En deskriptiv spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten i udførelsen af ADL hos mennesker med hjertesvigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En deskriptiv spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten i udførelsen af ADL hos mennesker med hjertesvigt"

Transkript

1 En deskriptiv spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten i udførelsen af ADL hos mennesker med hjertesvigt Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Ergoterapeutuddannelsen København PH Metropol Udarbejdet af Bachelorgruppe 1 Hold 2008A Maj 2011 Anastasia Chalotte Larsen Rie Tanning Vestergaard Stine Madsbøll Rasmussen Faglig vejleder: Tobias Morville Metodevejleder: Maria Cecilie von Bülow Dette bachelorprojekt er udarbejdet af Ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeut uddannelsen i København, PH Metropol. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter Dette projekt, eller dele heraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse

2 Abstract Title: A descriptive survey about the quality of performing ADL among people with heart failure. Research question To what extent do people with heart failure report the quality of their performance of Activities of Daily Living (ADL) is affected, and how do they perceive the quality of their performance? Purpose: There is no Danish research into the connection between heart failure and ADL performance. The purpose of this survey is to examine to what extent people with heart failure report the quality of their ADL performance is affected and in what ways. Methodology: The questionnaire Activities of Daily Living Questionnaire (ADL-Q) was used to carry out a descriptive quantitative survey. The survey population consisted of 42 people with diagnosed heart failure, in the age between 34 and 89. Results: 19,2% of the respondents reported the quality of their ADL performance was affected. The respondents reported that they perceived the quality of ADL performance as follows: 3,8% could not perform the task at all, 1,4% needed verbal/practical help, 0,3% had to use extra energy and got tired, 3% used extra time, 1,7% had to use aids. 80,8% reported no change in quality of ADL performance, which means they performed the tasks without any extra time or energy. The results are not representative for all people with heart failure. Conclusion: The survey showed that people with heart failure to a large extent perceived the quality of their performance of ADL was not affected. Among those respondents who reported a change in quality of task performance, the tasks most affected were personal hygiene, getting dressed and undressed, shopping and cleaning. Key words: Heart failure, quality, Activities of Daily Living (ADL), tasks, ADL-Q. No of characters:

3 Resumé Titel: En deskriptiv spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten i udførelsen af ADL hos mennesker med hjertesvigt. Problemstilling I hvilket omfang rapporterer mennesker med hjertesvigt at kvaliteten i udførelsen af Activities of Daily Living (ADL) er påvirket, og hvordan oplever de kvaliteten i udførelsen? Formål: I Danmark eksisterer der ingen undersøgelser af sammenhængen mellem hjertesvigt og udførelsen af ADL. Formålet med denne undersøgelse er at undersøge om mennesker med hjertesvigt oplever at kvaliteten i udførelsen af ADL er påvirket, og i givet fald på hvilken måde. Metode: Deskriptiv kvantitativ undersøgelse ved brug af spørgeskemaet Activities of Daily Living Questionnaire (ADL-Q). I undersøgelsen deltog 42 respondenter, i alderen år, alle med diagnosen hjertesvigt. Resultater: Af respondenterne oplevede 19,2% at have påvirket kvalitet i udførelsen af ADL. Respondenterne angav, at de oplevede kvaliteten i udførelse af ADL, som følgende: 3,8% kunne ikke udføre opgaven, 1,4% havde behov for verbal/fysisk hjælp, 0,3% brugte ekstra kræfter og udtrættes, 3% angav de brugte ekstra tid, 1,7% anvendte hjælpemidler og 80,8% angav ikke at have påvirket kvalitet, hvilket vil sige, de udførte opgaverne uden brug af ekstra tid og kræfter. Resultatet er ikke repræsentativt for alle mennesker med hjertesvigt. Konklusion: Undersøgelsen viste, at mennesker med hjertesvigt i overvejende grad ikke oplevede at kvaliteten i udførelsen af ADL var påvirket. Hos de respondenter, hvor kvaliteten var påvirket, drejede det sig især om aktiviteterne personlig hygiejne, af-og påklædning, indkøb og rengøring. Søgeord: Hjertesvigt, kvalitet, Activities of Daily Living (ADL), aktivitetsudførelse, ADL-Q. Antal tegn:

4 Forfatteransvar Afsnit Abstract/Resumé Introduktion Problembaggrund Problemstilling Nøglebegreber Hypoteser Teoriramme 1. Aktiviteters betydning 2. MOHO 3. Hjertesvigt Design, materiale, metode 1. Design, Materiale 2. Metode 3. Databearbejdning 4. Validitet og reliabilitet Resultater 1. Bortfaldsanalyse, samarbejdsstederne, svarprocent, præsentation af respondenter 2. Kvaliteten i udførelse af ADL 3. ADL evne Diskussion af resultater 1. Hypotese 1 2. Hypotese 2 3. Hypotese 3 4. Hypotese 4 5. Hypotese 5 Diskussion af metode 1. Design 2. Metode 3. Databearbejdning Diskussion af teoretisk referenceramme Kritisk litteraturlæsning Konklusion Formidlingsovervejelser Perspektivering Rie Chalotte Chalotte Alle Alle Alle 1. Chalotte 2. Stine 3. Rie 1. Chalotte 2. Stine 3. Rie 4. Rie 1. Stine 2. Stine 3. Rie 1. Stine 2. Chalotte 3. Chalotte 4. Rie 5. Rie 1. Stine 2. Stine 3. Rie Chalotte Chalotte Alle Chalotte Alle Ansvarlig 4

5 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 7 2. INTRODUKTION 7 3. PROBLEMBAGGRUND 8 4. PROBLEMSTILLING NØGLEBEGREBER HYPOTESER TEORIRAMME AKTIVITETERS BETYDNING FOR MENNESKET MOHO HJERTESVIGT DESIGN, MATERIALE OG METODE DESIGN MATERIALE METODE DATABEARBEJDNING INDTASTNING AF DATA ANALYSEMETODE BESKRIVENDE ANALYSE VALIDITET OG RELIABILITET RESULTATER BORTFALDSANALYSE SAMARBEJDSSTEDERNE SVARPROCENT PRÆSENTATION AF RESPONDENTERNE DISKUSSION AF RESULTATER 39 5

6 9. DISKUSSION AF DESIGN, MATERIALE OG METODE DISKUSSION AF DESIGN DISKUSSION AF MATERIALE DISKUSSION AF METODE DISKUSSION AF DATABEARBEJDNING VALIDITET RELIABILITET DISKUSSION AF TEORETISK REFERENCERAMME KRITISK LITTERATURLÆSNING KONKLUSION FORMIDLINGSOVERVEJELSER PERSPEKTIVERING REFERENCER 57 BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3 BILAG 4 BILAG

7 1. Forord Dette bachelorprojekt, er en undersøgelse af, i hvilket omfang mennesker med hjertesvigt rapporterer, at have påvirket kvalitet i udførelsen af almindelige daglige opgaver og hvordan de oplever kvaliteten i udførelsen. Vi vil gerne sige en stor tak til Eva Ejlersen Wæhrens, for at vi måtte anvende spørgeskemaet ADL-Q, samt for den faglige vejledning i forhold til forståelse og bearbejdning af data, under bachelorprojektforløbet. Vi vil også sige tak til samarbejdsstederne, for hjælpen til at udlevere spørgeskemaerne, så dette bachelorprojekt kunne gennemføres. 2. Introduktion Ud fra videnskabelige undersøgelser ved vi, at det at kunne udføre almindelige daglige aktiviteter, har en positiv effekt på menneskets helbred og velbefindende (Freysinger, Alessio & Mehdizadeh, 1993; Garton & Pratt, 1991; Larsson & Verma, 1999; Law, Steinwender, & Leclair, 1998). Kielhofner betegner aktivitetsdeltagelse således: Engagement i arbejde, leg eller dagligdagsaktiviteter, der er en del af ens sociokulturelle sammenhæng og som er ønskede og/eller nødvendige for ens trivsel. (Kielhofner, 2006 s.123, linie 7-11). Ydermere er aktivitetsdeltagelse en vital del af den menneskelige udvikling og har derfor betydning for menneskets evne til at indlære og udvikle psykiske, sociale, mentale og følelsesmæssige kompetencer (Law, 2002). Igennem vaner, vilje, udøvelseskapacitet og personlige rollemønstre som er forbundet med aktivitetsdeltagelse skabes menneskets identitet. Det betyder, at når mennesket, på grund af en funktionsnedsættelse, forhindres i at udføre de daglige aktiviteter, som de er vant til, vil deres roller, vaner og vilje ændres og dermed ændres identitetsopfattelsen (Kielhofner, 2006). 7

8 Mennesker med hjertesvigt må leve med symptomer såsom åndenød, væskeophobning og udpræget træthed (Hildebrandt, 2009). I den rehabiliterende behandling af mennesker med hjertesvigt forsøger man at begrænse de fysiske symptomer. Sygdom kan være en medvirkende årsag til at mennesker oplever at kvaliteten af udførelsen af Activities of Daily Living (ADL) er påvirket, men sygdom forårsager ikke nødvendigvis påvirket ADL-evne. Vi forestiller os, at aktivitetsdeltagelsen hos mennesker med hjertesvigt er påvirket og formålet med denne undersøgelse er at få afdækket, om de har påvirket ADL-evne. Ved at anvende en deskriptiv kvantitativ metode, vil vi på baggrund af en selvrapporteret spørgeskemaundersøgelse afdække, hvordan mennesker med hjertesvigt opfatter kvaliteten i udførelsen af ADL, samt indenfor hvilke daglige og ugentlige opgaver, der ses en tendens til at kvaliteten er mest påvirket. Ud af disse resultater, vil det ved hjælp af Rasch Measurement, kunne udregnes om respondenterne har høj eller lav ADL- evne. 3. Problembaggrund På baggrund af den videnskabelige artikel, Participation in the Occupations of Everyday Life ved vi, at hverdagsaktiviteter er en vital del af den menneskelige erfaring og udvikling. Igennem aktiviteter tilegner mennesket sig fysiske og psykiske færdigheder, samt kommunikative evner. Derigennem bliver mennesket bedre til at problemløse og får øgede handlekompetencer, samt sociale kontakter, som forbinder det med omgivelserne. Ydermere anskueliggøres det i artiklen, at der er foretaget undersøgelser, som viser, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter har positiv indflydelse på menneskets helbred og velbefindende, og at mennesker som deltager i aktiviteter har bedre velbefindende, end mennesker, der ikke deltager i aktiviteter (Law, 2002). I artiklen, Occupation, health and well-being bekræftes det, at aktiviteter har en betydningsfuld indflydelse på menneskets velbefindende og helbred. Når mennesket forhindres i at udføre de daglige aktiviteter, fører det til stress, fysiske forandringer og dårligere helbred. Det vil sige, at det er et problem for helbredet når aktivitetslivet ikke fungerer (Law, 1998). I Danmark lever personer med kronisk hjertesvigt, og der er cirka nye tilfælde hvert år. Forekomsten har gennem en årrække været stigende, og cirka 10 % af 8

9 alle danskere over 75 år, lever med kronisk hjertesvigt. Risikoen for at få hjertesvigt er tre gange så hyppig for mænd som for kvinder. En hospitalsindlæggelse for en person med kronisk hjertesvigt koster i gennemsnit kr og de årlige hospitalsomkostninger bliver cirka 500 millioner kroner. (Netværk for hjertesvigtsklinikker, 2005). Hjertesvigt er en sygdom, hvor hjertet ved anstrengelse ikke pumper tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen. (sundhed.dk, 2005) De fysiske symptomer er, åndenød, væskeophobning og udpræget træthed. (Hildebrandt, 2009) Symptomerne er årsag til at mennesker med hjertesvigt må leve med varig nedsat funktionsevne. Den enkeltes velbefindende, udfoldelsesmuligheder og livskvalitet er i høj grad påvirket af symptomerne (Netværk for hjertesvigtsklinikker, 2005). Når mennesket har nedsat funktionsevne og det har indflydelse på aktivitetsformåen, påvirker det også menneskets evne til at opretholde almindelig daglig livsførelse. Derved forringes sundhedstilstanden, livskvaliteten og trivslen (Borg, 2005). Fra kandidatspecialet Hjertesvigt og hverdagsliv fremgår det, at erhvervelsen af hjertesvigt giver forandringer i de almindelige daglige aktiviteter. I specialet fortæller deltagerne, hvordan de oplever tab af tidligere færdigheder. Det betyder, at de føler sig nødsaget til at give afkald på eller oplever at være begrænset i de vante muligheder for aktivitetsdeltagelse. Mændene fortæller ydermere, at ændringer i tidligere roller, vaner, vilje og værdier gør, at de oplever et fundamentalt identitetsskift. Det er primært i de almindelige daglige aktiviteter såsom at tage bad eller foretage indkøb, at mændene oplever, at de nu lever med en svækket aktivitetsformåen. Nogle af de adspurgte fortæller at de lige pludselig oplever, at de ikke længere kan leve op til deres egne forventninger til rollen som familiens forsørger. Ligeledes ændres rollebilledet fra at være den der kan gå forrest når de går ture med andre, til nu at være den der ikke kan følge med (Schmykker, 2009). Artiklen Living With Heart Failure, bygger på en undersøgelse, om hvordan ægtefæller til mennesker med hjertesvigt, oplever dagligdagen. Ægtefællerne fortæller at de må overtage nogle af de daglige opgaver. I artiklen offentliggøres det, at de fysiske symptomer, der følger personer med hjertesvigt, har seriøse konsekvenser for det daglige liv. Mennesker med hjertesvigt oplever sorg i forbindelse med tab af evnen til at foretage eller deltage i, de almindelige daglige aktiviteter. De aktiviteter de især nævner som 9

10 værende vanskelige er havearbejde, indkøb og det at kunne foretage udlandsrejser. Samtidig nævnes også, at der med diagnosen følger rolleændringer, og udfordringer i forhold til, at acceptere nye måder at udføre aktiviteterne på. Endvidere er det en udfordring at finde en ny balance og målsætning for, hvordan ægteskabet og tilværelsen skal udforme sig. Det anskueliggør, at det også har indflydelse på menneskets omgivelser, når der sker ændringer i aktivitetsformåen (Luttik, Blaauwbroek, Dijker, Jaarsma, 2007). Tab af tidligere roller er komplekse, fordi de giver anledning til en omfattende reorganisering både på individplan og i individets sociale system. Selv om rolleændringer er en naturlig del af den menneskelige udvikling, indebærer det forandringer både i menneskets identitet, i forholdet til omgivelserne og i de aktiviteter, som man forventer at kunne udføre. Rolleændringen kan have betydelige omkostninger for folks personlige identitet, især når de ikke længere anerkendes som de fædre, ægtefæller eller forsørgere som de plejede at være (Kielhofner, 2006). Fra artiklen Activities of daily living for old persons in primary health care with chronic heartfailure, som bygger på en kvantitativ undersøgelse af mennesker med hjertesvigt, foretaget i Sverige. Fremgår det af undersøgelsesresultaterne, at personer med hjertesvigt har flere ADL problemer end personer uden hjertesvigt. Det er især aktiviteterne påklædning, at tage bad, at handle ind og rengøring som er problematiske (Norberg, Boman & Löfgren, 2007). I dag får personer med hjertesvigt tilbudt medicinsk kontrol, omlægning af kostvaner, rygestopkurser og funktionstræning (Andersen, Prescott, Zwisler & Rasmusen, 2010). I den rehabiliterende behandling, af mennesker med hjertesvigt, er der ikke fokus på udførelsen af hverdagsaktiviteter. (Andersen et. Al., 2010) Vi undrer os over, hvorfor aktivitetsperspektivet ikke er i fokus. Er det mon, fordi mennesker med hjertesvigt, ikke oplever, at have aktivitetsproblemer i hverdagslivet? Dette kunne være interessant, at undersøge, fordi vi som ergoterapeuter forebygger og behandler ved at anvende aktiviteter som redskab. At aktiviteter har en terapeutisk effekt på mennesket (Townsend & Polatajko, 2008), hvilket underbygges i artiklen Effectiveness of occupational therapy with frail community living older adults, hvor både kvantitative og kvalitative undersøgelser viser, at den 10

11 ergoterapeutiske behandling har en forbedrende effekt på menneskets ADL-evne (Fischer, Atler, & Potts, 2007). Om mennesker med hjertesvigt i Danmark ligeledes har ADL problemer, har vi på nuværende tidspunkt ingen viden om. Vi har derfor valgt at foretage et deskriptivt kvantitativt studie for at afdække om mennesker med hjertesvigt rapporterer om de har påvirket kvalitet i udførelsen af ADL. Da et af formålene med ergoterapi er at forebygge og behandle ADL problemer, vil resultatet af en sådan undersøgelse have relevans for både den ergoterapeutiske faglige udvikling, det tværfaglige samarbejde samt for de mennesker, som lever med hjertesvigt. Den selvrapporterede ADL vurdering kan dermed blive fundamentet for det videre ergoterapeutiske arbejde. På baggrund af ovenstående fremsættes følgende problemstilling: 4. Problemstilling I hvilket omfang rapporterer mennesker med hjertesvigt at kvaliteten i udførelsen af activities of daily living (ADL) er påvirket og hvordan oplever de kvaliteten? 4.1 Nøglebegreber Omfang: Antal som er opgjort i procent Hjertesvigt: Mennesker der har fået stillet diagnosen hjertesvigt Kvaliteten: Jeg udfører opgaven selvstændigt; Uden brug af ekstra tid og kræfter og uden risiko. Men jeg anvender hjælpemidler. Men det tager mig ekstra tid. Men jeg anvender ekstra kræfter/udtrættes hurtigere. Men med risiko for at jeg kommer til skade. Jeg behøver verbal/fysisk hjælp fra en person med deltager. Jeg kan ikke udføre opgaven. Den udføres af andre for mig. 11

12 Udførelsen: Måden at udføre opgaver på. Activities of Daily Living: Opgaver som udføres i almindelig daglig livsførelseinddelt i daglige og ugentlige opgaver(townsend & Polatajko, 2008). Daglige opgaver: Spise og drikke, forflytning, toiletbesøg, af-og påklædning, personlig hygiejne, anden kropspleje samt kommunikation. Ugentlige opgaver: Transport, madlavning, indkøb, rengøring samt tøjvask. Påvirket: At mennesker ikke kan udføre opgaver selvstændigt uden brug af ekstra tid og kræfter og uden risiko. Oplever: Respondenternes subjektive oplevelser 4.2 Hypoteser Problemstillingen førte frem til følgende hypoteser: 1. Mennesker med hjertesvigt har i udpræget grad, påvirket kvalitet i udførelsen af ADL. 2. Mennesker med hjertesvigt har lav ADL-evne og mændenes evne til at udføre ADL er lavere end kvindernes. 3. Jo højere alder respondenterne har, des lavere er deres ADL-evne. 4. Der er flere respondenter, der vil angive at have påvirket kvalitet i udførelse af personlig hygiejne og forflytning, set i forhold til de andre aktiviteter, indenfor de daglige opgaver. 5. Der er flere respondenter, der vil angive at have påvirket kvalitet i udførelsen af indkøb og rengøring, set i forhold til de andre aktiviteter, indenfor de ugentlige opgaver. 5. Teoriramme I dette afsnit vil der blive redegjort for, aktiviteters betydning i hverdagen. Dernæst vil der komme en kort beskrivelse af Gary Kielhofners model, Model of Human Occupation (MOHO). Modellen omfatter det menneskelige system, som består af tre komponenter; vilje, vanedannelsen og udøvelseskapacitet. Derudover omfatter modellen også aktivitetsudøvelse, selve aktiviteten samt omgivelserne (Kielhofner, 2006). 12

13 Sidst vil der være et afsnit som kort beskriver hjertesvigt og hvilke symptomer sygdommen giver. 5.1 Aktiviteters betydning for mennesket Ifølge Townsend og Polatajko er betydningsfulde aktiviteter omfattet af alle hverdagslivets aktiviteter og opgaver for alle mennesker. Det være sig lige fra at tage opvasken, og foretage indkøb til at læse bøger, spille golf eller gå en tur i parken med ens bedste ven. Betydningsfulde aktiviteter organiserer tiden og giver livet struktur. Det er igennem engagement i betydningsfulde aktiviteter at mennesket får en rytme i deres liv og organiserer deres tid. En forlænget konsekvens af aktivitetsengagement, er at det fører til dannelsen af vaner og rutiner, som giver struktur og organisation til livet (Townsend & Polatajko, 2008) Hverdagsaktiviteter er sammenflettet med vaner, som påvirker menneskets tidsforbrug og udøvelse. (Kielhofner, 2006). Betydningsfulde aktiviteter og vaner er ydre beviser på, hvem vi er og hvordan vi organiserer vores liv. Ligeledes fortæller betydningsfulde aktiviteter noget om, hvordan vi som mennesker forbinder os med omgivelserne, tilpasser os og har en følelse af kontrol. Igennem aktivitet udtrykker vi, hvem vi er og vi udvikler vores identitet og realiserer os selv (Townsend & Polatajko, 2008). Den menneskelige proces med opsamlingen af aktivitetsrepertoire begynder ved fødslen og fortsætter livet igennem. Enhver persons aktivitetsrepertoire er resultatet af personens talenter, færdigheder og interesser sat i interaktion med omgivelserne. Menneskets betydningsfulde aktiviteter er derfor forskellige og udvikler sig med livets op og nedture (Townsend & Polatajko, 2008). Tab af aktiviteter, finder sted når en person ikke længere kan deltage i de sædvanlige rutiner og aktiviteter, som udøves indenfor personens livskontekst. Aktivitetstab kan forårsages af ændringer i omgivelserne eller på grund af funktionsnedsættelse. Et tab af aktiviteter kan have negativ virkning på personens sundhed og trivsel og det kan forandre personens måde at interagere med sine omgivelser (Townsend & Polatajko 2008). Menneskelige aktiviteters betydning for sundhed, trivsel og helbred bliver mere og mere indlysende, efterhånden som forskningen kaster lys over emnet. Den grundlæggende antagelse omkring aktiviteters betydning er, at de har en potentiel terapeutisk værdi for mennesket. Set ud fra et ergoterapeutisk perspektiv skal en person have betydningsfulde 13

14 aktiviteter for at være i stand til at realisere forhåbninger, tilfredsstille behov og ændre eller magte omgivelserne (Townsend & Polatajko, 2008). 5.2 MOHO Modellen for menneskelig aktivitet, omfatter menneskets indre, som består af tre interagerende komponenter; vilje, vanedannelse og udøvelseskapacitet. Vilje refererer til motivationen for aktivitet, vanedannelse refererer til den proces, hvor aktivitet organiseres i mønstre og rutiner. Udøvelseskapaciteten refererer til menneskets fysiske og mentale evner og hvordan de bruges og anvendes i udøvelse (Kielhofner, 2006). Ifølge Kielhofner er aktivitet et resultat af samspillet mellem menneskets indre komponenter herunder, vaner, vilje og udøvelseskapacitet og den ydre komponent der ligger i omgivelserne og selve aktiviteten. Vilje Viljen består af et sammenspil af tanker og følelser som afspejler individets følelse af handleevne, værdier samt interesser og har derved en indflydelse på aktivitetslivet. Hvordan et menneske ser på sig selv og på verden samt, hvordan mennesket oplever tilværelsen, er en funktion af menneskets vilje. Når et menneske oplever funktionsnedsættelse, kan det påvirke viljen negativt. Når viljen påvirkes negativt, kan mennesket træffe beslutninger, der enten forværrer eller forstørrer virkningen af funktionsnedsættelsen. Hvis man oplever følelsen af hjælpeløshed og håbløshed, kan det føre til at mennesket helt undgår de aktiviteter, der kunne opbygge selvtilliden og evnerne Værdierne er centrale og om må revurderes og ændres i forhold til ny aktivitetsformåen (Kielhofner, 2010). Der er to dimensioner i følelsen af handleevne, følelsen af personlig kapacitet og oplevelse af egen virkekraft. Følelsen af personlig kapacitet er en aktiv bevidsthed om ens evne til at leve det liv, man gerne vil. Ved en funktionsnedsættelse kan den manglende kapacitet, opleves som besvær med at udføre de ting, som betyder noget i ens liv. Oplevelse af egen virkekraft omhandler, omhandler om ens, anstrengelser er tilstrækkelige til at opnå ens ønskede mål (Kielhofner, 2006). Vanedannelse Ved at gentage handlinger i specifikke kontekster, etableres vanemæssige handlemønstre, som styres af vaner og roller. Vaner involverer tillærte måder at gøre ting på per automatik. Roller giver mennesket en identitet og meget af det vi gør, er styret af 14

15 de roller vi har. Hvis mennesket får en funktionsnedsættelse og derved bliver udfordret i sin vanedannelse, kan det miste en del af det, der tidligere har givet livet fortrolighed og bekvemmelighed (Kielhofner, 2010). Udøvelseskapacitet I aktivitetsudøvelse beskriver Kielhofner de fundamentale fysiske og mentale evner,som ligger til grund for begrebet Udøvelseskapacitet. Og hvordan disse anvendes og opleves i udførelsen af aktiviteter. Udøvelseskapaciteten påvirkes af et komplekst samspil mellem muskuloskeletale, kardiopulmonale og neurologiske systemer, når mennesker er aktive. Kielhofner understreger vigtigheden af en øget opmærksomhed på individets oplevelse af udøvelse og især begrænsninger i menneskets oplevelse af funktionsnedsættelser. Dette især med hensyn til en oplevelse af, at være fremmedgjort i forhold til ens egne krop. Det vil sige, at den subjektive evne opleves, ved at individet foretager sig noget med den levede krop, som giver oplevelsen af at være til og at mennesket kender verdenen, gennem sin egen krop (Kielhofner, 2010). Aktivitetsidentitet Aktivitetsidentitet en sammensat følelse af, hvem man er og hvem man ønsker at være og er skabt af ens aktivitetsdeltagelse gennem livet. Man får sammenhæng og mening i ens aktivitetsidentitet gennem aktivitetsnarrativer (Kielhofner, 2010). Dynamikken i MOHO Igennem det mennesket gør, skabes dets evner, tanker og følelser om selvet, dets sociale identitet samt vaner. Aktivitetsmæssige handlinger, tanker og følelser opstår altid ud af det dynamiske samspil mellem vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet og den omgivelsesmæssige kontekst. Derfor kan et skift eller ændring i vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet eller omgivelser, ændre dynamikken i det menneskelige system og dermed i fundamentet for selve aktivitetsudøvelsen (Kielhofner, 2010). 5.3 Hjertesvigt Hjertesvigt er en sygdom, der gør at hjertet, især ved anstrengelse, ikke pumper tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen. Hjertesvigt opstår, når dele af hjertets muskler bliver omdannet fra muskelvæv til bindevæv. Når dette sker, går det udover hjertets evne til at trække sig sammen og derved pumpe blodet rundt i kroppen. Der kan være flere årsager til hjertesvigt, de mest kendte er 15

16 Åreforsnævring Blodprop i hjertet Forhøjet blodtryk Hjerteklapfejl Hjerterytme forstyrrelser Medfødte hjertesygdomme Arvelige hjertemuskelsygdomme (Sundhed.dk, 2005) Derudover kan hjertesvigt opstå som følge af andre sygdomme så som stofskiftesygdomme, diabetes, infektioner samt alkoholisme. Endvidere kan sygdommen opstå af ukendte årsager. Symptomer ved hjertesvigt De mest almindelige symptomer er typisk en eller flere af nedenstående: Udpræget træthed Personen føler sig energiforladt Åndenød ved fysisk aktivitet. I nogle tilfælde allerede ved tale eller i hvile. Hævede ben og fødder Tendens til hjertekrampeanfald eller uregelmæssig hjerterytme Kvalme Appetitløshed Vægtøgning Hosteanfald Svimmelhed (Sundhed.dk, 2010) 6. Design, materiale og metode Der er nu blevet givet en beskrivelse af valgte teorier. I det fælgende afsnit, vil der gives en beskrivelse af metoden, der er anvendt for at komme frem til resultaterne. Først vil designet blive beskrevet og det vil blive begrundet hvorfor vi har valgt, at anvende det design i undersøgelsen. Dernæst vil materialet blive beskrevet, det vil sige respondenter, samt samarbejdsstederne. Endelig vil vi slutte af med en beskrivelse af processen med dataindsamlingen og databearbejdningen. 16

17 6.1 Design Undersøgelsen blev lavet som, en spørgeskemaundersøgelse, da vi ønskede, at afdække om mennesker med hjertesvigt opfatter at have påvirket kvalitet i udførelsen af ADL og i hvilke opgaver kvaliteten er påvirket samt hvordan. Vi valgte at lave et deskriptivt studie også kaldet survey-design (Thisted, 2010). Den deskriptive kvantitative undersøgelse blev valgt, fordi vi ønskede, at afdække omfanget af mennesker med hjertesvigts oplevelse af, påvirket kvalitet i udførelsen af ADL. Ved at anvende et kvantitativt design, muliggjorde det, at indsamle en bred viden om respondenternes opfattelse af påvirket kvalitet i aktivitetsudførelsen. Ved at anvende kvantitativ design, var det muligt at indsamle data fra en stor stikprøve, som kunne være et repræsentativt udsnit af den samlede population. Derved ønskede vi at kunne sige noget generelt, eller vise en tendens omkring kvaliteten i udførelsen af ADL hos den samlede population. Samtidig rummer undersøgelsen en grad af kvalitative data, da spørgeskemaet afdækker hvordan den enkelte respondents oplevelse af kvaliteten i aktivitetsudførelsen. Det vil sige at vi ud over omfanget, og i hvilke typer opgaver respondenterne angiver påvirket kvalitet i udførelsen af ADL, også får viden omkring, hvordan kvaliteten er. Dette giver en kvalitativ måling, i den kvantitative undersøgelse, da vi spørger ind til den oplevede kvalitet. Vi har valgt, at opgøre alt indsamlet data kvantificerbart, for at give et overskueligt overblik over omfanget og forekomsten. 6.2 Materiale I dette afsnit, beskrives processen med udvælgelse af respondenterne, herunder eksklusions kriterier og eksklusions kriterier. Dernæst gøres rede for, hvordan vi fik kontakt til samarbejdsstederne. Respondenterne I kvantitative undersøgelser udforskes en udvalgt gruppe (stikprøve), der er et repræsentativt udsnit af den samlede population (Thisted, 2010). Vores samlede population var mennesker med diagnosen hjertesvigt, uden fokus på hvilke årsager der ligger til grund for sygdommen. 17

18 For at kunne finde relevante personer til vores undersøgelse, opstillede vi nogle kriterier for udvælgelsen. Disse kriterier var vigtige, da det var samarbejdsstederne, der havde kontakten til respondenterne og de derved skulle finde mennesker, der matchede inklusionskriterierne og som frivilligt ønskede at deltage i undersøgelsen. Derved havde alle samarbejdsstederne en fælles forståelse af, hvem vi gerne ville have skulle indgå, som respondenter i undersøgelsen. Kriterierne er samtidig med til at sikre, at de udvalgte personer kan gennemføre undersøgelsen og undgå bias der kan påvirke resultatet (Thisted, 2010). Derudover er de kriterier vi har valgt nogle der understøtter vores problemstilling. Udvælgelseskriterier Vi valgte at eksludere mennesker, som ikke havde hjertesvigt, som den primære diagnose eller som stadig var indlagt på et hospital. Inklusionskriterierne var, at man skulle have fået stillet diagnosen hjertesvigt, ikke være indlagt samt være vendt tilbage til hverdagslivet efter diagnosticeringen af hjertesvigt. Nedenstående tabel viser inklusions- og eksklusionskriterier. Tabel 1. Inklusions- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Fået stillet diagnosen hjertesvigt Alle aldre Udskrevet fra hospital Tilbage til hverdagslivet Deltager i et rehabiliteringsforløb opfølgningsforløb Har en anden primær diagnose end hjertesvigt Indlagt på hospital Respondenternes rehabiliteringsforløb skulle bestå af ambulant behandling med kontakt til samarbejdsstederne i enten et kort forløb på 6-12 uger, eller i et længere forløb med kontrol 1-2 gange månedligt. Vi har ingen information om, hvor længe respondenterne har levet med hjertesvigt elle, hvor længe de har været udskrevet fra hospitalet, da det ikke har relevans for undersøgelsen. 18

19 Samarbejdsstederne I startprocessen af undersøgelsen, kontaktede vi hjerteforeningen, i håb om vi kunne starte et samarbejde med dem. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, da de ikke kunne garantere os, at vi udelukkende kom i kontakt med personer med hjertesvigt. Årsagen til dette var, at deres database ikke inddelte deres medlemmer efter diagnose. Efter dialogen med hjerteforeningen og en afgrænsning af inklusions- og eksklusions kriterierne for respondenterne, kontaktede vi fem hospitaler og flere sundhedscentre på Sjælland, for at finde respondenter til undersøgelsen. Ud af dem, lykkedes det at få kontakt med tre hospitaler i Region Hovedstaden samt et hospital i Region Sjælland, der havde respondenter, der præcist matchede inklusionskriterierne, samt havde både tiden og lysten til at hjælpe med uddelingen af spørgeskemaerne. Nedenfor er lavet en overskuelig tabel over samarbejdsstederne, samt hvor mange spørgeskemaer der blev udleveret til dem. Tabel 2. Samarbejdsstederne samt udleverede spørgeskemaer. Oversigt over samarbejdsstederne Udleverede spørgeskemaer Hjertesvigtsklinik, Region Hovedstaden 50 stk. Hjertesvigtsklinik, Region Hovedstaden 40 stk. Genoptræningsafsnit på et hospital, Region Hovedstaden Kardiologisk ambulatorium, Region Sjælland 20 stk. 40 stk. 150 stk. Total Der blev indgået aftaler med i alt fire forskellige steder, for at gøre undersøgelsen så repræsentativ som muligt. For at undersøgelsen skal være gyldig, skal respondenterne være repræsentative for hele området af personer med hjertesvigt. (Thisted, 2010). Derfor blev det valgt at have et samarbejde med to hjertesvigtsklinikker samt to kardiologiske ambulatorier på hospital. På hvert af samarbejdsstederne blev vi tilknyttet en kontaktperson, som var henholdsvis tre ledende sygeplejersker og en fysioterapeut, der havde kontakt til personer med hjertesvigt. Ved at rekruttere respondenter gennem samarbejdspartnerne sikrede vi os, at 19

20 respondenterne havde diagnosen hjertesvigt, da kontaktpersonerne kendte respondenternes diagnose. Efter en bekræftelse fra kontaktpersonerne fra samarbejdsstederne om at de gerne ville samarbejde, blev der aftalt et møde med hvert af stederne, hvor vi kunne komme og forklare formålet med hele projektet og hvad deres rolle i processen ville blive. Til dette blev der skrevet et brev til samarbejdsstederne (bilag 1), som blev udleveret til dem. I dette brev blev det beskrevet hvem vi var, hvad formålet med opgaven var, så det kunne formidles videre til dem der ville deltage. Desuden påførte vi vores telefonnumre, så de kunne kontakte os, hvis der opstod tvivls spørgsmål. Ved mødet blev informationsbrevet, oplysningsskemaet samt ADL-Q spørgeskemaet vist og gennemgået med den ansvarlige kontaktperson, så de vidste hvad de udleverede til de deltagende. Inden det personlige møde, havde vi pakket det antal kuverter, hvert samarbejdssted skulle have. Hver kuvert indeholdt følgende: Et informationsbrev (bilag 2) Hvordan man udfyldte spørgeskemaet ADL-Q korrekt (Bilag 3) Oplysningsskema (Bilag 4) Et eksemplar af ADL-Q (Bilag 5) Kuverterne, til de steder hvor der ikke var ugentlig kontakt, var frankeret, så det eneste respondenten skulle efter udfyldelse af spørgeskemaet var, at sende det tilbage med posten i den frankerede kuvert. Ved at gøre det på denne måde, skulle tiden samarbejdsstederne skulle anvende på at hjælpe os, være minimeret. På genoptræningsstedet, havde kontaktpersonen ugentlig kontakt med respondenterne, og det blev valgt at vedkommende selv samlede svarkuverterne sammen, som vi så afhentede efter aftale. Kontakt til respondenterne Som nævnt i det ovenstående er det samarbejdspartnerne, der har formidlet kontakten til deltagerne. Det er også dem, der har udvalgt respondenterne på baggrund af de kriterier vi havde fremsat, ved den mundtlige og skriftlige information. De har adspurgt respondenterne, om de ønskede at deltage i undersøgelsen og gav information om, hvem 20

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen Overblik over lediges aktiviteter, struktur og tilfreds i hverdagen En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige i Danmark Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning: Bachelor Udarbejdet af Bachelorgruppe

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME 4 ABSTRACT 6 INDLEDNING 8 PROBLEMBAGGRUND 10 Overordnede overvejelser 10 Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14 Ergoterapeutiske overvejelser

Læs mere

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv - En kvalitativ undersøgelse af aktivitetsudøvelsen hos personer med emotionel

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Misbrug som betydningsfuld aktivitet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Udarbejdet af: Louise Poulsen og Mona Eksteen Kristensen Hold E03v, gruppe 5 Afleveret d. 29. maj 2006,

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere