Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Sammenfatning Omfanget af genudlejning efter 5, stk Moderniseringsomkostningernes størrelse og huslejevirkninger Kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Anvendelsen af en økonomisk kalkule og vurdering af rentabilitet Anvendelsen af huslejenævn Bilag 1: Datagrundlag Bilag Velfærdsministeriet Februar 2009

4

5 1. Indledning Siden 1. juli 1996 har der i regulerede kommuner været mulighed for, at private udlejningsboliger, som er gennemgribende forbedret, kan genudlejes til en husleje, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi, jf. 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, blev indført for at begrænse anvendelsen af en hidtidig retspraksis, der gav udlejerne mulighed for ved genudlejning at fastsætte huslejen efter det lejedes værdi i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, når en bolig var blevet gennemgribende moderniseret. Bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, blev som led i en lovpligtig revision ændret på visse punkter med vedtagelsen af lov nr. 406 af 2. juni Med ændringen blev bl.a. sondringen mellem forbedring og vedligeholdelse præciseret. Det blev samtidig pålagt udlejer at opretholde værdien af forbedringerne for fortsat at kunne oppebære lejefastsættelse efter 5, stk. 2. Sker dette ikke, skal lejen fastsættes efter 5, stk. 1, med et sædvanligt forbedringstillæg. Desuden blev ordningens beløbsgrænser reguleret til 2000 niveau, ligesom der blev fastsat regler for regulering af beløbsgrænserne efter nettoprisindekset. Yderligere blev der vedtaget regler om udlejerens pligt til at fremlægge dokumentation i sager om lejefastsættelse efter stk. 2. Ifølge boligreguleringslovens 25 a har udlejer ret til at få huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse efter forbedringsarbejdernes gennemførelse. Boligreguleringslovens 5, stk. 2, finder anvendelse i store udlejningsejendomme opført før 1992, hvori der indgår mindst 7 lejemål (boliger i etageboligbebyggelser og rækkehuse). Geografisk er Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 5

6 anvendelsen afgrænset til regulerede kommuner. Det regulerede område steg i perioden 1996 til 2006 fra 148 til 176 kommuner. Det tidligere Socialministerium har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark og Jydske Grundejerforeninger gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der primært har til formål at belyse omfanget af anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven samt huslejeniveauet i gennemgribende forbedrede boliger. Herudover belyser spørgeskemaundersøgelsen også anvendelsen af huslejenævn og økonomiske kalkuler samt udlejernes vurdering af rentabiliteten i forbindelse med investeringsovervejelserne. En lignende spørgeskemaundersøgelse blev udarbejdet som led i lovrevisionen og forud for ovennævnte lovændringer i år I det følgende præsenteres resultaterne af den seneste undersøgelse. I afsnit 2 sammenfattes undersøgelsens hovedresultater. I afsnit 3 belyses omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Afsnit 4 belyser indledningsvist moderniseringsomkostningernes størrelse. Herefter belyses huslejeforskellene mellem omkostningsbestemt husleje, husleje fastsat efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. I afsnit 5 beskrives udlejernes kendskab til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, og i afsnit 6 kigges der nærmere på anvendelsen af økonomiske kalkuler samt udlejernes vurdering af rentabilitet. Afsnit 7 belyser, i hvor høj grad der indhentes forhåndsgodkendelse hos huslejenævn. Redegørelse for undersøgelsens datagrundlag er medtaget som bilag 1, mens spørgeskema og tilhørende vejledning findes i bilag Sammenfatning Af afsnit 3 fremgår, at medio 2006 er mellem boliger, udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven (i det følgende benævnt 5.2 boliger). Siden 2000 er bestanden steget med Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

7 boliger i alt svarende til en årlig tilgang på omkring boliger. Niveauerne kan synes lave, men vurderes bl.a. på baggrund af data om antallet af fraflyttede boliger ikke at være urealistiske (det er overvejende i forbindelse med fraflytning, at boligreguleringslovens 5, stk. 2, anvendes). Blandt de indkomne besvarelser findes der 5.2 boliger i 35 kommuner. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven er mest udbredt i Århus, Odense og Aalborg kommuner, hvor knap 14 pct. af de private udlejningsboliger er 5.2 boliger. I Københavns og Frederiksberg kommuner drejer det sig om 8 pct. af bestanden af private udlejningsboliger i store ejendomme. Omkring 75 pct. af 5.2 boligerne i undersøgelsen er placeret i hovedstadsområdet samt Århus, Odense og Aalborg kommuner. Af afsnit 4 fremgår, at de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger udgør kr. pr. m 2. For en gennemsnitsbolig på omkring 81 m 2 svarer det til kr. pr. lejemål. Det fremgår desuden, at huslejeforskellen på boliger udlejet med omkostningsbestemt leje og leje fastsat efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i gennemsnit er på ca. 350 kr. pr. m 2, hvilket svarer til en huslejeforskel på ca. 70 pct. Den gennemsnitlige husleje for spørgeskemaundersøgelsens 5.2 boliger er 860 kr. pr. m 2, mens den gennemsnitlige omkostningsbestemte husleje ifølge spørgeskemaundersøgelsen er ca. 500 kr. pr. m 2. Huslejeforskellen afspejler, at 5.2 boligerne har fået foretaget gennemgribende renoveringer, der ifølge regelsættet udgør mindst kr. pr. m 2 samt mindst kr. (2006 prisniveau). Af afsnit 5 fremgår, at størstedelen af udlejerne har kendskab til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, hvilket drejer sig om 83 pct. Kendskabet stiger med bymæssigheden. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 7

8 Af afsnit 6 fremgår, at 31 pct. af udlejerne har fået foretaget en økonomisk kalkule over rentabiliteten ved modernisering af lejemål med henblik på udlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. 67 pct. af udlejerne vurderer, at en gennemgribende modernisering vil være rentabel. Det gælder for de store udlejere, at 83 pct. vurderer en modernisering til at være rentabel. Blandt de udlejere, der ikke har fået foretaget en økonomisk kalkule, har knap 19 pct. overvejet at få foretaget en. Af afsnit 7 fremgår, at huslejenævnets forhåndsgodkendelse indhentes af 6 pct. af de adspurgte. I Københavns og Frederiksberg kommuner er der tale om 9 pct., mens det til gengæld drejer sig om 6 pct. i kommuner med under indbyggere. Hvad angår undersøgelsens datagrundlag, fremgår det af bilag 1, at andelen af brugbare spørgeskemaer er 40 pct., mens den var 58 pct. i den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i Det vurderes, at den lavere andel af returnerede spørgeskemaer i denne undersøgelse kan hænge sammen med en højere detaljeringsgrad i spørgeskemaet. For nærværende undersøgelse gælder, at 53 pct. af spørgeskemaerne blev returneret, mens der var tale om 70 pct. i den tidligere undersøgelse. Nærværende undersøgelse har et større bortfald, som primært skyldes fejl i registreringerne af ejerforholdskoden i BBR, hvorfra stikprøven er udtrukket. Undersøgelsens brugbare besvarelser vurderes at være repræsentative for hele populationen. Det understreges dog, at nogle af undersøgelsens beregninger er baseret på få observationer, hvorfor disse resultater skal tages med et vist forbehold. 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at medio 2006 findes der på landsplan mellem boliger i store ejen 8 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

9 domme, som er udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Dette svarer til en stigning på boliger siden 2000, hvor en lignende spørgeskemaundersøgelse blev udarbejdet. I perioden 2000 til 2006 har der således været en gennemsnitlig tilgang på omkring boliger om året. Bestanden af 5.2 boliger omfatter boliger, som er gennemgribende forbedret, uden at der er sket en fraflytning. Forbedringerne kan i henhold til boligreguleringslovens 5, stk. 2, først udløse lejestigning i forbindelse med genudlejning. Lejen i disse boliger er derfor fastsat efter boligreguleringslovens almindelige regler. Den samlede bestand af private udlejningsboliger i store ejendomme opført før 1992 udgør Tabel 1. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, fordelt på kommunegrupper Resultater af spørgeskemaundersøgelsen heraf Antal kommuner blandt antal kom heraf andel af 5.2 boliger returnerede muner med Kommunegruppe (pct.) spørgeskemaer 5.2 boliger i området København og Frederiksberg 2 2 8,0 Resten af hovedstadsområdet ,7 Århus, Odense og Aalborg ,8 Under indbyggere ,7 I alt ,8 Som det fremgår af tabel 1, viser undersøgelsen, at i 35 af 96 kommuner findes der boliger, som er reguleret efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. For disse 35 kommuner gælder, at andelen af 5.2 boliger tilsammen udgør 9,8 pct. Den højeste andel findes i Århus, Odense og Aalborg kommuner og udgør knap 14 pct., mens den laveste andel på 8 pct. findes i Københavns og Frederiksberg kommuner. Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at Københavns og Frederiksberg kommuner, ifølge denne Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 9

10 undersøgelse, har så meget lavere andele af 5.2 renoveringer end f.eks. Århus. De lavere andele kan blandt andet hænge sammen med, at Københavns og Frederiksberg kommuner, jf. nedenfor, har en lavere årlig fraflytningsprocent fra private udlejningsboliger. Lavere fraflytningsprocenter vil alt andet lige medføre færre 5.2 renoveringer. Tabel 2. Undersøgelsens 5.2 boliger fordelt på kommunegrupper Kommunegruppe Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Antal 5.2 boliger Andel af 5.2 boliger (pct.) København og Frederiksberg ,0 Resten af hovedstadsområdet ,1 Århus, Odense og Aalborg ,3 Under indbyggere ,5 I alt ,0 Tabel 2 viser, at omkring 75 pct. af 5.2 boligerne er placeret i hovedstadsområdet samt Århus, Odense og Aalborg kommuner. Hovedparten af 5.2 boligerne, svarende til 77 pct., er opført før Nettotilgangen af 5.2 renoverede boliger ligger ifølge både denne og den tidligere undersøgelse (fra 2000) på omkring boliger årligt. På trods heraf synes der at være tale om en stigende anvendelse af 5.2 renoveringer i forbindelse med fraflytninger. Dette skyldes, at antallet af private udlejningsejendomme og dermed antallet af fraflytninger har været faldende igennem den undersøgte periode. Hvis antallet af private udlejningsboliger i 2006 havde været det samme som i 2000, ville tilgangen af 5.2 boliger med det nuværende aktivitetsniveau for 5.2 renoveringerne have været omkring boliger årligt. 10 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

11 I perioden 1996 til 2006 faldt bestanden af private udlejningsboliger i de regulerede kommuner med 8 pct. fra i 1996 til i 2006 dels på grund af boligernes overgang til andre ejerformer (primært private andelsboliger), og dels på grund af sammenlægninger og nedlæggelser. I Københavns og Frederiksberg kommuner faldt antallet af private udlejningsboliger fra til , hvilket svarer til et fald på 30 pct. Eftersom bestemmelserne i boligreguleringslovens 5, stk. 2, som nævnt overvejende anvendes i forbindelse med en fraflytning, har antallet af fraflyttede private udlejningsboliger en væsentlig betydning for, hvor mange boliger der kan frigives til gennemgribende renoveringer. På baggrund af Velfærdsministeriets beregninger 1 skønnes det, at andelen af fraflyttede private udlejningsboliger i store ejendomme udgør 17 pct. årligt for hele landet og omkring 6 pct. årligt i Københavns og Frederiksberg kommuner. I perioden 1996 til 2006 skønnes det således, at antallet af fraflyttede private udlejningsboliger faldt fra omkring til omkring årligt på landsbasis, og fra omkring til omkring flytninger årligt i Københavns og Frederiksberg og Århus, Odense og Aalborg kommuner til sammen. Der er således tale om et fald i det årlige antal af fraflytninger på skønsmæssigt 25 pct. fra 1996 til 2006 i de kommuner, som står for 75 pct. af 5.2 renoveringerne. Med henblik på en baggrundskontrol af niveauet for 5.2 boliger kan der foretages en opgørelse af antallet af boliger i ejendomme, hvor boligreguleringslovens 5, stk. 2 anvendes. Som det fremgår af afsnit 4, udgør huslejeforskellen på 5.2 boliger og lejemål udlejet med omkostningsbestemt husleje 70 pct. i gennemsnit for hele landet. 1 Beregnningerne er baseret på opgørelser over fraflyttede boliger fra Danmarks Statistik for 2003 samt Boligfraflytninger Analyse af samtlige fraflyttede boliger i perioden (Boligministeriet, 1997). Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 11

12 Der er på den baggrund foretaget et udtræk fra Boligstøtteregistret samt BBR, der peger på, at der i alt findes knap boliger, som indgår i ejendomme med private udlejningsboliger, hvor forskellen på laveste og højeste husleje er mindst 70 pct. Med dette udgangspunkt kan det således konstateres, at i størrelsesordenen hver anden af de boliger er moderniserede efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Opgørelsen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, idet der er tale om en summarisk opgørelse, som på den ene side næppe får alle 5.2 ejendomme med og på den anden side medregner ejendomme, hvor 5.2 ikke anvendes, men hvor forskellene i huslejen i biligste og dyreste bolig overstiger 70 pct. Opgørelsen skal derfor ikke tages som mere end en angivelse af en størrelsesorden. Boligstøtteregistret indeholder huslejeoplysninger for omkring hver tredje private udlejningsbolig, og når der foretages en samkøring med BBR, opnås en dækningsgrad på 85 pct. på ejendomsniveau. 5.2 boligerne har et gennemsnitligt boligareal på 81 m 2, mens det udgør 71 m 2 for en gennemsnitlig privat udlejningsbolig. 12 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

13 Tabel 3. Antallet af ejendomme med og uden 5.2 boliger fordelt på, hvorvidt der udføres forbedringer, som ikke er et led i moderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 Der indgår 5.2 boliger i ejendommen Der indgår ikke 5.2 boliger i ejendommen Udføres der forbedringer i de øvrige lejemål, som ikke er et Ja led i moderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 Nej Antal ejendomme i alt Anm: Tabellen er baseret på besvarelser fra 890 ud af 901 ejendomme. Det fremgår af tabel 3, at blandt de 701 ejendomme, hvor der ikke er udført 5.2 forbedringer, har lidt under halvdelen af ejendommene, hvilket svarer til 320 ejendomme, fået udført andre forbedringstyper efter lejeloven. Blandt de 189 ejendomme, hvor der er udført 5.2 forbedringer, har lidt over en tredjedel af ejendommene (61) også fået udført andre forbedringstyper efter lejeloven. 4. Moderniseringsomkostningernes størrelse og huslejevirkninger Det fremgår af tabel 4, at de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger ved 5.2 forbedringer udgør kr. pr. m 2, og at niveauet i de viste geografiske grupper ligger ret tæt på gennemsnittet for hele landet. Dog adskiller resten af hovedstadsområdet sig fra de øvrige kommunegrupper ved at have de højeste gennemsnitlige moderniseringsomkostninger på kr. pr. m 2. Ved et gennemsnitligt boligareal på 81 m 2 for de 5.2 renoverede ejendomme er de gennemsnitlige moderniseringsomkostninger pr. lejlighed cirka kr. I resten af hovedstadsområdet ligger gennemsnitsomkostningerne på cirka kr. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 13

14 Tabel 4. Moderniseringsomkostninger fordelt på kommunegrupper Kommunegruppe Gns. moderniseringsomkostninger pr. m 2 (boliger) Antal besvarelser København og Frederiksberg Resten af hovedstadsområdet Århus, Odense og Aalborg Under indbyggere I alt Anm: I det tilgrundliggende spøgeskema bliver der bedt om husleje og moderniseringsomkostninger for 10 lejemål. Hvis der indgår mere end 10 lejemål i ejendommen, anmodes om oplysningerne for de 10 seneste 5.2 renoverede boliger. Der findes oplysninger om moderniseringsomkostninger for 444 ud af de boliger, som er gennemgribende renoveret, jf. boligreguleringslovens 5, stk. 2. Tabel 5 viser, at hovedparten af de 5.2 boliger, der findes huslejeoplysninger for, har fået foretaget en gennemgribende forbedring i perioden 2004 til Den største andel findes i resten af hovedstadsområdet og udgør 84 pct. Tabel 5. Andel af besvarelser fordelt på indflytningsår Indflytningsår Antal Kommunegruppe Før I alt* Besvarelser (boliger) pct. København og Frederiksberg Resten af hovedstadsområdet Århus, Odense og Aalborg Under indbyggere I alt * Inkl. uoplyst Anm: I det tilgrundliggende spøgeskema bedes ikke om huslejeoplysninger vedrørende samtlige 5.2 renoverede lejemål. Der findes oplysninger om moderniseringsomkostninger for 444 ud af de boliger, som er gennemgribende renoveret, jf. boligreguleringslovens 5, stk Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

15 I lighed med den tidligere spørgeskemaundersøgelse fra 2000, belyser undersøgelsen ikke, hvordan lejemålene er blevet forbedret (hvilke arbejder, der er blevet udført). Betingelsen for, at et lejemål anses som gennemgribende forbedret, er, at forbedringerne væsentligt har forøget det lejedes værdi, samt at forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m 2 eller et samlet beløb på kr. (prisniveau for juni 2006). I spørgeskemaundersøgelsen fra 2000 blev huslejevirkningerne af udlejning efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven belyst på basis af en sammenligning af huslejens størrelse før og efter en gennemgribende modernisering. I denne spørgeskemaundersøgelse belyses huslejevirkningerne ud fra en sammenligning af gennemsnitlige huslejer for henholdsvis omkostningsbestemte lejemål og lejemål, hvor huslejen er fastsat efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i samme beboelsesejendom. Sammenligningerne er således kun foretaget, såfremt der forekommer både 5.2 boliger og boliger udlejet med omkostningsbestemt husleje i samme opgang/ejendom og vises i tabel 5. Til sammenligning vises derfor også det gennemsnitlige huslejeniveau i private udlejningsejendomme generelt. Det ses af tabel 6, at i ejendomme med gennemgribende forbedrede lejemål er den årlige gennemsnitlige husleje 860 kr. pr. m 2, mens den er 506 kr. pr. m 2 for de lejemål, der er udlejet med omkostningsbestemt husleje. Dette svarer til en huslejeforskel på 70 pct. Den gennemsnitlige leje for private udlejningsboliger opført før 1992 i regulerede kommuner er til sammenligning 617 kr. pr. m 2. Der forekommer boliger i ejendomme opført i perioden , hvor den omkostningsbestemte husleje reelt overstiger markedslejen, fordi disse ejendomme efter lovgivningen har et særligt højt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 15

16 afkast. Den relativt lave omkostningsbestemte husleje for de af spørgeskemaundersøgelsens udlejningsejendomme, der er opført i perioden , er, jf. tabel 5, baseret på huslejeoplysninger for kun 8 af i alt 137 ejendomme. Tabel 6. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter opførelsesår Husleje i private udlejningsboliger i regulerede kommuner Antal besvarelser Ejendomme Bygningens opførelsesår Gennemsnit (kr./m 2 ) Omkostningsbestemt husleje Resultater af spørgeskemaundersøgelse Gennemsnit (kr./m 2 ) 5, stk. 2, husleje Huslejeforskel Gennemsnit Huslejeforskel pct. fraktil Før ,4 61,4 84,6 107, ,2 29,1 46,1 93, ,1 38,3 70,5 128, ,3 54,6 185,7 185,7 8 Alle ,0 39,9 76,8 105,2 137 Anm: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i regulerede kommuner i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. Det fremgår af tabel 7, at der er en klar tendens til, at huslejeforskellen stiger i takt med, at bymæssigheden stiger. I Københavns og Frederiksberg kommuner observeres således den største huslejeforskel, som er på 84 pct., mens den udgør 17 pct. i kommuner med under indbyggere. Pct. 16 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

17 Tabel 7. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter kommunegrupper Antal besvarelser Kommunegrupper Husleje i private udlejningsboliger i regulerede kommuner Gennemsnit (kr./ m 2 ) Omkostningsbestemt husleje Resultater af spørgeskemaundersøgelse 5, stk. 2 husleje Gennemsnit (kr./m 2 ) Hus Genlejeforskenemsnit Huslejeforskel 25 pct. fraktil Pct. 50 pct. frak til 75 pct. fraktil Ejendomme København/ Frederiksberg ,1 56,8 88,5 123,6 53 Resten af hovedstadsområdet ,5 70,5 124,2 152,3 14 Århus, Odense og Aalborg ,8 29,1 53,9 87,8 47 Under indb ,4 1,2 4,1 30,2 23 Alle ,0 39,9 76,8 105,2 137 Anm.: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. Tabel 8 viser, at der er en tendens til, at den gennemsnitlige m 2 leje falder i takt med stigende lejlighedsstørrelse. Tendensen er dog mindre udtalt for de renoverede 5.2 boliger. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 17

18 Tabel 8. Gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter boligstørrelse Husleje i private udlejningsboliger (regulerede kommuner) Gennemsnit (kr./ m 2 ) Resultater af spørgeskemaundersøgelse Husleje i 5.2 boliger Gennemsnit (kr./ m 2 ) Antal besvarelser (ejendomme) Boligstørrelse (m 2 ) Over Uoplyst 9 Alle Anm.: Huslejeoplysningerne i 2. kolonne er beregnet på baggrund af udtræk fra Velfærdsministeriets huslejeregister primo 2007 og omfatter private udlejningsboliger beliggende i ejendomme opført før Der er anvendt geografiske vægte i de beregningerne af de omkostningsbestemte huslejer samt 5.2 huslejer. 5. Kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Denne spørgeskemaundersøgelse belyser til forskel fra spørgeskemaundersøgelsen i 2000 kendskabet til 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Størstedelen af udlejerne, hvilket svarer til 83 pct., har kendskab til muligheden for at fastsætte lejen efter det lejedes værdi efter en gennemgribende modernisering. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det største kendskab findes i de største byer. I Københavns og Frederiksberg kommuner er det således 96 pct., der angiver, at de kender til denne bestemmelse, mens det drejer sig om 69 pct. i kommuner med under indbyggere. Undersøgelsen viser ligeledes ikke overraskende at kendskabet er størst hos de store udlejere, hvor det drejer sig om 91 pct. Blandt de mindste udlejere er det 79 pct., der har kendskab til lejefastsættelsesreglerne efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. Store udlejere er her defineret som udlejningsejendomme med mere en Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

19 lejemål, og de mindste udlejere er defineret som udlejere med 7 12 lejemål. 6. Anvendelsen af en økonomisk kalkule og vurdering af rentabilitet Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 31 pct. af udlejerne har fået foretaget en økonomisk kalkule. I Københavns og Frederiksberg kommuner udgør denne andel 40 pct., mens den tilsvarende andel udgør 24 pct. i Århus, Odense og Aalborg kommuner. Undersøgelsen viser herudover, at blandt de udlejere, der har fået foretaget en økonomisk kalkule, vurderer 67 pct., at en gennemgribende modernisering vil være rentabel. I Københavns og Frederiksberg kommuner drejer det sig om 76 pct. af udlejerne, mens der er tale om godt 56 pct. i kommuner med under indbyggere. Det gælder for de store udlejere, at 83 pct. vurderer en eventuel modernisering til at være rentabel, mens samme vurdering findes hos 56 pct. af de små udlejere. Blandt de udlejere, der ikke har fået foretaget en økonomisk kalkule over rentabiliteten af en gennemgribende modernisering, har kun 19 pct. overvejet at få foretaget en. I Københavns og Frederiksberg kommuner udgør andelen 21 pct., mens det drejer sig om 18 pct. i kommuner med under indbyggere. 7. Anvendelsen af huslejenævn Huslejenævnets forhåndsgodkendelse bliver indhentet af 6 pct. af de adspurgte. I Københavns og Frederiksberg kommuner er der tale om 9 pct., i Århus, Odense og Aalborg kommuner 3 pct., mens andelen udgør 6 pct. i kommuner med under indbyggere. Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 19

20 Bilag 1 Datagrundlag Denne undersøgelse er baseret på en stratificeret bruttostikprøve, som omfatter private udlejningsejendomme i 144 af landets daværende 179 regulerede kommuner pr. 1. januar Bruttostikprøven, som omfatter i alt omfatter boliger og er udtrukket ved hjælp af en samkøring af bygnings og boligregistret (BBR) og det fælleskommunale ejendomsregister (ESR) pr. 1. januar 2006, udgør 26 pct. af en samlet bestand på ejendomme og 29 pct. af en samlet bestand på boliger. Stikprøven er udtrukket på baggrund af 80 strata fordelt på ejendomsstørrelse, opførelsesår og geografi. På grund af mangelfuld identifikation af ejendommen/administrator omfatter nettostikprøven ejendomme. Ud af afsendte spørgeskemaer blev besvaret. Dette resulterer i en bruttobesvarelsesprocent på 53, hvilket er betydeligt lavere end undersøgelsen fra 2000, hvor den nåede op på 70. Når svarprocenten ikke er højere i denne undersøgelse, kan det blandt andet skyldes, at udfyldelsen af spørgeskemaet viste sig at være sværere på grund af en større detaljeringsgrad. For begge undersøgelsers vedkommende blev spørgeskemaet udsendt i maj måned. Herefter blev 289 ud af spørgeskemaer frasorteret, hvilket giver en nettobesvarelsesprocent på 40. Dette må betegnes som mindre tilfredsstillende. I undersøgelsen fra 2000 var nettobesvarelsesprocenten 58. For de frasorterede spørgeskemaer gælder, at 234 besvarelser blev frasorteret på grund af uoverensstemmelser mellem de indkomne besvarelser og BBRs registrering af ejendommens ejerforholdskode. Der indkom således besvarelser fra bl.a. almene boligafdelinger, private andelsboligforeninger og ejerlejligheder, selvom de var registreret som private udlejningsejen 20 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

21 domme i BBR. Herudover blev 55 besvarelser frasorteret, primært fordi spørgeskemaerne var mangelfuldt udfyldt. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på besvarelser fra 901 ejendomme med boliger i 96 kommuner. Dette svarer til, at de indkomne besvarelser omfatter 10 pct. af den samlede bestand af ejendomme og 12 pct. af den samlede bestand af boliger. Antallet af besvarelser, der omfatter boliger udlejet efter 5, stk. 2, i boligreguleringsloven, repræsenterer 189 ejendomme og boliger. Heraf er oplysninger, der omfatter omkostningsbestemt husleje og 5.2 husleje, baseret på besvarelser fra 137 ejendomme. Undersøgelsens huslejeberegninger er baseret på lejemål med følgende huslejestørrelser: Omkostningsbestemte huslejer udgør mellem 250 og kr. pr. m 2, mens der for 5.2 huslejer er tale om 300 og kr. pr. m 2. Blandt de indkomne besvarelser forekommer der en mindre overrepræsentation af yngre ejendomme, mens ældre ejendomme til gengæld er underrepræsenterede. Blandt de frasorterede besvarelser viser det sig, at de yngre ejendomme er overrepræsenterede, mens de ældre ejendomme er underrepræsenterede. De brugbare besvarelser viser sig bl.a. på den baggrund at være afbalancerede i forhold til vægtningen i de udsendte spørgeskemaer, og ingen strata er skævt repræsenterede. De brugbare besvarelser er således repræsentative for hele populationen af private udlejningsejendomme i regulerede kommuner. Det skal dog pointeres, at antallet af besvarelser, der vedrører 5.2 boliger, giver anledning til at tage forbehold for dele af undersøgelsens resultater. I lighed med den tilsvarende spørgeskemaundersøgelse om anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i 2000 er følgende kriterier anvendt for at afgrænse de private udlejningsboliger, som er interessante i forbindelse med denne undersøgelse: Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet 21

22 Boligen er beboet af en lejer. Boligen er en del af en ejendom med flere end 7 boliger. Der er tale om en egentlig bolig (BBR kode F308=1). Boligen er beliggende i en bygning opført før 1992, som enten en etageboligbebyggelse, række, kæde eller dobbelthus. Boligen er del af en ejendom, som er ejet af én af følgende: Privatperson, i/s, a/s, aps, andet selskab eller forening. Boligen er del af en ejendom, som også kan være ejet af stat, amt eller kommune, hvis bygningens opførelsesår er før For afsnit 3 gælder, at tallene før tabel 1 er opregnede, mens afsnittets øvrige tal er baseret på undersøgelsens faktiske resultater. For afsnit 3 gælder, at huslejeoplysningerne er beregnet på baggrund af geografisk vægtede gennemsnit. Herudover er tallene i de efterfølgende afsnit baseret på undersøgelsens faktiske resultater. Antallet af 5.2 boliger er estimeret til at udgøre boliger på landsbasis. Dette antal er fremkommet på basis af en opregning af spørgeskemaundersøgelsens besvarelser om antallet af 5.2 boliger. 22 Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven Velfærdsministeriet

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det: Kendelse af 6. september 2007 (J.nr. 2006-0006770). Forsikringsselskab påbudt at indsende dokumentation for fastsættelse af forsikringspræmien ud fra et begrundet skøn. Bekendtgørelse nr. 904 af 1. september

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere