Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg om kompetencekort v. uddannelseskonsulent Lisbeth Trebbien Præsentation og drøftelse af resultat af Greve Kommunes spørgeskemaundersøgelse v. Mette Mønster samt drøftelse om kliniske vejlederes kompetenceudvikling Demonstration af UCSJ læring i praksis Orientering om strategiproces i UCSJ Meddelelser Input til dagsordenspunkter samt møderække Eventuelt /12

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Formanden byder velkommen Nedenstående opdateret liste over uddannelsesudvalgets medlemmer. Kredsformand Helle Dirksen Formand for udvalget Adjunkt Lise Hounsgaard Uddannelseskonsulent Jennifer Olsen Uddannelseskonsulent Mette Mønster Westergaard Vicedirektør Susanne Lønborg Friis Uddannelseschef Camilla Bruun Forstander Niels Henriksen Sygeplejelærer Minna Therkildsen Sygeplejestuderende Claus Lundgren Christensen Dansk Sygeplejeråd Nørregade Ringsted Syddansk Universitet, Enheden for Sygeplejeforskning J.B. Winsløwsvej 9A, Odense C. Odsherred Kommune Sundhedscenteret Greve og Odsherredkommune Center for Sundhed og Pleje Rådhusholmen Greve Region Sjælland, Sygehus Nord Region Sjælland, Psykiatrien VUC Storstrøm UCSJ, Campus Slagelse UCSJ, Campus Storstrøm UCSJ, Campus Storstrøm Fratræder uddannelsesudvalget der er rettet henvendelse til de studerendes råd Sygeplejelærer Birthe Ørskov Sygeplejestuderende Lise Hammerich Hansen Følgende personer er tilknyttet uddannelsesudvalget: Uddannelsesdirektør Hanne Fischer Uddannelsesleder Birte Friis Gerstoft UCSJ, direktionen UCSJ, campus Roskilde 2/12

3 Dorte Bjerregaard Krog Projektleder Mirjam Gork-Jensen UCSJ, Chef for efter- og videreuddannelse UCSJ, ledelsessekretariatet 1.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes 3/12

4 2. Oplæg om kompetencekort v. uddannelseskonsulent Lisbeth Trebbien 2.1 Sagsfremstilling Region Sjælland arbejder sammen med University College Sjælland om at udvikle og teste 11 kliniske kompetencekort for sygeplejestuderende Når de sygeplejestuderende kommer i praktik, ved de på forhånd, hvad de skal lære, for eksempel om hygiejne, kliniske observationer, ernæring og dokumentation. De studerende bliver desuden vurderet på deres viden, færdigheder og personlige kompetencer af praktikstedet. Lisbeth Trebbien holder et oplæg om projekt vedr. anvendelse af kompetencekort for sygeplejerskestuderende i klinisk undervisning 2.2 Indstilling Det indstilles, at udvalget drøfter mulighederne i projektet 2.3 Bilag Bilag 1.1 Projektbeskrivelse Bilag 1.2 Indledning Bilag 1.3 Kompetencekort modul 4 Bilag 1.4 Kompetencekort modul 11 Bilag 1.5 Kompetencekort modul 12 4/12

5 3. Præsentation og drøftelse af resultat af Greve Kommunes spørgeskemaundersøgelse v. Mette Mønster samt drøftelse om kliniske vejlederes kompetenceudvikling 3.1 Sagsfremstilling Greve og Odsherred kommune har gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. de kliniske vejlederes arbejde. Mette Mønster Westergaard præsenterer resultatet af undersøgelsen og efterfølgende lægges op til en drøftelse af: Hvordan fortsætter vi med at kompetenceudvikle de kliniske vejledere efter uddannelsen som klinisk vejleder? De kliniske vejledere får større og større ansvar i takt med udviklingen. Deltagelse fra uddannelsesinstitutionen i den kliniske undervisning bliver mindre og mindre. Der lægges op til en drøftelse af Kompetenceudvikling set i klinisk, fagpolitisk og uddannelsesinstitutionsmæssigt perspektiv. 3.2 Indstilling Det indstillet af udvalget drøfter ovennævnte problemstilling med udgangspunkt i præsentationen af spørgeskemaundersøgelsen. 5/12

6 4. Demonstration af UCSJ læring i praksis 4.1 Sagsfremstilling Oven på et forår med mange drøftelser i Hovedsamarbejdsudvalg, Lederforum, Direktionen samt dialogmøder trådte UCSJ Læring pr. september måned trådt ind i det eksperimenterende efterår. I Det eksperimenterende efterår har medarbejderne fået mulighed for at eksperimentere, afprøve, videndele, strukturere og fejle med forskellige typer af aktiviteter ift. blended learning. Hovedfokus i det eksperimenterende efterår var, at der skal være aktiviteter og at der skal opsamles erfaringer og viden til at kvalificere arbejdet med blended learning fremadrettet. Efterårets tone blev slået an med en forudsætning om, at for at lykkes skal man prøve. Der er på nuværende tidspunkt allerede løbet mange eksperimenter af stabelen. De nye redskaber og kendskabet til arbejdsformerne fordrer dog en udvikling af de eksisterende kompetencer hos medarbejderne. Efterårets kompetenceudviklende kurser har været en succes. Derfor fortsætter det vigtige arbejde med kompetenceudvikling i foråret 2012, så de nødvendige kompetencer kommer ud i klasserummet og så projektets ambitiøse mål får ben at gå på. Forårets udbud af kurser imødekommer evalueringerne af efterårets kurser. Det betyder, at kurset i e-didaktik ikke bæres videre i foråret, da evalueringerne har vist, at det har været svært at udbyde ét e-didaktisk kursus, som er vedkommende for alle uddannelsesretninger. Didaktikken omkring indkøring af blended learning på uddannelserne skydes derfor ud i de forskellige faglige netværk, hvor didaktikken mere meningsfuldt kan drøftes. Derudover igangsættes der i begyndelsen af det nye år en række F&U projekter om fagdidaktik ved brug af parallelundervisning indenfor de forskellige fag. UCSJ Læring har netop revideret projektplanen. Se mere på På selve mødet gives en demonstration af UCSJ læring i relation til sygeplejerskeuddannelsen. 4.2 Indstilling Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter udviklingsmulighederne i UCSJ læring i relation til uddannelsen fremadrettet 6/12

7 5. Orientering om strategiproces i UCSJ 5.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen har igangsat en strategiproces, som skal munde ud i en ny strategi for perioden Strategiprocessen er opdelt i to forløb. Det første forløb omfatter vision og mission. Et bestyrelsesseminar i november satte dette forløb i gang. En arbejdsgruppe i regi af direktionen udarbejdede i første omgang udkast til mission. Herefter gik arbejdet med vision i gang. Alle medarbejdere blev inden jul inddraget i arbejdet med visionen gennem en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af denne skal bidrage til arbejdsgruppens udformning af visionen. På bestyrelsesseminar i februar skal bestyrelsen beslutte mission og vision. Det andet forløb omfatter selve strategien. Dette arbejde sættes i gang på bestyrelsesseminar den 16. februar. Herefter inddrages medarbejdere og studerende gennem nye spørgeskemaundersøgelser, en temablog og dialogmøder på campus. Uddannelsesudvalgene inddrages gennem en særskilt spørgeskemaundersøgelse og gennem et fælles møde for alle uddannelsesudvalg i marts. Med udgangspunkt i bestyrelsesseminaret i februar og dialogen med medarbejdere, studerende og uddannelsesudvalg udarbejder arbejdsgruppen et udkast til strategi. På bestyrelsens møde den 23. maj fremlægges strategien til beslutning. Der oprettes et temarum for strategiprocessen på intranettet, hvor baggrundsmateriale, resultater af spørgeskemaundersøgelser, opsamling på dialogmøder mm. vil blive lagt. Direktion, hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og lederforum (direktion, uddannelsesledere og øvrige mellemledere) orienteres løbende på deres møder. Af bilag 1 fremgår tidsplan for processen. 5.2 Indstilling Til orientering 5.3 Bilag Bilag 4.1 Tidsplan for processen 7/12

8 6. Meddelelser 6.1 Sagsfremstilling 1. Etablering af center for studie- og karrierevejledning. For at styrke studie og karrierevejledningen er der som supplement til de lokale studievejledere etableret et centralt center for studie og karrierevejledningen i UCSJ. Centeret skal bl.a. understøtte de lokale studievejleder og dokumentere behovet for studievejledning. 2. Studentertilfredshedsundersøgelse 2011 Mundtlig orientering v. Hanne Fischer 3. Nyt fra Center for videreuddannelsen Mundtlig orientering v. Bodil Laursen 4. Ansøgning om nye uddannelser 15. marts 2012 er næste frist for ansøgning om nye uddannelser eller nye udbud. I den forbindelse har UCSJs direktionen besluttet, at UCSJ i denne runde skal søge om ret til at udbyde følgende nye uddannelser: Professionsbachelor i offentlig administration. Udbydes i dag af Metropol, UCL, UCSyd, VIA og UCN. Uddannelsen vil blive placeret i Næstved. oekonomiskeuddannelser/offentlig_administration.aspx Diplom i erhvervspædagogik. Udbydes i dag af Metropol, UCSyd og VIA. i_erhvervspaedagogik.aspx Diplom i unge og voksnes læreprocesser (under den pædagogiske diplomuddannelse). Udbydes i dag af UCC, UCL og VIA. aedagogik/unges_og_voksnes_laereprocesser_pd.aspx 5. UCSJs kommunesamarbejde. Vedlagt oversigt over UCSJ samarbejde med kommunerne i Region Sjælland 6. Udbudsstruktur Udbudsstrukturen for optagelsesåret er nu på plads. Udbuddet af ud dannelser fra videreføres. Derudover udbydes Leisure Management som e-læring, både i Nykøbing og i Roskilde med optagelse til februar Antallet af studiepladser der tildeles de forskellige udbud er endnu ikke fastlagt. 8/12

9 7. Finansiering af UC ernes udviklingsaktiviteter Udviklingsaktiviteter i UCSJ finansieres i dag via de Globaliseringsmidler der blev forhandlet ved finansloven 2009 til udmøntning i I de 3 år er UCSJ tilført ca. 35 mill. kr. årligt. Udviklingsmidlerne anvendes i dag blandt andet til drift af videncentre, forskningssamarbejde med SDU opg RUC, kvalitet, udvikling og evalueringsarbejde, deltagelse i større udviklingsprojekter samt egenfinansiering af deltagelse i EU projekter mv. I kan læse mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCSJ her: UCSJ forskning og udvikling I øjeblikket er det uklart hvordan udviklingsaktiviteterne skal finansieres, når Globaliseringsaftalen udløber i UCSJ har afsat 18 mio. kr. af de tildelte globaliseringsmidler til at dække de indgåede aftaler der løber i Herefter er der ikke yderligere frie midler til at fortsætte udviklingsaktiviteterne i UCSJ. Såfremt der ikke tilføres udviklingsmidler fra staten i 13, 14 og 15, må nye udviklingsaktiviteter fremadrettet finansieres via de øvrige STÅ-indtægter på grund- og efter- og videreuddannelserne. Ved forhandlingerne i 2009 blev der ialt afsat ca. 10 milliarder og Universiteterne blev tildelt millioner (ca. 96%) og professionshøjskolerne ca. 350 mill. (ca. 3,5%). De to sektorer uddanner hver det samme antal bachelorer/år (ca ). Forskellen er således primært antallet af kandidat- og ph.d. uddannede. Forskningsudvalget i Rektorkollegiet, som samler alle UCers forsknings- og udviklingsansvarlige, arbejder for at UCerne tildeles en større andel af midlerne i Målet er, at UCerne tildeles op mod 10% af forskningsmidlerne, selvom dette er nok ikke er realistisk. 8. Bestyrelsens årshjul Bestyrelsen har et forholdsvis fast årshjul fra år til år, da dagsordenspunkter om årsregnskab, kvartalsregnskaber, budget, optagelsestal, udviklingskontrakt og rektors resultatlønskontrakt går igen hvert år. Bestyrelsen træffer beslutning om beslutningspunkterne på baggrund en skriftlig indstilling fra rektor. Nedenfor fremgår bestyrelsen årshjul for Der vil naturligvis løbende komme flere dagsordenspunkter til. 28. marts Godkendelse af regnskab Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2012 Orientering om afrapportering på rektors resultatlønskontrakt 2011 Orientering om optagstal (vinteroptag) Orientering om status for strategi Orientering om status for CFU Orientering om ansøgninger om nye uddannelser Drøftelse af STÅ strategi 23. maj 9/12

10 Orientering om 1. kvartalsregnskab og revideret forecast Beslutning om strategi Bench mark analyse af UCSJ s udgiftsfordeling 2011 sammenlignet med de øvrige UC er. 28. september Orientering om halvårsregnskab og revideret forecast Orientering om optagstal (sommeroptag) 12. december Beslutning om budget Orientering om frafaldsrapport (kvantitativ undersøgelse) Bestyrelsesseminar den 16. februar: Beslutning om UCSJ s mission og vision Drøftelse af strategi for UCSJ Bestyrelsesseminaret 8-9. november: Temaet er ikke fastlagt pt. 6.2 Indstilling Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning 6.3 Bilag Bilag 5.1 Oversigt over UCSJ s samarbejde med kommuner 10/12

11 7. Input til dagsordenspunkter samt møderække Sagsfremstilling Det lægges op til at udvalget kommer med input til prioriteringen af emner for kommende møder i uddannelsesudvalget. Nedenstående fremgår punkter fra huskelisten: Studentertilfredshedsundersøgelse Timetalsundersøgelsen når den er revideret Erfaringer fra Næstved omkring innovationsmodulet (møde i maj) Status på etablering af akutstuer i Greve Kommune Evt. input fra Nordisk konference i SSN-regi (Sygeplejerskers Samarbejde i Norden) om uddannelse, forskning og udvikling Hvordan sikre vi at professionsuddannelserne også fremadrettet får tildelt midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter Input til dagsorden samt skriftlige meddelelser kan ligeledes sendes til Mirjam Gork- Jensen indtil 14 dage inden mødets afholdelse. Foreløbig møderække 2012 Fælles uddannelsesudvalgsmøde den 28. marts kl Mødet holdes på Ankerhus i Sorø og både rektor Ulla Koch og ressourcedirektør Niels Benn deltager i mødet. Emnerne strategi, økonomi og studiemiljø forventes at blive sat på dagsordenen. Dialogmøde med formænd, direktion og bestyrelsesformand Mødet holdes 25. april 2012 kl på Slagelsevej 7 i Sorø Møde efterår 2012 Skal fastlægges 7.2 Indstilling Det indstilles, at uddannelsesudvalget kommer med input til prioriteringen af kommende dagsordenspunkter. Da der afholdes fælles uddannelsesudvalgsmøde i marts indstilles det, at det tidligere fastlagte møde i maj udskydes til efteråret september Der i gangsættes en doodle. 11/12

12 8. Eventuelt 12/12

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere