Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende"

Transkript

1 Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 4 10 Ordning for papiraffald 9 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for deponeringsegnet affald Ordning for asbestaffald Ordning for haveaffald Ordning for frivillige foreningers indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald Bilag 1: Adgangsforhold 44 Bilag 2: Forudsætninger og principper for opkrævning af affaldsgebyrer 46 42

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Haderslev Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Haderslev Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Side 2

5 Provas administrerer affaldsordningerne omfattet at dette reguiativ, på vegne af Haderslev kommune. Haderslev kommune kan, inden for Lovgivningens rammer, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til: Haderslev Kommune Teknik & Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Haderslev Kommune fører tilsyn med om vilkårene for dispensationer overholdes. Overtrædelse og straf Hvis regulativets bestemmeiser gentagne gange overtrædes, vil grundejeren blive kontaktet af Provas med henbiik på at få forholdene bragt i orden. Hvis forholdene stadigvæk ikke er bragt i orden, kan Haderslev Kommune vælge at give et påbud. Overtrædelse af reglerne i dette regulativ, herunder undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jfr. Miljøbeskyttelsesloven. Såfremt påbud fra Kommunen er givet, for at sikre bortskaffelse af affald pa ejendommen. f.eks. i form at påbud om opstilling af fornøden kapacitet, og grundejeren ikke har efterkommet dette påbud, kan kommunen vælge at opstille den fornødne kapacitet på grundejerens regning. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk] Samtidig med ikrafttrædelsen af dette requlativ ophæves følgende: Regulativet for husholdningsaffald af 3. september 2015 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk] Side 3

6 Borgmester Hans Peter Geil Kommunaldirektør Willy Feddersen 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Eksempler på hvad dagrenovation må indeholde: Snavset papir, pap og mælkekartoner Madrester Snavset emballage fra f.eks. pålæg, kød og grøntsager Forsvarligt indpakkede engangsbleer og lignende Stanniol og engangsservice Indpakket kold aske, sod, støvsugerposer m.v. (kun i små mængder) Indpakkede spidse og/eller skarpe genstande Andet fugtigt eller flydende affald i mindre mængder (skal indpakkes) Kattegrus i mindre mængder (skal indpakkes) Eksempler på hvad dagrenovationen ikke må indeholde: Rene genanvendelige produkter som papir, glas og plastemballage Haveaffald og storskrald Jord, sten og grus Kadavere Skarpe og spidse genstande, såfremt disse ikke er forsvarligt indpakket Varm aske, sod og gløder Side 4

7 Farligt affald, herunder batterier og lavenergipærer 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor borgere/grundejere får afhentet deres dagrenovation på adressen. Indsamling af dagrenovationsaffald fra husholdninger må kun foretages af Provas eller af en transportør på vegne af Provas. Ubeboede ejendomme kan fritages for tømningsgebyr. Det er ikke muligt at blive fritaget for grundgebyr. Hjemmekompostering af affald er tilladt, men må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme eller give mulighed for tilhold af skadedyr. Haderslev Kommune kan etablere andre løsninger i følgende tilfælde: hvor det ikke er muligt at opstille beholdere til dagrenovation, der hvor ejendomme har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker afhentning af beholder bag bygning. Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af dagrenovation i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Renovatørens ansvar og pligter Renovatørens forpligtelser fastsættes i kontrakt med Provas. Ved overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ, har renovatøren ret til ikke at foretage Side 5

8 tømning, indtil forholdene er bragt i orden. Der ydes ikke refusion af tømningsgebyr i disse tilfælde. Ved undladt tømning/afhentning har renovatøren som udgangspunkt pligt til at lægge en meddelelsesseddel på afhentningsstedet med angivelse af årsag til manglende tømning. Affaldsbeholdere til dagrenovation skal, såfremt retningslinjer for adgangsforhold og tømning er overholdt, hentes ved standplads og leveres tilbage til standplads. Hvis indsamlingsmateriellet beskadiges af renovatøren, sker reparation for renovatørens regning. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Affaldssække til opsamling af dagrenovation leveres af renovatøren. Sækkene er påtrykt Provas - restaffald Affaldsstativer købes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren. Stativer skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Underjordiske containere ejes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren. Beholdere, containere, frontloadere og maxicontainere til dagrenovation ejes og vedligeholdes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren. 9.5 Kapacitet for beholdere Alle husstande skal som minimum have opsamlingsmateriel svarende til én affaldssæk. Flere husstande kan dog gå sammen om en beholder/container. Hvis man undtagelsesvis har for meget affald kan borgeren/grundejeren rekvirere ekstra tømning eller kontrolmærke hos Provas mod særskilt betaling iht. gældende gebyrblad. Side 6

9 Ved rekvireret tømning vil der blive tømt indenfor 1 døgn. Kontrolmærket påføres navn, adresse og underskrift og bindes på sækken med ekstra affald. Sækken stilles ved siden af det øvrige affald på tømningsdagen. Sække med ekstra affald må maksimalt kunne rumme 110 l og må kun være ¾ fyldt. Sækken skal kunne afhentes uden at gå i stykker og må maksimalt veje 15 kg. 9.6 Anbringelse af beholdere Borgeren/grundejeren skal placere opsamlingsmateriellet således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal sæk/beholder køres frem til skel på tømningsdagen. I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselssvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så dagrenovationen ikke kan afhentes efter normal procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal materiellet placeres på egen grund ved skel mod nærmeste farbare vej. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Borger/grundejer har pligt til at frasortere genanvendelige fraktioner jf og farligt affald jf. 18. Beholder/affaldssæk må kun anvendes til dagrenovation. Affaldet skal lægges i lukkede poser, inden det anbringes i opsamlingsmateriellet. Side 7

10 Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Såfremt affaldet er uemballeret er renovatøren ikke forpligtiget til at tømme materiellet. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Affaldssække må kun fyldes til den påtrykte stiplede linje. Sækken skal kunne afhentes uden at gå i stykker og må maksimalt veje 15 kg. Provas afgør om en beholder/affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Haderslev Kommune vælge at give et påbud. Opbevaring af affald må ikke medføre forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme. Ligeledes må opbevaringen ikke give mulighed for tilhold af skadedyr. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand. 9.9 Afhentning af dagrenovation Affald til afhentning skal være tilgængeligt fra klokken på tømningsdagen. Dagrenovation afhentes hver 14. dag på en fast ugedag. Ordinær tømningsfrekvens kan fraviges i forbindelse med helligdage eller pga. vejrlig. Sommerhuse med ugentlig sommertømning får tømt 26 gange i perioden fra ugen før påske til uge 43. Sommerhuse med 14-dages sommertømning får tømt 13 gange i perioden fra ugen før påske til uge 43. Kalender med sommehustømninger findes på Provas's hjemmside. Tømning vil ske på hverdage i tidsrummet fra kl til kl Om vinteren kan tømning blive udskudt til kl , hvis der er risiko for sne- eller isglatte veje, fortove og Side 8

11 indkørsler, således at grundejeren har haft lejlighed til at foretage snerydning og glatførebekæmpelse. Provas kan tillade at der startes før kl 6.00 i særlige områder, af hensyn til fremkommelighed Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og framelding kan kun foretages af ejendommens ejer eller dennes administrator. Ændringen iværksættes hurtigst muligt, der må dog påregnes en leveringstid på 14 dage. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Eksempler på hvad papiraffald er: Aviser Ugeblade Reklamer Kontorpapir Tidsskrifter Magasiner Paberback-bøger og telefonbøger, sider fra bøger med hårdt omslag (ikke omslaget) Papiraffald må gerne indeholde clips og hæfteklammer. Papiraffaldet skal være rent. Side 9

12 Eksempler på hvad papiraffald ikke er: plastomslag, cd er eller andre indlagte genstande alu- og plastfolie madpapir sugende papir (som køkkenrulle) urent papir pap og karton 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder borgere og grundejere med helårshuse i sommerhusområder og sommerhuse med helårsstatus. Sommerhusområder defineres som områder som i ESR har zonekode 3: sommerhusområde. For sommerhuse i øvrigt henvises til centrale opsamlingspladser i sommerhusområderne eller genbrugspladserne jf Beskrivelse af ordningen Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Papiraffald kan afleveres i den todelte beholder som tømmes hos den enkelte husstand eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger må kun foretages af Provas, af en transportør på vegne af Provas eller af frivillige organisationer jf. 25. Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af papiraffald i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Husstandsindsamling i todelte og udelte 240 l beholdere: Side 10

13 I de todelte beholdere indsamles i alt 6 fraktioner: papir, pap, glas, metal, hård plast og blød plast. Papir, pap og blød plast placeres i det ene rum. Glas, metal og hård plast placeres i det andet rum. I de udelte beholdere placeres papir, pap og blød plast i den ene beholder og glas, metal og hård plast i den anden beholder. Boligforeninger mm.: Ved boligforeninger mm. kan der etableres miljøstationer bestående af containere til hver af fraktionerne papir, glas, metal og plast samt pap, eller i blandede fraktioner som i delebeholderen Beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at anvende de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. Materiellet ejes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Nedgravede containere ejes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren Kapacitet for beholdere Hver husstand får tilbudt en 240 l todelt beholder til det genanvendelige affald. Der er mulighed for at bestille en ekstra beholder, uden omkostninger. Ved ejendomme med mere end 12 lejemål kan der etableres miljøstation med 240/660 l beholdere til papir, glas, metal og plast samt 1000 l containere til pap, eller i blandede fraktioner Anbringelse af beholdere Borgeren/ grundejeren skal placere genbrugsbeholderen således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Side 11

14 Ved miljøstationer skal materiellet placeres på standplads, der opfylder AT-reglerne, som beskrevet i bilag vedrørende standplads. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal beholderen køres frem til skel på tømningsdagen. I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselsvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så genbrug ikke kan afhentes efter normale procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal genbrugsbeholderen stilles frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Affaldet må ikke være klemt så fast i beholderen, at det kan genere tømningen. Hvis der er dagrenovation i beholderen kan Provas få den tømt som dagrenovation til gebyrbladets pris for ekstratømning. Regningen sendes til grundejeren. Ved gentagelser kan Provas fjerne beholderen og i stedet henvise det genbrugelige affald til aflevering på genbrugspladsen. Der ydes ikke refusion for manglende tømninger Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af papiraffald Side 12

15 Afhentning foretages hver 4. uge. Indsamlingstidspunkter oplyses i en kalender på Provas Hjemmeside. Miljøstationer og igloer samt nedgravede containere tømmes efter behov Øvrige ordninger Papiraffald kan afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Papiraffald kan afhentes af frivillige foreninger jf Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Eksempler på hvad papaffald er: Papkasser Indpakningspap Bølgepap Forskellige former for karton Æggebakker Papaffaldet skal være rent. Eksempler på hvad papaffald ikke er: Pap med madrester som pizzabakker Mælkekartoner Side 13

16 Bøger Aviser og papir Pap der indeholder andet materiale 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private borgere og grundejere i kommunen, herunder borgere og grundejere med helårshuse i sommerhusområder og sommerhuse med helårsstatus. Sommerhusområder defineres som områder som i ESR har zonekode 3: sommerhusområde. For sommerhuse i øvrigt henvises til centrale opsamlingspladser i sommerhusområderne eller genbrugspladserne jf Beskrivelse af ordningen Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Papaffald kan afleveres i den todelte beholder som tømmes hos den enkelte husstand eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger må kun foretages af Provas, af en transportør på vegne af Provas eller af frivillige organisationer jf. 25. Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af papaffald i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Husstandsindsamling i todelte og udelte 240 l beholdere: I de todelte beholdere indsamles i alt 6 fraktioner: papir, pap, glas, metal, hård plast og blød plast. Papir, pap og blød plast placeres i det ene rum. Glas, metal og hård plast placeres i det andet rum. I de udelte beholdere placeres papir, pap og blød plast i den ene beholder og glas, metal og hård plast i den anden beholder. Side 14

17 Boligforeninger mm.: Ved boligforeninger mm. kan der etableres miljøstationer bestående af containere til hver af fraktionerne papir, glas, metal og plast samt pap, eller blandede fraktioner som i delebeholderen Beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at anvende de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald. Materiellet ejes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Nedgravede containere ejes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren Kapacitet for beholdere Hver husstand får tilbudt en 240 l todelt beholder til det genanvendelige affald. Der er mulighed for at bestille en ekstra beholder, uden omkostninger. Ved ejendomme med mere end 12 lejemål kan der etableres miljøstation med 240/660 l beholdere til papir, glas, metal og plast samt 1000 l containere til pap, eller blandede fraktioner Anbringelse af beholdere Borgeren/ grundejeren skal placere genbrugsbeholderen således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Ved miljøstationer skal materiellet placeres på standplads, der opfylder AT-reglerne, som beskrevet i bilag vedrørende standplads. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Side 15

18 Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal beholderen køres frem til skel på tømningsdagen. I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselsvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så genbrug ikke kan afhentes efter normale procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal genbrugsbeholderen stilles frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Affaldet må ikke være klemt så fast i beholderen, at det kan genere tømningen. Hvis der er dagrenovation i beholderen kan Provas få den tømt som dagrenovation til gebyrbladets pris for ekstratømning. Regningen sendes til grundejeren. Ved gentagelser kan Provas fjerne beholderen og i stedet henvise det genbrugelige affald til aflevering på genbrugspladsen. Der ydes ikke refusion for manglende tømninger Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af papaffald Afhentning i husstandsindsamling foretages hver 4. uge. Indsamlingstidspunkter oplyses i en kalender på Provas Hjemmeside. Miljøstationer og igloer samt nedgravede containere tømmes efter behov. Side 16

19 11.10 Øvrige ordninger Papaffald kan afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Papaffald kan afhentes af frivillige foreninger jf Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Eksempler på hvad glasaffald er: Vin- & spiritus flasker Konservesglas Dressing- og ketchupflasker Husholdningsglas Glasemballageaffaldet skal være rengjort Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private borgere og grundejere i kommunen, herunder borgere og grundejere med helårshuse i sommerhusområder og sommerhuse med helårsstatus. Sommerhusområder defineres som områder som i ESR har zonekode 3: sommerhusområde. Side 17

20 For sommerhuse i øvrigt henvises til centrale opsamlingspladser i sommerhusområderne eller genbrugspladserne jf Beskrivelse af ordningen Ordningen for glasemballageaffald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Glasemballageaffald kan afleveres i den todelte beholder som tømmes hos den enkelte husstand eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger må kun foretages af Provas, af en transportør på vegne af Provas eller af frivillige organisationer jf. 25. Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af glasemballageaffald i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Husstandsindsamling i todelte og udelte 240 l beholdere: I de todelte beholdere indsamles i alt 6 fraktioner: papir, pap, glas, metal, hård plast og blød plast. Papir, pap og blød plast placeres i det ene rum. Glas, metal og hård plast placeres i det andet rum. I de udelte beholdere placeres papir, pap og blød plast i den ene beholder og glas, metal og hård plast i den anden beholder. Boligforeninger mm.: Ved boligforeninger mm. kan der etableres miljøstationer bestående af containere til hver af fraktionerne papir, glas, metal og plast samt pap, eller blandede faktioner som i delebeholderen Beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at anvende de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasemballageaffald. Materiellet ejes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Side 18

21 Nedgravede containere ejes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren Kapacitet for beholdere Hver husstand får tilbudt en 240 l todelt beholder til det genanvendelige affald. Der er mulighed for at bestille en ekstra beholder, uden omkostninger. Ved ejendomme med mere end 12 lejemål kan der etableres miljøstation med 240/660 l beholdere til papir, glas, metal og plast samt 1000 l containere til pap, eller blandede fraktioner Anbringelse af beholdere Borgeren/ grundejeren skal placere genbrugsbeholderen således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Ved miljøstationer skal materiellet placeres på standplads, der opfylder AT-reglerne, som beskrevet i bilag vedrørende standplads. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal beholderen køres frem til skel på tømningsdagen. I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselsvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så genbrug ikke kan afhentes efter normale procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal genbrugsbeholderen stilles frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Side 19

22 Beholderne må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Affaldet må ikke være klemt så fast i beholderen, at det kan genere tømningen. Hvis der er dagrenovation i beholderen kan Provas få den tømt som dagrenovation til gebyrbladets pris for ekstratømning. Regningen sendes til grundejeren. Ved gentagelser kan Provas fjerne beholderen og i stedet henvise det genbrugelige affald til aflevering på genbrugspladsen. Der ydes ikke refusion for manglende tømninger Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af glasemballageaffald Afhentning i husstandsindsamling foretages hver 4. uge. Indsamlingstidspunkter oplyses i en kalender på Provas hjemmeside. Miljøstationer og igloer samt nedgravede containere tømmes efter behov Øvrige ordninger Glasemballageaffald kan afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Glasemballageaffald kan afhentes af frivillige foreninger jf Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Side 20

23 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Eksempler på hvad metalemballageaffald er: Alubakker- og låg Aluholdere fra fyrfadslys Dåser fra øl og læskedrikke Konservesdåser af metal Låg fra glaskonserves Alufolie Det genanvendelige metalemballageaffald skal være rengjort Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private borgere og grundejere i kommunen, herunder borgere og grundejere med helårshuse i sommerhusområder og sommerhuse med helårsstatus. Sommerhusområder defineres som områder som i ESR har zonekode 3: sommerhusområde. For sommerhuse i øvrigt henvises til centrale opsamlingspladser i sommerhusområderne eller genbrugspladserne jf Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Genanvendeligt metalemballageaffald kan afleveres i den todelte beholder som tømmes hos den enkelte husstand eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger må kun foretages af Provas, af en transportør på vegne af Provas eller af frivillige organisationer jf. 25. Side 21

24 Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af genanvendeligt metalemballageaffald i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Husstandsindsamling i todelte og udelte 240 l beholdere: I de todelte beholdere indsamles i alt 6 fraktioner: papir, pap, glas, metal, hård plast og blød plast. Papir, pap og blød plast placeres i det ene rum. Glas, metal og hård plast placeres i det andet rum. I de udelte beholdere placeres papir, pap og blød plast i den ene beholder og glas, metal og hård plast i den anden beholder. Boligforeninger mm.: Ved boligforeninger mm. kan der etableres miljøstationer bestående af containere til hver af fraktionerne papir, glas, metal og plast samt pap, eller blandede fraktioner som delebeholderen Beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at anvende de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til genanvendeligt metalemballgeaffald. Materiellet ejes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren Kapacitet for beholdere Hver husstand får tilbudt en 240 l todelt beholder til det genanvendelige affald. Der er mulighed for at bestille en ekstra beholder, uden omkostninger. Ved ejendomme med mere end 12 lejemål kan der atableres miljøstation med 240/660 l beholdere til papir, glas, metal og plast samt 1000 l containere til pap, eller blandende fraktioner Anbringelse af beholdere Side 22

25 Borgeren/ grundejeren skal placere genbrugsbeholderen således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Ved miljøstationer skal materiellet placeres på standplads, der opfylder AT-reglerne, som beskrevet i bilag vedrørende standplads. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal beholderen køres frem til skel på tømningsdagen. I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselsvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så genbrug ikke kan afhentes efter normale procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal genbrugsbeholderen stilles frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Affaldet må ikke være klemt så fast i beholderen, at det kan genere tømningen. Hvis der er dagrenovation i beholderen kan Provas få den tømt som dagrenovation til gebyrbladets pris for ekstratømning. Regningen sendes til grundejeren. Ved gentagelser kan Provas fjerne beholderen og i stedet henvise det genbrugelige affald til aflevering på genbrugspladsen. Der ydes ikke refusion for manglende tømninger Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand. Side 23

26 13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Afhentning i husstandsindsamling foretages hver 4. uge. Indsamlingstidspunkter oplyses i en kalender på Provas hjemmeside. Miljøstationer og igloer samt nedgravede containere tømmes efter behov Øvrige ordninger Genanvendeligt metalemballageaffald kan afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Genanvendeligt metalemballageaffald kan afhentes af frivillige foreninger jf Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Eksempler hvad genanvendeligt plastemballageaffald er: Plastdunke og -flasker Plastposer Plastfolie Plastdunke til eddike, rengørings- opvaske- skylle- og vaskemidler Øvrige plastfraktioner, der kan genanvendes Side 24

27 Det genanvendelige plastemballageaffald skal være rengjort Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private borgere og grundejere i kommunen, herunder borgere og grundejere med helårshuse i sommerhusområder og sommerhuse med helårsstatus. Sommerhusområder defineres som områder som i ESR har zonekode 3: sommerhusområde. For sommerhuse i øvrigt henvises til centrale opsamlingspladser i sommerhusområderne eller genbrugspladserne jf Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Genanvendeligt plastemballageaffald kan afleveres i den todelte beholder som tømmes hos den enkelte husstand eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger må kun foretages af Provas, af en transportør på vegne af Provas eller af frivillige organisationer jf. 25. Haderslev Kommune kan tillade forsøgsordninger med indsamling af genanvendeligt plastemballageaffald i hele kommunen eller dele heraf. Såfremt der i forsøgsordninger opstilles særligt indsamlingsmateriel, er husholdningerne forpligtiget til at anvende dette, når forsøgsordningen har været annonceret i den lokale ugeavis. Husstandsindsamling i todelte og udelte 240 l beholdere: I de todelte beholdere indsamles i alt 6 fraktioner: papir, pap, glas, metal, hård plast og blød plast. Papir, pap og blød plast placeres i det ene rum. Glas, metal og hård plast placeres i det andet rum. I de udelte beholdere placeres papir, pap og blød plast i den ene beholder og glas, metal og hård plast i den anden beholder. Boligforeninger mm.: Ved boligforeninger mm. kan der etableres miljøstationer bestående af containere til hver af fraktionerne papir, glas, metal og plast samt pap, eller blandende fraktioner som Side 25

28 delebeholderen Beholdere Det påhviler brugeren/grundejeren at anvende de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til genanvendeligt plastemballageaffald. Materiellet ejes af renovatøren. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Nedgravede containere ejes og vedligeholdes af borgeren/grundejeren Kapacitet for beholdere Hver husstand får tilbudt en 240 l todelt beholder til det genanvendelige affald. Der er mulighed for at bestille en ekstra beholder, uden omkostninger. Ved ejendomme med mere end 12 lejemål kan der atableres miljøstation med 240/660 l beholdere til papir, glas, metal og plast samt 1000 l containere til pap, eller blandede fraktioner Anbringelse af beholdere Borgeren/ grundejeren skal placere genbrugsbeholderen således, at det er arbejdsmiljømæssigt korrekt i henhold til bilag om adgangsforhold for standpladsafhentning. Ved miljøstationer skal materiellet placeres på standplads, der opfylder AT-reglerne, som beskrevet i bilag vedrørende standplads. Nedgravede containere skal inden etablering godkendes af Provas. Nedgravede containere skal placeres så der kan ske tømning med kranbil. Der skal være tilstrækkelig frihøjde til tømningen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og adgangsvejen må ikke være glat. Hvis der ikke kan opnås acceptable adgangsforhold skal beholderen køres frem til skel på tømningsdagen. Side 26

29 I tilfælde med vejrlig, eller hvor tilkørselsvejen ikke er farbar eller er spærret på grund af vejarbejde eller parkerede biler, så genbrug ikke kan afhentes efter normale procedure, kan Provas beslutte at materiellet skal stilles ud til nærmeste farbare vej på tømningsdagen. Tømningsgebyret er uændret uanset ændring i afhentningsprocedure. I sommerhusområder skal genbrugsbeholderen stilles frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Affaldet må ikke være klemt så fast i beholderen, at det kan genere tømningen. Hvis der er dagrenovation i beholderen kan Provas få den tømt som dagrenovation til gebyrbladets pris for ekstratømning. Regningen sendes til grundejeren. Ved gentagelser kan Provas fjerne beholderen og i stedet henvise det genbrugelige affald til aflevering på genbrugspladsen. Der ydes ikke refusion for manglende tømninger Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren/grundejeren at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Afhentning i husstandsindsamling foretages hver 4. uge. Indsamlingstidspunkter oplyses i en kalender på Provas hjemmeside. Miljøstationer og igloer samt nedgravede containere tømmes efter behov. Side 27

30 14.10 Øvrige ordninger Genanvendeligt plastemballageaffald kan afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Genanvendeligt plastemballageaffald kan afhentes af frivillige foreninger jf Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads(-er) til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Haderslev Kommune, herunder kolonihave- og sommerhusejere Adgang til genbrugspladsen(-erne) Køretøjer med tilhørende trailer, med en totalvægt på maksimalt kg, har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladsen(-erne) På genbrugspladserne kan borgere og grundejere aflevere alle former for sorteret affald. Undtaget herfra er dog dagrenovation jf. 9 og asbestholdige materialer jf. 23. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Brugeren skal selv placere affaldet i de afmærkede containere/båse og Side 28

31 selv medbringe redskaber til brug ved aflæsning. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Hvis anvisninger fra pladspersonalet ikke følges, kan den pågældende borger bortvises fra genbrugspladsen. Farligt affald skal afleveres i forsvarligt lukkede emballager, så vidt muligt original emballage eller med oplysning om indhold. Sorteringsguide for de tre genbrugspladser kan findes på Provas's hjemmeside. Hvis der placeres affald i forkerte containere kan Provas opkræve et sorteringsgebyr. Gebyret fremgår af takstbladet. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen(-erne), skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen(-erne). Ordensreglementet for genbrugspladsen(-erne) skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald er affald af produkter der er lavet af plastmaterialet Polyvinylchlorid. Produkterne er typisk mærket i bunden med PVC eller tallet 3. PVC-affald omfatter to fraktioner genanvendeligt PVC og ikke-genanvendeligt PVC. Genanvendeligt PVC Genanvendeligt PVC omfatter f.eks.: PVC byggeaffald til genanvendelse: Tagrender, nedløbsrør, brønde og fittings Profiler, vinduer og døre Trapezplader Elektrikerrør og kabelbakker af plast er af PVC. Isoleringen på kabler og ledninger er ofte af PVC Side 29

32 Hård PVC til genanvendelse: Havemøbler Spande, dunke og kasser Ikke-genanvendeligt PVC Ikke-genanvendeligt PVC omfatter f.eks.: Legetøj Presenninger o. lign. Persienner Grammofonplader Toiletsæder Altankasser Haveslanger Tagfolier Vinyl er PVC og kan minde om linoleum (uden PVC). Forskellen er, at linoleum gerne er beklædt med stof på bagsiden. Telte af PVC er kraftige og gummiagtige, f.eks. store festtelte. Almindelige teltbunde kan også være af PVC. Gummistøvler og regntøj: Gummistøvler og regntøj af PVC er kraftigt og gummiagtigt. Meget arbejdstøj er lavet af PVC. Oppustelige badedyr er næsten altid af PVC Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for PVC-affald er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor borgere/grundejere skal aflevere PVC-affald på genbrugspladserne jf. 15. PVC-affald skal frasorteres det øvrige affald hos den enkelte husstand og afleveres i de rette containere på genbrugspladsen. 17 Ordning for imprægneret træ Side 30

33 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er kasseret træ, der er behandlet med forskellige træbeskyttelsesmidler. Imprægneret træ omfatter f.eks.: Trykimprægneret træ: træet får en grønlig farve pga. imprægnering med metallerne arsen, krom og kobber, benyttes ofte til byggematerialer, stolper, havehegn, sandkasser m.m. Kreosotbehandlet træ: træet får en sort/mørk farve pga. imprægnering med tjærestoffet kreosot, benyttes ofte til jernbanesveller, telefonmaster m.m 17.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen for imprægneret træ er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor borgere/grundejere skal aflevere imprægneret træ på genbrugspladserne jf. 15. Imprægneret træ skal frasorteres det øvrige affald hos den enkelte husstand og afleveres i den rette container på genbrugspladsen. Ordningen skal sikrer, at imprægneret træ bliver frasorteret og bortskaffet til deponering eller forbrænding på en miljømæssig forsvarlig måde, afhænging af imprægneringens art. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Side 31

34 Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald omfater f.eks.: Olie (-filtre) Maling, træbeskyttelsesmidler, lim, lak Rengøringsmidler Batterier, akkumulatorer Bilplejemidler Fyrværkeri Lightere Gift, bekæmpelsesmidler Kanyler Kemikalier, syrer, og baser Spraydåser Klinisk risikoaffald Kosmetik, parfume og kropsplejemidler 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Problemaffald, herunder farligt affald, kan afleveres i den gule problemkasse, som indgår i dagrenovations-indsamlingen eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken, brændes eller bortskaffes via dagrenovation. Side 32

35 18.4 Beholdere Den gule kasse til problemaffald ejes af Provas Anbringelse af beholdere Problemkassen skal opbevares under tag Anvendelse og fyldning af beholdere Kassen skal fores med den udleverede plastpose, inden affaldet lægges i. Affaldet skal afleveres i tæt lukket emballage og så vidt muligt i originalemballagen. Hvis der anvendes en anden emballage, skal den forsynes med en mærkat, der tydeligt angiver indholdet. Når kassen er fyldt, lukkes plastposen og låget sættes på. Kassen må højst veje 12 kg Afhentning af farligt affald Problemkassen stilles på låget af opsamlingsmateriellet til dagrenovation på tømningsdagen. Problemkassen afhentes samtidig med dagrenovationen. Renovationsbilen er udstyret til at medtage max. 8 problemkasser. Såfremt der ikke er plads på bilen, vil der blive lagt en seddel med besked om, at kassen vil blive taget med ved næste ordinære tømning. Problemkassen er en vandrekasse, dvs. der udleveres en anden kasse i forbindelse med afhentningen Øvrige ordninger Side 33

36 Problemkassen og farligt affald i øvrigt kan afleveres på genbrugspladsen jf Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Ordningen for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) kan afleveres i den gule problemkasse jf. 18 eller afleveres på genbrugspladsen jf. 15. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: Side 34

37 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Bærbare batterier og akkumutalorer omfatter f.eks.: Brunstens- og alkalinebatterier (fra legetøj, lommelygter, radioer og lign.) Knapcellebatterier (fra ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregner og lign.) Lithium (fra kameraer og småelektronik) Ni-Cd og Ni-MH (genopladelige batterier til mobiltelefoner, el-værktøj, videokameraer og lign.) Øvrige genopladelige batterier 20.2 Hvem gælder ordningen for Side 35

38 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer er en indsamlingsordning i form af både en henteordning og en bringeordning. Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer kan afleveres i den gule problemkasse jf. 18, eller afleveres på genbrugspladsen jf Beholdere Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer kan anbringes i den udleverede BatteriCube af pap, inden de lægges i den gule problemkasse eller afleveres på genbrugspladsen. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i uforurenet, forurenet og farligt affald. Uforurenet bygge- og anlægsaffald Uforurenet bygge- og anlægsaffald er affald, hvor der med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelse af affaldet kan have skadelig virkning Side 36

39 på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfatter f.eks.: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Forurenet bygge- og anlægsaffald Forurenet bygge- og anlægsaffald omfatter f.eks.: Ikke støvende asbest se 23 Asfalt Blandinger af beton og asfalt Eternitplader Glaseret tegl Imprægneret træ se 17 Blyholdigt affald med en koncentration > 40 mg/kg < 2500=""> PCBholdigt affald med en koncentration >0,1 mg/kg < 50=""> Termoruder Bygge- og anlægsaffald sammenblandet med andet affald eller indholdende andre forurenende stoffer Farligt bygge- og anlægsaffald Farligt bygge- og anlægsaffald omfatter f.eks.: Støvende/stærkt støvende asbest se 23 Blyholdigt affald med en koncentration > 2500 mg/kg PCBholdigt affald med en koncentration > 50mg/kg Bygge- og anlægsaffald sammenblandet med andet farligt affald eller indeholdende andre farlige stoffer 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 37

40 21.3 Beskrivelse af ordningen Det påhviler enhver borger og grundejer i kommunen at kildesortere bygge- og anlægsaffaldet og sikre korrekt behandling heraf. Ordningen er tilrettelagt dels som en indsamlingsordning i form af en bringeordning og dels som en anvisningsordning. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald skal jf. Affaldsbekendtgørelsen anmeldes til Haderslev Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering, der omfatter mere end 10 m2, eller hvis der frembringes mere end 1 ton affald. Anmeldelse skal ske senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes. Renovering og nedrivning af bygninger/anlæg der er opført eller renoveret i perioden skal i tillæg screenes og evt. kortlægges for PCB jf. Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Udskiftning af termoruder der er/kan være fremstillet i perioden skal ligeledes screenes/kortlægges for PCB. Anmeldelsesskema findes på Haderslev kommunes hjemmeside. Uforurenet bygge- og anlægsaffald Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan afleveres på kommunens genbrugspladser jf. 15. Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan genbruges eller genanvendes jf. reglerne i Restproduktbekendtgørelsen. Forurenet bygge- og anlægsaffald Forurenet bygge- og anlægsaffald kan ikke afleveres på kommunes genbrugspladser. Istedet kontaktes Haderslev Kommune for en konkret anvisning afhængig af affaldets art og indhold af forurenende stoffer. Afregning sker direkte mellem grundejer og modtageranlæg. Grundejer er ansvarlig for dokumentation for affaldets indhold af forurendende stoffer før aflevering af affaldet. Asbestholdigt affald bortskaffes i henhold til 23. Imprægneret træ bortskaffes i henhold til 17. Farligt bygge- og anlægsaffald Farligt bygge- og anlægsaffald kan ikke afleveres på kommunes genbrugspladser. Istedet kontaktes Haderslev Kommune for en konkret anvisning afhængig af affaldes art og indhold af farlige stoffer. Afregning sker direkte mellem grundejer og modtageranlæg. Grundejer er ansvarlig for dokumentation for affaldets indhold af farlige stoffer før aflevering af affaldet. Støvende/stærkt støvende asbestholdigt affald bortskaffes i henhold til 23. Side 38

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra den 1. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG...3 3 DEFINITIONER...3 4 GEBYRER...4 5 KLAGE M.V....4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF...4 7 BEMYNDIGELSE...5

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-11-2017 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere