Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER"

Transkript

1 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af første- og andengenerationsindvandrere fra muslimske lande. Målingen giver et sjældent indblik i første- og andengenerationsindvandreres holdninger til en række værdipolitiske spørgsmål. I dette notat stiller vi skarpt på nydanskernes holdninger til Sharia-lovgivning, indgreb i ytringsfriheden og den personlige frihed. Resultaterne peger i forskellige retninger, og føjer dermed nuancer til vores viden om nydanskeres værdipolitiske holdninger. Resultaterne indikerer for det første, at der kun er ringe opbakning til indførsel af Sharia ad lovgivningsmæssig vej i Danmark, som næsten otte ud af ti nydanskere er imod. Men nydanskeres opbakning til demokratiske normer som ytringsfrihed og personlig frihed er ikke så stærk som afvisningen af Sharia. Hver anden er tilhænger af et forbud mod bøger og film, der angriber religion, og mere end hver fjerde er tilhænger af et forbud mod homoseksualitet. Indledning I de senere års udlændingedebat har karakteren og udstrækningen af nydanskeres demokratiske sindelag ofte spillet hovedrollen. For at kvalificere debatten om nydanskeres demokratiske holdninger har Danmarks Statistik for CEPOS gennemført en spørgeskemaundersøgelse af et repræsentativt udsnit af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande. Undersøgelsen giver indblik i, hvordan indvandrere til Danmark og deres efterkommere forholder sig til dansk kultur, frihedsrettigheder og demokratiske normer og institutioner. I dette notat stiller vi skarpt på nydanskeres holdning til disse. Spørgeskemaet I perioden oktober-november 2007 gennemførte Danmarks Statistik på vegne af CEPOS en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af gammeldanskere samt første- og andengenerationsindvandrere. Undersøgelsen adskiller sig fra typiske spørgeskemaundersøgelser i to vigtige henseender. For det første er antallet af deltagere usædvanligt stort: i alt respondenter har svaret på undersøgelsens spørgsmål. Den usædvanligt store stikprøvestørrelse gør det muligt at undersøge forskelle mellem undergrupper af befolkningen, for hvem den typiske spørgeskemaundersøgelse ikke har tilstrækkeligt mange respondenter. For det andet indeholder stikprøven en såkaldt boosted sample af første- og andengenerationsindvandrere, der udgør knap to tredjedele af respondenterne, i alt Overrepræsentationen af første- og andengenerationsindvandrere i stikprøven gør det muligt at tegne et ret præcist billede af gruppens holdninger til en række væsentlige samfundsspørgsmål. Det er væsentligt, idet indvandrere og efterkommere typisk udgør for lille en del af stikprøver til at kunne blive genstand for særskilt undersøgelse. 1

2 Resultater Dette notat baserer sig på svarene på tre spørgsmål, der retter sig mod nydanskeres holdninger til ytringsfrihed, personlig frihed og retsstat. Tabel 1 gengiver spørgsmålene, som de blev stillet i undersøgelsen. Tabel 1: Spørgsmål anvendt i analysen Spørgsmål Finder du, at den danske lovgivning i højere grad bør afspejle Sharia-lovgivningen? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion Mener du, at lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet? Svarmuligheder Ja/Nej/Nægter at svare/ved ikke Helt enig/delvist enig/delvist uenig/helt uenig/kan ikke vælge/nægter at svare/ved ikke Ja/Nej/Nægter at svare/ved ikke Den øverste række i tabel 2 viser fordelingen af svar på spørgsmålet om indførsel af Sharialovgivning i Danmark. Som tabellen viser, er holdningen blandt indvandrere og efterkommere ret klar: et overvældende flertal, næsten fire ud af fem, svarer nej på spørgsmålet. Kun godt én ud af ti mener, at den danske lovgivning i højere grad bør afspejle Sharia-lovgivningen. 1 Tabel 2: Nydanskeres svar på spørgsmål om Sharia, bogforbud og homoseksualitet Ja/Enig/ Delvist enig Nej/Delvist uenig/uenig Ved ikke Den danske lovgivning [bør] i højere grad afspejle Sharia-lovgivningen 11% 77% 12% Lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion 50% 37% 13% Lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet 28% 65% 7% Enig i både Lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion og 19% 64% 18% Lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet Kilde: Survey gennemført af Danmarks Statistik, oktober-november N = Konklusioner på baggrund af meningsmålinger bør altid tage højde for, at svarpersoner er notorisk følsomme over for små variationer i spørgsmålsformulering. Der er således altid en risiko for, at et resultat i en meningsmåling er drevet af spørgsmålets ordlyd snarere end stabile holdninger hos svarpersonerne selv. Men der er ikke meget, der tyder på, at svarfordelingen på spørgsmålet om Sharia skal tilskrives formuleringen af spørgsmålet selv. Når der således spørges til, om dansk lovgivning ( ) i højere grad bør afspejle Sharialovgivningen lades spørgsmålet åbent for et bredt spektrum af fortolkninger. Den åbne formulering gør det muligt selv for svarpersoner, der kun vil tilstå Sharia en begrænset rolle i 1 Til sammenligning er den tilsvarende andel blandt gammeldanskere på knap 3 pct. 2

3 dansk ret at svare bekræftende på spørgsmålet. Den ringe opbakning kan således næppe tilskrives en særligt restriktiv spørgsmålsformulering. Som sammenligningsgrundlag inkluderer tabel 2 svarfordelingen for to andre spørgsmål, der indgik i undersøgelsen. Spørgsmålene drejer sig om centrale frihedsrettigheder: for det første et spørgsmål om svarpersonens holdning til et forbud mod bøger og film, der angriber religion. For det andet et spørgsmål om svarpersonens holdning til at forbyde homoseksuelle at praktisere deres seksualitet. Som de to midterste rækker i tabel 2 viser, er en betydelig andel af indvandrere og efterkommere parate til betydelige indskrænkninger i ytringsfriheden og den personlige frihed: hver anden (50 pct.) indvandrer eller efterkommer fra muslimske lande bakker op om et forbud mod bøger og film, der angriber religion, mens mere end hver fjerde (28 pct.) bakker op om et forbud mod homoseksualitet. Til sammenligning er det kun 15 pct. af gammeldanskere der vil forbyde at angribe religion i bøger og film og 3 pct. der vil lovgive mod homoseksualitet. Den nederste række i tabel 2 samler de svarpersoner, der har svaret bekræftende på både spørgsmålet om bogforbud og spørgsmålet om forbud mod homoseksualitet. Som det fremgår svarer 19 pct. bekræftende på begge spørgsmål. Med andre ord: knap hver femte indvandrer eller efterkommer fra et muslimsk land er tilhænger af både et forbud mod bøger og film, der angriber religion og et forbud mod homoseksualitet. Hver tredje indvandrer (33 pct.) svarer bekræftende på ét af de to spørgsmål. Forskelle mellem forskellige nationale grupper af indvandrere De fleste af analyserne i dette notat baserer sig på en sondring mellem gammeldanskere og nydanskere. 2 Men der findes også interessant variation internt i gruppen af nydanskere. Figur 1 viser andelen af nydanskere der erklærer sig enige i spørgsmålet om et lovforbud mod homoseksualitet, opdelt efter oprindelsesland. 3 Som figuren viser, har oprindelsesland ganske meget at sige om respondentens holdning til homoseksualitet. Opbakningen til et forbud mod homoseksualitet varierer således mellem Iranske og Ex-Jugoslaviske indvandrere og efterkommere, hos hvem andelen er pct., og indvandrere og efterkommere fra Somalia, Palæstina og Irak, blandt hvem mellem 45 og 53 pct. støtter et forbud mod homoseksualitet. I tolkningen af figuren skal man dog være opmærksom på, at der for visse lande er relativt få respondenter (specielt Marokko og Somalia), hvorfor tallene skal tolkes med en vis forsigtighed. Til højre i figuren er vist antal respondenter fra hvert oprindelsesland. 2 Kategoriseringen stammer fra Danmarks Statistik, der definerer en respondent som dansker (her: gammeldansker) hvis mindst én forælder er født i Danmark og indvandrer eller efterkommer (her: nydansker) hvis respondenten selv eller begge forældre er født i udlandet. Denne undersøgelse fokuserer på indvandrere og efterkommere fra muslimske lande. 3 Data er vægtet (poststratifieret) efter alder og uddannelse. Vægtningen påvirker ikke resultaterne i betydelig grad. 3

4 N = Figur 1 fortæller os, at den gennemsnitlige indvandrer fra lande som Bosnien, Kroatien og Iran er langt mindre tilbøjelig til at støtte et forbud mod homoseksualitet end den gennemsnitlige indvandrer fra lande som Irak og Palæstina. Men den efterlader en række spørgsmål om, hvor forskellen kommer fra. En oplagt forklaring på mønsteret er, at oprindelseslandene adskiller sig med hensyn til hvilke mennesker, der er emigreret fra dem. Det kunne med andre ord være, at det ikke er en egenskab ved landene som sådan, der forklarer forskellene, men kun at mennesker med forskellige religiøse overbevisninger har valgt at udvandre fra dem. Iranske indvandrere til Danmark er for eksempel primært indvandret som følge af den religiøse forfølgelse, der fulgte i kølvandet på landets islamiske revolution i Derfor er et relativt fåtal af Danmarks iranske indvandrere muslimer. Tilsvarende er danske indvandrere fra det tidligere Jugoslavien primært kommet til landet som følge af krigen på Balkan i 90 erne, hvorfor en del er ortodokse eller ikke-troende. Nedenfor ses resultaterne opdelt på indvandrere og efterkommere, hvor ved-ikke kategorien ikke er medtaget. Tabellen viser, at der ikke er store forskelle mellem indvandrerne og efterkommerne, men at efterkommere er en smule mindre tilbøjelige til at svare, at man skal lovgive mod homoseksualitet. Set i et integrationsperspektiv er dette positivt, men andelen af efterkommerne, der vil lovgive mod homoseksualitet, er stadigt væsentligt højere end andelen blandt gammel-danskere. Det indikerer, at integrationen på nogle områder delvist står i stampe. Man kan diskutere i hvilket omfang baggrunden for besvarelserne er religiøs og eventuelt koblet til Sharia, eller blot bunder i en generel modstand mod homoseksualitet, men det står under alle omstændigheder fast, at det danske skolesystem ikke har formået at forklare forskellen mellem på den ene side at tage afstand fra en praksis eller adfærd og på den anden side at lovgive imod denne. Tabel 3: Mener du, at lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet? Danskere Indvandrere Efterkommere Ja 3% 33% 27% Nej 97% 67% 73% Total 100% 100% 100% Demokratisk sindelag hos nye danskere? Svarfordelingerne for de øvrige spørgsmål sætter indvandreres og efterkommeres holdning til Sharia-lovgivning i relief. Selv holdninger, der for de fleste vil forekomme meget vidtgående 4

5 herunder må regnes støtte til både et forbud mod religionskritiske bøger og film og et forbud mod homoseksualitet er mere udbredte end opbakningen til Sharia-lovgivning i Danmark. Debatten om Sharia på dansk grund taget i betragtning er det i sig selv et opsigtsvækkende resultat. Men resultatet peger også på en generel nødvendighed af at føje nuancer til vores billede af nydanskeres demokratiske sindelag. På den ene side kan man konstatere betydelig opbakning blandt nydanskere til vidtgående indskrænkninger af fundamentale demokratiske frihedsrettigheder. På den anden side har en af de senere års mest omstridte emner i integrationsdebatten brug af Sharia-lovgivning på dansk grund kun opbakning blandt omkring 11 pct. af indvandrerne selv. En anden stor undersøgelse af nydanskeres demokratiske sindelag genfinder dette brogede billede. Integrationsministeriets Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark gennemførte i foråret 2006 en spørgeskemaundersøgelse blandt 4478 borgere, herunder 3958 indvandrere og efterkommere. 4 Undersøgelsen finder på den ene side marginalt større tilslutning til demokratiet som styreform blandt gammeldanskere end blandt nydanskere. Tilsvarende konstaterer den i en gennemgang af andre meningsmålinger i tråd med resultatet fra nærværende undersøgelse at nydanskere udtrykker skepsis over for ytringsfrihed når den specifikt sættes i forbindelse med angreb på religioner. 5 Men Integrationsministeriets tænketanks undersøgelse finder samtidig stærkere opbakning hos nydanskere end hos gammeldanskere til andre frihedsrettigheder, navnlig forsamlings- og religionsfrihederne. For sidstnævntes vedkommende kan 89 pct. af indvandrere og efterkommere erklære sig enige i, at [d]et er vigtigt, at alle mennesker i Danmark har mulighed for frit at udøve deres religiøse ritualer og bære religiøse symboler. Til sammenligning kan 70 pct. af gammeldanskere erklære sig enige i samme udsagn. 6 Det gælder altså for både ny- og gammeldanskere, at opbakningen til frihedsrettigheder varierer med hvilken rettighed, der er tale om. Men det er vel at mærke forskellige rettigheder, de to grupper udtrykker reserveret opbakning til. Nydanskere er markant mindre tilbøjelige til at stå vagt om ytringsfrihed, når den sættes specifikt i forbindelse med angreb på religioner. Omvendt er gammeldanskeres opbakning til religionsfrihed en smule mere reserveret, når den forbindes med udøvelse af religiøse ritualer. De senere års debatter om Muhammedtegninger og muslimske tørklæder er utvivlsomt både illustrationer af og medvirkende årsager til disse mønstre i ny- og gammeldanskeres holdninger. Symmetrien mellem ny- og gammeldanskere er imidlertid ikke fuldstændig. Tag de to eksempler, der blev fremhævet for oven: nydanskeres støtte til forbud mod religionskritiske bøger og film samt gammeldanskeres relativt begrænsede støtte til udøvelse af religiøse ritualer. I det første tilfælde støtter 50 pct. af nydanskere et forbud sammenlignet med kun 15 pct. af gammeldanskere altså en forskel på 35 procentpoints. I det andet tilfælde er 70 pct. af gammeldanskerne enige i udsagnet mod 89 pct. af nydanskerne dvs. en forskel på 19 procentpoint. Det gælder altså nok for begge grupper, at deres opbakning til generelle principper mindskes, når der spørges til politisk ømtålelige emner. Men skellet mellem støtte til 4 Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark: Værdier og normer blandt udlændinge og danskere, Rapport, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, marts 2007, s Ibid.: 55 6 Ibid.: Bilag A, tabel A56, egne beregninger. Ved ikke -svar er indregnet for at sikre sammenlignelighed med tabel 2. 5

6 et generelt princip og støtte til princippets specifikke og ubekvemme anvendelse er markant større blandt nydanskere end blandt gammeldanskere, og i øvrigt må det konstateres, at visse religiøse ritualer (omskæring af kvinder eksempelvis) strider mod de liberale frihedsrettigheder Sammenfatning Konklusionen på dette notat er firefold. For det første kan vi konstatere, at nydanskeres opbakning til indførelse af Sharia-lovgivning i Danmark er begrænset: kun omkring 11 pct. af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande bakker op om idéen. For det andet er der til gengæld andre områder, hvor store andele af de nye danskere ytrer støtte til vidtgående indskrænkninger af grundlæggende frihedsrettigheder. Det gælder forbud mod religionskritiske bøger og film, samt forbud mod homoseksualitet, hvor 50 pct. hhv. 28 pct. bakker op om indskrænkningerne. For det tredje kan vi også finde et område, hvor gammeldanskerne er mindre tilbøjelige end nydanskerne til at bakke op om en frihedsrettighed: retten til at bære religiøse symboler og udøve religiøse ritualer, som støttes af en lidt større andel af nydanskere end af gammeldanskerne. Resultaterne peger på, at både nydanskere og gammeldanskere oplever en konflikt mellem generelle frihedsprincipper og konkrete anvendelser på ømtålelige områder henholdsvis religionskritik og brug af religiøse symboler og ritualer. Men det hører for det fjerde med til billedet, at skellet mellem opbakningen til principper og opbakningen til ubekvemme anvendelser er tydeligt større blandt nydanskere end blandt gammeldanskere. Samlet set bekræfter resultaterne, at der er væsentlige forskelle mellem ny- og gammeldanskeres opbakning til grundlæggende frihedsrettigheder. De føjer samtidig nye nuancer til vores billede af nydanskeres demokratiske sindelag. Og de kalder på fortsat opmærksomhed på den værdimæssige integration af nye medborgere. 6

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere - Et integrationsperspektiv Garbi Schmidt København 2002 Socialforskningsinstituttet 02:28 Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/03

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere