Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter"

Transkript

1 Forureningstrusler Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro Vestsjællands og Storstrøms amter Notat Maj 2005

2 Forureningstrusler Maj 2005 Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Afd. fax: Web: Klient Vestsjællands og Storstrøms amter Klientens repræsentant Niels Philip Jensen Projekt Forfattere Forureningstrusler Dorthe Lærke Baun Projekt nr Dato Maj 2005 Godkendt af Foreløbigt notat Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Vestsjællands og Storstrøms amter DHI: Niels Philip Jensen Antal kopier

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Nedsivningsanlæg Brønde og boringer Fylde- og vaskepladser BILAG A B C Spørgeskema Følgebrev til spørgeskema Resultat af spørgeskemaundersøgelse i DHI - Institut for Vand og Miljø

4 1 INDLEDNING I forbindelse med kortlægningsarbejdet i Suså indsatsområde er der i et mindre delområde gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at detailkortlægge tre udvalgte forureningstrusler. De 3 forureningstrusler er brønde og boringer, spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg og utætte kloakker) samt fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres sprøjtemidler. Under antagelse af, at det valgte delområde er repræsentativt for hele indsatsområdet, vil detailkortlægningen i dette mindre delområde give et billede af den potentielle grundvandsforureningsrisiko fra de 3 trusler, samt af den nødvendige kortlægningsindsats i indsatsområdet overfor disse trusler. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er endnu ikke færdigbehandlet, men de opnåede resultater er sammenfattet i dette foreløbige notat. 1-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

5 2 GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE På baggrund af diskussioner i projektets følgegruppe blev det valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med henblik på detailkortlægning af brønde/boringer, nedsivningsanlæg og fylde-/vaskepladser i en mindre del af Pindsobro vandværks indvindingsområde. Det valgte område ligger umiddelbart nord for Pindsobro vandværk i Haslev Kommunes sydligste del (Indelukket syd for Bråby Stationsby og vest for Bråby). Området er vist på Figur 2.1. Inden detailkortlægningen blev påbegyndt udfærdigede Næstved vandforsyning et forslag til, hvilke ejendomme, der skulle besøges. Figur 2.1 Område nord for Pindsobro Vandværk, hvor 3 specifikke forureningstrusler skal detailkortlægges. For at sikre korrekt udfyldelse af spørgeskemaet samt størst mulig svarprocent blev samtlige ejendomme i pilotområdet besøgt. Landbrugsejendommene blev besøgt af en landbrugskonsulent, mens de øvrige ejendomme i området blev besøgt af ansatte fra Næstved Vandforsyning. Inden de personlige besøg blev spørgeskemaet udsendt sammen med et følgebrev, der forklarede baggrunden for og formålet med undersøgelsen. Det udsendte spørgeskema kan findes i bilag A og et eksempel på et medsendt følgebrev er vist i bilag B. Det udsendte spørgeskema er udarbejdet i tæt samarbejde med projektets følgegruppe. I den forbindelse har især Næstved 2-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

6 Vandforsyning vist stort engagement. De har bl.a. stået for udpegning af relevante ejendomme i pilotområdet, udfærdigelse af følgebreve, udsendelse af spørgeskemaer med tilhørende informations-materiale, opfølgende besøg på de involverede ejendomme samt finansiering af besøg af landbrugskonsulent på de involverede landbrugsejendomme. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har Næstved Vandforsyning endvidere tilbudt de involverede lodsejere at finansiere sløjfning af eventuelle ubenyttede brønde og boringer. Spørgeskemaet blev udsendt til 43 husstande og der blev modtaget 37 udfyldte spørgeskemaer. Det svarer til en svarprocent på 86 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. 2-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som det fremgår af det anvendte spørgeskema, der er vist i bilag A, indhentes der i forbindelse med besøgene på de enkelte ejendomme information om afløbsforhold (herunder evt. nedsivningsanlæg) og brønde/boringer. For landbrugsejendomme indhentes der endvidere information om fylde-/vaskepladser og om håndtering af restsprøjtevæsken. Det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen er vist i bilag C. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er udvalgte resultater fra undersøgelsen sammenfattet. Tabel 3.1 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (generelle spørgsmål samt spørgsmål vedr. spildevandsanlæg og brønde/boringer). Svar Type af ejendom Anden erhvervsvirksomhed end landbrug Husdyr 7 parcelhuse 16 landejendomme uden dyrkning jord 14 landbrug (fritids og fuldtids) 7 ejendomme med anden erhvervsvirksomhed 30 ejendomme uden anden erhvervsvirksomhed 10 ejendomme med husdyr (1-83 dyreenheder) 27 ejendomme uden husdyr Spildevandsanlæg Håndtering af spildevand 11 ejendomme tilsluttet offentlig kloak eller privat rensningsanlæg 26 ejendomme med septiktank og bortkøring af spildevand eller efterfølgende udledning til markdræn 1 ejendom med direkte udledning til recipient 1 ejendom med nedsivningsanlæg (nyetableret almindeligt anlæg, 5 PE) Brønde og boringer Ejendommens vandforsyning Ældre brønd/boring på ejendommen Type af brønd/boring Placering af brønd/boring Dybde af brønd/boring 35 ejendomme er tilsluttet offentlig vandforsyning 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk 1 ejendom har privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 16 ejendomme har gammel brønd/boring på ejendommen 16 ejendomme har ikke gammel brønd/boring på ejendommen 3 ejendomme ved ikke om der er en gammel brønd/boring på ejendommen 7 gravede brønde af kampesten og mursten 2 boringer i brønd 2 boringer med tørbrønd 8 kender ikke typen af brønd/boring 12 er placeret på gårdsplads 3 er placeret i haven 1 er placeret på mark med 25 m beskyttelseszone 3 brønde/boringer er 0-5 m dybe 4 brønde/boringer er 5-10 m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er > 30 m dybe 7 brønde/boringer kendes dybden ikke 3-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

8 Spørgsmål Erfaring med sløjfning af brønde/boringer Svar 1 lodsejer har selv opfyldt brønden/boringen uden specielle anvisning 4 lodsejere har selv opfyldt brønden/boringen efter specielle anvisning 2 lodsejere har fået brønden/boringen opfyldt af professionel brøndborer 2 lodsejere har brønd/boring, der er sløjfet af tidligere ejer 2 lodsejere kender ikke sløjfningsmetoden Tabel 3.2 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (spørgsmål vedr. fylde- og vaskepladser). Svar Antal landbrugsejendomme Miljøtjek Anvendelse af pesticider Formål med pesticidanvendelse Hyppighed for pesticidanvendelse Hvem udfører sprøjtningen med pesticider Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (placering af fylde- /vaskeplads) Påfyldning af vand Udtømning af restsprøjtevæske 14 ejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug) 6 ejendomme har fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 8 ejendomme har ikke fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 12 ejendomme anvender pesticider 1 ejendom anvender ikke pesticider 1 ejendom har ikke opgivet om der anvendes pesticider 9 ejendomme anvender pesticider på gårdsplads/indkørsel 12 ejendomme anvender pesticider til sprøjtning af mark 2 ejendomme anvender pesticider til andre formål 1 ejendom anvender pesticider mere end 1 gang per måned 4 ejendomme anvender pesticider 4-12 gange om året 5 ejendomme anvender pesticider 2-4 gange om året 9 lodsejere udfører selv sprøjtningen 2 lodsejere har ansatte til at udføre sprøjtningen 3 lodsejere får sprøjtningen foretaget af maskinstation eller andre 1 ejendom, hvor det foregår på grus eller stenbelagt areal 7 ejendomme, hvor det foregår på betonbefæstet areal med afløb 1 ejendom, hvor det foregår på bevokset areal (samme hver gang) 4 ejendomme, hvor det foregår andre steder (maskinstation, anden ejendom, i marken) 1 ejendom, hvor det foregår fra særlig vandtank 5 ejendomme, hvor det foregår fra den almindelige vandforsyning 2 ejendomme, hvor det foregår fra brønd eller boring 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 7 ejendomme, hvor det fortyndes og udsprøjtes i marken over større areal 4 ejendomme, hvor det foregår i marken uden fortynding 2 ejendomme, hvor det udtømmes i gyllebeholder 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 3.1 Nedsivningsanlæg Af Tabel 3.1 fremgår det, at der kun er ét nedsivningsanlæg i det undersøgte område. Dette anlæg er et almindeligt mindre (5 PE) nedsivningsanlæg, der er nyetableret. Der har ikke været undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af anlægget, og der er ingen løbende kontrol af grundvandskvaliteten nedenfor anlægget. Antallet af nedsivningsanlæg i det undersøgte område er umiddelbart noget mindre end forventet. 3-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

9 Om det er repræsentativt med kun ét anlæg på 37 ejendomme er svært at vurdere. Der vil snarest blive lavet en oversigt over de generelle afløbsforhold, herunder også antallet af kendte nedsivningsanlæg, i Haslev kommune. Når denne oversigt for Haslev er lavet vil der være et bedre vurderingsanlæg. Baseres vurderingen udelukkende på det spinkle datagrundlag som spørgeskemaundersøgelsen udgør, må det vurderes, at antallet af nedsivningsanlæg er så begrænset, at de ikke umiddelbart udgør en stor grundvandsforureningstrussel. 3.2 Brønde og boringer Ejendommene i pilotområdet er generelt tilsluttet den offentlige vandforsyning. 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk, mens der ikke er nogle ejendomme i det undersøgte område, der udelukkende har privat vandforsyning. En enkelt ejendom angiver, at der hentes vand fra både den offentlige vandforsyning og fra privat vandforsyning. Der findes en del ældre ubenyttede brønde og boringer i området, idet ca. halvdelen af de adspurgte ejendomme har kendskab til en sådan ældre brønd eller boring, der ofte er en gravet brønd af kampesten eller mursten. Hovedparten af disse ældre brønde og boringer er korte (< 10 m) og er typisk placeret på gårdspladsen. Der er ikke konstateret forurening eller mistanke om forurening i nogle af de kendte brønde og boringer i det undersøgte område. Enkelte af de eksisterende brønde/boringer benyttes jævnligt. De fleste benyttes dog aldrig, men kan potentielt benyttes. De brønde/boringer, der benyttes, benyttes primært til havevanding. Yderligere er der én brønd/boring, der benyttes til markvanding og én brønd/boring, der benyttes til sprøjtning af gårdsplads. 3.3 Fylde- og vaskepladser Af de 37 ejendomme i pilotområdet er der 14 landbrugsejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug). På langt hovedparten af landbrugsejendommene anvendes der pesticider, og hvor der anvendes pesticider, anvender der også sprøjteudstyr. Landbrugene anvender primært pesticider til marksprøjtning, men anvendelse af pesticider på gårdsplads og indkørsel er også meget udbredt. Sammenholdes dette med, at der på en del af ejendommene findes en ældre ubenyttet brønd eller boring på gårdspladsen, er der her potentielt risiko for grundvandsforurening med pesticider. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyret sker typisk på betonbefæstet areal med afløb til gyllebeholder, ajlebeholder eller olieudskiller. Der er dog også enkelte ejendomme, hvor fylde-/vaskepladsen er placeret på grus eller stenbelagt areal, eller hvor påfyldning og rengøring sker på bevokset areal. Påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet) sker oftest fra den almindelige vandforsyning, og kun én ejendom angiver at der er etableret kontraventil på systemet, så der ikke er risiko for tilbageløb af sprøjtemiddel til vandforsynin-gen. Tilstedeværelse af kontraventil var ikke et spørgsmål i spørgeskemaunder-søgelsen, og der er derfor sandsynligvis flere ejendomme, som anvender et system med kontraventil, hvor det bare ikke er opgivet på spørgeskemaet. Udtømningen af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret efter endt sprøjtning sker typisk i marken. De fleste angiver, at det sker over et større areal efter fortynding, hvilket er den korrekte måde at håndtere 3-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

10 restsprøjtevæsken på. Der er dog også flere ejendomme som angiver, at udtømningen sker ét sted i marken uden forudgående fortynding, hvilket betyder, at der sker en meget stor pesticidbelastning på et meget lille areal, hvilket klart er uhensigtsmæssigt. 3-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

11 BILAG DHI - Institut for Vand og Miljø

12 BILAG A Anvendt spørgeskema DHI - Institut for Vand og Miljø

13 A-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

14 A-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

15 A-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

16 A-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

17 A-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

18 A-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

19 A-7 DHI - Institut for Vand og Miljø

20 BILAG B Eksempel på følgebrev til spørgeskemaer DHI - Institut for Vand og Miljø

21 B-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

22 BILAG C Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelsen DHI - Institut for Vand og Miljø

23 Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med detailkortlægning af brønde/boringer, spildevandsanlæg og fylde/vaskepladser i et delområde af Suså indsatsområde Der er i alt er der modtaget spørgeskemaer fra 37 husstande 1. Generelle spørgsmål 1.4 Type af ejendom: 7 Parcelhus 16 Landejendom uden dyrkning af jord 7 Fritidslandbrug 7 Fuldtidslandbrug 0 Andet 1.5 Drives anden erhvervsvirksomhed på ejendommen: 7 Ja 30 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilken: - Drivning af inddørs forårsløg og tulipaner - Kartoffelcentral, vaske+pakning - Enmands konsulentfirma - Firma Isabella Smith - Alternativ behandling - Autoophug - Murerfirma - Opholdssted 1.6 Er der husdyr på ejendommen 10 Ja (kvæg, svin, får osv.) 27 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke og hvor mange (i antal dyre-enheder (1 DE ~ 100 kg N)) Heste, svin, får, kvæg, fedetyre, ungtyre, ænder, gæs, høns 1-83 dyreenheder 1.7 Modtages/afsættes der husdyrgødning? 31 Nej 2 Ja, der modtages antal dyreenheder: 2, Ja, der afsættes antal dyreenheder: Hvor mange personer bor på ejendommen: Voksne: 0-12 (gns. 2,1 voksne. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 2,5 voksne) Børn: 0-8 (gns. 0,5 børn. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 0,8 børn) For landbrug (også fritidslandbrug): C-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

24 1.9 Hvor mange ha jord hører til ejendommen: 0, ha (gns.: 229 ha, i alt 19 ejendomme) 1.10 Hvor mange ha jord er opdyrket: ha (gns.: 121 ha, i alt 13 ejendomme) 1.11 Hvilke typer afgrøder dyrkes: Tulipaner Korn (raps, havre, vårbyg, efterafgrøde, byg, hvede Havre (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Majs Græs, permanentgræs Vildtager Kartofler Ærter Roer Brak (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Juletræer Pyntegrønt Skovdrift 2. Spildevandsanlæg 2.1 Hvordan håndteres ejendommens spildevand: 9 Tilsluttet offentlig kloak 2 Tilledning til privat rensningsanlæg. Hvis ja, hvilket type af rensningsanlæg: ikke oplyst 9 Tilslutning til markdræn 1 Direkte udledning til recipient 1 Nedsivningsanlæg 26 Septiktank med afhentning og bortkørsel af spildevandet (heraf 8 trixtanke) 4 Andet, hvilket Trixtank med udledning til recipient, fælles dræn 2.2 Hvor gammel er nedsivningsanlægget (kun ét anlæg): år år år 0 > 20 år 0 Vides ikke 2.3 Hvor stort er nedsivningsanlægget: Antal PE (person ækvivalent): 5 PE 2.4 Hvordan er anlægget udformet: 1 Almindeligt nedsivningsanlæg 0 Hævet nedsivningsanlæg 0 Vides ikke 0 Andet 2.5 Var der undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af nedsivningsanlægget? 0 Ja C-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

25 1 Nej 0 Vides ikke 2.6 Er der løbende kontrol af grundvandskvaliteten neden for nedsivningsanlægget 0 Ja 1 Nej 0 Vides ikke 3. Brønde og boringer 3.1 Hvorfra får ejendommen vand: 35 Offentlig vandforsyning 2 Tilsluttet privat vandværk 1 Privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 0 Vides ikke 3.2 Hvis der er tilslutning til offentligt eller privat vandværk, findes der så en eller flere ældre brønde eller boringer på ejendommen: 16 Ja, hvor mange Nej 3 Vides ikke 3.3 Hvilken type brønd/boring er der tale om: 7 Gravet brønd opbygget af kampesten eller mursten 0 Gravet brønd med vandtætte sider 2 Boring i brønd 2 Boring med tørbrønd 8 Vides ikke 3.4 Hvor er brønden/boringen placeret: 12 På gårdsplads, hvilket underlag/befæstning er der: brosten (4), løse sten (3), støbt udenom (1), perlegrus (2), ærtesten (1), græsplæne (1) 3 I have 1 På mark, hvor stor er evt. beskyttelseszone: 25 m. 0 Andet sted 3.5 Hvor dyb er brønden/boringen? meter meter meter meter 1 > 30 meter 7 Vides ikke 3.6 Er der mistanke om forurening i brønden/boringen: 0 Ja 13 Nej 3 Vides ikke 3.7 Er der konstateret forurening i brønden/boringen: 0 Ja 14 Nej 2 Vides ikke C-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

26 3.8 Hvor tit benyttes brønden/boringen: 2 Aldrig, den er sløjfet 9 Aldrig, men kan potentielt anvendes 0 1 gang om året gange om året gange om året 2 Mere end en gang om måneden 1 Vides ikke 3.9 Hvis brønden/boringen benyttes, hvad benyttes den så til: 4 Havevanding 1 Markvanding 0 Bilvask 1 Anden anvendelse, hvilken: Sprøjtning af gårdsplads 3.10 Hvis brønden/boringen er sløjfet, hvordan er dette så gjort (i alt 11 brønde/boringer): 1 Har selv opfyldt den uden specielle anvisninger 4 Har selv opfyldt/sløjfet den efter specielle anvisninger 2 Har fået den sløjfet af en professionel brøndborer, hvem: Arrangeret af Haslev kommune, smeden 2 Anden sløjfningsmetode, hvilken: Sløjfet af tidligere ejer 2 Vides ikke 4. Fylde- og vaskepladser for sprøjteudstyr (kun for landbrug - også fritidslandbrug) 4.1 Er der foretaget et miljøtjek på ejendommen af en landbrugskonsulent (i alt 14 ejendomme): 6 Ja 8 Nej 0 Vides ikke 4.2 Anvendes der pesticider på ejendommen: 12 Ja 1 Nej 0 Vides ikke Hvis der anvendes pesticider på ejendommen: 4.3 Hvad anvendes der pesticider til: 9 Ukrudtsbekæmpelse på gårdsplads/indkørsel 0 Sprøjtning af have og køkkenhave 12 Sprøjtning af marker 2 Andet, hvilken anvendelse: desinficering af kartoffelhuse, nyplantninger 4.4 Hvor hyppigt anvendes der pesticider: 1 Mere end en gang om måneden gange om året gange om året 0 1 gang om året 0 Sjældnere end 1 gang om året 0 Vides ikke C-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

27 4.5 Hvilke pesticider anvendes (præparater, koncentrationer og formål): - Tulipaner: Stomp 2 l/ha, Dithanent 3,2 kg/ha - Hvede: Stomp 1 l/ha, Boxer 1 l/ha, Storane 0,3, Comet 0,15, Opus 0,15, MCPA 1,5l/ha, Oxitril 0,15, dff 0,03 - Raps: Command 0,25, Glimmi, IT-cypermethrin - Vinterraps: Command 0,3, Fusilade 0,3, IT-cypermethrin 0,2x2, Folicur 0,75 - Vårbyg: Express 1-2 tablet/ha, Hussar 100g/ha, Oxitril 0,3/ha, Prinerasuper 0,8 l/ha - Skimmel: Manefo - Kartofler (Fungicid): Comand, Fenix, Boxer 1 l/ha, Fenix, Titus, Swedone - Majs: Lido 0,5 l/ha, Starane 0,3 - Ukrudt: Ally 19,2 g/ha, Starane 0,36 g/ha - Nyplantninger: Inter-terbuthylazin, Kormex - Svampesygdomme: Amistar 0,156 l/ha, Felicae 0,15 l/ha - Express 1 tablet/ha, Oxitril 0,2, Amistor 0,15 - Round time up l/ha, Roundup - Majsilido, Maisten gros - Opus 0,2, Opra. 0,1 4.6 Benyttes der sprøjteudstyr i forbindelse med pesticidanvendelsen: 14 Ja 0 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke type udstyr anvendes: - Hardi Ly, Hardi uden luft, Hardi nr. 1301, Hardi, Hardi marksprøjte (12 m), Hardi maskinsprøjte, Hardi twin med renvandstank - Håndsprøjte - Marksprøjte med renvandstank - Maskinstation 4.7 Hvem udfører sprøjtningen på ejendommens arealer: 9 Jeg (ejeren) udfører selv sprøjtningen 2 Jeg (ejeren) har en ansat til at udføre sprøjtningen 2 Sprøjtningen foretages af en maskinstation 1 Sprøjtningen foretages af en nabo eller andre 4.8 Hvor foregår påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (kaldet fylde- og vaskeplads): 1 På grus eller stenbelagt areal 0 På betonbefæstet areal uden afløb 7 På betonbefæstet areal med afløb, hvortil: Gyllebeholder (3), Ajlebeholder (3), Olieudskiller (1) 0 På biobed med nedsivning 0 På biobed med afløb, hvortil: 1 På bevokset areal (det samme hver gang) 0 På bevokset areal (forskelligt fra gang til gang) C-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

28 4 Andet, hvor: Ved maskinstation (2), Rengøring i marken med ekstra vandtank (1), Påfyldning på en anden ejendom (2) 4.9 Hvordan foregår påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet): 1 Fra særlig vandtank 5 Fra den almindelige vandforsyning (vandhane eller andet) 2 Fra brønd eller boring 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation 4.10 Hvordan foregår udtømning af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret: 7 Fortynding og udsprøjtning i marken over større areal 0 Fortynding og udsprøjtning på ét sted i marken 4 Udtømning i marken uden fortynding 0 Udtømning på fylde- og vaskeplads 2 Udtømning i gyllebeholderen 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation C-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere