Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner."

Transkript

1 Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg med det formål at modernisere og præcisere fingerplanens arealreservationer til transportkorridorer i hovedstadsområdet. Som en del af udvalgets arbejde blev der afholdt en høring på Christiansborg tirsdag d. 9. november Til høringen blev kommunerne inviteret til en møderække for at fortælle nærmere om deres synspunkter i forhold til transportkorridorerne. Der blev afholdt et sættemøde d. 21. januar 2011, hvor miljøministeren og transportministeren deltog. Der er efterfølgende gennemført 4 embedsmandsmøder med 4-5 kommuner af gangen, hvor de mere tekniske forhold ude i kommunerne blev drøftet. Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Det 2. embedsmandsmøde blev afholdt den 18. februar 2011 med deltagelse af Dragør, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Hvidovre og Brøndby kommuner havde meldt afbud. Det 3. embedsmandsmøde blev afholdt den 25. februar 2011 med deltagelse af Ishøj, Greve, Solrød og Køge kommuner. Det 4. embedsmandsmøde blev afholdt den 4. marts 2011 med deltagelse af Ballerup, Høje-Taastrup, Roskilde og Lejre kommuner. Til de 4 møder deltog fra Transportministeriets side repræsentanter fra departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Derudover deltog Miljøministeriet i møderne.

2 Side 2/10 Generelle ønsker fra kommunerne Der blev fra kommunernes side fremført en række generelle problemstillinger i forhold til transportkorridorerne. Indskrænkning af transportkorridorernes bredde Transportkorridorerne har en bredde på ca. 1 km. Flere kommuner peger på, at korridoren er langt bredere end det faktiske behov, og at bredden derfor bør indsnævres. Transportministeriets styrelser har peget på, at en bred korridor giver en række fordele, når projektet for en bane- og/eller vejforbindelse ikke er undersøgt nærmere. Såfremt man på et senere tidspunkt beslutter at anlægge en Ring 5 er der bedre mulighed for at vælge alternative anlægstekniske løsninger eller linjeføringer inden for korridoren, hvilket kan begrænse udgifterne og medføre lavere anlægsomkostninger for et projekt. Der er bedre mulighed for at vurdere alternativer og tage hensyn til miljøforhold, anlægsøkonomi mv., hvis der er plads til at tilpasse linjeføringer efter de konkrete forhold. En generel indskrænkning af bredden af korridoren kan derfor ikke anbefales, før der er foretaget en nærmere screening af en konkret linjeføring. Afklaring af linjeføringen for Ring 5 Korridoren har været fastlagt i omkring 40 år, og kommunerne mener, at staten snart bør afklare det konkrete arealbehov. Flere af kommunerne ønsker derfor, at linjeføringen for en Ring 5 bliver afklaret således, at det bliver muligt at ophæve reservationerne af hensyn til den kommunale planlægning. Perspektiverne i Ring 5-korridoren indgår i den strategiske analyse af den langsigtede udvidelse af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet. Analysen afsluttes endeligt i efteråret 2013, hvorefter parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik drøfter resultaterne og perspektiverne. Undersøgelserne er således af en indledende karakter, og der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en konkret linjeføring. Der er ikke igangsat undersøgelser af mulighederne for at anlægge en baneforbindelse i Ring 5-korridoren. Trafikstyrelsen og Banedanmark vurderer, at der på kortere sigt sandsynligvis ikke er trafikalt grundlag for en bane i korridoren. På længere sigt kan der dog være grundlag for en banebetjening i tilknytning til en evt. ny fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Det kræver mere plads at indpasse en jernbane end en vej. Beslutningen om linjeføringen for en evt. baneforbindelse bør således træffes i sammenhæng med en vejforbindelse. En nærmere afklaring af en linjeføring for en bane- og vejforbindelse i Ring 5-korridoren vil kræve, at der gennemføres en særskilt linjeføringsscreening.

3 Side 3/10 Natur- og kulturhistoriske værdier Alle kommunerne har ønsker om, at områder med store natur- eller kulturhistoriske værdier udgår af reservationen. Det drejer sig bl.a. om en del af Store Dyrehave, området omkring Kirkelte, Mølleådalen samt områder omkring Værebro Å. Den konkrete placering af vej-/baneanlæg i beskyttede naturområder (Natura 2000-områder, 3-områder) eller i områder med landskabelige, rekreative eller kulturhistoriske værdier, vil blive vurderet gennem en VVM-proces, hvis der på et senere tidspunkt træffes en politisk beslutning om at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag for en Ring 5-forbindelse. På nuværende tidspunkt er linjeføring, tekniske løsninger (fx tunnel) og behov for eventuelle afværgeforanstaltninger ikke undersøgt nærmere og påvirkningen af omgivelserne på konkrete lokaliteter kan derfor ikke vurderes. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt på et overordnet niveau at vurdere, hvilke konkrete, større naturområder, der helt eller delvist kan udgå. Bedre retssikkerhed Kommunerne rejste en række ønsker om en bedre retssikkerhed i relation til transportkorridorerne. Det er bl.a. behov for en langt bedre oplysning til de borgere, der køber ejendom i korridorerne. Endvidere er mulighederne for tilbygninger o. lign. på private ejendomme i korridorerne omfattet af en restriktiv administration. Derudover pegede kommunerne på, at der med faste mellemrum bør være en revurdering af korridorerne. Miljøministeriet er som led i udvalgsarbejdet i gang med at se på en række forhold i relation til retsgrundlaget for transportkorridorerne bl.a. med hensyn til en bedre information om korridorerne til grundejere samt i forhold til en mere ensartet administration af korridorerne i kommunerne. Konkrete ønsker om reduktioner af transportkorridorerne Udover de generelle ønsker, havde flere af de berørte kommuner en række lokale og specifikke ønsker i forhold til transportkorridorerne. Helsingør Kommune fremsatte følgende ønsker: At arealer øst for Helsingørmotorvejen udgår af transportkorridoren, idet der næppe vil være behov for at føre en Ring 5-forbindelse øst om Helsingørmotorvejen. At korridoren ændret således at den, i stedet for at ligge nord for byen, ændres til en sydlig korridor. Desuden ønsker kommunen, at en evt. sydlig korridor bliver slanket. Kommunen anførte, at IBU-Øresund netop har offentliggjort en rapport, hvor de har skitseret en fast vej- og baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som på den danske side forudsættes at gå syd om Helsingør by.

4 Kommunen pegede på, at bymæssig bebyggelse på den svenske side forhindrer en ilandsætning nord for Helsingør. Kommunen mener således, at ilandføringen af en HH-forbindelse i Helsingør vil ske syd for byen og i en tunnel gennem den fredede Rørtangkile. Side 4/10 Transportministeriets styrelser har peget på, at der ikke er aktuelle planer for den østlige side af Helsingørmotorvejen, og arealerne vurderes ikke relevante i forhold til en Ring 5. Det kan derfor overvejes at ophæve korridoren øst for Helsingørmotorvejen. Det er dog vigtigt at fastholde en byggelinje på 60 m af hensyn til eventuelle fremtidige udvidelser af Helsingørmotorvejen. Hvis en ny jernbane skal anlægges i transportkorridoren vil den sandsynligvis blive placeret på vestsiden af motorvejen. Med en sydlig korridor kan det blive nødvendigt at tunnellægge den første del af en Ring 5, hvilket kan fordyre projektet væsentligt. Dette skal ses i forhold til en nordlig linjeføring, hvor der ikke umiddelbart er behov for en tunnel på landsiden i Helsingør. Hvis det senere besluttes, at en baneforbindelse nord om Helsingør er udelukket pga. forhold på den svenske side, kan denne del af korridoren ophæves. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at tage stilling til, om en eventuelt Ring 5 kan lokaliseres der, hvor kommunen ønsker det. Fredensborg Kommune fremsatte følgende ønsker: At korridoren ophæves øst for Helsingørmotorvejen, idet der næppe vil være behov for at føre en Ring 5-forbindelse øst om Helsingørmotorvejen. At korridoren ophæves i seks landsbyer, der er beliggende i korridoren, jf. vedlagte kortbilag 2. At den del af korridoren, der dækker området omkring Kirkelte ophæves af hensyn til de natur- og kulturhistoriske værdier. Transportministeriets styrelser har peget på, at der ikke er aktuelle planer for den østlige side af Helsingørmotorvejen, og arealerne vurderes ikke relevante i forhold til en Ring 5. Det kan derfor overvejes at ophæve korridoren øst for Helsingørmotorvejen. Det er dog vigtigt at fastholde en byggelinje på 60 m af hensyn til eventuelle fremtidige udvidelser af Helsingørmotorvejen. Hvis en ny jernbane skal anlægges i transportkorridoren vil den sandsynligvis blive placeret på vestsiden af motorvejen. Hensynet til landsbyer vil i sagens natur være vigtig i forhold til anlæg af infrastruktur. På grund af de enkelte byers beliggenhed kan det dog være en udfordring at undgå at berøre alle seks landsbyer i korridoren, såfremt der både skal anlægges bane og vej i selve korridoren.

5 i hvilket omfang, der kan tages hensyn til hver enkelt landsby Det vil ikke være muligt at placere en Ring 5 i korridoren uden at berøre enten Store Dyrehave eller Kirkelte. Der eksisterer dog alternative arealreservationer i form af vejinteressezoner til en vejforbindelse nord og syd for transportkorridoren, som i stedet kan anvendes på den nordlige delstrækning. Side 5/10 Anlægges en evt. Ring 5 i en vejinteressezone frem for i transportkorridoren, vil det være muligt at undgå en linjeføring, som direkte berører de natur- og kulturhistoriske værdier ved Store Dyrehave og Kirkelte. Hillerød Kommune fremsatte følgende ønske: At den del af korridoren, der dækker området omkring Store Dyrehave ophæves af hensyn til de natur- og kulturhistoriske værdier. Transportministeriets styrelser har peget på, det ikke vil være muligt at placere en Ring 5 i korridoren uden at berøre enten Store Dyrehave eller Kirkelte. Der eksisterer dog alternative arealreservationer i form af vejinteressezoner til en vejforbindelse nord og syd for transportkorridoren, som i stedet kan anvendes på den nordlige delstrækning, jf. vedlagte kortbilag 1. Anlægges en evt. Ring 5 i en vejinteressezone frem for i transportkorridoren, vil det være muligt at undgå en linjeføring, som direkte berører de natur- og kulturhistoriske værdier ved Store Dyrehave og Kirkelte. Allerød Kommune fremsatte følgende ønsker: At Ring 5 anlægges i en tunnel under Mølleådalen, som vist med IBU- Øresunds linjeføring. At en kommende Ring 5 skal ligge så tæt som muligt op ad Nymøllevej og væk fra Lynge by, for at mindske støjgener i boligområder. Mølleådalen går på tværs af hele korridoren. Hvis en Ring 5 skal anlægges i niveau uden at berøre Mølleådalen i Allerød Kommune, vil den således skulle anlægges uden for transportkorridoren. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, om det er muligt at en eventuelt Ring 5 kan lokaliseres præcist der, hvor kommunen ønsker det. Egedal Kommune fremsatte følgende ønske: At korridoren ophæves i landsbyen Hove, der er beliggende i korridoren, jf. vedlagte kortbilag 3. Hove er beliggende midt i korridoren. Hensynet til landsbyer vil i sagens natur være vigtig i forhold til anlæg af infrastruktur. På grund af landsbyens beliggenhed i korridoren kan det være en udfordring at undgå at berøre landsbyen, såfremt der både skal anlægges bane og vej i selve korridoren, jf. vedlagte kort-

6 bilag 3. Den nærmere afstand afhænger af en mere detaljeret vurdering af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold. Side 6/10 i hvilket omfang, der kan tages hensyn til Hove. Dragør Kommune fremsatte følgende ønske: At reservationen i den nordøstlige del af korridoren indsnævres. Transportkorridoren er som udgangspunkt ikke i landsplandirektivet Fingerplan 2007 i Dragør og Tårnby kommuner reserveret til transportinfrastrukturformål. Der er således ingen planlagte vej- eller baneprojekter i korridoren. Konsekvenserne af at indskrænke korridoren vurderes at være minimale for statens vej- og baneinteresser. Tårnby Kommune fremsatte følgende ønsker: En indsnævring af den 1 km brede reservationen til transportkorridoren, idet korridoren i Tårnby Kommune alene skal benyttes til forsyningsanlæg som eksempelvis naturgasledninger. At sommerhusområdet ved Kongelunden udtages af reservationen. Transportkorridoren er som udgangspunkt ikke i landsplandirektivet Fingerplan 2007 i Dragør og Tårnby kommuner reserveret til transportinfrastrukturformål. Der er ingen planlagte vej- eller baneprojekter i korridoren. Konsekvenserne af at indskrænke korridoren vurderes at være minimale for statens vej- og baneinteresser. Vallensbæk Kommune fremsatte følgende ønsker: At Vallensbæk Landsby udgår af arealreservationen. En indsnævring af den 1,6-2,1 km bredde korridor mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen til 2 gange 250 m. En opdeling af transportkorridoren efter formål. Transportministeriets styrelser har peget på, at der ikke er planlagte vejprojekter i korridoren. Langs Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen er der pålagt byggelinjer for at sikre muligheden for senere udbygning med flere spor. Eventuelle baneanlæg, ud over den nye bane København-Ringsted, vil sandsynligvis blive anlagt som en udvidelse af denne linjeføring. Konsekvenserne af at indskrænke korridoren vurderes at være minimale for statens vej- og baneinteresser.

7 Ishøj Kommune fremsatte følgende ønsker: At trekanten mellem den nye bane København-Ringsted, Motorring 4 og Ishøj Stationsvej udgår af korridoren. At korridoren ved Ishøj Landsby og i landsbyen Torslunde justeres. Side 7/10 Transportministeriets styrelser har peget på, at det ikke er aktuelle vejplaner for den vestlige side af Motorring 4, hvor Ishøj kommune ønsker korridoren ophævet. Det er dog vigtigt at fastholde en byggelinje på 60 m. Der er ingen aktuelle planer om udvidelse af den nye bane København- Ringsted, men hvis den udvides, vil et nyt spor sandsynligvis blive anlagt øst for banen. En del af transportkorridoren i trekanten mellem den nye bane København-Ringsted, Motorring 4 og Ishøj Stationsvej bør derfor opretholdes. i hvilket omfang, der kan tages hensyn til landsbyerne. Nyanlæg af en baneforbindelse til en eventuel kommende fast forbindelse over Kattegat er indtil videre forudsat at udgå fra den eksisterende bane omkring Roskilde. En ophævelse af den øst-vestgående korridor gennem Ishøj vil betyde, at muligheden for at anlægge baneforbindelsen som en afgrening fra den nye bane København-Ringsted afskæres. En indskrænkning af korridoren, der opretholder muligheden for en ny bane gennem Ishøj Kommune vil kræve, at en mulig linjeføring bliver undersøgt nærmere. Greve Kommune fremsatte følgende ønske: At korridoren ved landsbyen Tune justeres. i hvilket omfang, der kan tages hensyn til landsbyen Tune. Solrød Kommune fremsatte følgende ønske: At korridoren ved landsbyen Jersie justeres. i hvilket omfang, der kan tages hensyn til landsbyen Jersie. Køge Kommune fremsatte følgende ønsker: At korridoren ved Lille Skensved og ved Lellinge justeres. i hvilket omfang, der kan tages hensyn til landsbyerne. Trafikstyrelsen peger på, at muligheden for at anlægge en kombiterminal på nordsiden af København-Ringsted banen mellem Ølby og Ejby bør opretholdes.

8 Ballerup Kommune fremsatte følgende ønsker: En justering af korridoren som følge af at der visse steder er uoverensstemmelse mellem den i 1973 oprindelige håndtegnede transportkorridor og den seneste af kommunen digitaliserede kommuneplan. En afklaring af, hvad der sker med de eksisterende stationer og den tilhørende byudvikling ved Kildedal og Veksø, hvis der anlægges en station, hvor Ring 5 og den eksisterende bane krydser hinanden. Side 8/10 Transportministeriets styrelser har peget på, at da der tale om mindre, tekniske korrektioner af korridoren, vil kommunens ønske om justeringer formentlig ikke have særlige konsekvenser for statens bane- og vejinteresser. Trafikstyrelsen peger på, at en afklaring af fremtiden for de nævnte stationer og stationsoplande, må afvente et evt. fremtidigt projekt for en ny bane i Ring 5, herunder hvilken slags bane, der evt. bliver tale om. Det virker dog ikke sandsynligt, at der bliver ændret på Veksø Station i forbindelse med et evt. baneprojekt i transportkorridoren, som ligger ca. 2 km øst for stationen. Høje-Taastrup Kommune fremsatte følgende ønske: En justering af korridoren som følge af at der visse steder er uoverensstemmelse mellem den i 1973 oprindelige håndtegnede transportkorridor og den seneste af kommunen digitaliserede kommuneplan. Da der tale om mindre, tekniske korrektioner af korridoren, vil kommunens ønske om justeringer formentlig ikke have særlige konsekvenser for statens bane- og vejinteresser. Transportkorridoren gennem Høje-Taastrup Kommune kan blive relevant i sammenhæng med en evt. fast Kattegatforbindelse, hvis jernbanen skal anlægges som en afgrening af den nye bane København-Ringsted. Roskilde Kommune fremsatte følgende ønske: At korridoren syd for Roskilde flyttet længere mod syd med en beliggenhed umiddelbart nord for Tune Lufthavn og i nogenlunde samme trace som de eksisterende ledningsanlæg. Der skal i givet fald foretages en nærmere analyse af mulighederne og konsekvenserne af at flytte korridoren længere mod syd, idet en så væsentlig ændring også vil have betydelige konsekvenser for transportkorridorens beliggenhed i nabokommunerne Høje-Taastrup og Lejre kommuner. Der blev således også på mødet fra de to nabokommuners side udtrykt forbehold overfor Roskilde Kommunes forslag. Lejre Kommune fremsatte følgende ønsker: At arealer nord for Holbækmotorvejen udgår herunder særligt strækningen ved Lindenborg og ved Gevninge.

9 At korridoren udglattes ved Kirke Såby. Side 9/10 Transportministeriets styrelser har peget på, at der ikke er aktuelle vejplaner for den nordlige side af Holbækmotorvejen på strækningen ved Lindenborg og ved Gevninge. Det er dog vigtigt at fastholde en byggelinje på 60 m. En evt. ny bane til en mulig fast Kattegatforbindelse vil sandsynligvis blive anlagt syd for motorvejen gennem Lejre Kommune. Det vurderes derfor, at en ophævelse af transportkorridoren nord for motorvejen vil have minimale konsekvenser for statens baneinteresser. Vejdirektoratet har ingen aktuelle planer om veje syd for kommunevej 155 ved Kirke Såby. En ny jernbanes linjeføring afhænger bl.a. af, at kurver ikke må være for skarpe, at der ikke må være for kraftige stigninger, og at påvirkningen af omgivelserne minimeres uden at projektet fordyres i en sådan grad, at det ikke længere er samfundsøkonomisk rentabelt. Den konkrete placering er således en afvejning mellem tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold. i hvilket omfang, der kan tages hensyn til Kirke Såby.

10 Kortbilag 1: Vejinteressezoner og transportkorridor Side 10/10

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

RAPPORT FRA UDVALGET OM TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

RAPPORT FRA UDVALGET OM TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 359 Offentligt 8. JUNI 2011 RAPPORT FRA UDVALGET OM TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Udvalget om transportkorridorer i hovedstadsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Jens Christian Probst/Ulrik Larsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET STRATEGISKE ANALYSER VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse RAPPORT 454-2013 VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse Rapport 454-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET STRATEGISKE ANALYSER VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse RAPPORT 454-2013 VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse Rapport 454-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Greve Kommune Borgmesteren NATURSTYRELSEN Haraldsgade 53 2100 København Ø Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: xx juni 2013

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 14. juni 2010 Rettet 22. marts 2011 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Sendt på mail til fingerplanrevision@erst.dk kopi til Mette Widding Johannsen metjoh@erst.dk Høringssvar vedr. Fingerplanrevision Egedal Kommune har

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Referat af interview med Allerød Kommune

Referat af interview med Allerød Kommune Bilag 3 til Rapport fra Udvalget om transportkorridorer i hovedstadsområdet Referater af interviews med de 18 kommuner, der er berørt af transportkorridorer Allerød Kommune COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Strategisk miljøvurdering (SMV) af:

Strategisk miljøvurdering (SMV) af: Ja Nej Skal undersøges nærmere Side 1 af 13 Strategisk miljøvurdering (SMV) af: Plan/Programtitel: Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden Sagsbehandler: Birgitte Blaabjerg Olsen Dato: marts 2011 Journalnummer:

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Trafikal analyse af hovedstadsområdet

Trafikal analyse af hovedstadsområdet Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation i Ring 5-transportkorridoren Bilag 1 - Side -1 af 60 Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

Ballerup Kommune takker for Erhvervs- og Vækstministerens invitation til at indmelde konkrete og akutte ønsker til ændringer af Fingerplan 2013.

Ballerup Kommune takker for Erhvervs- og Vækstministerens invitation til at indmelde konkrete og akutte ønsker til ændringer af Fingerplan 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K att.: Erhvervsstyrelsen sendt pr. mail til: fingerplanrevision@erst.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 3. februar 2017 2016-6274

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere