størst mulig svarprocent blev samtlige ejendomme i pilotområdet besøgt. Landbrugsejendommene blev besøgt af en landbrugskonsulent, mens de øvrige ejendomme i området blev besøgt af ansatte fra Næstved Vandforsyning. Inden de personlige besøg blev spørgeskemaet udsendt sammen med et følgebrev, der forklarede baggrunden for og formålet med undersøgelsen. Det udsendte spørgeskema kan findes i bilag A og et eksempel på et medsendt følgebrev er vist i bilag B. Det udsendte spørgeskema er udarbejdet i tæt samarbejde med projektets følgegruppe. I den forbindelse har især Næstved 2-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

6 Vandforsyning vist stort engagement. De har bl.a. stået for udpegning af relevante ejendomme i pilotområdet, udfærdigelse af følgebreve, udsendelse af spørgeskemaer med tilhørende informations-materiale, opfølgende besøg på de involverede ejendomme samt finansiering af besøg af landbrugskonsulent på de involverede landbrugsejendomme. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har Næstved Vandforsyning endvidere tilbudt de involverede lodsejere at finansiere sløjfning af eventuelle ubenyttede brønde og boringer. Spørgeskemaet blev udsendt til 43 husstande og der blev modtaget 37 udfyldte spørgeskemaer. Det svarer til en svarprocent på 86 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. 2-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som det fremgår af det anvendte spørgeskema, der er vist i bilag A, indhentes der i forbindelse med besøgene på de enkelte ejendomme information om afløbsforhold (herunder evt. nedsivningsanlæg) og brønde/boringer. For landbrugsejendomme indhentes der endvidere information om fylde-/vaskepladser og om håndtering af restsprøjtevæsken. Det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen er vist i bilag C. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er udvalgte resultater fra undersøgelsen sammenfattet. Tabel 3.1 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (generelle spørgsmål samt spørgsmål vedr. spildevandsanlæg og brønde/boringer). Svar Type af ejendom Anden erhvervsvirksomhed end landbrug Husdyr 7 parcelhuse 16 landejendomme uden dyrkning jord 14 landbrug (fritids og fuldtids) 7 ejendomme med anden erhvervsvirksomhed 30 ejendomme uden anden erhvervsvirksomhed 10 ejendomme med husdyr (1-83 dyreenheder) 27 ejendomme uden husdyr Spildevandsanlæg Håndtering af spildevand 11 ejendomme tilsluttet offentlig kloak eller privat rensningsanlæg 26 ejendomme med septiktank og bortkøring af spildevand eller efterfølgende udledning til markdræn 1 ejendom med direkte udledning til recipient 1 ejendom med nedsivningsanlæg (nyetableret almindeligt anlæg, 5 PE) Brønde og boringer Ejendommens vandforsyning Ældre brønd/boring på ejendommen Type af brønd/boring Placering af brønd/boring Dybde af brønd/boring 35 ejendomme er tilsluttet offentlig vandforsyning 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk 1 ejendom har privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 16 ejendomme har gammel brønd/boring på ejendommen 16 ejendomme har ikke gammel brønd/boring på ejendommen 3 ejendomme ved ikke om der er en gammel brønd/boring på ejendommen 7 gravede brønde af kampesten og mursten 2 boringer i brønd 2 boringer med tørbrønd 8 kender ikke typen af brønd/boring 12 er placeret på gårdsplads 3 er placeret i haven 1 er placeret på mark med 25 m beskyttelseszone 3 brønde/boringer er 0-5 m dybe 4 brønde/boringer er 5-10 m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er > 30 m dybe 7 brønde/boringer kendes dybden ikke 3-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

8 Spørgsmål Erfaring med sløjfning af brønde/boringer Svar 1 lodsejer har selv opfyldt brønden/boringen uden specielle anvisning 4 lodsejere har selv opfyldt brønden/boringen efter specielle anvisning 2 lodsejere har fået brønden/boringen opfyldt af professionel brøndborer 2 lodsejere har brønd/boring, der er sløjfet af tidligere ejer 2 lodsejere kender ikke sløjfningsmetoden Tabel 3.2 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (spørgsmål vedr. fylde- og vaskepladser). Svar Antal landbrugsejendomme Miljøtjek Anvendelse af pesticider Formål med pesticidanvendelse Hyppighed for pesticidanvendelse Hvem udfører sprøjtningen med pesticider Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (placering af fylde- /vaskeplads) Påfyldning af vand Udtømning af restsprøjtevæske 14 ejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug) 6 ejendomme har fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 8 ejendomme har ikke fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 12 ejendomme anvender pesticider 1 ejendom anvender ikke pesticider 1 ejendom har ikke opgivet om der anvendes pesticider 9 ejendomme anvender pesticider på gårdsplads/indkørsel 12 ejendomme anvender pesticider til sprøjtning af mark 2 ejendomme anvender pesticider til andre formål 1 ejendom anvender pesticider mere end 1 gang per måned 4 ejendomme anvender pesticider 4-12 gange om året 5 ejendomme anvender pesticider 2-4 gange om året 9 lodsejere udfører selv sprøjtningen 2 lodsejere har ansatte til at udføre sprøjtningen 3 lodsejere får sprøjtningen foretaget af maskinstation eller andre 1 ejendom, hvor det foregår på grus eller stenbelagt areal 7 ejendomme, hvor det foregår på betonbefæstet areal med afløb 1 ejendom, hvor det foregår på bevokset areal (samme hver gang) 4 ejendomme, hvor det foregår andre steder (maskinstation, anden ejendom, i marken) 1 ejendom, hvor det foregår fra særlig vandtank 5 ejendomme, hvor det foregår fra den almindelige vandforsyning 2 ejendomme, hvor det foregår fra brønd eller boring 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 7 ejendomme, hvor det fortyndes og udsprøjtes i marken over større areal 4 ejendomme, hvor det foregår i marken uden fortynding 2 ejendomme, hvor det udtømmes i gyllebeholder 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 3.1 Nedsivningsanlæg Af Tabel 3.1 fremgår det, at der kun er ét nedsivningsanlæg i det undersøgte område. Dette anlæg er et almindeligt mindre (5 PE) nedsivningsanlæg, der er nyetableret. Der har ikke været undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af anlægget, og der er ingen løbende kontrol af grundvandskvaliteten nedenfor anlægget. Antallet af nedsivningsanlæg i det undersøgte område er umiddelbart noget mindre end forventet. 3-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

9 Om det er repræsentativt med kun ét anlæg på 37 ejendomme er svært at vurdere. Der vil snarest blive lavet en oversigt over de generelle afløbsforhold, herunder også antallet af kendte nedsivningsanlæg, i Haslev kommune. Når denne oversigt for Haslev er lavet vil der være et bedre vurderingsanlæg. Baseres vurderingen udelukkende på det spinkle datagrundlag som spørgeskemaundersøgelsen udgør, må det vurderes, at antallet af nedsivningsanlæg er så begrænset, at de ikke umiddelbart udgør en stor grundvandsforureningstrussel. 3.2 Brønde og boringer Ejendommene i pilotområdet er generelt tilsluttet den offentlige vandforsyning. 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk, mens der ikke er nogle ejendomme i det undersøgte område, der udelukkende har privat vandforsyning. En enkelt ejendom angiver, at der hentes vand fra både den offentlige vandforsyning og fra privat vandforsyning. Der findes en del ældre ubenyttede brønde og boringer i området, idet ca. halvdelen af de adspurgte ejendomme har kendskab til en sådan ældre brønd eller boring, der ofte er en gravet brønd af kampesten eller mursten. Hovedparten af disse ældre brønde og boringer er korte (< 10 m) og er typisk placeret på gårdspladsen. Der er ikke konstateret forurening eller mistanke om forurening i nogle af de kendte brønde og boringer i det undersøgte område. Enkelte af de eksisterende brønde/boringer benyttes jævnligt. De fleste benyttes dog aldrig, men kan potentielt benyttes. De brønde/boringer, der benyttes, benyttes primært til havevanding. Yderligere er der én brønd/boring, der benyttes til markvanding og én brønd/boring, der benyttes til sprøjtning af gårdsplads. 3.3 Fylde- og vaskepladser Af de 37 ejendomme i pilotområdet er der 14 landbrugsejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug). På langt hovedparten af landbrugsejendommene anvendes der pesticider, og hvor der anvendes pesticider, anvender der også sprøjteudstyr. Landbrugene anvender primært pesticider til marksprøjtning, men anvendelse af pesticider på gårdsplads og indkørsel er også meget udbredt. Sammenholdes dette med, at der på en del af ejendommene findes en ældre ubenyttet brønd eller boring på gårdspladsen, er der her potentielt risiko for grundvandsforurening med pesticider. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyret sker typisk på betonbefæstet areal med afløb til gyllebeholder, ajlebeholder eller olieudskiller. Der er dog også enkelte ejendomme, hvor fylde-/vaskepladsen er placeret på grus eller stenbelagt areal, eller hvor påfyldning og rengøring sker på bevokset areal. Påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet) sker oftest fra den almindelige vandforsyning, og kun én ejendom angiver at der er etableret kontraventil på systemet, så der ikke er risiko for tilbageløb af sprøjtemiddel til vandforsynin-gen. Tilstedeværelse af kontraventil var ikke et spørgsmål i spørgeskemaunder-søgelsen, og der er derfor sandsynligvis flere ejendomme, som anvender et system med kontraventil, hvor det bare ikke er opgivet på spørgeskemaet. Udtømningen af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret efter endt sprøjtning sker typisk i marken. De fleste angiver, at det sker over et større areal efter fortynding, hvilket er den korrekte måde at håndtere 3-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

10 restsprøjtevæsken på. Der er dog også flere ejendomme som angiver, at udtømningen sker ét sted i marken uden forudgående fortynding, hvilket betyder, at der sker en meget stor pesticidbelastning på et meget lille areal, hvilket klart er uhensigtsmæssigt. 3-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

11 BILAG DHI - Institut for Vand og Miljø

12 BILAG A Anvendt spørgeskema DHI - Institut for Vand og Miljø

13 A-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

14 A-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

15 A-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

16 A-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

17 A-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

18 A-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

19 A-7 DHI - Institut for Vand og Miljø

20 BILAG B Eksempel på følgebrev til spørgeskemaer DHI - Institut for Vand og Miljø

21 B-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

22 BILAG C Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelsen DHI - Institut for Vand og Miljø

23 Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med detailkortlægning af brønde/boringer, spildevandsanlæg og fylde/vaskepladser i et delområde af Suså indsatsområde Der er i alt er der modtaget spørgeskemaer fra 37 husstande 1. Generelle spørgsmål 1.4 Type af ejendom: 7 Parcelhus 16 Landejendom uden dyrkning af jord 7 Fritidslandbrug 7 Fuldtidslandbrug 0 Andet 1.5 Drives anden erhvervsvirksomhed på ejendommen: 7 Ja 30 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilken: - Drivning af inddørs forårsløg og tulipaner - Kartoffelcentral, vaske+pakning - Enmands konsulentfirma - Firma Isabella Smith - Alternativ behandling - Autoophug - Murerfirma - Opholdssted 1.6 Er der husdyr på ejendommen 10 Ja (kvæg, svin, får osv.) 27 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke og hvor mange (i antal dyre-enheder (1 DE ~ 100 kg N)) Heste, svin, får, kvæg, fedetyre, ungtyre, ænder, gæs, høns 1-83 dyreenheder 1.7 Modtages/afsættes der husdyrgødning? 31 Nej 2 Ja, der modtages antal dyreenheder: 2, Ja, der afsættes antal dyreenheder: Hvor mange personer bor på ejendommen: Voksne: 0-12 (gns. 2,1 voksne. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 2,5 voksne) Børn: 0-8 (gns. 0,5 børn. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 0,8 børn) For landbrug (også fritidslandbrug): C-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

24 1.9 Hvor mange ha jord hører til ejendommen: 0, ha (gns.: 229 ha, i alt 19 ejendomme) 1.10 Hvor mange ha jord er opdyrket: ha (gns.: 121 ha, i alt 13 ejendomme) 1.11 Hvilke typer afgrøder dyrkes: Tulipaner Korn (raps, havre, vårbyg, efterafgrøde, byg, hvede Havre (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Majs Græs, permanentgræs Vildtager Kartofler Ærter Roer Brak (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Juletræer Pyntegrønt Skovdrift 2. Spildevandsanlæg 2.1 Hvordan håndteres ejendommens spildevand: 9 Tilsluttet offentlig kloak 2 Tilledning til privat rensningsanlæg. Hvis ja, hvilket type af rensningsanlæg: ikke oplyst 9 Tilslutning til markdræn 1 Direkte udledning til recipient 1 Nedsivningsanlæg 26 Septiktank med afhentning og bortkørsel af spildevandet (heraf 8 trixtanke) 4 Andet, hvilket Trixtank med udledning til recipient, fælles dræn 2.2 Hvor gammel er nedsivningsanlægget (kun ét anlæg): år år år 0 > 20 år 0 Vides ikke 2.3 Hvor stort er nedsivningsanlægget: Antal PE (person ækvivalent): 5 PE 2.4 Hvordan er anlægget udformet: 1 Almindeligt nedsivningsanlæg 0 Hævet nedsivningsanlæg 0 Vides ikke 0 Andet 2.5 Var der undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af nedsivningsanlægget? 0 Ja C-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

25 1 Nej 0 Vides ikke 2.6 Er der løbende kontrol af grundvandskvaliteten neden for nedsivningsanlægget 0 Ja 1 Nej 0 Vides ikke 3. Brønde og boringer 3.1 Hvorfra får ejendommen vand: 35 Offentlig vandforsyning 2 Tilsluttet privat vandværk 1 Privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 0 Vides ikke 3.2 Hvis der er tilslutning til offentligt eller privat vandværk, findes der så en eller flere ældre brønde eller boringer på ejendommen: 16 Ja, hvor mange Nej 3 Vides ikke 3.3 Hvilken type brønd/boring er der tale om: 7 Gravet brønd opbygget af kampesten eller mursten 0 Gravet brønd med vandtætte sider 2 Boring i brønd 2 Boring med tørbrønd 8 Vides ikke 3.4 Hvor er brønden/boringen placeret: 12 På gårdsplads, hvilket underlag/befæstning er der: brosten (4), løse sten (3), støbt udenom (1), perlegrus (2), ærtesten (1), græsplæne (1) 3 I have 1 På mark, hvor stor er evt. beskyttelseszone: 25 m. 0 Andet sted 3.5 Hvor dyb er brønden/boringen? meter meter meter meter 1 > 30 meter 7 Vides ikke 3.6 Er der mistanke om forurening i brønden/boringen: 0 Ja 13 Nej 3 Vides ikke 3.7 Er der konstateret forurening i brønden/boringen: 0 Ja 14 Nej 2 Vides ikke C-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

26 3.8 Hvor tit benyttes brønden/boringen: 2 Aldrig, den er sløjfet 9 Aldrig, men kan potentielt anvendes 0 1 gang om året gange om året gange om året 2 Mere end en gang om måneden 1 Vides ikke 3.9 Hvis brønden/boringen benyttes, hvad benyttes den så til: 4 Havevanding 1 Markvanding 0 Bilvask 1 Anden anvendelse, hvilken: Sprøjtning af gårdsplads 3.10 Hvis brønden/boringen er sløjfet, hvordan er dette så gjort (i alt 11 brønde/boringer): 1 Har selv opfyldt den uden specielle anvisninger 4 Har selv opfyldt/sløjfet den efter specielle anvisninger 2 Har fået den sløjfet af en professionel brøndborer, hvem: Arrangeret af Haslev kommune, smeden 2 Anden sløjfningsmetode, hvilken: Sløjfet af tidligere ejer 2 Vides ikke 4. Fylde- og vaskepladser for sprøjteudstyr (kun for landbrug - også fritidslandbrug) 4.1 Er der foretaget et miljøtjek på ejendommen af en landbrugskonsulent (i alt 14 ejendomme): 6 Ja 8 Nej 0 Vides ikke 4.2 Anvendes der pesticider på ejendommen: 12 Ja 1 Nej 0 Vides ikke Hvis der anvendes pesticider på ejendommen: 4.3 Hvad anvendes der pesticider til: 9 Ukrudtsbekæmpelse på gårdsplads/indkørsel 0 Sprøjtning af have og køkkenhave 12 Sprøjtning af marker 2 Andet, hvilken anvendelse: desinficering af kartoffelhuse, nyplantninger 4.4 Hvor hyppigt anvendes der pesticider: 1 Mere end en gang om måneden gange om året gange om året 0 1 gang om året 0 Sjældnere end 1 gang om året 0 Vides ikke C-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

27 4.5 Hvilke pesticider anvendes (præparater, koncentrationer og formål): - Tulipaner: Stomp 2 l/ha, Dithanent 3,2 kg/ha - Hvede: Stomp 1 l/ha, Boxer 1 l/ha, Storane 0,3, Comet 0,15, Opus 0,15, MCPA 1,5l/ha, Oxitril 0,15, dff 0,03 - Raps: Command 0,25, Glimmi, IT-cypermethrin - Vinterraps: Command 0,3, Fusilade 0,3, IT-cypermethrin 0,2x2, Folicur 0,75 - Vårbyg: Express 1-2 tablet/ha, Hussar 100g/ha, Oxitril 0,3/ha, Prinerasuper 0,8 l/ha - Skimmel: Manefo - Kartofler (Fungicid): Comand, Fenix, Boxer 1 l/ha, Fenix, Titus, Swedone - Majs: Lido 0,5 l/ha, Starane 0,3 - Ukrudt: Ally 19,2 g/ha, Starane 0,36 g/ha - Nyplantninger: Inter-terbuthylazin, Kormex - Svampesygdomme: Amistar 0,156 l/ha, Felicae 0,15 l/ha - Express 1 tablet/ha, Oxitril 0,2, Amistor 0,15 - Round time up l/ha, Roundup - Majsilido, Maisten gros - Opus 0,2, Opra. 0,1 4.6 Benyttes der sprøjteudstyr i forbindelse med pesticidanvendelsen: 14 Ja 0 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke type udstyr anvendes: - Hardi Ly, Hardi uden luft, Hardi nr. 1301, Hardi, Hardi marksprøjte (12 m), Hardi maskinsprøjte, Hardi twin med renvandstank - Håndsprøjte - Marksprøjte med renvandstank - Maskinstation 4.7 Hvem udfører sprøjtningen på ejendommens arealer: 9 Jeg (ejeren) udfører selv sprøjtningen 2 Jeg (ejeren) har en ansat til at udføre sprøjtningen 2 Sprøjtningen foretages af en maskinstation 1 Sprøjtningen foretages af en nabo eller andre 4.8 Hvor foregår påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (kaldet fylde- og vaskeplads): 1 På grus eller stenbelagt areal 0 På betonbefæstet areal uden afløb 7 På betonbefæstet areal med afløb, hvortil: Gyllebeholder (3), Ajlebeholder (3), Olieudskiller (1) 0 På biobed med nedsivning 0 På biobed med afløb, hvortil: 1 På bevokset areal (det samme hver gang) 0 På bevokset areal (forskelligt fra gang til gang) C-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

28 4 Andet, hvor: Ved maskinstation (2), Rengøring i marken med ekstra vandtank (1), Påfyldning på en anden ejendom (2) 4.9 Hvordan foregår påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet): 1 Fra særlig vandtank 5 Fra den almindelige vandforsyning (vandhane eller andet) 2 Fra brønd eller boring 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation 4.10 Hvordan foregår udtømning af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret: 7 Fortynding og udsprøjtning i marken over større areal 0 Fortynding og udsprøjtning på ét sted i marken 4 Udtømning i marken uden fortynding 0 Udtømning på fylde- og vaskeplads 2 Udtømning i gyllebeholderen 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation C-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

Fylde- og vaskepladser for sprøjtning. Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen

Fylde- og vaskepladser for sprøjtning. Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen Fylde- og vaskepladser for sprøjtning Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen og mulige indsatser Notat November 2004 Fylde- og vaskepladser for sprøjtning November 2004 Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Indsats mod punktkilder

Indsats mod punktkilder Indsats mod punktkilder Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen,, Landscentret Der er de senere år sket et stigende erkendelse af, at punktkilder er den væsentligste årsag til fund af pesticider i overfladevand.

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven og Østerby Århus Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Bedrifter- der har søgt hektarstøtte i med marker i markblokke beliggende i indvindingsoplandet til Vadum vandværk.

Bedrifter- der har søgt hektarstøtte i med marker i markblokke beliggende i indvindingsoplandet til Vadum vandværk. Oversigtskort Bilag 1 Oversigtskort over Aalborg og Aabybro kommune med markering af indvidingsoplandene AABYBRO KOMMUNE Vadum Tegnforklaring # ð 26.4466 Vadum 26.4022 DGU nr. # ð Indvindingsboring Kildepladszone

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016 Markplan Komosevej 15 Udskriften omfatter udvalgte marker. Mark Navn Forfrugt Ha Afgrøde Sort 49-0 Vinterhvede 20,03 Vårbyg Evergreen GLM sø 0,08 ha 50-0 Vinterhvede 12,65 Vårbyg Evergreen 51-0 Vinterhvede

Læs mere

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010 FORORD Sprøjtemiddelreduktion

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Notat og tilstandsrapport er udarbejdet af: Mads Kappel Jensen, Civilingeniør, miljø Kvalitetssikring og udvikling:

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Indvindingsboringer uden fund af pesticider Indvindingsboringer med fund af pesticider (mere end et

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Vejledning til Dyrkningsaftale

Vejledning til Dyrkningsaftale Vejledning til Dyrkningsaftale 2 Frivillige dyrkningsaftaler Vejledning Forord Frivillige dyrkningsaftaler imellem vandværker og landbrug har til formål at beskytte grundvandet mod forurening. Denne vejledning

Læs mere

Indsatsplanlægning for Brædstrup/Våbensholm

Indsatsplanlægning for Brædstrup/Våbensholm Indsatsplanlægning for Brædstrup/Våbensholm Naturområdet Ingeniør Gitte Bjørnholdt Jensen Orienteringsmøde Brædstrup/Våbensholmsområdet Brædstrup Kro den Disposition 1. Etablering af følgegruppe 2. Mulige

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS

LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS Geolog Bo Vægter Århus Kommune, Vand og Spildevand ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse - de

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund for handlingsplanen -- 1.1 Beskrivelse af vandsamarbejdet -- 1.2 Formål med handlingsplanen 2 Forslag til aktiviteter -- 2.1

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Jensen Sveje66@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Vrangbækvej 66 i henhold

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Knud Thomsen info@sindaltraktor.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 270 i

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Bachlor 125 SC Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a.

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. HANDLINGSPLAN 2013-2016 for GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. Januar 2013 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune Handlingsplan 2013 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A Kalif 360 CS Ukrudtsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Clomazon 360

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere