Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter"

Transkript

1 Forureningstrusler Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro Vestsjællands og Storstrøms amter Notat Maj 2005

2 Forureningstrusler Maj 2005 Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Afd. fax: Web: Klient Vestsjællands og Storstrøms amter Klientens repræsentant Niels Philip Jensen Projekt Forfattere Forureningstrusler Dorthe Lærke Baun Projekt nr Dato Maj 2005 Godkendt af Foreløbigt notat Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Vestsjællands og Storstrøms amter DHI: Niels Philip Jensen Antal kopier

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Nedsivningsanlæg Brønde og boringer Fylde- og vaskepladser BILAG A B C Spørgeskema Følgebrev til spørgeskema Resultat af spørgeskemaundersøgelse i DHI - Institut for Vand og Miljø

4 1 INDLEDNING I forbindelse med kortlægningsarbejdet i Suså indsatsområde er der i et mindre delområde gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at detailkortlægge tre udvalgte forureningstrusler. De 3 forureningstrusler er brønde og boringer, spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg og utætte kloakker) samt fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres sprøjtemidler. Under antagelse af, at det valgte delområde er repræsentativt for hele indsatsområdet, vil detailkortlægningen i dette mindre delområde give et billede af den potentielle grundvandsforureningsrisiko fra de 3 trusler, samt af den nødvendige kortlægningsindsats i indsatsområdet overfor disse trusler. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er endnu ikke færdigbehandlet, men de opnåede resultater er sammenfattet i dette foreløbige notat. 1-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

5 2 GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE På baggrund af diskussioner i projektets følgegruppe blev det valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med henblik på detailkortlægning af brønde/boringer, nedsivningsanlæg og fylde-/vaskepladser i en mindre del af Pindsobro vandværks indvindingsområde. Det valgte område ligger umiddelbart nord for Pindsobro vandværk i Haslev Kommunes sydligste del (Indelukket syd for Bråby Stationsby og vest for Bråby). Området er vist på Figur 2.1. Inden detailkortlægningen blev påbegyndt udfærdigede Næstved vandforsyning et forslag til, hvilke ejendomme, der skulle besøges. Figur 2.1 Område nord for Pindsobro Vandværk, hvor 3 specifikke forureningstrusler skal detailkortlægges. For at sikre korrekt udfyldelse af spørgeskemaet samt størst mulig svarprocent blev samtlige ejendomme i pilotområdet besøgt. Landbrugsejendommene blev besøgt af en landbrugskonsulent, mens de øvrige ejendomme i området blev besøgt af ansatte fra Næstved Vandforsyning. Inden de personlige besøg blev spørgeskemaet udsendt sammen med et følgebrev, der forklarede baggrunden for og formålet med undersøgelsen. Det udsendte spørgeskema kan findes i bilag A og et eksempel på et medsendt følgebrev er vist i bilag B. Det udsendte spørgeskema er udarbejdet i tæt samarbejde med projektets følgegruppe. I den forbindelse har især Næstved 2-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

6 Vandforsyning vist stort engagement. De har bl.a. stået for udpegning af relevante ejendomme i pilotområdet, udfærdigelse af følgebreve, udsendelse af spørgeskemaer med tilhørende informations-materiale, opfølgende besøg på de involverede ejendomme samt finansiering af besøg af landbrugskonsulent på de involverede landbrugsejendomme. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har Næstved Vandforsyning endvidere tilbudt de involverede lodsejere at finansiere sløjfning af eventuelle ubenyttede brønde og boringer. Spørgeskemaet blev udsendt til 43 husstande og der blev modtaget 37 udfyldte spørgeskemaer. Det svarer til en svarprocent på 86 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. 2-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som det fremgår af det anvendte spørgeskema, der er vist i bilag A, indhentes der i forbindelse med besøgene på de enkelte ejendomme information om afløbsforhold (herunder evt. nedsivningsanlæg) og brønde/boringer. For landbrugsejendomme indhentes der endvidere information om fylde-/vaskepladser og om håndtering af restsprøjtevæsken. Det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen er vist i bilag C. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er udvalgte resultater fra undersøgelsen sammenfattet. Tabel 3.1 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (generelle spørgsmål samt spørgsmål vedr. spildevandsanlæg og brønde/boringer). Svar Type af ejendom Anden erhvervsvirksomhed end landbrug Husdyr 7 parcelhuse 16 landejendomme uden dyrkning jord 14 landbrug (fritids og fuldtids) 7 ejendomme med anden erhvervsvirksomhed 30 ejendomme uden anden erhvervsvirksomhed 10 ejendomme med husdyr (1-83 dyreenheder) 27 ejendomme uden husdyr Spildevandsanlæg Håndtering af spildevand 11 ejendomme tilsluttet offentlig kloak eller privat rensningsanlæg 26 ejendomme med septiktank og bortkøring af spildevand eller efterfølgende udledning til markdræn 1 ejendom med direkte udledning til recipient 1 ejendom med nedsivningsanlæg (nyetableret almindeligt anlæg, 5 PE) Brønde og boringer Ejendommens vandforsyning Ældre brønd/boring på ejendommen Type af brønd/boring Placering af brønd/boring Dybde af brønd/boring 35 ejendomme er tilsluttet offentlig vandforsyning 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk 1 ejendom har privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 16 ejendomme har gammel brønd/boring på ejendommen 16 ejendomme har ikke gammel brønd/boring på ejendommen 3 ejendomme ved ikke om der er en gammel brønd/boring på ejendommen 7 gravede brønde af kampesten og mursten 2 boringer i brønd 2 boringer med tørbrønd 8 kender ikke typen af brønd/boring 12 er placeret på gårdsplads 3 er placeret i haven 1 er placeret på mark med 25 m beskyttelseszone 3 brønde/boringer er 0-5 m dybe 4 brønde/boringer er 5-10 m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er > 30 m dybe 7 brønde/boringer kendes dybden ikke 3-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

8 Spørgsmål Erfaring med sløjfning af brønde/boringer Svar 1 lodsejer har selv opfyldt brønden/boringen uden specielle anvisning 4 lodsejere har selv opfyldt brønden/boringen efter specielle anvisning 2 lodsejere har fået brønden/boringen opfyldt af professionel brøndborer 2 lodsejere har brønd/boring, der er sløjfet af tidligere ejer 2 lodsejere kender ikke sløjfningsmetoden Tabel 3.2 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (spørgsmål vedr. fylde- og vaskepladser). Svar Antal landbrugsejendomme Miljøtjek Anvendelse af pesticider Formål med pesticidanvendelse Hyppighed for pesticidanvendelse Hvem udfører sprøjtningen med pesticider Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (placering af fylde- /vaskeplads) Påfyldning af vand Udtømning af restsprøjtevæske 14 ejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug) 6 ejendomme har fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 8 ejendomme har ikke fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 12 ejendomme anvender pesticider 1 ejendom anvender ikke pesticider 1 ejendom har ikke opgivet om der anvendes pesticider 9 ejendomme anvender pesticider på gårdsplads/indkørsel 12 ejendomme anvender pesticider til sprøjtning af mark 2 ejendomme anvender pesticider til andre formål 1 ejendom anvender pesticider mere end 1 gang per måned 4 ejendomme anvender pesticider 4-12 gange om året 5 ejendomme anvender pesticider 2-4 gange om året 9 lodsejere udfører selv sprøjtningen 2 lodsejere har ansatte til at udføre sprøjtningen 3 lodsejere får sprøjtningen foretaget af maskinstation eller andre 1 ejendom, hvor det foregår på grus eller stenbelagt areal 7 ejendomme, hvor det foregår på betonbefæstet areal med afløb 1 ejendom, hvor det foregår på bevokset areal (samme hver gang) 4 ejendomme, hvor det foregår andre steder (maskinstation, anden ejendom, i marken) 1 ejendom, hvor det foregår fra særlig vandtank 5 ejendomme, hvor det foregår fra den almindelige vandforsyning 2 ejendomme, hvor det foregår fra brønd eller boring 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 7 ejendomme, hvor det fortyndes og udsprøjtes i marken over større areal 4 ejendomme, hvor det foregår i marken uden fortynding 2 ejendomme, hvor det udtømmes i gyllebeholder 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 3.1 Nedsivningsanlæg Af Tabel 3.1 fremgår det, at der kun er ét nedsivningsanlæg i det undersøgte område. Dette anlæg er et almindeligt mindre (5 PE) nedsivningsanlæg, der er nyetableret. Der har ikke været undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af anlægget, og der er ingen løbende kontrol af grundvandskvaliteten nedenfor anlægget. Antallet af nedsivningsanlæg i det undersøgte område er umiddelbart noget mindre end forventet. 3-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

9 Om det er repræsentativt med kun ét anlæg på 37 ejendomme er svært at vurdere. Der vil snarest blive lavet en oversigt over de generelle afløbsforhold, herunder også antallet af kendte nedsivningsanlæg, i Haslev kommune. Når denne oversigt for Haslev er lavet vil der være et bedre vurderingsanlæg. Baseres vurderingen udelukkende på det spinkle datagrundlag som spørgeskemaundersøgelsen udgør, må det vurderes, at antallet af nedsivningsanlæg er så begrænset, at de ikke umiddelbart udgør en stor grundvandsforureningstrussel. 3.2 Brønde og boringer Ejendommene i pilotområdet er generelt tilsluttet den offentlige vandforsyning. 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk, mens der ikke er nogle ejendomme i det undersøgte område, der udelukkende har privat vandforsyning. En enkelt ejendom angiver, at der hentes vand fra både den offentlige vandforsyning og fra privat vandforsyning. Der findes en del ældre ubenyttede brønde og boringer i området, idet ca. halvdelen af de adspurgte ejendomme har kendskab til en sådan ældre brønd eller boring, der ofte er en gravet brønd af kampesten eller mursten. Hovedparten af disse ældre brønde og boringer er korte (< 10 m) og er typisk placeret på gårdspladsen. Der er ikke konstateret forurening eller mistanke om forurening i nogle af de kendte brønde og boringer i det undersøgte område. Enkelte af de eksisterende brønde/boringer benyttes jævnligt. De fleste benyttes dog aldrig, men kan potentielt benyttes. De brønde/boringer, der benyttes, benyttes primært til havevanding. Yderligere er der én brønd/boring, der benyttes til markvanding og én brønd/boring, der benyttes til sprøjtning af gårdsplads. 3.3 Fylde- og vaskepladser Af de 37 ejendomme i pilotområdet er der 14 landbrugsejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug). På langt hovedparten af landbrugsejendommene anvendes der pesticider, og hvor der anvendes pesticider, anvender der også sprøjteudstyr. Landbrugene anvender primært pesticider til marksprøjtning, men anvendelse af pesticider på gårdsplads og indkørsel er også meget udbredt. Sammenholdes dette med, at der på en del af ejendommene findes en ældre ubenyttet brønd eller boring på gårdspladsen, er der her potentielt risiko for grundvandsforurening med pesticider. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyret sker typisk på betonbefæstet areal med afløb til gyllebeholder, ajlebeholder eller olieudskiller. Der er dog også enkelte ejendomme, hvor fylde-/vaskepladsen er placeret på grus eller stenbelagt areal, eller hvor påfyldning og rengøring sker på bevokset areal. Påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet) sker oftest fra den almindelige vandforsyning, og kun én ejendom angiver at der er etableret kontraventil på systemet, så der ikke er risiko for tilbageløb af sprøjtemiddel til vandforsynin-gen. Tilstedeværelse af kontraventil var ikke et spørgsmål i spørgeskemaunder-søgelsen, og der er derfor sandsynligvis flere ejendomme, som anvender et system med kontraventil, hvor det bare ikke er opgivet på spørgeskemaet. Udtømningen af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret efter endt sprøjtning sker typisk i marken. De fleste angiver, at det sker over et større areal efter fortynding, hvilket er den korrekte måde at håndtere 3-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

10 restsprøjtevæsken på. Der er dog også flere ejendomme som angiver, at udtømningen sker ét sted i marken uden forudgående fortynding, hvilket betyder, at der sker en meget stor pesticidbelastning på et meget lille areal, hvilket klart er uhensigtsmæssigt. 3-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

11 BILAG DHI - Institut for Vand og Miljø

12 BILAG A Anvendt spørgeskema DHI - Institut for Vand og Miljø

13 A-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

14 A-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

15 A-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

16 A-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

17 A-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

18 A-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

19 A-7 DHI - Institut for Vand og Miljø

20 BILAG B Eksempel på følgebrev til spørgeskemaer DHI - Institut for Vand og Miljø

21 B-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

22 BILAG C Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelsen DHI - Institut for Vand og Miljø

23 Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med detailkortlægning af brønde/boringer, spildevandsanlæg og fylde/vaskepladser i et delområde af Suså indsatsområde Der er i alt er der modtaget spørgeskemaer fra 37 husstande 1. Generelle spørgsmål 1.4 Type af ejendom: 7 Parcelhus 16 Landejendom uden dyrkning af jord 7 Fritidslandbrug 7 Fuldtidslandbrug 0 Andet 1.5 Drives anden erhvervsvirksomhed på ejendommen: 7 Ja 30 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilken: - Drivning af inddørs forårsløg og tulipaner - Kartoffelcentral, vaske+pakning - Enmands konsulentfirma - Firma Isabella Smith - Alternativ behandling - Autoophug - Murerfirma - Opholdssted 1.6 Er der husdyr på ejendommen 10 Ja (kvæg, svin, får osv.) 27 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke og hvor mange (i antal dyre-enheder (1 DE ~ 100 kg N)) Heste, svin, får, kvæg, fedetyre, ungtyre, ænder, gæs, høns 1-83 dyreenheder 1.7 Modtages/afsættes der husdyrgødning? 31 Nej 2 Ja, der modtages antal dyreenheder: 2, Ja, der afsættes antal dyreenheder: Hvor mange personer bor på ejendommen: Voksne: 0-12 (gns. 2,1 voksne. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 2,5 voksne) Børn: 0-8 (gns. 0,5 børn. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 0,8 børn) For landbrug (også fritidslandbrug): C-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

24 1.9 Hvor mange ha jord hører til ejendommen: 0, ha (gns.: 229 ha, i alt 19 ejendomme) 1.10 Hvor mange ha jord er opdyrket: ha (gns.: 121 ha, i alt 13 ejendomme) 1.11 Hvilke typer afgrøder dyrkes: Tulipaner Korn (raps, havre, vårbyg, efterafgrøde, byg, hvede Havre (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Majs Græs, permanentgræs Vildtager Kartofler Ærter Roer Brak (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Juletræer Pyntegrønt Skovdrift 2. Spildevandsanlæg 2.1 Hvordan håndteres ejendommens spildevand: 9 Tilsluttet offentlig kloak 2 Tilledning til privat rensningsanlæg. Hvis ja, hvilket type af rensningsanlæg: ikke oplyst 9 Tilslutning til markdræn 1 Direkte udledning til recipient 1 Nedsivningsanlæg 26 Septiktank med afhentning og bortkørsel af spildevandet (heraf 8 trixtanke) 4 Andet, hvilket Trixtank med udledning til recipient, fælles dræn 2.2 Hvor gammel er nedsivningsanlægget (kun ét anlæg): år år år 0 > 20 år 0 Vides ikke 2.3 Hvor stort er nedsivningsanlægget: Antal PE (person ækvivalent): 5 PE 2.4 Hvordan er anlægget udformet: 1 Almindeligt nedsivningsanlæg 0 Hævet nedsivningsanlæg 0 Vides ikke 0 Andet 2.5 Var der undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af nedsivningsanlægget? 0 Ja C-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

25 1 Nej 0 Vides ikke 2.6 Er der løbende kontrol af grundvandskvaliteten neden for nedsivningsanlægget 0 Ja 1 Nej 0 Vides ikke 3. Brønde og boringer 3.1 Hvorfra får ejendommen vand: 35 Offentlig vandforsyning 2 Tilsluttet privat vandværk 1 Privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 0 Vides ikke 3.2 Hvis der er tilslutning til offentligt eller privat vandværk, findes der så en eller flere ældre brønde eller boringer på ejendommen: 16 Ja, hvor mange Nej 3 Vides ikke 3.3 Hvilken type brønd/boring er der tale om: 7 Gravet brønd opbygget af kampesten eller mursten 0 Gravet brønd med vandtætte sider 2 Boring i brønd 2 Boring med tørbrønd 8 Vides ikke 3.4 Hvor er brønden/boringen placeret: 12 På gårdsplads, hvilket underlag/befæstning er der: brosten (4), løse sten (3), støbt udenom (1), perlegrus (2), ærtesten (1), græsplæne (1) 3 I have 1 På mark, hvor stor er evt. beskyttelseszone: 25 m. 0 Andet sted 3.5 Hvor dyb er brønden/boringen? meter meter meter meter 1 > 30 meter 7 Vides ikke 3.6 Er der mistanke om forurening i brønden/boringen: 0 Ja 13 Nej 3 Vides ikke 3.7 Er der konstateret forurening i brønden/boringen: 0 Ja 14 Nej 2 Vides ikke C-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

26 3.8 Hvor tit benyttes brønden/boringen: 2 Aldrig, den er sløjfet 9 Aldrig, men kan potentielt anvendes 0 1 gang om året gange om året gange om året 2 Mere end en gang om måneden 1 Vides ikke 3.9 Hvis brønden/boringen benyttes, hvad benyttes den så til: 4 Havevanding 1 Markvanding 0 Bilvask 1 Anden anvendelse, hvilken: Sprøjtning af gårdsplads 3.10 Hvis brønden/boringen er sløjfet, hvordan er dette så gjort (i alt 11 brønde/boringer): 1 Har selv opfyldt den uden specielle anvisninger 4 Har selv opfyldt/sløjfet den efter specielle anvisninger 2 Har fået den sløjfet af en professionel brøndborer, hvem: Arrangeret af Haslev kommune, smeden 2 Anden sløjfningsmetode, hvilken: Sløjfet af tidligere ejer 2 Vides ikke 4. Fylde- og vaskepladser for sprøjteudstyr (kun for landbrug - også fritidslandbrug) 4.1 Er der foretaget et miljøtjek på ejendommen af en landbrugskonsulent (i alt 14 ejendomme): 6 Ja 8 Nej 0 Vides ikke 4.2 Anvendes der pesticider på ejendommen: 12 Ja 1 Nej 0 Vides ikke Hvis der anvendes pesticider på ejendommen: 4.3 Hvad anvendes der pesticider til: 9 Ukrudtsbekæmpelse på gårdsplads/indkørsel 0 Sprøjtning af have og køkkenhave 12 Sprøjtning af marker 2 Andet, hvilken anvendelse: desinficering af kartoffelhuse, nyplantninger 4.4 Hvor hyppigt anvendes der pesticider: 1 Mere end en gang om måneden gange om året gange om året 0 1 gang om året 0 Sjældnere end 1 gang om året 0 Vides ikke C-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

27 4.5 Hvilke pesticider anvendes (præparater, koncentrationer og formål): - Tulipaner: Stomp 2 l/ha, Dithanent 3,2 kg/ha - Hvede: Stomp 1 l/ha, Boxer 1 l/ha, Storane 0,3, Comet 0,15, Opus 0,15, MCPA 1,5l/ha, Oxitril 0,15, dff 0,03 - Raps: Command 0,25, Glimmi, IT-cypermethrin - Vinterraps: Command 0,3, Fusilade 0,3, IT-cypermethrin 0,2x2, Folicur 0,75 - Vårbyg: Express 1-2 tablet/ha, Hussar 100g/ha, Oxitril 0,3/ha, Prinerasuper 0,8 l/ha - Skimmel: Manefo - Kartofler (Fungicid): Comand, Fenix, Boxer 1 l/ha, Fenix, Titus, Swedone - Majs: Lido 0,5 l/ha, Starane 0,3 - Ukrudt: Ally 19,2 g/ha, Starane 0,36 g/ha - Nyplantninger: Inter-terbuthylazin, Kormex - Svampesygdomme: Amistar 0,156 l/ha, Felicae 0,15 l/ha - Express 1 tablet/ha, Oxitril 0,2, Amistor 0,15 - Round time up l/ha, Roundup - Majsilido, Maisten gros - Opus 0,2, Opra. 0,1 4.6 Benyttes der sprøjteudstyr i forbindelse med pesticidanvendelsen: 14 Ja 0 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke type udstyr anvendes: - Hardi Ly, Hardi uden luft, Hardi nr. 1301, Hardi, Hardi marksprøjte (12 m), Hardi maskinsprøjte, Hardi twin med renvandstank - Håndsprøjte - Marksprøjte med renvandstank - Maskinstation 4.7 Hvem udfører sprøjtningen på ejendommens arealer: 9 Jeg (ejeren) udfører selv sprøjtningen 2 Jeg (ejeren) har en ansat til at udføre sprøjtningen 2 Sprøjtningen foretages af en maskinstation 1 Sprøjtningen foretages af en nabo eller andre 4.8 Hvor foregår påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (kaldet fylde- og vaskeplads): 1 På grus eller stenbelagt areal 0 På betonbefæstet areal uden afløb 7 På betonbefæstet areal med afløb, hvortil: Gyllebeholder (3), Ajlebeholder (3), Olieudskiller (1) 0 På biobed med nedsivning 0 På biobed med afløb, hvortil: 1 På bevokset areal (det samme hver gang) 0 På bevokset areal (forskelligt fra gang til gang) C-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

28 4 Andet, hvor: Ved maskinstation (2), Rengøring i marken med ekstra vandtank (1), Påfyldning på en anden ejendom (2) 4.9 Hvordan foregår påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet): 1 Fra særlig vandtank 5 Fra den almindelige vandforsyning (vandhane eller andet) 2 Fra brønd eller boring 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation 4.10 Hvordan foregår udtømning af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret: 7 Fortynding og udsprøjtning i marken over større areal 0 Fortynding og udsprøjtning på ét sted i marken 4 Udtømning i marken uden fortynding 0 Udtømning på fylde- og vaskeplads 2 Udtømning i gyllebeholderen 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation C-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

Fylde- og vaskepladser for sprøjtning. Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen

Fylde- og vaskepladser for sprøjtning. Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen Fylde- og vaskepladser for sprøjtning Problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen og mulige indsatser Notat November 2004 Fylde- og vaskepladser for sprøjtning November 2004 Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Indsats mod punktkilder

Indsats mod punktkilder Indsats mod punktkilder Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen,, Landscentret Der er de senere år sket et stigende erkendelse af, at punktkilder er den væsentligste årsag til fund af pesticider i overfladevand.

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven og Østerby Århus Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Notat og tilstandsrapport er udarbejdet af: Mads Kappel Jensen, Civilingeniør, miljø Kvalitetssikring og udvikling:

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010 FORORD Sprøjtemiddelreduktion

Læs mere

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Indvindingsboringer uden fund af pesticider Indvindingsboringer med fund af pesticider (mere end et

Læs mere

Vejledning til Dyrkningsaftale

Vejledning til Dyrkningsaftale Vejledning til Dyrkningsaftale 2 Frivillige dyrkningsaftaler Vejledning Forord Frivillige dyrkningsaftaler imellem vandværker og landbrug har til formål at beskytte grundvandet mod forurening. Denne vejledning

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Jensen Sveje66@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Vrangbækvej 66 i henhold

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Knud Thomsen info@sindaltraktor.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 270 i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a.

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. HANDLINGSPLAN 2013-2016 for GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. Januar 2013 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune Handlingsplan 2013 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Poul Henning Petersen, Årsager til opformering af rodukrudt Hormonmidler begrænset i deres anvendelse Ukrudtssprøjtninger udføres tidligt Stubbehandling er

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Detailkortlægning i Suså Indsatsområde (Fase 2, Trin 1), Vestsjællands og Storstrøms amter. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Ansøgning om afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et?

Ansøgning om afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et? 1 Ejendoens ejer Navn: Ansøgning o afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et? Tlf. nr.: E-ail: 2 Ejendo, hvorfra tag- og overfladevandet skal udledes eller

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø Tejn Vandværk Bornholms Bohnebakken 20 Regionskommune Tejn Natur & Miljø 3770 Allinge Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Fremtidssikring af drikkevandet i Tejn Natur & Miljø Titel: Fremtidssikring af Drikkevandet

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.03 Side 1 Rubric Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10 liter Rubric Deklaration: Epoxiconazol........................... 125

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Bente Villumsen, Jan Jul Christensen & Alan Jacobsen COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2006 Bilag B Danske erfaringer Interviews

Læs mere

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Krav i indsatsplanen, Pesticider Målsætning Der må ikke opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i sårbare områder og

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere