Revisors rolle. SMV segmentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors rolle. SMV segmentet"

Transkript

1 Revisors rolle i SMV segmentet Kandidatafhandling CMA CBS 2009 Udarbejdet af: Brian Troels Andersen Vejleder: Caroline Aggestam

2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING Indledning Problemformulering Formål og målgruppe Model og Metodevalg Rammestyringsfaktorer Undersøgelsesdesign Dataindsamlingsmetoder Problemafgrænsning Datagrundlag REVISORS ROLLE Revisionens opståen Eksisterende materiale Delkonklusion IASB OG SMV SEGMENTET IASB s udvikling af SMV standard Høringsudkast fra IASB Målgruppen for SME/ PE standarden Standardens grundelementer Ej medtagede lempelser Status på SME/ PE standard Udfordringerne for IASB Bred målgruppe Page 2

3 3.2.2 Forskelle til årsregnskabsloven Delkonklusion EFRAG OG SMV SEGMENTET EFRAG's arbejde med SMV segmentet Antal regelsæt Forskellene mellem regnskabsklasserne i årsregnskabsloven Hyppighed i rapportering Teknologi ved rapportering EFRAG's høringssvar på SME/ PE standard Delkonklusion LEMPELSER TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN Virksomhedsformer i Danmark Personligt ejet virksomhed/ interessentskab Beskatning for personligt ejet virksomhed/ interessentskab Aktie og anpartsselskaber Beskatning af aktie- og anpartsselskaber Ændringer i Årsregnskabsloven Årsregnskabslov anno Ændringer i Lov Lov FSR's kommentarer til Lov 50 og Byrdekomiteen på regnskabsområdet Byrdekomiteens hovedanbefalinger Vedtagelse af nye ændringer til årsregnskabsloven (lov 100) FSR's synspunkter på lovforslag nr Forventninger til fremtidige lempelser Page 3

4 5.5 Delkonklusion FORSLAG TIL NY DANSK SELSKABSLOV Hvorfor modernisere selskabslovgivningen Udvalgets arbejde Forslaget til ny opbygning af selskabslov Stiftelse Selskabskapitalens størrelse Indbetaling af selskabskapital Aktionærlån og selvfinansiering Øvrige forhold Kommentarer til forslag til ny selskabslov Delkonklusion REVISORS ROLLE I SMV SEGMENTET I DAG Spørgeskemaundersøgelse Opstart af virksomhed Kapitalforhold Risikovillighed Tidsperspektiv Aflønningsbehov Forventninger til revisor Andre informationskanaler Revisors rolle i SMV segmentet i dag Delkonklusion REVISORS UDFORDRINGER I FREMTIDEN IASB vs. årsregnskabsloven Page 4

5 8.1.1 Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Ophævelse af revisionspligten for klasse B virksomheder Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Ændringer til selskabsretten Spørgeskemaundersøgelsen Eksterne udsagn Revisor eller rådgiver Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag LITTERATURLISTE Page 5

6 1. Problemformulering 1.1 Indledning Danmark har igennem de senere år oplevet en stabil fremgang i samfundsøkonomien. Det er en udvikling, som på områder afviger positivt fra vores omkringliggende lande. Den positivitet, der har præget den danske økonomi, er ofte omtalt såvel i Danmark som generelt i Europa, hvor der er skelet til den danske regering og Danmark som værende et forgangsland på områder for økonomiske reformer. Denne positive udvikling, som Danmark har oplevet, kan i høj grad tilskrives regeringstiltag på forskellige områder. Den danske regering tager op igennem 1990 erne adskillige tiltag for at styrke den danske økonomi, hvor beskæftigelsen er den store udfordring, idet ledigheden er høj 1. I år 2003 viser effekten af halvfemsernes tiltag sig for alvor, og ledighedskurven bliver knækket 2. Danmark er nu i gang med en gylden periode, og regeringen begynder at rette fokus mod erhvervslivet. I år 2005 kommer der høringsforslag, som omhandler administrative lettelser for primært små og mellemstore virksomheder i form af bl.a. ændringer til anparts- og aktieselskabsloven. Danmark er et udpræget iværksætterland, så hvis regeringens målsætning om at lette de administrative byrder for erhvervslivet skal slå igennem, må de være målrettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV segmentet) 3. Regeringsmålsætningen om administrative besparelser i milliardklassen for erhvervslivet er siden fulgt op med nye forslag og lovændringer, og lempelsespolitikken ser ud til at fortsætte. Udviklingen i Danmark sker samtidig med, at internationale organer arbejder med samme intentioner. Spørgsmålet er, hvordan de nye lempeligere regnskabsregler for virksomheder i Danmark påvirker erhvervslivet Page 6

7 Hvilke lempelser er der reelt sket, som SMV segmentet i Danmark kan mærke, og hvordan påvirker det revisors arbejde? Dette er typiske spørgsmål, som påvirker såvel nuværende som kommende virksomhedsejere, men det er ligeledes spørgsmål som påvirker revisionsbranchen, der løbende skal tilpasse sig den til en hver tid gældende lovgivning på området samt efterspørgsel fra branchens kunder. 1.2 Problemformulering I Danmark gælder der som altovervejende hovedregel ingen faste regler for, i hvilken juridisk form en virksomhed etableres og drives. Det står således ejer frit for at etablere sig i f.eks. personligt regi eller selskabsform. Der er de seneste år bl.a. vedtaget en længere række administrative lempelser, der har til hensigt at lette arbejdet for de erhvervsdrivende. Rækken af administrative lempelser til erhvervslivet syntes ikke at være tilendebragt, og spørgsmålet er, hvor langt regeringen er parat til at gå. Spørgsmålet er også, hvorvidt den danske regering med tiden får hjælp gennem internationalt samarbejde, idet udfordringen i Danmark hovedsageligt består i at tilgodese de mange små selskaber, der eksisterer, uden at det går ud over tilliden til selskaberne. Selskaber i SMV-segmentet udgør ca. 92 % af det samlede antal selskaber i Danmark, og SMVsegmentets omsætning udgør i 2007 ca. 57 % af omsætningen i hele dansk erhvervsliv(note). Der er således en stærk iværksætterkultur forankret i det danske samfund, som revisionsbranchen hidtil har haft et solidt greb om grundet tvungen revisionspligt for alle selskaber. Denne altovervejende revisionspligt ophæves i 2005, og måske er yderligere lempelser omkring revisionspligten på vej. Spørgsmålet er, hvordan dette vil påvirke revisionsbranchens forhold til kunderne i SMV segmentet. Page 7

8 Med udgangspunkt i ovenstående vil følgende hovedspørgsmål blive besvaret: Hvordan påvirker regeringens lempelsespolitik revisors rolle i SMV segmentet? Ovenstående hovedspørgsmål vil forsøges besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 1. I hvilken retning arbejder de internationale organer The International Accounting Standards Board (IASB) og Europen Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) med SMV segmentet? 2. Hvilke primære virksomhedsformer eksisterer i Danmark, og hvilke administrative lempelser er der i de foregående år vedtaget for disse? 3. Hvilke fordele og ulemper er vigtige at være bevidst om ved rådgivning af valg af virksomhedsform? 4. Hvilke udfordringer står revisionsbranchen over for i SMV-segmentet? 1.3 Formål og målgruppe Formålet med denne besvarelse, er ved hjælp af analyser, at besvare de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Analyserne har til formål at afdække, i hvilken retning der arbejdes mod i både internationalt samt nationalt med revision og regnskab for SMV-segmentet. Det er afslutningsvist formålet med besvarelsen at lede op til en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet i dag og i fremtiden. Besvarelsen henvender sig til revisorer, der beskæftiger sig med SMV-segmentet i Danmark. Page 8

9 Med udgangspunkt i ovenstående målgruppe, vil de mest anerkendte begreber ikke blive forklaret eller uddybet nærmere, da disse forventes kendt af målgruppen Model og Metodevalg Besvarelsen vil tage udgangspunkt i en beskrivelse af de internationale organer IASB og IFRAG. Det vil blive belyst, i hvilken retning disse organer arbejder mod med revision og regnskab for SMV segmentet i Europa. Formålet ved at inddrage de internationale organer er for det første at være i stand til at sammenholde den internationale udvikling med den danske. Derudover må det formodes, at den internationale udvikling ikke vil være uden betydning for udviklingen i Danmark. Besvarelsen vil herefter fokusere på udviklingen for SMV-segmentet i Danmark. Der vil blive beskrevet, hvilke primære ændringer der er vedtaget siden ændringerne af årsregnskabsloven i 2002 samt i nogen omfang blive diskuteret, hvorvidt de enkelte tiltag har opnået den ønskede effekt. Dette med henblik på senere i besvarelsen at skabe et samlet overblik over udviklingen. I den sidste del af besvarelsen beskrives, hvilke valg iværksættere står over for ved opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform. Besvarelsen vil fokusere på revisors rådgivning af kommende virksomhedsejere ved opstart af virksomhed. Formålet er bl.a. at kortlægge de behov og spørgsmål, det må forventes at revisor forholder sig til. Dette leder til besvarelsens afslutning, hvor der vil blive diskuteret forventninger til fremtiden i form af eventuel ny selskabslovgivning. Denne del af besvarelsen har til formål at belyse, hvilke udfordringer revisionsbranchen står overfor, hvordan branchen kan opfylde virksomhedsejernes behov i fremtiden, og hvordan revisors rolle harmonerer med udviklingen i lovgivningen. Page 9

10 Strukturen på besvarelsen er illustreret i figur 1. Revisors rolle historien International udvikling for SMV IASB og EFRAG Revisors rolle i dag Årsregnskabsloven Revisors udfordringer i fremtiden 2002 frem til i dag Konklusion Dansk selskabslovgivning forslag til ændringer Figur 1, strukturering af besvarelse I det omfang det i besvarelsen er relevant at henvise til yderligere dokumentation, vil der blive henvist til bagvedliggende bilagsmateriale. Løbende henvisning til anvendt litteratur vil fremgå i besvarelsen i form af fodnoter. Samlet oversigt over anvendt litteratur fremgår bagerst i besvarelsen, under afsnit Rammestyringsfaktorer I forbindelse med udarbejdelse af besvarelsen er der inden påbegyndelsen foretaget en række overvejelser 4. En del af disse overvejelser omhandler, hvilke regler der er relevante for besvarelsen 5. Der er i besvarelsen indhentet en række oplysninger via spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt revisorer, og er foretaget anonymt. 4 Opstilling af dette afsnit er bygget på Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 53 5 Ib Andersens "Den Skinbarlige Virkelighed" side 54 Page 10

11 Det eneste der er angivet, er hvilket revisionsfirma, respondenten er tilknyttet. Årsagen til at spørgeskemaundersøgelsen er foretaget anonymt, er med henblik på at fremme besvarelsesprocenten, og lysten til at fremhæve væsentlige problemstillinger Undersøgelsesdesign Valget af forskellige informationskilder vil påvirke udformningen af besvarelsen 6. Det er inden påbegyndelsen af besvarelsen besluttet, hvordan problemstillingen vurderes bedst at blive analyseret. Det er vurderet, hvorvidt de enkelte underspørgsmål bedst analyseres via primære eller sekundære kilder. Som tidligere nævnt vil der i besvarelsen blive fokuseret på perioden 2002 og frem til i dag. Det er relevant at inddrage forløbet fra vedtagelse af en ny årsregnskabslov frem til i dag, da forløbet skal danne grundlag for en diskussion om revisors rolle i SMV-segmentet. I forbindelse med undersøgelsesdesignet skal det endvidere fastlægges, hvilke former for kilder der skal anvendes med henblik på at besvare den opstillede problemstilling. Der vil i den første del af besvarelsen blive inddraget sekundært materiale i form af artikler, kommentarer fra eksterne organer, høringsforslag mv. For at være i stand til at besvare problemstillingen er det væsentligt at indhente informationer fra primære kilder omkring revisors rolle i SMV-segmentet. Disse informationer vil blive indhentet gennem spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, der vurderes at have indgående kendskab til SMV segmentet. 6 Ib Andersen "Den skinbarlige virkeligehed" side 61 Page 11

12 1.3.4 Dataindsamlingsmetoder Efter fastlæggelse af, hvad der ønskes undersøgt, og hvordan, er næste skridt at fastlægge, hvordan de nødvendige data bedst indsamles. Besvarelsens sekundære kilder vil blive indhentet via biblioteker, hjemmesider samt udleveret undervisningsmateriale på CMA studiet. Ved indsamling af disse data er det væsentligt at forholde sig kritisk til informationerne, da der er tale om data udarbejdet af tredjemand. Der er derudover anvendt sekundært materiale i form af lovtekster, vejledninger mv. Dette vurderes som værende neutral datainformation. De primære kilder er indhentet ved hjælp af kvantitative interviews i form af spørgeskemaundersøgelse. Disse skemaer består af en række åbne og lukkede spørgsmål. Der er i skemaerne mulighed for at uddybe svar, såfremt respondenten ønsker dette. Der er flere grunde til, at det er valgt at indhente flere kvantitative interviews frem for få kvalitative. Først og fremmest vil mængden af data, der fremkommer ved få kvantitative interviews være begrænset, og besvarelsens afsluttende del vil afhænge af få revisorers opfattelse og kommentarer. Ulempen ved at foretage kvantitative interviews er, at respondenterne ikke får mulighed for at fremhæve alle deres synspunkter, såfremt spørgeskemaet ikke er opstillet ud fra deres ideer. 1.4 Problemafgrænsning Aktie- og anpartsselskaber behandles under ét, idet forskellen i mellem de to selskabsformer begrænser sig til den selskabsretlige behandling. Gennemgangen af de skattemæssige regler vil tage udgangspunkt i anpartsselskabet, men i de tilfælde hvor forholdene adskiller sig mellem de to selskabsformer, vil det fremgå særskilt. Skatteregler vil kun blive belyst overordnet og i generelle termer. Page 12

13 Da SMV-segmentet overvejende indeholder regnskabsklasse B virksomheder, behandles større virksomheder ikke, og besvarelsen vil således udelukkende fokusere på selskaber, der er underlagt regnskabsklasse B 7. Ligeledes behandles virksomheder, der er underlagt speciallovgivning, som banker og forsikringsselskaber ikke. Der afgrænses fra behandling af kommanditselskaber, idet forskellen i mellem personligt ejet virksomhed og kommanditselskaber begrænser sig til den juridiske behandling. Herudover udgør kommanditselskaber en lille andel af det samlede antal registrerede aktive virksomheder. (4 Danmarks Statistik, Firmaer fordelt efter virksomhedsform og branche) Besvarelsen tager sit udgangspunkt i nugældende lovgivning, men i de tilfælde, hvor der foreligger forslag, vil disse blive inddraget med henblik på at give et nuanceret billede af udviklingen på området. Virksomheder og selskaber under konkurs vil ikke blive behandlet, idet det antages, at virksomheder eller selskaber ikke etableres med henblik på at gå konkurs. 1.5 Datagrundlag Datagrundlaget indeholder både subjektivt og objektivt materiale. Der tages kritisk stilling til den subjektive litteratur. Behandling af regnskabs- og skattemæssige samt selskabsretslige problemstillinger vil primært bygge på lovbekendtgørelser, cirkulærer, lovforberedende arbejder, domme, kendelser og afgørelser. Besvarelsen vil i sin helhed primært besvare problemstillingen ved behandling af kvalitativ data, og i mindre omfang indrage kvantitativ data. 7 Ifølge årsregnskabsloven definition på regnskabsklasser Page 13

14 2. Revisors rolle Dette afsnit har til formål at skabe indledningsvis indblik i revisors arbejde ved at skitsere revisors rolle ud fra det, der er mest relevant for besvarelsens problemstilling. Det er valgt at beskrive revisors rolle ud fra revisionens opståen. Derudover vil afsnittet kort beskrive enkelte artikler, der omhandler dele af problemstillingen omkring revisors rolle i SMV-segmentet. Dette har til formål senere i besvarelsen, at foretage sammenligninger mellem eksisterende materiale samt besvarelsens konklusioner. 2.1 Revisionens opståen På grund af de forhold, der gør sig gældende for en liberal samfundsøkonomi, vil erhvervslivet søge kapital til investeringer, udvikling og drift af virksomheder, hvilket som udgangspunkt vil blive indfriet af investorer. Incitamentet for investors indskud er troen på, at ledelsen i virksomheden kan skabe et større udbytte for investorer end ved en alternativ placering af likviditeten. Ledelsen får herigennem ansvar for at forvalte investors likviditet på bedste vis, dog med optimal profit for øje for investor. Dette kan kræve store og vigtige beslutninger foretaget af ledelsen, da investor som oftest ikke er en del af den daglige drift, og derfor ikke er til stede, når der skal træffes beslutninger i virksomheden. Det er dog ikke altid tilfældet, at der er sammenfald mellem ledelsens og investors interesser, hvorved ledelsen til tider har ført investor bag lyset. Dette har ført til både mindre og større regnskabsskandaler, hvor en af vor tids mest omtalte er Enron-skandalen 8, som medførte konkurs og tab af investors indskudte kapital. 8 Det amerikanske energiselskab Enron gik konkurs i Dette efter i en længere periode at have bogført fiktive indtægter samt udeladt gældsposter. I forbindelse med Enron-skandalen gik revisionsfirmaet Arthur Andersen også konkurs. Arthur Andersen var revisor for Enron, og var på det pågældende tidspunkt USA s femte største revisionsfirma. Page 14

15 Enron-skandalen er som nævnt en af nyere tids store regnskabsskandaler. Det forhold, at der kan være divergerende interesser, har dog skabt et behov hos investor om kontrol af ledelsens dispositioner langt tilbage i tiden. Dette har givet grobund for kontrolinstanser til at afdække netop det, og med udgangspunkt heri opstår revisorerhvervet. Denne form for kontrol af ledelsen er beskrevet i teorien om agentteorien, hvor ejeren (principalen) ønsker at føre løbende kontrol med ledelsen (agenten), illustreret i figur 2. Figur 2, agentteorien Kilde: Materialesamling for cand.merc.aud 2006, side 12 Revision opstår for over 200 år siden. Det er dog dengang ikke et hovederhverv, hvilket det først bliver 1837 i forbindelse med, at de kommunale instanser blev underlagt revision 9. I den resterende del af det 19. århundrede sker der en stigning i efterspørgslen på revision i form af indførsel af Konkursloven og Sparekasselovgivningen. 9 Plancer, CMA studiet, Revision efter år 2006 Page 15

16 Dette bliver startskuddet for revision som hovederhverv og i starten af 1900-tallet blev de første revisionsfirmaer stiftet 10. Med henblik på at skabe en ensartethed inden for revisionsområdet blev lov nr. 217 af 14. maj 1909 indført, også kaldet lov om autoriserede revisorer. Denne lov er stadig gældende, men den bliver løbende reguleret med den intention at ensrette lovgivningen blandt andet i EU, og herigennem skabe større tillid til professionen samt følge med samfundsudviklingen. Tilføjelserne og ændringerne er i følgende rækkefølge: - Lov nr. 220 af 27. maj 1970 (anerkendelse af titlen registreret revisor) 11 - Lov nr. 302 af 30. april 2003 (forening af LSR 12 og LRR 13 - heriblandt henstilling om kvalitetssikring og revisors uafhængighed) Den sidste lovændring fra 2003 er hovedsageligt baseret på EU s Greenpaper fra 1996, som har til hensigt at styrke tillid, uafhængighed og habilitet til revisorerhvervet. Dette tiltag skal blandt andet ses i lyset af førnævnte regnskabsskandaler, heriblandt Enron-skandalen. Især begrebet uafhængighed bliver skærpet i Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (RL), hvor den tidligere generelle uafhængighed blev afskaffet, og der blev indført konkret uafhængighed, som er meget nøjagtig beskrevet i RL Plancer, CMA studiet, Revision efter år Revision koncept og teori, side Lov om statsautoriserede revisorer 13 Lov om registrerede revisorer Page 16

17 Det fremgår således af RL 11 stk. 1, at: revisor ikke må udføre opgaver som omhandlet i 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Denne regel er altid opfyldt af forhold beskrevet i RL 11, stk. 2 og kan være opfyldt af forhold nævnt under RL 11, stk. 3. For nærmere beskrivelse af RL 11 stk. 2 og stk. 3 henvises til omtalte lov. Det bør dog nævnes, at disse forhold afskærer revisor i langt højere grad fra at acceptere potentielle kunder end den tidligere generelle uafhængighed, og stiller væsentlig større krav til selve acceptfasen hos revisor. Ved at basere lovgivningen på konkret uafhængighed opnås en mere klar adskillelse mellem på den ene side revisions- og erklæringsopgaver og på den anden side rådgivnings- og konsulentopgaver. 2.2 Eksisterende materiale Revisors rolle i SMV-segmentet har været til debat igennem adskillige år. Således udgiver Økonomiog Erhvervsministeriet helt tilbage i januar 2000 en længere artikel, som bærer overskriften "Verden er foranderlig" 14. Artiklen beskriver, hvilke ændringer revisors omverden oplever, og højst sandsynligt vil opleve de kommende år, i form at lovændringer og ændrede markedsforhold. Artiklen kommer ind på noget centralt, idet artiklen forholder sig til revisors kerneydelser revision og regnskabsmæssig assistance. Et væsentligt element i artiklen er udviklingen fra revisor til rådgiver, og balancegangen i den udvikling i forhold til fortsat at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Artiklen spår, at fremtiden bliver fyldt med ændringer og nye udfordringer for revisor. 14 Økonomi- og Erhvervsministeriet, artikel "Verden er foranderlig", 3. januar 2000 Page 17

18 I de efterfølgende år bliver revisors arbejde og funktion ofte diskuteret i diverse medier. Årsagen skyldes den lange række af lovændringer, der sker inden for regnskab og revision i året 2002 og frem til i dag. Branchens kernenydelse revision står for skud, og ophævelse af netop revisionspligten bliver ivrigt diskuteret At revisors kerneydelser og rolle i samfundet har været og stadig er under stor udvikling kommenteres også ofte af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers (FSR). Foreningens årlige revisorkonference i 2008 bærer således titlen "Revisors kerneydelser - i dag og i morgen" 17. Det fremgår af plancher fra konferencen, at FSR som brancheorganisation for revisorhvervet ser udviklingen gå i retning af mere rådgivning. Det fremgår endvidere, at FSR ser en stor udfordring for revisor i forhold til på den ene side at være rådgiver, og på den anden side at værne om branchens image som offentlighedens tillidsrepræsentant. 2.3 Delkonklusion Revision er et erhverv, der opstår for over 200 år siden. I forbindelse med vedtagelse af stadig flere love bliver revisionsydelsen stadig mere efterspurgt i løbet af det19. århundrede. Som følge af de forhold, der gør sig gældende for en liberal økonomis udvikling, bliver behovet for overvågning og kontrol af virksomhedens ledelse stadig mere aktuelt. Revisors rolle i forbindelse hermed beskrives bl.a. i teorien om "agentteorien", hvor ejeren ønsker at føre løbende kontrol med ledelsen. Revisors rolle har været igennem en del udvikling, men revision og regnskab har igennem mange år været hjørnestenen for revisors ydelser. 15 Erhversbladet, artikel "Virksomheder vil ikke undvære deres revisor" 26. juli Business.dk, artikel "Afskaffelse af revisionspligten er en fuser" 26. juli FSR's revisorkonference 2008, plancher offentliggjort på Page 18

19 Men revisors rolle, specielt i forhold til det store SMV segment i Danmark, har de senere år været til stor debat, og ændringer i lovgivningen på en række områder gør, at revisionsbranchen må tænke nye veje. Page 19

20 3. IASB og SMV segmentet Dette afsnit har til formål at belyse, i hvilken retning The International Standards Boards (IASB), arbejder med henblik på revision og regnskab for SMV segmentet. Informationer omkring IASB's arbejde er primært indhentet fra mødereferater, der er offentliggjort via internettet. IASB, er en uafhængig, privat oprettet udvikler af regnskabsstandarder, der er hjemmehørende i London. IASB er et regnskabsudvalg, der består af medlemmer fra 9 lande 18. Udvalget har i alt 14 medlemmer, som hver især er nøje udvalgt af bestyrelsesmedlemmerne i IASB. IASB er engageret i udvikling af et enkelt sæt forståelige og globalt retskraftige regnskabsstandarder i høj kvalitet 19. Udvalget samarbejder med nationale udviklere af regnskabsstandarder for at opnå ensartethed af regnskabsstandarder over hele verden. 3.1 IASB s udvikling af SMV standard IASB har igennem flere år arbejdet på at udvikle en særskilt IFRS (international Financial Reporting Standard) for private enheder. Det fremgår af mødereferater, at arbejdet allerede starter tilbage i år Der sker dog ikke meget de første år i processen, hvorfor vi skal hen til år 2004, hvor EU begynder at presse på, da det på europæisk plan ønskes at indføre større lempelser for SME segmentet 21. På et møde i IASB i januar 2005 bliver det besluttet at sætte yderligere skub i processen og projektet med udarbejdelse af en ensartet SME standard. Det besluttes at udvide arbejdsgruppen med flere medlemmer fra EU, samt på fremtidige møder at fremhæve arbejdet med en SME standard Ifølge IASB's egen hjemmeside "about us" 19 Ifølge IASB's egen hjemmeside "about us" 20 project summary - chronology 21 SME (small and medium enteties) er den engelske beskrivelse af SMV (små og mellemstore virksomheder) 22 discussions at the January 2005 IASB meeting Page 20

21 På dette tidspunkt bliver det også diskuteret, hvorvidt navnet SME er dækkende for udvalgets arbejde. Navnet på projektet ændres i maj 2008 til PE standard 23, idet udvalget finder det mere retvisende, at navnet på de omhandlende regnskabsstandarder afspejler målgruppen Høringsudkast fra IASB I perioden efter januar 2005 oprettes et udvalg, der arbejder under IASB med SME/ PE standard. Arbejdsgruppens første udkast fremvises i januar Det fremgår af mødereferater fra IASB, at det kommende år bruges på at diskutere arbejdsgruppens udkast og få identificeret styrker og svagheder. På et møde i februar 2007 bliver det besluttet at frigive det foreløbige udkast til SME/ PE standard. Udkastet bliver vedtaget i IASB med 13 stemmer for og 1 imod. Det bliver besluttet at udkastet offentliggøres som høringsudkast med deadline for kommentarer d. 30. november Målgruppen for SME/ PE standarden Det fremgår af høringsudkastet, som er på 254 sider, at standarden er påtænkt at omfatte alle virksomheder, der ikke har "Public accountability". Det vil sige virksomheder, som ikke er børsnoterede eller på vej til at blive børsnoterede samt finansielle virksomheder, som forvalter andres midler, herunder banker, forsikringsselskaber, pensionskasser og investeringsforeninger 25. Standarden er i det foreliggende udkast relativ omfangsrig, og kan derfor også rumme store virksomheder, som ikke er børsnoterede. I det foreliggende udkast overlades det til de enkelte lande, hvorvidt standarden kan anvendes af andre virksomheder. I og med at målgruppen defineres som virksomheder, der ikke har public accountability, bliver omfanget af målgruppen selvsagt meget stort. 23 PE (personal entities) 24 discussions at the May 2008 IASB meeting 25 exposure draft for SME, scope section 1 Page 21

22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremhæver dog, at der i stort set alle lande er langt flere virksomheder, som må betegnes som værende meget små, hvorfor standarden ikke er rettet mod virksomheder med ansatte, men nærmere Standardens grundelementer Standarden er i det foreliggende høringsudkast en såkaldt stand-alone standard. Med dette skal forstås, at standarden er tiltænkt som værende helt selvstændig i sin egen ramme. Det er meningen, at alle forhold via standarden reguleres fuldt ud, og der ikke skal være behov for anvendelse af andre specifikke standarder 27. Det fremgår dog af høringsudkastet, at der vil være henvisninger til fuld IFRS standard for følgende områder: - Hyperinflation - Aktiebaseret betaling - Landbrug - Delårsrapporter - Leasinggivers behandling af finansiel leasing Det overordnede tema i standarden er naturligvis lempelser. Udvalget har i høringsudkastet lagt vægt på, at målgruppen vil opleve færre oplysningskrav. 26 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen "Nyt om årsregnskabsloven og IFRS for SME" august exposure draft for SME, scope section 1 Page 22

23 Udvalget har i udkastet foreslået en række lempelser i forhold til fuld IFRS standard. Her kan eksempelvis nævnes: - Lempelser i forhold til IAS 39 - Ikke krav om aktivering af udviklingsomkostninger - Kun nedskrivning af goodwill, hvis indikationer på værdiforringelse - Indregning af kapitalandele i koncernregnskab til kostpris - Måling af dagsværdi i færre tilfælde - Indregning af pensionsforpligtelser direkte i resultatopgørelsen - Simplificering af indregning af finansiel leasing Hvorvidt de enkelte lempelser er til gavn, afhænger selvsagt af virksomhedens struktur Ej medtagede lempelser Det fremgår af mødereferater fra IASB, at der i forløbet frem til høringsudkastet er drøftet en række foreslåede lempelser, som ikke er medtaget i udkastet. Af disse kan nævnes: - Fritagelse fra koncernregnskabspligten - Indregning af alle leasingkontrakter som finansiel leasing - Undladelse af indregning af udskudt skat - Fritagelse for pengestrømsanalyse Status på SME/ PE standard I perioden efter fristen på høringsudkastet i november 2007 foregår der en lang række drøftelser afstedkommet af spørgsmål og kommentarer fra eksterne ekspertpaneler, der har kommenteret på høringsudkastet. Page 23

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere