NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT"

Transkript

1 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens formål Analysedesign Karakteristik af analysens målgruppe Fokus på virksomheder med produktinnovation Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Store virksomheder er oftere innovative end små Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Hovedresultater af analysen Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport Markedsintroduktioner skaber job Markedsintroduktioner giver positiv opmærksomhed og et stærkere brand Barrierer forhindrer innovative virksomheder i at realisere det fulde vækstpotentiale Mange virksomheder møder barrierer særligt de højinnovative Barrierer forsinker markedsintroduktioner Barrierer hæmmer jobskabelse, omsætning og eksport Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Især højinnovative virksomheder møder barrierer ved salg til det brede kundesegment Adgang til kapital er mest afgørende for unge, højinnovative virksomheder Højinnovative virksomheder har sværest ved at opnå ekstern finansiering Behov for at styrke strategisk ledelse og kommercielle kompetencer innovative virksomheder kan styrke den strategiske ledelse Innovative virksomheder kan styrke deres markedsindsigt... 44

3 3.6. Markedsmodning gennem test en nøgle til at overkomme barriererne Især højinnovative virksomheder tester deres løsning før markedsintroduktionen De innovative virksomheder tester med det kundesegment, de sælger til Litteraturliste Bilag Bilag B1. Baggrund for analysens faser Bilag B1.1. Etablering af teoretisk fundament Bilag B1.2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Bilag B1.3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Bilag B1.4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Bilag B2. Karakteristik af innovative virksomheder der møder barrierer Bilag B3. Salg til det brede kundesegment er vejen til vækst Bilag B3.1. Markedsintroduktioners betydning for øvrige innovative virksomheders beskæftigelse fordelt på kundesegmenter Bilag B3.2.a. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for højinnovative virksomheder Bilag B3.2.b. Hyppighed og betydning af barrierer ved markedsintroduktionen for øvrige innovative virksomheder Bilag B4. Spørgeskema... 64

4 1. Indledning I Danmark skal der være de bedste vilkår for, at virksomheder kan udvikle og afsætte nye løsninger på det danske og udenlandske marked. Det er en central drivkraft for vækst og jobskabelse. Danmark er allerede i dag blandt de lande i verden, hvor der bliver investeret mest i forskning, udvikling og innovation. Men når det kommer til at bringe nye løsninger på markedet, er Danmark ikke blandt de førende lande. Hvert år introducerer knap halvdelen af danske virksomheder nye varer og tjenesteydelser på markedet. Det placerer kun Danmark lige over gennemsnittet i OECD. De internationale sammenligninger viser, at store danske virksomheder har en høj innovationsaktivitet og generelt har en høj omsætning fra nye løsninger. Det samme gør sig dog ikke gældende for de danske små og mellemstore virksomheder. Sammenlignet med virksomheder af samme størrelse i andre EU-lande er de ikke lige så gode til at generere omsætning fra de nye løsninger, som de introducerer på markedet. Det er udtryk for, at det ikke er tilstrækkeligt kun at investere mange offentlige og private midler i innovation. Der skal også være en stærk efterspørgsel og gode muligheder for at introducere nye, innovative løsninger. Så både virksomhederne, forbrugerne og samfundsøkonomien får glæde af investeringerne i forskning, udvikling og innovation. Der er en række barrierer forbundet med at introducere nye løsninger, hvilket hæmmer virksomhedernes muligheder for at slå igennem på markedet og skabe vækst. Barriererne rammer i særlig grad nye og højinnovative virksomheder. Det er barrierer, som offentlige tiltag løbende forsøger at reducere. Til det arbejde er der brug for solid og opdateret viden om de konkrete faktorer, der hæmmer en effektiv afsætning af nye løsninger på markedet. Det er hovedfokus for denne baggrundsrapport. 1.1 Rapportens formål For at etablere solid og opdateret viden til brug for Markedsmodningsfondens 1 fremadrettede arbejde har Erhvervsstyrelsen i 2013 gennemført en analyse af danske virksomheders markedsintroduktion af nye løsninger. Formålet med analysen er at identificere væksthæmmende barrierer for virksomheder i forbindelse med markedsintroduktioner. Analysen har samtidig til formål at undersøge, hvilke konsekvenser barriererne har for virksomhederne og samfundsøkonomien. 1 Se mere om Markedsmodningsfonden på 1

5 Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder inden for de internationalt konkurrenceudsatte erhverv, interviews med virksomheder, kommercielle og finansielle eksperter samt materiale fra Markedsmodningsfondens forløber, Fornyelsesfonden. Analysen baserer sig desuden på en rig forskningslitteratur, der beskæftiger sig med virksomheders markedsintroduktioner fra en række vinkler. Analysen frembringer helt ny viden om de udfordringer, der er forbundet med at bringe nye løsninger på markedet, da der ikke tidligere er lavet en så omfattende analyse af markedsmodning. Denne rapport er en baggrundsrapport, der har til formål at uddybe analysens hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Baggrundsrapporten giver samtidig indblik i den anvendte metode og de data, der ligger til grund for analysen. Kapitel 2 beskriver analysens målgruppe, som udgøres af innovationsaktive virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv ud fra virksomhedernes besvarelser om deres innovationsaktivitet, økonomiske nøgletal, branchetilhør mv. Kapitel 3 gennemgår og uddyber de hovedresultater, der er præsenteret i hovedrapporten Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. Kapitlet følger hovedrapportens opbygning. Afsnit 3.1 gennemgår beregningen af de økonomiske gevinster for både virksomheder og samfundet af, at danske innovative virksomheder bringer nye produkter og services på markedet. Afsnit 3.2 gennemgår beregningen af de økonomiske konsekvenser af væksthæmmende barrierer, når det måles på virksomhedernes omsætning og jobskabelse. Afsnit 3.3 analyserer omfanget af træghed i markedet. Afsnittet redegør for, hvordan forskellige typer af kunder agerer overfor de innovative virksomheder, og hvordan barrierer for de innovative virksomheder opstår. Afsnit 3.4 analyserer adgang til ekstern kapital. Afsnittet har særligt fokus på at afdække, hvilke innovative virksomheder, der er mest afhængige af ekstern kapital. Afsnit 3.5 analyserer de innovative virksomheders adfærd i forhold til strategisk ledelse og kommercielle kompetencer. Afsnittet gennemgår, hvordan virksomhederne selv og en række eksperter vurderer den kompetencemæssige situation internt i virksomhederne. Afsnit 3.6 redegør for, hvordan strategisk brug af test i forbindelse med markedsintroduktion af nye løsninger er en måde at mindske barrierer for innovative virksomheder. Afsnittet analyserer blandt andet, hvor udbredt brugen af test er blandt de danske innovative virksomheder. 2

6 1.2 Analysedesign Analysen af markedsintroduktioner er gennemført i faser. I de indledende faser er forskningslitteraturen gennemgået for at etablere et teoretisk fundament for analysen, og potentielle barrierer for markedsintroduktioner er blevet kortlagt. Disse faser har givet vigtige input til de efterfølgende faser, hvor nye data er indsamlet og kvantitative samt kvalitative analyser er blevet gennemført, jf. figur 1.1. Figur 1.1. Analysens 4 faser 1. Etablering af teoretisk fundament Geoffrey Moore (1991). Crossing the Chasm Litteraturstudie af DEA for Erhvervsstyrelsen (2013). Dødens gab mellem opfindelser og innovation. 2. Kortlægning af barrierer og spørgeskemadesign Deloitte for Erhvervsstyrelsen (2012). Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden Gennemgang af materiale fra Fornyelsesfonden Interviews med virksomheder, der har modtaget støtte fra Fornyelsesfonden 3. Omfang og betydning af barrierer for markedsintroduktioner Spørgeskemaundersøgelse blandt ca danske virksomheder 4. Nuancering af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Interview med tidligere direktører i nu lukkede virksomheder Interview med investorer og kommercielle eksperter Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder indenfor internationalt konkurrenceudsatte erhverv er analysens hjørnesten, som resultaterne i stort omfang er baseret på (spørgsmål i undersøgelsen fremgår af bilag B4.). Resultater vedrørende ledelse og kommercielle kompetencer baserer sig dog i højere grad på indsigter fra forskningslitteraturen, ekspertvurderinger og interviews med investorer og kommercielle eksperter. Baggrunden for hver fase i analysen er beskrevet mere indgående i bilag B1. 3

7 2. Karakteristik af analysens målgruppe Analysen baserer sig i hovedtræk på en spørgeskemaundersøgelse blandt innovative virksomheder inden for internationalt konkurrenceudsatte erhverv 2 med mindst 2 ansatte. I Danmark er der ca virksomheder, der opfylder de krav til branchetilhørsforhold og størrelse. De udgør undersøgelsens population. Der er gennemført interviews med knap virksomheder, som udgør et repræsentativt udsnit af virksomhederne i populationen. Da stikprøven er repræsentativ giver det mulighed for at overføre resultaterne til populationen. Kun en del af de virksomheder i stikprøven indgår i analysens målgruppe, som består af virksomheder, der har introduceret innovative løsninger på markedet i perioden De efterfølgende afsnit beskriver karakteristika for virksomhederne i målgruppen samt de innovative løsninger, virksomhederne har introduceret på markedet. Karakteristika for virksomhederne i den samlede stikprøve samt metodiske beskrivelser af spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag B Fokus på virksomheder med produktinnovation Et af de primære formål med spørgeskemaundersøgelsen er at få et indblik i, hvordan innovative virksomheder oplever processen med at få deres innovationer ud på markedet. Det drejer sig særligt om, i hvilket omfang virksomhederne møder barrierer, når de introducerer nye, innovative produkter og services. Desuden har undersøgelsen til formål at kortlægge, hvilke konsekvenser disse barrierer har for virksomhedernes muligheder for at vinde indpas på markedet. Undersøgelsen stiller også skarpt på, i hvilket omfang og hvordan den nye løsning tilpasses et bredt kundesegment, fx i form af testforløb med potentielle kunder. Analysens målgruppe består af to undergrupper af virksomheder, som er karakteriseret ved at have arbejdet med produktinnovation i perioden Virksomheder der ikke har arbejdet med produktinnovation eller udelukkende har arbejdet med procesinnovation, organisatorisk innovation eller markedsføringsinnovation er udeladt i analysen. Den treårige periode er valgt, for at gøre undersøgelsens resultater mest muligt sammenlignelige med Eurostat s innovationsundersøgelse 3. Samtidig er den senest tilgængelige periode, hvilket giver virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at besvare de forholdsvist detaljerede spørgsmål omkring deres seneste markedsintroduktion i perioden. De to undergrupper er karakteriseret ved at være: Virksomheder som har introduceret en ny, innovativ løsning på markedet i perioden (gruppe 1). 2 Se bilag B1.3. for en detaljeret beskrivelse af hvilke erhverv, der er defineret som internationalt konkurrenceudsatte i denne analyse. 3 Community Innovation Survey (CIS). For mere information se 4

8 Virksomheder som har afbrudt udviklingen af en innovation, der ellers var tæt på markedsintroduktion (gruppe 2). De to grupper består til sammen af knap virksomheder i stikprøven svarende til 34 pct., jf. figur 2.1. Det svarer til, at omtrent virksomheder med minimum 2 ansatte i hele populationen af virksomhederne i de internationalt konkurrenceudsatte erhverv har bragt nye løsninger på markedet i perioden fra 2010 til De øvrige virksomheder som ikke har introduceret nye, innovative løsninger i perioden , og som heller ikke har arbejdet med det har udelukkende besvaret en række baggrundsspørgsmål. De er ikke med i analysens målgruppe. Figur 2.1. Fordeling af virksomheder i stikprøven Interviewene er gennemført med virksomhedernes administrerende direktør, udviklingschef eller økonomichef. De er blevet spurgt ind til virksomhedens seneste markedsintroduktion i perioden. Mange virksomheder har haft flere markedsintroduktioner i perioden Tilgangen med at spørge til den seneste markedsintroduktion er valgt for at få det mest retvisende billede af omfanget af barriererne og bidraget fra markedsintroduktioner. Metoden gør, at besvarelserne ikke er påvirket af, om det var en meget eller mindre succesfuld innovation. 13 pct. af de virksomheder der har introduceret innovationer på markedet i perioden har i samme periode afbrudt andre innovationsforløb, der ellers var tæt på en markedsintroduktion. For disse virksomheder er fokus udelukkende på markedsintroduktionen, der lykkes. Virksomhederne har ikke besvaret spørgsmål om de afbrudte innovationsforløb og indgår således kun i analysens gruppe 1. 5

9 Gruppe 2 bruges i begrænset omfang i analysen. Analysen af denne undergruppe viser, at de virksomheder der har afbrudt innovationer har mødt barrierer, der ikke adskiller sig markant, fra de barrierer som virksomheder med markedsintroduktioner møder. Gruppe 2 bliver derfor primært brugt til at give et billede af det tab, som virksomhederne får, når de må afbryde markedsintroduktionen af en ny løsning Innovative virksomheder klarer sig godt før markedsintroduktionen Analysens primære målgruppe er de godt virksomheder, som har introduceret innovationer på markedet i perioden Disse virksomheder betegnes fremadrettet som innovative virksomheder. Da stikprøven er repræsentativ, gælder stikprøvens resultater også for virksomheder i hele populationen. De innovative virksomheder og deres markedsintroduktioner beskrives nærmere i dette afsnit. De innovative virksomheder klarer sig generelt godt i perioden forud for deres markedsintroduktion i forhold til øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner i perioden Det har ikke været muligt at give en karakteristik af virksomhedernes økonomiske resultater i perioden , da der endnu ikke foreligger regnskabsdata for denne periode. Målt på andelen af vækstvirksomheder klarede de innovative virksomheder sig generelt bedre i perioden end virksomheder uden markedsintroduktioner. 4,2 pct. af de innovative virksomheder var karakteriseret som vækstvirksomheder i 2010 mod 3,1 pct. af de øvrige virksomheder uden markedsintroduktioner. En vækstvirksomhed er defineret ved at have en gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på mindst 20 pct. over en treårig periode. At de innovative virksomheder klarede sig godt forud for markedsintroduktionen ses også af en fordeling af virksomhedernes gennemsnitlige årlige vækstrate i både beskæftigelse og omsætning i perioden De innovative virksomheder udgør sammenlagt 35 pct. af den samlede stikprøve, men inddeles virksomhederne efter vækst i perioden, fremgår det tydeligt, at de innovative virksomheder fylder relativt mere i vækstintervallerne i den positive ende af skalaen, jf. figur 2.2.a. og figur 2.2.b. 6

10 Figur 2.2.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.2.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på innovative virksomheder og øvrige virksomheder i vækstintervaller, Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Innovative virksomheder Øvrige virksomheder 7

11 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Resultatet er særligt udtalt for vækstraterne i omsætning, hvor knap 70 pct. af gruppen af virksomheder med en vækstrate over 100 pct. består af innovative virksomheder Store virksomheder er oftere innovative end små En fordeling af de innovative virksomheder på størrelse viser, at andelen af innovative virksomheder stiger med størrelsen. Andelen af innovative virksomheder er således størst i gruppen af virksomheder med mere end 250 ansatte. Her er 45 pct. karakteriseret som innovative i perioden Der er dog meget få virksomheder i denne gruppe, hvilket kan være med til at gøre resultatet mere usikkert. Blandt de mindre virksomheder med 2-10 ansatte som udgør langt den største gruppe i populationen af virksomheder er pct. innovative, jf. figur 2.3.a. Fordeles virksomhederne derimod på alder, er innovation nogenlunde lige udbredt inden for forskellige aldersgrupper. Andelen af innovative virksomheder ligger mellem 32 og 35 pct. for både nyetablerede virksomheder samt yngre og ældre virksomheder, jf. figur 2.3.b. Figur 2.3.a. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på størrelsesgrupper Pct ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 250 ansatte 8

12 Figur 2.3.b. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på aldersgrupper Pct år 6-10 år år 21+ år 2.4. Innovationsaktiviteten er særligt høj indenfor de danske styrkepositioner Virksomhederne er blevet bedt om at angive, om de tilhører et af de otte erhvervsområder, som regeringen har identificeret som danske styrkepositioner 4. Det svarer 59 pct. af de innovative virksomheder, at de gør. Det er et fællestræk for stort set alle styrkepositioner, at de har en større andel innovative virksomheder end den øvrige del af de internationalt konkurrenceudsatte erhverv i Danmark. Kun inden for Maritime erhverv samt Turisme og oplevelsesøkonomi er der en mindre andel innovative virksomheder end blandt virksomheder, der ikke har tilknytning til de identificerede styrkepositioner. Seks ud af otte styrkepositioner er således mere innovative end de øvrige virksomheder uden for styrkepositionerne. Innovationsaktiviteten er særligt høj inden for IKT og digitalisering samt Energi og klimaløsninger, hvor mere end halvdelen af virksomhederne var innovative i perioden , jf. figur Områderne består af Sundheds- og Velfærdløsninger, Energi og Klima, Vand, bio og miljø, Ikt og digitalisering, Kreative erhverv og design, Turisme og oplevelsesøkonomi, Fødevarer samt Maritime erhverv. 9

13 Figur 2.4. Andelen af innovative virksomheder, fordelt på danske styrkepositioner Andel innovative virksomheder i øvrige internationalt konkurrenceudsatte erhverv IKT og digitalisering Energi og klimaløsninger Sundhed og velfærdsløsninger Vand, bio og miljø Fødevarer Pct. Kreative erhverv og design Turisme og Oplevelsesøkonomi Maritime erhverv 2.5. De fleste innovationer er nyudviklede produkter og nogle er helt nye på verdensplan For ca. 60 pct. af de virksomheder, der har introduceret nye, innovative løsninger på markedet i perioden har introduktionen fundet sted i 2012, mens der har været ca. 20 pct. i både 2010 og Det er blandt andet et resultat af den anvendte spørgeteknik, hvor de innovative virksomheder er bedt om at besvare spørgsmål om deres seneste innovation. 25 pct. af virksomhederne har haft mere end én markedsintroduktion i perioden , og derfor kan de virksomheder som har haft markedsintroduktioner i 2012 også have haft markedsintroduktioner i 2010 og En lille overvægt af innovationerne er karakteriseret ved at være helt nyudviklet i virksomheden. Mange innovationer er dog også udviklet som væsentlige ændringer af et eksisterende produkt eller en eksisterende service, jf. figur

14 Figur 2.5. Innovationstyper og nyhedsværdien Pct Nyudviklede produkter mv. i virksomheden Væsentlige ændringer af virksomhedens eksisterende produkter mv. Produkt Serviceydelse Forretningskoncept Produkter udgør den største andel af det samlede antal innovationer med 65 pct., mens 22 pct. er serviceydelser. En mindre andel (13 pct.) er koncepter, der indeholder både et produkt og en service. I disse tilfælde kan både produktet og servicen være innovationer, men det kan også være tilfældet, at kun den ene er en innovation, eller at ingen af delene er innovationer men at dét at sælge produkt og service sammen er et innovativt koncept. Blandt de innovative virksomheder med nyudviklede produkter mv. har en mindre gruppe angivet, at innovationen er helt ny på verdensplan. Denne gruppe af virksomheder betegnes i den efterfølgende analyse som højinnovative virksomheder. Disse virksomheder har ofte fokus på at udnytte og udvikle den nyeste teknologi, og deres innovationer stiller derfor ofte store krav til kundernes færdigheder og omstillingsparathed. På den baggrund har det været en hypotese i analysen, at de højinnovative virksomheder møder barrierer ved markedsintroduktion, som adskiller sig fra de barrierer, øvrige innovative virksomheder møder. Netop fordi de højinnovative virksomheder bringer en løsning på markedet, som ikke er set før, og som stiller krav til kundernes omstillingsparathed. De højinnovative virksomheder er derfor særligt i fokus gennem hele analysen. De højinnovative virksomheder udgør ca. 18 pct. af de innovative virksomheder, jf. figur

15 Figur 2.6. Andelen af højinnovative virksomheder og øvrige virksomheder i stikprøven 60 Øvrige innovative virksomheder Pct Højinnovative virksomheder 10 0 Innovationer, der er nye på verdensplan Innovationer, der er nye for virksomheden Innovationer, der er nye for virksomhedens marked De virksomheder der ikke er højinnovative betegnes som øvrige innovative virksomheder. Deres innovationer kan både være helt nye produkter eller væsentlige ændringer af eksisterende produkter, som er nye for virksomheden selv eller for dens marked men ikke på verdensplan Højinnovative virksomheder klarer sig bedre end øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen På samme vis som de innovative virksomheder generelt klarer sig bedre forud for markedsintroduktionen end øvrige virksomheder uden markedsintroduktion, jf. afsnit 2.2, så klarer de højinnovative virksomheder sig generelt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. Andelen af vækstvirksomheder i 2010 var 5,6 pct. blandt de højinnovative virksomheder mod 3,9 pct. blandt de øvrige innovative virksomheder. Ser vi på fordelingen af vækstraterne i beskæftigelse og omsætning i perioden giver det et billede af, at de højinnovative virksomheder generelt klarede sig lidt bedre end de øvrige innovative virksomheder forud for markedsintroduktionen. De højinnovative virksomheder udgør 18 pct. af de innovative virksomheder, men de højinnovative virksomheder fylder med nogle enkelte undtagelser relativt mere i de positive vækstintervaller sammenlignet med de negative vækstintervaller, jf. figur 2.7.a. og figur 2.7.b. 12

16 Figur 2.7.a. Gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelse, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i Figur 2.7.b. Gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætning, fordelt på højinnovative virksomheder og øvrige innovative virksomheder Pct Mindre end pct til -20 pct. -20 til -10 pct. -10 til 0 pct pct pct pct. Mere end 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsens spørgeskema. Anm.: Kun virksomheder med 5 eller flere ansatte i

17 2.7. Højinnovative virksomheder er drevet af teknologi øvrige innovative virksomheder af kunder Størstedelen af de innovative virksomheder angiver muligheden for mersalg som den primære drivkraft for, når de spørges til, hvad der har været motiverende for at introducere en ny løsning på markedet. Det gælder både for højinnovative og øvrige innovative virksomheder. De højinnovative virksomheder adskiller sig imidlertid fra de øvrige innovative virksomheder ved, at en større andel har været drevet af, at de har set kommercielle muligheder i en teknologi. De højinnovative virksomheder er altså i høj grad teknologifokuserede, hvilket kan give nogle særlige udfordringer, når deres produkt skal introduceres på markedet. De øvrige innovative virksomheder er ofte drevet af kundeopfordringer, hvilket kan give en større sikkerhed for, at der er efterspørgsel efter deres nye løsninger, jf. figur 2.8. Figur 2.8. Virksomhedernes motivation for innovation Mulighed for mersalg Nye muligheder i teknologi Opfordring fra kunder Samfundsudfordringer Udækkede behov i markedet Skift til nyt marked Idé fra samarbejdspartner Følge den løbende markedsudvikling Lovgivning Differentiere sig fra konkurrenter Nytænkning i en krisetid Andet Pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Anm.: Virksomhederne har angivet åbne svar, som er blevet placeret i nogle forudbestemte kategorier. Der er ikke tale om fuldstændigt gensidigt udelukkende svarkategorier. 14

18 3. Hovedresultater af analysen Dette kapitel uddyber de hovedresultater, som er præsenteret i Når nye løsninger skal på markedet Hovedrapport. I kapitlet er desuden dokumentation for de beregningsmæssige resultater, som er analysens kerne. Hovedrapportens konklusioner er opridset i boks Boks Hovedresultater af analysen 1. I 2012 skabte innovationer som blev introduceret på markedet i perioden ca job. Højinnovative virksomheder skaber relativt flere job end øvrige innovative virksomheder pct. af de innovative virksomheder møder barrierer, når de vil introducere nye, innovative løsninger på markedet. Barriererne hæmmer eller forhindrer virksomhedernes markedsintroduktioner. Det estimeres, at markedsintroduktionerne ville kunne skabe yderligere job, hvis barriererne blev fjernet. 3. Højinnovative virksomheder der sælger til kunder fra det brede kundesegment skaber relativt flere job end højinnovative virksomheder, der udelukkende sælger til udviklingsorienterede kunder. Men det er vanskeligt at ekspandere salget til det brede kundesegment. 35 pct. af de højinnovative virksomheder der sælger til det brede marked har mødt barrierer hermed. 4. Unge, højinnovative virksomheder har et særligt stort behov for ekstern kapital til markedsintroduktionen, og de har sværere ved at få kapital via banker og offentlige støtteordninger end øvrige innovative virksomheder. 5. De innovative virksomheder undervurderer behovet for - og underinvesterer derfor i - kommercielle kompetencer og strategisk ledelse. 6. Ved at inddrage brugere og kunder i test af nye løsninger kan de højinnovative virksomheder styrke deres markedsindsigt. Hovedparten af de højinnovative virksomheder gør dermed brug af test før markedsintroduktionen. Men en forholdsvis stor gruppe af innovative virksomheder inddrager ikke kunder fra det brede kundesegment i test før markedsintroduktionen, hvilket for nogle vil påvirke deres muligheder for at skalere salget til denne kundegruppe Markedsintroduktion af nye løsninger et vigtigt bidrag til vækst For virksomhederne tjener markedsintroduktionen af nye løsninger det primære formål at skabe vækst i omsætningen. Samtidig bidrager det til, at virksomhederne bevarer eller forbedrer positionen på markedet, øger salget af både nye og eksisterende produkter, og det skaber nye forretningsmuligheder. Men introduktionen af nye løsninger på markedet er også et vigtigt bidrag til jobskabelsen i Danmark. 15

19 Markedsintroduktioner bidrager til virksomhedernes omsætning og eksport For hovedparten af både de højinnovative og de øvrige innovative virksomheder udgør omsætningen fra markedsintroduktion 1-20 pct. af virksomhedens samlede omsætning i Blandt de højinnovative virksomheder er der en lidt større andel, der angiver at markedsintroduktionen udgør hele forretningsgrundlaget, end det er tilfældet for de øvrige innovative virksomheder, jf. figur Figur Markedsintroduktioners bidrag til den samlede omsætning i Pct pct pct pct pct pct pct. 100 pct. Højinnovative virksomheder Øvrige innovative virksomheder Sammenlagt har de innovative virksomheder genereret markant omsætning fra deres markedsintroduktioner. De innovative virksomheder i populationen har samlet set skabt omsætning for 62 mia. kr., hvilket udgør ca. 2 pct. af den samlede produktionsværdi i danske virksomheder i Godt 33 pct. af virksomhederne sælger deres nye løsninger på eksportmarkedet. De højinnovative virksomheder er generelt mere internationalt orienterede end de øvrige innovative virksomheder. 44 pct. af de højinnovative virksomheder eksporterer deres nye løsninger mod 31 pct. af de øvrige innovative virksomheder. Til sammenligning var det 12 pct. af alle danske virksomheder, der havde eksport i Beregningen er lavet for virksomheder, der har angivet bidraget fra markedsintroduktionen til omsætningen samt virksomhedens omsætning i Fire observationer betragtes dog som outliers, idet bidraget fra deres markedsintroduktion til omsætningen er større end 1 mia. kr., og er udeladt af beregningen. 6 Udenrigsministeriet, SMV Statistik (TCSME4); Statistikbanken.dk, Generel firmastatistik (GF1). 16

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Øget konkurrenceevne gennem digitalisering og IKT 4 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere