Fremme af Cykeltrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremme af Cykeltrafik"

Transkript

1 Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, Professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet, Lektor Henrik Harder, Aalborg Universitet, Frem til udgangen af 2013 gennemføres et forskningsprojekt under titlen Bikeability. Formålet med projektet er at fremskaffe dokumenteret viden om, hvordan brugen af cykel bedst muligt kan understøttes. Som en indledende del af projektet er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. Undersøgelsen afdækker de initiativer, som kommunerne i de senere år har gennemført for at fremme cyklisme/forbedre forholdene for cyklisterne, kommunernes motiver for at gennemføre initiativerne samt kommunernes vurdering af konkrete initiativers evne til at fremme cyklisme og cyklisternes sikkerhed. Baggrund Afspejlet ikke mindst i Cykelpuljen, der administreres af Vejdirektoratet, pågår der i disse år væsentlige aktiviteter for at forbedre forholdene for cyklisterne på de danske veje og stier. I henhold til Aftale om grøn transportpolitik er målet med cykelpuljen at yde økonomisk støtte til projekter, der sigter mod at gøre cyklen til en mere attraktiv transportform (Transportministeriet, 2009). Sideløbende med etableringen af cykelpuljen, besluttede det Strategiske Forskningsråd ved Programkomiteen for Transport og Infrastruktur i 2009 at yde støtte til forskningsprojektet: Bikeability: Cities for zero emission travel and public health, der er et forskningsmæssigt samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Delft University of Technology, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Cyklistforbund. Som titlen antyder, er formålet med projektet at tilvejebringe forskningsbaseret viden om, hvordan anvendelsen af cyklen kan fremmes i bytrafikken med henblik på at nedbringe transportsektorens miljøbelastning og fremme folkesundheden. Til formålet gennemføres forskningsaktiviteter, der skal belyse sammenhængen mellem cykelanvendelsen på den ene side og forhold såsom socio-demografi, bystruktur, bymiljø samt trafikale og udformningsmæssige karakteristika knyttet til infrastrukturen på den anden side. Afdækningen af disse sammenhænge omsættes efterfølgende i en identifikation af initiativer og tiltag, der effektivt kan fremme anvendelse af cyklen i den daglige transport, og herunder overflytte ture fra bil til cykel. Formål Det samlede forskningsprojekt spænder over en række delprojekter, der skal belyse forskellige delelementer relateret til brugen af cykel og fremme af cykelanvendelsen. Resultaterne fra projektet, der afsluttes i 2013, afrapporteres løbende på forskningsprojektets hjemmeside, En indledende del af Bikeability-projektet udgøres af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen har følgende formål: At afdække kommunernes aktiviteter og aktivitetsniveau, når det gælder forbedring af cyklisternes forhold og fremme af cykeltrafik i perioden fra kommunalreformens gennemførelse (1/1 2007) og frem til i dag.

2 Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 2 At afdække kommunernes primære motiver for at forbedre forholdene for cyklisterne og fremme cyklisme At få kommunernes vurdering af konkrete initiativer og aktiviteters potentiale i forhold til at fremme cykeltrafik/forbedre forholdene for cyklisterne samt til at forbedre cyklisternes sikkerhed At kortlægge omfanget hvori kommunerne gennemfører før- og eftertællinger af cykeltrafikken, når de gennemfører lokale cykelprojekter. Afdækningen af ovenstående er vigtigt for det samlede forskningsprojekt for at sikre, at den viden, der produceres i forskningsprojektet, er anvendelig i kommunernes cykelplanlægning og er i øjenhøjde med kommunernes mål, viden, initiativer og idéer. Således er ét af de overordnede mål for Bikeability-projektet at producere værktøjer, der kan understøtte kommunernes prioritering af investeringer på cykelområdet. Metode Det anvendte spørgeskema er karakteriseret ved, at det har en høj grad af strukturering og standardisering, hvorfor der generelt er arbejdet med veldefinerede og lukke svarkategorier. Dette giver den fordel, at det er muligt at sammenligne besvarelserne på tværs af kommunerne, ligesom det giver mulighed for at gennemføre statistiske analyser for signifikante sammenhænge. Ulempen er, at dette design efterlader respondenterne med meget begrænsede muligheder for at begrunde, uddybe og nuancere sine svar. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Det primære argument herfor var, at spørgeskemaet indeholdt en del betingede svarforløb. Ved at afvikle spørgeskemaet over nettet er det således muligt at tilrette svarforløbet i henhold til de tidligere afgivne svar, så respondenten ikke præsenteres for irrelevante spørgsmål (Madsen og Lahrmann, 2002). Svagheden ved det webbaserede spørgeskema er, at det kan være vanskeligt for respondenten at danne sig et overblik over skemaet, hvilket i dette tilfælde var en ulempe i kommunernes bestræbelser på at finde den bedst egnede svarperson. Ydermere var det i denne sammenhæng en svaghed, at skemaet skulle besvares i én arbejdsgang. Deltagelse Undersøgelsen blev gennemført henover sommeren Blandt landets 98 kommuner, kom der tilbagemeldinger fra ca. 70 kommuner. Cirka 20 kommuner meddelte via mail, at deres ressourcer ikke tillod dem at medvirke i sådanne undersøgelser. 50 kommuner har klikket sig ind på undersøgelsen og blandt disse har 41 kommuner besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Såvel større som mindre kommuner fra hele landet har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Opgjort i forhold til de 5 regioner er svarprocenten med 68 % højst blandt kommunerne i Region Syddanmark. For alle regioner ligger svarprocenten over 40 %. Besvarelserne domineres dog af de større bykommuner, 9 af de 10 indbyggermæssigt største kommuner har svaret, og datasættet domineres generelt af kommunerne fra Hovedstadsområdet. At svarprocenten er højst blandt storbykommunerne kan være et udtryk for, at spørgeskemaundersøgelsen i særlig grad har appelleret til bykommunerne, hvor der er større tradition for at fokusere på cykeltrafikken, subsidiært at de større kommuner i højere grad har

3 Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 3 ressourcerne til at deltage i undersøgelser af denne karakter. Såfremt især førstnævnte er tilfældet repræsenterer det en mulig bias i undersøgelsens resultater. Planberedskab, mål, indsatser og motiver Cykeltrafikken står generelt højt på dagsordenen blandt de deltagende kommuner. 75 % af disse har således konkrete målsætninger om at fremme anvendelsen af cykel hos kommunens borgere, mens 83 % af de adspurgte kommuner har en målsætning om at forbedre forholdene blandt cyklister. Hver 3. af kommunerne har udarbejdet en egentlig cykelhandlingsplan, mens 20 % af de deltagende kommuner er i gang med at udarbejde en sådan. 85 % af kommunerne har udarbejdet en stiplan efter kommunalreformen eller har en stiplan under udarbejdelse. Planberedskab og målformulering er således veludbygget blandt de deltagende kommuner, hvilket kan være et udtryk for, at fremme af cykeltrafik og cyklisternes forhold generelt er et fokusområde i kommunerne i disse år. Dog kan de høje procentsatser også være en spejling af, at det især er kommuner med fokus på cykeltrafikken, der har deltaget i undersøgelsen. 88 % af kommunerne har siden kommunalreformen gennemført tiltag for at forbedre forholdene for cyklisterne og i 83 % af kommunerne er der gennemført projekter, der specifikt er rettet mod at øge anvendelsen af cyklen blandt kommunens borgere. Skønsmæssigt har godt hver 4. kommune anvendt mere end 10 mio. kr. på cykelprojekter og -aktiviteter, herunder cykelstier, cykelbaner, cykelparkering, cykelkampagner, udarbejdelse af stiplaner m.v., efter kommunalreformens gennemførelse. Kun 14 % af de deltagende kommuner har anvendt mindre end 1 mio. kr. på cykelprojekter/cykelaktiviteter i samme periode. Hovedparten af de penge, som kommunerne har investeret, er brugt på fysiske foranstaltninger. Over halvdelen af kommunerne oplyser, at mindst 80 % af pengene er anvendt på etablering af cykelparkering, cykelbaner, cykelstier og cykelprojekter i kryds. Dermed kan det konstateres, at langt hovedparten af midlerne omsættes i egentlige infrastrukturelle forbedringer for cyklisterne. Tabel 1 afspejler, at kommunernes aktiviteter har været koncentreret om at udbygge cykelinfrastrukturen, og at kommunerne i den forbindelse har prioriteret etableringen af egentlige cykelstier frem for de umiddelbart billigere (og mindre markante) løsninger; cykelbaner og udpegning af cykelruter ad lokalveje. Etableringen af egentlige cykelpendlerruter er dog en aktivitet, der alene begrænser sig til de større bykommuner og forstadskommunerne i Hovedstadsområdet. 57 % af de deltagende kommuner svarer, at de ikke eller kun i begrænset omfang har gennemført hastighedsdæmpninger af cykelruter, hvilket ellers er et tiltag, der forbedrer såvel cyklisternes sikkerhed som deres tryghed (Greibe et al., 2000). En tredjedel af kommunerne arbejder dog i høj grad eller i meget høj grad med generel hastighedsplanlægning. Langt hovedparten af kommunerne har været fokuserede mod at forbedre forholdene for cyklisterne i kryds, men de fleste kommuner har i den sammenhæng i højere grad fokuseret på at forbedre cyklisternes sikkerhed snarere end deres fremkommelighed i krydsene. Kommunerne har i mindre grad været fokuserede på at forbedre omstigningsmulighederne mellem kollektiv trafik og cykel, mens der er stor spredning på omfanget hvori kommunerne har investeret i forbedret cykelparkering. Indsatser for at få virksomheder til at etablere omklædnings- og badefaciliteter er stort set ikke gennemført af kommunerne.

4 Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 4 Aktivitet Ikke I begrænset I meget I nogen grad I høj grad Gennemført grad høj grad Kampagner 15 % 15 % 41 % 20 % 9 % Etablering af cykelsti 8 % 9 % 17 % 43 % 23 % Etablering af cykelbane 34 % 20 % 40 % 6 % - Etablering af cykelrute ad lokalvej 57 % 31 % 6 % 6 % - Etablering af cykelpendlerruter 59 % 12 % 17 % 6 % 6 % Hastighedsdæmpning af cykelrute (med/uden cykelfacilitet) 34 % 23 % 32 % 11 % - Generel hastighedsplanlægning 27 % 31 % 9 % 24 % 9 % Forbedring af cyklisters fremkommelighed i kryds 20 % 28 % 29 % 20 % 3 % Forbedring af cyklisters sikkerhed i kryds 6 % 17 % 37 % 29 % 11 % Bedre skiftemuligheder mellem cykel og kollektiv 47 % 21 % 24 % 6 % 3 % trafik Forbedret cykelparkering 29 % 29 % 21 % 18 % 3 % Etablering af omklædnings- /badefaciliteter på arbejdspladser 80 % 10 % 10 % - - Sikring af skoleveje 9 % 11 % 40 % 23 % 17 % Tabel 1: Kommunernes angivelse af omfanget hvori forskellige cykelrelaterede tiltag/indsatser har været gennemført siden kommunalreformens ikrafttræden 1/ I de senere år har der generelt været fokus på at få flere børn til at gå og cykle til og fra skole. Dette fokus afspejles også i undersøgelsen, idet 80 % af de deltagende kommuner i nogen, høj eller meget høj grad har arbejdet på at sikre og forbedre kommunens skoleveje. Adspurgt om kommunernes motiver for at gennemføre projekter rettet mod at forbedre forholdene for cyklisterne er ønsket om at forbedre cyklisternes sikkerhed og til dels deres tryghed klart det dominerende og bærende motiv. Andre væsentlige motiver er ønsket om at forbedre folkesundheden samt cyklisternes mobilitet og fremkommelighed. I sammenligning hermed er kommunernes cyklistaktiviteter i mindre grad motiveret af ønsket om at flytte ture fra bil til cykel for at reducere transportsektorens miljøbelastning og med henblik på at løse lokale fremkommelighedsproblemer. Miljøhensynet og fremkommelighedsproblematikken er dog stadig vigtige motiver for flere kommuner måske ikke overraskende især de større bykommuner og Hovedstadens forstadskommuner. Potentialer for cykelfremme Det tiltag, der umiddelbart forventes at besidde det største potentiale i forhold til at fremme cykeltrafikken, se figur 1, er bedre sikring af skolevejene formentlig ud fra den vurdering, at forældrene i højere grad vil lade børnene færdes på cykel til og fra skole, hvis skolevejen opfattes som sikker. Udover sikringen af skolevejene vurderer kommunerne, at de største potentialer til at fremme cykelanvendelsen knytter sig til konkrete forbedringer af cykelinfrastrukturen først og fremmest gennem etableringen af cykelstier langs vejene. Dette kunne umiddelbart indikere, at tiltag, der sigter på at forbedre såvel tryghed som fremkommelighed for cyklisterne, først og fremmest er dem, der besidder de største potentialer i forhold til at forbedre cykelanvendelsen.

5 Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 5 Pendlerplaner for arbejdspladser Bade-/omklædningsfaciliteter på arbejdspladsen Bedre cykelparkering Sikring af skoleveje Bedre sikkerhed i kryds Forbedret fremkommelighed i kryds Generel hastighedsplanlægning Hastighedsdæmpning af cykelrute Etablering af cykelpendlerruter Fællessti i eget tracé Cykelsti i eget tracé Cykelbane langs vej Cykelsti langs vej Kampagneaktiviteter Intet potentiale Begrænset potentiale Potentiale Stort potentiale Meget stort potentiale Figur 1: Kommunernes vurdering af udvalgte tiltags potentiale til at fremme anvendelsen af cykel. Det er værd at bemærke, at hastighedsrelaterede tiltag ikke vurderes at have samme potentiale til fremme af cykelanvendelsen. Resultatet kan virke overraskende i den forstand, at netop hastigheden har stor indflydelse på den oplevede utryghed hos de lette trafikanter samt deres skades- og uheldsrisiko (Madsen et al., 2008; Greibe et al., 2000). Dette indikerer, at det fremadrettet vil være relevant at undersøge, hvad der bidrager mest til fremme af cykelanvendelsen etablering af cyklistfaciliteter eller hastighedsnedsættelser for biltrafikken. Fremadrettet vil forskningsprojektet fokusere på at identificere og beskrive virkningen af tiltag, der kan fremme anvendelsen af cyklen i den daglige transport. Dette som en reaktion på, at der på dette område foreligger begrænset dokumenteret viden (Ruby, 2010). En forklaring herpå kunne være, at der kun i begrænset grad gennemføres tællinger af cykeltrafikken før og efter gennemførelsen af projekter til fremme af cykeltrafik. Spørgeskemaundersøgelsen viser imidlertid, at knap halvdelen af de deltagende kommuner har gennemført sådanne tællinger, men kun en fjerdedel angiver, at tællingerne kan stilles til rådighed for en egentlig vurdering af de tiltag tællingerne er gennemført i relation til. Referencer Greibe, P., Nilsson, P. K. og Herrstedt, L., 2000, Håndbog i Hastighedsplanlægning for Byområder, Vejdirektoratet, Rapport 194 Madsen, J. C. O. og Lahrmann, H., 2002, Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser, Paper Trafikdage på Aalborg Universitet 2002, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Madsen, J. C. O. og Søbjærg, S., 2008, Trafikfarlige skoleveje udpegning og vurdering, Vejforum 2008 Ruby, L., 2010, Ønskes: Mere viden om cyklister, Artikel i Cyklister, vol. 75, nr. 1, 2010, Dansk Cyklistforbund Transportministeriet, 2009, Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En grøn transportpolitik, Transportministeriet

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN Til Danske me Professionshøjskoler Dokumenttype Rapport Dato 28. Maj 2015 RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIONALISERING

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere