Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012."

Transkript

1 Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts Administrationen Majsmarken Hobro Tlf Fax SE. nr Sags.beh. Joy Winter Indledning: Hobro den 19. oktober 2012 Primo 2012 har Oxford Research A/S på vegne af Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen gennemført en brugerundersøgelse af Tinglysningsretten. Brugerundersøgelsen er en opfølgning af den tidligere brugerundersøgelse fra Brugerundersøgelsen består af to hoveddele: 1) en kvalitativ vurdering af Tinglysningsrettens system til system løsning 2) en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af portalløsningen på tinglysning.dk. Førstnævnte er blevet belyst gennem en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter for finanssektoren, mens sidstnævnte er blevet belyst ved en spørgeskemaundersøgelse blandt Tinglysningsrettens brugere, hvor brugerne også har haft mulighed for at supplere deres svar på lukkede spørgsmål med åbne kommentarer. I spørgeskemaundersøgelsen deltog i alt personer. I den samlede rapport fra Oxford Research A/S er nærmere redegjort for brugerundersøgelsens tilgang, metode, statistik m.v., og der er anført fire indsatsområder, som Tinglysningsretten kan arbejde med som opfølgning på brugerundersøgelsen. De fire indsatsområder er følgende: 1) Fortsat udvikling af system til system løsningen i tæt samspil 2) Justeringer af systemet på tinglysning.dk 3) Styrke vejledning og support i forhold til brug af systemet 4) Fortsat fokus på kommunikation og brugerinddragelse Den samlede rapport om brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra Oxford Research A/S og en sammenfatningen af denne kan findes på Tinglysningsretten.dk. Tinglysningsretten har som opfølgning på brugerundersøgelsen udarbejdet et notat af 16. april 2012, hvor retten har redegjort for sine umiddelbare kommenterer til en række af punkterne i brugerundersøgelsen og for de tiltag, som retten allerede har iværksat. Notatet kan ligeledes findes på Tinglysningsretten.dk. 1

2 Nærværende notat er et supplement til notatet af 16. april I notatet opstilles samtlige af brugerundersøgelsens resultater i punktform, og Tinglysningsrettens supplerende kommentarer til de enkelte punkter anføres. Notatet indeholder også en kort beskrivelse af nogle konkrete projekter, der yderligere vil blive iværksat i Tinglysningsretten som opfølgning på brugerundersøgelsen. De fire indsatsområder, som er foreslået af Oxford Research A/S, er i det væsentlige dækket af indholdet i de nævnte projekter. Det er Tinglysningsrettens opfattelse, at der bør iværksættes en ny brugerundersøgelse af Tinglysningsretten primo 2014, når de konkrete opfølgningstiltag, som er beskrevet i dette notat, har haft mulighed for at virke. II) Resultaterne af brugerundersøgelsen i punktform og konkrete projekter: 1) System til system løsningen I rapporten fra Oxford Research A/S fremgår følgende resultater af fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra finanssektoren: a) Finanssektoren vil gerne inddrages mere i udviklingen af system til system løsningen b) Finanssektoren vil gerne have længere varsel på opdateringerne c) Der skal udføres grundigere tests, og testdata er for gamle. (Bør max. være 1 år gamle) d) Tinglysningsretten skal have defineret rollen som IT-driftscenter bedre e) Supportfunktionen skal være mere specialiseret Ad 1a og b) Der er allerede før brugerundersøgelsen 2012 lavet en governanceaftale med finanssektoren om, hvordan sektoren skal inddrages i udviklingen af system til system løsningen. Aftalen indebærer bl.a., at finanssektoren allerede i starten af et nyt udviklingsforløb har mulighed for at fremsende deres udviklingsønsker. Aftalen indebærer også, at sektoren varsles 6 måneder før en ny opdatering lægges ud. Det er Tinglysningsrettens vurdering, at governanceaftalen på tilstrækkelig vis inddrager finanssektoren i udviklingen af system til system løsningen, og at varslet på 6 måneder før nye opdateringer bør være tilstrækkeligt. Tinglysningsretten foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af punkt 1a og b. Ad 1c) Tinglysningsretten arbejder løbende med en forbedring af de tests, som udføres inden nye opdateringer af systemet. Tinglysningsretten har nu opdateret sine testdata, således at disse udskiftes en gang pr. år. Tinglysningsretten foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af brugerundersøgelsen vedrørende punkt 1c). Ad1d og e) Tinglysningsretten har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for etablering af et egentlig IT-driftscenter i selve Tinglysningsretten. Opgaven er fordelt mellem CSC og Tinglysningsrettens IT-supportenhed. Tinglysningsretten arbejder løbende med forbedring og specialisering af supportenheden. 2

3 2) Portalløsningen på tinglysning.dk a) Der er mangler ved kladdefunktionen b) Søgefunktionerne kunne være bedre c) Brugervenligheden bør være bedre (Se punkt i sammenfatning fra Oxford Research A/S) d) Der er mange fejl i den skannede akt e) Bedre information om driftsforstyrrelser og ændringer f) Indberetning af fejl og mangler skal gøres mere smidigt udenom kontaktformularen Ad 2a, b og c) En lang række af de elementer, der efterspørges i brugerundersøgelsen vedrørende den mere tekniske del af tinglysning.dk, vil blive imødekommet ved den næste større opdatering af systemet. Opdateringen finder sted den 24. og 25. november Opdateringen er baseret på det kravkatalog med 80 krav til systemet, som er udarbejdet af den arbejdsgruppe, der blev nedsat efter brugerundersøgelsen i Dette er nærmere beskrevet i notatet af 16. april Ad 2d) Som det også er beskrevet i notatet af 16. april 2012, er de skannede akter en tro kopi af de akter, som der tidligere fandtes i de 82 tinglysningskontorer. Der er ikke i forbindelse med skanningen foretaget nogen sagsbehandling i akterne, og derfor forekommer der stadig de samme fejl, som fandtes i de tidligere papirakter. Tinglysningsretten vil fremover være mere tydelig i sin kommunikation omkring dette. Tinglysningsretten har også forbedret sine vejledninger om, hvorledes den skannede akt skal tilgås. Ad 2e) Der er nu lavet en procedure, således at information om driftsforstyrelser og ændringer sker efter et bestemt skema. Desuden er datoerne for opdateringer af systemet for 2012, 2013 og 2014 allerede nu meldt ud, således at brugerne har mulighed for at indrette sig herpå. Herudover holdes der to gange pr. år møder med Tinglysningsrettens brugergruppe. På disse møder orienteres også løbende om planlagte opdateringer. Ad 2f) Tinglysningsretten fastholder, at indberetning af fejl og mangler skal ske via kontaktformularen. Indberetning på denne måde har den helt klare fordel, at alle henvendelser bliver automatisk lagret og dermed dokumenteret. Tinglysningsretten har på sin hjemmeside lagt oplysninger ud om, hvordan brugerne for et beskedent beløb kan down loade et program, som gør det betydeligt nemmere at bruge kontaktformularen. 3) Sagsbehandlingen i Tinglysningsretten a) Sagsbehandlingen af de vanskelige sager bør forbedres b) Der efterlyses en mere individuel og dialogbaseret sagsbehandling c) Alle begrundelser for en afvisning bør anføres på én gang d) For mange standardformuleringer, der ikke er tilpasset den enkelte sag 3

4 e) Cirklen mellem hotline og kontaktformularen f) Direkte kontakt til sagsbehandlerne efterlyses g) Ændring i ansvaret for fejlretning h) Ekspeditionstiden på kontaktformularen i) Svarene i kontaktformularen er uforståelige og ikke fyldestgørende j) Der skal indtastes for mange oplysninger i kontaktformularen k) Der gives forskellige svar fra forskellige medarbejdere l) Svar er for standardiserede m) Der mangler angivelse af, hvad en sag drejer sig om ved svar fra Tinglysningsretten Som det fremgår af ovenstående, peges der i brugerundersøgelsen på en række områder, hvor Tinglysningsrettens sagsbehandling generelt kan forbedres. I notatet af 16. april 2012 har Tinglysningsretten forholdt sig til en del af ovenstående punkter. Tinglysningsretten arbejder løbende med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, men Tinglysningsretten har som konkret opfølgning på brugerundersøgelsen besluttet at iværksætte et projekt, som har til formål at højne kvaliteten af sagsbehandlingen i Tinglysningsretten. Projektet vil blive organiseret således, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle afdelingerne i Tinglysningsretten og de juridiske sagsbehandlere. Ovenstående punkter vil blive inddraget i arbejdsgruppens arbejde. Projektleder for arbejdsgruppen vil være Tinglysningsrettens dommer. Det er hensigten, at arbejdsgruppens anbefalinger skal implementeres i løbet af ) Telefonbetjeningen i Tinglysningsrettens hotline a) Plads til forbedring på servicen/venligheden i telefonbetjeningen b) Meget personafhængig, hvordan servicen/venligheden er c) Forskellige svar fra forskellige medarbejdere d) Cirklen mellem hotline og kontaktformularen e) Behov for større videndeling og tværgående koordinering f) Efterlysning af kort automatisk velkomsthilsen Som det fremgår af ovenstående, peges der i brugerundersøgelsen på en række områder, hvor telefonbetjeningen i Tinglysningsrettens hotline generelt kan forbedres. I notatet af 16. april 2012 har Tinglysningsretten forholdt sig til en del af ovenstående punkter. Tinglysningsretten arbejder løbende med at forbedre servicen i hotline, men Tinglysningsretten har som konkret opfølgning på brugerundersøgelsen besluttet at iværksætte et projekt, som har til formål at højne kvaliteten af betjeningen i Tinglysningsrettens hotline. Projektet vil blive organiseret således, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med ovenstående. Ovenstående punkter vil blive inddraget i arbejdsgruppens arbejde. Projektleder vil være Tinglysningsrettens dommer. Det er hensigten, at arbejdsgruppens anbefalinger skal implementeres i løbet af

5 5) Tinglysningsrettens vejledninger og spørgsmål/svar funktion m.v. a) Vejledningerne opleves som forældende og ufyldestgørende b) Der efterlyses større systematik i vejledningerne c) Der efterlyses en samlet vejledning d) Der mangler eksempler i vejledningerne e) Der bør laves bedre søgemuligheder i vejledningerne f) Der bør nedsættes et brugerudvalg, som kan give feedback på nye vejledninger Tinglysningsretten har siden brugerundersøgelsen gennemgået og opdateret de fleste af de vejledninger, der findes på Tinglysningsrettens hjemmeside. Desuden arbejder to medarbejdere i Tinglysningsretten løbende med at få opdateret spørgsmål/svar funktionen. Tinglysningsretten havde oprindelig udarbejdet en samlet vejledning, men det viste sig hurtigt, at denne vejledning var alt for omfattende og kompleks for brugerne at anvende. Derfor gik Tinglysningsretten over til at udarbejde en vejledning pr. ekspeditionstype. På baggrund af erfaringen med den tidligere vejledning, fastholder Tinglysningsretten, at der bør være flere vejledninger. Tinglysningsretten har indtil nu benyttet en model, hvor der ad hoc indbydes brugere, når der ønskes feedback på en ny vejledning. Denne model har fungeret udmærket, og derfor vil Tinglysningsretten fortsat benytte sig af dette frem for et fast brugerudvalg. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Tinglysningsrettens faste brugerudvalg, der mødes to gange pr. år, fortsat vil bestå. Mødeformen og sammensætningen af dette udvalg gør dog, at udvalget ikke egnet til at gennemgå konkrete vejledninger. 6) Tinglysningsrettens kommunikation og dialog generelt a) Der mangler mere generel kommunikation b) Der efterlyses flere nyhedsbreve c) Kommunikationen bør være mere dialogbaseret d) Svar er for standardiserede e) Der ønskes kurser/undervisning i brugen af systemet Tinglysningsretten har allerede i notatet af 16. april 2012 forholdt sig til en række af brugernes ønsker vedrørende Tinglysningsrettens kommunikation. Det kan supplerende oplyses, at Tinglysningsretten er ophørt med de generelle nyhedsbreve, idet der ikke var indhold nok til hvert nyhedsbrev. 5

6 Tinglysningsretten vil dog fortsat være opmærksom på indholdet og frekvensen af den kommunikation, der sendes ud fra retten. Tinglysningsretten vil endvidere overveje, hvordan der fremover bedst muligt kan ske kommunikation med brugerne. Tinglysningsretten har som en domstol ikke mulighed for at udbyde kurser i brugen af systemet. 6

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere