NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT"

Transkript

1 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens formål Analysedesign Karakteristik af analysens målgruppe Fokus på virksomheder med produktinnovation Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Store virksomheder er oftere innovative end små Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Hovedresultater af analysen Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport Markedsintroduktioner skaber job Markedsintroduktioner giver positiv opmærksomhed og et stærkere brand Barrierer forhindrer innovative virksomheder i at realisere det fulde vækstpotentiale Mange virksomheder møder barrierer særligt de højinnovative Barrierer forsinker markedsintroduktioner Barrierer hæmmer jobskabelse, omsætning og eksport Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Især højinnovative virksomheder møder barrierer ved salg til det brede kundesegment Adgang til kapital er mest afgørende for unge, højinnovative virksomheder Højinnovative virksomheder har sværest ved at opnå ekstern finansiering Behov for at styrke strategisk ledelse og kommercielle kompetencer innovative virksomheder kan styrke den strategiske ledelse Innovative virksomheder kan styrke deres markedsindsigt... 44

3 3.6. Markedsmodning gennem test en nøgle til at overkomme barriererne Især højinnovative virksomheder tester deres løsning før markedsintroduktionen De innovative virksomheder tester med det kundesegment, de sælger til Litteraturliste Bilag Bilag B1. Baggrund for analysens faser Bilag B1.1. Etablering af teoretisk fundament Bilag B1.2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Bilag B1.3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Bilag B1.4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Bilag B2. Karakteristik af innovative virksomheder der møder barrierer Bilag B3. Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Bilag B3.1. Markedsintroduktioners betydning for øvrige innovative virksomheders beskæftigelse fordelt på kundesegmenter Bilag B3.2.a. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for højinnovative virksomheder Bilag B3.2.b. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for øvrige innovative virksomheder Bilag B4. Spørgeskema... 64

4 1. Indledning I Danmark skal der være de bedste vilkår for, at virksomheder kan udvikle og afsætte nye løsninger på det danske og udenlandske marked. Det er en central drivkraft for vækst og jobskabelse. Danmark er allerede i dag blandt de lande i verden, hvor der bliver investeret mest i forskning, udvikling og innovation. Men når det kommer til at bringe nye løsninger på markedet, er Danmark ikke blandt de førende lande. Hvert år introducerer knap halvdelen af danske virksomheder nye varer og tjenesteydelser på markedet. Det placerer kun Danmark lige over gennemsnittet i OECD. De internationale sammenligninger viser, at store danske virksomheder har en høj innovationsaktivitet og generelt har en høj omsætning fra nye løsninger. Det samme gør sig dog ikke gældende for de danske små og mellemstore virksomheder. Sammenlignet med virksomheder af samme størrelse i andre EU-lande er de ikke lige så gode til at generere omsætning fra de nye løsninger, som de introducerer på markedet. Det er udtryk for, at det ikke er tilstrækkeligt kun at investere mange offentlige og private midler i innovation. Der skal også være en stærk efterspørgsel og gode muligheder for at introducere nye, innovative løsninger. Så både virksomhederne, forbrugerne og samfundsøkonomien får glæde af investeringerne i forskning, udvikling og innovation. Der er en række barrierer forbundet med at introducere nye løsninger, hvilket hæmmer virksomhedernes muligheder for at slå igennem på markedet og skabe vækst. Barriererne rammer i særlig grad nye og højinnovative virksomheder. Det er barrierer, som offentlige tiltag løbende forsøger at reducere. Til det arbejde er der brug for solid og opdateret viden om de konkrete faktorer, der hæmmer en effektiv afsætning af nye løsninger på markedet. Det er hovedfokus for denne baggrundsrapport. 1.1 Rapportens formål For at etablere solid og opdateret viden til brug for Markedsmodningsfondens 1 fremadrettede arbejde har Erhvervsstyrelsen i 2013 gennemført en analyse af danske virksomheders markedsintroduktion af nye løsninger. Formålet med analysen er at identificere væksthæmmende barrierer for virksomheder i forbindelse med markedsintroduktioner. Analysen har samtidig til formål at undersøge, hvilke konsekvenser barriererne har for virksomhederne og samfundsøkonomien. 1 Se mere om Markedsmodningsfonden på 1

5 Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder inden for de internationalt konkurrenceudsatte erhverv, interviews med virksomheder, kommercielle og finansielle eksperter samt materiale fra Markedsmodningsfondens forløber, Fornyelsesfonden. Analysen baserer sig desuden på en rig forskningslitteratur, der beskæftiger sig med virksomheders markedsintroduktioner fra en række vinkler. Analysen frembringer helt ny viden om de udfordringer, der er forbundet med at bringe nye løsninger på markedet, da der ikke tidligere er lavet en så omfattende analyse af markedsmodning. Denne rapport er en baggrundsrapport, der har til formål at uddybe analysens hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Baggrundsrapporten giver samtidig indblik i den anvendte metode og de data, der ligger til grund for analysen. Kapitel 2 beskriver analysens målgruppe, som udgøres af innovationsaktive virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv ud fra virksomhedernes besvarelser om deres innovationsaktivitet, økonomiske nøgletal, branchetilhør mv. Kapitel 3 gennemgår og uddyber de hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Kapitlet følger hovedrapportens opbygning. Afsnit 3.1 gennemgår beregningen af de økonomiske gevinster for både virksomheder og samfundet af, at danske innovative virksomheder bringer nye produkter og services på markedet. Afsnit 3.2 gennemgår beregningen af de økonomiske konsekvenser af væksthæmmende barrierer, når det måles på virksomhedernes omsætning og jobskabelse. Afsnit 3.3 analyserer omfanget af træghed i markedet. Afsnittet redegør for, hvordan forskellige typer af kunder agerer overfor de innovative virksomheder, og hvordan barrierer for de innovative virksomheder opstår. Afsnit 3.4 analyserer adgang til ekstern kapital. Afsnittet har særligt fokus på at afdække, hvilke innovative virksomheder, der er mest afhængige af ekstern kapital. Afsnit 3.5 analyserer de innovative virksomheders adfærd i forhold til strategisk ledelse og kommercielle kompetencer. Afsnittet gennemgår, hvordan virksomhederne selv og en række eksperter vurderer den kompetencemæssige situation internt i virksomhederne. Afsnit 3.6 redegør for, hvordan strategisk brug af test i forbindelse med markedsintroduktion af nye løsninger er en måde at mindske barrierer for innovative virksomheder. Afsnittet analyserer blandt andet, hvor udbredt brugen af test er blandt de danske innovative virksomheder. 2

6 1.2 Analysedesign Analysen af markedsintroduktioner er gennemført i faser. I de indledende faser er forskningslitteraturen gennemgået for at etablere et teoretisk fundament for analysen, og potentielle barrierer for markedsintroduktioner er blevet kortlagt. Disse faser har givet vigtige input til de efterfølgende faser, hvor nye data er indsamlet og kvantitative samt kvalitative analyser er blevet gennemført, jf. figur 1.1. Figur 1.1. Analysens 4 faser 1. Etablering af teoretisk fundament Geoffrey Moore (1991). Crossing the Chasm Litteraturstudie af DEA for Erhvervsstyrelsen (2013). Dødens gab mellem opfindelser og innovation. 2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Deloitte for Erhvervsstyrelsen (2012). Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden Gennemgang af materiale fra Fornyelsesfonden Interviews med virksomheder, der har modtaget støtte fra Fornyelsesfonden 3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Spørgeskemaundersøgelse blandt ca danske virksomheder 4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Interview med tidligere direktører i nu lukkede virksomheder Interview med investorer og kommercielle eksperter Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder indenfor internationalt konkurrenceudsatte erhverv er analysens hjørnesten, som resultaterne i stort omfang er baseret på (spørgsmål i undersøgelsen fremgår af bilag B4.). Resultater vedrørende ledelse og kommercielle kompetencer baserer sig dog i højere grad på indsigter fra forskningslitteraturen, ekspertvurderinger og interviews med investorer og kommercielle eksperter. Baggrunden for hver fase i analysen er beskrevet mere indgående i bilag B1. 3

7 2. Karakteristik af analysens målgruppe Analysen baserer sig i hovedtræk på en spørgeskemaundersøgelse blandt innovative virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv 2 med mindst 2 ansatte. I Danmark er der ca virksomheder, der opfylder de krav til branchetilhørsforhold og størrelse. De udgør undersøgelsens population. Der er gennemført interviews med knap virksomheder, som udgør et repræsentativt udsnit af virksomhederne i populationen. Da stikprøven er repræsentativ giver det mulighed for at overføre resultaterne til populationen. Kun en del af de virksomheder i stikprøven indgår i analysens målgruppe, som består af virksomheder, der har introduceret innovative løsninger på markedet i perioden De efterfølgende afsnit beskriver karakteristika for virksomhederne i målgruppen samt de innovative løsninger, virksomhederne har introduceret på markedet. Karakteristika for virksomhederne i den samlede stikprøve samt metodiske beskrivelser af spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag B Fokus på virksomheder med produktinnovation Et af de primære formål med spørgeskemaundersøgelsen er at få et indblik i, hvordan innovative virksomheder oplever processen med at få deres innovationer ud på markedet. Det drejer sig særligt om, i hvilket omfang virksomhederne møder barrierer, når de introducerer nye, innovative produkter og services. Desuden har undersøgelsen til formål at kortlægge, hvilke konsekvenser disse barrierer har for virksomhedernes muligheder for at vinde indpas på markedet. Undersøgelsen stiller også skarpt på, i hvilket omfang og hvordan den nye løsning tilpasses et bredt kundesegment, fx i form af testforløb med potentielle kunder. Analysens målgruppe består af to undergrupper af virksomheder, som er karakteriseret ved at have arbejdet med produktinnovation i perioden Virksomheder der ikke har arbejdet med produktinnovation eller udelukkende har arbejdet med procesinnovation, organisatorisk innovation eller markedsføringsinnovation er udeladt i analysen. Den treårige periode er valgt, for at gøre undersøgelsens resultater mest muligt sammenlignelige med Eurostat s innovationsundersøgelse 3. Samtidig er den senest tilgængelige periode, hvilket giver virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at besvare de forholdsvist detaljerede spørgsmål omkring deres seneste markedsintroduktion i perioden. De to undergrupper er karakteriseret ved at være: Virksomheder som har introduceret en ny, innovativ løsning på markedet i perioden (gruppe 1). 2 Se bilag B1.3. for en detaljeret beskrivelse af hvilke erhverv, der er defineret som internationalt konkurrenceudsatte i denne analyse. 3 Community Innovation Survey (CIS). For mere information se 4

8 Virksomheder som har afbrudt udviklingen af en innovation, der ellers var tæt på markedsintroduktion (gruppe 2). De to grupper består til sammen af knap virksomheder i stikprøven svarende til 34 pct., jf. figur 2.1. Det svarer til, at omtrent virksomheder med minimum 2 ansatte i hele populationen af virksomhederne i de internationalt konkurrenceudsatte erhverv har bragt nye løsninger på markedet i perioden fra 2010 til De øvrige virksomheder som ikke har introduceret nye, innovative løsninger i perioden , og som heller ikke har arbejdet med det har udelukkende besvaret en række baggrundsspørgsmål. De er ikke med i analysens målgruppe. Figur 2.1. Fordeling af virksomheder i stikprøven Interviewene er gennemført med virksomhedernes administrerende direktør, udviklingschef eller økonomichef. De er blevet spurgt ind til virksomhedens seneste markedsintroduktion i perioden. Mange virksomheder har haft flere markedsintroduktioner i perioden Tilgangen med at spørge til den seneste markedsintroduktion er valgt for at få det mest retvisende billede af omfanget af barriererne og bidraget fra markedsintroduktioner. Metoden gør, at besvarelserne ikke er påvirket af, om det var en meget eller mindre succesfuld innovation. 13 pct. af de virksomheder der har introduceret innovationer på markedet i perioden har i samme periode afbrudt andre innovationsforløb, der ellers var tæt på en markedsintroduktion. For disse virksomheder er fokus udelukkende på markedsintroduktionen, der lykkes. Virksomhederne har ikke besvaret spørgsmål om de afbrudte innovationsforløb og indgår således kun i analysens gruppe 1. 5

9 Gruppe 2 bruges i begrænset omfang i analysen. Analysen af denne undergruppe viser, at de virksomheder der har afbrudt innovationer har mødt barrierer, der ikke adskiller sig markant, fra de barrierer som virksomheder med markedsintroduktioner møder. Gruppe 2 bliver derfor primært brugt til at give et billede af det tab, som virksomhederne får, når de må afbryde markedsintroduktionen af en ny løsning Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Analysens primære målgruppe er de godt virksomheder, som har introduceret innovationer på markedet i perioden Disse virksomheder betegnes fremadrettet som innovative virksomheder. Da stikprøven er repræsentativ, gælder stikprøvens resultater også for virksomheder i hele populationen. De innovative virksomheder og deres markedsintroduktioner beskrives nærmere i dette afsnit. De innovative virksomheder klarer sig generelt godt i perioden forud for deres markedsintroduktion i forhold til øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner i perioden Det har ikke været muligt at give en karakteristik af virksomhedernes økonomiske resultater i perioden , da der endnu ikke foreligger regnskabsdata for denne periode. Målt på andelen af vækstvirksomheder klarede de innovative virksomheder sig generelt bedre i perioden end virksomheder uden markedsintroduktioner. 4,2 pct. af de innovative virksomheder var karakteriseret som vækstvirksomheder i 2010 mod 3,1 pct. af de øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner. En vækstvirksomhed er defineret ved at have en gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på mindst 20 pct. over en treårig periode. At de innovative virksomheder klarede sig godt forud for markedsintroduktionen ses også af en fordeling af virksomhedernes gennemsnitlige årlige vækstrate i både beskæftigelse og omsætning i perioden De innovative virksomheder udgør sammenlagt 35 pct. af den samlede stikprøve, men inddeles virksomhederne efter vækst i perioden, fremgår det tydeligt, at de innovative virksomheder fylder relativt mere i vækstintervallerne i den positive ende af skalaen, jf. figur 2.2.a. og figur 2.2.b. 6

10 Figur 2.2.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.2.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder 7

11 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Resultatet er særligt udtalt for vækstraterne i omsætning, hvor knap 70 pct. af gruppen af virksomheder med en vækstrate over 100 pct. består af innovative virksomheder Store virksomheder er oftere innovative end små En fordeling af de innovative virksomheder på størrelse viser, at andelen af innovative virksomheder stiger med størrelsen. Andelen af innovative virksomheder er således størst i gruppen af virksomheder med mere end 250 ansatte. Her er 45 pct. karakteriseret som innovative i perioden Der er dog meget få virksomheder i denne gruppe, hvilket kan være med til at gøre resultatet mere usikkert. Blandt de mindre virksomheder med 2-10 ansatte som udgør langt den største gruppe i populationen af virksomheder er pct. innovative, jf. figur 2.3.a. Fordeles virksomhederne derimod på alder, er innovation nogenlunde lige udbredt inden for forskellige aldersgrupper. Andelen af innovative virksomheder ligger mellem 32 og 35 pct. for både nyetablerede virksomheder samt yngre og ældre virksomheder, jf. figur 2.3.b. Figur 2.3.a. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på størrelsesgrupper Pct ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 250 ansatte 8

12 Figur 2.3.b. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på aldersgrupper Pct år 6-10 år år 21+ år 2.4. Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner Virksomhederne er blevet bedt om at angive, om de tilhører et af de otte erhvervsområder, som regeringen har identificeret som danske styrkepositioner 4. Det svarer 59 pct. af de innovative virksomheder, at de gør. Det er et fællestræk for stort set alle styrkepositioner, at de har en større andel innovative virksomheder end den øvrige del af de internationalt konkurrenceudsatte erhverv i Danmark. Kun inden for Maritime erhverv samt Turisme og oplevelsesøkonomi er der en mindre andel innovative virksomheder end blandt virksomheder, der ikke har tilknytning til de identificerede styrkepositioner. Seks ud af otte styrkepositioner er således mere innovative end de øvrige virksomheder uden for styrkepositionerne. Innovationsaktiviteten er særligt høj inden for IKT og digitalisering samt Energi og klimaløsninger, hvor mere end halvdelen af virksomhederne var innovative i perioden , jf. figur Områderne består af Sundheds- og Velfærdløsninger, Energi og Klima, Vand, bio og miljø, Ikt og digitalisering, Kreative erhverv og design, Turisme og oplevelsesøkonomi, Fødevarer samt Maritime erhverv. 9

13 Figur 2.4. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på danske styrkepositioner Andel innovative virksomheder i øvrige internationalt konkurrenceudsatte erhverv IKT og digitalisering Energi og klimaløsninger Sundhed og velfærdsløsninger Vand, bio og miljø Fødevarer Pct. Kreative erhverv og design Turisme og Oplevelsesøkonomi Maritime erhverv 2.5. De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan For ca. 60 pct. af de virksomheder, der har introduceret nye, innovative løsninger på markedet i perioden har introduktionen fundet sted i 2012, mens der har været ca. 20 pct. i både 2010 og Det er blandt andet et resultat af den anvendte spørgeteknik, hvor de innovative virksomheder er bedt om at besvare spørgsmål om deres seneste innovation. 25 pct. af virksomhederne har haft mere end én markedsintroduktion i perioden , og derfor kan de virksomheder som har haft markedsintroduktioner i 2012 også have haft markedsintroduktioner i 2010 og En lille overvægt af innovationerne er karakteriseret ved at være helt nyudviklet i virksomheden. Mange innovationer er dog også udviklet som væsentlige ændringer af et eksisterende produkt eller en eksisterende service, jf. figur

14 Figur 2.5. Innovationstyper og nyhedsværdien Pct Nyudviklede produkter mv. i virksomheden Væsentlige ændringer af virksomhedens eksisterende produkter mv. Produkt Serviceydelse Forretningskoncept Produkter udgør den største andel af det samlede antal innovationer med 65 pct., mens 22 pct. er serviceydelser. En mindre andel (13 pct.) er koncepter, der indeholder både et produkt og en service. I disse tilfælde kan både produktet og servicen være innovationer, men det kan også være tilfældet, at kun den ene er en innovation, eller at ingen af delene er innovationer men at dét at sælge produkt og service sammen er et innovativt koncept. Blandt de innovative virksomheder med nyudviklede produkter mv. har en mindre gruppe angivet, at innovationen er helt ny på verdensplan. Denne gruppe af virksomheder betegnes i den efterfølgende analyse som højinnovative virksomheder. Disse virksomheder har ofte fokus på at udnytte og udvikle den nyeste teknologi, og deres innovationer stiller derfor ofte store krav til kundernes færdigheder og omstillingsparathed. På den baggrund har det været en hypotese i analysen, at de højinnovative virksomheder møder barrierer ved markedsintroduktion, som adskiller sig fra de barrierer, øvrige innovative virksomheder møder. Netop fordi de højinnovative virksomheder bringer en løsning på markedet, som ikke er set før, og som stiller krav til kundernes omstillingsparathed. De højinnovative virksomheder er derfor særligt i fokus gennem hele analysen. De højinnovative virksomheder udgør ca. 18 pct. af de innovative virksomheder, jf. figur

15 Figur 2.6. Andelen af højinnovative virksomheder og øvrige virksomheder i stikprøven 60 Øvrige innovative virksomheder Pct Højinnovative virksomheder 10 0 Innovationer, der er nye på verdensplan Innovationer, der er nye for virksomheden Innovationer, der er nye for virksomhedens marked De virksomheder der ikke er højinnovative betegnes som øvrige innovative virksomheder. Deres innovationer kan både være helt nye produkter eller væsentlige ændringer af eksisterende produkter, som er nye for virksomheden selv eller for dens marked men ikke på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen På samme vis som de innovative virksomheder generelt klarer sig bedre forud for markedsintroduktionen end øvrige virksomheder uden markedsintroduktion, jf. afsnit 2.2, så klarer de højinnovative virksomheder sig generelt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. Andelen af vækstvirksomheder i 2010 var 5,6 pct. blandt de højinnovative virksomheder mod 3,9 pct. blandt de øvrige innovative virksomheder. Ser vi på fordelingen af vækstraterne i beskæftigelse og omsætning i perioden giver det et billede af, at de højinnovative virksomheder generelt klarede sig lidt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. De højinnovative virksomheder udgør 18 pct. af de innovative virksomheder, men de højinnovative virksomheder fylder med nogle enkelte undtagelser relativt mere i de positive vækstintervaller sammenlignet med de negative vækstintervaller, jf. figur 2.7.a. og figur 2.7.b. 12

16 Figur 2.7.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.7.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i

17 2.7. Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Størstedelen af de innovative virksomheder angiver muligheden for mersalg som den primære drivkraft for, når de spørges til, hvad der har været motiverende for at introducere en ny løsning på markedet. Det gælder både for højinnovative og øvrige innovative virksomheder. De højinnovative virksomheder adskiller sig imidlertid fra de øvrige innovative virksomheder ved, at en større andel har været drevet af, at de har set kommercielle muligheder i en teknologi. De højinnovative virksomheder er altså i høj grad teknologifokuserede, hvilket kan give nogle særlige udfordringer, når deres produkt skal introduceres på markedet. De øvrige innovative virksomheder er ofte drevet af kundeopfordringer, hvilket kan give en større sikkerhed for, at der er efterspørgsel efter deres nye løsninger, jf. figur 2.8. Figur 2.8. Virksomhedernes motivation for innovation Mulighed for mersalg Nye muligheder i teknologi Opfordring fra kunder Samfundsudfordringer Udækkede behov i markedet Skift til nyt marked Idé fra samarbejdspartner Følge den løbende markedsudvikling Lovgivning Differentiere sig fra konkurrenter Nytænkning i en krisetid Andet Pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Anm.: Virksomhederne har angivet åbne svar, som er blevet placeret i nogle forudbestemte kategorier. Der er ikke tale om fuldstændigt gensidigt udelukkende svarkategorier. 14

18 3. Hovedresultater af analysen Dette kapitel uddyber de hovedresultater, som er præsenteret i Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. I kapitlet er desuden dokumentation for de beregningsmæssige resultater, som er analysens kerne. Hovedrapportens konklusioner er opridset i boks Boks Hovedresultater af analysen 1. I 2012 skabte innovationer som blev introduceret på markedet i perioden ca job. Højinnovative virksomheder skaber relativt flere job end øvrige innovative virksomheder pct. af de innovative virksomheder møder barrierer, når de vil introducere nye, innovative løsninger på markedet. Barriererne hæmmer eller forhindrer virksomhedernes markedsintroduktioner. Det estimeres, at markedsintroduktionerne ville kunne skabe yderligere job, hvis barriererne blev fjernet. 3. Højinnovative virksomheder der sælger til kunder fra det brede kundesegment skaber relativt flere job end højinnovative virksomheder, der udelukkende sælger til udviklingsorienterede kunder. Men det er vanskeligt at ekspandere salget til det brede kundesegment. 35 pct. af de højinnovative virksomheder der sælger til det brede marked har mødt barrierer hermed. 4. Unge, højinnovative virksomheder har et særligt stort behov for ekstern kapital til markedsintroduktionen, og de har sværere ved at få kapital via banker og offentlige støtteordninger end øvrige innovative virksomheder. 5. De innovative virksomheder undervurderer behovet for - og underinvesterer derfor i - kommercielle kompetencer og strategisk ledelse. 6. Ved at inddrage brugere og kunder i test af nye løsninger kan de højinnovative virksomheder styrke deres markedsindsigt. Hovedparten af de højinnovative virksomheder gør dermed brug af test før markedsintroduktionen. Men en forholdsvis stor gruppe af innovative virksomheder inddrager ikke kunder fra det brede kundesegment i test før markedsintroduktionen, hvilket for nogle vil påvirke deres muligheder for at skalere salget til denne kundegruppe Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst For virksomhederne tjener markedsintroduktionen af nye løsninger det primære formål at skabe vækst i omsætningen. Samtidig bidrager det til, at virksomhederne bevarer eller forbedrer positionen på markedet, øger salget af både nye og eksisterende produkter, og det skaber nye forretningsmuligheder. Men introduktionen af nye løsninger på markedet er også et vigtigt bidrag til jobskabelsen i Danmark. 15

19 Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport For hovedparten af både de højinnovative og de øvrige innovative virksomheder udgør omsætningen fra markedsintroduktion 1-20 pct. af virksomhedens samlede omsætning i Blandt de højinnovative virksomheder er der en lidt større andel, der angiver at markedsintroduktionen udgør hele forretningsgrundlaget, end det er tilfældet for de øvrige innovative virksomheder, jf. figur Figur Markedsintroduktioners bidrag til den samlede omsætning i Pct pct pct pct pct pct pct. 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Sammenlagt har de innovative virksomheder genereret markant omsætning fra deres markedsintroduktioner. De innovative virksomheder i populationen har samlet set skabt omsætning for 62 mia. kr., hvilket udgør ca. 2 pct. af den samlede produktionsværdi i danske virksomheder i Godt 33 pct. af virksomhederne sælger deres nye løsninger på eksportmarkedet. De højinnovative virksomheder er generelt mere internationalt orienterede end de øvrige innovative virksomheder. 44 pct. af de højinnovative virksomheder eksporterer deres nye løsninger mod 31 pct. af de øvrige innovative virksomheder. Til sammenligning var det 12 pct. af alle danske virksomheder, der havde eksport i Beregningen er lavet for virksomheder, der har angivet bidraget fra markedsintroduktionen til omsætningen samt virksomhedens omsætning i Fire observationer betragtes dog som outliers, idet bidraget fra deres markedsintroduktion til omsætningen er større end 1 mia. kr., og er udeladt af beregningen. 6 Udenrigsministeriet, SMV Statistik (TCSME4); Statistikbanken.dk, Generel firmastatistik (GF1). 16

1. Indledning og ledelsesresume

1. Indledning og ledelsesresume 1. Indledning og ledelsesresume 1.1. Evalueringens baggrund og formål Fornyelsesfonden blev oprettet som en del af et politisk forlig i 2009 om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer.

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. Af Lektor Jesper Lindgaard Christensen Institut for Erhvervsstudier og ACE 1 Indledning

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Nykredits ejerlederanalyse 2010. Indhold

Nykredits ejerlederanalyse 2010. Indhold Potentiale for vækst i ejerledede virksomheder Nykredits Ejerlederanalyse 2010 Indhold Executive Summary.......................................................... 3 Baggrund.................................................................

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere