Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter"

Transkript

1 Forureningstrusler Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro Vestsjællands og Storstrøms amter Notat Maj 2005

2 Forureningstrusler Maj 2005 Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Afd. fax: Web: Klient Vestsjællands og Storstrøms amter Klientens repræsentant Niels Philip Jensen Projekt Forfattere Forureningstrusler Dorthe Lærke Baun Projekt nr Dato Maj 2005 Godkendt af Foreløbigt notat Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Vestsjællands og Storstrøms amter DHI: Niels Philip Jensen Antal kopier

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Nedsivningsanlæg Brønde og boringer Fylde- og vaskepladser BILAG A B C Spørgeskema Følgebrev til spørgeskema Resultat af spørgeskemaundersøgelse i DHI - Institut for Vand og Miljø

4 1 INDLEDNING I forbindelse med kortlægningsarbejdet i Suså indsatsområde er der i et mindre delområde gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at detailkortlægge tre udvalgte forureningstrusler. De 3 forureningstrusler er brønde og boringer, spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg og utætte kloakker) samt fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres sprøjtemidler. Under antagelse af, at det valgte delområde er repræsentativt for hele indsatsområdet, vil detailkortlægningen i dette mindre delområde give et billede af den potentielle grundvandsforureningsrisiko fra de 3 trusler, samt af den nødvendige kortlægningsindsats i indsatsområdet overfor disse trusler. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er endnu ikke færdigbehandlet, men de opnåede resultater er sammenfattet i dette foreløbige notat. 1-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

5 2 GENNEMFØRELSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE På baggrund af diskussioner i projektets følgegruppe blev det valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med henblik på detailkortlægning af brønde/boringer, nedsivningsanlæg og fylde-/vaskepladser i en mindre del af Pindsobro vandværks indvindingsområde. Det valgte område ligger umiddelbart nord for Pindsobro vandværk i Haslev Kommunes sydligste del (Indelukket syd for Bråby Stationsby og vest for Bråby). Området er vist på Figur 2.1. Inden detailkortlægningen blev påbegyndt udfærdigede Næstved vandforsyning et forslag til, hvilke ejendomme, der skulle besøges. Figur 2.1 Område nord for Pindsobro Vandværk, hvor 3 specifikke forureningstrusler skal detailkortlægges. For at sikre korrekt udfyldelse af spørgeskemaet samt størst mulig svarprocent blev samtlige ejendomme i pilotområdet besøgt. Landbrugsejendommene blev besøgt af en landbrugskonsulent, mens de øvrige ejendomme i området blev besøgt af ansatte fra Næstved Vandforsyning. Inden de personlige besøg blev spørgeskemaet udsendt sammen med et følgebrev, der forklarede baggrunden for og formålet med undersøgelsen. Det udsendte spørgeskema kan findes i bilag A og et eksempel på et medsendt følgebrev er vist i bilag B. Det udsendte spørgeskema er udarbejdet i tæt samarbejde med projektets følgegruppe. I den forbindelse har især Næstved 2-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

6 Vandforsyning vist stort engagement. De har bl.a. stået for udpegning af relevante ejendomme i pilotområdet, udfærdigelse af følgebreve, udsendelse af spørgeskemaer med tilhørende informations-materiale, opfølgende besøg på de involverede ejendomme samt finansiering af besøg af landbrugskonsulent på de involverede landbrugsejendomme. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har Næstved Vandforsyning endvidere tilbudt de involverede lodsejere at finansiere sløjfning af eventuelle ubenyttede brønde og boringer. Spørgeskemaet blev udsendt til 43 husstande og der blev modtaget 37 udfyldte spørgeskemaer. Det svarer til en svarprocent på 86 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. 2-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som det fremgår af det anvendte spørgeskema, der er vist i bilag A, indhentes der i forbindelse med besøgene på de enkelte ejendomme information om afløbsforhold (herunder evt. nedsivningsanlæg) og brønde/boringer. For landbrugsejendomme indhentes der endvidere information om fylde-/vaskepladser og om håndtering af restsprøjtevæsken. Det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen er vist i bilag C. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er udvalgte resultater fra undersøgelsen sammenfattet. Tabel 3.1 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (generelle spørgsmål samt spørgsmål vedr. spildevandsanlæg og brønde/boringer). Svar Type af ejendom Anden erhvervsvirksomhed end landbrug Husdyr 7 parcelhuse 16 landejendomme uden dyrkning jord 14 landbrug (fritids og fuldtids) 7 ejendomme med anden erhvervsvirksomhed 30 ejendomme uden anden erhvervsvirksomhed 10 ejendomme med husdyr (1-83 dyreenheder) 27 ejendomme uden husdyr Spildevandsanlæg Håndtering af spildevand 11 ejendomme tilsluttet offentlig kloak eller privat rensningsanlæg 26 ejendomme med septiktank og bortkøring af spildevand eller efterfølgende udledning til markdræn 1 ejendom med direkte udledning til recipient 1 ejendom med nedsivningsanlæg (nyetableret almindeligt anlæg, 5 PE) Brønde og boringer Ejendommens vandforsyning Ældre brønd/boring på ejendommen Type af brønd/boring Placering af brønd/boring Dybde af brønd/boring 35 ejendomme er tilsluttet offentlig vandforsyning 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk 1 ejendom har privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 16 ejendomme har gammel brønd/boring på ejendommen 16 ejendomme har ikke gammel brønd/boring på ejendommen 3 ejendomme ved ikke om der er en gammel brønd/boring på ejendommen 7 gravede brønde af kampesten og mursten 2 boringer i brønd 2 boringer med tørbrønd 8 kender ikke typen af brønd/boring 12 er placeret på gårdsplads 3 er placeret i haven 1 er placeret på mark med 25 m beskyttelseszone 3 brønde/boringer er 0-5 m dybe 4 brønde/boringer er 5-10 m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er m dybe 1 brønde/boringer er > 30 m dybe 7 brønde/boringer kendes dybden ikke 3-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

8 Spørgsmål Erfaring med sløjfning af brønde/boringer Svar 1 lodsejer har selv opfyldt brønden/boringen uden specielle anvisning 4 lodsejere har selv opfyldt brønden/boringen efter specielle anvisning 2 lodsejere har fået brønden/boringen opfyldt af professionel brøndborer 2 lodsejere har brønd/boring, der er sløjfet af tidligere ejer 2 lodsejere kender ikke sløjfningsmetoden Tabel 3.2 Spørgsmål Udvalgte resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (spørgsmål vedr. fylde- og vaskepladser). Svar Antal landbrugsejendomme Miljøtjek Anvendelse af pesticider Formål med pesticidanvendelse Hyppighed for pesticidanvendelse Hvem udfører sprøjtningen med pesticider Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (placering af fylde- /vaskeplads) Påfyldning af vand Udtømning af restsprøjtevæske 14 ejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug) 6 ejendomme har fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 8 ejendomme har ikke fået foretaget miljøtjek af landbrugskonsulent 12 ejendomme anvender pesticider 1 ejendom anvender ikke pesticider 1 ejendom har ikke opgivet om der anvendes pesticider 9 ejendomme anvender pesticider på gårdsplads/indkørsel 12 ejendomme anvender pesticider til sprøjtning af mark 2 ejendomme anvender pesticider til andre formål 1 ejendom anvender pesticider mere end 1 gang per måned 4 ejendomme anvender pesticider 4-12 gange om året 5 ejendomme anvender pesticider 2-4 gange om året 9 lodsejere udfører selv sprøjtningen 2 lodsejere har ansatte til at udføre sprøjtningen 3 lodsejere får sprøjtningen foretaget af maskinstation eller andre 1 ejendom, hvor det foregår på grus eller stenbelagt areal 7 ejendomme, hvor det foregår på betonbefæstet areal med afløb 1 ejendom, hvor det foregår på bevokset areal (samme hver gang) 4 ejendomme, hvor det foregår andre steder (maskinstation, anden ejendom, i marken) 1 ejendom, hvor det foregår fra særlig vandtank 5 ejendomme, hvor det foregår fra den almindelige vandforsyning 2 ejendomme, hvor det foregår fra brønd eller boring 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 7 ejendomme, hvor det fortyndes og udsprøjtes i marken over større areal 4 ejendomme, hvor det foregår i marken uden fortynding 2 ejendomme, hvor det udtømmes i gyllebeholder 1 ejendomme, hvor det foregår på en maskinstation 3.1 Nedsivningsanlæg Af Tabel 3.1 fremgår det, at der kun er ét nedsivningsanlæg i det undersøgte område. Dette anlæg er et almindeligt mindre (5 PE) nedsivningsanlæg, der er nyetableret. Der har ikke været undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af anlægget, og der er ingen løbende kontrol af grundvandskvaliteten nedenfor anlægget. Antallet af nedsivningsanlæg i det undersøgte område er umiddelbart noget mindre end forventet. 3-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

9 Om det er repræsentativt med kun ét anlæg på 37 ejendomme er svært at vurdere. Der vil snarest blive lavet en oversigt over de generelle afløbsforhold, herunder også antallet af kendte nedsivningsanlæg, i Haslev kommune. Når denne oversigt for Haslev er lavet vil der være et bedre vurderingsanlæg. Baseres vurderingen udelukkende på det spinkle datagrundlag som spørgeskemaundersøgelsen udgør, må det vurderes, at antallet af nedsivningsanlæg er så begrænset, at de ikke umiddelbart udgør en stor grundvandsforureningstrussel. 3.2 Brønde og boringer Ejendommene i pilotområdet er generelt tilsluttet den offentlige vandforsyning. 2 ejendomme er tilsluttet privat vandværk, mens der ikke er nogle ejendomme i det undersøgte område, der udelukkende har privat vandforsyning. En enkelt ejendom angiver, at der hentes vand fra både den offentlige vandforsyning og fra privat vandforsyning. Der findes en del ældre ubenyttede brønde og boringer i området, idet ca. halvdelen af de adspurgte ejendomme har kendskab til en sådan ældre brønd eller boring, der ofte er en gravet brønd af kampesten eller mursten. Hovedparten af disse ældre brønde og boringer er korte (< 10 m) og er typisk placeret på gårdspladsen. Der er ikke konstateret forurening eller mistanke om forurening i nogle af de kendte brønde og boringer i det undersøgte område. Enkelte af de eksisterende brønde/boringer benyttes jævnligt. De fleste benyttes dog aldrig, men kan potentielt benyttes. De brønde/boringer, der benyttes, benyttes primært til havevanding. Yderligere er der én brønd/boring, der benyttes til markvanding og én brønd/boring, der benyttes til sprøjtning af gårdsplads. 3.3 Fylde- og vaskepladser Af de 37 ejendomme i pilotområdet er der 14 landbrugsejendomme (både fuldtids- og fritidslandbrug). På langt hovedparten af landbrugsejendommene anvendes der pesticider, og hvor der anvendes pesticider, anvender der også sprøjteudstyr. Landbrugene anvender primært pesticider til marksprøjtning, men anvendelse af pesticider på gårdsplads og indkørsel er også meget udbredt. Sammenholdes dette med, at der på en del af ejendommene findes en ældre ubenyttet brønd eller boring på gårdspladsen, er der her potentielt risiko for grundvandsforurening med pesticider. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyret sker typisk på betonbefæstet areal med afløb til gyllebeholder, ajlebeholder eller olieudskiller. Der er dog også enkelte ejendomme, hvor fylde-/vaskepladsen er placeret på grus eller stenbelagt areal, eller hvor påfyldning og rengøring sker på bevokset areal. Påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet) sker oftest fra den almindelige vandforsyning, og kun én ejendom angiver at der er etableret kontraventil på systemet, så der ikke er risiko for tilbageløb af sprøjtemiddel til vandforsynin-gen. Tilstedeværelse af kontraventil var ikke et spørgsmål i spørgeskemaunder-søgelsen, og der er derfor sandsynligvis flere ejendomme, som anvender et system med kontraventil, hvor det bare ikke er opgivet på spørgeskemaet. Udtømningen af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret efter endt sprøjtning sker typisk i marken. De fleste angiver, at det sker over et større areal efter fortynding, hvilket er den korrekte måde at håndtere 3-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

10 restsprøjtevæsken på. Der er dog også flere ejendomme som angiver, at udtømningen sker ét sted i marken uden forudgående fortynding, hvilket betyder, at der sker en meget stor pesticidbelastning på et meget lille areal, hvilket klart er uhensigtsmæssigt. 3-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

11 BILAG DHI - Institut for Vand og Miljø

12 BILAG A Anvendt spørgeskema DHI - Institut for Vand og Miljø

13 A-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

14 A-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

15 A-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

16 A-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

17 A-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

18 A-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

19 A-7 DHI - Institut for Vand og Miljø

20 BILAG B Eksempel på følgebrev til spørgeskemaer DHI - Institut for Vand og Miljø

21 B-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

22 BILAG C Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelsen DHI - Institut for Vand og Miljø

23 Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med detailkortlægning af brønde/boringer, spildevandsanlæg og fylde/vaskepladser i et delområde af Suså indsatsområde Der er i alt er der modtaget spørgeskemaer fra 37 husstande 1. Generelle spørgsmål 1.4 Type af ejendom: 7 Parcelhus 16 Landejendom uden dyrkning af jord 7 Fritidslandbrug 7 Fuldtidslandbrug 0 Andet 1.5 Drives anden erhvervsvirksomhed på ejendommen: 7 Ja 30 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilken: - Drivning af inddørs forårsløg og tulipaner - Kartoffelcentral, vaske+pakning - Enmands konsulentfirma - Firma Isabella Smith - Alternativ behandling - Autoophug - Murerfirma - Opholdssted 1.6 Er der husdyr på ejendommen 10 Ja (kvæg, svin, får osv.) 27 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke og hvor mange (i antal dyre-enheder (1 DE ~ 100 kg N)) Heste, svin, får, kvæg, fedetyre, ungtyre, ænder, gæs, høns 1-83 dyreenheder 1.7 Modtages/afsættes der husdyrgødning? 31 Nej 2 Ja, der modtages antal dyreenheder: 2, Ja, der afsættes antal dyreenheder: Hvor mange personer bor på ejendommen: Voksne: 0-12 (gns. 2,1 voksne. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 2,5 voksne) Børn: 0-8 (gns. 0,5 børn. I alt 32 beboede ejendomme, her gns. 0,8 børn) For landbrug (også fritidslandbrug): C-1 DHI - Institut for Vand og Miljø

24 1.9 Hvor mange ha jord hører til ejendommen: 0, ha (gns.: 229 ha, i alt 19 ejendomme) 1.10 Hvor mange ha jord er opdyrket: ha (gns.: 121 ha, i alt 13 ejendomme) 1.11 Hvilke typer afgrøder dyrkes: Tulipaner Korn (raps, havre, vårbyg, efterafgrøde, byg, hvede Havre (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Majs Græs, permanentgræs Vildtager Kartofler Ærter Roer Brak (MVJ - miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) Juletræer Pyntegrønt Skovdrift 2. Spildevandsanlæg 2.1 Hvordan håndteres ejendommens spildevand: 9 Tilsluttet offentlig kloak 2 Tilledning til privat rensningsanlæg. Hvis ja, hvilket type af rensningsanlæg: ikke oplyst 9 Tilslutning til markdræn 1 Direkte udledning til recipient 1 Nedsivningsanlæg 26 Septiktank med afhentning og bortkørsel af spildevandet (heraf 8 trixtanke) 4 Andet, hvilket Trixtank med udledning til recipient, fælles dræn 2.2 Hvor gammel er nedsivningsanlægget (kun ét anlæg): år år år 0 > 20 år 0 Vides ikke 2.3 Hvor stort er nedsivningsanlægget: Antal PE (person ækvivalent): 5 PE 2.4 Hvordan er anlægget udformet: 1 Almindeligt nedsivningsanlæg 0 Hævet nedsivningsanlæg 0 Vides ikke 0 Andet 2.5 Var der undersøgelser af nedsivningsforhold m.m. inden etablering af nedsivningsanlægget? 0 Ja C-2 DHI - Institut for Vand og Miljø

25 1 Nej 0 Vides ikke 2.6 Er der løbende kontrol af grundvandskvaliteten neden for nedsivningsanlægget 0 Ja 1 Nej 0 Vides ikke 3. Brønde og boringer 3.1 Hvorfra får ejendommen vand: 35 Offentlig vandforsyning 2 Tilsluttet privat vandværk 1 Privat vandforsyning (egen brønd eller boring) 0 Vides ikke 3.2 Hvis der er tilslutning til offentligt eller privat vandværk, findes der så en eller flere ældre brønde eller boringer på ejendommen: 16 Ja, hvor mange Nej 3 Vides ikke 3.3 Hvilken type brønd/boring er der tale om: 7 Gravet brønd opbygget af kampesten eller mursten 0 Gravet brønd med vandtætte sider 2 Boring i brønd 2 Boring med tørbrønd 8 Vides ikke 3.4 Hvor er brønden/boringen placeret: 12 På gårdsplads, hvilket underlag/befæstning er der: brosten (4), løse sten (3), støbt udenom (1), perlegrus (2), ærtesten (1), græsplæne (1) 3 I have 1 På mark, hvor stor er evt. beskyttelseszone: 25 m. 0 Andet sted 3.5 Hvor dyb er brønden/boringen? meter meter meter meter 1 > 30 meter 7 Vides ikke 3.6 Er der mistanke om forurening i brønden/boringen: 0 Ja 13 Nej 3 Vides ikke 3.7 Er der konstateret forurening i brønden/boringen: 0 Ja 14 Nej 2 Vides ikke C-3 DHI - Institut for Vand og Miljø

26 3.8 Hvor tit benyttes brønden/boringen: 2 Aldrig, den er sløjfet 9 Aldrig, men kan potentielt anvendes 0 1 gang om året gange om året gange om året 2 Mere end en gang om måneden 1 Vides ikke 3.9 Hvis brønden/boringen benyttes, hvad benyttes den så til: 4 Havevanding 1 Markvanding 0 Bilvask 1 Anden anvendelse, hvilken: Sprøjtning af gårdsplads 3.10 Hvis brønden/boringen er sløjfet, hvordan er dette så gjort (i alt 11 brønde/boringer): 1 Har selv opfyldt den uden specielle anvisninger 4 Har selv opfyldt/sløjfet den efter specielle anvisninger 2 Har fået den sløjfet af en professionel brøndborer, hvem: Arrangeret af Haslev kommune, smeden 2 Anden sløjfningsmetode, hvilken: Sløjfet af tidligere ejer 2 Vides ikke 4. Fylde- og vaskepladser for sprøjteudstyr (kun for landbrug - også fritidslandbrug) 4.1 Er der foretaget et miljøtjek på ejendommen af en landbrugskonsulent (i alt 14 ejendomme): 6 Ja 8 Nej 0 Vides ikke 4.2 Anvendes der pesticider på ejendommen: 12 Ja 1 Nej 0 Vides ikke Hvis der anvendes pesticider på ejendommen: 4.3 Hvad anvendes der pesticider til: 9 Ukrudtsbekæmpelse på gårdsplads/indkørsel 0 Sprøjtning af have og køkkenhave 12 Sprøjtning af marker 2 Andet, hvilken anvendelse: desinficering af kartoffelhuse, nyplantninger 4.4 Hvor hyppigt anvendes der pesticider: 1 Mere end en gang om måneden gange om året gange om året 0 1 gang om året 0 Sjældnere end 1 gang om året 0 Vides ikke C-4 DHI - Institut for Vand og Miljø

27 4.5 Hvilke pesticider anvendes (præparater, koncentrationer og formål): - Tulipaner: Stomp 2 l/ha, Dithanent 3,2 kg/ha - Hvede: Stomp 1 l/ha, Boxer 1 l/ha, Storane 0,3, Comet 0,15, Opus 0,15, MCPA 1,5l/ha, Oxitril 0,15, dff 0,03 - Raps: Command 0,25, Glimmi, IT-cypermethrin - Vinterraps: Command 0,3, Fusilade 0,3, IT-cypermethrin 0,2x2, Folicur 0,75 - Vårbyg: Express 1-2 tablet/ha, Hussar 100g/ha, Oxitril 0,3/ha, Prinerasuper 0,8 l/ha - Skimmel: Manefo - Kartofler (Fungicid): Comand, Fenix, Boxer 1 l/ha, Fenix, Titus, Swedone - Majs: Lido 0,5 l/ha, Starane 0,3 - Ukrudt: Ally 19,2 g/ha, Starane 0,36 g/ha - Nyplantninger: Inter-terbuthylazin, Kormex - Svampesygdomme: Amistar 0,156 l/ha, Felicae 0,15 l/ha - Express 1 tablet/ha, Oxitril 0,2, Amistor 0,15 - Round time up l/ha, Roundup - Majsilido, Maisten gros - Opus 0,2, Opra. 0,1 4.6 Benyttes der sprøjteudstyr i forbindelse med pesticidanvendelsen: 14 Ja 0 Nej 0 Vides ikke Hvis ja, hvilke type udstyr anvendes: - Hardi Ly, Hardi uden luft, Hardi nr. 1301, Hardi, Hardi marksprøjte (12 m), Hardi maskinsprøjte, Hardi twin med renvandstank - Håndsprøjte - Marksprøjte med renvandstank - Maskinstation 4.7 Hvem udfører sprøjtningen på ejendommens arealer: 9 Jeg (ejeren) udfører selv sprøjtningen 2 Jeg (ejeren) har en ansat til at udføre sprøjtningen 2 Sprøjtningen foretages af en maskinstation 1 Sprøjtningen foretages af en nabo eller andre 4.8 Hvor foregår påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr (kaldet fylde- og vaskeplads): 1 På grus eller stenbelagt areal 0 På betonbefæstet areal uden afløb 7 På betonbefæstet areal med afløb, hvortil: Gyllebeholder (3), Ajlebeholder (3), Olieudskiller (1) 0 På biobed med nedsivning 0 På biobed med afløb, hvortil: 1 På bevokset areal (det samme hver gang) 0 På bevokset areal (forskelligt fra gang til gang) C-5 DHI - Institut for Vand og Miljø

28 4 Andet, hvor: Ved maskinstation (2), Rengøring i marken med ekstra vandtank (1), Påfyldning på en anden ejendom (2) 4.9 Hvordan foregår påfyldningen af vand (fortynding af sprøjtemidlet): 1 Fra særlig vandtank 5 Fra den almindelige vandforsyning (vandhane eller andet) 2 Fra brønd eller boring 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation 4.10 Hvordan foregår udtømning af restsprøjtevæsken i sprøjteudstyret: 7 Fortynding og udsprøjtning i marken over større areal 0 Fortynding og udsprøjtning på ét sted i marken 4 Udtømning i marken uden fortynding 0 Udtømning på fylde- og vaskeplads 2 Udtømning i gyllebeholderen 1 Andet, hvordan: Ved maskinstation C-6 DHI - Institut for Vand og Miljø

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter

Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Udarbejdelse: Lars Stenvang / Kaspar Rüegg, Landscentret Planteavl

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET

Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET 2005-03-02. Indledning På initiativ af Djursland Landboforening (DL) etablerede DL og Foreningen af Vandværker i Danmark, Region Midt (FVD) et koordinationsudvalg

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) S K A N D E R B O R G O G F A V R S K O V K O M M U N E R Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Marts 2013 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Denmark Tlf.:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere