Revisors rolle. SMV segmentet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors rolle. SMV segmentet"

Transkript

1 Revisors rolle i SMV segmentet Kandidatafhandling CMA CBS 2009 Udarbejdet af: Brian Troels Andersen Vejleder: Caroline Aggestam

2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING Indledning Problemformulering Formål og målgruppe Model og Metodevalg Rammestyringsfaktorer Undersøgelsesdesign Dataindsamlingsmetoder Problemafgrænsning Datagrundlag REVISORS ROLLE Revisionens opståen Eksisterende materiale Delkonklusion IASB OG SMV SEGMENTET IASB s udvikling af SMV standard Høringsudkast fra IASB Målgruppen for SME/ PE standarden Standardens grundelementer Ej medtagede lempelser Status på SME/ PE standard Udfordringerne for IASB Bred målgruppe Page 2

3 3.2.2 Forskelle til årsregnskabsloven Delkonklusion EFRAG OG SMV SEGMENTET EFRAG's arbejde med SMV segmentet Antal regelsæt Forskellene mellem regnskabsklasserne i årsregnskabsloven Hyppighed i rapportering Teknologi ved rapportering EFRAG's høringssvar på SME/ PE standard Delkonklusion LEMPELSER TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Virksomhedsformer i Danmark Personligt ejet virksomhed/ interessentskab Beskatning for personligt ejet virksomhed/ interessentskab Aktie og anpartsselskaber Beskatning af aktie- og anpartsselskaber Ændringer i Årsregnskabsloven Årsregnskabslov anno Ændringer i Lov Lov FSR's kommentarer til Lov 50 og Byrdekomiteen på regnskabsområdet Byrdekomiteens hovedanbefalinger Vedtagelse af nye ændringer til årsregnskabsloven (lov 100) FSR's synspunkter på lovforslag nr Forventninger til fremtidige lempelser Page 3

4 5.5 Delkonklusion FORSLAG TIL NY DANSK SELSKABSLOV Hvorfor modernisere selskabslovgivningen Udvalgets arbejde Forslaget til ny opbygning af selskabslov Stiftelse Selskabskapitalens størrelse Indbetaling af selskabskapital Aktionærlån og selvfinansiering Øvrige forhold Kommentarer til forslag til ny selskabslov Delkonklusion REVISORS ROLLE I SMV SEGMENTET I DAG Spørgeskemaundersøgelse Opstart af virksomhed Kapitalforhold Risikovillighed Tidsperspektiv Aflønningsbehov Forventninger til revisor Andre informationskanaler Revisors rolle i SMV segmentet i dag Delkonklusion REVISORS UDFORDRINGER I FREMTIDEN IASB vs. årsregnskabsloven Page 4

5 8.1.1 Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Ophævelse af revisionspligten for klasse B virksomheder Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Ændringer til selskabsretten Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Revisor eller rådgiver Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag LITTERATURLISTE Page 5

6 1. Problemformulering 1.1 Indledning Danmark har igennem de senere år oplevet en stabil fremgang i samfundsøkonomien. Det er en udvikling, som på områder afviger positivt fra vores omkringliggende lande. Den positivitet, der har præget den danske økonomi, er ofte omtalt såvel i Danmark som generelt i Europa, hvor der er skelet til den danske regering og Danmark som værende et forgangsland på områder for økonomiske reformer. Denne positive udvikling, som Danmark har oplevet, kan i høj grad tilskrives regeringstiltag på forskellige områder. Den danske regering tager op igennem 1990 erne adskillige tiltag for at styrke den danske økonomi, hvor beskæftigelsen er den store udfordring, idet ledigheden er høj 1. I år 2003 viser effekten af halvfemsernes tiltag sig for alvor, og ledighedskurven bliver knækket 2. Danmark er nu i gang med en gylden periode, og regeringen begynder at rette fokus mod erhvervslivet. I år 2005 kommer der høringsforslag, som omhandler administrative lettelser for primært små og mellemstore virksomheder i form af bl.a. ændringer til anparts- og aktieselskabsloven. Danmark er et udpræget iværksætterland, så hvis regeringens målsætning om at lette de administrative byrder for erhvervslivet skal slå igennem, må de være målrettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV segmentet) 3. Regeringsmålsætningen om administrative besparelser i milliardklassen for erhvervslivet er siden fulgt op med nye forslag og lovændringer, og lempelsespolitikken ser ud til at fortsætte. Udviklingen i Danmark sker samtidig med, at internationale organer arbejder med samme intentioner. Spørgsmålet er, hvordan de nye lempeligere regnskabsregler for virksomheder i Danmark påvirker erhvervslivet Page 6

7 Hvilke lempelser er der reelt sket, som SMV segmentet i Danmark kan mærke, og hvordan påvirker det revisors arbejde? Dette er typiske spørgsmål, som påvirker såvel nuværende som kommende virksomhedsejere, men det er ligeledes spørgsmål som påvirker revisionsbranchen, der løbende skal tilpasse sig den til en hver tid gældende lovgivning på området samt efterspørgsel fra branchens kunder. 1.2 Problemformulering I Danmark gælder der som altovervejende hovedregel ingen faste regler for, i hvilken juridisk form en virksomhed etableres og drives. Det står således ejer frit for at etablere sig i f.eks. personligt regi eller selskabsform. Der er de seneste år bl.a. vedtaget en længere række administrative lempelser, der har til hensigt at lette arbejdet for de erhvervsdrivende. Rækken af administrative lempelser til erhvervslivet syntes ikke at være tilendebragt, og spørgsmålet er, hvor langt regeringen er parat til at gå. Spørgsmålet er også, hvorvidt den danske regering med tiden får hjælp gennem internationalt samarbejde, idet udfordringen i Danmark hovedsageligt består i at tilgodese de mange små selskaber, der eksisterer, uden at det går ud over tilliden til selskaberne. Selskaber i SMV-segmentet udgør ca. 92 % af det samlede antal selskaber i Danmark, og SMVsegmentets omsætning udgør i 2007 ca. 57 % af omsætningen i hele dansk erhvervsliv(note). Der er således en stærk iværksætterkultur forankret i det danske samfund, som revisionsbranchen hidtil har haft et solidt greb om grundet tvungen revisionspligt for alle selskaber. Denne altovervejende revisionspligt ophæves i 2005, og måske er yderligere lempelser omkring revisionspligten på vej. Spørgsmålet er, hvordan dette vil påvirke revisionsbranchens forhold til kunderne i SMV segmentet. Page 7

8 Med udgangspunkt i ovenstående vil følgende hovedspørgsmål blive besvaret: Hvordan påvirker regeringens lempelsespolitik revisors rolle i SMV segmentet? Ovenstående hovedspørgsmål vil forsøges besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 1. I hvilken retning arbejder de internationale organer The International Accounting Standards Board (IASB) og Europen Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) med SMV segmentet? 2. Hvilke primære virksomhedsformer eksisterer i Danmark, og hvilke administrative lempelser er der i de foregående år vedtaget for disse? 3. Hvilke fordele og ulemper er vigtige at være bevidst om ved rådgivning af valg af virksomhedsform? 4. Hvilke udfordringer står revisionsbranchen over for i SMV-segmentet? 1.3 Formål og målgruppe Formålet med denne besvarelse, er ved hjælp af analyser, at besvare de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Analyserne har til formål at afdække, i hvilken retning der arbejdes mod i både internationalt samt nationalt med revision og regnskab for SMV-segmentet. Det er afslutningsvist formålet med besvarelsen at lede op til en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet i dag og i fremtiden. Besvarelsen henvender sig til revisorer, der beskæftiger sig med SMV-segmentet i Danmark. Page 8

9 Med udgangspunkt i ovenstående målgruppe, vil de mest anerkendte begreber ikke blive forklaret eller uddybet nærmere, da disse forventes kendt af målgruppen Model og Metodevalg Besvarelsen vil tage udgangspunkt i en beskrivelse af de internationale organer IASB og IFRAG. Det vil blive belyst, i hvilken retning disse organer arbejder mod med revision og regnskab for SMV segmentet i Europa. Formålet ved at inddrage de internationale organer er for det første at være i stand til at sammenholde den internationale udvikling med den danske. Derudover må det formodes, at den internationale udvikling ikke vil være uden betydning for udviklingen i Danmark. Besvarelsen vil herefter fokusere på udviklingen for SMV-segmentet i Danmark. Der vil blive beskrevet, hvilke primære ændringer der er vedtaget siden ændringerne af årsregnskabsloven i 2002 samt i nogen omfang blive diskuteret, hvorvidt de enkelte tiltag har opnået den ønskede effekt. Dette med henblik på senere i besvarelsen at skabe et samlet overblik over udviklingen. I den sidste del af besvarelsen beskrives, hvilke valg iværksættere står over for ved opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform. Besvarelsen vil fokusere på revisors rådgivning af kommende virksomhedsejere ved opstart af virksomhed. Formålet er bl.a. at kortlægge de behov og spørgsmål, det må forventes at revisor forholder sig til. Dette leder til besvarelsens afslutning, hvor der vil blive diskuteret forventninger til fremtiden i form af eventuel ny selskabslovgivning. Denne del af besvarelsen har til formål at belyse, hvilke udfordringer revisionsbranchen står overfor, hvordan branchen kan opfylde virksomhedsejernes behov i fremtiden, og hvordan revisors rolle harmonerer med udviklingen i lovgivningen. Page 9

10 Strukturen på besvarelsen er illustreret i figur 1. Revisors rolle historien International udvikling for SMV IASB og EFRAG Revisors rolle i dag Årsregnskabsloven Revisors udfordringer i fremtiden 2002 frem til i dag Konklusion Dansk selskabslovgivning forslag til ændringer Figur 1, strukturering af besvarelse I det omfang det i besvarelsen er relevant at henvise til yderligere dokumentation, vil der blive henvist til bagvedliggende bilagsmateriale. Løbende henvisning til anvendt litteratur vil fremgå i besvarelsen i form af fodnoter. Samlet oversigt over anvendt litteratur fremgår bagerst i besvarelsen, under afsnit Rammestyringsfaktorer I forbindelse med udarbejdelse af besvarelsen er der inden påbegyndelsen foretaget en række overvejelser 4. En del af disse overvejelser omhandler, hvilke regler der er relevante for besvarelsen 5. Der er i besvarelsen indhentet en række oplysninger via spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt revisorer, og er foretaget anonymt. 4 Opstilling af dette afsnit er bygget på Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 53 5 Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 54 Page 10

11 Det eneste der er angivet, er hvilket revisionsfirma, respondenten er tilknyttet. Årsagen til at spørgeskemaundersøgelsen er foretaget anonymt, er med henblik på at fremme besvarelsesprocenten, og lysten til at fremhæve væsentlige problemstillinger Undersøgelsesdesign Valget af forskellige informationskilder vil påvirke udformningen af besvarelsen 6. Det er inden påbegyndelsen af besvarelsen besluttet, hvordan problemstillingen vurderes bedst at blive analyseret. Det er vurderet, hvorvidt de enkelte underspørgsmål bedst analyseres via primære eller sekundære kilder. Som tidligere nævnt vil der i besvarelsen blive fokuseret på perioden 2002 og frem til i dag. Det er relevant at inddrage forløbet fra vedtagelse af en ny årsregnskabslov frem til i dag, da forløbet skal danne grundlag for en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet. I forbindelse med undersøgelsesdesignet skal det endvidere fastlægges, hvilke former for kilder der skal anvendes med henblik på at besvare den opstillede problemstilling. Der vil i den første del af besvarelsen blive inddraget sekundært materiale i form af artikler, kommentarer fra eksterne organer, høringsforslag mv. For at være i stand til at besvare problemstillingen er det væsentligt at indhente informationer fra primære kilder omkring revisors rolle i SMV-segmentet. Disse informationer vil blive indhentet gennem spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, der vurderes at have indgående kendskab til SMV segmentet. 6 Ib Andersen "Den skinbarlige virkeligehed" side 61 Page 11

12 1.3.4 Dataindsamlingsmetoder Efter fastlæggelse af, hvad der ønskes undersøgt, og hvordan, er næste skridt at fastlægge, hvordan de nødvendige data bedst indsamles. Besvarelsens sekundære kilder vil blive indhentet via biblioteker, hjemmesider samt udleveret undervisningsmateriale på CMA studiet. Ved indsamling af disse data er det væsentligt at forholde sig kritisk til informationerne, da der er tale om data udarbejdet af tredjemand. Der er derudover anvendt sekundært materiale i form af lovtekster, vejledninger mv. Dette vurderes som værende neutral datainformation. De primære kilder er indhentet ved hjælp af kvantitative interviews i form af spørgeskemaundersøgelse. Disse skemaer består af en række åbne og lukkede spørgsmål. Der er i skemaerne mulighed for at uddybe svar, såfremt respondenten ønsker dette. Der er flere grunde til, at det er valgt at indhente flere kvantitative interviews frem for få kvalitative. Først og fremmest vil mængden af data, der fremkommer ved få kvantitative interviews være begrænset, og besvarelsens afsluttende del vil afhænge af få revisorers opfattelse og kommentarer. Ulempen ved at foretage kvantitative interviews er, at respondenterne ikke får mulighed for at fremhæve alle deres synspunkter, såfremt spørgeskemaet ikke er opstillet ud fra deres ideer. 1.4 Problemafgrænsning Aktie- og anpartsselskaber behandles under ét, idet forskellen i mellem de to selskabsformer begrænser sig til den selskabsretlige behandling. Gennemgangen af de skattemæssige regler vil tage udgangspunkt i anpartsselskabet, men i de tilfælde hvor forholdene adskiller sig mellem de to selskabsformer, vil det fremgå særskilt. Skatteregler vil kun blive belyst overordnet og i generelle termer. Page 12

13 Da SMV-segmentet overvejende indeholder regnskabsklasse B virksomheder, behandles større virksomheder ikke, og besvarelsen vil således udelukkende fokusere på selskaber, der er underlagt regnskabsklasse B 7. Ligeledes behandles virksomheder, der er underlagt speciallovgivning, som banker og forsikringsselskaber ikke. Der afgrænses fra behandling af kommanditselskaber, idet forskellen i mellem personligt ejet virksomhed og kommanditselskaber begrænser sig til den juridiske behandling. Herudover udgør kommanditselskaber en lille andel af det samlede antal registrerede aktive virksomheder. (4 Danmarks Statistik, Firmaer fordelt efter virksomhedsform og branche) Besvarelsen tager sit udgangspunkt i nugældende lovgivning, men i de tilfælde, hvor der foreligger forslag, vil disse blive inddraget med henblik på at give et nuanceret billede af udviklingen på området. Virksomheder og selskaber under konkurs vil ikke blive behandlet, idet det antages, at virksomheder eller selskaber ikke etableres med henblik på at gå konkurs. 1.5 Datagrundlag Datagrundlaget indeholder både subjektivt og objektivt materiale. Der tages kritisk stilling til den subjektive litteratur. Behandling af regnskabs- og skattemæssige samt selskabsretslige problemstillinger vil primært bygge på lovbekendtgørelser, cirkulærer, lovforberedende arbejder, domme, kendelser og afgørelser. Besvarelsen vil i sin helhed primært besvare problemstillingen ved behandling af kvalitativ data, og i mindre omfang indrage kvantitativ data. 7 Ifølge årsregnskabsloven definition på regnskabsklasser Page 13

14 2. Revisors rolle Dette afsnit har til formål at skabe indledningsvis indblik i revisors arbejde ved at skitsere revisors rolle ud fra det, der er mest relevant for besvarelsens problemstilling. Det er valgt at beskrive revisors rolle ud fra revisionens opståen. Derudover vil afsnittet kort beskrive enkelte artikler, der omhandler dele af problemstillingen omkring revisors rolle i SMV-segmentet. Dette har til formål senere i besvarelsen, at foretage sammenligninger mellem eksisterende materiale samt besvarelsens konklusioner. 2.1 Revisionens opståen På grund af de forhold, der gør sig gældende for en liberal samfundsøkonomi, vil erhvervslivet søge kapital til investeringer, udvikling og drift af virksomheder, hvilket som udgangspunkt vil blive indfriet af investorer. Incitamentet for investors indskud er troen på, at ledelsen i virksomheden kan skabe et større udbytte for investorer end ved en alternativ placering af likviditeten. Ledelsen får herigennem ansvar for at forvalte investors likviditet på bedste vis, dog med optimal profit for øje for investor. Dette kan kræve store og vigtige beslutninger foretaget af ledelsen, da investor som oftest ikke er en del af den daglige drift, og derfor ikke er til stede, når der skal træffes beslutninger i virksomheden. Det er dog ikke altid tilfældet, at der er sammenfald mellem ledelsens og investors interesser, hvorved ledelsen til tider har ført investor bag lyset. Dette har ført til både mindre og større regnskabsskandaler, hvor en af vor tids mest omtalte er Enron-skandalen 8, som medførte konkurs og tab af investors indskudte kapital. 8 Det amerikanske energiselskab Enron gik konkurs i Dette efter i en længere periode at have bogført fiktive indtægter samt udeladt gældsposter. I forbindelse med Enron-skandalen gik revisionsfirmaet Arthur Andersen også konkurs. Arthur Andersen var revisor for Enron, og var på det pågældende tidspunkt USA s femte største revisionsfirma. Page 14

15 Enron-skandalen er som nævnt en af nyere tids store regnskabsskandaler. Det forhold, at der kan være divergerende interesser, har dog skabt et behov hos investor om kontrol af ledelsens dispositioner langt tilbage i tiden. Dette har givet grobund for kontrolinstanser til at afdække netop det, og med udgangspunkt heri opstår revisorerhvervet. Denne form for kontrol af ledelsen er beskrevet i teorien om agentteorien, hvor ejeren (principalen) ønsker at føre løbende kontrol med ledelsen (agenten), illustreret i figur 2. Figur 2, agentteorien Kilde: Materialesamling for cand.merc.aud 2006, side 12 Revision opstår for over 200 år siden. Det er dog dengang ikke et hovederhverv, hvilket det først bliver 1837 i forbindelse med, at de kommunale instanser blev underlagt revision 9. I den resterende del af det 19. århundrede sker der en stigning i efterspørgslen på revision i form af indførsel af Konkursloven og Sparekasselovgivningen. 9 Plancer, CMA studiet, Revision efter år 2006 Page 15

16 Dette bliver startskuddet for revision som hovederhverv og i starten af 1900-tallet blev de første revisionsfirmaer stiftet 10. Med henblik på at skabe en ensartethed inden for revisionsområdet blev lov nr. 217 af 14. maj 1909 indført, også kaldet lov om autoriserede revisorer. Denne lov er stadig gældende, men den bliver løbende reguleret med den intention at ensrette lovgivningen blandt andet i EU, og herigennem skabe større tillid til professionen samt følge med samfundsudviklingen. Tilføjelserne og ændringerne er i følgende rækkefølge: - Lov nr. 220 af 27. maj 1970 (anerkendelse af titlen registreret revisor) 11 - Lov nr. 302 af 30. april 2003 (forening af LSR 12 og LRR 13 - heriblandt henstilling om kvalitetssikring og revisors uafhængighed) Den sidste lovændring fra 2003 er hovedsageligt baseret på EU s Greenpaper fra 1996, som har til hensigt at styrke tillid, uafhængighed og habilitet til revisorerhvervet. Dette tiltag skal blandt andet ses i lyset af førnævnte regnskabsskandaler, heriblandt Enron-skandalen. Især begrebet uafhængighed bliver skærpet i Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (RL), hvor den tidligere generelle uafhængighed blev afskaffet, og der blev indført konkret uafhængighed, som er meget nøjagtig beskrevet i RL Plancer, CMA studiet, Revision efter år Revision koncept og teori, side Lov om statsautoriserede revisorer 13 Lov om registrerede revisorer Page 16

17 Det fremgår således af RL 11 stk. 1, at: revisor ikke må udføre opgaver som omhandlet i 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Denne regel er altid opfyldt af forhold beskrevet i RL 11, stk. 2 og kan være opfyldt af forhold nævnt under RL 11, stk. 3. For nærmere beskrivelse af RL 11 stk. 2 og stk. 3 henvises til omtalte lov. Det bør dog nævnes, at disse forhold afskærer revisor i langt højere grad fra at acceptere potentielle kunder end den tidligere generelle uafhængighed, og stiller væsentlig større krav til selve acceptfasen hos revisor. Ved at basere lovgivningen på konkret uafhængighed opnås en mere klar adskillelse mellem på den ene side revisions- og erklæringsopgaver og på den anden side rådgivnings- og konsulentopgaver. 2.2 Eksisterende materiale Revisors rolle i SMV-segmentet har været til debat igennem adskillige år. Således udgiver Økonomiog Erhvervsministeriet helt tilbage i januar 2000 en længere artikel, som bærer overskriften "Verden er foranderlig" 14. Artiklen beskriver, hvilke ændringer revisors omverden oplever, og højst sandsynligt vil opleve de kommende år, i form at lovændringer og ændrede markedsforhold. Artiklen kommer ind på noget centralt, idet artiklen forholder sig til revisors kerneydelser revision og regnskabsmæssig assistance. Et væsentligt element i artiklen er udviklingen fra revisor til rådgiver, og balancegangen i den udvikling i forhold til fortsat at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Artiklen spår, at fremtiden bliver fyldt med ændringer og nye udfordringer for revisor. 14 Økonomi- og Erhvervsministeriet, artikel "Verden er foranderlig", 3. januar 2000 Page 17

18 I de efterfølgende år bliver revisors arbejde og funktion ofte diskuteret i diverse medier. Årsagen skyldes den lange række af lovændringer, der sker inden for regnskab og revision i året 2002 og frem til i dag. Branchens kernenydelse revision står for skud, og ophævelse af netop revisionspligten bliver ivrigt diskuteret At revisors kerneydelser og rolle i samfundet har været og stadig er under stor udvikling kommenteres også ofte af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers (FSR). Foreningens årlige revisorkonference i 2008 bærer således titlen "Revisors kerneydelser - i dag og i morgen" 17. Det fremgår af plancher fra konferencen, at FSR som brancheorganisation for revisorhvervet ser udviklingen gå i retning af mere rådgivning. Det fremgår endvidere, at FSR ser en stor udfordring for revisor i forhold til på den ene side at være rådgiver, og på den anden side at værne om branchens image som offentlighedens tillidsrepræsentant. 2.3 Delkonklusion Revision er et erhverv, der opstår for over 200 år siden. I forbindelse med vedtagelse af stadig flere love bliver revisionsydelsen stadig mere efterspurgt i løbet af det19. århundrede. Som følge af de forhold, der gør sig gældende for en liberal økonomis udvikling, bliver behovet for overvågning og kontrol af virksomhedens ledelse stadig mere aktuelt. Revisors rolle i forbindelse hermed beskrives bl.a. i teorien om "agentteorien", hvor ejeren ønsker at føre løbende kontrol med ledelsen. Revisors rolle har været igennem en del udvikling, men revision og regnskab har igennem mange år været hjørnestenen for revisors ydelser. 15 Erhversbladet, artikel "Virksomheder vil ikke undvære deres revisor" 26. juli Business.dk, artikel "Afskaffelse af revisionspligten er en fuser" 26. juli FSR's revisorkonference 2008, plancher offentliggjort på Page 18

19 Men revisors rolle, specielt i forhold til det store SMV segment i Danmark, har de senere år været til stor debat, og ændringer i lovgivningen på en række områder gør, at revisionsbranchen må tænke nye veje. Page 19

20 3. IASB og SMV segmentet Dette afsnit har til formål at belyse, i hvilken retning The International Standards Boards (IASB), arbejder med henblik på revision og regnskab for SMV segmentet. Informationer omkring IASB's arbejde er primært indhentet fra mødereferater, der er offentliggjort via internettet. IASB, er en uafhængig, privat oprettet udvikler af regnskabsstandarder, der er hjemmehørende i London. IASB er et regnskabsudvalg, der består af medlemmer fra 9 lande 18. Udvalget har i alt 14 medlemmer, som hver især er nøje udvalgt af bestyrelsesmedlemmerne i IASB. IASB er engageret i udvikling af et enkelt sæt forståelige og globalt retskraftige regnskabsstandarder i høj kvalitet 19. Udvalget samarbejder med nationale udviklere af regnskabsstandarder for at opnå ensartethed af regnskabsstandarder over hele verden. 3.1 IASB s udvikling af SMV standard IASB har igennem flere år arbejdet på at udvikle en særskilt IFRS (international Financial Reporting Standard) for private enheder. Det fremgår af mødereferater, at arbejdet allerede starter tilbage i år Der sker dog ikke meget de første år i processen, hvorfor vi skal hen til år 2004, hvor EU begynder at presse på, da det på europæisk plan ønskes at indføre større lempelser for SME segmentet 21. På et møde i IASB i januar 2005 bliver det besluttet at sætte yderligere skub i processen og projektet med udarbejdelse af en ensartet SME standard. Det besluttes at udvide arbejdsgruppen med flere medlemmer fra EU, samt på fremtidige møder at fremhæve arbejdet med en SME standard Ifølge IASB's egen hjemmeside "about us" 19 Ifølge IASB's egen hjemmeside "about us" 20 project summary - chronology 21 SME (small and medium enteties) er den engelske beskrivelse af SMV (små og mellemstore virksomheder) 22 discussions at the January 2005 IASB meeting Page 20

21 På dette tidspunkt bliver det også diskuteret, hvorvidt navnet SME er dækkende for udvalgets arbejde. Navnet på projektet ændres i maj 2008 til PE standard 23, idet udvalget finder det mere retvisende, at navnet på de omhandlende regnskabsstandarder afspejler målgruppen Høringsudkast fra IASB I perioden efter januar 2005 oprettes et udvalg, der arbejder under IASB med SME/ PE standard. Arbejdsgruppens første udkast fremvises i januar Det fremgår af mødereferater fra IASB, at det kommende år bruges på at diskutere arbejdsgruppens udkast og få identificeret styrker og svagheder. På et møde i februar 2007 bliver det besluttet at frigive det foreløbige udkast til SME/ PE standard. Udkastet bliver vedtaget i IASB med 13 stemmer for og 1 imod. Det bliver besluttet at udkastet offentliggøres som høringsudkast med deadline for kommentarer d. 30. november Målgruppen for SME/ PE standarden Det fremgår af høringsudkastet, som er på 254 sider, at standarden er påtænkt at omfatte alle virksomheder, der ikke har "Public accountability". Det vil sige virksomheder, som ikke er børsnoterede eller på vej til at blive børsnoterede samt finansielle virksomheder, som forvalter andres midler, herunder banker, forsikringsselskaber, pensionskasser og investeringsforeninger 25. Standarden er i det foreliggende udkast relativ omfangsrig, og kan derfor også rumme store virksomheder, som ikke er børsnoterede. I det foreliggende udkast overlades det til de enkelte lande, hvorvidt standarden kan anvendes af andre virksomheder. I og med at målgruppen defineres som virksomheder, der ikke har public accountability, bliver omfanget af målgruppen selvsagt meget stort. 23 PE (personal entities) 24 discussions at the May 2008 IASB meeting 25 exposure draft for SME, scope section 1 Page 21

22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremhæver dog, at der i stort set alle lande er langt flere virksomheder, som må betegnes som værende meget små, hvorfor standarden ikke er rettet mod virksomheder med ansatte, men nærmere Standardens grundelementer Standarden er i det foreliggende høringsudkast en såkaldt stand-alone standard. Med dette skal forstås, at standarden er tiltænkt som værende helt selvstændig i sin egen ramme. Det er meningen, at alle forhold via standarden reguleres fuldt ud, og der ikke skal være behov for anvendelse af andre specifikke standarder 27. Det fremgår dog af høringsudkastet, at der vil være henvisninger til fuld IFRS standard for følgende områder: - Hyperinflation - Aktiebaseret betaling - Landbrug - Delårsrapporter - Leasinggivers behandling af finansiel leasing Det overordnede tema i standarden er naturligvis lempelser. Udvalget har i høringsudkastet lagt vægt på, at målgruppen vil opleve færre oplysningskrav. 26 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen "Nyt om årsregnskabsloven og IFRS for SME" august exposure draft for SME, scope section 1 Page 22

23 Udvalget har i udkastet foreslået en række lempelser i forhold til fuld IFRS standard. Her kan eksempelvis nævnes: - Lempelser i forhold til IAS 39 - Ikke krav om aktivering af udviklingsomkostninger - Kun nedskrivning af goodwill, hvis indikationer på værdiforringelse - Indregning af kapitalandele i koncernregnskab til kostpris - Måling af dagsværdi i færre tilfælde - Indregning af pensionsforpligtelser direkte i resultatopgørelsen - Simplificering af indregning af finansiel leasing Hvorvidt de enkelte lempelser er til gavn, afhænger selvsagt af virksomhedens struktur Ej medtagede lempelser Det fremgår af mødereferater fra IASB, at der i forløbet frem til høringsudkastet er drøftet en række foreslåede lempelser, som ikke er medtaget i udkastet. Af disse kan nævnes: - Fritagelse fra koncernregnskabspligten - Indregning af alle leasingkontrakter som finansiel leasing - Undladelse af indregning af udskudt skat - Fritagelse for pengestrømsanalyse Status på SME/ PE standard I perioden efter fristen på høringsudkastet i november 2007 foregår der en lang række drøftelser afstedkommet af spørgsmål og kommentarer fra eksterne ekspertpaneler, der har kommenteret på høringsudkastet. Page 23

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere