Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø for de sociale klasser"

Transkript

1 Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljøet i for de sociale klasser i Danmark. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 29. oktober 2012 Analysens hovedkonklusioner Arbejderklassen har det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Mellem pct. af arbejderklassen oplever fysiske belastninger i form af alvorlig støj, indeklimaproblemer, belastende arbejdsstillinger og tunge løft i mindst halvdelen af arbejdstiden. i overklassen og i den højere middelklasse er det mellem 0-10 pct. der er udsat for dette. I det psykiske arbejdsmiljø oplever arbejderklassen den største jobusikkerhed, og de mindste udviklingsmuligheder i arbejdet. Overklassen oplever den mindste jobusikkerhed og de største udviklingsmuligheder. Arbejderklassen har oftest natarbejde, og er den klasse som har mindst indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 I dette baggrundspapir er fokus på arbejdsmiljø for de sociale klasser. Sociale klasser er opgjort på personniveau, og oplysninger om arbejdsmiljø er hentet fra data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Dette er en spørgeskemaundersøgelse, som er koblet med registeroplysninger om tilhørsforhold til de sociale klasser. I alt indgår der omkring personer fra de sociale klasser i resultaterne i denne analyse. Underklassen er ikke med, da kun meget få personer fra underklassen indgår i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (da kun meget få er på arbejdsmarkedet). Data er fra Af boks 1 fremgår klassedefinitionerne. Boks 1. Klassesamfundet i Danmark. Definition af klasserne Overklasse: - Selvstændige der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 er det 1,2 million kr.). - Topledere der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Eksempler: Fabrikant. Bankdirektør. Finansanalytiker. Kommunaldirektør. Højere middelklasse: - Selvstændige der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 mellem kr. og 1,2 million). - Topledere der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. - Eksempler: Skoleleder. Ingeniør. Gymnasielærer. Læge. Middelklasse: - Selvstændige der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (i 2012 under kr.). - Topledere der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Eksempler: Murermester. Brugsuddeler. Folkeskolelærer. Sygeplejerske. Arbejderklasse: - Personer med erhvervsfaglig uddannelse der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Ufaglærte der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Eksempler: Industritekniker. Tømrer. Lastbilchauffør. Sosu-assistent. Underklasse: - Personer der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. - Eksempler: Førtidspensionist. Kontanthjælpsmodtager. Studerende indgå ikke i klasseopdelingen. Kun personer i aldersgruppen år er med i klasseopdelingen. Fysisk arbejdsmiljø Ser man på det fysiske arbejdsmiljø er arbejderklassen den klasse, der oftest udsat for fysiske belastninger. I tabellerne 1-5 er der vist svarfordelingen på 5 forskellige indikatorer for hårdt fysisk arbejdsmiljø. De fem viste indikatorer går på, om man i arbejdet er udsat for forskellige belastninger mindst halvdelen af tiden på arbejdet, og er konstrueret af AE på baggrund af data fra NFA. De fem fysiske belastninger er: Alvorlig støj Indeklimaproblemer Belastende arbejdsstillinger Ensidigt gentagne bevægelser Tunge løft 2

3 På alle fem indikatorer er der flest fra arbejderklassen der er udsat for den fysiske belastning mindst halvdelen af arbejdstiden. Andelen af arbejderklassen, der er udsat for de fysiske belastninger ligger på omkring pct. for de fleste indikatorer, mens det for overklassen og den højere middelklasse ligger på mellem 0-10 pct. Andelen der er udsat for Ensidigt gentagne bevægelser ligger dog noget højere for alle klasserne. Tabel 1. Alvorlig støj minimum ½ af tiden Overklasse 100,0-100,0 Højere middel 95,1 4,9 100,0 Middel 79,3 20,7 100,0 Arbejder 79,1 20,9 100,0 I alt 80,9 19,1 100,0 Tabel 2. Alvorlige indeklimaproblemer minimum ½ af tiden Overklasse 96,5-100,0 Højere middel 91,5 8,5 100,0 Middel 85,7 14,3 100,0 Arbejder 78,8 21,2 100,0 I alt 82,1 17,9 100,0 Tabel 3. Belastende arbejdsstillinger minimum ½ af tiden Overklasse 94,6-100,0 Højere middel 93,4 6,6 100,0 Middel 87,7 12,3 100,0 Arbejder 73,7 26,3 100,0 I alt 79,7 20,3 100,0 3

4 Tabel 4. Ensidige gentagne bevægelser minimum ½ af tiden Overklasse 91,1 8,9 100,0 Højere middel 77,3 22,7 100,0 Middel 82,2 17,8 100,0 Arbejder 63,4 36,6 100,0 I alt 70,2 29,8 100,0 opgørelsen Tabel 5. Tunge løft (10kg+) Overklasse 100,0-100,0 Højere middel 99,9-100,0 Middel 95,3 4,7 100,0 Arbejder 81,0 19,0 100,0 I alt 87,0 13,0 100,0 Tabel 6. Gennemsnit af fysisk arbejdsmiljø (tabel 1-5) Overklasse 96,5 3,5 100,0 Højere middel 91,4 8,6 100,0 Middel 86,0 14,0 100,0 Arbejder 75,2 24,8 100,0 I alt 80,0 20,0 100,0 opgørelsen I stedet for et gennemsnit af de 5 indikatorer for fysisk arbejdsmiljø kan man se på, hvor stor en andel af de sociale klasser som er udsat én af de fysiske belastninger, eller 2 eller flere. Det er vist i tabel 7. Af tabellen ses det, at 85 pct. af overklassen svarer Nej i alle de 5 indikatorer for fysiske arbejdsmiljø, mens det samme er tilfældet for 36 pct. af arbejderklassen. Det ses også, at 1/3 af arbejderklassen svarer Ja til mindst to af de fem indikatorer for det fysiske arbejdsmiljø. 4

5 Tabel 7. Antal ja i de fem indikatorer for fysisk arbejdsmiljø Ingen 1 ja 2 eller flere ja I alt Overklasse 84,2 14,0-100,0 Højere middel 66,7 25,6 7,7 100,0 Middel 53,8 30,2 15,9 100,0 Arbejder 36,4 30,0 33,6 100,0 Total 44,6 29,5 25,9 100,0 Psykisk arbejdsmiljø I tabel 8 er det psykiske arbejdsmiljø for de fire klasser vist. I tabellen indgår 5 parametre der hver opsummerer forskellige underspørgsmål. Fx er en af parametrene Jobusikkerhed. I denne undgår et gennemsnit af svarene på fire forskellige spørgsmål. Som svar på de fire spørgsmål, fx Er du bekymret for at blive arbejdsløs?, kan man svare I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad eller I meget ringe grad. Disse svar bliver herefter omregnet til en skala fra hvor 0 er I meget ringe grad og 100 er I meget høj grad. Med denne omregning kan man lave et samlet gennemsnit for hver af de fem parametre. De spørgsmål der indgår i hver af de fem parametre er vist i boks 2. Boks 2. Indhold i de 5 parametre på psykisk arbejdsmiljø Jobusikkerhed Er du bekymret for at blive arbejdsløs? Er du bekymret for at blive overflødig på grund af ny teknik? Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? Følelsesmæssige krav: Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Udviklingsmuligheder Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner? Mening i arbejdet Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Indflydelse Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? Kilde: AE på baggrund af NFA 5

6 Resultatet på hver af de fem parametre fordelt på de sociale klasser er vist i tabel 8. Bemærk, at i Jobusikkerhed og Følelsesmæssige krav, der er et højt indeks en indikation af dårligt psykisk arbejdsmiljø, mens et højt indeks i de tre sidste parametre er tegn på godt psykisk arbejdsmiljø. Af tabellen ses det, at: Arbejderklassen oplever den største jobusikkerhed, mens overklassen oplever den mindste jobusikkerhed Overklassen og middelklassen oplever at der stilles de største følelsesmæssige krav til deres arbejde, mens arbejderklassen oplever de mindste følelsesmæssige krav i deres arbejde. Arbejderklassen har de mindste udviklingsmuligheder i arbejdet, mest overklassen har de største udviklingsmuligheder Der er mindre spredning i oplevelsen af at have et meningsfyldt arbejde, der for alle klasser ligger relativt højt. Dog ligger overklassen højere end de resterende klasser. Arbejderklassen oplever at have mindst indflydelse på deres arbejde, mens overklassen har mest indflydelse på deres arbejde. Tabel 8. Psykisk arbejdsmiljø indikatorer Jobusikkerhed Følelsesmæssige krav Udviklingsmuligheder Mening i arbejdet Indflydelse Indeks Overklasse 5,3 45,5 86,0 88,2 75,9 Højere middel 12,4 38,9 80,5 81,4 61,3 Middel 13,5 44,1 76,2 81,1 57,7 Arbejder 18,2 28,9 66,6 77,8 49,6 I alt 16,2 34,2 70,8 79,2 53,2 opgørelsen I de tre nedenstående tabeller er svarfordelingen på tre af spørgsmålene som indgår i indikatorerne for det psykiske arbejdsmiljø vist. I tabel 9 er svarfordelingen på spørgsmålet om indflydelse på beslutninger på arbejdet vist, i tabel 10 er svarfordelingen for indflydelse på hvad man laver på arbejdet vist og i tabel 11 er der vist, hvor mange der er bekymret for at blive arbejdsløs. Tabellerne viser bl.a., at arbejderklassen har mindst indflydelse på beslutninger på arbejdet, og på hvad man laver på arbejdet, og har den største bekymring for at blive arbejdsløs. Fx angiver knap 1/3 af arbejderklassen, at de sjældent eller aldrig har indflydelse på hvad de laver på arbejdet, mens det blot er 1/10 af den højere middelklasse. 6

7 Tabel 9. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Altid/ Ofte Nogen gange Sjældent / aldrig I alt Overklasse 93, ,0 Højere middel 74,2 18,8 7,0 100,0 Middel 69,7 19,5 10,7 100,0 Arbejder 55,3 24,2 20,5 100,0 I alt 61,5 22,2 16,3 100,0 Tabel 10. Har du indflydelse på hvad du laver på dit arbejde? Altid/ Ofte Nogen gange Sjældent / aldrig I alt Overklasse 82,5 10,5-100,0 Højere middelklasse 64,9 24,4 10,7 100,0 Middel 60,8 23,9 15,3 100,0 Arbejder 46,2 22,6 31,2 100,0 I alt 52,4 23,1 24,6 100,0 Tabel 11. Er du bekymret for at blive arbejdsløs? Ja Nej I alt Overklasse - 94,7 100,0 Højere middel 17,4 82,6 100,0 Middel 16,1 83,9 100,0 Arbejder 20,1 79,9 100,0 I alt 18,6 81,4 100,0 Planlægning af arbejdstid Arbejderklassen arbejder oftere om natten end de andre sociale klasser. Mens stort set ingen i overklassen og den højere middelklasse arbejder ofte om natten, er det over 4 pct. af arbejderklassen som arbejder nat mere end ¾ af arbejdstiden. Det er vist i tabel 12. 7

8 Tabel 12. Arbejder eller mere end 3/4 af tiden Ja Nej Overklasse - 100,0 Højere middel - 99,7 Middel - 98,2 Arbejder 4,2 95,8 I alt 3,1 96,9 Samtidig har arbejderklassen mindst indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde. Næsten 20 pct. af arbejderklassen svarer, at de sjældent eller aldrig har indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse, mens det kun er 6 pct. af den højere middelklasse der svarer tilsvarende. Det er vist i tabel 13. Tabel 13. Indflydelse på arbejdstilrettelæggelse Altid/ofte Sjældent / aldrig Overklasse 94,6 - Højere middel 93,9 6,1 Middel 91,6 8,4 Arbejder 82,4 17,6 I alt 86,2 13,8 Sundhed I arbejdsmiljøundersøgelsen som NAF har foretaget indgår der også en række spørgsmål om sundhed og levevis. I tabel 14 er vist svarfordelingen i undersøgelsen på spørgsmålet om man ryger. Af tabellen ses det, at mens godt hver 10. af overklassen og den højere middelklasse er rygere, så er over hver 3. af arbejderklassen rygere. 8

9 Tabel 14. Rygning Aktiv ryger Har røget men er stoppet Har aldrig røget Total Overklasse 10,7 19,6 69,6 100,0 Højere middel 13,1 27,4 59,4 100,0 Middel 23,2 30,5 46,2 100,0 Arbejder 34,9 26,0 39,1 100,0 I alt 29,3 27,3 43,4 100,0 I tabel 15 er der vist svarfordelingen over hvor ofte man spiser frugt, salat og grøntsager. Af svarfordelingen ses det, at flest i arbejderklassen spiser frugt og grøntsager sjældnere end 3 gange om ugen (ca. 1/8 af arbejderklassen), mens flest i den højere middelklasse spiser mere end 2 om dagen (ca. 2/3 af den højere middelklasse). Tabel 15. Hvor ofte spiser du frugt, salat og grøntsager undtagen kartofler? 3 om dagen 2 om dagen 1 om dagen 3-6 om ugen Mindre I alt Overklasse 14,3 42,9 19,6 14,3-100,0 Højere middel 24,0 42,7 21,1 9,1-100,0 Middel 27,1 36,2 21,7 10,2 4,8 100,0 Arbejder 18,0 29,1 25,4 15,0 12,5 100,0 I alt 21,1 32,5 23,9 13,1 9,4 100,0 I undersøgelsen fra NFA indgår der også spørgsmål om højde og vægt. På baggrund af disse svar kan man udregne BMI og dermed lave et simpelt estimat af, hvor mange der er overvægtige. Ifølge denne opgørelse, er der knap 13 pct. af arbejderklassen som bliver klassificeret som svært overvægtige, mens det er under 5 pct. af den højere middelklasse. Det er vist i tabel 16. 9

10 Tabel 16. Beregnet vægtklassifikation ud fra BMI Undervægt Normal Overvægt Svær overvægt I alt Overklasse - 50,9 43,6-100,0 Højere middel 1,5 68,8 25,1 4,6 100,0 Middel 1,6 60,3 30,1 8,0 100,0 Arbejder 1,5 49,4 36,6 12,6 100,0 I alt 1,5 54,4 33,7 10,4 100,0 BMI er udregnet som BMI = Vægt / (Højde x Højde) og klassifikationen er lavet på baggrund af WHO s definitioner hvor Undervægt: BMI <18,5, Normal: 18,5<BMI<25, Overvægt: 25<BMI<30, Svær overvægt: BMI>30. Opgørelsen er behæftet med usikkerhed. 10

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

RAPPORT for projektet

RAPPORT for projektet RAPPORT for projektet Undersøgelse blandt 700 væksthusmedarbejdere i Afdelingen for Folkesundhed SOCIALMEDICINSK ENHED Olof Palmes Allé 17, 1. * 8200 N Tlf.: 8739 7550 December 2003 ÅRHUS AMT Forord Sygefravær

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere