Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Sammenfatning Omfanget af genudlejning efter 5, stk Moderniseringsomkostningernes størrelse og huslejevirkninger Kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Anvendelsen af en økonomisk kalkule og vurdering af rentabilitet Anvendelsen af huslejenævn Bilag 1: Datagrundlag Bilag Velfærdsministeriet Februar 2009

4

5 1. Indledning Siden 1. juli 1996 har der i regulerede kommuner været mulighed for, at private udlejningsboliger, som er gennemgribende forbedret, kan genudlejes til en husleje, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi, jf. 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, blev indført for at begrænse anvendelsen af en hidtidig retspraksis, der gav udlejerne mulighed for ved genudlejning at fastsætte huslejen efter det lejedes værdi i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, når en bolig var blevet gennemgribende moderniseret. Bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, blev som led i en lovpligtig revision ændret på visse punkter med vedtagelsen af lov nr. 406 af 2. juni Med ændringen blev bl.a. sondringen mellem forbedring og vedligeholdelse præciseret. Det blev samtidig pålagt udlejer at opretholde værdien af forbedringerne for fortsat at kunne oppebære lejefastsættelse efter 5, stk. 2. Sker dette ikke, skal lejen fastsættes efter 5, stk. 1, med et sædvanligt forbedringstillæg. Desuden blev ordningens beløbsgrænser reguleret til 2000 niveau, ligesom der blev fastsat regler for regulering af beløbsgrænserne efter nettoprisindekset. Yderligere blev der vedtaget regler om udlejerens pligt til at fremlægge dokumentation i sager om lejefastsættelse efter stk. 2. Ifølge boligreguleringslovens 25 a har udlejer ret til at få huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse efter forbedringsarbejdernes gennemførelse. Boligreguleringslovens 5, stk. 2, finder anvendelse i store udlejningsejendomme opført før 1992, hvori der indgår mindst 7 lejemål (boliger i etageboligbebyggelser og rækkehuse). Geografisk er Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 5

6 anvendelsen afgrænset til regulerede kommuner. Det regulerede område steg i perioden 1996 til 2006 fra 148 til 176 kommuner. Det tidligere Socialministerium har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark og Jydske Grundejerforeninger gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der primært har til formål at belyse omfanget af anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven samt huslejeniveauet i gennemgribende forbedrede boliger. Herudover belyser spørgeskemaundersøgelsen også anvendelsen af huslejenævn og økonomiske kalkuler samt udlejernes vurdering af rentabiliteten i forbindelse med investeringsovervejelserne. En lignende spørgeskemaundersøgelse blev udarbejdet som led i lovrevisionen og forud for ovennævnte lovændringer i år I det følgende præsenteres resultaterne af den seneste undersøgelse. I afsnit 2 sammenfattes undersøgelsens hovedresultater. I afsnit 3 belyses omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Afsnit 4 belyser indledningsvist moderniseringsomkostningernes størrelse. Herefter belyses huslejeforskellene mellem omkostningsbestemt husleje, husleje fastsat efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. I afsnit 5 beskrives udlejernes kendskab til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, og i afsnit 6 kigges der nærmere på anvendelsen af økonomiske kalkuler samt udlejernes vurdering af rentabilitet. Afsnit 7 belyser, i hvor høj grad der indhentes forhåndsgodkendelse hos huslejenævn. Redegørelse for undersøgelsens datagrundlag er medtaget som bilag 1, mens spørgeskema og tilhørende vejledning findes i bilag Sammenfatning Af afsnit 3 fremgår, at medio 2006 er mellem boliger, udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven (i det følgende benævnt 5.2 boliger). Siden 2000 er bestanden steget med Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

7 boliger i alt svarende til en årlig tilgang på omkring boliger. Niveauerne kan synes lave, men vurderes bl.a. på baggrund af data om antallet af fraflyttede boliger ikke at være urealistiske (det er overvejende i forbindelse med fraflytning, at boligreguleringslovens 5, stk. 2, anvendes). Blandt de indkomne besvarelser findes der 5.2 boliger i 35 kommuner. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven er mest udbredt i Århus, Odense og Aalborg kommuner, hvor knap 14 pct. af de private udlejningsboliger er 5.2 boliger. I Københavns og Frederiksberg kommuner drejer det sig om 8 pct. af bestanden af private udlejningsboliger i store ejendomme. Omkring 75 pct. af 5.2 boligerne i undersøgelsen er placeret i hovedstadsområdet samt Århus, Odense og Aalborg kommuner. Af afsnit 4 fremgår, at de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger udgør kr. pr. m 2. For en gennemsnitsbolig på omkring 81 m 2 svarer det til kr. pr. lejemål. Det fremgår desuden, at huslejeforskellen på boliger udlejet med omkostningsbestemt leje og leje fastsat efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i gennemsnit er på ca. 350 kr. pr. m 2, hvilket svarer til en huslejeforskel på ca. 70 pct. Den gennemsnitlige husleje for spørgeskemaundersøgelsens 5.2 boliger er 860 kr. pr. m 2, mens den gennemsnitlige omkostningsbestemte husleje ifølge spørgeskemaundersøgelsen er ca. 500 kr. pr. m 2. Huslejeforskellen afspejler, at 5.2 boligerne har fået foretaget gennemgribende renoveringer, der ifølge regelsættet udgør mindst kr. pr. m 2 samt mindst kr. (2006 prisniveau). Af afsnit 5 fremgår, at størstedelen af udlejerne har kendskab til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, hvilket drejer sig om 83 pct. Kendskabet stiger med bymæssigheden. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 7

8 Af afsnit 6 fremgår, at 31 pct. af udlejerne har fået foretaget en økonomisk kalkule over rentabiliteten ved modernisering af lejemål med henblik på udlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. 67 pct. af udlejerne vurderer, at en gennemgribende modernisering vil være rentabel. Det gælder for de store udlejere, at 83 pct. vurderer en modernisering til at være rentabel. Blandt de udlejere, der ikke har fået foretaget en økonomisk kalkule, har knap 19 pct. overvejet at få foretaget en. Af afsnit 7 fremgår, at huslejenævnets forhåndsgodkendelse indhentes af 6 pct. af de adspurgte. I Københavns og Frederiksberg kommuner er der tale om 9 pct., mens det til gengæld drejer sig om 6 pct. i kommuner med under indbyggere. Hvad angår undersøgelsens datagrundlag, fremgår det af bilag 1, at andelen af brugbare spørgeskemaer er 40 pct., mens den var 58 pct. i den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i Det vurderes, at den lavere andel af returnerede spørgeskemaer i denne undersøgelse kan hænge sammen med en højere detaljeringsgrad i spørgeskemaet. For nærværende undersøgelse gælder, at 53 pct. af spørgeskemaerne blev returneret, mens der var tale om 70 pct. i den tidligere undersøgelse. Nærværende undersøgelse har et større bortfald, som primært skyldes fejl i registreringerne af ejerforholdskoden i BBR, hvorfra stikprøven er udtrukket. Undersøgelsens brugbare besvarelser vurderes at være repræsentative for hele populationen. Det understreges dog, at nogle af undersøgelsens beregninger er baseret på få observationer, hvorfor disse resultater skal tages med et vist forbehold. 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at medio 2006 findes der på landsplan mellem boliger i store ejen 8 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

9 domme, som er udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Dette svarer til en stigning på boliger siden 2000, hvor en lignende spørgeskemaundersøgelse blev udarbejdet. I perioden 2000 til 2006 har der således været en gennemsnitlig tilgang på omkring boliger om året. Bestanden af 5.2 boliger omfatter boliger, som er gennemgribende forbedret, uden at der er sket en fraflytning. Forbedringerne kan i henhold til boligreguleringslovens 5, stk. 2, først udløse lejestigning i forbindelse med genudlejning. Lejen i disse boliger er derfor fastsat efter boligreguleringslovens almindelige regler. Den samlede bestand af private udlejningsboliger i store ejendomme opført før 1992 udgør Tabel 1. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, fordelt på kommunegrupper Resultater af spørgeskemaundersøgelsen heraf Antal kommuner blandt antal kom heraf andel af 5.2 boliger returnerede muner med Kommunegruppe (pct.) spørgeskemaer 5.2 boliger i området København og Frederiksberg 2 2 8,0 Resten af hovedstadsområdet ,7 Århus, Odense og Aalborg ,8 Under indbyggere ,7 I alt ,8 Som det fremgår af tabel 1, viser undersøgelsen, at i 35 af 96 kommuner findes der boliger, som er reguleret efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. For disse 35 kommuner gælder, at andelen af 5.2 boliger tilsammen udgør 9,8 pct. Den højeste andel findes i Århus, Odense og Aalborg kommuner og udgør knap 14 pct., mens den laveste andel på 8 pct. findes i Københavns og Frederiksberg kommuner. Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at Københavns og Frederiksberg kommuner, ifølge denne Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 9

10 undersøgelse, har så meget lavere andele af 5.2 renoveringer end f.eks. Århus. De lavere andele kan blandt andet hænge sammen med, at Københavns og Frederiksberg kommuner, jf. nedenfor, har en lavere årlig fraflytningsprocent fra private udlejningsboliger. Lavere fraflytningsprocenter vil alt andet lige medføre færre 5.2 renoveringer. Tabel 2. Undersøgelsens 5.2 boliger fordelt på kommunegrupper Kommunegruppe Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Antal 5.2 boliger Andel af 5.2 boliger (pct.) København og Frederiksberg ,0 Resten af hovedstadsområdet ,1 Århus, Odense og Aalborg ,3 Under indbyggere ,5 I alt ,0 Tabel 2 viser, at omkring 75 pct. af 5.2 boligerne er placeret i hovedstadsområdet samt Århus, Odense og Aalborg kommuner. Hovedparten af 5.2 boligerne, svarende til 77 pct., er opført før Nettotilgangen af 5.2 renoverede boliger ligger ifølge både denne og den tidligere undersøgelse (fra 2000) på omkring boliger årligt. På trods heraf synes der at være tale om en stigende anvendelse af 5.2 renoveringer i forbindelse med fraflytninger. Dette skyldes, at antallet af private udlejningsejendomme og dermed antallet af fraflytninger har været faldende igennem den undersøgte periode. Hvis antallet af private udlejningsboliger i 2006 havde været det samme som i 2000, ville tilgangen af 5.2 boliger med det nuværende aktivitetsniveau for 5.2 renoveringerne have været omkring boliger årligt. 10 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

11 I perioden 1996 til 2006 faldt bestanden af private udlejningsboliger i de regulerede kommuner med 8 pct. fra i 1996 til i 2006 dels på grund af boligernes overgang til andre ejerformer (primært private andelsboliger), og dels på grund af sammenlægninger og nedlæggelser. I Københavns og Frederiksberg kommuner faldt antallet af private udlejningsboliger fra til , hvilket svarer til et fald på 30 pct. Eftersom bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, som nævnt overvejende anvendes i forbindelse med en fraflytning, har antallet af fraflyttede private udlejningsboliger en væsentlig betydning for, hvor mange boliger der kan frigives til gennemgribende renoveringer. På baggrund af Velfærdsministeriets beregninger 1 skønnes det, at andelen af fraflyttede private udlejningsboliger i store ejendomme udgør 17 pct. årligt for hele landet og omkring 6 pct. årligt i Københavns og Frederiksberg kommuner. I perioden 1996 til 2006 skønnes det således, at antallet af fraflyttede private udlejningsboliger faldt fra omkring til omkring årligt på landsbasis, og fra omkring til omkring flytninger årligt i Københavns og Frederiksberg og Århus, Odense og Aalborg kommuner til sammen. Der er således tale om et fald i det årlige antal af fraflytninger på skønsmæssigt 25 pct. fra 1996 til 2006 i de kommuner, som står for 75 pct. af 5.2 renoveringerne. Med henblik på en baggrundskontrol af niveauet for 5.2 boliger kan der foretages en opgørelse af antallet af boliger i ejendomme, hvor boligreguleringslovens 5, stk. 2 anvendes. Som det fremgår af afsnit 4, udgør huslejeforskellen på 5.2 boliger og lejemål udlejet med omkostningsbestemt husleje 70 pct. i gennemsnit for hele landet. 1 Beregnningerne er baseret på opgørelser over fraflyttede boliger fra Danmarks Statistik for 2003 samt Boligfraflytninger Analyse af samtlige fraflyttede boliger i perioden (Boligministeriet, 1997). Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 11

12 Der er på den baggrund foretaget et udtræk fra Boligstøtteregistret samt BBR, der peger på, at der i alt findes knap boliger, som indgår i ejendomme med private udlejningsboliger, hvor forskellen på laveste og højeste husleje er mindst 70 pct. Med dette udgangspunkt kan det således konstateres, at i størrelsesordenen hver anden af de boliger er moderniserede efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Opgørelsen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, idet der er tale om en summarisk opgørelse, som på den ene side næppe får alle 5.2 ejendomme med og på den anden side medregner ejendomme, hvor 5.2 ikke anvendes, men hvor forskellene i huslejen i biligste og dyreste bolig overstiger 70 pct. Opgørelsen skal derfor ikke tages som mere end en angivelse af en størrelsesorden. Boligstøtteregistret indeholder huslejeoplysninger for omkring hver tredje private udlejningsbolig, og når der foretages en samkøring med BBR, opnås en dækningsgrad på 85 pct. på ejendomsniveau. 5.2 boligerne har et gennemsnitligt boligareal på 81 m 2, mens det udgør 71 m 2 for en gennemsnitlig privat udlejningsbolig. 12 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

13 Tabel 3. Antallet af ejendomme med og uden 5.2 boliger fordelt på, hvorvidt der udføres forbedringer, som ikke er et led i moderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 Der indgår 5.2 boliger i ejendommen Der indgår ikke 5.2 boliger i ejendommen Udføres der forbedringer i de øvrige lejemål, som ikke er et Ja led i moderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 Nej Antal ejendomme i alt Anm: Tabellen er baseret på besvarelser fra 890 ud af 901 ejendomme. Det fremgår af tabel 3, at blandt de 701 ejendomme, hvor der ikke er udført 5.2 forbedringer, har lidt under halvdelen af ejendommene, hvilket svarer til 320 ejendomme, fået udført andre forbedringstyper efter lejeloven. Blandt de 189 ejendomme, hvor der er udført 5.2 forbedringer, har lidt over en tredjedel af ejendommene (61) også fået udført andre forbedringstyper efter lejeloven. 4. Moderniseringsomkostningernes størrelse og huslejevirkninger Det fremgår af tabel 4, at de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger ved 5.2 forbedringer udgør kr. pr. m 2, og at niveauet i de viste geografiske grupper ligger ret tæt på gennemsnittet for hele landet. Dog adskiller resten af hovedstadsområdet sig fra de øvrige kommunegrupper ved at have de højeste gennemsnitlige moderniseringsomkostninger på kr. pr. m 2. Ved et gennemsnitligt boligareal på 81 m 2 for de 5.2 renoverede ejendomme er de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger pr. lejlighed cirka kr. I resten af hovedstadsområdet ligger gennemsnitsomkostningerne på cirka kr. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 13

14 Tabel 4. Moderniseringsomkostninger fordelt på kommunegrupper Kommunegruppe Gns. moderniseringsomkostninger pr. m 2 (boliger) Antal besvarelser København og Frederiksberg Resten af hovedstadsområdet Århus, Odense og Aalborg Under indbyggere I alt Anm: I det tilgrundliggende spøgeskema bliver der bedt om husleje og moderniseringsomkostninger for 10 lejemål. Hvis der indgår mere end 10 lejemål i ejendommen, anmodes om oplysningerne for de 10 seneste 5.2 renoverede boliger. Der findes oplysninger om moderniseringsomkostninger for 444 ud af de boliger, som er gennemgribende renoveret, jf. boligreguleringslovens 5, stk. 2. Tabel 5 viser, at hovedparten af de 5.2 boliger, der findes huslejeoplysninger for, har fået foretaget en gennemgribende forbedring i perioden 2004 til Den største andel findes i resten af hovedstadsområdet og udgør 84 pct. Tabel 5. Andel af besvarelser fordelt på indflytningsår Indflytningsår Antal Kommunegruppe Før I alt* Besvarelser (boliger) pct. København og Frederiksberg Resten af hovedstadsområdet Århus, Odense og Aalborg Under indbyggere I alt * Inkl. uoplyst Anm: I det tilgrundliggende spøgeskema bedes ikke om huslejeoplysninger vedrørende samtlige 5.2 renoverede lejemål. Der findes oplysninger om moderniseringsomkostninger for 444 ud af de boliger, som er gennemgribende renoveret, jf. boligreguleringslovens 5, stk Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

15 I lighed med den tidligere spørgeskemaundersøgelse fra 2000, belyser undersøgelsen ikke, hvordan lejemålene er blevet forbedret (hvilke arbejder, der er blevet udført). Betingelsen for, at et lejemål anses som gennemgribende forbedret, er, at forbedringerne væsentligt har forøget det lejedes værdi, samt at forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m 2 eller et samlet beløb på kr. (prisniveau for juni 2006). I spørgeskemaundersøgelsen fra 2000 blev huslejevirkningerne af udlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven belyst på basis af en sammenligning af huslejens størrelse før og efter en gennemgribende modernisering. I denne spørgeskemaundersøgelse belyses huslejevirkningerne ud fra en sammenligning af gennemsnitlige huslejer for henholdsvis omkostningsbestemte lejemål og lejemål, hvor huslejen er fastsat efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i samme beboelsesejendom. Sammenligningerne er således kun foretaget, såfremt der forekommer både 5.2 boliger og boliger udlejet med omkostningsbestemt husleje i samme opgang/ejendom og vises i tabel 5. Til sammenligning vises derfor også det gennemsnitlige huslejeniveau i private udlejningsejendomme generelt. Det ses af tabel 6, at i ejendomme med gennemgribende forbedrede lejemål er den årlige gennemsnitlige husleje 860 kr. pr. m 2, mens den er 506 kr. pr. m 2 for de lejemål, der er udlejet med omkostningsbestemt husleje. Dette svarer til en huslejeforskel på 70 pct. Den gennemsnitlige leje for private udlejningsboliger opført før 1992 i regulerede kommuner er til sammenligning 617 kr. pr. m 2. Der forekommer boliger i ejendomme opført i perioden , hvor den omkostningsbestemte husleje reelt overstiger markedslejen, fordi disse ejendomme efter lovgivningen har et særligt højt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 15

16 afkast. Den relativt lave omkostningsbestemte husleje for de af spørgeskemaundersøgelsens udlejningsejendomme, der er opført i perioden , er, jf. tabel 5, baseret på huslejeoplysninger for kun 8 af i alt 137 ejendomme. Tabel 6. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter opførelsesår Husleje i private udlejningsboliger i regulerede kommuner Antal besvarelser Ejendomme Bygningens opførelsesår Gennemsnit (kr./m 2 ) Omkostningsbestemt husleje Resultater af spørgeskemaundersøgelse Gennemsnit (kr./m 2 ) 5, stk. 2, husleje Huslejeforskel Gennemsnit Huslejeforskel pct. fraktil Før ,4 61,4 84,6 107, ,2 29,1 46,1 93, ,1 38,3 70,5 128, ,3 54,6 185,7 185,7 8 Alle ,0 39,9 76,8 105,2 137 Anm: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i regulerede kommuner i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. Det fremgår af tabel 7, at der er en klar tendens til, at huslejeforskellen stiger i takt med, at bymæssigheden stiger. I Københavns og Frederiksberg kommuner observeres således den største huslejeforskel, som er på 84 pct., mens den udgør 17 pct. i kommuner med under indbyggere. Pct. 16 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

17 Tabel 7. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter kommunegrupper Antal besvarelser Kommunegrupper Husleje i private udlejningsboliger i regulerede kommuner Gennemsnit (kr./ m 2 ) Omkostningsbestemt husleje Resultater af spørgeskemaundersøgelse 5, stk. 2 husleje Gennemsnit (kr./m 2 ) Hus Genlejeforskenemsnit Huslejeforskel 25 pct. fraktil Pct. 50 pct. frak til 75 pct. fraktil Ejendomme København/ Frederiksberg ,1 56,8 88,5 123,6 53 Resten af hovedstadsområdet ,5 70,5 124,2 152,3 14 Århus, Odense og Aalborg ,8 29,1 53,9 87,8 47 Under indb ,4 1,2 4,1 30,2 23 Alle ,0 39,9 76,8 105,2 137 Anm.: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. Tabel 8 viser, at der er en tendens til, at den gennemsnitlige m 2 leje falder i takt med stigende lejlighedsstørrelse. Tendensen er dog mindre udtalt for de renoverede 5.2 boliger. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 17

18 Tabel 8. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter boligstørrelse Husleje i private udlejningsboliger (regulerede kommuner) Gennemsnit (kr./ m 2 ) Resultater af spørgeskemaundersøgelse Husleje i 5.2 boliger Gennemsnit (kr./ m 2 ) Antal besvarelser (ejendomme) Boligstørrelse (m 2 ) Over Uoplyst 9 Alle Anm.: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. 5. Kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Denne spørgeskemaundersøgelse belyser til forskel fra spørgeskemaundersøgelsen i 2000 kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Størstedelen af udlejerne, hvilket svarer til 83 pct., har kendskab til muligheden for at fastsætte lejen efter det lejedes værdi efter en gennemgribende modernisering. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det største kendskab findes i de største byer. I Københavns og Frederiksberg kommuner er det således 96 pct., der angiver, at de kender til denne bestemmelse, mens det drejer sig om 69 pct. i kommuner med under indbyggere. Undersøgelsen viser ligeledes ikke overraskende at kendskabet er størst hos de store udlejere, hvor det drejer sig om 91 pct. Blandt de mindste udlejere er det 79 pct., der har kendskab til lejefastsættelsesreglerne efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Store udlejere er her defineret som udlejningsejendomme med mere en Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

19 lejemål, og de mindste udlejere er defineret som udlejere med 7 12 lejemål. 6. Anvendelsen af en økonomisk kalkule og vurdering af rentabilitet Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 31 pct. af udlejerne har fået foretaget en økonomisk kalkule. I Københavns og Frederiksberg kommuner udgør denne andel 40 pct., mens den tilsvarende andel udgør 24 pct. i Århus, Odense og Aalborg kommuner. Undersøgelsen viser herudover, at blandt de udlejere, der har fået foretaget en økonomisk kalkule, vurderer 67 pct., at en gennemgribende modernisering vil være rentabel. I Københavns og Frederiksberg kommuner drejer det sig om 76 pct. af udlejerne, mens der er tale om godt 56 pct. i kommuner med under indbyggere. Det gælder for de store udlejere, at 83 pct. vurderer en eventuel modernisering til at være rentabel, mens samme vurdering findes hos 56 pct. af de små udlejere. Blandt de udlejere, der ikke har fået foretaget en økonomisk kalkule over rentabiliteten af en gennemgribende modernisering, har kun 19 pct. overvejet at få foretaget en. I Københavns og Frederiksberg kommuner udgør andelen 21 pct., mens det drejer sig om 18 pct. i kommuner med under indbyggere. 7. Anvendelsen af huslejenævn Huslejenævnets forhåndsgodkendelse bliver indhentet af 6 pct. af de adspurgte. I Københavns og Frederiksberg kommuner er der tale om 9 pct., i Århus, Odense og Aalborg kommuner 3 pct., mens andelen udgør 6 pct. i kommuner med under indbyggere. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 19

20 Bilag 1 Datagrundlag Denne undersøgelse er baseret på en stratificeret bruttostikprøve, som omfatter private udlejningsejendomme i 144 af landets daværende 179 regulerede kommuner pr. 1. januar Bruttostikprøven, som omfatter i alt omfatter boliger og er udtrukket ved hjælp af en samkøring af bygnings og boligregistret (BBR) og det fælleskommunale ejendomsregister (ESR) pr. 1. januar 2006, udgør 26 pct. af en samlet bestand på ejendomme og 29 pct. af en samlet bestand på boliger. Stikprøven er udtrukket på baggrund af 80 strata fordelt på ejendomsstørrelse, opførelsesår og geografi. På grund af mangelfuld identifikation af ejendommen/administrator omfatter nettostikprøven ejendomme. Ud af afsendte spørgeskemaer blev besvaret. Dette resulterer i en bruttobesvarelsesprocent på 53, hvilket er betydeligt lavere end undersøgelsen fra 2000, hvor den nåede op på 70. Når svarprocenten ikke er højere i denne undersøgelse, kan det blandt andet skyldes, at udfyldelsen af spørgeskemaet viste sig at være sværere på grund af en større detaljeringsgrad. For begge undersøgelsers vedkommende blev spørgeskemaet udsendt i maj måned. Herefter blev 289 ud af spørgeskemaer frasorteret, hvilket giver en nettobesvarelsesprocent på 40. Dette må betegnes som mindre tilfredsstillende. I undersøgelsen fra 2000 var nettobesvarelsesprocenten 58. For de frasorterede spørgeskemaer gælder, at 234 besvarelser blev frasorteret på grund af uoverensstemmelser mellem de indkomne besvarelser og BBRs registrering af ejendommens ejerforholdskode. Der indkom således besvarelser fra bl.a. almene boligafdelinger, private andelsboligforeninger og ejerlejligheder, selvom de var registreret som private udlejningsejen 20 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

21 domme i BBR. Herudover blev 55 besvarelser frasorteret, primært fordi spørgeskemaerne var mangelfuldt udfyldt. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på besvarelser fra 901 ejendomme med boliger i 96 kommuner. Dette svarer til, at de indkomne besvarelser omfatter 10 pct. af den samlede bestand af ejendomme og 12 pct. af den samlede bestand af boliger. Antallet af besvarelser, der omfatter boliger udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, repræsenterer 189 ejendomme og boliger. Heraf er oplysninger, der omfatter omkostningsbestemt husleje og 5.2 husleje, baseret på besvarelser fra 137 ejendomme. Undersøgelsens huslejeberegninger er baseret på lejemål med følgende huslejestørrelser: Omkostningsbestemte huslejer udgør mellem 250 og kr. pr. m 2, mens der for 5.2 huslejer er tale om 300 og kr. pr. m 2. Blandt de indkomne besvarelser forekommer der en mindre overrepræsentation af yngre ejendomme, mens ældre ejendomme til gengæld er underrepræsenterede. Blandt de frasorterede besvarelser viser det sig, at de yngre ejendomme er overrepræsenterede, mens de ældre ejendomme er underrepræsenterede. De brugbare besvarelser viser sig bl.a. på den baggrund at være afbalancerede i forhold til vægtningen i de udsendte spørgeskemaer, og ingen strata er skævt repræsenterede. De brugbare besvarelser er således repræsentative for hele populationen af private udlejningsejendomme i regulerede kommuner. Det skal dog pointeres, at antallet af besvarelser, der vedrører 5.2 boliger, giver anledning til at tage forbehold for dele af undersøgelsens resultater. I lighed med den tilsvarende spørgeskemaundersøgelse om anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i 2000 er følgende kriterier anvendt for at afgrænse de private udlejningsboliger, som er interessante i forbindelse med denne undersøgelse: Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 21

22 Boligen er beboet af en lejer. Boligen er en del af en ejendom med flere end 7 boliger. Der er tale om en egentlig bolig (BBR kode F308=1). Boligen er beliggende i en bygning opført før 1992, som enten en etageboligbebyggelse, række, kæde eller dobbelthus. Boligen er del af en ejendom, som er ejet af én af følgende: Privatperson, i/s, a/s, aps, andet selskab eller forening. Boligen er del af en ejendom, som også kan være ejet af stat, amt eller kommune, hvis bygningens opførelsesår er før For afsnit 3 gælder, at tallene før tabel 1 er opregnede, mens afsnittets øvrige tal er baseret på undersøgelsens faktiske resultater. For afsnit 3 gælder, at huslejeoplysningerne er beregnet på baggrund af geografisk vægtede gennemsnit. Herudover er tallene i de efterfølgende afsnit baseret på undersøgelsens faktiske resultater. Antallet af 5.2 boliger er estimeret til at udgøre boliger på landsbasis. Dette antal er fremkommet på basis af en opregning af spørgeskemaundersøgelsens besvarelser om antallet af 5.2 boliger. 22 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003

Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003 Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003 Side 1 af 35 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Datagrundlaget... 8 3.1. Udvælgelse af ejendomme...8 4. Ejendommenes driftsforhold... 12 4.1.

Læs mere

Temahæfte om 5.2 moderniseringer

Temahæfte om 5.2 moderniseringer Temahæfte om 5.2 moderniseringer Et temahæfte om gennemgribende forbedringer af privatejede udlejningsboliger Dette hæfte omhandler de såkaldte gennemgribende forbedringer, som bliver mere og mere hyppige

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Lejlighedstype A-D: 70 m2

Lejlighedstype A-D: 70 m2 Side 1 af 5 Lejlighedstype A-D: 70 m2 Spørgsmål 1 Er der udført forbedringer 1 i lejligheden i perioden 1935 indtil 2015? Hvis nej: gå til lejlighedstype A Hvis ja: gå til spørgsmål 2 Spørgsmål 2 Er forbedringerne

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Resultatet af huslejeundersøgelsen pr. 1. januar 2000 bygger på besvarelsen af spørgeskemaer, der er udsendt til samtlige almene boligforetagender. Besvarelsesprocenten

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere