Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering"

Transkript

1 Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN ETIK-FORSTÅELSE Hvad er etiske investeringer for dig? Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? Måske handler det bare om vores overbevisning? ETIK ELLER AFKAST? Etikken i det store hele Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Bliver vi mere etiske med alderen? Er det et storbyfænomen det dér etik? Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Har det nogen betydning hvad vi forbinder etik med? ETIK OG EGET SELSKAB Hvad med dit eget pensionsselskab? Hvor vigtigt er det, at dit pensionsselskab har styr på etikken? Har du undersøgt, om dit primære pensionsselskab har etiske retningslinier? Hvem er de få, der har undersøgt deres pensionsselskab? Har vi så gjort noget ved det? ANSVAR Hvor ligger ansvaret? Hvem synes så, det er hvis ansvar? Skal selskaberne til- eller fravælge? Side 2

3 5.4 Hvad forventer vi så af vores selskab? Hvem synes hvad skal gøres? ORD- OG BEGREBSLISTE Side 3

4 Forord Gennem de senere år er fokus på selv at være med til at sikre sin økonomi som pensionist steget. Hvor det førhen var det offentliges opgave at sørge for vores økonomiske grundlag som pensionister, er det nu op til os selv at gøre en aktiv indsats. Private pensionsordninger er i vækst, og en stor del af danskerne indbetaler hver måned penge for at sikre deres alderdom økonomisk. Grundlæggende er pensionsopsparingens formål at få pengene til at yngle, så vi har flest muligt penge at leve for i vores pensionisttilværelse. Men betyder det så, at pengene skal yngle for enhver pris? Eller bør der f.eks. tages etiske eller moralske hensyn til, hvordan pensionsmidlerne investeres? Etikken i pensionsopsparinger Noget kunne tyde på, at penge ikke er alt. Når der af og til dukker historier op i medierne, hvor børn arbejder under stærkt kritisable og farlige forhold så skaber det mediestorm og stor debat i dagene derefter. Alle er enige om, at det er for galt. Men hvad så når projektørerne er slukket, og mediestormen har lagt sig? Når medierne ikke længere synes historien er interessant nok. Hvilke tanker efterlader historierne hos de danske pensionskunder? Hvor etisk bevidste er danskerne egentlig? Hvem tænker mest over etik i investeringerne? Hvordan prioriterer danskerne etikken i forhold til pensionsudbetalingernes størrelse og hvem har egentlig ansvaret for etik i investeringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som søges besvaret i denne rapport danske pensionskunder er blevet spurgt, og grundlæggende er de enige; Etik er vigtigt men ikke for enhver pris. Hvad er etik, og hvor vigtigt er det for danske pensionskunder? Grundlæggende er danskerne også enige om, hvad etiske investeringer er for en størrelse det handler om at undgå børnearbejde og våbenproduktion og så ellers overholde loven og internationale konventioner på området. Samlet set betragter vi etik som noget med at vælge det dårligste fra og overholde nogle minimumsstandarder, altså et mindre ambitiøst men måske mere realistisk forhold til etik. Så længe pensionsselskaberne holder sig til disse minimumsstandarder, frygter pensionskunderne da heller ikke, at etiske investeringer får en negativ betydning for størrelsen på deres pensionsudbetalinger. Begynder selskaberne derimod at gøre en mere aktiv indsats og investere i virksomheder, som aktivt gør en indsats for f.eks. miljø eller menneskerettigheder, så begynder de danske pensionskunder at frygte, at de bliver ramt på pengepungen. Side 4

5 Næsten tre ud af fire danske pensionskunder oplever det som vigtigt, at deres pensionsselskab har etiske retningslinier for, hvordan de investerer pensionsindbetalingerne og langt de fleste pensionskunder har tænkt over, hvordan selskabet håndterer etiske aspekter i deres investeringer. Men dér stopper vores etik-engagement også for kun 6% af danske pensionskunder har undersøgt, hvorvidt deres selskab rent faktisk har etiske retningslinier. Befolkningen i de mindre byer og på landet er mere tilbøjelige til at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier og i det hele taget tager landboerne i højere grad stilling til, hvordan de skal forholde sig til etik i forbindelse med pensionsinvesteringer. Hvor ligger ansvaret? Men når de danske pensionskunder er enige om, at etik er vigtigt, og at det er vigtigt for dem, at deres eget pensionsselskab har etiske retningslinier hvem mener de så bærer ansvaret for, at det er tilfældet? Dét ansvar placerer pensionskunderne hos pensionsbranchen og hos de danske politikere, men jo højere uddannelse, de har, desto større ansvar påtager de sig i øvrigt selv. Paradoksalt nok er det dog samtidig de højtuddannede, som skænker etikken færrest tanker og gør mindst for at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier. Men der er også noget vi ikke ved Denne rapport finder ikke alle svar. F.eks. er det stadig uklart, hvad de få danske pensionskunder, som har gjort noget for, at deres pensionsselskab skulle få etiske retningslinier, har gjort og hvad reaktionen og resultatet var fra deres pensionsselskab. Ikke desto mindre er der vægt bag ordene, når et repræsentativt udsnit af de danske pensionskunder udtaler sig, og når etik er vigtigt for hovedparten af dem, kunne der ligge en kommunikationsopgave for pensionsselskaberne i at profilere sig som etiske selskaber naturligvis under forudsætning af, at det etiske bagland er i orden. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget således, at hvert kapitel kan læses for sig selv. Hvert kapitel indledes med et kort resumé af kapitlets hovedpointer, som uddybes gennem resten af kapitlet. Bagerst i rapporten findes en ordliste med forklaring af begreber og termer, som er brugt i denne rapport og som er en del af pensionsområdet. Side 5

6 1 Fakta om metoden Interviewmetode CAWI onlinespørgeskema Periode for dataindsamling 26. juni til 9. juli 2008 Krav til deltagelse Mindst én pensionsordning og ikke udelukkende pensionsordning(er) i en bank/sparekasse Antal svar 1003 Deltagersammensætning Hyperrepræsentativt udsnit af den danske befolkning. Det vil sige, at deltagernes sammensætning afspejler den danske befolkning på køn, alder, bopælens placering, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Undersøgelsen er gennemført gennem Userneeds Danmarkspanel, som tæller danskere. Side 6

7 2 Etik-forståelse RESUMÉ Danskerne er generelt ret enige om, hvad etik er, når det handler om investeringer nemlig undgå børnearbejde, overhold loven og de internationale konventioner og begræns investeringer i virksomheder, som beskæftiger sig med bordeldrift, alkohol, spil mv. Arbejd i stedet hen imod at investere i virksomheder, som fremmer gode formål eksempelvis menneskerettigheder, klimaet osv. Den unge del af befolkningen er i højere grad end de ældre orienteret mod internationale konventioner på området til gengæld er de ældre i højere grad orienteret imod at fremme gode formål. Jo mere interesseret man er i etiske investeringer desto større krav stiller man til, hvad man kan opfatte som etisk, når det handler om investeringer. 2.1 Hvad er etiske investeringer for dig? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% Ingen investering i børnearbejde, våben og lignende 54% Overholder gældende lovgivning 44% Overholder internationale konventioner 35% Ingen investering i bordeldrift, alkohol, spil osv. 31% Investering som fremmer gode formål som klima, menneskerettigheder osv 8% Investering i fortrinsvis danske virksomheder 3% Ingen investering imod min religiøse holdning 1% Andet 8% Ved ikke Antal svar: 2583 svar fra 1003 respondenter Side 7

8 På spørgsmålet om, hvad man forstår ved Etiske investeringer, når det handler om pensionsordninger, svarer 73%, at det betyder, at pensionsselskabet ikke investerer i børnearbejde, våben og lignende. 54% forbinder etiske investeringer med, at gældende lovgivning bliver overholdt, og 44% forbinder etik med overholdelse af internationale konventioner. Forudsat at Overholder gældende lovgivning betragtes som, at danske virksomheder overholder dansk lovgivning, er det måske en smule overraskende, at mere end halvdelen af deltagerne vælger denne svarmulighed. Man må som udgangspunkt forudsætte, at alle overholder loven og at det således ikke er et særligt etisk begreb. Betragtes Overholder gældende lovgivning i stedet som spørgsmålet om, hvorvidt de firmaer, som pensionsselskaberne investerer i, overholder deres lokale lovgivning, er tallet mindre overraskende. Historier i medierne har sat fokus på, at virksomheder i f.eks. Indien eller andre tredjeverdenslande ikke altid overholder deres lokale lovgivning. Sådanne historier er med til at give os en formodning om, at virksomheder ude i verden ikke altid overholder loven. Set i dét perspektiv kan etik i investeringerne i høj grad være et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Ligeledes er det værd at bemærke, at mindre end hver tredje ser etiske investeringer som noget med at fremme gode formål, som f.eks. klima, menneskerettigheder osv. men i stedet i højere grad ser etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde nogle minimums-krav. Umiddelbart kan de etiske screeningsmuligheder deles op i tre kategorier; Tilvalg, Minimumskrav og Fravalg. Tilvalgsmulighederne handler om at vælge noget særligt etisk til f.eks. vælge at investere i virksomheder, der gør Hvad forstår du ved etiske investeringer? 50% 45% 45% 39% 40% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 5% 0% Tilvalg Mininumskrav Fravalg Antal svar: Baseret på 2495 svar fra 1003 respondenter noget godt for klimaet eller menneskerettighederne. Minimumskrav tæller de muligheder, som alle handler om at overholde forskellige minimumsstandarder f.eks. overholde Side 8

9 gældende lovgivning og internationale konventioner. Endelige tæller Fravalg de muligheder, hvor det handler om at vælge noget særligt uetisk fra f.eks. at fravælge virksomheder, der bruger børnearbejde. Her viser resultatet, at etik for danskerne især handler om at fravælge de mest uetiske virksomheder samt overholde en række minimumskrav hhv. 45% og 39% af svarene på spørgsmålet om etikforståelse er afgivet i disse kategorier. 2.2 Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Kigger man på, hvilken betydning vores alder har, når vi skal forklare, hvad etiske investeringer er, så er stort set alle aldersgrupper enige om, at det bestemt er et spørgsmål om at undgå børnearbejde, våbenproduktion osv. 5% 11% 30% 30% 52% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 10% 9% 3% 6% 2% 5% 1% 7% 1% 11% 0% 2% 2% 4% 17% 3% 36% 30% 42% 43% 26% 30% 32% 47% 43% 43% 43% 27% 1% 1% 52% 56% 54% 55% 56% 75% 74% 72% 75% 66% Under 30 år år år år 60 år og derover Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 1003 Men hvor de yngre i højere grad mener, at det er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner og i højere grad ser gennem fingre med investering i bordeldrift, alkohol og spil i begrænsede mængder er de ældre i mindre grad enige i, at det Side 9

10 er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner. I stedet synes de ældre, at det kræver noget ud over blot at overholde regler og undgå bestemte ting for dem er det ligeledes et spørgsmål om også at investere i virksomheder, som fremmer gode formål, som f.eks. klima eller menneskerettigheder. Således mener 52% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at overholde internationale konventioner, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år kun er 27%. Omvendt mener kun 30% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at investere i virksomheder, der fremmer gode formål, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år er 47%. De unge synes altså at have en større tiltro til internationale konventioner, end de ældre, og det kan måske hænge sammen med, at de unge er vokset op i en mere internationaliseret verden, end de ældre. Det er nemlig ikke uvæsentligt at huske på, at der ikke blot er tale om aldersforskel på de unge og de ældre men også generationsforskelle. Hvor de ældre er vokset op i en generation, hvor it-teknologi, hyppige rejser og international orientering først er kommet til undervejs i deres voksenliv, er de yngre vokset op i en international og multikulturel verden, hvor it-teknologi og i øvrigt også dét, at man selv skal spare op til sin alderdom har været en naturlig del af hverdagen. Side 10

11 2.3 Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? 9% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 12% 7% 6% 0% 7% 1% 7% 2% 4% 36% 36% 35% 27% 39% 29% 1% 2% 38% 46% 47% 52% 58% 52% 66% 75% 78% Grundskole Gymnasial/Erhverv Videregående Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 974 Også når det handler om uddannelsesniveau er skillepunktet, hvorvidt investeringer i virksomheder, der fremmer gode formål, er vigtigere, end det er at overholde internationale konventioner. Alle er fortsat enige om, at det er vigtigt at undgå børnearbejde og våbenindustrien men hvor 38% af de lavtuddannede opfatter etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde internationale konventioner, er hele 47% af de højtuddannede af samme opfattelse. 29% af de lavtuddannede betragter investering i virksomheder, som fremmer gode formål som et omdrejningspunkt 39% af de højtuddannede er af samme opfattelse. 2.4 Måske handler det bare om vores overbevisning? Danskerne er altså generelt enige om, hvad de forstår ved etiske investeringer. Alder og uddannelsesniveau synes ikke at være afgørende for, hvad man forbinder etiske investeringer med. Det handler nemlig om at undgå børnearbejde og våbenproduktion, overholde Side 11

12 lovgivningen og i et vist omfang at investere i virksomheder som fremmer gode formål og lever op til de internationale konventioner på området. Så når demografiske parametre som alder, uddannelse, geografisk placering osv. ikke synes afgørende i forhold til danskernes etik-forståelse, hvad gør så? Måske er pensionskundernes etik-forståelse i højere grad defineret af deres overbevisning og prioriteter i forhold til, om et stort afkast eller etik i investeringer er vigtigst? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 6% 4% 3% 12% 1% 0% 8% 0% 2% 10% 46% 39% 26% 42% 36% 22% 1% 3% 46% 48% 42% 49% 57% 58% 86% 82% 56% Etik-interesserede Medium-interesserede Etik-ignoranter Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 919 Etik-interesserede: Mener at etiske hensyn er vigtigere end pensionens størrelse Medium-interesserede: Mener at etiske hensyn og pensionens størrelse er lige vigtige Etik-ignoranter: Mener at pensionens størrelse er vigtigere end etiske hensyn Disse tre etik-interesser behandles yderligere i kapitel 3 Opfattelsen af hvornår investeringer er etiske er relativt forskellige afhængig af, hvor stor betydning etik i investeringer har for én. Hvis man sætter etikken højt på sin egen dagsorden, sætter man ligeledes kravene til, hvornår noget er etisk, relativt højt. Hvis man derimod i Side 12

13 højere grad fokuserer på det økonomiske aspekt af en pensionsordning frem for det etiske, så rækker det, at lovgivning og vedtagne konventioner på området bliver overholdt. 86% af de etik-interesserede mener, at Ingen børnearbejde er med til at kendetegne, hvad etik er, når det handler om investeringer det tilsvarende tal for etik-ignoranterne er 56%. På samme måde oplever de etik-interesserede det som nødvendigt at fremme gode formål (42%) mens kun 22% af etik-ignoranterne har det på samme måde. Endelig er de etikintereserede uenige med etik-ignoranterne på spørgsmålet om bordeldrift, alkohol og spil. 46% af de etik-interesserede mener ikke dette er foreneligt med etiske investeringer kun 26% af etik-ignoranterne er af samme opfattelse. Side 13

14 3 Etik eller afkast? RESUMÉ 50% af danskerne vægter etiske hensyn og pensionens størrelse lige højt. Nok er etik vigtigt, men ikke for enhver pris økonomien er en meget vigtig faktor, da pensionsudbetalingen er dét, som hovedparten af os skal leve af, når vi forlader arbejdsmarkedet. Jo ældre man bliver, desto mere skeler man også til de økonomiske aspekter. Samtidig er danskerne mere fokuserede på pensionens størrelse, jo højere uddannelse de har. Flere lavtuddannede end højtuddannede sætter således etikken i centrum måske fordi mange omsorgsfag er at finde i lavindkomst-gruppen, mens mange økonomisk orienterede fag er at finde i højindkomst-gruppen. Grundlæggende er det ikke danskernes opfattelse, at etiske investeringer nødvendigvis betyder lavere pensionsudbetaling. Dog kan danske pensionskunder godt være lidt usikre på, om det går ud over deres pensionsudbetaling, hvis de vælger at investere i virksomheder som fremmer gode formål en usikkerhed som er mindre udtalt, hvis etikken i investeringerne blot er et spørgsmål om at overholde gældende lovgivning. Samtidig er det især den del af danskerne, som har særligt fokus på deres pensionsudbetalings størrelse, som er nervøse for, at det skal gå ud over deres pensionsudbetaling, hvis pensionsselskabet investerer deres indbetalinger etisk ansvarligt. 3.1 Etikken i det store hele Tidligere undersøgelser af både pensions- og forsikringsmarkedet har vist, at pris/afkast altså dét der rammer os på pengepungen er meget centrale faktorer for danskernes valg af pensionsordninger og forsikringer. Men hvor placerer etikken sig så i dét felt og tror de danske pensionskunder overhovedet, at etiske hensyn i investeringen af vores pensionsmidler påvirker vores pensionsudbetaling, når vi går på pension? Side 14

15 3.2 Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 10% 14% 8% 0% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Ved ikke Antal svar: 1003 Danskerne er lidt delte, når det handler om, hvad der er vigtigst; Størst mulig pension eller etiske hensyn. Således er kun 14% af den opfattelse, at etiske hensyn er vigtigst også selvom det betyder, at pensionens størrelse er mindre det er de Etik-interesserede. Samtidig mener 28%, at pensionens størrelse er vigtigst det er Etik-ignoranterne. Halvdelen af deltagerne vægter de to faktorer lige højt det er de Medium interesserede ; Nok er etiske hensyn vigtige men ikke for enhver pris. Generelt er mændene desuden lidt mere fokuseret på pensionens størrelse, end kvinderne er uanset om der er tale om unge eller ældre mænd eller mænd med lav eller høj indkomst. Danskerne er altså generelt enige om, at etik ikke er noget, man kommer udenom men hvis pensionsselskaberne kan tage højde for etik i investeringer i et omfang, så det ikke rammer kunderne negativt på pengepungen, så er det at foretrække. Side 15

16 3.3 Bliver vi mere etiske med alderen? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 11% 16% 12% 15% 8% 12% 5% 13% 4% 12% Ved ikke 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 41% 31% 42% 30% 54% 27% 60% 21% 52% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst 0% Under år år år 60 år eller derover Antal svar: 1003 Umiddelbart er både unge og ældre stort set enige om, at etiske hensyn er vigtige, når det handler om at investere pensionsmidlerne. Blandt de unge er gruppen, der vægter etikken højst, nogle få procentpoint større end den tilsvarende gruppe blandt de ældre altså et vidne om en lidt mere ideologisk tilgang til pensionsordning, som for de yngste ligger langt ude i fremtiden og måske kan være svær at forholde sig til. Formodentlig af samme grund er en større andel af de unge uafklarede om deres holdning til vægtningen mellem etik og økonomi. For den ældste del af befolkningen er pensionen levebrødet, mens den for den unge del af befolkningen er væsentligt mere abstrakt og teoretisk økonomi. I takt med at pensionsalderen nærmer sig, bliver pensionsforhold mere vedkommende, og det bevirker, at jo tættere på pensionsalderen man er, desto mere skeler man også til økonomien. Etikken er dog forsat vigtig, og andelen af deltagere, som sætter pensionens størrelse højest, er stort set uændret gennem alle aldersgrupper. Det økonomiske aspekt viser sig derfor især i den lidt lavere andel af dem, som sætter etikken over økonomien samt den noget større andel af ældre, som vægter de to aspekter lige højt. Eksempelvis mener 41% af danskerne under 30, at etik og pensions-størrelse er lige vigtige, mens hele 60% mellem 50 og 59 år er af samme opfattelse. Det er dog vigtigt at pointere, at der her er tale Side 16

17 om en tværsnitsundersøgelse altså et billede af, hvordan danskernes holdning ser ud her og nu, og ikke en undersøgelse, hvor samme deltagere er blevet spurgt, både da de var unge, og da de er blevet ældre. 3.4 Er det et storbyfænomen det dér etik? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Storkøbenhavn 9% 15% 51% 25% En stor by (Mere end indb) 8% 16% 51% 25% Mindre by ( indb) 10% 13% 51% 26% Provinsby ( indb) 9% 13% 47% 32% 2% 15% 52% 31% På landet/ikke i en by Ved ikke Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Antal svar: 1000 Selvom vigtigheden af etiske overvejelser i investeringer er ganske bredt forankret i befolkningen generelt, er der en tendens til, at jo længere man kommer væk fra storbyerne, desto mere er der fokus også på økonomien, og desto mindre er man i tvivl om sin holdning. 25% af deltagerne i Storkøbenhavn vægter pensionens størrelse højst, mens det i provinsbyerne og på landet er hhv. 32% og 31%, som vægter pensionens størrelse højst. Den svagt stigende andel som vægter pensionens størrelse højst, bliver dog hovedsageligt hentet fra gruppen af uafklarede, som er 9% i Storkøbenhavn men kun 2% på landet/udenfor byerne. Etik er med andre ord ikke et storbyfænomen for storbyfolket er lidt mere i tvivl end landboerne, men til gengæld har landboerne i lidt højere grad gjort sig overvejelser om etik og har i lidt højere grad fokus på pensionens størrelse. Side 17

18 3.5 Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 10% 18% 4% 13% 8% 10% Ved ikke 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 24% 56% 27% 50% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Under Over Antal svar: 932 Når økonomien generelt er vigtig for os og for vores overvejelser om etik i investeringer spiller det så en afgørende rolle for danskernes holdning, om de er en del af en lille eller stor husstandsindkomst? Ja det gør det. 24% af lavindkomst-deltagerne vægter nemlig pensionens størrelse som det vigtigste men 32% af højindkomst-deltagerne gør det samme. Samtidig vægter 18% af lavindkomst-deltagerne etikken som det vigtigste, mens det tilsvarende tal for højindkomstdeltagerne er næsten det halve, nemlig 10%. Umiddelbart synes sammenhængen altså at være, at jo større indkomst desto vigtigere er pensionens størrelse. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er det samme som at højindkomst-deltagerne er ligeglade med etiske aspekter de prioriterer blot en balanceret afvejning af etik og økonomi højt. En af forklaringerne på, at lavindkomst-deltagerne i højere grad vægter etikken højt, skal måske findes i den store gruppe af omsorgs-fag, der findes i lavindkomst-grupperne. Pædagoger, folkeskolelærere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker mv. er alle at finde i lavindkomst-gruppen og fællesnævneren for disse fag er blandt andet de bløde værdier, den humanistiske tankegang og omsorg for andre, som i en vis udstrækning ligger i tråd med etikken. Side 18

19 Højindkomstgrupperne tæller derimod en række mere forretningsorienterede fag, hvor indtjening, profitoptimering og optimering af andre målbare faktorer i højere grad er en del af hverdagen og tankegangen. Vores holdning til etik afgøres i virkeligheden måske i mindre grad af vores demografiske karakteristika (køn, alder, geografi mv.), men i stedet i højere grad af de bløde værdier, vores værdigrundlag vores syn på verden i det hele taget. Hvis vi generelt har en meget humanistisk tilgang til verden, vil vi i nogen udstrækning også vægte etiske spørgsmål højt. 3.6 Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Men når vi nu generelt er enige om, at etik er vigtigt, og at vi som minimum skal sikre en balance mellem etik og økonomi, hvilke forventninger har vi så egentlig til, hvad det betyder for vores pensionsudbetaling, hvis vores pensionsmidler udelukkende investeres etisk forsvarligt? Er vi bange for at blive ramt på pengepungen, hvis vi følger vores etiske hjerte? Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 17% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 1003 Svaret er nej. Generelt forbinder danskerne ikke etiske investeringer med en lavere pensions-udbetaling, når de går på pension. Dog svarer 17%, at de ikke har nogen ide om forholdet mellem etiske investeringer og pensionsudbetaling og den andel af Ved ikke er større end i undersøgelsens øvrige spørgsmål generelt. Det kan vidne om, at vi reelt ikke ved Side 19

20 så meget om sammenhængen, for dels er etiske investeringer et lidt diffust område, og dels er pensionsordninger et område med en enormt lang tidshorisont, og det kan være svært at forholde sig til og måle på. Resultatet på dette spørgsmål er måske ikke overraskende, da heller ikke pensionsbranchen eller -selskaberne reelt kan forudsige, hvad det vil betyde for pensionens størrelse, hvis indbetalingerne udelukkende investeres etisk ansvarligt. Undersøgelser af dette spørgsmål kommer til forskellige konklusioner afhængig af de valgte undersøgelsesmetoder. Den enkelte må derfor i nogen grad belave sig på sin overbevisning om forholdet mellem etik og afkast. Hele 60% tror ikke, at de får udbetalt en lavere pension, hvis pensions-indbetalingerne udelukkende investeres etisk, og et kryds i datamaterialet viser, at de unge i højere grad end de ældre er i tvivl. Andelen som mener, at etiske investeringer fører til en lavere pensionsudbetaling ligger dog ganske stabilt på omkring en fjerdedel i alle alderssegmenter. Især de ældre alderssegmenter har en tro på, at etikken ikke påvirker deres pensionsudbetalinger negativt. Her er det dog vigtigt at huske på, at størstedelen af deres opsparing 22% 55% Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 17% 62% er i hus. Når man er ung og pensions-begynder, 23% 21% hvor afkastet gennem 25% 24% 23% de næste mange år skal Under år år år 60 eller derover føre til den pensionsudbetaling, Antal svar: 1003 vi skal leve af, når vi går på pension, kan usikkerheden på, hvad tiden vil bringe være en ganske anden. De ældre ser således tilbage på deres opsparingsperiode, mens de unge ser frem på deres opsparingsperiode en ikke uvæsentlig skelnen. 19% 56% 12% 64% 16% 61% Ved ikke Nej Ja Side 20

21 3.7 Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Alderen i sig selv synes altså ikke at være altafgørende for vores holdning til, om etiske investeringer betyder lavere pensionsudbetaling. Hvis vores holdning til etiske investeringer i stedet i højere grad er bestemt af vores værdigrundlag, kunne det være interessant at kigge på troen på pensionsstørelsen fordelt efter vores etik-interesse. Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 9% 12% 20% 65% 69% 48% Ved ikke Nej Ja 26% 20% 32% Etik-interesserede Medium interesserede Etik-ignoranter Antal svar: 919 Her er det værd at bemærke, at 26% af de etik-interesserede (altså dem som mener, at etik er vigtigere end pensionens størrelse) faktisk har en forventning om, at etiske investeringer betyder en lavere pension til udbetaling. Præcis denne gruppe er altså villige til at ofre en økonomisk gevinst til fordel for etisk ansvarlige investeringer. Samtidig er 65% af de etikinteresserede dog sikre på, at man kan opnå samme pensionsudbetaling, selvom der investeres etisk ansvarligt. Etik-ignoranterne (altså dem som foretrækker en stor pensionsudbetaling frem for etiske hensyn i investeringerne) er i noget højere grad i tvivl om, hvad etiske investeringer betyder for deres pensionsudbetaling hver femte svarer Ved ikke. Samtidig forventer knap hver tredje i denne gruppe (32%), at etiske investeringer fører til lavere pensionsudbetaling, og det kan være en del af forklaringen på deres nedprioritering af de etiske hensyn. Det vidner Side 21

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul

Læs mere

Det meningsfulde medlemskab

Det meningsfulde medlemskab Det meningsfulde medlemskab - en kulturanalyse af unge på de merkantile ungdomsuddannelser og deres forhold til fagforeninger Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Anne Kofod Center for Ungdomsforskning

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere