NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT"

Transkript

1 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens formål Analysedesign Karakteristik af analysens målgruppe Fokus på virksomheder med produktinnovation Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Store virksomheder er oftere innovative end små Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Hovedresultater af analysen Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport Markedsintroduktioner skaber job Markedsintroduktioner giver positiv opmærksomhed og et stærkere brand Barrierer forhindrer innovative virksomheder i at realisere det fulde vækstpotentiale Mange virksomheder møder barrierer særligt de højinnovative Barrierer forsinker markedsintroduktioner Barrierer hæmmer jobskabelse, omsætning og eksport Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Især højinnovative virksomheder møder barrierer ved salg til det brede kundesegment Adgang til kapital er mest afgørende for unge, højinnovative virksomheder Højinnovative virksomheder har sværest ved at opnå ekstern finansiering Behov for at styrke strategisk ledelse og kommercielle kompetencer innovative virksomheder kan styrke den strategiske ledelse Innovative virksomheder kan styrke deres markedsindsigt... 44

3 3.6. Markedsmodning gennem test en nøgle til at overkomme barriererne Især højinnovative virksomheder tester deres løsning før markedsintroduktionen De innovative virksomheder tester med det kundesegment, de sælger til Litteraturliste Bilag Bilag B1. Baggrund for analysens faser Bilag B1.1. Etablering af teoretisk fundament Bilag B1.2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Bilag B1.3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Bilag B1.4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Bilag B2. Karakteristik af innovative virksomheder der møder barrierer Bilag B3. Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Bilag B3.1. Markedsintroduktioners betydning for øvrige innovative virksomheders beskæftigelse fordelt på kundesegmenter Bilag B3.2.a. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for højinnovative virksomheder Bilag B3.2.b. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for øvrige innovative virksomheder Bilag B4. Spørgeskema... 64

4 1. Indledning I Danmark skal der være de bedste vilkår for, at virksomheder kan udvikle og afsætte nye løsninger på det danske og udenlandske marked. Det er en central drivkraft for vækst og jobskabelse. Danmark er allerede i dag blandt de lande i verden, hvor der bliver investeret mest i forskning, udvikling og innovation. Men når det kommer til at bringe nye løsninger på markedet, er Danmark ikke blandt de førende lande. Hvert år introducerer knap halvdelen af danske virksomheder nye varer og tjenesteydelser på markedet. Det placerer kun Danmark lige over gennemsnittet i OECD. De internationale sammenligninger viser, at store danske virksomheder har en høj innovationsaktivitet og generelt har en høj omsætning fra nye løsninger. Det samme gør sig dog ikke gældende for de danske små og mellemstore virksomheder. Sammenlignet med virksomheder af samme størrelse i andre EU-lande er de ikke lige så gode til at generere omsætning fra de nye løsninger, som de introducerer på markedet. Det er udtryk for, at det ikke er tilstrækkeligt kun at investere mange offentlige og private midler i innovation. Der skal også være en stærk efterspørgsel og gode muligheder for at introducere nye, innovative løsninger. Så både virksomhederne, forbrugerne og samfundsøkonomien får glæde af investeringerne i forskning, udvikling og innovation. Der er en række barrierer forbundet med at introducere nye løsninger, hvilket hæmmer virksomhedernes muligheder for at slå igennem på markedet og skabe vækst. Barriererne rammer i særlig grad nye og højinnovative virksomheder. Det er barrierer, som offentlige tiltag løbende forsøger at reducere. Til det arbejde er der brug for solid og opdateret viden om de konkrete faktorer, der hæmmer en effektiv afsætning af nye løsninger på markedet. Det er hovedfokus for denne baggrundsrapport. 1.1 Rapportens formål For at etablere solid og opdateret viden til brug for Markedsmodningsfondens 1 fremadrettede arbejde har Erhvervsstyrelsen i 2013 gennemført en analyse af danske virksomheders markedsintroduktion af nye løsninger. Formålet med analysen er at identificere væksthæmmende barrierer for virksomheder i forbindelse med markedsintroduktioner. Analysen har samtidig til formål at undersøge, hvilke konsekvenser barriererne har for virksomhederne og samfundsøkonomien. 1 Se mere om Markedsmodningsfonden på 1

5 Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder inden for de internationalt konkurrenceudsatte erhverv, interviews med virksomheder, kommercielle og finansielle eksperter samt materiale fra Markedsmodningsfondens forløber, Fornyelsesfonden. Analysen baserer sig desuden på en rig forskningslitteratur, der beskæftiger sig med virksomheders markedsintroduktioner fra en række vinkler. Analysen frembringer helt ny viden om de udfordringer, der er forbundet med at bringe nye løsninger på markedet, da der ikke tidligere er lavet en så omfattende analyse af markedsmodning. Denne rapport er en baggrundsrapport, der har til formål at uddybe analysens hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Baggrundsrapporten giver samtidig indblik i den anvendte metode og de data, der ligger til grund for analysen. Kapitel 2 beskriver analysens målgruppe, som udgøres af innovationsaktive virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv ud fra virksomhedernes besvarelser om deres innovationsaktivitet, økonomiske nøgletal, branchetilhør mv. Kapitel 3 gennemgår og uddyber de hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Kapitlet følger hovedrapportens opbygning. Afsnit 3.1 gennemgår beregningen af de økonomiske gevinster for både virksomheder og samfundet af, at danske innovative virksomheder bringer nye produkter og services på markedet. Afsnit 3.2 gennemgår beregningen af de økonomiske konsekvenser af væksthæmmende barrierer, når det måles på virksomhedernes omsætning og jobskabelse. Afsnit 3.3 analyserer omfanget af træghed i markedet. Afsnittet redegør for, hvordan forskellige typer af kunder agerer overfor de innovative virksomheder, og hvordan barrierer for de innovative virksomheder opstår. Afsnit 3.4 analyserer adgang til ekstern kapital. Afsnittet har særligt fokus på at afdække, hvilke innovative virksomheder, der er mest afhængige af ekstern kapital. Afsnit 3.5 analyserer de innovative virksomheders adfærd i forhold til strategisk ledelse og kommercielle kompetencer. Afsnittet gennemgår, hvordan virksomhederne selv og en række eksperter vurderer den kompetencemæssige situation internt i virksomhederne. Afsnit 3.6 redegør for, hvordan strategisk brug af test i forbindelse med markedsintroduktion af nye løsninger er en måde at mindske barrierer for innovative virksomheder. Afsnittet analyserer blandt andet, hvor udbredt brugen af test er blandt de danske innovative virksomheder. 2

6 1.2 Analysedesign Analysen af markedsintroduktioner er gennemført i faser. I de indledende faser er forskningslitteraturen gennemgået for at etablere et teoretisk fundament for analysen, og potentielle barrierer for markedsintroduktioner er blevet kortlagt. Disse faser har givet vigtige input til de efterfølgende faser, hvor nye data er indsamlet og kvantitative samt kvalitative analyser er blevet gennemført, jf. figur 1.1. Figur 1.1. Analysens 4 faser 1. Etablering af teoretisk fundament Geoffrey Moore (1991). Crossing the Chasm Litteraturstudie af DEA for Erhvervsstyrelsen (2013). Dødens gab mellem opfindelser og innovation. 2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Deloitte for Erhvervsstyrelsen (2012). Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden Gennemgang af materiale fra Fornyelsesfonden Interviews med virksomheder, der har modtaget støtte fra Fornyelsesfonden 3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Spørgeskemaundersøgelse blandt ca danske virksomheder 4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Interview med tidligere direktører i nu lukkede virksomheder Interview med investorer og kommercielle eksperter Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder indenfor internationalt konkurrenceudsatte erhverv er analysens hjørnesten, som resultaterne i stort omfang er baseret på (spørgsmål i undersøgelsen fremgår af bilag B4.). Resultater vedrørende ledelse og kommercielle kompetencer baserer sig dog i højere grad på indsigter fra forskningslitteraturen, ekspertvurderinger og interviews med investorer og kommercielle eksperter. Baggrunden for hver fase i analysen er beskrevet mere indgående i bilag B1. 3

7 2. Karakteristik af analysens målgruppe Analysen baserer sig i hovedtræk på en spørgeskemaundersøgelse blandt innovative virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv 2 med mindst 2 ansatte. I Danmark er der ca virksomheder, der opfylder de krav til branchetilhørsforhold og størrelse. De udgør undersøgelsens population. Der er gennemført interviews med knap virksomheder, som udgør et repræsentativt udsnit af virksomhederne i populationen. Da stikprøven er repræsentativ giver det mulighed for at overføre resultaterne til populationen. Kun en del af de virksomheder i stikprøven indgår i analysens målgruppe, som består af virksomheder, der har introduceret innovative løsninger på markedet i perioden De efterfølgende afsnit beskriver karakteristika for virksomhederne i målgruppen samt de innovative løsninger, virksomhederne har introduceret på markedet. Karakteristika for virksomhederne i den samlede stikprøve samt metodiske beskrivelser af spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag B Fokus på virksomheder med produktinnovation Et af de primære formål med spørgeskemaundersøgelsen er at få et indblik i, hvordan innovative virksomheder oplever processen med at få deres innovationer ud på markedet. Det drejer sig særligt om, i hvilket omfang virksomhederne møder barrierer, når de introducerer nye, innovative produkter og services. Desuden har undersøgelsen til formål at kortlægge, hvilke konsekvenser disse barrierer har for virksomhedernes muligheder for at vinde indpas på markedet. Undersøgelsen stiller også skarpt på, i hvilket omfang og hvordan den nye løsning tilpasses et bredt kundesegment, fx i form af testforløb med potentielle kunder. Analysens målgruppe består af to undergrupper af virksomheder, som er karakteriseret ved at have arbejdet med produktinnovation i perioden Virksomheder der ikke har arbejdet med produktinnovation eller udelukkende har arbejdet med procesinnovation, organisatorisk innovation eller markedsføringsinnovation er udeladt i analysen. Den treårige periode er valgt, for at gøre undersøgelsens resultater mest muligt sammenlignelige med Eurostat s innovationsundersøgelse 3. Samtidig er den senest tilgængelige periode, hvilket giver virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at besvare de forholdsvist detaljerede spørgsmål omkring deres seneste markedsintroduktion i perioden. De to undergrupper er karakteriseret ved at være: Virksomheder som har introduceret en ny, innovativ løsning på markedet i perioden (gruppe 1). 2 Se bilag B1.3. for en detaljeret beskrivelse af hvilke erhverv, der er defineret som internationalt konkurrenceudsatte i denne analyse. 3 Community Innovation Survey (CIS). For mere information se 4

8 Virksomheder som har afbrudt udviklingen af en innovation, der ellers var tæt på markedsintroduktion (gruppe 2). De to grupper består til sammen af knap virksomheder i stikprøven svarende til 34 pct., jf. figur 2.1. Det svarer til, at omtrent virksomheder med minimum 2 ansatte i hele populationen af virksomhederne i de internationalt konkurrenceudsatte erhverv har bragt nye løsninger på markedet i perioden fra 2010 til De øvrige virksomheder som ikke har introduceret nye, innovative løsninger i perioden , og som heller ikke har arbejdet med det har udelukkende besvaret en række baggrundsspørgsmål. De er ikke med i analysens målgruppe. Figur 2.1. Fordeling af virksomheder i stikprøven Interviewene er gennemført med virksomhedernes administrerende direktør, udviklingschef eller økonomichef. De er blevet spurgt ind til virksomhedens seneste markedsintroduktion i perioden. Mange virksomheder har haft flere markedsintroduktioner i perioden Tilgangen med at spørge til den seneste markedsintroduktion er valgt for at få det mest retvisende billede af omfanget af barriererne og bidraget fra markedsintroduktioner. Metoden gør, at besvarelserne ikke er påvirket af, om det var en meget eller mindre succesfuld innovation. 13 pct. af de virksomheder der har introduceret innovationer på markedet i perioden har i samme periode afbrudt andre innovationsforløb, der ellers var tæt på en markedsintroduktion. For disse virksomheder er fokus udelukkende på markedsintroduktionen, der lykkes. Virksomhederne har ikke besvaret spørgsmål om de afbrudte innovationsforløb og indgår således kun i analysens gruppe 1. 5

9 Gruppe 2 bruges i begrænset omfang i analysen. Analysen af denne undergruppe viser, at de virksomheder der har afbrudt innovationer har mødt barrierer, der ikke adskiller sig markant, fra de barrierer som virksomheder med markedsintroduktioner møder. Gruppe 2 bliver derfor primært brugt til at give et billede af det tab, som virksomhederne får, når de må afbryde markedsintroduktionen af en ny løsning Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Analysens primære målgruppe er de godt virksomheder, som har introduceret innovationer på markedet i perioden Disse virksomheder betegnes fremadrettet som innovative virksomheder. Da stikprøven er repræsentativ, gælder stikprøvens resultater også for virksomheder i hele populationen. De innovative virksomheder og deres markedsintroduktioner beskrives nærmere i dette afsnit. De innovative virksomheder klarer sig generelt godt i perioden forud for deres markedsintroduktion i forhold til øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner i perioden Det har ikke været muligt at give en karakteristik af virksomhedernes økonomiske resultater i perioden , da der endnu ikke foreligger regnskabsdata for denne periode. Målt på andelen af vækstvirksomheder klarede de innovative virksomheder sig generelt bedre i perioden end virksomheder uden markedsintroduktioner. 4,2 pct. af de innovative virksomheder var karakteriseret som vækstvirksomheder i 2010 mod 3,1 pct. af de øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner. En vækstvirksomhed er defineret ved at have en gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på mindst 20 pct. over en treårig periode. At de innovative virksomheder klarede sig godt forud for markedsintroduktionen ses også af en fordeling af virksomhedernes gennemsnitlige årlige vækstrate i både beskæftigelse og omsætning i perioden De innovative virksomheder udgør sammenlagt 35 pct. af den samlede stikprøve, men inddeles virksomhederne efter vækst i perioden, fremgår det tydeligt, at de innovative virksomheder fylder relativt mere i vækstintervallerne i den positive ende af skalaen, jf. figur 2.2.a. og figur 2.2.b. 6

10 Figur 2.2.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.2.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder 7

11 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Resultatet er særligt udtalt for vækstraterne i omsætning, hvor knap 70 pct. af gruppen af virksomheder med en vækstrate over 100 pct. består af innovative virksomheder Store virksomheder er oftere innovative end små En fordeling af de innovative virksomheder på størrelse viser, at andelen af innovative virksomheder stiger med størrelsen. Andelen af innovative virksomheder er således størst i gruppen af virksomheder med mere end 250 ansatte. Her er 45 pct. karakteriseret som innovative i perioden Der er dog meget få virksomheder i denne gruppe, hvilket kan være med til at gøre resultatet mere usikkert. Blandt de mindre virksomheder med 2-10 ansatte som udgør langt den største gruppe i populationen af virksomheder er pct. innovative, jf. figur 2.3.a. Fordeles virksomhederne derimod på alder, er innovation nogenlunde lige udbredt inden for forskellige aldersgrupper. Andelen af innovative virksomheder ligger mellem 32 og 35 pct. for både nyetablerede virksomheder samt yngre og ældre virksomheder, jf. figur 2.3.b. Figur 2.3.a. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på størrelsesgrupper Pct ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 250 ansatte 8

12 Figur 2.3.b. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på aldersgrupper Pct år 6-10 år år 21+ år 2.4. Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner Virksomhederne er blevet bedt om at angive, om de tilhører et af de otte erhvervsområder, som regeringen har identificeret som danske styrkepositioner 4. Det svarer 59 pct. af de innovative virksomheder, at de gør. Det er et fællestræk for stort set alle styrkepositioner, at de har en større andel innovative virksomheder end den øvrige del af de internationalt konkurrenceudsatte erhverv i Danmark. Kun inden for Maritime erhverv samt Turisme og oplevelsesøkonomi er der en mindre andel innovative virksomheder end blandt virksomheder, der ikke har tilknytning til de identificerede styrkepositioner. Seks ud af otte styrkepositioner er således mere innovative end de øvrige virksomheder uden for styrkepositionerne. Innovationsaktiviteten er særligt høj inden for IKT og digitalisering samt Energi og klimaløsninger, hvor mere end halvdelen af virksomhederne var innovative i perioden , jf. figur Områderne består af Sundheds- og Velfærdløsninger, Energi og Klima, Vand, bio og miljø, Ikt og digitalisering, Kreative erhverv og design, Turisme og oplevelsesøkonomi, Fødevarer samt Maritime erhverv. 9

13 Figur 2.4. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på danske styrkepositioner Andel innovative virksomheder i øvrige internationalt konkurrenceudsatte erhverv IKT og digitalisering Energi og klimaløsninger Sundhed og velfærdsløsninger Vand, bio og miljø Fødevarer Pct. Kreative erhverv og design Turisme og Oplevelsesøkonomi Maritime erhverv 2.5. De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan For ca. 60 pct. af de virksomheder, der har introduceret nye, innovative løsninger på markedet i perioden har introduktionen fundet sted i 2012, mens der har været ca. 20 pct. i både 2010 og Det er blandt andet et resultat af den anvendte spørgeteknik, hvor de innovative virksomheder er bedt om at besvare spørgsmål om deres seneste innovation. 25 pct. af virksomhederne har haft mere end én markedsintroduktion i perioden , og derfor kan de virksomheder som har haft markedsintroduktioner i 2012 også have haft markedsintroduktioner i 2010 og En lille overvægt af innovationerne er karakteriseret ved at være helt nyudviklet i virksomheden. Mange innovationer er dog også udviklet som væsentlige ændringer af et eksisterende produkt eller en eksisterende service, jf. figur

14 Figur 2.5. Innovationstyper og nyhedsværdien Pct Nyudviklede produkter mv. i virksomheden Væsentlige ændringer af virksomhedens eksisterende produkter mv. Produkt Serviceydelse Forretningskoncept Produkter udgør den største andel af det samlede antal innovationer med 65 pct., mens 22 pct. er serviceydelser. En mindre andel (13 pct.) er koncepter, der indeholder både et produkt og en service. I disse tilfælde kan både produktet og servicen være innovationer, men det kan også være tilfældet, at kun den ene er en innovation, eller at ingen af delene er innovationer men at dét at sælge produkt og service sammen er et innovativt koncept. Blandt de innovative virksomheder med nyudviklede produkter mv. har en mindre gruppe angivet, at innovationen er helt ny på verdensplan. Denne gruppe af virksomheder betegnes i den efterfølgende analyse som højinnovative virksomheder. Disse virksomheder har ofte fokus på at udnytte og udvikle den nyeste teknologi, og deres innovationer stiller derfor ofte store krav til kundernes færdigheder og omstillingsparathed. På den baggrund har det været en hypotese i analysen, at de højinnovative virksomheder møder barrierer ved markedsintroduktion, som adskiller sig fra de barrierer, øvrige innovative virksomheder møder. Netop fordi de højinnovative virksomheder bringer en løsning på markedet, som ikke er set før, og som stiller krav til kundernes omstillingsparathed. De højinnovative virksomheder er derfor særligt i fokus gennem hele analysen. De højinnovative virksomheder udgør ca. 18 pct. af de innovative virksomheder, jf. figur

15 Figur 2.6. Andelen af højinnovative virksomheder og øvrige virksomheder i stikprøven 60 Øvrige innovative virksomheder Pct Højinnovative virksomheder 10 0 Innovationer, der er nye på verdensplan Innovationer, der er nye for virksomheden Innovationer, der er nye for virksomhedens marked De virksomheder der ikke er højinnovative betegnes som øvrige innovative virksomheder. Deres innovationer kan både være helt nye produkter eller væsentlige ændringer af eksisterende produkter, som er nye for virksomheden selv eller for dens marked men ikke på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen På samme vis som de innovative virksomheder generelt klarer sig bedre forud for markedsintroduktionen end øvrige virksomheder uden markedsintroduktion, jf. afsnit 2.2, så klarer de højinnovative virksomheder sig generelt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. Andelen af vækstvirksomheder i 2010 var 5,6 pct. blandt de højinnovative virksomheder mod 3,9 pct. blandt de øvrige innovative virksomheder. Ser vi på fordelingen af vækstraterne i beskæftigelse og omsætning i perioden giver det et billede af, at de højinnovative virksomheder generelt klarede sig lidt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. De højinnovative virksomheder udgør 18 pct. af de innovative virksomheder, men de højinnovative virksomheder fylder med nogle enkelte undtagelser relativt mere i de positive vækstintervaller sammenlignet med de negative vækstintervaller, jf. figur 2.7.a. og figur 2.7.b. 12

16 Figur 2.7.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.7.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i

17 2.7. Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Størstedelen af de innovative virksomheder angiver muligheden for mersalg som den primære drivkraft for, når de spørges til, hvad der har været motiverende for at introducere en ny løsning på markedet. Det gælder både for højinnovative og øvrige innovative virksomheder. De højinnovative virksomheder adskiller sig imidlertid fra de øvrige innovative virksomheder ved, at en større andel har været drevet af, at de har set kommercielle muligheder i en teknologi. De højinnovative virksomheder er altså i høj grad teknologifokuserede, hvilket kan give nogle særlige udfordringer, når deres produkt skal introduceres på markedet. De øvrige innovative virksomheder er ofte drevet af kundeopfordringer, hvilket kan give en større sikkerhed for, at der er efterspørgsel efter deres nye løsninger, jf. figur 2.8. Figur 2.8. Virksomhedernes motivation for innovation Mulighed for mersalg Nye muligheder i teknologi Opfordring fra kunder Samfundsudfordringer Udækkede behov i markedet Skift til nyt marked Idé fra samarbejdspartner Følge den løbende markedsudvikling Lovgivning Differentiere sig fra konkurrenter Nytænkning i en krisetid Andet Pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Anm.: Virksomhederne har angivet åbne svar, som er blevet placeret i nogle forudbestemte kategorier. Der er ikke tale om fuldstændigt gensidigt udelukkende svarkategorier. 14

18 3. Hovedresultater af analysen Dette kapitel uddyber de hovedresultater, som er præsenteret i Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. I kapitlet er desuden dokumentation for de beregningsmæssige resultater, som er analysens kerne. Hovedrapportens konklusioner er opridset i boks Boks Hovedresultater af analysen 1. I 2012 skabte innovationer som blev introduceret på markedet i perioden ca job. Højinnovative virksomheder skaber relativt flere job end øvrige innovative virksomheder pct. af de innovative virksomheder møder barrierer, når de vil introducere nye, innovative løsninger på markedet. Barriererne hæmmer eller forhindrer virksomhedernes markedsintroduktioner. Det estimeres, at markedsintroduktionerne ville kunne skabe yderligere job, hvis barriererne blev fjernet. 3. Højinnovative virksomheder der sælger til kunder fra det brede kundesegment skaber relativt flere job end højinnovative virksomheder, der udelukkende sælger til udviklingsorienterede kunder. Men det er vanskeligt at ekspandere salget til det brede kundesegment. 35 pct. af de højinnovative virksomheder der sælger til det brede marked har mødt barrierer hermed. 4. Unge, højinnovative virksomheder har et særligt stort behov for ekstern kapital til markedsintroduktionen, og de har sværere ved at få kapital via banker og offentlige støtteordninger end øvrige innovative virksomheder. 5. De innovative virksomheder undervurderer behovet for - og underinvesterer derfor i - kommercielle kompetencer og strategisk ledelse. 6. Ved at inddrage brugere og kunder i test af nye løsninger kan de højinnovative virksomheder styrke deres markedsindsigt. Hovedparten af de højinnovative virksomheder gør dermed brug af test før markedsintroduktionen. Men en forholdsvis stor gruppe af innovative virksomheder inddrager ikke kunder fra det brede kundesegment i test før markedsintroduktionen, hvilket for nogle vil påvirke deres muligheder for at skalere salget til denne kundegruppe Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst For virksomhederne tjener markedsintroduktionen af nye løsninger det primære formål at skabe vækst i omsætningen. Samtidig bidrager det til, at virksomhederne bevarer eller forbedrer positionen på markedet, øger salget af både nye og eksisterende produkter, og det skaber nye forretningsmuligheder. Men introduktionen af nye løsninger på markedet er også et vigtigt bidrag til jobskabelsen i Danmark. 15

19 Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport For hovedparten af både de højinnovative og de øvrige innovative virksomheder udgør omsætningen fra markedsintroduktion 1-20 pct. af virksomhedens samlede omsætning i Blandt de højinnovative virksomheder er der en lidt større andel, der angiver at markedsintroduktionen udgør hele forretningsgrundlaget, end det er tilfældet for de øvrige innovative virksomheder, jf. figur Figur Markedsintroduktioners bidrag til den samlede omsætning i Pct pct pct pct pct pct pct. 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Sammenlagt har de innovative virksomheder genereret markant omsætning fra deres markedsintroduktioner. De innovative virksomheder i populationen har samlet set skabt omsætning for 62 mia. kr., hvilket udgør ca. 2 pct. af den samlede produktionsværdi i danske virksomheder i Godt 33 pct. af virksomhederne sælger deres nye løsninger på eksportmarkedet. De højinnovative virksomheder er generelt mere internationalt orienterede end de øvrige innovative virksomheder. 44 pct. af de højinnovative virksomheder eksporterer deres nye løsninger mod 31 pct. af de øvrige innovative virksomheder. Til sammenligning var det 12 pct. af alle danske virksomheder, der havde eksport i Beregningen er lavet for virksomheder, der har angivet bidraget fra markedsintroduktionen til omsætningen samt virksomhedens omsætning i Fire observationer betragtes dog som outliers, idet bidraget fra deres markedsintroduktion til omsætningen er større end 1 mia. kr., og er udeladt af beregningen. 6 Udenrigsministeriet, SMV Statistik (TCSME4); Statistikbanken.dk, Generel firmastatistik (GF1). 16

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT 2 NÅR INNOVATIVE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning en nøgle til nye arbejdspladser

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

1. Indledning og ledelsesresume

1. Indledning og ledelsesresume 1. Indledning og ledelsesresume 1.1. Evalueringens baggrund og formål Fornyelsesfonden blev oprettet som en del af et politisk forlig i 2009 om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

pwc.dk Guldkorn til vækst Hvad skaber en vækstvirksomhed? v/kent Larsen, PwC

pwc.dk Guldkorn til vækst Hvad skaber en vækstvirksomhed? v/kent Larsen, PwC pwc.dk? v/kent Larsen, ? Indledning Kent Larsen statsautoriseret revisor hos i Aalborg Mange års erfaring med nordjyske vækstvirksomheder bl.a. fra Årets Ejerleder og Entrepreneur of the Year November

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer

Nordjysk Konjunkturbarometer 1 Nordjysk Konjunkturbarometer.RQMXQNWXUDQDO\VHJUXSSHQ,,QVWLWXWIRU(UKYHUYVVWXGLHU$DOERUJ8QLYHUVLWHW Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Lars Gelsing Carsten Stig Poulsen 1. Baggrund 2. kvartal 1999-3.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere