Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse Elevplaner og kvalitetsrapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter"

Transkript

1 Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse Elevplaner og kvalitetsrapporter

2 Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse vedr. elevplaner mener, at skole/hjem-samarbejdet har fået et kvalitativt løft med indførelsen af skriftlige elevplaner. 1/3 af skolerne laver ikke elevplaner for alle fag selv om de skal ifølge loven. Siden 1. august 2006 har alle elever skullet have udleveret en elevplan. Der er altså nu gået to skoleår, siden bekendtgørelsen om elevplaner trådte i kraft, og de første indkøringsvanskeligheder burde være overstået. Derfor gennemførte Skole og Samfund i august 2008 en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af landets skolebestyrelsesmedlemmer af, hvordan elevplanen bliver anvendt på deres skole. Det er en kendt sag, at indførelsen af elevplaner har været upopulær blandt landets lærere. Men forældrene er glade for elevplanerne. 70 % mener, at skole/hjem-samarbejdet er blevet bedre på grund af elevplanerne, mens over ¾ mener, at elevplanerne har flyttet fokus i skole/hjem-samtalerne over på, hvordan skolen og hjemmet kan samarbejde om at fremme børnenes læring. Det ser ud til, at skolerne har grebet indførelsen af det nye redskab ret systematisk an. Et flertal af skolebestyrelserne har udarbejdet principper for anvendelsen af elevplaner på skolen, og på ¾ af skolerne er der indført ensartede standarder for, hvordan elevplanerne skal se ud. Langt de fleste elevplaner indeholder en statusdel (80%), en evalueringsdel(70 %), og en målsætningsdel(85 %). Det kan måske undre, at ikke alle elevplaner rummer en evalueringsdel, idet bekendtgørelsen bestemmer at elevplanen skal indeholde oplysning om resultater af den løbende evaluering af undervisningen i alle fag. Elevplanen skal dække alle skolens fag. Men 1/3 af de adspurgte forældre i undersøgelsen har fået elevplaner, der ikke omfatter alle deres børns skolefag! Bekendtgørelsen bestemmer også, at elevplanen regelmæssigt skal udleveres til elevens forældre. Det tolkes normalt således, at der skal udleveres mindst to elevplaner pr. skoleår. Men over halvdelen af de adspurgte har kun fået én elevplan i skoleåret 2007/08! Der er typisk flere lærere om at udarbejde en elevplan, og ¼ af dem er udarbejdet af alle barnets lærere. Kvalitetsrapporter Siden skoleåret 2006/07 har alle kommuner skullet udarbejde en kvalitetsrapport vedr. skolevæsenets kvalitet. Kvalitetsrapporten skal styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen og medvirke til at fremme dialogen mellem

3 aktørerne i det kommunale skolevæsen. Råmaterialet til kvalitetsrapporten udarbejdes af de enkelte skoler, og skolebestyrelsen skal udtale sig om den enkelte skoles bidrag til kvalitetsrapporten. Skole og Samfund har undersøgt, i hvor høj grad skolebestyrelserne bliver involveret i arbejdet med kvalitetsrapporterne. 57 % af de adspurgte skolebestyrelsesmedlemmer mener, de har haft indflydelse på udformningen af deres skoles bidrag til kvalitetsrapporten. Det må ses som en meget tilfredsstillende andel. Til gengæld svarer 17 % nej til, at de har kommenteret skolens bidrag til kvalitetsrapporten. Det er de ellers forpligtet til i henhold til bekendtgørelsen. Skolebestyrelserne synes gennemgående godt om kvalitetsrapporterne. Over halvdelen svarer ja til, at det er et godt redskab til at skabe overblik over det faglige niveau på skolen, mens 59 % mener, at kvalitetsrapporterne skaber overblik over skolens resursesituation. Men ca. 1/5 af de adspurgte har svært ved at svare på disse spørgsmål måske fordi de ikke har fået sat sig ordentligt ind i kvalitetsrapportens indhold. 1. Baggrund Skole og Samfund har i sommeren/efteråret 2008 gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at opnå et overblik over medlemmernes hidtidige erfaringer med elevplaner og kvalitetsrapporter - så vi kan blive endnu bedre til at rådgive og støtte skolebestyrelserne i deres arbejde. Fra skoleåret 2006/07 blev Undervisningsministeriets bekendtgørelse om elevplaner sat i værk. Ligeledes udstedte Undervisningsministeren en bekendtgørelse d. 22. februar 2007, denne omhandler anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Kommunalbestyrelsernes pligt til at udarbejde kvalitetsrapporter blev indført ved lov d. 9. juni Derfor er det nu ved at være tid til at evaluere de første erfaringer i forhold til disse to nye tiltag i folkeskolen. Denne rapport er en kommenteret gennemgang og analyse af de besvarelser der er kommet ind fra respondenterne. 2. Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført via internettet vha. Inquisite Web Survey System (Inquisite version 8.0). Data er indsamlet i perioden 5. aug. 26. aug blandt 447 tilfældigt udvalgte medlemmer af Skole og Samfund. Ud af den samlede population (skolebestyrelsesformænd, næstformænd eller almindelige skolebestyrelsesmedlemmer) på 9545 udgør de 447 medlemmer i stikprøven 4,7 %. Respondenterne er tilfældigt udtrukket, således at den geografiske spredning er sikret. Gennemførelsesstatistik: Population = 9545

4 Stikprøve = 447 Besvarelser = 204 Svarprocent = 204 / (447 / 100) = 45% En svarprocent tæt på 50 betyder, at undersøgelsens resultater ikke med sikkerhed er dækkende. På den anden side betyder svarprocenten dog ikke, at resultaterne er uanvendelige. Konklusioner på baggrund af undersøgelsens resultater skal drages med en vis forsigtighed. Det skal dog siges, at en besvarelsesprocent tæt på 50 i en web-baseret undersøgelse som denne, må siges at være forholdsvis pænt. I forhold til den samlede population på 9545 medlemmer udgør de 204 respondenter 2.1 %. Spørgeskemaet bestod af 14 spørgsmål og besvarelsen forventedes at tage ca minutter. Spørgeskemaet indeholdt både ja/nej-spørgsmål og spørgsmål med graduerede svarmuligheder. 3. Data Dette afsnit indeholder alle de resultater som undersøgelsen har genereret. Afsnittet falder i to dele, først et vedrørende elevplaner og dernæst et vedrørende kvalitetsrapporter. Graferne og diagrammerne vil kort blive kommenteret og nøgletallene vil blive fremhævet. 3.1 Elevplaner Har skolebestyrelsen udarbejdet principper for anvendelsen af elevplaner på skolen?

5 Bruges der en ensartet standard for elevplaner på hele skolen? Indeholder elevplanen en statusdel- hvor er eleven nu? Indeholder elevplanen en evaluering - hvordan er den forgangne periode gået?

6 Indeholder elevplanen en målsætning - hvad skal eleven arbejde med i den kommende periode? Har de elevplaner du har modtaget omfattet alle de fag, dit barn/dine børn har i skolen? Knap 55 % af de adspurgte har svaret at skolebestyrelsen har udarbejdet principper for anvendelsen af elevplaner. Ca. 75 % mener, at deres skole anvender ensartede og standardiserede elevplaner for hele skolen, mens 10 % ikke er klar over om dette er tilfældet. Knap 80 % svarer at elevplanerne indeholder en statusdel, ca. 70 % svarer at elevplanerne indeholder en evalueringsdel, mens ca. 85 % svarer at elevplanerne indeholder en målsætning. 58 % svarer at elevplanerne har omfattet alle fag.

7 Hvor mange elevplaner har du modtaget (for hvert af dine børn) i skoleåret 2007/2008? Godt halvdelen af de adspurgte har modtaget en elevplan pr. barn i skoleåret 2007/2008, knap 40 % har modtaget 2 elevplaner i samme periode og lidt over 5 % har modtaget mere end 2, knap 3 % slet ikke har modtaget nogen. Hvor mange lærere har bidraget til de elevplaner, du har modtaget i skoleåret 2007/2008? 25 % af de adspurgte har modtaget elevplaner hvor alle barnets lærere har bidraget, 35 % har oplevet at klasselæreren og en eller flere faglærere har bidraget, mens det for ca. 2,5 %`s tilfælde kun har været klasselæreren der har bidraget.

8 Har elevplanerne medført at skole/hjem-samtalerne i højere grad handler om hvordan skolen og hjemmet kan samarbejde om at fremme dit barns/dine børns læring? 70 % synes at elevplanerne har gavnet skole/hjem-samtalerne i høj grad eller nogen grad. Har brugen af elevplaner efter din mening medført, at skole/hjem-samarbejdet er blevet bedre? 65 % synes at skole/hjem-samarbejdet i nogen grad eller i høj grad er blevet bedre med indførelsen af elevplaner, mens ca. 13 % ikke mener det er blevet bedre. Udvalgte repræsentative kommentarer vedrørende elevplaner: Jeg oplever, at dialogen nogenlunde er den samme som før elevplanerne, men at jeg føler mig bedre forberedt inden forældresamtalerne, når jeg har modtaget en elevplan.

9 Skole/hjem-samtalen er blevet mere bundet af elevplanen, og der er ikke tid til mere/andet drøftelse ud over gennemgangen af elevplanen i de min. der er afsat pr. barn. Elevplanerne er et rigtig godt udgangspunkt for dialogen mellem skolen og hjemmet, men der er stadig et udviklingspotentiale i forhold til selve formen - Når planen bliver for standardiseret mister den sin værdi. Man kan godt mærke at man er i gang med 1. generation af planerne, men på sigt vil planerne blive et fantastisk redskab for såvel lærere, elever og forældre! Lærerne plukker fra en ret så intetsigende liste af vurderende sætninger, hvilket er ligegyldigt at læse da det bærer præg af generelle floskler og ikke er muligt at læse relative niveauer. Skole/hjem-samarbejdet er blevet langt mere konkret. Det er lettere at tage fat i problemstillinger. Der er mulighed for en løbende og fornuftig udvikling i og med at der sættes mål. Desuden er elevplanerne gode at bruge fx ved lærerskift. Det er altid dejligt at have tingene på skrift, så man ind imellem kan tage papiret frem og holde sig ajour - ligeledes er det rart at have til sammenligning med tidligere skoleår. Det er mit indtryk, at der blandt lærere og skoleledelse er en del modstand mod elevplaner og at de derfor ikke gør så meget ud af dem. 3.2 Kvalitetsrapporter Har skolebestyrelsen haft indflydelse på udformningen af din skoles bidrag til den kommunale kvalitetsrapport? Ca. 54 % har svaret at deres skolebestyrelse har haft indflydelse på udformningen af skolens bidrag til den kommunale kvalitetsrapport, knap 11 % mener slet ikke at deres skolebestyrelse har haft indflydelse.

10 Har skolebestyrelsen kommenteret din skoles bidrag til den kommunale kvalitetsrapport? Ca. 60 % af de adspurgte mener at deres skolebestyrelse i nogen grad eller i høj grad har kommenteret på skolens bidrag til kvalitetsrapporten, omkring 17 % mener kun det er sket i ringe grad eller slet ikke. Er kvalitetsrapporten, efter din mening, et godt redskab til at skabe et bedre overblik over din skoles faglige niveau? Omkring 50 % mener at kvalitetsrapporten er et godt redskab til at skabe overblik over skolens faglige niveau, 17 % mener kun i ringe grad at rapporten skaber overblik, mens 7 % slet ikke mener det er tilfældet.

11 Er kvalitetsrapporten, efter din mening, et godt redskab til at skabe et bedre overblik over din skoles resursesituation? Ca. 55 % mener at kvalitetsrapporten er et godt redskab til at skabe overblik over skolens resursesituation, 13 % mener kun det sker i ringe grad, mens knap 7 % slet ikke mener rapporten skaber bedre overblik. For alle spørgsmålene omhandlende kvalitetsrapporterne gælder det at der er en ret stor procentdel, der ikke ved hvad de skal svare. Udvalgte repræsentative kommentarer vedrørende kvalitetsrapporter: Jeg mener ikke at de mange ressourcer, der bruges på udfærdigelse af kvalitetsrapporten står mål med det ønskede output... Det er desuden meget forskelligt hvordan de enkelte skoler indrapporterer tal og besvarelser. Det har dog givet et vist indblik i udfordringerne for den enkelte skole, at læse de enkelte skolers verbale kommentarer. Det er min oplevelse at kvalitetsrapporten er en papirting - og jeg kan godt undre mig over hvem den er skrevet til og hvorfor? Det har været en kamp at bringe kvalitetsrapporten i spil på en konstruktiv måde, da der hele tiden tales om unødigt bureaukrati og andre udenomsøvelser. Jeg er lidt blank mht. kvalitetsrapport, og kan ikke lige huske hvad det helt konkret drejer sig om. Det er ikke alt som kan ses i en kvalitetsrapport - bl.a. de bløde værdier.

12 Det kan være svært for udenforstående at læse de forskellige tal og gennemskue hvad de reelt betyder. Derfor mener jeg ikke at kvalitetsrapporten altid giver et reelt billede af den enkelte skole. SKOLE OG SAMFUND September 2008

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Undersøgelse af indsatser

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere