Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$"

Transkript

1 Maj$2014.$ Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Bosætningsgruppen$under$Møn$NU$ $

2 Indholdsfortegnelse- 1.$Indledning$og$hovedkonklusioner$ #Indledning.# #Hovedkonklusioner# 4 2.$Beskrivelse$af$respondenterne$ 4 3.$Respondenterne$og$deres$fritidshus$ 5 4.$Overvejelser$om$at$flytte$til$Møn.$ 5 5.$Stege$som$handelsby$ 6 Bilag:$ Bilag$1:Teksttile)mailtilULG smedlemmer Bilag$2:ArtikleromsommerhusejerebragtiJyllandsPosten17maj2014

3 1.-Indledning-og-hovedkonklusioner Indledning.- ForeningenMønNuernetværketforgodeideeroginitiativerpåMøn. En bosætningsgruppe under Møn Nu arbejder på at få flere til at bosætte sig på Møn. Øget bosætningvilværetilgavnforalle,derharmedmønatgøre. Meget tyder på, at tilflyttere allerede har en tilknytning til Møn, f.eks. som ejere af en fritidsbolig. Bosætningsgruppen besluttede derfor at tage kontakt til Ulvshale Lejer og Grundejerforening (ULG) for at høre om muligheden for at foretage en undersøgelse af fritidshusejereogbosætning. På generalforsamlingen i ULG 5 april fremlagde Alexander Siboni fra bosætningsgruppen ovenstående under eventuelt og vejrede stemningen for, at ULG s medlemmer deltager i en spørgeskemaundersøgelse. Dervarpågeneralforsamlingengodstemningforatdeltageispørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsenblevsativærkmedsvarfrist16maj.Deca.800medlemmerafforeningender haropgivetderese)mailadressemodtogenmailmedetlinktilwww.surveymonkey.damed undersøgelsensspørgsmål. Dererpr.16maj249respondenter,derharpåbegyndtundersøgelsen.Nogleafspørgsmålene har nogle respondenter valgt ikke at svare på og nogle af respondenterne har opgivet undervejsispørgeskemaundersøgelsen. Derforansesantalletafgyldigesvaratvære223beståendeaf30,derborpåMønog193,der ikkeborpåmøn. ULG s medlemmer modtog mail om undersøgelsen lige før påske, så den kan måske være druknet i påskeforberedelser. Derudover er ikke sendt rykker mail for at forhøje svarprocenten.udafca.800potentiellerespondentererdetensvarprocentpålidtover25% hvilketerydersttilfredsstillende. Derer38respondenter,dergernevilhøremereomatbopåMønogsomgernevilkontaktes via e)mail. Bosætningsgruppen har set på, hvad de gerne vil høre mere om og vil kontakte hverafdem. Derudover har undersøgelsen givet bosætningsgruppen erfaring i at undersøge motiver og holdningtilbosætningsamtbidragettilnyinspirationforgruppensarbejde. Lørdag d. 17 maj bragte Jyllands Posten en række artikler om sommerhusejere. Disse underbyggerflereafundersøgelsensresultater.artiklernekanfindesibilag2.

4 1.2.-Hovedkonklusioner- Den høje svarprocent og 38 respondenter, der gerne vil høre mere viser, at der er god interesseforbosætningblandtulg smedlemmer.dermedkanundersøgelsenisigselvmåske medvirketilatpåvirkenogle,dermåskeharovervejetatflyttetilmøn. ULG smedlemmerertypiskover60år(55%)medhelårsboligomkringkøbenhavnellerpå Sjælland.DeermegetloyalemodMønidetdererenlangejertidafderesfritidshuse.Over 50% af dem, der ikke bor på Møn overvejer at flytte til Møn. Så der er et stort bosætnings potentialeblandtfritidshusejere. Natur og vand er de væsentligste årsager til at overveje at flytte til Møn, men over 50% vægterogsåøenskulturlivsomenvigtigårsag. DevæsentligsteårsagertilikkeatbopåMønellerikkeovervejeatbopåMønerarbejdeog transport. Stegesomhandelsbyvurderesmegettilfredsstillende. Det overordnede indtryk er, at respondenterne er tilfredse med de eksisterende forhold beliggenhed, natur, kulturtilbud og indkøbsfaciliteter. Med andre ord: Når du først er kommettilmønerdumegettilfredsogloyal.detteeretgodtudgangspunktfordetvidere bosætningsarbejde. 2.-Beskrivelse-af-respondenterne- Respondenternefordelersigkønsmæssigtligeligt. Aldersmæssigter55%over60årmed40%i aldersgruppen61)70år. Somfølgeafalderssammensætningenerdetkun15%, derharhjemmeboendebørnunder15årog16%der harhjemmeboendebørnover15år. Boligmæssigtborlangthovedparteniejerbolig. 13%afrespondenterneborpåMøn.Afdem,derikkebor på Møn bor 45% i postnummer 2000, 38% med postnumre4000ogrestenicentrumafkøbenhavnsamt enkelte på Fyn og Jylland. Stort set alle har dermed omkringentimeskørseltilderesfritidshus. De spørgsmål, der vedrører respondenter, der allerede bor på Møn indeholder så små antal besvarelser,atdetvilværeurigtigtatdrageyderligerekonklusioner.men9udafde26,der borpåmønharkøbthelårshuspåmønefteratdekøbtefritidshus.for9udafde26vardet ogsåmegetvigtigtellervigtigtatdefikarbejdepåmønogfor7afdematægtefælle/samlever

5 fik arbejde på Møn. Tæt på 80% overvejer aldrig at flytte fra Møn og 6 personer en gang i mellem. 3.-Respondenterne-og-deres-fritidshus- 43%afrespondenterneharhaftderesfritidshusiunder10år,dvs.57%harhaftdetmereend 10 år, hvilket indikerer en høj grad af loyalitet overfor området og Møn. Den mere præcise fordelingfremgårafnedenståendetabel. Antal$år$jeg/vi$har$haft$fritidshus$på$Møn$ 0$ $5$år$ 6$ $10$år$ 11$ $15$år$ 16$ $20$år$ 21$ $30$år$ 31$ $40$år$ 41+$år$ Antal$ %$ 20% 23% 20% 8% 8% 8% 12% Hvordan$blev$du$inspireret$til$at$købe$fritidshus$på$Møn$?$$ Udover andet er den væsentligste inspirationskilde til køb af fritidshus på Møn at næsten 20% besøgte familie på Møn. Respondenter, der har svaret andet nævner yderligere familierelationer til Møn, at have sejlet til Møn og at vende tilbage til Møn. Disse svar understøtterdermeddenstoreloyalitettilmøn. Devæsentligsteårsagertilsårentfaktiskatkøbeetfritidshuseratværetætpåstrand/vand dvs. beliggenheden samt at være tæt på familien. Over 40% svarer at Møns kulturtilbud er megetvigtigtellervigtigt.detteindikererenhøjgradaftilfredshedmedøenskulturtilbud. Prisenpåsommerhuseneserikkeudtilatværeafgørendeidetmereend65%svarerhverken vigtigtellerikkevigtigt/ikkesærligvigtigt/sletikkevigtigt. 4.-Overvejelser-om-at-flytte-til-Møn.- Det er en af undersøgelsens væsentligste konklusioner, at over 50% af dem, der ikke bor på MønharovervejetatflyttetilMøn.Afdissehar24respondenterofteovervejetog6eraktivt vedatflyttetilmøn. De væsentligsteårsagertilatovervejeatflyttetilmønernaturen,vandet,atbopålandet (over50%),mulighedforatdyrkefritidsinteressesamtmønskulturtilbud(over50%).deter meget positivt at Møns kulturtilbud igen vægtes højt. Så for dem der kender Møns kulturtilbuderdetmegettilfredsstillende. Detovæsentligsteårsagertil,atrespondenternesåikkeborpåMønalligevelerforlangttil nuværendearbejdeeller Ikkebeskæftigelseformigellerminægtefælle/samlever. AfdemderovervejeratflyttetilMønharover70%ingentidshorisontmens16%påregnerat flyttetilmønindenfor5år.

6 Langthovedpartenafdem,derovervejeratflyttetilMønvilgerneboiStegemensUlvshaleer på andenpladsen. Kombinationen af helårsbolig i Stege og fritidshus er dermed attraktiv. Enkelte ønsker at bo på Østmøn og/eller Nyord. M.h.t. boligform ønsker flere at bo i deres nuværende fritidshus og ellers i hus/rækkehus. Andelen der ønsker at bo i hus på landet ellerlejlighederca.ligestore. Af de respondenter, der ikke overvejer at flytte til Møn er årsagerne arbejde, transport, familie/ægtefælle.tætpå50%svarer,atdeter megetvigtigt atdererlokalbeskæftigelse for mig selv og over 50% svarer at der ikke er lokal beskæftigelse for min ægtefælle/samlever.forlangttilnuværendearbejdeerdennæstvæsentligsteårsag. Påspørgsmåletom,hvadrespondenternegenereltmenererårsagentilatfolkikkeovervejer atflyttetilmønnævnesarbejdeogtransport. 5.-Stege-som-handelsby- Stege som handelsby har stor betydning for bosætningen. Respondenterne vurderer Stege overordentligpositivt. 1respondenterutilfredsmedudvalgetafdagligvarebutikker restenermegettilfredseller tilfreds.ingenerutilfredsmeddagligvarebutikkernesåbningstid 68%ermegettilfredsellertilfredsmedudvalgetafspecialbutikkerog20%hverkentilfreds eller ikke tilfreds. 18 respondenter er utilfreds med udvalget af specialbutikker. Generelt efterspørgesfiskeogostebutikker. Over 50% er meget tilfreds eller tilfreds med sortimentet i specialbutikkerne og kun 7% utilfreds.9%erutilfredsmedspecialbutikkernesåbningstid. Kun 6% er utilfreds med udvalget af spisesteder og tilsvarende med spisestedernes åbningstider. Bilag$1.$ Emne:$Spørgeskemaundersøgelse$fra$Møn$Nu$til$ULG s$medlemmer$ KæreULGmedlemmer. ForeningenMønNuernetværketforgodeideeroginitiativerpåMøn. EnbosætningsgruppeunderMønNuarbejderpåatfåfleretilatbosættesigpåMøn.Øget bosætningvilværetilgavnforalle,derharmedmønatgøre herunderdigsomfritidshus ejer.

7 Bosætningsgruppenarbejderligenupåatbliveklogerepå,hvorforfolkborpåMøn,hvorfor deikkeborpåmønetc.. Megettyderpå,attilflytterealleredeharentilknytningtilMøn,f.eks.somejereafen fritidsbolig. PågeneralforsamlingeniULG5aprilfremlagdeAlexanderSibonifrabosætningsgruppen ovenståendeunderevt.ogvejredestemningenfor,atulg smedlemmerdeltagerien spørgeskemaundersøgelse. Dervarpågeneralforsamlingengodstemningforatdeltageispørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsenerheltanonymogtageretparminutteratgennemføre.Duklikkerbarepå dettelinkhttps://www.surveymonkey.com/s/m7926w7ogsåerduigang. Svarfristenerfastsattil16majmenjohurtigeredusvarerdesbedre. Påforhåndtakforhjælpen Medvenlighilsen BosætningsgruppenunderMønNu

8

9

10

11

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST

FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST FRIVILLIGT ARBEJDES BETYDNING FOR TILLID OG POLITISK INTERESSE HANS-PETER QVIST To centrale spørgsmål Er der en sammenhæng mellem deltagelse i frivilligt arbejde og social tillid? I givet fald, hvilken

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere