Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering"

Transkript

1 Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN ETIK-FORSTÅELSE Hvad er etiske investeringer for dig? Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? Måske handler det bare om vores overbevisning? ETIK ELLER AFKAST? Etikken i det store hele Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Bliver vi mere etiske med alderen? Er det et storbyfænomen det dér etik? Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Har det nogen betydning hvad vi forbinder etik med? ETIK OG EGET SELSKAB Hvad med dit eget pensionsselskab? Hvor vigtigt er det, at dit pensionsselskab har styr på etikken? Har du undersøgt, om dit primære pensionsselskab har etiske retningslinier? Hvem er de få, der har undersøgt deres pensionsselskab? Har vi så gjort noget ved det? ANSVAR Hvor ligger ansvaret? Hvem synes så, det er hvis ansvar? Skal selskaberne til- eller fravælge? Side 2

3 5.4 Hvad forventer vi så af vores selskab? Hvem synes hvad skal gøres? ORD- OG BEGREBSLISTE Side 3

4 Forord Gennem de senere år er fokus på selv at være med til at sikre sin økonomi som pensionist steget. Hvor det førhen var det offentliges opgave at sørge for vores økonomiske grundlag som pensionister, er det nu op til os selv at gøre en aktiv indsats. Private pensionsordninger er i vækst, og en stor del af danskerne indbetaler hver måned penge for at sikre deres alderdom økonomisk. Grundlæggende er pensionsopsparingens formål at få pengene til at yngle, så vi har flest muligt penge at leve for i vores pensionisttilværelse. Men betyder det så, at pengene skal yngle for enhver pris? Eller bør der f.eks. tages etiske eller moralske hensyn til, hvordan pensionsmidlerne investeres? Etikken i pensionsopsparinger Noget kunne tyde på, at penge ikke er alt. Når der af og til dukker historier op i medierne, hvor børn arbejder under stærkt kritisable og farlige forhold så skaber det mediestorm og stor debat i dagene derefter. Alle er enige om, at det er for galt. Men hvad så når projektørerne er slukket, og mediestormen har lagt sig? Når medierne ikke længere synes historien er interessant nok. Hvilke tanker efterlader historierne hos de danske pensionskunder? Hvor etisk bevidste er danskerne egentlig? Hvem tænker mest over etik i investeringerne? Hvordan prioriterer danskerne etikken i forhold til pensionsudbetalingernes størrelse og hvem har egentlig ansvaret for etik i investeringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som søges besvaret i denne rapport danske pensionskunder er blevet spurgt, og grundlæggende er de enige; Etik er vigtigt men ikke for enhver pris. Hvad er etik, og hvor vigtigt er det for danske pensionskunder? Grundlæggende er danskerne også enige om, hvad etiske investeringer er for en størrelse det handler om at undgå børnearbejde og våbenproduktion og så ellers overholde loven og internationale konventioner på området. Samlet set betragter vi etik som noget med at vælge det dårligste fra og overholde nogle minimumsstandarder, altså et mindre ambitiøst men måske mere realistisk forhold til etik. Så længe pensionsselskaberne holder sig til disse minimumsstandarder, frygter pensionskunderne da heller ikke, at etiske investeringer får en negativ betydning for størrelsen på deres pensionsudbetalinger. Begynder selskaberne derimod at gøre en mere aktiv indsats og investere i virksomheder, som aktivt gør en indsats for f.eks. miljø eller menneskerettigheder, så begynder de danske pensionskunder at frygte, at de bliver ramt på pengepungen. Side 4

5 Næsten tre ud af fire danske pensionskunder oplever det som vigtigt, at deres pensionsselskab har etiske retningslinier for, hvordan de investerer pensionsindbetalingerne og langt de fleste pensionskunder har tænkt over, hvordan selskabet håndterer etiske aspekter i deres investeringer. Men dér stopper vores etik-engagement også for kun 6% af danske pensionskunder har undersøgt, hvorvidt deres selskab rent faktisk har etiske retningslinier. Befolkningen i de mindre byer og på landet er mere tilbøjelige til at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier og i det hele taget tager landboerne i højere grad stilling til, hvordan de skal forholde sig til etik i forbindelse med pensionsinvesteringer. Hvor ligger ansvaret? Men når de danske pensionskunder er enige om, at etik er vigtigt, og at det er vigtigt for dem, at deres eget pensionsselskab har etiske retningslinier hvem mener de så bærer ansvaret for, at det er tilfældet? Dét ansvar placerer pensionskunderne hos pensionsbranchen og hos de danske politikere, men jo højere uddannelse, de har, desto større ansvar påtager de sig i øvrigt selv. Paradoksalt nok er det dog samtidig de højtuddannede, som skænker etikken færrest tanker og gør mindst for at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier. Men der er også noget vi ikke ved Denne rapport finder ikke alle svar. F.eks. er det stadig uklart, hvad de få danske pensionskunder, som har gjort noget for, at deres pensionsselskab skulle få etiske retningslinier, har gjort og hvad reaktionen og resultatet var fra deres pensionsselskab. Ikke desto mindre er der vægt bag ordene, når et repræsentativt udsnit af de danske pensionskunder udtaler sig, og når etik er vigtigt for hovedparten af dem, kunne der ligge en kommunikationsopgave for pensionsselskaberne i at profilere sig som etiske selskaber naturligvis under forudsætning af, at det etiske bagland er i orden. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget således, at hvert kapitel kan læses for sig selv. Hvert kapitel indledes med et kort resumé af kapitlets hovedpointer, som uddybes gennem resten af kapitlet. Bagerst i rapporten findes en ordliste med forklaring af begreber og termer, som er brugt i denne rapport og som er en del af pensionsområdet. Side 5

6 1 Fakta om metoden Interviewmetode CAWI onlinespørgeskema Periode for dataindsamling 26. juni til 9. juli 2008 Krav til deltagelse Mindst én pensionsordning og ikke udelukkende pensionsordning(er) i en bank/sparekasse Antal svar 1003 Deltagersammensætning Hyperrepræsentativt udsnit af den danske befolkning. Det vil sige, at deltagernes sammensætning afspejler den danske befolkning på køn, alder, bopælens placering, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Undersøgelsen er gennemført gennem Userneeds Danmarkspanel, som tæller danskere. Side 6

7 2 Etik-forståelse RESUMÉ Danskerne er generelt ret enige om, hvad etik er, når det handler om investeringer nemlig undgå børnearbejde, overhold loven og de internationale konventioner og begræns investeringer i virksomheder, som beskæftiger sig med bordeldrift, alkohol, spil mv. Arbejd i stedet hen imod at investere i virksomheder, som fremmer gode formål eksempelvis menneskerettigheder, klimaet osv. Den unge del af befolkningen er i højere grad end de ældre orienteret mod internationale konventioner på området til gengæld er de ældre i højere grad orienteret imod at fremme gode formål. Jo mere interesseret man er i etiske investeringer desto større krav stiller man til, hvad man kan opfatte som etisk, når det handler om investeringer. 2.1 Hvad er etiske investeringer for dig? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% Ingen investering i børnearbejde, våben og lignende 54% Overholder gældende lovgivning 44% Overholder internationale konventioner 35% Ingen investering i bordeldrift, alkohol, spil osv. 31% Investering som fremmer gode formål som klima, menneskerettigheder osv 8% Investering i fortrinsvis danske virksomheder 3% Ingen investering imod min religiøse holdning 1% Andet 8% Ved ikke Antal svar: 2583 svar fra 1003 respondenter Side 7

8 På spørgsmålet om, hvad man forstår ved Etiske investeringer, når det handler om pensionsordninger, svarer 73%, at det betyder, at pensionsselskabet ikke investerer i børnearbejde, våben og lignende. 54% forbinder etiske investeringer med, at gældende lovgivning bliver overholdt, og 44% forbinder etik med overholdelse af internationale konventioner. Forudsat at Overholder gældende lovgivning betragtes som, at danske virksomheder overholder dansk lovgivning, er det måske en smule overraskende, at mere end halvdelen af deltagerne vælger denne svarmulighed. Man må som udgangspunkt forudsætte, at alle overholder loven og at det således ikke er et særligt etisk begreb. Betragtes Overholder gældende lovgivning i stedet som spørgsmålet om, hvorvidt de firmaer, som pensionsselskaberne investerer i, overholder deres lokale lovgivning, er tallet mindre overraskende. Historier i medierne har sat fokus på, at virksomheder i f.eks. Indien eller andre tredjeverdenslande ikke altid overholder deres lokale lovgivning. Sådanne historier er med til at give os en formodning om, at virksomheder ude i verden ikke altid overholder loven. Set i dét perspektiv kan etik i investeringerne i høj grad være et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Ligeledes er det værd at bemærke, at mindre end hver tredje ser etiske investeringer som noget med at fremme gode formål, som f.eks. klima, menneskerettigheder osv. men i stedet i højere grad ser etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde nogle minimums-krav. Umiddelbart kan de etiske screeningsmuligheder deles op i tre kategorier; Tilvalg, Minimumskrav og Fravalg. Tilvalgsmulighederne handler om at vælge noget særligt etisk til f.eks. vælge at investere i virksomheder, der gør Hvad forstår du ved etiske investeringer? 50% 45% 45% 39% 40% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 5% 0% Tilvalg Mininumskrav Fravalg Antal svar: Baseret på 2495 svar fra 1003 respondenter noget godt for klimaet eller menneskerettighederne. Minimumskrav tæller de muligheder, som alle handler om at overholde forskellige minimumsstandarder f.eks. overholde Side 8

9 gældende lovgivning og internationale konventioner. Endelige tæller Fravalg de muligheder, hvor det handler om at vælge noget særligt uetisk fra f.eks. at fravælge virksomheder, der bruger børnearbejde. Her viser resultatet, at etik for danskerne især handler om at fravælge de mest uetiske virksomheder samt overholde en række minimumskrav hhv. 45% og 39% af svarene på spørgsmålet om etikforståelse er afgivet i disse kategorier. 2.2 Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Kigger man på, hvilken betydning vores alder har, når vi skal forklare, hvad etiske investeringer er, så er stort set alle aldersgrupper enige om, at det bestemt er et spørgsmål om at undgå børnearbejde, våbenproduktion osv. 5% 11% 30% 30% 52% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 10% 9% 3% 6% 2% 5% 1% 7% 1% 11% 0% 2% 2% 4% 17% 3% 36% 30% 42% 43% 26% 30% 32% 47% 43% 43% 43% 27% 1% 1% 52% 56% 54% 55% 56% 75% 74% 72% 75% 66% Under 30 år år år år 60 år og derover Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 1003 Men hvor de yngre i højere grad mener, at det er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner og i højere grad ser gennem fingre med investering i bordeldrift, alkohol og spil i begrænsede mængder er de ældre i mindre grad enige i, at det Side 9

10 er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner. I stedet synes de ældre, at det kræver noget ud over blot at overholde regler og undgå bestemte ting for dem er det ligeledes et spørgsmål om også at investere i virksomheder, som fremmer gode formål, som f.eks. klima eller menneskerettigheder. Således mener 52% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at overholde internationale konventioner, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år kun er 27%. Omvendt mener kun 30% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at investere i virksomheder, der fremmer gode formål, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år er 47%. De unge synes altså at have en større tiltro til internationale konventioner, end de ældre, og det kan måske hænge sammen med, at de unge er vokset op i en mere internationaliseret verden, end de ældre. Det er nemlig ikke uvæsentligt at huske på, at der ikke blot er tale om aldersforskel på de unge og de ældre men også generationsforskelle. Hvor de ældre er vokset op i en generation, hvor it-teknologi, hyppige rejser og international orientering først er kommet til undervejs i deres voksenliv, er de yngre vokset op i en international og multikulturel verden, hvor it-teknologi og i øvrigt også dét, at man selv skal spare op til sin alderdom har været en naturlig del af hverdagen. Side 10

11 2.3 Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? 9% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 12% 7% 6% 0% 7% 1% 7% 2% 4% 36% 36% 35% 27% 39% 29% 1% 2% 38% 46% 47% 52% 58% 52% 66% 75% 78% Grundskole Gymnasial/Erhverv Videregående Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 974 Også når det handler om uddannelsesniveau er skillepunktet, hvorvidt investeringer i virksomheder, der fremmer gode formål, er vigtigere, end det er at overholde internationale konventioner. Alle er fortsat enige om, at det er vigtigt at undgå børnearbejde og våbenindustrien men hvor 38% af de lavtuddannede opfatter etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde internationale konventioner, er hele 47% af de højtuddannede af samme opfattelse. 29% af de lavtuddannede betragter investering i virksomheder, som fremmer gode formål som et omdrejningspunkt 39% af de højtuddannede er af samme opfattelse. 2.4 Måske handler det bare om vores overbevisning? Danskerne er altså generelt enige om, hvad de forstår ved etiske investeringer. Alder og uddannelsesniveau synes ikke at være afgørende for, hvad man forbinder etiske investeringer med. Det handler nemlig om at undgå børnearbejde og våbenproduktion, overholde Side 11

12 lovgivningen og i et vist omfang at investere i virksomheder som fremmer gode formål og lever op til de internationale konventioner på området. Så når demografiske parametre som alder, uddannelse, geografisk placering osv. ikke synes afgørende i forhold til danskernes etik-forståelse, hvad gør så? Måske er pensionskundernes etik-forståelse i højere grad defineret af deres overbevisning og prioriteter i forhold til, om et stort afkast eller etik i investeringer er vigtigst? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 6% 4% 3% 12% 1% 0% 8% 0% 2% 10% 46% 39% 26% 42% 36% 22% 1% 3% 46% 48% 42% 49% 57% 58% 86% 82% 56% Etik-interesserede Medium-interesserede Etik-ignoranter Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 919 Etik-interesserede: Mener at etiske hensyn er vigtigere end pensionens størrelse Medium-interesserede: Mener at etiske hensyn og pensionens størrelse er lige vigtige Etik-ignoranter: Mener at pensionens størrelse er vigtigere end etiske hensyn Disse tre etik-interesser behandles yderligere i kapitel 3 Opfattelsen af hvornår investeringer er etiske er relativt forskellige afhængig af, hvor stor betydning etik i investeringer har for én. Hvis man sætter etikken højt på sin egen dagsorden, sætter man ligeledes kravene til, hvornår noget er etisk, relativt højt. Hvis man derimod i Side 12

13 højere grad fokuserer på det økonomiske aspekt af en pensionsordning frem for det etiske, så rækker det, at lovgivning og vedtagne konventioner på området bliver overholdt. 86% af de etik-interesserede mener, at Ingen børnearbejde er med til at kendetegne, hvad etik er, når det handler om investeringer det tilsvarende tal for etik-ignoranterne er 56%. På samme måde oplever de etik-interesserede det som nødvendigt at fremme gode formål (42%) mens kun 22% af etik-ignoranterne har det på samme måde. Endelig er de etikintereserede uenige med etik-ignoranterne på spørgsmålet om bordeldrift, alkohol og spil. 46% af de etik-interesserede mener ikke dette er foreneligt med etiske investeringer kun 26% af etik-ignoranterne er af samme opfattelse. Side 13

14 3 Etik eller afkast? RESUMÉ 50% af danskerne vægter etiske hensyn og pensionens størrelse lige højt. Nok er etik vigtigt, men ikke for enhver pris økonomien er en meget vigtig faktor, da pensionsudbetalingen er dét, som hovedparten af os skal leve af, når vi forlader arbejdsmarkedet. Jo ældre man bliver, desto mere skeler man også til de økonomiske aspekter. Samtidig er danskerne mere fokuserede på pensionens størrelse, jo højere uddannelse de har. Flere lavtuddannede end højtuddannede sætter således etikken i centrum måske fordi mange omsorgsfag er at finde i lavindkomst-gruppen, mens mange økonomisk orienterede fag er at finde i højindkomst-gruppen. Grundlæggende er det ikke danskernes opfattelse, at etiske investeringer nødvendigvis betyder lavere pensionsudbetaling. Dog kan danske pensionskunder godt være lidt usikre på, om det går ud over deres pensionsudbetaling, hvis de vælger at investere i virksomheder som fremmer gode formål en usikkerhed som er mindre udtalt, hvis etikken i investeringerne blot er et spørgsmål om at overholde gældende lovgivning. Samtidig er det især den del af danskerne, som har særligt fokus på deres pensionsudbetalings størrelse, som er nervøse for, at det skal gå ud over deres pensionsudbetaling, hvis pensionsselskabet investerer deres indbetalinger etisk ansvarligt. 3.1 Etikken i det store hele Tidligere undersøgelser af både pensions- og forsikringsmarkedet har vist, at pris/afkast altså dét der rammer os på pengepungen er meget centrale faktorer for danskernes valg af pensionsordninger og forsikringer. Men hvor placerer etikken sig så i dét felt og tror de danske pensionskunder overhovedet, at etiske hensyn i investeringen af vores pensionsmidler påvirker vores pensionsudbetaling, når vi går på pension? Side 14

15 3.2 Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 10% 14% 8% 0% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Ved ikke Antal svar: 1003 Danskerne er lidt delte, når det handler om, hvad der er vigtigst; Størst mulig pension eller etiske hensyn. Således er kun 14% af den opfattelse, at etiske hensyn er vigtigst også selvom det betyder, at pensionens størrelse er mindre det er de Etik-interesserede. Samtidig mener 28%, at pensionens størrelse er vigtigst det er Etik-ignoranterne. Halvdelen af deltagerne vægter de to faktorer lige højt det er de Medium interesserede ; Nok er etiske hensyn vigtige men ikke for enhver pris. Generelt er mændene desuden lidt mere fokuseret på pensionens størrelse, end kvinderne er uanset om der er tale om unge eller ældre mænd eller mænd med lav eller høj indkomst. Danskerne er altså generelt enige om, at etik ikke er noget, man kommer udenom men hvis pensionsselskaberne kan tage højde for etik i investeringer i et omfang, så det ikke rammer kunderne negativt på pengepungen, så er det at foretrække. Side 15

16 3.3 Bliver vi mere etiske med alderen? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 11% 16% 12% 15% 8% 12% 5% 13% 4% 12% Ved ikke 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 41% 31% 42% 30% 54% 27% 60% 21% 52% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst 0% Under år år år 60 år eller derover Antal svar: 1003 Umiddelbart er både unge og ældre stort set enige om, at etiske hensyn er vigtige, når det handler om at investere pensionsmidlerne. Blandt de unge er gruppen, der vægter etikken højst, nogle få procentpoint større end den tilsvarende gruppe blandt de ældre altså et vidne om en lidt mere ideologisk tilgang til pensionsordning, som for de yngste ligger langt ude i fremtiden og måske kan være svær at forholde sig til. Formodentlig af samme grund er en større andel af de unge uafklarede om deres holdning til vægtningen mellem etik og økonomi. For den ældste del af befolkningen er pensionen levebrødet, mens den for den unge del af befolkningen er væsentligt mere abstrakt og teoretisk økonomi. I takt med at pensionsalderen nærmer sig, bliver pensionsforhold mere vedkommende, og det bevirker, at jo tættere på pensionsalderen man er, desto mere skeler man også til økonomien. Etikken er dog forsat vigtig, og andelen af deltagere, som sætter pensionens størrelse højest, er stort set uændret gennem alle aldersgrupper. Det økonomiske aspekt viser sig derfor især i den lidt lavere andel af dem, som sætter etikken over økonomien samt den noget større andel af ældre, som vægter de to aspekter lige højt. Eksempelvis mener 41% af danskerne under 30, at etik og pensions-størrelse er lige vigtige, mens hele 60% mellem 50 og 59 år er af samme opfattelse. Det er dog vigtigt at pointere, at der her er tale Side 16

17 om en tværsnitsundersøgelse altså et billede af, hvordan danskernes holdning ser ud her og nu, og ikke en undersøgelse, hvor samme deltagere er blevet spurgt, både da de var unge, og da de er blevet ældre. 3.4 Er det et storbyfænomen det dér etik? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Storkøbenhavn 9% 15% 51% 25% En stor by (Mere end indb) 8% 16% 51% 25% Mindre by ( indb) 10% 13% 51% 26% Provinsby ( indb) 9% 13% 47% 32% 2% 15% 52% 31% På landet/ikke i en by Ved ikke Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Antal svar: 1000 Selvom vigtigheden af etiske overvejelser i investeringer er ganske bredt forankret i befolkningen generelt, er der en tendens til, at jo længere man kommer væk fra storbyerne, desto mere er der fokus også på økonomien, og desto mindre er man i tvivl om sin holdning. 25% af deltagerne i Storkøbenhavn vægter pensionens størrelse højst, mens det i provinsbyerne og på landet er hhv. 32% og 31%, som vægter pensionens størrelse højst. Den svagt stigende andel som vægter pensionens størrelse højst, bliver dog hovedsageligt hentet fra gruppen af uafklarede, som er 9% i Storkøbenhavn men kun 2% på landet/udenfor byerne. Etik er med andre ord ikke et storbyfænomen for storbyfolket er lidt mere i tvivl end landboerne, men til gengæld har landboerne i lidt højere grad gjort sig overvejelser om etik og har i lidt højere grad fokus på pensionens størrelse. Side 17

18 3.5 Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 10% 18% 4% 13% 8% 10% Ved ikke 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 24% 56% 27% 50% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Under Over Antal svar: 932 Når økonomien generelt er vigtig for os og for vores overvejelser om etik i investeringer spiller det så en afgørende rolle for danskernes holdning, om de er en del af en lille eller stor husstandsindkomst? Ja det gør det. 24% af lavindkomst-deltagerne vægter nemlig pensionens størrelse som det vigtigste men 32% af højindkomst-deltagerne gør det samme. Samtidig vægter 18% af lavindkomst-deltagerne etikken som det vigtigste, mens det tilsvarende tal for højindkomstdeltagerne er næsten det halve, nemlig 10%. Umiddelbart synes sammenhængen altså at være, at jo større indkomst desto vigtigere er pensionens størrelse. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er det samme som at højindkomst-deltagerne er ligeglade med etiske aspekter de prioriterer blot en balanceret afvejning af etik og økonomi højt. En af forklaringerne på, at lavindkomst-deltagerne i højere grad vægter etikken højt, skal måske findes i den store gruppe af omsorgs-fag, der findes i lavindkomst-grupperne. Pædagoger, folkeskolelærere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker mv. er alle at finde i lavindkomst-gruppen og fællesnævneren for disse fag er blandt andet de bløde værdier, den humanistiske tankegang og omsorg for andre, som i en vis udstrækning ligger i tråd med etikken. Side 18

19 Højindkomstgrupperne tæller derimod en række mere forretningsorienterede fag, hvor indtjening, profitoptimering og optimering af andre målbare faktorer i højere grad er en del af hverdagen og tankegangen. Vores holdning til etik afgøres i virkeligheden måske i mindre grad af vores demografiske karakteristika (køn, alder, geografi mv.), men i stedet i højere grad af de bløde værdier, vores værdigrundlag vores syn på verden i det hele taget. Hvis vi generelt har en meget humanistisk tilgang til verden, vil vi i nogen udstrækning også vægte etiske spørgsmål højt. 3.6 Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Men når vi nu generelt er enige om, at etik er vigtigt, og at vi som minimum skal sikre en balance mellem etik og økonomi, hvilke forventninger har vi så egentlig til, hvad det betyder for vores pensionsudbetaling, hvis vores pensionsmidler udelukkende investeres etisk forsvarligt? Er vi bange for at blive ramt på pengepungen, hvis vi følger vores etiske hjerte? Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 17% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 1003 Svaret er nej. Generelt forbinder danskerne ikke etiske investeringer med en lavere pensions-udbetaling, når de går på pension. Dog svarer 17%, at de ikke har nogen ide om forholdet mellem etiske investeringer og pensionsudbetaling og den andel af Ved ikke er større end i undersøgelsens øvrige spørgsmål generelt. Det kan vidne om, at vi reelt ikke ved Side 19

20 så meget om sammenhængen, for dels er etiske investeringer et lidt diffust område, og dels er pensionsordninger et område med en enormt lang tidshorisont, og det kan være svært at forholde sig til og måle på. Resultatet på dette spørgsmål er måske ikke overraskende, da heller ikke pensionsbranchen eller -selskaberne reelt kan forudsige, hvad det vil betyde for pensionens størrelse, hvis indbetalingerne udelukkende investeres etisk ansvarligt. Undersøgelser af dette spørgsmål kommer til forskellige konklusioner afhængig af de valgte undersøgelsesmetoder. Den enkelte må derfor i nogen grad belave sig på sin overbevisning om forholdet mellem etik og afkast. Hele 60% tror ikke, at de får udbetalt en lavere pension, hvis pensions-indbetalingerne udelukkende investeres etisk, og et kryds i datamaterialet viser, at de unge i højere grad end de ældre er i tvivl. Andelen som mener, at etiske investeringer fører til en lavere pensionsudbetaling ligger dog ganske stabilt på omkring en fjerdedel i alle alderssegmenter. Især de ældre alderssegmenter har en tro på, at etikken ikke påvirker deres pensionsudbetalinger negativt. Her er det dog vigtigt at huske på, at størstedelen af deres opsparing 22% 55% Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 17% 62% er i hus. Når man er ung og pensions-begynder, 23% 21% hvor afkastet gennem 25% 24% 23% de næste mange år skal Under år år år 60 eller derover føre til den pensionsudbetaling, Antal svar: 1003 vi skal leve af, når vi går på pension, kan usikkerheden på, hvad tiden vil bringe være en ganske anden. De ældre ser således tilbage på deres opsparingsperiode, mens de unge ser frem på deres opsparingsperiode en ikke uvæsentlig skelnen. 19% 56% 12% 64% 16% 61% Ved ikke Nej Ja Side 20

21 3.7 Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Alderen i sig selv synes altså ikke at være altafgørende for vores holdning til, om etiske investeringer betyder lavere pensionsudbetaling. Hvis vores holdning til etiske investeringer i stedet i højere grad er bestemt af vores værdigrundlag, kunne det være interessant at kigge på troen på pensionsstørelsen fordelt efter vores etik-interesse. Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 9% 12% 20% 65% 69% 48% Ved ikke Nej Ja 26% 20% 32% Etik-interesserede Medium interesserede Etik-ignoranter Antal svar: 919 Her er det værd at bemærke, at 26% af de etik-interesserede (altså dem som mener, at etik er vigtigere end pensionens størrelse) faktisk har en forventning om, at etiske investeringer betyder en lavere pension til udbetaling. Præcis denne gruppe er altså villige til at ofre en økonomisk gevinst til fordel for etisk ansvarlige investeringer. Samtidig er 65% af de etikinteresserede dog sikre på, at man kan opnå samme pensionsudbetaling, selvom der investeres etisk ansvarligt. Etik-ignoranterne (altså dem som foretrækker en stor pensionsudbetaling frem for etiske hensyn i investeringerne) er i noget højere grad i tvivl om, hvad etiske investeringer betyder for deres pensionsudbetaling hver femte svarer Ved ikke. Samtidig forventer knap hver tredje i denne gruppe (32%), at etiske investeringer fører til lavere pensionsudbetaling, og det kan være en del af forklaringen på deres nedprioritering af de etiske hensyn. Det vidner Side 21

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere