content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40"

Transkript

1

2

3 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52) Thorbjørn Hansen, Kontraframe (29) Palle Hedemann, Scanpix (46) Svein Hertel-Aas (28, 53) Jean-Paul Horre (52) Helga Krüger (40) Monica Larsen (28) Adam Mørk (26) Fridrik Orn (52, 53) Christian Raun (40) Agnete Schlictkrull (2, 4, 6-7, 8, 12, 16, 20-21, 23, 24, 30-31, 32, 34, 38-39, 44, 46, 48, 49, 53, 58, 60, 61, 62) Lutz Verleger (40, 43) This booklet is classified as Swan Ecolabel. Denne tryksag er Svanemærket. Research and Innovation Forskning og innovation... 4 Architecture with Knowledge Arkitektur med viden...8 new possibilities nye muligheder...16 KOLDING CAMPUS KOLDING CAMPUS...18 CONSULTANCY RÅDGIVNING...22 The Individual in Focus mennesket i fokus...24 HEALTH AND HOSPITALS EDUCATION CULTURE MASTERPLANNING HOUSING COMMERCIAL SUNDHED OG HELSE UNDERVISNING KULTUR MASTERPLANER BOLIGER ERHVERVSBYGGERI...26 From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 On the trail of Damascus På sporet af Damaskus...40 EMPATHY WITHOUT BORDERS Indlevelse uden grænser...44 SKALA Inspiration and INNOVATION SKALA Inspiration og fornyelse scrapbook 2008 scrapbog...50 office in saudi arabia kontor i saudi arabien...54 projects 2008 projekter organisation organisation...58

4 4 Henning Larsen Architects 2008 research and innovation forskning og innovation 5 Research and Innovation Forskning og innovation United Nations Global Compact Henning Larsen Architects has joined United Nations business network, Global Compact. It is a partnership between UN and the inter national corporate world to promote businesses social commitment. To an architec tural practise with many international projects it is very important to work with an international set of values. Concito Concito is Denmark s first green think tank. Concito works on making the climate problems and their solutions known. Henning Larsen Architects aligns itself with the aims of the think tank and collaborates in the work. The think tank will gather a number of players across professions and industries and in this way bring new knowledge into play. FN Global Compact Henning Larsen Architects har tilsluttet sig FN s virksomhedsnetværk, Global Compact. Det er et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement. For en arkitektvirksomhed med mange internationale projekter er det vigtigt at arbejde med et internationalt værdisæt. Concito Concito er Danmarks første grønne tænke tank. Concito arbejder for at gøre klimapro blemerne og deres løsninger kendte. Henning Larsen Architects bakker op om tænketankens målsæt ninger og deltager i arbejdet. Tænke tank en samler en række aktører på tværs af fag og brancher og vil på den måde være med til at bringe ny viden i spil. At Henning Larsen Architects we have decided to narrow the gap between researchers knowledge and its application in building projects. Hos Henning Larsen Architects har vi sat os for at mindske afstanden mellem forskernes viden og dennes anvendelse i byggeriet. Mette Kynne Frandsen, CEO adm. direktør In these years the world is united in finding solutions to the big climate problems. According to The United Nations Environment Programme buildings accounts for 30 % of the overall energy consumption. The building sector therefore has a big responsibility and an obligation to take action. At Henning Larsen Architects we have decided to narrow the gap between researchers knowledge and its application in building projects; hence the title Research and Innovation. In 2008 we have established many interdisciplinary collaborations and we have reached results that we would not have been able to do on our own. Dialogue is important. Knowledge of and access to the latest development are crucial factors in the creation of architecture with energy efficient design. Thus, we value collaboration as a means of creating, gathering and sharing new knowledge. We hold our pencils in the building mass of the future and we will be able to contribute with concrete solutions. The architecture needs to become a leading player. Henning Larsen Architects works in a global market and 65 % of the annual turnover derives from projects outside Denmark. Everywhere we work at eye level and with great commitment. When the values and the knowledge we build upon become part of the game across borders from Georgia to Singapore and from Germany to Abu Dhabi we are part of changing the world for the better has been a year of many professional activities and initiatives. It has brought along many new collaborating partners from other fields and from the research world. Among others, we collaborate with the Danish Technological Institute to build the home of the future, EnergyFlexHouse, and in collaboration with Technical University of Denmark we have established two PhD research projects. Involvement in developing the architecture and in following the latest development is not a new issue at Henning Larsen Architects. There is a consistent thread running through the company s almost 50 years of history. The projects have always been driven by openness, curiosity and professional competence. A good example is the magazine SKALA, which Henning Larsen published from 1985 to For further information please see page 46. Architecture creates important settings for everyone s life and architects need to be part of making sustainable living conditions. We have an obligation to stand by our responsibilitity and meet the opportunities. Verden står i disse år sammen om at finde løsninger på de store klima problemer. Byggeriet tegner sig ifølge United Nations Environment Programme for 30 % af det samlede energiforbrug. Byggesektoren har et stort ansvar og en forpligtelse til at tage fat. Hos Henning Larsen Architects har vi sat os for at mindske afstanden mellem forskernes viden og dennes anvendelse i byggeriet. Derfor er overskriften forskning og innovation. I 2008 har vi etableret mange tværfaglige samarbejder, og det har givet resultater, som vi ikke kunne have nået alene. Dialogen er vigtig. Kendskab og adgang til den nyeste viden og udvikling er afgørende for at skabe arkitektur, der er designet energirigtigt. Derfor lægger vi vægt på at deltage i arbejdet med at skabe, samle og dele ny viden. Vi har blyanterne i fremtidens bygningsmasse og kan bidrage med konkrete løsninger. Arkitekturen skal vise vej. Henning Larsen Architects arbejder i en global verden, og 65 % af årets omsætning er hentet uden for Danmark. Overalt arbejder vi i øjenhøjde og med stort engagement. Når de værdier og den viden, vi bygger på, sættes i spil på tværs af grænser fra Georgien til Singapore og fra Tyskland til Abu Dhabi er vi med til at forandre verden til det bedre har været et år med mange faglige aktiviteter og initiativer. Det har betydet mange nye samarbejdspartnere fra andre fagområder og forskningsverdenen. Vi samarbejder bl.a. med Teknologisk Institut om at bygge fremtidens bolig, EnergyFlexHouse, og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet har vi etableret to ph.d. forskningsprojekter. Engagementet i at udvikle arkitekturen og følge den nyeste udvikling er ikke ny hos Henning Larsen Architects. Det kan følges som en rød tråd igennem hele tegnestuens snart 50 år lange historie. Projekterne har altid været drevet af åbenhed, nysgerrighed og faglighed. Et eksempel er magasinet SKALA, som Henning Larsen udgav fra 1985 til Læs mere på side 46. Arkitektur er en vigtig ramme om alle menneskers liv, og arkitekter skal være med til at skabe bæredygtige livsbetingelser. Vi har et ansvar og en mulighed. Det skal vi stå ved.

5 6 Henning Larsen Architects 2008 materials materialer When experiencing architecture the materials have an important function. They are part of defining a building and giving it form. They create the right atmosphere and feeling. Henning Larsen Architects attaches great importance to finding the right materials. These need to be eco friendly and natural as this choice has great influence on, among others, indoor climate and environmental impact. Additionally, the materials will become more beautiful with time and are part of creating a building s lasting value. Henning Larsen Architects 2008 includes some examples. I oplevelsen af arkitektur har materialerne en vigtig funktion. De er med til at definere en bygning og give den krop. De skaber den rette stemning og følelse. Henning Larsen Architects lægger stor vægt på at finde de rigtige materialer, der skal være miljøvenlige og naturlige, fordi valget har betydning for bl.a. indeklimaet og miljøbelastningen. Samtidig bliver de smukkere med årene og er med til at skabe en bygnings blivende værdi. Henning Larsen Architects 2008 er krydret med nogle eksempler. A Syrian limestone, Tadmory, has been chosen for the facade of the Massar Children s Discovery Centre in Damascus. Tadmor is an old name for Palmyra and creates a connection to the Syrian history. Til Massar Children s Discovery Centres facade er valgt en syrisk kalksten, tadmory. Tadmor er det gamle navn for Palmyra og skaber en forbindelse til Syriens historie.

6 8 Henning Larsen Architects 2008 architecture with knowledge arkitektur med viden 9 Two Research Projects An acknowledgement of the connection between the building and the masterplan is an important point for the opportunity to build large low-energy houses. This provides the basis for establishing two parallel PhD programmes. The two research projects are thus tightly knit and will enrich each other because they focus on two different but crucial stages in an architectural project. One focuses on the masterplan level and examines the correlation between the building s energy consumption and the design of the masterplan. The other project focuses on the early stages of the design of the actual building. This method will be incorporated right up until planning stage. The programme is a research collaboration between DTU Civil Engineering and is supported by Realdania. To forskningsprojekter En erkendelse af sammenhængen mellem bygningen og masterplanen er en vigtig pointe for muligheden for byggeri af store lavenergihuse. Det er baggrunden for at etablere to parallelle erhvervs ph.d. forløb. De to forsk nings projekter hænger således tæt sammen og vil berige hinanden, fordi de fokuserer på to forskellige, men afgørende faser i et arkitektprojekt. Det ene foku serer på masterplanniveau og skal under søge vekselvirkningen mellem bygningens energi forbrug og udformningen af masterplanen. Det andet projekt fokuserer på de tidlige faser i udformningen af selve bygningen, og metoden skal inddrages helt frem til projekteringsniveau. Projektet er et forskningssamarbejde med DTU Byg og støttes af Realdania. Architecture with Knowledge Henning Larsen Architects is a creative workplace where the air is buzzing with ideas and projects that are under development. The word sustainability is heard all the time. It is on everyone s lips ever since architect Signe Kongebro was assigned the task of ensuring that knowledge about energy efficient solutions would become a significant part of the creative process. It is important to think energy efficiency right from the beginning of the conceptual stage. The building constitutes a considerable part of society s overall environmental impact. However, contrary to other sectors sustainable solutions are at hand in the construction sector, Signe Kongebro explains. We need to address these solutions early in the design stage to achieve much better results for the building s energy consumption, indoor climate and overall economy. New knowledge is also one of the important considerations. Signe Kongebro works as a supervisor for the two PhD students, who started their research project at Henning Larsen Architects in autumn The two research students are Masters of Engineering and will develop outlining tools for designing energy optimised buildings and urban areas. It was by breaking the professional boundaries that we developed this project. It was necessary for both the engineers and the architects to meet each other half way and leave behind the professional cultural differences. Now we sit at the same table while testing the ideas. The engineers contribute immensely to the design process, Signe Kongebro explains. The two PhD students, Jakob Strømann Andersen and Michael Jørgensen, wrote their thesis on integrated energy design at DTU Civil Engineering and took part in a project at Henning Larsen Architects. In connection with the design of a low energy office building in Amsterdam the architects crea tive stage was supplemented with the engineers calculations of the energy consumption of design. On this basis, the design was optimised to have an energy consumption of only 20 % compared to that of a traditional office building. The thesis achieved top marks and led to the start of further collaboration. Arkitektur med viden Henning Larsen Architects er en kreativ arbejdsplads, hvor luften summer af idéer og projekter, der er midt i skabelsesprocessen. Hele tiden hører man ordet bæredygtighed. Det er på alles læber, fordi arkitekt Signe Kongebro har fået til opgave at sikre, at viden om energirigtige løsninger bliver en væsentlig del af den kreative proces. Der skal tænkes energirigtigt allerede tidligt i idéfasen. Byggeriet udgør en meget væsentlig andel af samfundets samlede miljøbelastning. Men modsat andre sektorer findes bæredygtige løsninger i byggeriet, fortæller Signe Kongebro. Vi skal tage fat på disse løsninger allerede tidligt i designfasen, så vi opnår meget bedre resultater for bygningers energiforbrug, indeklima og totaløkonomi. Ny viden er også sat på dagsordenen. Signe Kongebro er vejleder for de to erhvervs ph.d. studerende, der har påbegyndt deres forskningsprojekt hos Henning Larsen Architects i efteråret De to forskerstuderende er ud dan nede civilingeniører og skal udvikle skitseringsredskaber til design af energioptimerede bygninger og bydele. Det var ved at bryde faggrænserne, at vi nåede frem til projektet. Det var nødvendigt for både ingeniørerne og arkitekterne at komme den anden part i møde og lade de faglige kulturforskelle ligge. Nu sidder vi sammen rundt om bordet, når idéerne skal prøves af. Ingeniørerne bidrager med deres viden i formgivningsprocessen, forklarer Signe Kongebro. De to ph.d. studerende, Jakob Strømann Andersen og Michael Jørgensen, skrev deres afsluttende speciale om integreret energidesign på DTU Byg og fulgte et projekt hos Henning Larsen Architects. I forbindelse med designet af et lavenergi kontorhus i Amsterdam blev arkitekternes kreative fase suppleret med ingeniørernes beregninger af designets energiforbrug. På den baggrund blev designet energioptimeret til et energiforbrug på kun 20 % i forhold til det i et traditionelt kontorhus. Afgangsprojektet fik topkarakterer og blev indledningen til det videre samarbejde.

7 10 Henning Larsen Architects 2008 architecture with knowledge arkitektur med viden 11 PhD Project: Energy Consumption in Large Buildings Civil Engineer Michael Jørgensen conducts research on integrated energy design in new large buildings within commercial, cultural and educational projects. The connection between different parameters and the energy consumption are simulated in specific projects. The parameters are primarily volumes and programme dispositions (daylight) and facade solutions and exterior materials (sun screening). This is to be compared with the buildings technical solutions within statics, ventilation, cooling and heating. PhD Project: The Urban Influence on the Building s Energy Consumption Civil Engineer Jakob Strømann Andersen conducts research on masterplans and urban quarters and the design impact on the buildings in specific plans. The parameters are building volumes and orientation (daylight and shadow), microclimate (wind and noise) and local climatic conditions. Ph.d. projekt: Energiforbrug i store bygninger Civilingeniør Michael Jørgensen forsker i integreret energidesign i nye større bygninger inden for erhvervs, kultur og undervisningsbyggeri. Sammenhængen mellem forskellige parametre og energifor bruget skal simuleres i konkrete projekter. Parametrene er primært volumener og programdisponeringer (dagslys) samt facadeløsninger og udvendige materialer (solafskærmende). Dette skal sammenholdes med bygningernes tekniske løsninger inden for statik, ventilation, køling og opvarmning. Ph.d. projekt: Byens betydning for bygningens energiforbrug Civilingeniør Jakob Strømann Andersen forsker i master og bydelsplaner og udformningens påvirkning af bygningerne i konkrete planer. Parametrene er bygnings volumener og orientering (dagslys og skygge), mikroklima (vind og støj) og lokale klimatiske forhold. The most important parameter for the energy engineers is daylight. The same is true for the architects and thereby we are able to converge across professions. The light is crucial to the energy consumption and indoor climate. At the same time light is the most important tool for the architect to create space, explains Signe Kongebro. Integrated energy design is the method that provides the best opportunity for the architect to make a significant reduction in the energy consumption. This is already possible early in the design process. The design needs to be energy efficient, Signe Kongebro says. The architecture embodies the dreams of the good life, which today, by necessity must include the environment. The research project initiated by Signe Kongebro matches a long-standing core issue of Henning Larsen Architects. The light and context of the project play the leading roles for both the engineers and the architects. The most important parameter for the energy engineers is daylight. The same is true for the architects and thereby we are able to converge across professions. Det vigtigste parameter for energiingeniørerne er dagslys. Det er det også for arkitekterne, og der kan vi mødes på tværs af fag. Signe Kongebro, architect maa arkitekt maa Det vigtigste parameter for energiingeniørerne er dagslys. Det er det også for arkitekterne, og der kan vi mødes på tværs af fag. Lyset har afgørende betydning for energiforbruget og indeklimaet. Lyset er samtidig arkitekternes vigtigste redskab, fordi det skaber rummene, forklarer Signe Kongebro. Integreret energidesign er den metode, der giver bedst mulighed for, at arkitekter kan skabe en væsentlig reduktion af energiforbruget. Det kan vi gøre allerede tidligt i designprocessen. Designet skal være energibesparende, siger Signe Kongebro. Arkitekturen rummer drømme om et godt liv. Den går ikke i dag uden at tænke miljøet med. Det forskningsprojekt om integreret energidesign, som Signe Kongebro har været med til at sætte i gang hos Henning Larsen Architects, matcher den metode og de holdninger til arkitekturen, som tegnestuen har arbejdet med i mange år. Lyset og projektets kontekst har hovedrollerne for både ingeniørerne og arkitekterne. Zuidas Plot C Amsterdam, The Netherlands Area: 17,000 m² The office building is located south of Amsterdam s city centre. Henning Larsen Architects has worked on a masterplan for the area and has developed a plan with a signifi cant energy efficient profile. The building consumes only 38 kwh per m² yearly and has been developed as an integrated energy design solution. The project was the first collaboration with energy engineers from Technical University of Denmark and led to the establishment of two PhD projects at the office. The integrated design of the building gives priority to the following parameters: optimised internal programme and solar shading facades optimised in relation to the orientation of the building, high sized rooms for daylight maximization, hybrid ventilation and heavy outer materials, maximized insulation, energy windows and exposed concrete constructions for gathering excess heat. Zuidas Plot C Amsterdam, Holland Areal: m² Bygningen er et kontorhus i den nye bydel Zuidas syd for Amsterdams centrum. Henning Larsen Architects har i flere år arbejdet med masterplanen for bydelen, der som helhed har en meget klar energireduceret profil. Bygningen bruger 38 kwh pr. m² pr. år og er udviklet som integreret energidesign. Projektet var anledning til Henning Larsen Architects første samarbejde med energiingeniører fra DTU Byg og den efterfølgende ansættelse af to ph.d. studerende. Bygningens integrerede design prioriterer en række parametre: opti mal intern programdistribution samt solaf skærmende facaderelief i forhold til orien teringen, stor rumhøjde for optimalt dagslys, hybridventilation og tunge ydermaterialer, overisolering, energivinduer og blotlagt betonkonstruktion til opsamling af overskudsvarme i kontorerne.

8 12 Henning Larsen Architects 2008 architecture with knowledge arkitektur med viden 13 What is integrated energy design (IED)? A significant technical scientific development is in progress, whereby research has led to accurate simulations of a building s energy consumption. By implemen ting an integrated design process, in which the energy consumption is dynamically simulated in relation to the development of the design, it is possible to achieve high energy efficiency and comfort at the lowest price. It is an interplay between volumes, materials, room heights, light and shadow, noise, wind and the use of interior and exterior spaces. Programme METHOD FOR INTEGRATED ENERGY DESIGN Interaction between the architectonic and technical sketching process. Systems and technology Atmospheric indoor climate The design needs to be energy efficient. Designet skal være energibesparende. Hvad er integreret energi design (IED)? Der er en markant teknisk videnskabelig udvikling i gang, hvor forskningen har skabt præcise simuleringer af en bygnings energiforbrug. Ved at implementere en integreret designproces, hvor energiforbruget dynamisk simuleres i relation til udviklingen i designet, kan der opnås høj energieffektivitet og komfort til den laveste pris. Det er et samspil mellem volumener, materialer, rumhøjder, lys og skygge, støj, vind og anvendeligheden af inde og uderum. Climatic conditions Context Daylight Thermic indoor climate Signe Kongebro, architect maa arkitekt maa Winter Vinter Summer Sommer Organisation of the building s programme and functions in relation to the impact of the sun. Organisering af bygningens program og funktioner i forhold til solpåvirkning.

9 14 Henning Larsen Architects 2008 architecture with knowledge arkitektur med viden 15 Carlsberg Building 17.2 Valby, Denmark Area: 3,500 m² Henning Larsen Architects is currently designing one of the first four buildings on the Carlsberg site in Copenhagen. The client has expressed high ambitions with regard to sustainability; all new buildings must not exceed 50 kwh per m² of energy consumption yearly counting for offices and 35 kwh per m² yearly counting for housing. The building 17.2 includes both offices and housing. The building 17.2 has outer walls with a thickness of about 60 centimetres with plenty of insulation, a system for balan ced ventilation with recovery and heat pumps that will utilise the heat from the lower placed offices to heat the upper placed housing levels. On the office floors the intake of daylight has been optimised from the north and minimised from the south. On the housing levels daylight has been distributed evenly. As large cost reductions can be achieved on a building s consumption of electricity the project s lighting systems are energy optimised, controlled and adjusted according to the intake of daylight. Collaboration: Cowi and Hoffmann Carlsberg Bygning 17.2 Valby, Danmark Areal: m² Henning Larsen Architects tegner i øjeblikket et af de fire første huse til den nye Carlsbergbydel. Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden, og alle nye bygninger i den nye bydel skal være i energiklasse 1. Byg ningen rummer både boliger og erhverv. Bygning 17.2 har ydervægge på ca. 60 cm. med rige lig isolering, et system til balanceret venti lation med genvinding samt varmepumper, som bl.a. udnytter varme fra de nedre erhvervsetager til de øvre boligetager. I de nedre er hverv setager er dagslystilgang fra nord mak simeret og fra syd minimeret. I de øvre boliger er dagslystilgang jævnt fordelt. Der kan hentes store besparelser på bygningernes el forbrug, og derfor er belysningssystemet energioptimeret og styret efter dagslystilgang. Samarbejdspartnere: Cowi og Hoffmann Spiegel Headquarters Hamburg, Germany Area: 50,000 m² Spiegel s new headquarters is located on a prominent site, Ericusspitze, in the inner harbour of Hamburg. The building holds a modern and flexible design bearing its own significant expression. The project has been designed with a strong focus on sustainability. Natural ventilation makes it unnecessary to heat or cool the rooms most of the year. At the same time a solar power facility on the roof supplies most of the electricity. Spiegel Hamborg, Tyskland Areal: m² Spiegels nye hovedsæde er placeret på en fremtrædende grund på Ericusspitze i byens inderhavn. Bygningen er et moderne og fleksibelt indrettet hus med sin helt egen tydelige signatur. Projektet er designet med særligt fokus på bæredygtighed. Naturlig ventilation gør det det meste af året unødvendigt at varme eller køle rummene, og samtidig dækker et solcelleanlæg på taget størstedelen af behovet for strøm. Energy Flex House (EFH) Taastrup, Denmark EFH is a multiflexible R&D and demonstration building that will place Denmark in the front in relation to innovative and energy efficient solutions for private housing. The project will provide possibilities for testing energy efficient constructional solutions and components. EFH comprises three buildings. EFH Lab is an uninhabited test facility. EFH Family will be occupied by test families. EFH Innovation will contain offices and a technical room in which visitors can access research and data material from the project. Collaboration: The Danish Technological Institute and Buro Happold Engineers Energy Flex House (EFH) Taastrup, Danmark EFH er et multifleksibelt udviklings og demonstrationsbyggeri, der skal bringe Dan mark i front, hvad angår innovative og energirigtige løsninger til boligen. Projektet giver mulighed for at afprøve og teste en række energioptimerede byggetekniske løsninger og komponenter. EFH består af tre bygninger. EFH Lab er en ubeboet testfacilitet. EFH Family skal bebos af testfamilier. EFH Innovation skal fungere som kontor og bl.a. rumme et teknikrum, hvor de besøgende får mulighed for at studere data fra projektet. Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Buro Happold Engineers

10 16 Henning Larsen Architects 2008 architecture with knowledge arkitektur med viden 17 Dictionary Sustainability, in the broadest sense, is the ability to sustain a certain process or state at a certain rate or level, the most common contexts being ecological, social and economic. When applied in the ecological context, it is defined as the ability of an ecosystem to maintain ecological processes, functions, biodiversity and productivity into the future. To be sustainable, regardless of context, the Earth's resources must be used at a rate at which they can be replenished naturally. Excerpt from Wikipedia Ordbog bæredygtig sb. (1977) (udvidet brug) holdbar; stabil; økologisk forsvarlig Der er ikke endnu indtruffet et bæredygtigt opsving i de internationale konjunkturer Inf Begrebet bæredygtighed er in for tiden. Det er strategi for social og økonomisk udvikling, der søger at sikre vor generations behov uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres Pol Jf. bæredygtig i ODS om frugttræer som bærer meget frugt; og om noget holdbart, pålideligt, tilstrækkeligt stærkt (1920 if. ODS-S2) Jf. engelsk sustainable Uddrag af: Pia Jarvad: Nye Ord Gyldendal 1999 Sustainability will move architecture in a new direction. Bæredygtighed er med til at udvikle arkitekturen i en ny retning. Peer Teglgaard Jeppesen, Design Director direktør new possibilities nye muligheder Director and architect Peer Teglgaard Jeppesen is at the head of Henning Larsen Architect s Nordic projects. The fact that the climate has become such an important consideration has provided excellent opportunities to raise the ambition level in the new building projects. What factor does sustainability play in the architecture? Peer Teglgaard Jeppesen: We have worked with sustainability for many years, but it has just been called other names. Daylight has always been a natural element in our architecture. For decades we have focused on creating the best possible utilisation of energy in our projects, prioritised high-quality spaces and eco friendly materials. We have now sharpened our focus further seeing that the will to use the knowledge that we already possess about sustainable building work is now present. What does the word sustainability mean? Peer Teglgaard Jeppesen: To us sustainability is an issue as important as all other requirements. It is part of a whole. Sustainability has economic, social and environmental aspects that we incorporate in all our projects from design to masterplans. What possibilities exist? Peer Teglgaard Jeppesen: If you are aware of it from the beginning of a project there is a host of opportunities. Requirements for sustainability oblige us to think differently. Sustainability will move architecture in a new direction. It is an amazing privilege to be allowed to think outside the box time after time. It provides brand new opportunities that may be part of developing our cities and buildings in a positive direction. Direktør og arkitekt Peer Teglgaard Jeppesen står i spidsen for Henning Larsen Architects projekter i Norden. At klimaet er kommet øverst på alle dagsordener har givet gode muligheder for at skrue op for ambitionsniveauet i nye byggeprojekter. Hvad betyder bæredygtighed for arkitekturen? Peer Teglgaard Jeppesen: Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år, men har kaldt det mange andre ting. Lyset har altid været en naturlig del af vores arkitektur. Vi har i årtier haft fokus på at skabe den bedst mulige udnyttelse af energien i vore projekter, prioriteret gode sociale rum og miljørigtige materialer. Vi har nu fået skærpet vores fokus yderligere, fordi viljen til at udnytte den viden om bæredygtigt byggeri, vi allerede har, nu er til stede. Hvad dækker ordet bæredygtighed? Peer Teglgaard Jeppesen: For os er bæredygtighed et parameter på linje med alle andre krav. Det er en del af helheden. Bæredygtighed har både et økonomisk, socialt og miljømæssigt aspekt, som vi nu arbejder med i alle vores projekter fra design til masterplaner. Hvilke muligheder er der? Peer Teglgaard Jeppesen: Mulighederne er utallige, hvis man er opmærksom på det fra starten af et projekt. Vi er tvunget til at tænke på en anden måde, og mulighederne inspirerer os. Bæredygtighed er med til at udvikle arkitekturen i en ny retning. Det er et fantastisk privilegium gang på gang at få lov at tænke ud af boksen. Det giver nogle helt nye muligheder, der kan være med til at udvikle vores byer og bygninger i en positiv retning.

11 18 Henning Larsen Architects 2008 before the first sketch før den første streg 19 Kolding Campus University of southern denmark Kolding Campus Syddansk Universitet In December 2008 Henning Larsen Architects won the architectural competition for Kolding s new campus, which will be the city s new power house for learning. With its significant trilateral figure the building connects the city s different educational institutions creating an attractive new public plaza adja cent to Kolding river. The 20,000 m² building will house University of Southern Denmark s courses in com munication, design, culture and languages and will be situated in close proximity to Kolding Design School, the International Business College, the Center for Education and Business and the coming research park of 12,000 m². The building s inner plans include the city in its spatial disposition. At the same time the activities open up towards the city for the inner study environment and the campus square to become one coherent urban space with a green park at the rear of the building and a recreational city square at the front. In the atrium of five floors the interrelation between the dislocated staircases and balconies creates a special dynamics, repeating the triangular shape in new positions going up the various floors. From the large glazed skylights shimmering daylight creates a continuously changing mosaic pattern on the floor drawing one s attention to the top of the atrium. Spectacular views over the city are offered. I december 2008 vandt Henning Larsen Architects konkurrencen om Kolding Campus, der bliver Koldings nye kraftcenter for læring. Med sin markante trekantede form forbinder bygningen byens uddannelsesinstitutioner og skaber en ny stor central plads ud mod Kolding Å. Den m² store bygning vil huse Syddansk Universitets fag i kommunikation, design, kultur og sprog. Samtidig vil bygningen indgå i et samspil med byens kommende forskerpark på m², Kolding Designskole, Handelsskolen og Kolding Uddannelses center. Bygningens indre planer inddrager byen i sin rumlige disponering. Samtidig åbner aktiviteterne sig op mod byen, så campuspladsen og SDU s dynamiske indre univers bliver til et sammenhængende urbant felt med grøn park på bagsiden og fælles rekreativ byplads på forsiden. I det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden og skaber en helt særlig dynamik, hvor den trekantede form gentager sit mønster i nye positioner på de forskellige etager. Dagslys fra de store glasovenlys kaster et evigt foranderligt mosaikmønster på gulvet og drager blikket opad i atriet. Fra flere steder i bygningen skabes desuden en formidabel udsigt over byen og det historiske Koldinghus. Center for Education Design School Research Park Future Research Park IBC Kolding Campus University of Southern Denmark Client: Danish University and Property Agency University: 20,000 m² Research Park: 12,000 m² Collaboration: Leif Hansen Engineering and Landscape Architect Kristine Jensen Type of assignment: 1st prize in an invited competition Kolding campus Syddansk Universitet Bygherre: Universitets og Bygningsstyrelsen Universitet: m² Forskerpark: m² Samarbejdspartnere: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører og Kristine Jensen Opgaveform: Førstepræmie i indbudt konkurrence 2008 The building holds a range of sustainable elements. First, it is a compact building with a large inner space, which gives the opportunity to create a system of natural ventilation all through the building corps. Second, it is a heavy construction, which implements in situ cast cooling of ground water. The material used is environmentally friendly, recyclable concrete, which puts less strain on the environment and emits less radon. The surrounding green areas are tied together in an ecological infrastructure, which over time will become part of the coming research park. Bygningen indeholder en række bæredygtige tiltag. Dels er det en kompakt bygning med en stor indre rumlighed, som giver mulighed for naturlig ventilation op igennem hele huset. Dels er det et tungt hus, hvor der anvendes grundvandskøling indstøbt i miljøvenligt genbrugsbeton, hvilket belaster miljøet mindre og afgiver mindre radon. De grønne arealer binder naturen sammen i en økologisk infrastruktur, der med tiden kommer til at strække sig videre ud gennem forskerparken.

12 20 Henning Larsen Architects 2008 Mosaic made from a special Syrian technique. Different local artists will decorate the internal core of the Massar Children s Discovery Centre with rock mosaics. Mosaik fremstillet med en særlig syrisk teknik. Massar Children s Discovery Centres indre kerner vil blive dekoreret med stenmosaikker af forskellige lokale kunstnere.

13 22 Henning Larsen Architects 2008 consultancy rådgivning 23 consultancy before the first sketch rådgivning før den første streg Throughout history architects have primarily been known for their buildings and their sketches. At Henning Larsen Architects the stages before the design are just as important. The company s experiences and knowledge are being employed in still more processes and contexts. We see that the traditional design role is expanding and we realise that we can add our knowledge, experience and skills to what lies before the design process what you in Denmark call building consultancy. It demands great creativity to be involved in a process where not one single sketch is drawn, explains Mette Kynne Frandsen, CEO at Henning Larsen Architects. This is exactly the way the company began its project for the discovery centre Massar in Damascus. The client presented a vision to the company and based on this the architects developed a programme that, without a single sketch, described the conditions for a building with focus on learning and culture. Today workers are about to break ground for the building and the project is displayed on a number of exhibitions around the world. Gennem historien har arkitekter mest været kendt for deres bygninger og for de streger, de slog på et papir. Hos Henning Larsen Architects er stadierne før designet dog mindst ligeså vigtige. Virksomhedens erfaringer og viden bliver anvendt og aktiveret i stadig flere processer og sammenhænge. Vi oplever, at den traditionelle designerrolle foldes ud, og at vi kan bruge vores viden, erfaring og kompetence til også at omfatte det, der løber forud for en designproces det, man i Danmark kalder bygherrerådgivning. Der ligger for os en stor kreativitet i at være med i de processer, hvor der ikke tegnes en eneste streg, siger Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, Henning Larsen Architects. Netop sådan startede tegnestuen sit projekt om oplevelsescenteret Massar i Damaskus. Tegnestuen blev af bygherren præsenteret for en vision, og på den baggrund udviklede arkitekterne et program, der uden en eneste formskitse beskrev rammerne for et byggeri med fokus på læring og kultur. I dag står byggeriet foran sit første spadestik, og projektet vises på en række udstillinger rundt om i verden. We can add our expertise, knowledge and experience to what lies before the design process. Vi kan bruge vores viden, erfaring og kompetence til også at omfatte det, der løber forud for en designproces. Mette Kynne Frandsen, CEO I adm. direktør I believe our unique competence lies in the fact that we are good at managing processes with many different parties user groups, client, authorities etc., Mette Kynne Frandsen explains. We manage the dialogue well and we are good at combining knowledge from many different contexts. At the moment the company works on describing a programme for a university in Tbilisi where, among others, the university building in Reykjavik constitutes a significant reference. In the same way, experiences from Frederiksberg High School and IT University play a big part in the programme development for a new high school in Ringsted. The first stages primarily handle a clarification process where our knowledge, experiences and ability to see solutions come into play, explains Mette Kynne Frandsen. We try to look at each new project in a new light: what kind of situation are we dealing with what is the need? Jeg tror vores særlige kompetence ligger i, at vi er gode til at håndtere processer med mange forskellige deltagere brugergrupper, bygherre, myndigheder osv., forklarer Mette Kynne Frandsen. Vi er gode til dialogen og gode til at kombinere viden fra mange forskellige sammenhænge. For øjeblikket arbejder tegnestuen på at beskrive programmet for et universitet i Tbilisi, hvor bl.a. universitetsbyggeriet i Reykjavik udgør et vigtigt referencepunkt. Erfaringerne fra Frederiksberg Gymnasium og IT Universitetet spiller på samme måde en stor rolle for programudviklingen for et nyt gymnasium i Ringsted. De første faser handler langt hen ad vejen om en afklaringsproces, hvor vores viden, erfaringer og evne til at se løsninger er i spil, siger Mette Kynne Frandsen. Vi prøver at se på enhver ny opgave med nye øjne: hvad er det for en situation hvad er behovet her?. Henning Larsen Architects uses interdisciplinarity and the open process as a method to develop the projects and their professional aspect. The company collaborates with many different experts and consultants. Knowledge is one of Denmark s most important exports and knowledge is in demand in consultancy processes around the world. Especially in the area of education, Denmark is far ahead. It is part of our heritage that we attach great importance to the process and the reciprocal involvement. The openness and the obligation to listen and to pose questions is something we take with us wherever we go, Mette Kynne Frandsen explains. It is about being able to embrace the big picture. Henning Larsen Architects bruger tværfagligheden og de åbne processer som en metode til at udvikle projekterne og deres faglighed. Tegnestuen samarbejder med mange forskellige specialister og rådgivere. Viden er en af Danmarks vigtigste eksportvarer, og viden efterspørges i rådgivningsprocesser rundt om i verden. Særligt på undervisningsområdet er Danmark langt fremme. Det er en del af vores bagage, at selve processen og inddragelsen har temmelig stor betydning. Den åbenhed og forpligtelsen til at lytte og stille spørgsmål er noget vi tager med os ud i verden, siger Mette Kynne Frandsen. Det handler om at kunne tænke i helheder.

14 24 Henning Larsen Architects 2008 consultancy rådgivning 25 The Individual in Focus Mennesket i fokus We strive to combine knowledge with knowledge that we do not already possess. Vi stræber efter at kombinere viden med viden, vi ikke har i forvejen. Lars Steffensen, Partner partner As partner and architect at Henning Larsen Architects Lars Steffensen has been responsible for the extension of the Norwegian Radium Hospital in Oslo. it comprises a 20,000 m² research institute and 8,000 m² radiation therapy. Lars Steffensen has served as expert examiner in the area of hospitals in different contexts. Most recently he was member of the jury for a vast extension of the existing hospital complex in Skejby. What is the essence of a project within hospitals and healthcare? Lars Steffensen: We are engaged in something as philosophically as human dignity. We wish to create decent settings for the individual since we know that the physical conditions are crucial for the patient s physiological wellbeing and recovery. And we take pride in provoking the routine. How is knowledge used actively? Lars Steffensen: It is characteristic for all our work that we strive to combine knowledge with knowledge we do not already possess. Thus, we begin each project by trying to find the exact competences that may give us input psychological, sociological, logical, technical, hygienic etc. It is about finding the right match between generalist and specialist, and different projects always demand different solutions. That is why we also draw on our experiences from previous projects and we often experience that the individual project categories develop and cross pollinate one another. Som partner og arkitekt hos Henning Larsen Architects har Lars Steffensen bl.a. været ansvarlig for udbygningen af Det Norske Radiumhospital i Oslo. Det indeholder et m² stort forskningsinstitut og m² stråleterapi. Lars Steffensen har fungeret som hospitalskyndig fagdommer i forskellige sammenhænge, senest i bedømmelseskomitéen for et nyt universitetshospital i Skejby, hvor man planlægger en omfattende udbygning af det eksisterende hospitalskompleks. Hvad er kernen i et projekt på hospitals- og sundhedsområdet? Lars Steffensen: Vi er optaget af noget så filosofisk som menneskelig værdig hed. Og vi sætter en ære i at provokere rutinen. Vi ønsker at skabe nogle ordentlige rammer for mennesket, fordi vi ved, at de fysiske rammer er afgørende for patientens psykiske velbefindende og restitution. Hvordan bruges viden aktivt? Lars Steffensen: Det er kendetegnende, for alt det vi laver, at vi stræber efter at kombinere viden med viden, vi ikke har i forvejen. Vi starter ethvert projekt med at finde frem til præcis de kompetencer, der kan give os et input psykologisk, sociologisk, logistisk, teknisk, hygiejnisk osv. Det handler om at finde det gode match mellem generalist og specialist, og forskellige opgaver kræver altid forskellige svar. Derfor trækker vi også på erfaringerne fra vores andre projekter og oplever ofte, at de enkelte projektkategorier udvikler og krydsbestøver hinanden.

15 26 Henning Larsen Architects 2008 consultancy rådgivning 27 Norwegian Radium Hospital The expansion of the Norwegian Radium Hospital in Oslo comprises a radiation therapy function, a research institute and a unified development plan for the entire hospital. The radiation therapy includes facilities for diagnosing, treatment, laboratories, offices and teaching as well as five new facilities for radiation treatment. A large atrium with a generous inflow of light composes the central common space for patients and relatives. Collaborators Samarbejdspartnere: Schønherr, Anders Christensen, Henrik Larsen, AH Byg radiumhospitalet, norge Udbygningsprojektet for Radiumhos pitalet i Oslo rummer stråleterapi funktioner, et forskningsinstitut og en udviklingsplan for hele hospitalet. Stråleterapien omfatter diagnosticering, behandling, laboratorier, kontorer og undervisning, samt fem nye strålebehandlingsrum. En stor lyshal med rigeligt dagslys og udsigt til den omgivende natur er det centrale fordelingsrum for patienter og personale. HEALTH AND HOSPITALS The physical surroundings should be dignifying and inspiring regardless if you are a patient, nurse or relative. SUNDHED OG HELSE De fysiske miljøer skal være værdige og inspirerende uanset om du er patient, plejer eller pårørende. Hospice Søndergaard At the future Hospice Søndergaard, 1,800 m², the palliative treatment offered to terminal patients has been included in the design right from the beginning. The competition proposal from Henning Larsen Architects received first prize in Collaborators Samarbejdspartnere: ØKAW Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim, Arkitema, Multiconsult, Rambøll Norge, MEK-Consult, Trine Mauritz Eriksen Hospice SøndergÅrd På det kommende Hospice Søndergård er den palliative behandling, som tilbydes terminalpatienter, tænkt ind fra starten som en del af bygningens design. Konkurrencen om Hospice Søndergård, m², blev vundet i 2008.

16 28 Henning Larsen Architects 2008 consultancy rådgivning 29 Jåttå vocational school, norway Jåttå vocational school in Stavanger is designed like a small urban society. A central main street assembles the students and serves as cross point to the many different teaching facilities and learning environments. Jåttå Vocational School of 16,000 m² was inaugurated in the summer of Jåttå videregående skole, norge Jåttå videregående skole i Stavanger er udformet som en lille by. Et centralt strøg samler eleverne og danner krydspunkt for en række individuelle undervisningsmiljøer og fagrum. Jåttå vgs på m² blev taget i brug i sommeren EDUCATION Our educational buildings always build upon the users needs and the latest knowledge on teaching and learning. UNDERVISNING Vores undervisningsbyggeri har altid udgangspunkt i brugerne og den nyeste viden om læring og pædagogik. Collaborators Samarbejdspartnere: ØKAW Arkitekter, LINK Signatur, Rambøll Norge, Multiconsult, Multiconsult SST Landskab, Elplan, Nyland Byggeadministration Collaborators Samarbejdspartnere: ÅF Installation, WSP, Knut Jönson ingenjörbürå, Tema Arkitekter, Acousticon, Hifab, White Masterplan YAFOUR, SYRIA In Syria a new urban society is being planned on a mountain in the region of Yafour near the capital Damascus. The masterplan includes housing, retail and recreation. A main avenue runs across the entire area connecting the city with the various green areas. The masterplan covers an area of 631,000 m². The project is based on an engaged sustainable mindset where the city becomes part of the green rather than vice versa. Masterplan yafour, syrien I Syrien planlægges et nyt bysamfund med beliggenhed på et bjerg i Yafour regionen tæt på hovedstaden Damaskus. Masterplanen rummer bl.a. boliger, butikker og kulturtilbud. Gennem hele området løber et strøg, der forbinder byen med de grønne områder. Masterplanen dækker et område på m². Projektet tager udgangspunkt i en bæredygtig tankegang, hvor byen bliver en del af det grønne i stedet for omvendt. CULTURE Our cultural buildings are designed on the basis of highly specialized knowledge and a clear ambition of having the building work as meeting point for people. kultur Kulturens rammer skaber vi på basis af højt specialiseret viden og en fornemmelse for rummet som en mødeplads for mennesker. UPPSALA CONCERT AND CONGRESS CENTRE, SWEDEN Since the opening of Uppsala Concert and Congress Centre in 2007, the building has received several awards, including the City Environment Prize of 2008, Stora Samhällsbyggarpriset 2008 and Helgjutet in The Concert and Congress Centre comprises 14,600 m² including a concert all with 1,150 seats and conference facilities. Uppsala Konsert & Kongress, SVERIGE Uppsala Konsert & Kongress stod færdig i 2007 og har siden vundet en række priser, heriblandt Uppsalas Stadsmiljöpriset 2008, Stora Samhällsbyggarpriset 2008 og prisen Helgjutet (helstøbt) i Koncerthuset på m² rummer en koncertsal med pladser og konferencefaciliteter. Collaborators Samarbejdspartnere: Conser, Buro Happold Engineering, Geoffrey Barnett Associates. MASTERPLANNING We strive for a mix of functions in order to attain a social, vibrant and sustainable urban society. MASTERPLANER Vi stræber efter et miks af funktioner for at opnå en social, levende og bæredygtig by. Collaborators Samarbejdspartnere: Björnson Projektledning, Civilingeniør Hans Nilsson, Mark & Landskap housing Our housing projects are designed with attention to place and location. They must generate identity as well a sense of belongning for the people who live there. BOLIGER Vores boligprojekter har udgangspunkt i stedet. De skal skabe identitet og tilknytning for dem, der bor der. Woodlands Golf and Country Club, sweden In Woodlands Golf and Country Club 59 wood houses form the frames of a holiday resort in the spectacular Swedish landscape. The houses are placed on pillars leaving the inhabitants the impression of floating among the tree crowns. Woodlands Country Club, Helsingborg. About 45 of the 59 houses have now been erected. Woodlands Golf og Country Club, sverige I Woodlands Golf og Country Club danner 59 træhuse rammen om opholdet i den storslåede, svenske natur. Husene er hævet på piller, så man får fornemmelsen af, at man nærmest svæver blandt trækronerne. Woodlands Country Club, Helsingborg. Ca. 45 huse ud af 59 er på nuværende tidspunkt blevet opført. COMMERCIAL The design of modern domiciles should frame and stimulate the organizational culture of which they form part at any time. ERHVERVSBYGGERI Moderne domiciler skal være udformet, så de til enhver tid kan favne og stimulere den organisationskultur, de danner rammen om. the gate to Sønderborg, denmark The commercial building The Gate to Sønderborg comprises a group of inde pen dent company houses of different size and scale. Together they form a sculptural unit in the hilly landscape around Alssundbroen. The Gate to Sønderborg is placed like an independent edifice in the landscape like an entrance or gate to the city of Sønderborg. Porten til Sønderborg, danmark Erhvervsbebyggelsen Porten til Sønderborg omfatter en gruppe selvstændige company houses i forskellig størrelse og skala. Tilsammen udgør de en skulpturel enhed i det bakkede terræn ved Alssundbroen. Porten til Sønderborg ligger som en selvstændig bebyggelse i landskabet som en indgang til byen. Collaborators Samarbejdspartnere: Moe & Brødsgaard, Alssund Invest A/S

17 30 Henning Larsen Architects 2008 Stone from the mountain in the region of Yafour in Syria, where Henning Larsen Architects are designing a masterplan covering an area of 631,000 m². Stenprøver fra det bjerg i Yafour regionen i Syrien, hvor Henning Larsen Architects arbejder på en masterplan for et område på m².

18 32 Henning Larsen Architects 2008 from sketchbook to 3d... fra skitseblok til 3d From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design Parametric design provides plenty of space for creativity as it is grounded in reality. Parametrisk design giver masser af plads til kreativitet, fordi det holder fast i virkeligheden. Birte Bæk, CAD Manager CAD Manager During the past few years the development in the architectural business has taken a great technological leap. The sketchbooks are essential and the first ideas are still being drawn with pens on paper. However, a number of new tools have become available and they have created a host of new opportunities. Henning Larsen Architects is at the cutting edge of this development. Above all, 3D design is a helpful communication tool. It is unsurpassed in communicating the architectural plans to the client and between all the partners in a project, explains Birte Bæk, who daily brings Henning Larsen Architects up to date with the latest digital tools. Many buildings have such complex structures that there are many advantages to designing them in 3D. It strengthens the interdisciplinary collaboration between for example the architects and the engineers. In the end it leads to a much better project. 3D projecting was introduced at Henning Larsen Architects in 2006 in connection with the planning of Reykjavik Concert & Congress Centre. Even though it was a large and complex project to start off with, it made sense to design it in 3D. Thus, from the beginning the building was planned in 3D and provided Henning Larsen Architects with solid experience in this area. It was a great leap and the company has since been involved in introducing Digital Construction in Denmark. Birte Bæk is in international demand for speaking about 3D. We took the next big step with Massar Children s Discovery Centre. It has been planned in 3D and with parametric design. I presented this project at a big conference in the USA earlier this year and I have received staggering feedback. We are at the cutting edge internationally, Birte Bæk says. We have become as good as the software allows us. Massar Children s Discovery Centre is geometrically one of the most complex and challenging houses designed by Henning Larsen Architects. Only by using 3D and parametric design has it been possible to solve this project. This method makes it possible to maintain the fundamental geometry. I løbet af få år har udviklingen i arkitektfaget taget et stort teknologisk skridt. Skitseblokkene er uundværlige, og de første idéer skitseres stadig med tusch på papir, men en række nye redskaber er dukket op, og de har skabt et væld af nye muligheder for arkitekten. 3D design og parametrisk design er landvindinger, og Henning Larsen Architects er med helt forrest i udviklingen. Design i 3D er først og fremmest et godt kommunikationsværktøj. Det er uover truffent til at formidle arkitektur til bygherren og mellem alle parter i et projekteringsforløb, forklarer Birte Bæk, der i det daglige sørger for at holde Henning Larsen Architects opdateret på de nyeste digitale redskaber. Mange bygninger er så komplekse, at der er mange fordele ved at tegne dem i 3D. Det styrker det tværfaglige samarbejde mellem f.eks. arkitekterne og ingeniørerne og betyder i sidste ende et meget bedre projekt. 3D projektering blev introduceret hos Henning Larsen Architects allerede i 2006 i forbindelse med designet af Reykjavik Koncert og Kongrescenter. Selvom det var et stort og komplekst projekt at lægge ud med, gav det god mening. Husets facade er en meget kompleks struktur. Bygningen blev derfor projekteret i 3D fra begyndelsen og var med til at give Henning Larsen Architects en solid erfaring på området. Det var et stort spring, og tegnestuen har siden været involveret i arbejdet med at introducere Det Digitale Byggeri i Danmark. Birte Bæk er en international efterspurgt oplægsholder om 3D. Det næste store skridt tog vi med Massar Children s Discovery Centre. Det er projekteret i 3D og med parametrisk design. Jeg præsenterede dette arbejde ved en stor konference i USA tidligere i år, og jeg fik overvældende mange tilbagemeldinger. Vi er med helt fremme internationalt, fortæller Birte Bæk. Vi er så gode, som softwaren tillader. Massar Children s Discovery Centre er et af de geometrisk mest komplekse og udfordrende huse, som Henning Larsen Architects har designet. Kun ved at bruge 3D og parametrisk design var det muligt at løse opgaven. Metoden gør det muligt at holde fast i nogle grundlæggende geometrier. What is parametric design? The creative stage has often been a challenge for the planning when it was not always possible to realise the ideas. With parametric design it is possible to maintain certain fundamental proportions while separately changing others. Parametric design is a principle of the proportional relationships between building elements. When changes are made in one place these automatically affect related building elements like ripples in the water. Technology provides an amazing opportunity to test many variations of a design with a high level of detail and accuracy. It is possible to focus on solving the connections and design solutions while having the computer make the drawing material. Hvad er parametrisk design? Den kreative fase har ofte været en udfordring for projekteringen, når idéerne ikke altid lod sig føre ud i livet. Med parametrisk design kan man holde fast i nogle grundlæggende forhold og isoleret variere andre. Parametrisk design er et princip for bygningsdelenes relationer, så ændringer foretaget ét sted automatisk påvirker relaterede bygningsdele som ringe i vandet. Teknologien giver en uovertruffen mulighed for at afprøve mange variationer af et design med en høj detaljeringsgrad og præcision. Man kan fokusere på at løse sammenhænge og design og lade computeren udføre tegningsmaterialet. Parametric design provides plenty of space for creativity as it is grounded in reality. It is all about defining some basic principles for the building, thereby Parametrisk design giver masser af plads til kreativitet, fordi det holder fast i virkeligheden. Man definerer nogle grundlæggende principper for bygningen

19 34 Henning Larsen Architects 2008 from sketchbook to 3d... fra skitseblok til 3d it becomes easy to vary the design. For example it is possible to change the pattern of the facade and maintain the size of the individual stones. This provides an excellent opportunity for testing many variations of a design with a high level of detail and precision, explains Birte Bæk. og kan så variere designet uden problemer. Man kan f.eks. enkelt variere mønstret på facaden og holde fast i den enkelte stens størrelse. Det giver en uovertruffen mulighed for at afprøve mange variationer af et design med en høj detaljeringsgrad og præcision, siger Birte Bæk. What is 3D design? Earlier it was necessary to build a mock up to sort out all the details in a complicated design. It was expensive. Today it is possible to plan in 3D and achieve a much better understanding of the design s space. It is an unsurpassed tool for providing an overview and to communicate a project to clients and collaborating partners. Hvad er 3d-design? Tidligere var det nødvendigt at bygge en mock up for at få alle detaljer på plads i et kompliceret design. Det var bekosteligt. I dag er det muligt at projektere i 3D og få en langt bedre forståelse af designets rum. Det er et uovertruffent redskab til at give overblik og formidle et projekt til klienter og samarbejdspartnere i et projekt. Massar Children s Discovery Centre Damascus, Syria Area: 16,000 m² Massar Children s Discovery Centre is part of a new educational programme for children in Syria. A large green park interweaves like a quilt of activities with the discovery centre. The visitors will be led through several intimate spatial experiences addressing all the senses. The discovery centre s form is inspired by the unique Damascus rose. As the building is very complex geometrically it has been a great advantage to project it parametrically in 3D. The technology made it possible to project the building s spatial complexity with significant precision. Collaboration: Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects and Geoffrey Barnett Associates. Massar Children s Discovery Centre Damaskus, Syrien Areal: m² Massar Children s Discovery Centre er et nyt opdagelsescenter for børn i Syrien. En park væver sig som et tæppe af aktiviteter sammen med opdagelsescentret. De besøgende vil blive ledt gennem en række intime rumoplevelser, som taler til alle sanser. Opdagelsescentret har fundet inspirationen til sin form i den unikke Damaskus-rose. Da bygningen geometrisk er meget kompleks, har det været en stor fordel at projektere den parametrisk i 3D. Teknologien gjorde det muligt at projektere bygningens komplekse rumligheder med meget stor præcision. Samarbejdspartnere: Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects og Geoffrey Barnett Associates. Today most of the new projects at Henning Larsen Architects are planned in 3D. With a comprehensive internal educational programme the majority of planners have become familiar with 3D as well as a group in parametric design. With the continuous large number of new digital tools it is an important professional competence for an architectural practice to know and manage these new tools. Technology opens many doors and provides creativity with an excellent tool to anchor the ideas in reality. De fleste nye projekter hos Henning Larsen Architects projekteres i dag i 3D. Med et omfattende internt uddannelsesprogram er størstedelen af de projekterende medarbejdere blevet hjemmevante i 3D og en gruppe også i parametrisk design. Der kommer løbende mange nye digitale redskaber til, og det er en vigtig faglig kompetence for en arkitektvirksomhed at kende og beherske disse nye redskaber. Teknologien åbner for mange muligheder og giver kreativiteten et godt redskab til at holde idéerne fast i virkeligheden.

20 36 Henning Larsen Architects 2008 from sketchbook to 3d... fra skitseblok til 3d Queen s Corner Herning, Denmark Area: 8,025 m² Queen s Corner constitutes an architectural counterpart to the surrounding newer buildings. The building is a sculptural figure displaying no backside and no façades of lower priority. It is a significant and slender tower with 12 levels marking the arrival at Herning Financial District as a point of orientation. Queen s Corner is projected in 3D. The projecting of a building with many repetitions becomes very efficient and rational with 3D. Collaboration: KPC Byg and Midtconsult Town hall in Viborg Viborg, Denmark Area: 20,000 m² The interplay between house and park creates a completely new place in Viborg, where the large inner atrium composes the building s heart adjoining the new town hall s professional community with the public community of the citizens. From the roof and the atrium daylight flows into all levels. The town hall in Viborg is projected in 3D. The knowledge and experience concerning 3D gives advantages for all projects being projected at Henning Larsen Architects today. Collaboration: Lisbeth Westergaard and Cowi Viborg Rådhus Viborg, Danmark Areal: m² Hus og park danner tilsammen et nyt sted i byen. Bygningens hjerte er det store indre atrium, der samler rådhusets arbejdsfællesskab og fællesskabet med borgerne. Fra husets tag og ned gennem det åbne atrium strømmer dagslyset ud på etagerne. Viborg Rådhus er projekteret i 3D. De mange erfaringer med 3D projektering giver fordele for alle tegnestuens projekter. Samarbejdspartnere: Lisbeth Westergaard og Cowi Queen s Corner Herning, Danmark Areal: m² Queen s Corner er et arkitektonisk modspil til den omgivende nyere bebyggelse. Bygningen er en flerdimensionel skulptur uden bagsider eller nedprioriterede facader. Et markant, slankt tårn på 12 etager er et pejlemærke, som markerer indgangen til Finanscenter Herning. Queen s Corner er projekteret i 3D. Projekteringen af en bygning med mange gentagelser er effektiv og rationel med 3D. Samarbejdspartnere: KPC Byg og Midtconsult The Icelandic National Concert & Conference Centre Reykjavik, Iceland Area: 23,000 m² The Icelandic National Concert & Conferen ce Centre gathers inspiration from the northern lights and the dramatic Icelandic nature. Situated in Reykjavik on the boundary between the land and the sea, the building stands out like a radiant sculpture reflecting the sky, harbour space and the vibrant life of the city. Together with Henning Larsen Architects, Olafur Eliasson has designed the facades of the building a crystalline lattice of glass and steel. The glass prisms of the facades capture and reflect the light, mirroring the day and the seasons like a calendar of light. The project was the first to be entirely projected in 3D. The method gave great advantages in projecting the very complex facade and the considerable variety of functions in the building. Collaboration: Olafur Eliasson, Artec, Lisbeth Westergaard, Batteriid Arkitektar, Landsafl, IPC, Portus Group, Rambøll and Hönnun and Hnit. Reykjavik Koncert og Kongrescenter Reykjavik, Island Areal: m² Reykjavik Koncert og Kongrescenter er inspireret af nordlyset og den dramatiske islandske natur. Med sin placering i Reykja vik på grænsen mellem land og hav kommer bygningen til at fremstå som en lysende skulptur, der spejler himmel og havnerummet og byens pulserende liv. Facaden er skabt i samarbejde med Olafur Eliasson et krystallinsk netværk af glas og stål. Facadernes glasprismer indfanger og reflekterer lyset og afspejler som en lysets kalender dagens og årets gang. Bygningen er det første projekt hos Henning Larsen Architects, der fra starten er projekteret i 3D. Det har givet store fordele i projekteringen af den meget komplekse facade og bygningens mange funktioner. Samarbejdspartnere: Olafur Eliasson, Artec, Lisbeth Westergaard, Batteriid Arkitektar, Landsafl, IPC, Portus Group, Rambøll og Hönnun og Hnit.

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

carlsberg bolig / erhverv

carlsberg bolig / erhverv carlsberg bygning 17.2 bolig / erhverv CARLSBRG BYGIG 17,2 Bygningen er et af de første huse til den nye Carlsberg-bydel. Den rummer både boliger og erhverv. Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere